Zeg ken jij de moezelman?

1900pred1kanteninharnas2

De formatie van een nieuw kabinet is weer ter hand genomen. Complicerende factor is steeds de visie op de islam. Het is treurig dat er binnen het CDA nog steeds lieden zijn die niet willen onderkennen dat de islam een politieke ideologie is. Deze CDA-ers zouden eens te rade moeten gaan bij Dr. Abraham Kuyper, één van de stichters van de christen-democratie in Nederland, oprichter van de Vrije Universiteit, hoogleraar godgeleerdheid, en minister-president. Hij zou ongetwijfeld met de PVV in zee zijn gegaan. Hieronder een fragment uit zijn essay ‘Het raadsel van den islam’, dat hij schreef na een lange reis door het midden-oosten.

Toon Verberg


“De islam brak door met een stuwkracht, waaraan niets weerstand bood, dreef al wat het vond voor zich uit en wierp het neder. []

Religie als privaatzaak was voor Mohammed een ondenkbare gedachte. Monotheïsme beteekende voor hem dat er naast of onder Allah geen enkele andere beheerschende of beslissende macht denkbaar was, noch in ’s mensen wil, noch in de macht van den Staat. Voor alle levensrichting en voor alle levensexistentie gold en besliste alleen Allah’s wet en wil. En zulks niet eerst in het heden, maar ’t was evenzoo in het verleden geweest, en tot in de verste toekomst kon het niet anders zijn. []

Zijn godsdienst zou de absolute religie, de religie der wereld, de eenige religie zijn, en de kring van het Mohammedanisme moest uit dien hoofde heel de wereld in zich opnemen en beheerschen. []

De islam onderhandelde met geen macht ter wereld als zijns gelijke, maar eischte steeds dat men capituleerde d.w.z. dat men in beginsel de overhoogheid van den Islamitischen Gebieder erkende, en alle vredesvoorwaarden als gunst van hem aannam. []

Men had òf den Islam te aanvaarden en werd dan opgenomen onder de geloovigen; òf men had de Dschizyah, het hoofdgeld, te betalen, en werd dan een ‘Zimmi’; òf eindelijk, had men te sterven door het zwaard. []

Wie nu het betalen van het hoofdgeld koos, deed in die betaling zelve acte van onderwerping, en ontving, zoo hij Christen was, daarmeê de pijnlijke dulding. Alles werd er bij die dulding op toegelegd, om de overwonnen Christen sociaal neer te drukken. Toen Omar Jerusalem had ingenomen, schreef hij in het decreet van capitulatie, dat “de Christenen in hun kerken en kapellen vrijelijk hun eeredienst mochten uitoefenen, mits op voorwaarde, dat elke Mohammedaan er ten allen tijde, bij dag en bij nacht, bij tegenwoordig mocht zijn; dat hun eeredienst nooit op straat zou komen; dat ze hun kinderen nooit in den Khorân zouden laten neuzen; dat ze niemand tot hun religie zouden overhalen; dat ze niemand zouden beletten Muzelman te worden; dat ze in hun samenkomsten aan de Mohammedanen steeds de hoogste eereplaatsen zouden inruimen; dat ze nooi in het Arabisch, de heerlijke taal van den Islam, zouden schrijven; dat ze nooit Mohammedaansche namen zouden aannemen; dat ze nooit op groote zadels zouden rijden; dat ze nimmer wapenen zouden dragen; dat ze hun baard zouden afscheren; dat er nooit een kruis op hun kerken zou geplant worden; dat ze nooit klokken zouden luiden; dat ze hun dooden zonder uitwendig vertoon zouden begraven; dat ze op hun erf nooit een slaaf zouden ontvangen, die aan een Muzelman behoorde; dat ze nooit in de huizen der Moeslim zouden ingluren, en dat ze nooit tegen een Moezelman een hand zouden opheffen.” Deze voorwaarden hadden ze bij capitulatie te aanvaarden voor zich en voor hun nakomelingen. En bleek het ooit, dat een dezer voorwaarden niet stiptelijk werd nagekomen, dan kenden ze contractueel zelven aan Omar het recht toe, om alle geweld tegen hen te plegen, dat aan den Opperheer tegenover opstandelingen toekomt. In Egypte werden deze voorwaarden zelfs nog verzwaard, en de Christenen verplicht steeds een houten blokkruis van enige ponden zwaar om den hals te dragen, en werden ze gebonden aan een voorgeschreven, zeer donkere en schier onteerende kleederdracht.. Diep moest elke Christen het gevoelen, dat de Muzelman een hooger soort wezen was.[]

