Islamstandpunt ChristenUnie (CU) kan nog wel wat ‘viagra’ gebruiken

Door Peter Frans Koops 

Laten we beginnen met een opmerkelijk nieuwsbericht van dinsdag 7 augustus jl.;
DEN HAAG – Gert-Jan Segers, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, pleit dringend voor het voeren van het islamdebat. Dat zegt hij in NRC Handelsblad dinsdag.
Segers is bang dat het politieke debat over de islam verstomt omdat PVV-leider Geert Wilders nauwelijks meer over de islam praat en in de verkiezingscampagne vooral hamert op de gevaren van de Europese Unie.
Segers: „Er zijn vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat, zoals godsdienstvrijheid.”

Op zich een positief bericht, dat de CU zich beraad op het islamstandpunt.
Verderop in dit artikel zal nog wat nader worden ingegaan op dit bericht en de mogelijke intentie van Segers, maar eerst nog wat historie.

Vorig jaar 7 maart schreef ik een artikel in het Reformatorisch Dagblad met als titel ‘ HYPERLINK "http://www.refdag.nl/opinie/slap_standpunt_over_islam_nekt_christenunie_1_538160" Slap standpunt over islam nekt ChristenUnie’. De CU reageerde snel via de directeur van het wetenschappelijk bureau Gert-Jan Segers die nu op een verkiesbare plaats staat op de kieslijst van zijn partij. Hij daagde mij bovendien uit om het debat aan te gaan over het dossier islam en de vraag welke rol de politiek moet vervullen bij het vraagstuk van een opkomende islam in West-Europa. De confrontatie vond niet plaats omdat Segers moeite had met het feit dat ik twee secondanten mee zou willen nemen tijdens de discussieavond. Segers had vooral moeite met de heer Ben Kok die hem persoonlijk zou hebben gegriefd in zijn geloofsleven tijdens het spreken en schrijven over de islam en het slappe standpunt van de CU hierin. Hoe het ook zij, in de afgelopen periode is veel energie gestoken, meestal dus via elektronische correspondentie om de CU een wat ‘harder’ islamstandpunt te doen innemen omdat zij anders  mogelijk kiezers ziet blijven overlopen naar de PVV. De tweede secondant de heer Andre van Mulligen heeft overigens ook zeer zijn best gedaan om de heren Segers en Kok om de tafel te krijgen om een en ander uit te praten, hetgeen niet gelukt is omdat Segers niet wilde praten. Dit alles met steun en medeweten van de werkgever van Segers. Toch heeft met name Andre van Mulligen zijn uiterste best gedaan om de teksten over de islam in het verkiezingsprogramma wat aan te scherpen. De volgende concrete punten betreffende politieke middelen tegen een opkomende islamisering werden naar de CU gestuurd, zodat zij die eventueel zouden kunnen opnemen in het nieuwe verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen op 12 september.

Hier de eerder dit jaar aangereikte punten betreffende de islam die gebruikt zouden kunnen worden in het nieuwe verkiezingsprogramma van de CU;

