Over Ybo Buruma contra Geert Wilders

Afbeelding 157
 
Update 3: 22.5.2011

Update 2: 13.3.2011 Wederom Bovenaangezet omdat Ybo Buruma in de Hoge Raad dreigt te belanden waar Wilders terecht bezwaar tegen heeft gemaakt en waar hij een motie over zal indienen in de Tweede Kamer.

Bovenaangezet op gezag van Ybo Buruma: De rechter zal spreken over Wilders (en hierr), [29.9.2010}

Ybo Buruma - niet te verwisselen met de Amerikaanse publicist Ian Buruma - is een gerenom­meerde hoogleraar strafrecht en droeg bij aan het laatste verkiezingsprogramma van de PvdA. In het Neder­lands Juristenblad (afl. 2007/31) schreef hij een kort stuk met de kop 'Wilders, Mussolini en de burgerlijke samenleving'. Ik zal de laatste alinea daarvan, waarin Buruma de vergelijking met Mus­solini maakt, bij gedeeltes in haar geheel citeren alvorens die aan te vallen, zodat de lezer het precies kan volgen. Buruma:

'Het was niet alleen een affront voor de moslims toen Wilders zei dat de Koran moet worden verboden. Per implicatie zei hij daarmee: 'Ik, Kamerlid Wilders, vind dat er geen gemeen­schap van mensen mag zijn die de zin van hun leven ontlenen aan de Koran.' Daarom is zijn opmerking meer dan een onbe­tamelijke rimpeling in de ver­houdingen en meer dan stemver­heffing namens de 'bedreigde burgers'. Het is een aanval op de pluralistische democratie zelf.'
Hoezo? Was het dan ook een aanval op de democratie zelf toen de Hoge Raad in 1987 besliste dat Mein Kampf in Nederland niet mag worden verkocht? Dit funeste boek heeft met de Koran ge­meen dat Adolf Hitler er, behalve politieke doeleinden, een hele levens­be­schouwing in ontvouwde. Buruma zegt daar niets over.

De implicatie die Buruma aangeeft klopt wel. Toevallig weten we echter dat Wilders niet de hele Koran veroordeelt. Eerder kwam hij met de opzienbarende uitspraak dat islamieten de helft

 van dit heilige boek eruit zouden moeten scheuren. Maar omdat hij daar niets over te zeggen heeft, kwam hij met zijn verdergaande motie. In de andere helft mogen ze dus van hem de zin van hun leven vinden. Wilders heeft naar een aantal verzen verwezen die er niet om logen, zoals de oproep om mensen die niet geloven naar de andere wereld te helpen (The Koran 4:91). Moeten isla­mie­ten daarin volgens Buruma de zin van hun leven vinden?
Hij vervolgt:
'Kenmerkend daarvoor [voor een aanval op de pluralistische demo­cratie] zijn het onderscheid tussen staat en burgerlijke samenleving en de erkenning van de zelfstandige waarde van diversiteit binnen die samenleving. Verliezen we die kenmer­ken uit het oog, dan wordt diversiteit gereduceerd tot één allesoverheersende tegenstel­ling: die tussen het Volk-uit-één-stuk en de Vijand-die-niet-bij-ons-hoort. Daar gaat het om als we het (buiten de context van individuele rechten en vrijhe­den) over het belang van een vrije burgerlijke samenle­ving hebben. Daarom maakte de wat lauwe reactie op Wil­ders me ongerust. Zijn pleidooi was immers een echo van Mussolini's slogan: 'Tutto nello stato, nienti fuori dello stato, feroce volontá totalitaria.' Alles binnen de staat, niets buiten de staat, een woeste totalitaire wil.'


Als je niet wist waar Wilders op uit was, zou je door dit betoogje zijn gaan denken dat hij een motie had ingediend om álle heilige, socialis­ti­sche of te weinig liberale boeken te verbie­den, niet één tot geweld aansporend boek. Zou de Koran verboden worden, dan zou de diversi­teit van religie afnemen, zeker, maar alle andere diversi­teit zou blijven bestaan. Wilders ziet inderdaad een Vijand-die-niet-bij-ons-hoort, de orthodoxe islam en vooral het islamisme, maar is helemaal niet uit op een Volk-uit-één-stuk, al zou hij het natuurlijk als elke politicus prettig vinden als meer mensen op zijn partij, in casu de Partij voor de Vrijheid stemden. Ronald Vliegen herinnerde eraan in een sterk stuk, 'Onderbuikge­voelens van een hoogleraar: Wilders is geen Mussolini' dat Wilders heeft opgeroepen tot assimilatie van moslims, maar dan ook volledi­ge acceptatie van hen. Dit strookt niet met een Volk-uit-één-stuk. Buru­ma overdrijft flink, wat zeg ik, kolossaal, on­over­trof­fen, en dat is liegen. (Als je een beetje kunt schaken en opschept dat je van we­reldklasse bent, dan lieg je.)
Maar Buruma zegt toch 'slechts' dat Wilders' betoog een echo van Mussolini's slogan is? Een goede echo weerkaatst dezelfde woor­den, is een duplicaat. Buruma legt dus met dit beeld Wilders de woorden van dictator Mussolini in de mond. Ik zou het belachelijk noemen als het niet zo stuitend was.


