Joden zijn geen moslims

Appelsperenboven_3

Joden zijn geen moslims

Er is al veel op gereageerd, maar ik wil er toch nog het mijne over kwijt, want dat wijkt soms daarvan af. Producent en pro­grammamaker Harry de Winter liet in de Volkskrant (18-3-08) op de voorpagi­na een grote ad­vertentie zetten, mede namens Een Ander Joods Ge­luid, met de volgende tekst:

'Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testament) ge­zegd zou hebben als wat hij nu over moslims (en de Koran) uit­kraamt, dan was hij al lang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemi­tisme.'

Echter, over het Oude Testament zijn in het verleden vele harde noten gekraakt door Verlichting-schrijvers als Voltaire. Als Wilders deze kri­tiek zou herhalen en hij zou daarom zijn ver­oordeeld voor antisemi­tis­me, dan zou dat ten on­rechte zijn. Wilders doet dit niet omdat hij - en anderen die goed geïnfor­meerd zijn - weten dat sommige nare voorbeelden en uitspra­ken verreweg de meeste christenen en joden niet meer inspire­ren, terwijl de Koran, het zogenaamde Woord van Allah himself, dat nog wél doet.

Als Wilders hetzelfde over mensen van joodse ori­gine als over moslims in Nederland gezegd zou hebben, dan zou hij hele­maal in de fout gegaan zijn en inder­daad wegens antisemitisme veroordeeld moeten worden, want er is geen reden toe en daarom doet Wilders dit dan ook niet. Joden zijn geen probleem in Nederland en maken geen proble­men. Het was geen vrome joodse man die Theo van Gogh dood­de, maar een fanatieke mos­lim-man. De bedreigingen die politici, kunste­naars en schrijvers als Hirsi Ali, Sooreh Hera en Naima el Bezaz werk en leven moeilijk of onmogelijk maken, komen van moslimkant.

Onlangs (22-3-08) nog een treurig verhaal van Hera - 'Ik vrees voor mijn leven' - in de Volkskrant. Haar foto's van homoseksuelen met een masker van Mohammed en zijn schoonzoon Ali werden door de direc­teur na intimidatie uit het Haagse Ge­meen­temuseum gehou­den. Moslims schelden haar uit voor vieze hoer en het hoofd Open­bare Orde en Veilig­heidsbeleid van de ge­meente Am­sterdam advi­seert haar koel­tjes dat zij maar naar de daklo­zen­opvang moet gaan. Zij wordt aan haar lot overgelaten door de overheid.

De tekst van de advertentie van De Winter slaat nergens op, maar de bedoe­ling ervan is duidelijk: omdat je joden niet mag belasteren, mag je ook geen lelijke dingen die waar zijn over sommige moslims zeg­gen. (Natuurlijk gaan ze niet op voor alle mos­lims, maar wel voor een percentage dat ertoe doet.) Zo ge­steld, zie je hoe bela­chelijk irrationeel de advertentie is.

De Winter zegt in een interview in dezelfde krant 'Geen verschil tussen keppeltje en hoofddoek' dat joodse mensen 'als geen ander' weten 'waartoe dit soort discriminatie kan lei­den.' PvdA-senator Ed van Thijn beroept zich daar ook op, maar we zagen op deze blog in mijn column 'Antisemitisme van Geert Wil­ders?' dat hij niet weet wat racisme is en de term misbruikt om op wille­keurige wijze andere groepen aan de schandpaal te nage­len of in bescherming te nemen. Er is geen garantie dat iemand wat hij ervaren heeft ook goed be­grijpt.

Wat de kop van het interview betreft, het lijkt maar een kleinigheid, maar een keppeltje is een teken van eerbied voor god, dat vooral mannen dragen, ter­wijl vrouwen met een hoofd­doek daarmee symbolisch aangeven zelf hun kuisheid te zullen bewaken. Dit betekent dat vrouwen in Iran of Saoedi-Arabië die aangifte durven te doen van verkrachting met de zweep krijgen. Het is niet bekend dat dit in Israel ge­beurt. Er is dus ver­schil in betekenis.

De Winter zat later ook in het discussieprogramma van Jeroen Pauw en Paul Witteman, samen met de ara­bist Hans Jansen van wie het boek De islam voor var­kens ... - en nog wat sympathieke dieren - juist ver­schenen was. In dit boek licht Jansen chris­tenen, joden en andere varkens en apen voor over de islam. De Winter was in­tellectueel geen partij voor hem.

Opval­lend was dat de tamelijk onwetende De Winter ook ande­ren onwetend wil hou­den. Met een ge­baar van verachting smeet deze plebejer het boek terug op ta­fel, weg van hem. Waarom laat u het uitge­ven, vroeg hij. (Ik citeer uit het hoofd.) Alsof dat niet dui­delijk was. Het was geen goed moment, vond hij. Jan­sen: voor de waar­heid is het moment altijd goed, mak­ker. Hier hoef ik niets aan toe te voe­gen.

Tot slot, een van de reacties op De Winter was een helder bear­gumenteerd artikel in de Volkskrant (19-3-08), van jour­nalist Yoeri Albrecht, onder de kop 'Gods­dienstkritiek is geen volke­renmoord'. Hij legt uit wat het verschil is tussen racisme en gods­dienst­kritiek, die noodzakelijk was en is voor het voort­schrij­den of handhaven van de westerse bescha­ving. Het is be­moe­digend dat ook zulke zinnige artikelen wel eens een plaats krijgen in een grote, linkse krant.

René Marres

Geen opmerkingen:

Een reactie posten