Publieke oproepen tot gebed worden verboden. Evenals het bouwen van minaretten die boven de horizon van de nabije omgeving uitstijgen.
Het dragen van gelaatsbedekkende kleding als boerka’s is in de publieke ruimten (OV, scholen, openbare gebouwen) niet toegestaan. Daar waar het dragen van gelaatsbedekkende kleding een probleem vormt voor het vinden van werk en een beroep wordt gedaan op een uitkering, zal gekort worden.
Het dragen van religieusgerelateerde kleding (bijv. hoofddoeken) door ambtenaren is niet toegestaan.
Financiële ondersteuning van culturele, politieke en religieuze instellingen vanuit aantoonbaar onvrije landen (zoals Saoedi-Arabië en Iran) is niet toegestaan. 
Islam-studies, leerstoelen etc. die geheel of gedeeltelijk door niet-Westerse landen of instituten worden gefinancierd, worden niet erkend door Nederlandse overheid. 
Religieuze visa-aanvragen door moslim-geestelijken uit landen die zelf dergelijke visa weigeren voor niet-moslim-geestelijken, worden geweigerd.
Overtredingen van de strafwet zijn ook strafwaardig als zij religieus zijn gemotiveerd. Houders van een niet- Nederlands paspoort die zich tegen de Nederlandse samenleving en haar rechtsstaat keren, worden hun Nederlandse paspoorten ontnomen, te beginnen bij de reeds veroordeelde jihadisten.
Identiteits-gebonden en niet-identiteitsgebonden maatschappelijke organisaties worden, bijvoorbeeld in het subsidiebeleid, op gelijke voet behandeld. Daar waar sprake kan zijn van verhoogd risico op misbruik van subsidiegelden dan wel de prediking van islam-suprematie, zal relevante inspectie verscherpt toezien. Indien een overtreding zich heeft voorgedaan, zal subsidie onmiddellijk worden stopgezet. 
Op het vlak van onderwijs, ziet de onderwijsinspectie erop toe, dat onderwerpen als Holocaust, evolutie-theorie niet vermeden worden, dat onderwerpen als slavernij, kruistochten, kolonisatie evenwichtig gebracht worden, en dat de geschiedenis van het Westen een prominente plaats krijgt.
Van nieuwe Nederlanders wordt verwacht dat zij zich schriftelijk loyaal verklaren aan Nederland en de Nederlandse rechtsorde.
Wie een dubbele nationaliteit heeft, kan geen zitting nemen in de Nederlandse volksvertegenwoordiging en de rechterlijke macht, noch kan gerekruteerd worden voor het Nederlandse leger of politie.
Subsidies aan programma´s als The Indonesian Young Leaders programme (HYPERLINK "http://www.indonesianyoungleaders.org/"http://www.indonesianyoungleaders.org/) worden bevroren wanneer de Indonesische overheid niet de veiligheid kan garanderen van christelijke scholen zoals bijv. Arastamar Evangelical School of Theology (SETIA).
Subsidies aan islam-propaganda (maroc.nl, Mijn moskee is top, iftar-maaltijden etc.) worden stopgezet. 
Kinderbijslag voor kinderen die zich schuldig maken aan straatterrorisme worden stopgezet. In plaats daarvan worden ouders geprest om deel te nemen aan de cursus Ook op straat ben ik verantwoordelijk voor mijn kinderen. Huishoudens die last hebben van straatterrorisme kunnen daarnaast rekenen op actieve politiebescherming. 
Ontwikkelingssamenwerking met overheden van landen die de shariah als hoogste bron in hun grondwet hanteren, worden afgebouwd.
Actief zal worden ingezet op het vinden van alternatieve energiebronnen om Westerse afhankelijheid van Arabische olie te doen verminderen.
Ondertussen zijn de programma’s van CU en PVV bekend en het is interessant om eens te bezien wat er werkelijk is gedaan met de aangereikte punten. Tegelijk zal er een summier vergelijk worden gepleegd tussen beide programma’s en dan met name toegespitst op de islam.

Wat schrijft de CU over de islam?

Een aantal citaten uit het programma (cursief) met daaronder mijn commentaar
Daarom, ook al zijn wij als christenen er diep van overtuigd dat de weg die God in zijn Woord wijst een betere weg is dan die van de islam, of de weg van socialisme of liberalisme, staat de ChristenUnie pal voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

De CU wil nog steeds niets weten van het ideologische karakter van de islam, zij spreekt slechts over de islam als godsdienst. Dit is echt een gemiste kans, want zelfs ex-moslims als Sam Solomon, Ibn Warraq en Wafa Sultan spreken over de islam als een kwalijke ideologie die belust is om de wereld te overheersen.

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging mag niet worden misbruikt. Dat is een destructief gebruik van die vrijheid. Je mag je eigen vrijheid niet misbruiken door die van andere mensen te beperken. Het is geen alibi om in te gaan tegen de rechtsorde of een legitimatie voor bijvoorbeeld eerwraak of vrouwenbesnijdenis.

Op zich een juiste constatering, maar de CU onderkent te weinig dat er iedere dag in naam van de islam aan onze vrijheden wordt geknaagd. Het is dus de hoogste tijd om politieke middelen in te zetten om een groeiende islam te temperen. De beschrijving is algemeen en mond niet uit in concrete standpunten en daarmee een afwijzing van de islam als ideologie waar de rechten van onder andere de vrouw iedere dag geschonden worden. 
Onze samenleving is ook een multireligieuze samenleving geworden. Met name de komst van de islam plaatst Nederland voor een nieuwe uitdaging. Het christendom en de islam verschillen fundamenteel van elkaar. Islamitische landen hebben veelal een gebrek aan politieke en religieuze vrijheid. Zo is het pijnlijk te constateren dat christenen, Joden en andere minderheden in islamitische landen vervolgd worden of als tweederangsburger worden beschouwd.