Aan den Islam komt heel de wereld toe, en de tot den islam bekeerden bezitten recht en roeping, om die wereldheerschappij uit te oefenen, en er niet enkel geestelijk, maar ook met het zwaard voor te strijden. []

Op de door velen gekoesterde verwachting, dat onze hogere cultuur allengs den geest van den Islam bezweren zou, moet niet te sterke hope worden gebouwd. De Mohammedaansche bevolking weet zeer wel haar profijt te doen met de vruchten der hogere beschaving. Maar de ziel van het volk blijft islamitisch. []

De Islam is een religie voor mannen, en de vrouwen staan er buiten.”

Dr. A.Kuyper ’s Gravenhage 1907

13 opmerkingen:

 1. Dat krijg je natuurlijk als zo'n vooringenomen westerse cultuurfreak het Midden-Oosten aandoet, nadat hij thuis onvoldoende verrijkt is met de kosmopolitisch-totalitaire multicul. Niet geïndoctrineerd dus in de juiste nuances, de verschillen tussen de gematigde islam en het islamisme, tussen de lieftallige Mohammed en de moordzieke, tussen de luimige nukken van Allah met zijn wispelturige openbaringen en Zijn Eeuwige, Onveranderlijke Waarheid.

  Wat zei je? In die tijd nog geen multicul, geen gematigde islam en geen islamisme!?
  Dus daarom dus was die christelijke vlegel een extreem vooringenomen haatzaaier! Allahu Ahkbar! En dat de beste - wij dus - mogen winnen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Abraham Kuyper was ook de man van de Worgwetten, waarmee het stakingsrecht van ambtenaren werd ingeperkt. Om die reden werd hij fel bestreden door de socialisten. Des te merkwaardiger was daarom dat Job Cohen een beroep op Kuyper deed in zijn notitie Kerk en Staat, bekend vanwege de 'compenserende neutraliteit'.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kuyper en de vrouw:


  In Antirevolutionair ook in uw Huisgezin roept Kuyper de "Christengezinnen" op tot bezinning te komen:

  "Huisgezinnen, ….waarin de vrouw numero één geworden is en manlief de ondergeschikte speelt, zijn zondig saamgestelde gezinnen".

  Uitzonderingen maakt Kuyper in die gevallen waarin de natuur zelf haar grenzen "onzuiver" laat worden door "het vermannen van het wijf en het verwijven van de man".

  Maar de algemene regel is dat de man, "zwak of sterk" , volgens Kuyper


  "Koning in zijn huis"  is en dat "Een man die zijn vrouw in huis "de baas laat spelen" laf en onmannelijk is. Voor Kuyper is het voorgoed en op de meest stellige wijze uitgemaakt dat voor de vrouw geldt: "Uw Wille zal den man onderworpen zijn" en dat hem (de man) "de huiselijke heerschappij toekomt".

