Een huichelachtige moraal

Burgemeester59b9fff_1


Een huichelachtige moraal

Tijdens een herdenking van degenen die in vernieti­gingskamp Auschwitz zijn omgekomen hield de bur­ge­mees­ter van Amsterdam, Job Cohen, een toe­spraak, die op­geno­men werd in de Volkskrant (1-2-08) onder de kop 'Haat tegen de ander leidt tot Ausch­witz'. Hier­bij komt de vraag op: leidt haat tegen elke ander, ook bijvoor­beeld de ander die neo-nazi is, tot Ausch­witz? Nu ja, je mag veronderstellen dat deze vraag in de rede wel beant­woord zal worden. Co­hen zei over Ausch­witz:

'Auschwitz staat voor het ultieme kwaad dat men­sen elkaar kun­nen aandoen: de ontmenselijking van de ander, de syste­matische vernietiging van een groep op basis van ras, ge­loof en geaard­heid, waarvan in de Tweede Wereldoorlog voor­namelijk de joodse bevolking het slachtoffer werd, maar daar­naast ook de Roma, homoseksuelen geestelijk ge­handicap­ten, Jehova's Getuigen, Poolse politieke gevangenen en Russische krijgsgevangenen - eigen­lijk iedereen die niet tot het Arische ras be­hoorde vol­gens de definitie van de nazi's.'

Hierin valt vernietigen 'op basis van geloof' op. Als voorbeeld worden Jehova's Getuigen genoemd. In Neder­land werd hun werk, zoals predikatie aan de huisdeur, verboden. Enkele honderden van hen werden opgepakt, van wie ongeveer een vierde als direct gevolg hiervan omkwam. Niettemin waren er volgens Wikipedia na de oorlog niet minder van hen, maar ongeveer zes keer zoveel.

Deze vervolging van de Getuigen was dus heel iets an­ders dan de systematische ver­vol­ging van joden, die het aantal van hen in Ne­der­land de­cimeer­de. Joden wer­den in elk geval niet ver­moord op grond van hun gods­dienst, het judaïsme, m­aar op grond van hun af­stamming. Of iemand de joodse godsdienst had afgezwo­ren, maak­te de nazi's niets uit: zoiemand werd even­zeer genade­loos de gaskamer inge­dreven.

Auschwitz is niet symbolisch voor vervolging op basis van geloof, maar voor het met industriële mid­delen vermoorden van mensen op basis van origine. Waarom het van belang is dit te con­stateren komt la­ter uit.

Cohen gaat door:

'We leven nu in een andere tijd, maar angst en wantrouwen zijn sindsdien niet zo groot geweest. Angst en wantrouwen brengen mensen ertoe zich terug te trekken in de eigen groep, met uit­slui­ting van anderen. Als die uitsluiting maar ver genoeg gaat, ontstaat een ontmenselijkt beeld van de ander, verdwijnt de zorg voor de ander uit het blikveld. En waar dat in uiterste instantie toe kan leiden, is pre­cies wat ons vandaag bijeen­brengt.'

Bij wie zijn angst en wantrouwen zo groot geworden? Bij niet-islamitische vrouwen die het hoofddoekje en de boerka zien oprukken, die op straat voor hoer wor­den uitgescholden of in een zwembad aangerand? Of bij homofielen en joden die op straat afge­rost zijn? Co­hen zegt het niet, zijn moraal pre­ten­deert univer­seel te zijn. Maar wel zegt hij impliciet dat deze bange vrou­wen, homo's en joden, als ze uit wan­trouwen or­thodoxe mos­lims mij­den, die moslims uiteindelijk tot Ausch­witz ver­oorde­len. Hun eventuele angst en wan­trouwen zijn volgens Cohen immoreel. Mijns inziens is het niet of zwak optreden van burgemeester Cohen te­gen misdadi­ge, an­ti­semitische uit­latingen en gedrag immo­reel. (Zie bij­voor­beeld 'Am­ster­dams be­stuur is laf' van Hero Brink­man, Tweede Kamer­lid PVV, in de Volks­krant 29-1-08.)

Cohen gaat door:

'Wij allemaal, wie we ook zijn en wat we ook zijn, of je al lang in Nederland bent of maar kort, mogen daarom niet onver­schillig staan te­genover uitingen van haat jegens mensen die an­ders zijn, die een andere religie aanhangen, die niet tot dezelfde groep behoren.' (cursief van RM)

We begrijpen nu waarom Cohen van Auschwitz ook een sym­bool voor vernietiging op basis van religieus ge­loof wil maken. Dan kan hij de religie in het alge­meen beschermen en elke religie die zijn voorkeur heeft. Maar wat of wie zou Cohen hier op het oog heb­ben? Het hin­doeïsme of de islam die dat veelgodendom ver­foeit? Imams die in de preek in de moskee tot haat tegen onge­lovi­gen op­roe­pen? Of Geert Wilders die niet de moslims haat, maar wel zegt de ortho­doxe is­lam te haten.

Een vraagje aan Cohen: was het verkeerd om de na­tionaal-socialisten te haten? Nee, was dat niet ver­keerd? Maar waarom kleedt u uw moraal dan in algemene termen in? En als het niet verkeerd was de nazi's te haten, zou het niet mogelijk zijn dat er nog andere groepen zijn of komen die moreel even slecht zijn als de nazi's? En waren en zijn de communisten, die vol­gens een Frans zwartboek ne­gentig mil­joen slachtof­fers maakten, dan niet zo'n groep? En wat nu als de orthodoxe islam dezelfde jo­denhaat koestert als de na­zi's eens? Ja, de koning en rege­ring van Marok­ko doen dat niet, dat weten we. Maar veel ortho­doxe mos­lims wél, want dat ho­ren ze in de moskee, zeker ook hier en daar in Nederland, zoals in de door een Saoe­dische sjeik gesponsorde El Taw­heed mos­kee. Deze sjeik behoort tot de Moslim Broe­der­schap, befaamd om hun nationaal-socialistisch geïnspireerde jodenhaat. Som­mige jonge­re moslims le­ren het op internet. Ayaan Hirsi Ali werd in Ke­nia op­gevoed met het idee dat joden geen mensen zijn. U hebt ove­ri­gens ken­nis geno­men van dit soort jo­den­haat in de brief die Mo­ham­med Bou­yeri op het li­chaam van de ver­moorde Theo van Gogh vast­prik­te. En er zijn genoeg boeken en pre­ken van imams be­kend ge­wor­den waarin die dodelijke haat eruit spat. (In mijn boek Vermoord en verbannen heb ik er­uit ge­ci­teerd.)

Wat u wil is om niemand, dus ook nazis­tische jo­denha­ters niet, uit te slui­ten. Dat is uw moraal. Maar wel zijn uw multi­cul­turalistische mede­standers islamcriticus Geert Wil­ders aan het ont­men­selijken als Het Kwaad, waarna hij met plezier ge­mold kan wor­den. Gefeli­ci­teerd. U ex­ploiteert vernie­tigings­kamp Ausch­witz om mensen te pressen om ook joden­ha­ters in de armen te sluiten. Dat is een dia­lectische pres­ta­tie van for­maat. Dat is pas naas­ten­liefde!

René Marres

Geen opmerkingen:

Een reactie posten