Ook hier wat algemeenheden zonder concreet politieke standpunten.

Het debat over de gevolgen van de komst van de islam en de identiteit van Nederland moet gevoerd worden. Voor de ChristenUnie zijn in dat gesprek de christelijke waarden die onze cultuur mede hebben gevormd leidend. Onze fundamentele vrijheden, zoals godsdienstvrijheid, zijn van groot belang. Dat is voor de ChristenUnie geen ‘concessie’, maar een kwestie van ‘confessie’. Geloof kan niet worden afgedwongen met geweld. Daarom kan vrijheid niet met onvrijheid worden verdedigd. De ChristenUnie zal nooit instemmen met de inperking van fundamentele vrijheden voor een specifieke groep, of dit nu gaat om christenen of moslims. 
Herhaling van politiek correcte prietpraat over de islam. Voor een partij die zich zo christelijk noemt had hier best een scherper theologisch onderscheid mogen worden gemaakt tussen de islam en het christendom, waar het christendom superieur is aan de islam, die is blijven steken in haar ontwikkeling en in feite een woestijnreligie is gebleven. 
Ruimte voor religie in het publieke domein betekent ook dat het gebedshuizen vrij staat om, bijvoorbeeld door het luiden van klokken, gelovigen naar de eredienst te roepen

Alle ruimte dus voor minaretten met en de komst van nieuwe moskeeën. In feite krijgt de satanskerk met haar kindoffers van de CU dus ook alle vrijheid om zich te profileren?

Omdat wij elkaar ons gezicht laten zien, verdraagt gelaatsbedekkende kleding zich slecht met normale sociale interactie. Waar de openbare orde, de veiligheid of de normale sociale interactie wordt belemmerd, is een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding als boerka’s gerechtvaardigd (OV, scholen, openbare gebouwen).

Dit klinkt goed nu moet Segers, als hij straks in de Tweede Kamer zit, dit nog gaan waarmaken samen met Geert. Nederland wacht al zo lang op het boerkaverbod.

Radicale moslimgroeperingen in onder andere Saoedi-Arabië prediken een haatdragende versie van de islam. We willen ons daarom des te meer inzetten voor mensenrechten en vrijheden voor christenen en andere minderheden. Geweld en doodsbedreigingen, gedwongen bekeringen en erger, moeten stoppen.

De bronnen van de islam als Koran en Hadith bevatten veel haatdragende teksten richting andersdenkenden. Een moslim is niet radicaal als hij het voorbeeld van Mohammed volgt. Hoezo dus een haatdragende versie van de islam. De vredelievende versie van de islam die Benazir Bhutto voorstond kostte haar het leven. Een erg naïeve visie van de CU hier dus op de islam die overigens verder angstvallig geen kwalificatie van de islam durft te geven maar nu ineens spreekt over een haatdragende versie.
Wat schrijft de PVV over de islam?

Een aantal citaten uit het programma (cursief)  met daarbij mijn commentaar

De constante groei van de islam.

Een terechte constatering met iedere dag (meestal slecht) nieuws over de islam in de media.

Andere partijen kiezen voor islam of EUnationalisme; wij kiezen voor Nederland.

De overdreven aandacht voor de ramadan op radio en televisie en halal eten in de supermarkten (AH) laat de zelfislamisering van Nederland zien. Met als laatste gotspe een ramadan-proof CAO voorgesteld door voorzitter IJmert Muilwijk van de CNV jongeren, die nota bene eerder leider was van de CU-jongerenafdeling!? 

Steeds meer islam, steeds meer hoofddoekjes, steeds meer criminaliteit, verpaupering, uitkeringsafhankelijkheid en middeleeuwse opvattingen. Een volk dat baas is in eigen land maakt zelf uit wie er binnenkomt en wie niet. Maar wij Nederlanders zien elke dag de toestroom toenemen. Van wie moet dat? Van mevrouw Malmström, een ongekozen multiculti-eurocraat die de macht heeft over ons immigratiebeleid. Nederlandse  bewindspersonen zijn niet meer de baas.

