HouyBouyLeaks: Notulen Kabinetsbijeenkomst

Veel van mijn leerlingen uit Leiden en elders hebben het inmiddels ver gebracht. Een enkele denkt nog wel eens aan mij terug. Het stuk hieronder heeft een hunner een paar dagen geleden aangetroffen op het mahoniehouten bureau dat hem van rijkswege ter beschikking staat. Hij dacht dat ik het wel leuk zou vinden, ‘voor HouyBouy of zo’. Hij begreep ook wel dat toch niemand het zou geloven. Anyhow, de meeste spelfouten hebben we er uitgehaald, de afkortingen hebben we voor zo ver nodig iets minder mysterieus gemaakt, de rest zo gelaten. Leesplezier is ook plezier. HansJansen

Korte Notulen, Eerste kabinetsvergadering na het zomerreces van 2012

De MP heet iedereen welkom. Er zijn een aantal bijzondere gasten uitgenodigd die
het woord zullen voeren. Er wordt nog eens gewezen op de geheimhoudingsplicht. Vandaag is het een dag waarop we ons niet hoeven te beperken tot brandjes blussen, stelt de MP, maar het is een dag om samen elkaar eens rustig aan te geven hoe we de langere termijn inzien.

De vertegenwoordiger van HM neemt het woord en betoogt dat NL vol is, veelal overvol. HM is van oordeel dat de omvang van de bevolking met ongeveer 90% moet worden teruggebracht. Zij beseft dat dit een lange termijn plan zal moeten blijven en dat snelle resultaten veel weerstand kunnen oproepen. Het verdient, meent HM, de voorkeur deze vermindering van de bevolkingsomvang geleidelijk tot stand te doen komen en allereerst de omvang van de groep onrendabelen tot de gewenste omvang terug te brengen. In verband het verdrag met de OIC zullen islamitische Nederlanders ongemoeid moeten worden gelaten.

De MP deelt mee dat er een plan voor een Nieuwe Economische Politiek wordt opgesteld om een gecontroleerde daling van het consumptieniveau te bewerkstelligen. Dit nieuwe beleid zal niet alleen bijdragen aan een eerlijker samenleving maar ook aan de door de regering nagestreefde bevolkingskrimp. Er is begrip voor dat dit pas op lange termijn resultaten gaat afwerpen. BuZa zal nagaan hoe de standpunten van de OIC over deze voorgestelde Nieuwe Economische Politiek luiden. 

Over de monetaire mechanismes die deel uitmaken van dit plan kunnen geen mededelingen worden gedaan, dit om de aanwezigen tegen beschuldigingen van voorkennis te beschermen. Op vragen is Finc uitsluitend bereid mee te delen dat de Euro een van de bouwstenen is waaruit geput zal worden.

Er wordt zonder verdere discussies ingestemd met de Strategienota Belastingen. Er zullen regelmatige kleine verhogingen van loonbelasting, inkomstenbelasting en BTW worden ingevoerd, voorlopig elke vier maanden een stap; zodat de bevolking goeddeels ongemerkt tot het verminderen van de consumptie gebracht wordt. Vanwege de delicate wijze waarop hierover in de staatsmedia bericht zal moeten worden, neemt de MP zelf weer contact op met het genootschap van Hoofdredacteuren zodat de traditionele discretie van de media verzekerd blijft. Finc verzekert dat ongeveer elke vier maanden een verhoging niet op moeilijkheden van technische aard hoeft te stuiten bij het ambtenarenapparaat en de inspecties. Misschien dat een enkele medewerker een vernisje verzet zal adopteren, maar het merendeel zal er voor gaan.

Van verschillende zijden wordt er op gewezen dat de personeelsleden van de bedrijven die ten gevolge van deze belastingverhogingen geen afzetmarkt voor hun producten en diensten meer zullen kunnen vinden alsmede de getroffen ondernemers (het is, althans volgens EcZaken, een mathematische en boekhoudkundige zekerheid dat die er zullen zijn) dienen te worden gerustgesteld: vooralsnog zullen de uitkeringen op hetzelfde niveau blijven, en de aanvragen om bijstand uit deze groep zullen met voorrang behandeld worden. Kennelijk vielen deze getroffenen onder de zwakste schouders in de samenleving, en het is daarom redelijk hen vooralsnog te ontzien. SocZaken zal dit uitwerken. 