Zijn artikel steunt impliciet op het multiculturele idee dat elk punt van diversiteit goed is, hetgeen apert onwaar is. Mein Kampf in de winkels zou zeker de diversiteit van het boekenaanbod bevorderen, maar zou allerminst een culturele verrij­king ervan zijn, dacht ik zo. Of denkt meneer Buruma daar anders over? Waarom laten publicis­ten als hij zich niet over de inhoud van de Koran uit? Hij gaat daar geheel aan voorbij. Zijn stuk zou daarom ook geschikt zijn om de opheffing van het verbod op Mein Kampf te bepleiten. Minister van Onderwijs Ronald Plasterk deed dat even, maar trok het de volgen­de dag schielijk terug.
Ten tweede is de vergelijking van Wilders met Mussolini een kwaadaardige leugen, omdat ze uitnodigt tot eliminatie, zoals ik betoogde in mijn boek Vermoord en verbannen. Vergelijkingen van Pim Fortuyn met Mussolini en Hitler hebben Volkert van der Graaf geïnspireerd om hem te vermoor­den. Nu zijn Buruma en zijn welden­kende soortgeno­ten weer met hetzelfde opstoken bezig. De vluch­tende Mussolini werd door partisanen doodgeschoten en zijn lijk daarna in het openbaar opgehangen met de kop naar beneden, als aan een slachthaak, ter lering en vermaak. Men vindt vrij algemeen dat hij een dergelijk lot verdiende. Buruma's stellingname impliceert dat Wilders ook zo'n einde verdient.


Wilders wilde een boek verbieden waarop het totalitaire islamisme is gebaseerd, ook wel islamofascisme of, zeer terecht, islamo­nazis­me genoemd, daar moordzuchtig antisemitisme er een essentieel onderdeel van is. Buruma wil Wilders' verzet daartegen als fascisme brandmer­ken en is dus, als er hier iemand een fascist is, de fascist, tenminste iemand die het fascisme in bescherming neemt. Hij is niet de enige. Jan Blokker sr., Marcel van Dam, Thom de Graaf en (nu wijlen) Bart Tromp deden iets analoogs, zoals ik in mijn boek be­spre­ek, met Pim For­tuyn in het vizier, terwijl Fortuyn gematigder was dan Wilders. Maar dat redde hem niet van de kogel.
Het optreden van Wilders drong door tot de Verenigde Staten en kenner van de militante islam Daniel Pipes schreef een artikel 'Ban Islam?'. Hij geeft een over­zicht van zulke pogingen als van Wilders. De meest serieuze, contemporaine ging uit van een hindoe-groep in 1984-1985, die stelde dat de islamitische geschrif­ten talrijke passages bevatten, die:


'repeated in the book over and over again, which on grounds of religion promote disharmony, feelings of enmity, hatred and ill-will between different religous communities and incite people to commit violence and disturb public tranquility.'
Pipes wil geen verbod van de koran, maar wel van extreme en islamistische interpretaties ervan. Mijn voorkeur is dat ze liever niet verboden, maar bestreden dienen te worden. Verbod is een nood­maatregel. Oproepen tot moord op bepaalde mensen of groepen zijn terecht verboden. Indirect uitnodigen tot elimineren, zoals Buruma doet, moet blijven kunnen. Het is immers niet ondenkbaar dat er nog eens iemand opstaat die werkelijk politiek op Mussolini of Hitler lijkt en daarom moet het toege­staan blijven om politici voor een van beiden uit te maken. Niettemin, als het ten onrechte gedaan wordt, zoals door Buruma en anderen, getuigt het van niet minder dan een misdadige mentaliteit, die, anders dan Wilders, de democratie ernstig bedreigt.


René Marres
schrijver van "De verdediging van het vrije woord"

Eerdere reacties

27 opmerkingen:

 1. Het lachen is mij inmiddels vergaan. De virulente reacties van sommige academici en andere elites in NL (en elders) jegens niet alleen de politicus Wilders, maar ook de mens Wilders, beginnen ronduit beangstigend te worden. De teneur is reactionair en hier en daar zelfs activistisch die andere op gevaarlijke ideeen zouden kunnen brengen. En dat hoeven beslist niet moslims te zijn, alhoewel vanuit die hoek beslist dreigend gevaar te vrezen is. De discussie gaat steeds minder over de islam, of de multiculturele samenleving of wat dan ook, maar over de mens Geert Wilders. En dat hebben we in 2001-2002 eerder gezien. Ik bezie deze ontwikkeling met grote angst. Het is aangetoond dat er gevaarlijke mensen rondlopen in de links-elitaire wereld, die de kunst van het ophitsen tot in de finesses beheersen. De media doet uiteraard graag ook een duit in het zakje (alhoewel ik hier en daar steeds meer geluiden bespeur die kritischer worden jegens genoemde elite gelukkig) en de morele verontwaardiging in links-draaiend NL neemt onrustbarende vormen aan. Ook in links-confessionele hoek laat mn zich niet onbetuigd trouwens. Met God aan hun zijde. Waar dit allemaal naar toe moet, ik vraag het me af. Er constructief is het allemaal. Eerder destructief. Dit land verkeerd in grote nood, zoveel is mij wel duidelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er heerst een verschrikkelijke woede bij Links.
  Hun dromen (= hun gedroomde "zekerheden") blijken illusies, hun macht zakt weg onder hun voeten, ze staren als verlamde konijnen naar de islamitische python die ze het land hebben binnengesmokkeld uit haat tegen de ringslang van het christendom.
  En nu ontlaadt zich hun islamofobie, de enige echte, tezamen met hun teleurgestelde machtswil en de razernij om het ineenstorten van hun zekerheden en multiculdogma's, op het hoofd van de man, die hun dat alles heeft "ontnomen" en "aangedaan".
  Hij heeft hun niets aangedaan en niets ontnomen; hij heeft alleen het land jarenlang een spiegel voorgehouden. Meer niet. Daarom moet hij eraan geloven. Als zondebok.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Hij heeft hun niets aangedaan en niets ontnomen"
  -----------------------------------------

  Nog niet, maar in naam van de vrijheid wil hij tot in details bepalen hoe ik mijn persoonlijke leven inricht!
  Mij wil hij in ieder geval wel iets aan doen en iets ontnemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. El_Houssain, is het niet zo dat in werkelijkheid Wilders al jaren veel wordt ontnomen door islamitische en "linkse" dreigementen? Vooralsnog is Wilders zijn vrijheid kwijt terwijl u kunt doen wat u wilt, toch?

  De vrijheid die Wilders verdedigt, is de vrijheid die u het recht geeft moslim te zijn (wat niet betekent dat daarmee islamitische opvattingen onaantastbaar worden). Wanneer hier uw "heilige teksten" het eerste en laatste woord zouden hebben, wat zou mij als "kafir" dan worden ontnomen?

  De vrijheid die Wilders verdedigt, is uw maar zeker ook mijn vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nee, Wilders verdedigt UW vrijheid, maar absoluut niet de mijne.
  Ik zal me aan allerlei beperkingen, geboden, en verboden moeten houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. El_Houssain, als moslim bent u vast niet anders gewend dan te leven met "allerlei beperkingen, geboden, en verboden". Als het Nederland van uw angstdromen bruin is, kunt u altijd nog voor een enkeltje Saoedi-Arabië kiezen. Maar als ik wat te nadrukkelijk kritiek op de islam ventileer, zijn mijn rapen gaar (zie Wilders en anderen). En vluchten kan zo langzamerhand inderdaad niet meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ El Houssain

  Voor mijn reactie ga ik er van uit dat u een nieuwe Nederlander bent.

  Waaraan denkt u het recht te ontlenen dat we hier in Nederland de Islam alle vrijheid zouden moeten bieden, terwijl de Islam zelf in het geheel niet tolerant is tegen andersdenkenden.

  Een nog meer fundamentele vraag, waaraan ontleent u het recht eigenlijk hier in Nederland te zijn in aanmerking genomen dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking uw komst niet gewenst laat staan goedgekeurd heeft.

  Adrie

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Goede analyse. Bedankt daarvoor.
  Inmiddels is vrij breed bekend dat latere verzen in de Koran, oudere overrulen. De oudere zijn bovendien de meest gematigde. Een los citaat kan dus nooit zo maar voor kennisgeving worden aangenomen. Er moet altijd gekeken worden of het nietig is verklaard door een latere uitspraak.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://njblog.nl/2010/09/28/de-rechter-zal-spreken-over-wilders/

  "Dat mogen ze vinden: de vrijheid van meningsuiting van een politicus is een groot goed dat het verdedigen waard is. Ik vind iets anders: zelfs een politicus moet zich aan de wet houden en wij hebben nu eenmaal een strafbepaling die haat zaaien verbiedt.
  Hij gaat er dus van uit dàt Wilders haat zaait ! (...). Elders schreef ik dat echte democraten vermoedelijk tegen vervolging zijn (het publieke debat moet vrij zijn; ‘je geeft hem stemmen’) en echte verdedigers van de rechtstaat voor (‘minderheden verdienen wettelijke bescherming’).
  "

  Hij maakt dus een onderscheid tussen verdedigers van de rechtstaat en echte democraten. Volgens hem is daar een verschil.