  Jaja, die Kuyper was een verlicht denker en zijn tijd ver vooruit...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Kuyper's tijdgenoot de Leidse Arabist Chr. Snouck Hurgronje was niet zo te spreken over het reisverslag van Kuyper, en meende aan de spelling van de namen die in het verslag voorkwamen, te kunnen zien uit welke bron Kuyper zijn verhaal geput had. In een van zijn theologische geschriften noemt Kuyper de islam 'de tot onzinnige wasdom gekomen natuurlijke godskennis', ook al geen uitspraak die op intensieve bronnenstudie wijst. Maar ook zonder te mikken schiet iemand wel eens raak. Hans Jansen, Arabist

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Laten we ter instructie van onze multicul-vrienden hier een onvervalste moslim aan het woord lang voor hij de macht in handen kreeg in zijn land. Hier het oordeel van de ayatollah Khomeiny in 1942 over wat islam betekent:
  “Islam makes it incumbent on all adult males, provided they are not disabled and incapacitated, to prepare themselves for the conquest of [other] countries so that the writ of Islam is obeyed in every country in the world. But those who study Islamic Holy War will understand why Islam wants to conquer the whole world…. Those who know nothing of Islam pretend that Islam counsels against war. Those [who say this] are witless. Islam says Kill all the unbelievers just as they would kill you all! Does this mean that Muslims should sit back until they are devoured by [the unbelievers] Islam says Kill them [the non-Muslims], put them to the sword and scatter [their armies]. Does this mean sitting back until [non-Muslims] overcome us Islam says Kill in the service of Allah those who may want to kill you! Does this mean that we should surrender to the enemy Islam says Whatever good there is exists thanks to the sword and in the shadow of the sword! People cannot be made obedient except with the sword! The sword is the key to Paradise, which can be opened only for Holy Warriors! There are hundreds of other [Koranic] verses and Hadiths [sayings of the Prophet] urging Muslims to value war and to fight. Does all that mean that Islam is a religion that prevents men from waging war I spit upon those foolish souls who make such a claim.”

  http://www.liveleak.com/view?i=803_1245116808

  Heel wat duideljker dan de gewraakte A. Kuiper, toch?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat laat dus niets aan onduidelijkheid over. Kort en bondig, daar kan men het mee doen. Is er alleen nog bij het CDA die vreemde eigenschap dat men niet zo streng in de leer meer is. Dat men een beetje schippert. Een beetje water bij de wijn doet. Compromisje hier, iets door de vingers zien daar.

  Kortom wat in godsnaam een moslim op de kieslijst bij het CDA doet is een wonder!

  Misschien is het CDA al zo ver heen dat men niet meer wéét wat men aan het doen is. Men is zo verslaafd aan de macht en men kleeft zo aan het pluche dat men er alles voor over heeft om door te gaan op de ingeslagen weg, ook als dat een verloochening van de principes is.

  Een moslim is verplicht om de goddelijkheid van Jezus te ontkennen. Een christen mag met de bijbel zijn kont afvegen zolang hij maar weet dat alle zonden afgekocht zijn door Jezus en dat niemand tot de vader komt dan via Hem.

  Het is allemaal zo eenvoudig. Jezus heeft van de Oud-Testamentische god der wrake een liefhebbende vader gemaakt. Vanaf dat moment was er geen dwang en geen dood meer die angst aanjoeg. Maar de Heilige Profeet van Allah had juist om veel geld te verdienen een wraakzuchtige klootzak nodig. En reken maar dat Allah wraakzuchtig is, èn een godverdomde klootzak! Daarom is binnen de islam er geen ruimte voor de vergeving die Jezus heeft gebracht. Als een CDA'er samenwerkt met een moslim dan is er iets fout, iets structureel fout. Het goddelijke van Jezus is (of je nu in god gelooft of niet) dat hij de vergeving van de zonden heeft afgekocht, daardoor is er voor iedereen die Hem aanvaart een verlossing! Essentieel voor het christendom is de liefde van Jezus, die moet men uitstralen. Er is maar één zekerheid voor een christen en dat is dat àls er een god is (en zo zeker is dat niet) dan is er vergeving. Daarom kan een christen rustig gaan slapen, er is geen twijfel! Maar een mohammedaan weet zeker dat hij het geen vergeving krijgt, hij heeft Jezus niet in zijn hart. De moslim gaat naar de verdommenis tenzij hij voldoende zakat heeft binnen gebracht. Begint het al een beetje duidelijk te worden waarom de moslims iets tegen Jezus hebben, het gaat over geld!