Volksgezondheid meent niet te kunnen ingrijpen ter stimulering van de abortus- en geboortebeperkings-programma’s, maar wijst erop dat de gestelde doelen ook te bereiken zijn door het aanscherpen van de regels voedselveiligheid. Hierdoor zal er minder voedsel beschikbaar komen tegen hogere prijzen. Toch is dit goed te presenteren als een verbetering van de kwaliteit van het leven van de bevolking. BiZa zal hierover contact opnemen met de AIVD-infiltranten in GL en de PvdD. Deze aanscherping wordt algemeen belangrijk geacht, het gaat immers niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit van het leven. 

Volksgezondheid meent dat het donorbank-plan van D66 zal moeten worden afgewezen vanwege mogelijke onwenselijke bijeffecten op de bevolkingsomvang en op de kosten van de zorg. BuZa zal laten nagaan wat de sharia wil met orgaandonatie en donorbanken want vreemd genoeg zwijgt het D66-plan over dit aspect. Vanwege het risiko op mogelijke unfaire anti-regeringspropaganda wordt ook de euthanasie vooralsnog weer buiten beschouwing gelaten. Justitie vraagt zich tenslotte af of vermindering van het voedselaanbod niet tot onvoorziene bijeffecten zal leiden waar het de openbare orde betreft maar wordt door Defensie gerustgesteld. Ook wat betreft het geplande lagere welvaartsniveau: er wordt niet verwacht dat de invoering tot onoverkomelijk verzet zal leiden indien de media inderdaad de toegezegde medewerking zullen verlenen.

Onderwijs erkent dat de plannen de algemene vaardigheid in het lezen van kranten en boeken in vreemde talen te verminderen weliswaar trager verlopen dan toegezegd, maar wijt dit aan invloed van de televisie. Besloten wordt de zendgemachtigden dan toch maar bij deze taalplannen te betrekken, en met kracht aan te dringen op het overschakelen van ondertiteling naar nasynchronisatie.

De vertegenwoordiger van de commerciële zendgemachtigden wijst er op dat dit vergeleken met de huidige situatie extra kosten met zich meebrengt, en vraagt het verstrekken van een vergoeding te willen overwegen om hieraan mee te werken. De vergadering stemt na een korte discussie in met een subsidie om ook de programma’s op de commerc zenders te laten nasynchroniseren in plaats van ondertitelen. Het valt te overwegen deze subsidie te presenteren als een stimuleringsproject podium- en microfoonkunst, het zal immers arbeidsplaatsen opleveren voor leerlingen van de Toneelscholen.

Economische Zaken wijst er op dat er vanwege toerisme en doorvoerhandel (meestal aangeduid als ‘export’) bij een kleine groep toch wel wat kennis van de Engelse taal dient te resteren. Hierop wordt voorzichtig instemmend gereageerd, en EcZ verzekert nogmaals dat het uitsluitend om een kleine groep met een beperkte kennis zal gaan.

De vertegenwoordiger HM wijst in dit verband nog eens op de noodzaak de verspreiding van niet-gecontroleerde buitenlandse nieuwsmedia goed in de gaten te houden. BiZa wijst in dit verband weer op de kabel en het internet; nagegaan zal worden of, en in hoe verre, kabel en internet relevant zijn voor de onderhavige problematiek.

Namens HM wordt er op gewezen dat ook afbeeldingen van buitenlandse woon- en leefstijlen de bevolking zou kunnen confronteren met voor NL onwenselijke welvaartniveau’s. De vertegenw staatsmedia zegt toe hier op te zullen letten bij de aankoop van Amerikaanse en dergelijke series, en vooral bij sitcoms. Besloten wordt aan te dringen op het uitzenden van programma’s die de kijker vertrouwd zullen maken met het dagelijks leven en het welvaartsniveau van landen als Moldavië en Angola.

Huisvesting merkt op dat gehorigheid van woningen sterk kan bijdragen aan de door de regering nagestreefde doelen. Een behoorlijk deel van de bevolkingsdruk hangt immers samen met de voortplanting. Huisvesting heeft een cie. ingesteld die een en ander gaat uitwerken. Via de bouwvoorschriften is hier, zij het pas op lange termijn, veel mogelijk.