  " En ik vind het al helemaal niet erg als een actiegroep of een columnist roept dat de vrijheid van meningsuiting belangrijker is dan het verbod op haatzaaien of de groepsbelediging. Maar hoogleraren die publiekelijk een uitspraak doen leggen daarmee een waarheidsclaim op tafel. “Zo is het en niet anders”. Misschien ben ik wat ouderwets, maar ik vind de stelling van een hoogleraar meer dan een mening.
  "
  In zijn beleving geeft de wet hoogleraren andere burgerrechten dan gewone burgers.
  Opmerkelijk.
  Rechtsspraak heeft in principe niets van doen met waarheidsvinding, noch met ethiek of absolute rechtvaardigheid van doen.
  De rechter toetst slechts aan algemene opvattingen van het Nederlandse volk, een culturele aangelegenheid.
  Rechtsspraak gelijk stellen aan wetenschap, absolute waarheid ?
  Ik hou mijn hart vast.
  Gallileo waar ben je ?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. El Houssain 29 september 2010 22:58

  "Nog niet, maar in naam van de vrijheid wil hij tot in details bepalen hoe ik mijn persoonlijke leven inricht"

  Leuke reactie weer van de moslim El Hoessaini..

  U bedoelt..De PVV gaat mij in 'mijn recht op achterlijkheid' aantasten....?

  Ter illustratie:
  In de vorige eeuw kwamen er duizenden Hindoe's naar Europa om hier te werken en te wonen. Bij het overlijden van de mannelijke Hindoe, werd hij, naar goed Hindoe-gebruik, nog diezelfde dag in de openlucht verbrandt, en NIEMAND in Europa die daar bezwaar tegen maakte..Hooguit tegen de stank. Echter ook zijn levende vrouw werd met het lijk, door die zelfde goede Hindoe-cultuur, levend meeverbrandt. De Engelse en alle regeringen in Europa staken daar 'terecht' een stokje voor, en nu is ook dit 'achterlijke Hindoe-gebruik zelfs in India (bijna) verdwenen.

  Westerse mensen stellen terecht vragen, waarom moslims, die hier in het Westen komen wonen en werken, alle delen van hun 'achterlijke cultuur en gebruiken' in stand willen houden.
  Voor beschaafde Westerse begrippen zijn er velen excessen in de islam, waaronder bijv. het zo populaire 'apartheidbeginsel' geliefd bij veel mannelijke moslims, ect..

  Beschaafde mensen willen altijd graag weten en begrijpen, waarom bijv. moslims niet (willen) integreren en de Westerse samenleving afwijzen. Ja ! waarom is dat ?

  1 van die prachtige analysis is dat moslims de Koran letterlijk nemen.

  De Koran, een Heilig Boek, nouja boek.. ? Historisch gezien een samengeraapt zooitje van het Oude Testament en wat oude Indische geschriften, aangevuld met wat hallucinaties van een zieke en aan epileptische aanvallen lijdende struikrover.

  Maar moslims vinden dat hun Heilig Boek boven elke kritiek verheven is en handelen letterlijk daarnaar. Nu wil Wilders dat boek verbieden. Hij ziet dat als 1 van de redenen, waarom moslims niet willen integreren en hangen naar apartheid. Nu zal verbieden niet helpen, maar je moet toch ergens beginnen nietwaar !

  Wilders heeft veel meer met U/moslims op dan al die linkse slijmballen en zakkenvullers uit de Nederlandse en Europese politiek. (de ECHTE islamofoben !! prachtig omschreven door Carlo hierboven)
  Iedereen signaleert problemen met moslims en integratie. Wilders is de enige die dat hardop durft te zeggen, EN geeft ook oplossingen aan.
  Iedereen wil toch dat moslims lekker meedoen in onze maatschappij ! U toch ook ?
  Ik durf te beweren dat Geert Wilders U/moslims recht in de ogen kijkt, en eerlijk zegt waar het op staat.

  Bent U voor aparte wijken voor moslims ? aparte artsen voor moslims, aparte ziekenhuizen voor moslims, aparte zwembaden voor moslims, apart openbaarvervoer voor moslims enz..enz..
  Tegen deze misselijk makende manier van samenleven zie ik U niet vechten, wel maakt U zich druk over eventueel verkeerd begrepen interpuncties of vertalingen van Koranversen.
  Misschien is Uw Koran niet zo perfect ? Kan zomaar toch ??

  Verder..Ja ! U heeft gelijk, 'In Naam van de Vrijheid' willen wij in ONS land, moslims 'overhalen' de verworvenheden van onze superieure beschaving te accepteren. Jammer voor een aantal achterlijke gebruiken uit die islamitische cultoer, En als U die zo gaat missen, gaat U toch lekker in MO wonen daar kunnen de mannen naar hartelust de spelletjes (sorry cultuur) blijven beoefenen.

  Uw vele reakties, o.a. op dit blog, en vele aanvallen zijn op de persoon Prof. H.Jansen gericht, getuigen helaas niet van al te bemoedigend goed en juist inzicht, en zuivere bedoelingen. Kortom, U bent in mijn ogen het enige en gewone type moslim, die schreeuwt om dialoog en debat, maar altijd zijn mond houdt...Om de slagers van de profeet maar niet wakker te maken.

  Waarom ik dit allemaal opschrijf ? ach.. zomaar een mening van een gemiddelde PVV kiezer... wat U er mee doet is Uw zaak! Succes met Uw islam..

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat zou de positie van Buruma in de volgende case zijn ?