De PVV maakt hier een link tussen de groei van de islam en wie de lakens uitdeelt over de toestroom van immigranten. De groei van het aantal allochtonen wordt geschetst met een aantal grafieken. De tijd zal moeten leren of dit scenario waarheid wordt. 

En reken maar dat onze progressieve vrienden dolgraag alle islamkritiek aan banden willen leggen. De Partij voor de Vrijheid zegt: geen centimeter ruimte voor de islam in Nederland. Dat betekent dat we met plezier de zegepralen van de islam in onze straten tegengaan: de minaretten, de boerka’s, de hoofddoekjes etc. Wie behoefte heeft aan dergelijke zaken kan prima terug. Graag zelfs.

Islamkritiek wordt zelfs strafbaar, dit regelt men op Europees niveau, verschrikkelijk gewoon!

De islam hoort niet bij Nederland. Die zal een eeuwige bron van onrust vormen. Abraham
Kuyper wist het al honderd jaar geleden: “De moeslim mogen wel andere volken
overheerschen, zelfs is dit hun privilege en roeping, maar zelve mogen ze niet aan vreemd
gezag onderworpen zijn”.

Hier kan de CU nog wat van leren zeg, de PVV citeert een theoloog, ook Maarten Luther moest niets van de islam hebben! 

De islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar
een religieus tintje. Onze vrijheden en onze geschiedenis verplichten ons die ideologie te
bestrijden, zoals we dat we dat met alle totalitaire ideologieën moeten doen.
De massa-immigratie is intens schadelijk voor Nederland. Buiten de problemen met
de islam die we nu geïmporteerd hebben, zien we een oververtegenwoordiging van
niet-westerse allochtonen op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, antisemitisme,
homohaat, vrouwendiscriminatie, criminaliteit, overlast, schooluitval en eerwraak.
Niet-westerse allochtonen kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar.
Daarom moeten we stoppen met de immigratie van mensen uit islamitische landen.
Remigratie is een schone zaak. Dus gooien we criminelen met een niet-Nederlandse
nationaliteit er meteen uit en nemen we afscheid van vreemdelingen die geen baan
hebben: ‘werken of wegwezen’.
Elke vier of vijf jaar een generaal pardon is natuurlijk waanzin. Mensen weigeren na een
afwijzing te vertrekken, vervolgens organiseert de staatstelevisie acties om deze weigeraars
als zielig te portretteren, gesteund door linkse gesubsidieerde actiegroepen. Gevolg is dan
steeds het zoveelste miljardenverslindende generaal pardon. Wij willen een wet die dat
onmogelijk maakt. Een wet tegen het generaal pardon.

Hier zit geen woord Spaans bij.

De lijst met concrete politieke standpunten tegen een groeiende islam in Nederland

Allerbelangrijkste: uit de EU = immigratie weer in Nederlandse hand
Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
Een einde aan het procedurestapelen. Afwijzing = meteen weg
Geen dubbele nationaliteiten meer
Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen
Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit
Wettelijk verbod op generale pardons
Inburgeringscursussen in het land van herkomst
Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar
Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar
De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
Geen enkele moskee er meer bij
Geen moskeeën in de bebouwde kom
Invoering minarettenverbod
Alle islamitische scholen dicht
Moskeeën waar geweld wordt gepropageerd gaan dicht
Geen buitenlandse financiering meer van moskeeën
Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij
de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties
Geen enkele hoofddoek bij de Staten-Generaal als hart van onze democratie; niet bij
het kabinet en hun ambtenaren, niet bij Kamerleden, niet bij medewerkers en niet
bij bezoekers, bij niemand.
Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht
Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes

De koran kan beter verplicht worden gelezen op scholen zodat onze jeugd zelf kan onderzoeken welk haatdragend karakter de islam bevat en dat dit heilige boek kan dienen als inspiratiebron voor geweld. Dus verbieden is niet realistisch!