  En bij het CDA gaat het tegenwoordig ook vaak over geld.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De beschrijving die hij geeft over de verstikkende intolerantie door de islam komt overeen met de getuigenissen van vele anderen. Kijk ook maar naar de dagelijkse realiteit in islamitische landen. Men kan nog heel wat leren van de heldere analyses van lang geleden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het probleem van vandaag is niet zozeer de islam, maar het cultuur-relativisme, het gebrek aan identiteit en de zelfhaat van de westerse mens. Voor de Eerste Wereldoorlog hadden de mohammedaanse horden geen schijn van kans om hun giftige tentakels naar Europa, in Europa zelf, uit te slaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De oorspronkelijke tekst van Kuyper is na te lezen bij het Princeton Theological Seminary.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Van al die voorlopers van Geert Wilders, die op het totalitair-antihumane karakter van de islam wezen, lijkt het mij leerzaam, vooral voor de huidige leiders van de Nederlandse PvdA, om de theoloog Karl Barth (1886 – 1968) te citeren. Karl Barth heeft een grote rol gespeeld in de toenadering tussen christenen en seculieren in de politiek na WO II. De gelovige christen Barth was zelf lid van een sociaal-demokratische partij. In Nederland kreeg deze toenadering gestalte in de zogenaamde “doorbraak” van 1946, toen christelijk-kerkelijk geïnspireerden gingen samenwerken met sociaal-democraten in de Partij van de Arbeid. Zowel Wouter Bos als Job Cohen, respectievelijk de gewezen en de huidige leider van de Nederlandse PvdA, hebben meer dan eens naar deze “doorbraak” verwezen om de islamofiele politiek van de PvdA te rechtvaardigen. De grote man achter deze doorbraak had echter een heel andere kijk op de islam:

  In de jaren 1930 schreef Barth dat het nazisme:

  “( . . .) op het punt waar het weerstand ontmoet, ( . . .) alleen kan verpletteren en doden – met de macht en het recht die behoren tot het Goddelijke! Zoals we weten placht de islam op deze manier te werk te gaan. Het is onmogelijk het Nationaal Socialisme te begrijpen tenzij we het zien als een nieuwe islam, en Hitler als Allah’s nieuwe profeet. ( . . .) Maar er is één gebed met betrekking tot het heersende Nationaal Socialisme dat ( . . .) mag en moet gebeden worden, in alle ernst, door Christenen in Duitsland en over de hele wereld. Het is een gebed dat werd gebeden tot in de 19e eeuw volgens de oude Baselse Liturgie: ‘Haal neer de bastions van de valse profeet Mohammed!’ ( . . .) En daar hebben we het – we zijn vandaag, geheel Europa, opnieuw in gevaar vanwege de Turken. En deze keer hebben ze zowel Wenen als Praag al ingenomen. ( . . .) In de tijd van de oude Turkse dreiging wisten ze het wel. En ze wisten het beter, wisten het met meer overgave aan de wil van God en met minder zwak geweeklaag dan wij vandaag.” [cursivering in het origineel]

  MARTIEN PENNINGS

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Bovenstaand citaat van Karl Barth is hier te vinden:

  http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/30778/sec_id/30778

  MARTIEN PENNINGS

  Ik heb het geprobeerd, WEBMASTER, om onder naam plus URL te commenten. Ik had netjes bovenstaande link in het vakje URL ingevoerd en verder alles goed gedaan en toen kreeg ik ERROR 503.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Bovenstaand citaat van Karl Barth is hier te vinden:

  http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/30778/sec_id/30778

  MARTIEN PENNINGS

  Ik heb het geprobeerd, WEBMASTER, om onder naam plus URL te commenten. Ik had netjes bovenstaande link in het vakje URL ingevoerd en verder alles goed gedaan en toen kreeg ik ERROR 503.

  BeantwoordenVerwijderen