  "Er mogen geen volksreferenda gehouden worden, die mensenrechten inperken"

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Pete,

  "Beschaafde mensen willen altijd graag weten en begrijpen, waarom bijv. moslims niet (willen) integreren en de Westerse samenleving afwijzen. Ja ! waarom is dat" ?

  De meeste moslims zijn gewoon geïntegreerd en werken voor hun brood, maar als u toch beweerd dat het niet zo is, dan moet u aan de volgende reden denken:

  "De Koran, een Heilig Boek, nouja boek.. ? Historisch gezien een samengeraapt zooitje van het Oude Testament en wat oude Indische geschriften, aangevuld met wat hallucinaties van een zieke en aan epileptische aanvallen lijdende struikrover"

  Heeft u 'm? Eerst afstand creëren en vervolgens zich afvragen waarom die verdomde moslims nou niet willen integreren!
  ------------------------------------------

  "Wilders is de enige die dat hardop durft te zeggen, EN geeft ook oplossingen aan"

  Oh, en dat zijn..?
  ------------------------------------------

  "U bedoelt..De PVV gaat mij in 'mijn recht op achterlijkheid' aantasten....?"

  Nee hoor, dat bedoel ik niet.

  Oordeelt zelf maar :

  -- Deportatieplan voor miljoenen moslims, diefstal van hun paspoort/nationaliteit en uitzetting

  -- Aparheidsbelasting/ tax / kopvoddentax

  -- Knieschoten afvuren op 'moslim' hooligans

  -- Administratieve detentie invoeren in de rechtsstaat

  --Antillianen verkopen via een veiling op internet

  -- Moslims horen niet in het provinciehuis, via een eenvoudig verbod voor moslims om die plaatsen te betreden is dit plan van mij al geregeld.
  -------------------------------------------

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Verder..Ja ! U heeft gelijk, 'In Naam van de Vrijheid' willen wij in ONS land, moslims 'overhalen' de verworvenheden van onze superieure beschaving te accepteren"

  ligt eraan wat u superieur vindt.

  --De acties van de Christelijke Serviërs in Srebrenica, waarbij ruim zevenduizend Moslims in koelen bloede zijn afgeslacht, zonder al te veel tegenstribbelingen van de VN'ers, noem ik niet superieur.

  --In 1998/1999 herhaalden de Serviërs, ingezegend door hun priesters, dit in Kosovo, met twaalfduizend dode Kosovaarse Moslims als gevolg, is ook niet al te fris.

  --Of toen het 'superieure' westen in de 19e en 20ste eeuw met hun massageschut tal van Islamitische landen binnenvielen, als beesten tekeer gingen, noch vrouw noch kind spaarden, bruut geweld gebruikten, omdat de 'superieure' (laffe) Europeaan oa zijn grondgebied wil uitbreiden, allerlei grondstoffen wil roven en het mooie landschap graag wil bezetten, en als je je verzette, werd je met machinegeweren, gifgas, kannonen, en later met tanks en vliegtuigen met de grond gelijk gemaakt, met miljoenen doden als gevolg? Superieur hoor.
  ---------------------------------------------

  "En als U die zo gaat missen, gaat U toch lekker in MO wonen daar kunnen de mannen naar hartelust de spelletjes (sorry cultuur) blijven beoefenen"

  Nou, het zit zo, anno 2011 komen de Islamitische volkeren in opstand tegen de erfenissen van de bloederige kolonisator, onder wiens toezicht deze dictators de macht grepen, waardoor de Islamitische landen sindsdien geen moer vooruit konden komen, maar terug de steentijdperk in werden gesmeten omdat de dictators onder toezicht van het westen tientallen jaren lang erop los konden pluderen, stelen en corruptie hoogtij kon vieren, geweldadige onderdrukking van het volk, noodtoestanden die eeuwig lijken te duren, dit, omdat de huidige dictator van hetzelfde hout is gesneden als de toenmalige kolonisator, zie hierboven en hoe het volk lijdt onder het geweld wanneer het zich verzet. Dit allemaal om de belangen van het 'superieure' westen te garanderen!
  Dus wie weet, wordt de tirannie verdreven en worden de islamitische landen terug gegeven aan de moslims en dus alsnog onafhankelijk en ligt daar voor ons moslims een schone taak om het land op te bouwen.


  Kijk Pete, het bovenstaande kunt u toch niet ontkrachten, dus doe daar vooral geen moeite voor. Wat ik u wel wil vragen moeite voor te toen is het volgende:

  U stelt:
  "Wilders is de enige die dat hardop durft te zeggen, EN geeft ook oplossingen aan"

  Ik zou graag willen weten wat voor oplossingen dat zijn, ik ben benieuwd naar uw antwoord.
  Wees flink en reageer hierop.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Kijk.. de 'zogenaamde' educatieve El Houssain, met zijn elitaire kennis van Koran en aanverwante geschriften, word ontmanteld en een 'hardliner' komt tevoorschijn.
  Erg pijnlijk..U bent voorstander voor een parallelle samenleving, speciaal alleen voor Moslims. tjaa..
  Verder Weinig commentaar op de inhoud maar een paar niet terzake doende regeltjes eruit pikken en direct beschuldigingen/verwijzingen naar de geschiedenis, dan kunt U 'pijnlijke' (denk ik) antwoorden ontlopen. Slim hoor !