Voor niet-Nederlanders geldt: pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen
misdrijf te hebben gepleegd bestaat het recht om Nederlander te worden en ook dan
pas recht op een uitkering
Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt, geen boerka draagt
Verbod op multiculti-subsidies
Asielzoekers geen voorrang bij woningen etc
Islamitische scholen gaan dicht
We verdedigen onze homoseksuelen tegen de oprukkende islam
OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan de Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties
Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN
Meer samenwerking met Vlaanderen

Dan ook meer samenwerking en gezamenlijke acties als protesteren op straat tegen de komst van een moskee en debatten met het Vlaams Belang. Dit zijn verbeterpunten voor de PVV

Geen verkoop wapens aan islamitische landen

Al met al een lijst met concrete zaken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Conclusies

Het verkiezingsprogramma CU 2012 is ten aanzien van de islam ietwat een verbetering t.o.v. 2010, maar met de lange lijst van aangereikte punten is nauwelijks wat gedaan. De verschillen met de punten die de PVV noemt zijn nogal groot  De enige overeenkomst lijkt de visie op de boerka en dat deze moet worden verboden. Verder zet de CU de deur wagenwijd open voor nog meer islamitische scholen door een beroep te doen op de vrijheid van onderwijs. Ook verschillen met betrekking tot hoofddoekjes in openbare ruimten en de komst van moskeeën en minaretten en de toestroom van immigranten uit moslimlanden. Al met al is het islamstandpunt van de CU nog veel te slap en kan daarom nog wel wat ‘viagra’ gebruiken.

Tijdens het schrijven van dit stuk kwam zogezegd het opzienbarende bericht binnen dat de CU de islam op de politieke agenda wil hebben. Segers, die op plaats 4 op de lijst van de CU staat, blijkt een paar weken voor de verkiezingen nog even iets over de islam te melden en dat terwijl hij het debat met Ben Kok en mij onlangs nog uit angst voor Ben Kok? ontweek maar slechts preekte voor eigen parochie op een bijeenkomst over de islam bij de Bunschotense afdeling van de CU.  Segers, die niet vies is van het betitelen van de PVV als populistisch probeert nu zelf de kiezers naar de mond te praten. Opvallend is dat hij hierbij halve waarheden verkondigd alsof de PVV zou focussen op een koranverbod en hoofddoekjesverbod, met hierbij de kanttekening dat de publiciteit in de landelijke kranten compleet en betrouwbaar zou moeten zijn. Er staat veel meer (waarheid over de) islam in het verkiezingsprogramma van de PVV dan de CU blijkt na gedegen onderzoek. Het is erg suggestief en flauw om nu te suggereren al zou de islam nu opeens geen verkiezingsitem meer zijn voor de PVV. Ik heb aangetoond dat er erg veel islam de lezen is in het programma van de PVV. De uitlatingen van Segers komen niet erg geloofwaardig over bij mij. Hij lijkt zich te manifesteren als een sluw politicus, wil zijn Kamerzetel al vast veilig stellen, terwijl hij de afgelopen jaren alle ruimte heeft gekregen in de media als Nederlands Dagblad en het blad De Oogst van de Vereniging Tot Heil des Volks om op een politiek correcte manier af te geven op de PVV. Verwachtingsvol kijken we uit naar de uitslag van de verkiezingen van 12 september waar de kiezers die voor de wat hardere lijn richting de islam willen gaan vanzelfsprekend uit zullen komen bij de PVV.

Maar op zich is het interessant en goed dat de CU wil spreken over de islam. Partijleider Arie Slob zal er zeker van kunnen leren. Hij schrijft in zijn reeds gepubliceerde boek: 
“Maar ik heb in mijn achterban hierover zulke discussies gehad, dat ik er gewoon naar van werd. En bij de vorige verkiezingen hebben veel christenen op de PVV gestemd, puur vanwege dit onderwerp. Dat snap ik niet!” 
Het is bijzonder dat Slob dit niet snapt. Heeft hij zich weleens echt goed verdiept in de islam? Toen Mark Gabriel, Sam Solomon of Peter Hammond over de uitdaging van de islam voor het Westen kwamen spreken in NL en BE, bleven de stoelen die voor de  CU-politici gereserveerd waren, opvallend leeg. Wordt het niet eens tijd om dan alsnog eens een stoomcursus islam te volgen, heer Slob? Naast genoemde personen, kunnen hiervoor gevraagd worden de Australische voorganger Mark Durie, professor Hans Jansen, Robert Spencer….