Er wordt algemeen zorg geuit over de komende verkiezingsuitslag. BiZa zal weer contact opnemen met de peilers. Er kan hier nog wel wat verbeterd worden. De vertegenwoordiger HM deelt mee dat er plannen klaar liggen om een en ander na de verkiezingsdatum goed in de hand te houden. Tevens benadrukt zij dat in deze periode geen sprake kan zijn van troonswisseling. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

De volgende vergadering zal weer zonder de bijzondere vertegenwoordigers plaats vinden. De MP sluit de vergadering na er nog eens opgewezen te hebben dat de toekomst aan de EU is. De vertegenwoordiger HM vraagt zich hierop af welke rol er nog voor het koningshuis in de EU kan zijn weggelegd. De MP stelt voor hier tijdens de naborrel nog wat over te filosoferen.

10 opmerkingen:

 1. Ik denk nog wel eens aan u, maar ik heb het niet 'ver' gebracht in de zin zoals u hierboven bedoelt. Dat komt niet door u.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik zou willen dat ik in Leiden colleges had kunnen volgen van u. In plaats daarvan werd de politiek correcte doctrine "aangeleerd" door figuren als Sj. en en de twee W's. Terwijl die de islamitische gelovigen in de watten legden werden bij Hellenistisch grieks de "gereformeerdn" belachelijk gemaakt. een aanfluiting, dat "universitaire" onderwijs in Leiden

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Persephone

   Het is dom van mij, maar van uw reactie op het verhaal versta ik niet veel.
   Wie zijn Sj. en de twee W's?
   Bij S.J. denk ik aan Societas Jesu.
   U schrijft over Hellenistisch grieks.
   Is zulks een afzonderlijke tak van wetenschap? En wat heeft zulks te doen met gereformeerden?

   J.W. van der Meulen

   Verwijderen
 3. Je zou je nog verbazen over hoe groot de kern van waarheid is die in dit vermakelijke stuk zit ....

  BeantwoordenVerwijderen
 4. En soms, soms denk wel eens: "Wat ben ik blij dat die "krediet"-crisis er is." Daar is geen corrupt regime tegen bestand.

  "The rise and decline of the state" door militair historicus Prof. M. van Creveld te Jerusalem.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bilderberg?!
  Waarom niet, wie denkt dat de overheid het beste met ons voor heeft, is niet goed bij z'n hoofd.

  Bij dergelijke dingen moet ik ook altijd denken aan de zaak Joris Demmink. De bewijzen tegen de man zijn overweldigend en de berichten in de media over de zaak net zo overweldigend oorverdovend stil. Het kan dus niet anders dan dat er krachten achter zitten waarvan we haast niet aan durven denken.

  Veelzeggend is de stilte rondom verklaarde vijanden van pedofilie als Peter R de Vries, Alberto Stegeman en John vd Heuvel.

  Normaal gaat geen brug ze te ver het te bestrijden en aan te pakken(overigens terecht),maar in de zaak Demmink , dat stinkt als een open riool, geeft men niet thuis.

  Zo Heeft John vd Heuvel zich als een pitbull vastgebeten in de zaak van Keith Bakker op grond van wat vage geruchten.
  Echter, is op jdtv(youtube) te zien en horen hoe hij een goed gedocumenteerd boek overhandigd krijgt van journalist Micha Kat over de zaak Demmink en is het tot op de dag van vandaag muisstil in de media rondom deze topman van justitie.

  kortom, ik kijk niet op van de notulen. Immers, als er krachten zijn die het voor elkaar krijgen de media te sturen, is alles mogelijk en zijn de notulen een softe afspiegeling van de plannetjes die er achter de coulissen worden bekokstoofd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Boodschap: Tegen de gevestigde orde met gebundelde krachten van ambtenaren, MSM en AIVD zijn momenteel zelfs honderd blogs niet opgewassen.
  Minder duidelijk is, althans voor mij, waarom ze onze samenleving per se willen multiculturaliseren en dat ze daarin zo'n prominente rol aan de islam toekennen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als het gaat om de regeringen die wij de afgelopen 30 jaar hebben gehad, kan ik alleen maar een profeet van omstreeks het jaar 30 AD citeren: "Mijn God, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen."

   Verwijderen
 8. Was het maar een complot zoals dit, dan was het mogelijk het te ontmaskeren. Maar wat moet je doen tegen de werkelijkheid: achterlijkheid?

  BeantwoordenVerwijderen