  Toch maar een korte reactie op Uw betoogje:
  Moslims integreren niet omdat Westerse mensen geen respect hebben voor hun Heilig Boek ? Zo ongeveer ?
  Bent U, of zijn moslims beledigd omdat wij hun Heilig Boek niet omarmen ? Erg jammer voor U !
  En wat maakt dat nu uit, zo'n mening van een ongelovige..? U bent toch zielsgelukkig met Uw islam, als U echt happy en geroerd bent door de diepzinnigheid van de Koran, dan voel je geen wrok of haat tegen andersdenkende..toch ? (of heeft U ook twijfels ? en gaat U daarom zo tekeer tegen kaffirs..?
  ..cognitieve dissonantie.. noemen ze dat ook wel)

  Geïntegreerde moslims zijn er, ken er genoeg, en de meeste willen niets van orthodoxen moslims weten, (als ze alleen zijn) maar helaas die orthodoxen hebben het voor het zeggen, en de rest van de geïntegreerde moslim luisteren als het erop aan komt, "gehypnotiseerd" naar de orthodoxen... (hoe komt dat toch ?? weet U dat ??)(islamitische opvoeding, Koran erin gestampt bijv. ?)

  Die vermoorde Christelijke Serviers (burgers, kinderen,baby's) door moslims, was dat minder erg !? Oh ! U telt alleen het aantal lijken ? (vind ik ook erg)
  Oja.. hoe zit het nu met die 270 miljoen doden door islamitisch geweld de afgelopen 1400 jaar ?
  En wanneer krijgen 'wij' Constantinopel terug ??
  (btw...is elke zelf-plof-moslim die Allah Hakkemaar roept, een representant van gelovige moslims ?)
  En al die dictators (in 57 moslimlanden lijkt het wel) speelde onder 1 hoedje met die blanke imperialisten. Tijd voor de mensen in het MO, om nu, anno 2011, dat juk aftewerpen.(mijn zegen hebben ze) De Westerse onderdrukker en uitbuiter buitenspel zetten, olie alleen voor de moslims (geen zaken meer doen met die bloederige kolonisators) en terug naar de glorie en eer van het oude Cordoba.

  U heeft geen mening over die o.a. 'achterlijke' en dicriminerende apartheidregels/gebruiken in de islamitische cultuur ? U reageert daar niet op ? Afschaffen ?
  Of misschien beter, U maakt zich zo druk over die slechte Wilders en Prof. H. Jansen. Nu kunt U, als moslim, zich van de goede kant laten zien, en vanaf nu gaat U zich inzetten dat al die discrimenerende regeltjes in de islam verdwijnen. Afgesproken ? Heeft Wilders geen poot meer om op te staan. Wacht vol spanning op Uw antwoord ?

  En verder over Wilders ! Gelooft U nu echt dat, in dat lijstje genoemde (betwistbare) uitspraken van GW en PVV, ooit uitgevoerd gaan worden ? (Als het ooit zover komt, dan sta ik aan Uw zijde)
  U gebruikt al die losse kreten als een excuus, om maar geen pijnlijke (?) antwoorden te hoeven geven..enz..wederom erg slim en.. des moslims, erg bedenkelijk !!!

  Leest U eens deze opinie:

  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece

  Enige affectie mee ? Zoals ik al schreef, Wilders, de PVV en zijn (meeste) stemmers hebben meer op met moslims, dan al de linkse roeptoeters U willen laten geloven.

  mvg (peace)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Pete,

  U stelt:
  "Wilders is de enige die dat hardop durft te zeggen, EN geeft ook oplossingen aan"

  Ik zou graag willen weten wat voor oplossingen dat zijn, ik ben benieuwd naar uw antwoord.
  Wees flink en reageer hierop.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Heb U zachtjes aangepakt beste El Houssain, hier een daar een prikje om een reaktie los te kweken.

  Maar aan die 'hoofdpuntjes' van mijn eerste betoogje gaat U wederom volledig voorbij.

  En probeert weer op slinkse wijze U vraagjes erdoor te drukken. (Leest U deze opinie van Wilders:

  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece

  Ook en antwoord misschien op de dictator-revolutie in het MO, en moslims van hun ' fatalistische apathie' af te helpen ?


  Ter info.. Westerse mensen maken zich bezorgd over de achterlijke, discriminerende en middeleeuwse
  tradities van de islam, waar 'openlijk' door moslims (leiders) geen afstand van wordt genomen.
  En, door diezelfde 'verdomde' moslims, met dwang,dreigen, bedreigingen, trucjes, rechtszaken, hun tradities in stand willen houden.

  U kunt hierop niet reageren, omdat dit het wezen van Uw hele islam aantast. Yes !! daarom...
  En ook dat weet U 'verdomde' goed.... Daarom is heel die 'verdomde' islamshit zo'n doorgestoken kaart, en alleen een doorzichige "hung" naar macht.
  Daarom bestaat Wilders en de PVV mijn beste.

  Ook Uw schandalige verwijzingen naar "misdaden tegen moslims" zijn 'doorgestoken' kaart.
  (Ze zijn natuurlijk misdadig, en misdaden tegen de menselijkheid worden gestraft, helaas alleen in het Westen en niet in het MO) maar worden door U als excuus (?) gebruikt, om maar het bestaans recht, (o.a. achterlijke, discriminerende en middeleeuwse tradities) van de islam te vergoeilijken.

  Moslims zijn altijd emotioneel ondersteboven als er ergens ter wereld ,onrecht tenopzichte van moslims wordt begaan.
  Alleen compassie met mensen van hun eigen soort/gelijkgestemde ? en tolerant tegenover mensen die
  hun van nut 'kunnen zijn'
  Schrijf speciaal 'kunnen zijn', want zodra de macht in handen is, of als ze niet meer nodig zijn
  is ook die tolerantie verdwenen.

  Tegenover alle andere mensen gedragen zijn zich agressief, arrogant, gewelddadig, dictatoriaal, superieur en parasitair.
  Hun hete religieuze fantasieën en dromen (van vooral aanhangers van de islam) zijn daarmee rechtstreeks verantwoordelijk voor het klimaat van toenemende intolerantie in de wereld. (vrij naar Elke)

  Schreef al eerder, U bent het enige en gewone model moslim, dat er bestaat. Moet toegeven dat
  'jullie' aanpak van opvoeden en indoctrineren van nieuwe producten uit de zoontjesfabrieken,
  gruwelijk effectief is. Overal ter wereld hetzelfde systeem van moskee, madrassa en verstikkende
  sociale controle, zoals het 'afvalligheidsgebod' (een oscar voor de bedenker van dit gebod) enz..enz..
  En in de toekomst kan dit helaas voor U en de Uwen, maar op 1 manier aflopen..ondanks alle
  inspanningen van 'beschaafde' mensen, om U en de Uwen, aan een beter inzicht te helpen.


  Wil het hierbij laten

  peace brother

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Beste El Houssain,

  U gaat wederom weer volledig voorbij aan wat 'hoofdpuntjes' van mijn eerste betoogje !

  Verder U vraag was al beantwoord, maar oke.. Leest U deze opinie van Wilders:

  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece

  Hier vindt U antwoord op die vraag !

  Maar waar het over ging..
  Vele Westerse mensen maken zich bezorgd, en ergeren zich aan die achterlijke, discriminerende en middeleeuwse tradities van de islam.
  Helaas..Moslims willen vasthouden aan hun tradities, en geven geen duimbreed toe. Eisen zelfs dat de gastlanden zich aanpassen. En doormiddel van dwang, dreigen, bedreigingen, trucjes, rechtszaken, moorden, verdacht maken van klokkenluiders enz.. om die eisen 'wat' kracht bij te zetten.
  Moslims zijn altijd ook erg emotioneel ondersteboven als er ergens ter wereld, onrecht tenopzichte van moslims wordt begaan. Waarom ?
  Alleen maar compassie met mensen van hun eigen soort ? Goh ! bestaan wij niet ?

  U negeert dit ? gewoonweg omdat U hierop niet kan reageren, dit tast het hele wezen van Uw islam aan. En ook dat weet U 'verdomde' goed.... En daarom zijn al Uw praatjes hier er 1 met dubbele bodem.
  Daarom is heel die islamshit van dialoog en debat zo'n doorgestoken kaart.

  Daarom bestaat Wilders en de PVV !

  U lijkt mij een ontwikkeld en geleerd man, En ik geloof dat U net als ik en vele andere mensen de problemen met moslims in deze wereld voor U ogen voorbij ziet trekken.
  En met Uw intelligentie, begrijpt U precies hoe dat komt ! En toch doet U daar niets aan !!?? Alleen het verdacht maken van boodschappers !
  Schijt U nu zoveel kleuren stront van angst ? Lekkere vrienden heeft U ! Of heeft U een andere bedoelingen ?
  Ik verwijt U, vindt het schandalig eigenlijk, dat U zich niet inzet voor een geaccepteerde plaats van de islam in deze wereld.
  Een islam die in overeenstemming is met de cultuur van het betreffende land, met respect voor de menselijkheid. ipv van Uw jacht op 'vijanden' van de islam.
  U bent eerder een vijand van Uw eigen religie. Die wordt straks overal uitgekotst.

  Wil het hierbij laten

  peace brother

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Leuk systeem van modereren..je schrijft een reactie, en hij is een niet te zien.
  Je schrijft een nieuwe en die wordt wel geplaatst en dagen later zie je dat die eerste reactie er toch staat. ???

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Cassandra Troy:
  "dat latere verzen in de Koran, oudere overrulen. De oudere zijn bovendien de meest gematigde."