Vermeldenswaard is hier nog het opinieartikel van Frans Groenendijk, over de CU en haar worsteling met het Mohammedanisme, die een aantal vragen heeft gesteld aan CU-politici. Groenendijk komt tot de conclusie dat de CU worstelt met de islam, maar dat er nog veel punten ter verbetering zijn aan te wijzen. Zie voor zijn artikel de  HYPERLINK "http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_worsteling_van_de_christen_unie_met_het_mohammedanisme" \t "_blank" link via waar ik ook nog een reactie heb gegeven.  HYPERLINK "http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_worsteling_van_de_christen_unie_met_het_mohammedanisme/" http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_worsteling_van_de_christen_unie_met_het_mohammedanisme

En de laatste losse flodder is de reactie van Ben Kok op het nieuws van de CU gevonden op de rechtse weblog Amsterdam Post;
“Als ik ergens van kots, is het van dit soort mentaliteit: te laf om je mond open te doen over de islamisering en als er dan verkiezingen komen en je zelf niets origineels weet te bieden, dan ga je het islamdebat optuigen. Nu de meerderheid wel overtuigt is,dat de islam ellende brengt. Opb. 3:16 “omdat gij koud nog heet zijt, maar lauw, zal Ik u uit Mijn mond spugen”, aldus Yeshua over opportunisten. Dat heb ik Segers wel verweten, maar sindsdien is hij zo “gekwetst in zijn persoonlijk geloofsleven”, dat hij niet met me wil praten.  Liever “de beledigde partij” uithangen, geheel ten onrechte, dan een eerlijk gesprek voeren. Het credo van de CU :” islam is staatsrechtelijk in ons land een gelijkwaardige religie” en dat willen ze graag zo blijven zien. Zich inzetten voor verandering van de grondwet op dit punt, al was het maar symbolisch zonder Kamermeerderheid, komt niet in hun landverraderkoppen op.” Einde citaat van vriend Ben Kok, grote denker van de Spakenburgse Vrijheidspartij.


Peter Frans Koops
Gemeenteraadslid Bunschoten
Spakenburgse Vrijheidspartij  HYPERLINK "http://www.svpbunschoten.nl" www.svpbunschoten.nl
 HYPERLINK "http://pfkoops.blogspot.nl/" http://pfkoops.blogspot.nl
 HYPERLINK "https://twitter.com/peterfranskoops" https://twitter.com/peterfranskoops 

Eerdere vermeldenswaardige artikelen over de CU, PVV en de islam

2 juli 2011 Sam Solomon 2 juli 2011 Haarlem
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=76204&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=76204&SearchTerms=koops
28 juni 2011 Een cadeau aan PVV-raadsleden en andere gegadigden
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=76118&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=76118&SearchTerms=koops 

2 juni 2011 Burgemeester Bunschoten ook islamknuffelaar
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=75645&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=75645&SearchTerms=koops 

28 april 2011 Multicultipraatjes van het college van Bunschoten
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=75130&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=75130&SearchTerms=koops 

15 maart 2011 CU, Segers en de islam
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=74401&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=74401&SearchTerms=koops 

7 maart 2011 Afbrokkeling ChristenUnie zet door
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=74289&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=74289&SearchTerms=koops 

5 januari 2011 Een goed boek over de politieke elite
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=73099&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=73099&SearchTerms=koops 

13 december 2010 Gemeenteraad Bunschoten links in islamdebat
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=72702&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=72702&SearchTerms=koops 

20 november 2010 Rust geboden voor PVV
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=72252&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=72252&SearchTerms=koops 

10 augustus 2010 Commentaar boek ‘Voorwaarden voor vrede’ van Gert-Jan Segers (CU)
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=70263&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=70263&SearchTerms=koops 

22 juli 2010 De christelijke bril van Wilders
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=70022&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=70022&SearchTerms=koops 

12 juni 2010 Gezegende verkiezingen
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=69474&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=69474&SearchTerms=koops 

3 juni 2010 9 juni. Op welke partij ga ik stemmen?
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=69301&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=69301&SearchTerms=koops 

12 april 2010 De positie van christenen ten opzichte van populisme en de PVV
 HYPERLINK "http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=68609&SearchTerms=koops" www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=68609&SearchTerms=koops

6 opmerkingen:

 1. Een vos verliest zijn haren maar niet zijn streken. Bij een christelijk standpunt over de islam moet ik toch steeds weer terugdenken aan het christelijke standpunt ten opzichte van de Nazi's. De christenen dachten destijds dat het een door god gegeven overheersing van het land was, en dat men daarom dat wereldlijke bestuur moest accepteren. Zoiets als de keizer van Rome. Tegenwoordig wordt zoiets ook uitgeademd bij de minaretten, de oproep tot gebed, de iftars. Lijdzame acceptatie! Nooit nadenken dat de islam wellicht wel eens deel zou kunnen uitmaken van de komst van het rijk van het kwaad.