  Beste Cassandra, het is precies andersom. De Medina verzen hebben nog wel een menselijk aspect. De latere Mekkaanse verzen komen juist overeen met de brandschattende plundercultuur can de bedouinen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Zag vandaag (22 mei 2011) Ybo Buruma op TV en ik moet zeggen hij is tenminste intelligenter dan de voormalig minister van justitie Piet Hein Donner. Buruma stelde dat de democratie ook is opgebouwd uit eerdere besluiten. En dat alle nieuwe besluiten niet alleen kunnen worden genomen met meeste stemmen, maar dat ook de eerste besluiten er bij betrokken moeten worden. Ook al is er een meerderheid die nu iets wil, dan nog heeft men rekening te houden met de moraal, de traditie, de grondwet. Donner brabbelde destijds iets anders, daarom vind ik Donner nog steeds een onverbeterlijke leeghoofd.

  En over het denkbeeldige citaat (sept. 2010) dat Buruma sprak, dat hij zou stellen dat Wilders zou vinden dat er geen gemeenschap van mensen mag zijn die de zin van hun leven ontlenen aan de Koran. Welnu daar kan men heel duidelijk over zijn. Ieder beschaafd mens dat zich houdt aan bijvoorbeeld de grondwet moet van mening zijn dat óók als de misdaad in grote groepen gepleegd worden, dan nog moeten die misdadigers bestraft worden! Het gemeenschappelijk belijden van misdaden tegen de menselijkheid is geen excuus om toe te geven. Alles moet getoetst worden aan de moraal en aan de redelijkheid, de grondwet desgewenst. En dat is nu juist het punt, ook die grote groep mensen die de islam aanhangt maakt niet dat deze grote groep mensen plotseling gelijk krijgt. Niet omdat het een groep is. Wat overeind blijft staan is dat de islam een ziekelijk zootje is, de moslims zijn iets wat zich bevindt tussen geestelijk gehandicapten en misdadigers. Ik zie geen enkel beletsel om ieder lid van elk van die groepen, of individuen die er mee verwant zijn ter verantwoording te roepen. Misdadigers mag men berechten, gehandicapten moet men verplegen.

  De koran is niets anders dan een handleiding voor moslims om gezamenlijk misdaden te plegen. Er is moreel gezien geen beletsel om het te verbieden. Als één misdadiger naar de gevangenis moet dan geldt dat ook voor zeshonderdmiljoen misdadigers, hoewel ik dat dan wel organisatorisch een probleem vind. Het moet duidelijk zijn dat een gemeenschap van islamieten nog zo min wenselijk is als willekeurig welke andere grote groep misdadigers.

  En wat betreft de democratische goedkeuring die aan de islam zou kunnen zijn gegeven, omdat het een grote groep mensen is, dat is onzin. Buruma vertelde vanochtend dat ook democratische besluiten zich moeten houden aan de eerder genomen beslissingen. Dat de grondwet het verbiedt om bijvoorbeeld aan het einde van de ramadan de joden af te slachten, dat wordt niet veranderd met een democratische genomen beslissing. Ook al zouden de moslims drie-kwart van het parlement krijgen, dan nog is de sharia niet in te voeren. Wat dat betreft zijn we beter af met Buruma in de hoge raad, dan met Donner in de regering. Tenminste één van de twee kan nadenken.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @Vanhetgoor

  Wat een onzin!

  Om te beginnen: moord staat nergens in de grondwet verboden, dus uitmoorden van wie dan ook is niet tegen de grondwet - gelukkig wel tegen de strafwet.

  Verder is ooit besloten dat vrouwen geen stemrecht hadden - dus dat hadden we ook nooit mogen veranderen maar gewoon zo moeten laten?

  Donner had volkomen gelijk: als tweederde van de stemmers voor een verandering v/d grondwet is, dan komt die verandering er, ongeacht wat de verandering is.

  Natuurlijk is het netjes om een overgangsregime te stellen - maar dat is geen plicht! Als volgend jaar de belasting omhoog gaat, kan ik toch ook niet claimen dat ik om te wennen het eerste jaar maar een kwart van de belastingsverhoging betaal?

  Als je denkt je nooit wat zou mogen veranderen aan de wet, ben je een extreem-conservatief!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Waarom zou je van het boek van de aanhangers van een gewelddadig geloof, dat gekarakteriseerd is door een overvloed aan discriminatie, de discriminatief en agressief ergste bladzijden niet mogen verwijderen?

  Voor een levensvatbare democratie is het op de hak nemen van religieus onmogelijke leerstellingen een vereiste.
  Voor een democratische samenleving is de hardst mogelijke kritiek op religieuze intolerantie onontbeerlijk.
  Voor een gezonde, vruchtbaar debatterende en vooruitstrevende oecomene is het tot in het diepst kwetsen van gelovigen een absolute must.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. ik hou het kort. Christenen beginnen tot inzicht te komen, dus misschien kunnen die de pvdaáárch en uiteindelijk Buruma meetrekken: http://tinyurl.com/3n7c8lc

  BeantwoordenVerwijderen