  Volkomen van de pot gerukt dus!

  Dat dan nu dertig tot veertig jaar na de grootschalige her-introductie van de islam in Nederland eindelijk een klein clubje christenen een standpunt gaat innemen is rijkelijk te laat. Te lang hebben dikke dames van middelbare leeftijd van christelijke origine hand en spandiensten geleverd aan de islam. Zij deden dit door te doen alsof de islam een religie is, nèt zoals het jodendom of het christendom. "Want er was toch een god, alleen had die bij de moslims een andere naam!" De schade die de mensheid heeft opgelopen door de verkondiging van de ziekelijke denkbeelden van Mohammed schuift men in Nederland opzij. Niemand is weerbaar gebleken. Niemand heeft nagedacht. En net als de vorige keer dat Nederland onder de voet werd gelopen door vijanden van de menselijkheid is het nu weer zo dat het besef pas achteraf komt.

  Misschien begint de ChristenUnie nu schromelijk in te zien dat de acceptatie van Mohammedanen niet zo gelukkig is geweest. Veel kerken hebben pas na de bevrijding hun standpunten met betrekking tot het Nazisme bijgesteld. Kerken waren alles behalve brandhaarden van verzet, in tegendeel zelfs. Men had er geen standpunt over. En ontkenning is geen daad van verzet!

  Dat nu de ChristenUnie eindelijk met een standpunt over de islam komt is wel een beetje laat. De islam loopt op de laatste benen, en eindelijk komt het inzicht. Men heeft jaren gecollaboreerd en geaccepteerd en nu het EINDE van de ISLAM in het verschiet neemt de ChristenUnie een standpunt in. Kortom net zo vlot als de vorige keer.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je kunt nog beter op de SGP stemmen dan op de CU want met dat lijstje aangereikte punten gaat de ChristenUnie niets doen, dat is nu wel gebleken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat mij echt steekt is dat de islam discussie veelal over randverschijnselen gaat. Hoofddoekjes, ritueel slachten, besnijden, steun uit niet vrije landen, etc.

  We hebben in Nederland een zwaar bevochten vrijheid geerfd waarbij duizenden zo niet miljoenen mensen hun leven hebben gegeven. Die vrijheid bestaat in essentie uit gelijkheid van mensen, democratie, trias politica, de universele mensenrechten. Deze erfenis is wat mij betreft het belangrijkste wat we hebben en zouden moeten verdedigen.

  Nu roept de islam als ideologie dwingend op om al dan niet met geweld een totalitaire theocratische staat te stichten door sharia in te voeren. In deze staat zullen ALLE op bijvoorbeeld http://www.mensenrechten.org benoemde universele mensenrechten geschonden worden. Dus geen gelijkheid van mensen, geen democratie, geen trias politica. De islam als ideologie roept op om zo'n beetje alle universele mensenrechten te schenden en sluit nadrukkelijk gebruik van geweld niet uit.

  Is het zo moeilijk voor politieke partijen om een standpunt tegen in te nemen tegen ideologieen die oproepen om met geweld alle universele mensenrechten te schenden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als je dat randverschijnselen noemt, heb je er weinig van begrepen. De islam roept niets hoor, het zijn de mensen die er mee aan de haal gaan en die randverschijnselen steeds verder uitbreiden.

   Verwijderen
  2. " Is het zo moeilijk voor politieke partijen om een standpunt tegen in te nemen tegen ideologieen die oproepen om met geweld alle universele mensenrechten te schenden?"

   Nee, dat is niet echt moeilijk.
   Maar je hebt er wel een eigenschap voor nodig die bij de overgrote meerderheid van onze volksvertegenwoordigers volledig ontbreekt.
   Moed!

   Misschien kunnen we op 12 september een en ander bijsturen?


   Verwijderen
 4. Mensen hebben god zelf verzonnen, zonder mensen geen god en ook geen godsdienst.

  Verder kan ik van alle bedoelde randverschijnselen makkelijk de teksten waarop ze gebaseerd zijn in de heilige geschriften van de islam (koran, hadith) opzoeken. De uitvoering van deze teksten is volgens mij heel behoorlijk zo als ze bedoeld waren door Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen