Kein Kopftuch in der Schule!

Emma

Geen hoofddoek op school!

Iedere vrouw die privé een hoofddoek wil dragen heeft de vrijheid dat te doen. En zo moet het ook blijven. Maar moeten kleine meisjes ook al hoofddoeken of zelfs het gehele lichaam bedekkende sluiers dragen? En moet dat midden in Europa, zelfs in de school toegestaan zijn?


Het is goed voor het debat als het op basis van feiten gevoerd wordt.


Dankzij de eerste representatieve studie die in opdracht van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd en waarin ongeveer 6000 personen uit 49 moslim herkomstlanden ondervraagd zijn, weten wij sinds zomer 2009 het volgende:


In Duitsland wonen ongeveer vier miljoen mensen uit de islamitische cultuurkring, rond de helft van hen heeft de Duitse nationaliteit. Tweederde van deze mensen met een moslimachtergrond is van Turkse afkomst, de rest komt uit Zuidoost-Europa, het Nabije-Oosten of Noord-Afrika. Slechts een derde van deze vier miljoen mensen noemt zichzelf ‘sterk gelovig’, de rest ‘vroeger gelovig’ (50 procent) respectievelijk ‘vroeger niet’ of ‘helemaal niet’ gelovig (14 procent). Het is ook niet juist mensen van moslimherkomst automatisch als moslim te definiëren of hen te rangschikken onder orthodox gelovigen.


Opvallend is dat bijna één op de twee mannen ‘soms’ of ‘dikwijls’ naar de moskee gaat, en slechts één op de vier vrouwen. Dan is het niet verrassend dat zeven op de tien vrouwen van moslimherkomst nog nooit een hoofddoek gedragen heeft. Interessant is dat zelfs van de moslima’s die zichzelf ‘sterk gelovig’ noemen, slechts één op de twee ‘soms’ of ‘altijd’ een hoofddoek draagt. Wat in tegenspraak is met de bewering van de islamitische functionaris, dat het dragen van een hoofddoek een religieuze plicht is. Overigens, de tweede generatie migranten verbergt haar haar iets minder vaak dan de eerste.


Zo ziet dus de werkelijkheid van meisjes en vrouwen van moslimherkomst eruit, gelovig of niet gelovig. Tegelijkertijd heerst echter in de publieke opinie het beeld dat wie van moslimherkomst is, automatisch religieus is en wie religieus is, verplicht is zich aan bepaalde geboden van de Koran te houden, zoals het vasten of het dragen van een hoofddoek. Dit beeld klopt niet. Het is niet gebaseerd op de werkelijkheid van de in Duitsland levende migrantenvrouwen en hun kinderen en kleinkinderen, maar op de ideologie van de islamitische koepelorganisaties.


Deze organisaties, van Ditib (Turks-islamitische unie voor religieuze zaken) tot aan de door het constitutionele hof sinds lang in de gaten gehouden Milli Görüs, vertegenwoordigen echter niet de meerderheid van de moslima’s maar een minderheid. Slechts de helft van de in Duitsland levende moslima’s heeft volgens onderzoek van één of twee van deze organisaties gehoord, en elke vijfde moslima is in één van deze groepen georganiseerd.


Wanneer men bedenkt dat deze koepelorganisaties tot nu toe de dialoog met de politiek, kerk en media hebben bepaald, dan wordt duidelijk hoe ontoereikend en misleidend deze vermeende dialoog moet zijn. Men heeft helemaal geen rekening gehouden met de belangen van de 80 % die tot geen van deze organisaties behoort en die vaak ook helemaal niet of slechts gematigd gelovig is, en waarvan zelfs de helft van de ‘sterk gelovige’ vrouwen geen hoofddoek draagt.


Dat werpt een geheel nieuw licht op het integratiedebat. Sterker nog, het is alarmerend dat zo’n minderheid met betrekking tot het ‘islamitische leven in Duitsland’ (titel van het ministeriële onderzoek) tot nu de toon kon aangeven en kon beweren voor alle moslims te spreken.


Deze islamitische koepelorganisaties, van gematigd tot fundamentalistisch, uit bijdragen van Turkije of zelfs van Saudi-Arabië gefinancierd, wijzen steeds weer op de ontbrekende tolerantie van de Duitse meerderheidsmaatschappij en op de onwetendheid betreffende moslimse geloofsvragen en religieuze geboden. Dat deze genoemde geboden in het leven van mensen met een moslimachtergrond net zo’n verschillende rol kunnen spelen, als bij mensen met een christelijke achtergrond, wordt daarbij verzwegen.


Ook de mensen uit de christelijke cultuurkring zijn lang niet allemaal gelovig en ook hun opvattingen lopen uiteen van vrijzinnig tot fundamentalistisch. Ook zij willen niet door mensen van een andere cultuurkring als christen gedefinieerd worden. Overigens valt op dat de politiek in Duitsland ook bij vraagstukken die voor de kerken belangrijk zijn, minder met de betrokkenen spreekt en eerder met de kerkvertegenwoordigers.


Bijvoorbeeld het abortusverbod dat de kerken in Duitsland tegen de wil van de meerderheid steeds weer wil doorzetten. Zo heeft de politiek de in 2009 aangenomen verscherping van de abortuswet eerst vooraf met de bisschoppen besproken en niet met vrouwenadviesbureaus, Profamilia (Duitse organisatie voor familieplanning, seksuele voorlichting) of vrouwelijke artsen.


Vaak hebben deze christelijke vertegenwoordigers doorgaans gelijksoortige belangen als de islamitische organisaties: namelijk het streven naar de voorrang van geloofsvragen op mensenrechtenvragen, niet alleen in theocratieën, maar ook in democratieën. Zoals bij de vertegenwoordigers van Jezus de abortus centraal staat, zo staat bij de vertegenwoordiger van Mohammed de hoofddoek in het brandpunt.


Het was niet altijd zo. Pas sinds de overwinning van de Iraanse theocratie in 1979 is de hoofddoek het symbool en de vlag van de islamisten, van de gepolitiseerde islam. Deze is in de tachtiger jaren zijn kruistocht begonnen naar het hart van Europa. Sindsdien strijden de islamisten, die zich woord voor woord op de tekst van de in 632 geschreven koran beroepen, in Duitsland voor het recht op de hoofddoek op alle niveaus, tot in de scholen, ja zelfs tot in de kleuterschool. En vaak komen de ouders direct uit de harde kern van deze islamitische koepelorganisaties.


Tot het dragen van de hoofddoek, dat de meisjes als de ‘anderen’ sociaal afgrenst en lichamelijk beperkt, hoort een heel palet van bijzondere behandelingen die deze ouders voor hun kinderen op school opeisen. De protesten en processen van ouders worden doorgaans door de islamitische koepelorganisaties ondersteund. Ook de juridische argumenten en strategieën worden door hen voor de ouders uitgewerkt. Altijd gaat het daarbij om de scheiding van de seksen of als deze op Duitse scholen geweigerd wordt om de ontheffing voor meisjes van deelname aan zwemonderwijs en sportlessen, aan schooluitjes en seksuele voorlichting.


Dat zijn allemaal zaken die wij voor de geestelijke en lichamelijk vorming als ook voor de ontwikkeling van de gemeenschapszin op onze scholen noodzakelijk vinden.


Om maar te zwijgen van het centrale uitgangspunt van de coëducatie, dat een basis is van de gelijkberechtiging. In gemeenschappelijk onderwijs kunnen jongens en meisjes het traditioneel scheidende overwinnen en ervaren hoeveel ze gemeenschappelijk hebben, ze moeten vertrouwd worden met elkaar. De coëducatie is ook onontbeerlijk voor elke geslachtsrechtvaardige (geschlechtergerechte) opvoeding.


In het verleden hebben rechters zich steeds weer door een vaak goed bedoelde, maar zeer naïeve tolerantie laten leiden. Door hun vonnissen tot bijzondere behandelingen, waarbij werd ingestemd met verzoeken van de ouders tot ontheffing van onderwijs, hebben ze bijgedragen aan de discriminatie van islamitische meisjes. Dit schijnt te veranderen.


In Nordrhein-Westfalen, waar in Duitsland één op de drie personen met een moslimherkomst leeft, werden onlangs twee vonnissen gewezen die hoop geven dat het offensief van de islamitische samenwerkingsverbanden eindelijk beteugeld wordt. Zo besliste het gerechtshof in Münster twee keer in het belang van de kinderen, ’t laatst op 30 juni 2009, toen het de wens van een familie afwees om een elfjarige van het zwemonderwijs vrij te stellen.


De scholiere zit sinds 2008 op het Goethe-Gymnasium in Düsseldorf. Bij de inschrijving ondertekende de moeder een verklaring dat het meisje ook aan het zwemonderwijs zou mee doen, echter pas nadat de schooldirectrice Glenz de moeder verzekerd had dat het meisje in Boerkini mocht zwemmen (dat is een stofgewaad dat lijkt op het badpak dat in onze cultuurkring in de 19e eeuw door vrouwen werd gedragen). Ondanks deze overeenstemming eisten de ouders ontheffing voor hun dochter van het zwemonderwijs. Het gerechtshof stelde dat dit een overtreding was tegen het beginsel van "Treue und Glauben", de ouders van de minderjarige hadden tenslotte van te voren schriftelijk toegestemd.


Dezelfde rechtbank, bevoegd voor NRW, waar de islamitische koepelorganisaties bijzonder actief zijn, had al op 20 mei 2009 een ander oordeel vastgesteld: moslima’s op basisschoolleeftijd hebben grondwettelijk geen aanspraak op ontheffing van gemengd zwemonderwijs. In dit geval ging het om een negenjarige die de basisschool in Gelsenkirchen bezoekt. Haar ouders zijn van mening dat meisjes vanaf het zevende jaar bedekt moeten zijn om hen voor seksuele verleidingen te behoeden. Ook de boerkini leek deze ouders geen oplossing, omdat het zich in het water volzuigt en hun dochter bij het zwemmen hindert en zelfs een regelrecht gevaar voor haar leven vormt. Wat ook klopt. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat Duitse scholen toestaan dat deze arme meisjes gehuld in stofbalen door het water moeten strompelen.


Het schoolministerie van NRW staat intussen achter schoolleiders als Renate Glenz. Het becommentarieert de Münster-beslissing met de woorden: “het zou een teken van verkeerd begrepen tolerantie zijn als de deelname van islamitische scholieren aan schoolevenementen wordt aangepast aan de wensen van de islamitische koepelorganisaties.”


Des te verbazingwekkender zijn de handreikingen uit 2008 van het ministerie van integratie van NRW, die de islamitische geboden als religieuze plicht voor alle moslims erkennen en ouders die hun dochters het zwemonderwijs willen ontzeggen, voor bijzonder liefdevol houden.


Hierop lijkt helaas de strekking van de in juni 2009 gepubliceerde tussentijdse samenvatting van de door de minister van Binnenlandse Zaken Schauble bijeen geroepen ‘Deutschen Islam Konferenz'. Daarin zaten weliswaar moslims en christenen, gelovigen en niet gelovigen bijeen, toch zijn die 10 bladzijden met ‘handreikingen voor scholen en ouderhuizen (Elternhaus) voor op religie gebaseerde schoolpraktische vragen’ onomstotelijk op basis van de Koran geschreven.


In deze door het ministerie van BZ gepubliceerde handreikingen, wordt eenvoudigweg beweerd dat de godsdienstvrijheid voorrang heeft op de vorming en opvoedingsopdracht van de staat. De gemengde sportlessen worden als ‘problematisch op religieuze grondslagen’ aangemerkt en er wordt aanbevolen om bij conflicten scholieren van deelname aan enkele oefeningen te ontheffen. Bijvoorbeeld als de hoofddoek bij natuurwetenschappelijk onderwijs vlam zou kunnen vatten (sic!).


Het stuk werd o.a. door één van de vooraanstaande deskundigen in islamitisch recht in Duitsland, prof. Mathias Rohe geschreven. Rohe die in 1978/79 in Saudi-Arabië als kok heeft gewerkt en sinds het midden van de jaren 70 regelmatig islamitische landen heeft bezocht, heeft van 1981-1989 rechten in Tübingen und Damaskus gestudeerd. Hij geldt heden in Duitsland bij velen als de juridische expert voor de toepassing, resp. verenigbaarheid van het islamitisch recht - de sharia- met het Duitse recht en is doorgaans kritisch op een aantal punten.


Dezelfde Rohe verklaarde enkele jaren geleden kritiekloos in de Frankfurter Rundschau: ‘in Duitsland gebruiken we elke dag de sharia. Als Jordaniërs trouwen dan trouwen wij ze naar Jordaans recht. De mensen hebben in deze privaat verhoudingen beslissingsvrijheid’. Een voordracht van Rohe van maart 2003 vatte de ‘Bundeszentrale voor politieke vorming’ samen met de woorden dat ook de sharia ‘recht is en in wezen dezelfde functie vervult als de rechtssystemen van westerse maatschappijen. (…) Vanuit westers standpunt zorgt het rechtsbegrip van de sharia niet voor grotere problemen’.


In 2006 hebben sociologen een moslimstudie, die Rohe in opdracht van het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken had uitgevoerd, scherp bekritiseerd wegens grove methodologische en technische gebreken. In hetzelfde jaar stelt het Duitse ministerie van BZ hem aan voor de Islam Konferenz. Twee jaar later, in 2008, sticht Rohe in Erlangen een ‘Centrum voor Islam en Recht in Europa’.


In het door Rohe mede geredigeerde stuk van de Islam Konferenz worden voor de islamitische ouders die hun dochter een gelijkberechtigde deelname aan de school willen beletten en ook minderjarigen de hoofddoek willen opleggen op adviserende wijze ook nog de laatste spitsvondigheden ‘binnen de grenzen van de rechtstaat’ haarfijn uitgeplozen.


Hier wordt duidelijk hoe vanzelfsprekend de invloed van de sharia op het Duitse rechtssysteem nu al is, en dat het proces van de ‘sharia-sering’ van de Duitse rechtsstaat nog lang niet ten einde is. Tot nadeel van alle mensen, in het bijzonder van vrouwen met een moslimherkomst, en tot benadeling van de democratische school, waarin allen gelijke kansen moeten hebben.


Daarom: verweer je tegen de invoering van de sharia! Het hoofddoekverbod voor leraressen op Duitse scholen is een signaal. Het moest jarenlang verdedigd worden tegen de stroom van processen die door de islamitische samenwerkingsverbanden werden ondersteund of geïnitieerd. Dat schijnt gelukt te zijn. Nu moet de tweede stap gezet worden: een hoofddoekverbod voor alle leerlingen. Alleen deze consequente daad geeft de kleine meisjes uit de orthodoxe, fundamentalistische families eindelijk de kans om zich op zijn minst binnen de school vrij en gelijk te kunnen bewegen. Of de meisjes dan na de school de hoofddoek weer opzetten dat is hun zaak, respectievelijk die van de ouders, zolang ze afhankelijk zijn.


Frankrijk heeft met het in 2004 uitgevaardigde hoofddoekenverbod goede ervaringen opgedaan. Nadat vele islamitische groepen heftig protesteerden, ontvoerden twee fundamentalistische terroristen in Irak in de zomer van 2004 twee journalisten om zo het Franse hoofddoekverbod te voorkomen.


Sindsdien heeft het zich bewezen. De hoofddoekvrije school is aan de andere kant van de Rijn al lang gewoon. De scholieren van alle culturen vinden het vanzelfsprekend dat dat stigmatiserende stuk stof niet meer tussen hen in staat. En de leraressen zijn opgelucht. Zij kunnen lesgeven, i.p.v. steeds weer dezelfde pseudoreligieuze debatten te moeten voeren, aangezwengeld door de kinderen van islamitische ouders. De verhoudingen zijn eindelijk helder.


Alice Schwarzer


Bron/originele tekst: Emma

Vertaling: Lia Goudsbloem (HoeiBoei)

22 opmerkingen:

 1. Alice Schwarzer is een toonaangevende Duitse feministe. Ze heeft een genuanceerd en goed gedocumenteerd artikel geschreven. De rol van de moslimorganisaties in Duitsland is vergelijkbaar met die van de Nederlandse islamkoepels. De naïviteit van de overheid is in beide landen grenzeloos. Helaas stellen de meeste toonaangevende Nederlandse feministen zich op achter de conservatieve moslima's. Dit artikel verdient een ruime verspreiding, en zou verplichte lectuur moeten zijn voor mensen als Hedy d'Ancona, Ahmed Marcouch, en de complete redactie van Opzij.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een geweldig artikel. Sluit me verder helemaal aan bij Carel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goed artikel.
  Opvallend dat er uitsluitend met overkoepelende organisaties wordt overlegd. Maar niet heus.
  Vooral de laatste zin spreekt me erg aan: 'De verhoudingen zijn eindelijk helder.'
  Het zal een gunstige invloed hebben voor onze seculiere maatschappij als er een hoofddoekverbod op scholen komt.

  Kijk nou. Dat waren nog eens tijden.
  http://www.youtube.com/watch?v=k03YMNpiRZI
  Van Kooten als Zuster Laetitia.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het (deel)probleem zou je onvolledig als volgt kunnen omschrijven:
  Mensen die iets willen kun je namelijk niet dwingen om dat niet te willen.

  Men houdt zichzelve voor de gek om middels dwang toch tot resultaat te komen.
  Zo gaat dat niet.
  Aangezien we een samenleving nastreven met daarin de hoofdrol van de vrije burger, moet de oplossing van het vraagstuk elders liggen, maar bovenstaande is een leuk object voor meditatie met wat bedachtzaamheid en intelligentie of een goed glas wijn e.d.......
  (en dus geen overspannen solidariteitsuitingen met Israel of uitvoerige citaten van soera's of EU-handvesten en dergelijke flauwekul)

  (Wordt vervolgd)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Dirk,

  Natuurlijk kan je mensen wel dwingen. Laatste staaltje is het niet-rokenbeleid.

  Het gaat om de bescherming van onze seculiere maatschappij.
  Te beginnen op de scholen. Ter bescherming van de vrijheid van het kind.
  Daaraan zullen de imams zich ondergeschikt moeten maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat een lange lap tekst, is dat typisch Duits? Ik ga het een andere keer helemaal lezen. Nu haal ik er het volgende uit:

  "Ook de mensen uit de christelijke cultuurkring zijn lang niet allemaal gelovig en ook hun opvattingen lopen uiteen van vrijzinnig tot fundamentalistisch. Ook zij willen niet door mensen van een andere cultuurkring als christen gedefinieerd worden."

  Ik denk dat het een goede wijze van aanpak is om mensen uit Islamitische landen niet als moslim aan te spreken maar als Egyptenaar, Turk, Iraniër enz. Maar wat mij betreft is dat strategie. Mijn analyse is een andere. Ik denk nl. dat wanneer puntje bij paaltje komt veel mensen uit deze landen die niet meer naar de moskee gaan, een biertje drinken enz. zich nog steeds als moslim definiëren. Hun identiteit en loyaliteit veranderd niet persé mee als ze niet naar de moskee gaan.

  Het duidelijkste voorbeeld was op TV te zien toen Submission pas was uitgekomen. Een zgn. liberale moslim, ongehooddoekte vrouw, niet ramadannent enz. was tot in het diepst van zijn ziel gekwetst en beledigt. Zo waren er vele.
  Sommigen gingen naar de rechter om het geplande tweede filmpje bij voorbaat te verbieden maar noemden zich desaltiettemin democraten.

  Ik bedoel daarmee dat het identiteitsbesef en het daarmee samenhangende loyaliteitsgevoel niet af te lezen valt aan hoofdoek dragen, moskee bezoek, niet meer vasten enz.

  Zelfs schept het enige duidelijkheid als die wel gedragen wordt. Iemand komt dan tenminste uit voor haar identiteit. Laat zien waar zij wel bij hoort en niet bij hoort. Zoals dat hoort bij een uniform/umaform.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Om lid te worden van een gemeenschap is de vrije wil om dat doel te bereiken essentieel.
  Je moet namelijk houden van je land, bereid te zijn om in het ergste geval ervoor te sterven.
  ( zie immigratie wetgeving usa als voorbeeld)
  En liefde laat zich niet dwingen.
  En aldus is dwang een schijnoplossing.

  Wijs ik op een essentiele fout:
  Alleen deze consequente daad geeft de kleine meisjes uit de orthodoxe, fundamentalistische families eindelijk de kans om zich op zijn minst binnen de school vrij en gelijk te kunnen bewegen. Of de meisjes dan na de school de hoofddoek weer opzetten dat is hun zaak, respectievelijk die van de ouders, zolang ze afhankelijk zijn.

  Opmerkelijk is dan dat men wel binnen de schoolmuren zich solidair dient te verklaren, maar buiten de lesuren niet.

  Als men niet het verlangen (!) heeft zich vrijwillig te identificeren met de nieuwe gemeenschap, wie beschermt dan die gemeenschap, wie onderhoudt deze en doet haar groeien ?

  Van de andere kant bezien:

  Als men geen onderdeel wil uitmaken van een gemeenschap, van wie of wat verwacht of hoopt men dan bescherming te krijgen ?


  Zo heeft de politiek de in 2009 aangenomen verscherping van de abortuswet eerst vooraf met de bisschoppen besproken en niet met vrouwenadviesbureaus, Profamilia (Duitse organisatie voor familieplanning, seksuele voorlichting) of vrouwelijke artsen.

  Ten eerste dient de gemeenschap zich niet met het lichaam van een indiviu bezig te houden. (Wordt men nog verplicht zich in te enten tegen Mexicaanse griep ?)

  Ten tweede, mag de gemeenschap zich enkel met dergelijke zaken bemoeien indien de gemeenschap aangetast wordt. ( Laura Dekkers benadeelt de gemeenschap niet en dus heeft de rechter hier geen recht van spreken)

  Ten derde dienen de vertegenwoordigers van een gemeenschap, bij een belangrijke beslissing zeker, zich direct te wenden tot degenen die hen een legaat hebben gegeven (Een legaat is er enkel om zo namens hen te mogen spreken en handelen).  U ziet het het woordje Islam is hier niet gevallen en is ook het probleem helemaal niet. Het is slechts een bedreiging.
  Funest is het slecht functioneren van ons bestuur op korte termijn en het democratisch tekort van de burger sinds jaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goed stuk, het is belachelijk dat we de oren laten hangen naar die islamitische koepelorganisaties. Dat moet en zal een keer stoppen!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ HansJansen,

  Ik weet het :).
  Die verwende baardapen hebben lang geen tegenstand genoten.
  Volgens mij wordt het tijd dat de 'heren' het vuur aan de schenen wordt gelegd.
  Maar wie gaat dat doen?

  @ Dirk,

  'Funest is het slecht functioneren van ons bestuur op korte termijn en het democratisch tekort van de burger sinds jaren.'

  Mee eens.

  'Om lid te worden van een gemeenschap is de vrije wil om dat doel te bereiken essentieel.
  Je moet namelijk houden van je land, bereid te zijn om in het ergste geval ervoor te sterven.
  ( zie immigratie wetgeving usa als voorbeeld)
  En liefde laat zich niet dwingen.
  En aldus is dwang een schijnoplossing.'

  Mijn kinderen heb ik bij tijd en wijle ook geforceerd (vonden ze :)) om zodoende bepaalde sociale vaardigheden bij te brengen. Je wilt toch dat je kinderen inzicht krijgen en weten om te gaan met hun plaats in het grote geheel.

  Het is niet nodig om kinderen een zwaar seksueel getint uniform te laten dragen. Dat is slecht voor de emotionele ontwikkeling.
  Wafa Sultan gaat ook op dit gegeven in.
  http://www.youtube.com/watch?v=ciOGS6r97oE&feature=PlayList&p=89FA1CBCAF670D2E&index=0&playnext=1
  (Enjoy!)
  En dat we, de Westerse maatschappij, moeten onderkennnen dat meisjes worden gebruikt als vlag op een ideologische modderschuit. *understatement.*
  We zijn verplicht aan de jonge moslims die graag ex-moslim willen zijn.
  En bijvoorbeeld de Iraniërs die naar het Westen zijn gevlucht kennen de sharia en zitten niet op een herhaling te wachten.

  Bovenstaanden kunnen we aan ons binden. :)
  Door onze seculiere maatschappij een duidelijk gezicht te geven.
  :).

  BeantwoordenVerwijderen
 10. de overheid moet alle hoofddoekjes voor minderjarigen verbieden. Dan kunnen de moslims eraan wennen.

  Is men meerderjarig dan kan men zelf de keuze maken.

  En tegen de bezwaren: ik heb nog geen nederlandse jonge meid gezien, die vrijwillig een hoofdkap heeft opgezet. Dat kwam pas met de moslima´s.

  Zijn er twee gered: de jonge moslima´s, en de nederlandse samenleving.
  En mogelijk dat de moslim mannen dan ook eens inzien waar ze mee bezig zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Voortreffelijk artikel; hoe is het nou toch mogelijk dat het feminisme in Nederland het moet doen met boegbeelden als Hedy d'Ancona of Nora Kasrioui, en een blad als 'Opzij'? Volkomen kut, dat Nederlandse feminisme van tegenwoordig. Excuus voor de schuttingtaal, die in dit verband eigenlijk een belediging van het vrouwelijk geslachtsorgaan is.

  Misschien zijn er ook in Duitsland wel types als Hedy d'Ancona of Nora Kasrioui, die zich feministe noemen. Maar als er in Nederland een Alice Schwarzer zou opstaan, dan zou die niet in 'Opzij'. schrijven of in dat blad de ruimte krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Breaking news. De nepfeministe, die Mohammed Cheppih en Ali Eddaoudi via een religieus werkgroepje bij de PvdA wilde binnenloodsen, is genomineerd voor de Opzij-emancipatieprijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Mooi vertaald Lia, een heel werk. Complimenten!

  Moslims hebben vaak een zwaar verknipte relatie met seksualiteit en dan met name de vrouwelijke. De seksuele keuzevrijheid van de vrouw is een nachtmerrie voor moslims en de hoofddoek is een instrument om die te onderdrukken. Hoe meer hoofddoeken hoe minder vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Katootje,

  En dat we, de Westerse maatschappij, moeten onderkennnen dat meisjes worden gebruikt als vlag op een ideologische modderschuit. *understatement.*
  We zijn verplicht aan de jonge moslims die graag ex-moslim willen zijn.
  En bijvoorbeeld de Iraniërs die naar het Westen zijn gevlucht kennen de sharia en zitten niet op een herhaling te wachten.


  We zijn verplicht om aan medeburgers de rechten daadwerkelijk te geven die iedereen toekomt.

  Iraniers die naar het westen gevlucht zijn hebben doorgaans het probleem, indien genaturaliseerd, dat ze zich als Nederlander dienen te gedragen en de Nederlandse toekomst dienen te waarborgen en dat vervolgens niet doen.
  Iraniers in Nederland ken ik enkel in de vorm van iemand met een tijdeljk verblijfsdocument.
  Nederlandse Iraniers bestaan niet werkelijk. Het zijn emulsies.

  Het is niet nodig om kinderen een zwaar seksueel getint uniform te laten dragen. Dat is slecht voor de emotionele ontwikkeling.
  Wafa Sultan gaat ook op dit gegeven in.


  Dat is ook zo'n onzin.
  Het is al (minstens) van de zestiende eeuw dat meisjes tamelijk vrij met de jongens konden verkeren. ( zelfs soms tot savonds laat en zonder toeziend oog)
  Dus voor deze honderden jaren oude traditie, volksgewoonte hebben we geen rare vreemde psycholoog voor nodig.

  @curved,

  de overheid moet alle hoofddoekjes voor minderjarigen verbieden. Dan kunnen de moslims eraan wennen
  Weer een totalitarist aan het werk.
  Zo speel je juist de preciezen in de kaart.

  Het is beter om ieder ouder de verantwoordelijkheid te laten dragen voor de opvoeding van zijn kind en hen dus daarin vrij te laten. ( zolang de samenleving niet aangetast wordt)

  Dit in gedachten hebbende, zou het zeer aan te bevelen zijn om de meerderjarigheid wat verder op te schuiven. 23 Jaar bijvoorbeeld.


  En tegen de bezwaren: ik heb nog geen nederlandse jonge meid gezien, die vrijwillig een hoofdkap heeft opgezet.

  Ik wel.
  Novice, non
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Non

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hierop lijkt helaas de strekking van de in juni 2009 gepubliceerde tussentijdse samenvatting van de door de minister van Binnenlandse Zaken Schauble bijeen geroepen ‘Deutschen Islam Konferenz'. Daarin zaten weliswaar moslims en christenen, gelovigen en niet gelovigen bijeen, toch zijn die 10 bladzijden met ‘handreikingen voor scholen en ouderhuizen (Elternhaus) voor op religie gebaseerde schoolpraktische vragen’ onomstotelijk op basis van de Koran geschreven. enz

  De staat dient zich in direct contact te stellen met de burgerij, opdat een discussie in alle openheid gevoerd kan worden.
  Achterkamertjespolitiek, waaronder deze Konferenz ook valt, is anti-democratisch en zetten de burger buitenspel.

  In deze door het ministerie van BZ gepubliceerde handreikingen, wordt eenvoudigweg beweerd dat de godsdienstvrijheid voorrang heeft op de vorming en opvoedingsopdracht van de staat. De gemengde sportlessen worden als ‘problematisch op religieuze grondslagen’ aangemerkt en er wordt aanbevolen om bij conflicten scholieren van deelname aan enkele oefeningen te ontheffen.


  Dat laatste nu vind ik erg verstandig. Waar geen wil is,...
  Echter de gevolgen van de keuze moeten wel aangerekend worden. De ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de opvoeding. Niet de staat.
  Als kinderen niet in voldoende mate zijn voorbereid op het dragen van de lasten en verantwoordelijkheden, die bij een volwaardig burger passen, is het redelijk toetreding te schrappen.

  U ziet het. Weer geen woordje 'islam' te vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Dirk,

  'U ziet het. Weer geen woordje 'islam' te vinden.'

  Wellus.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. "Het is niet nodig om kinderen een zwaar seksueel getint uniform te laten dragen. Dat is slecht voor de emotionele ontwikkeling.
  Wafa Sultan gaat ook op dit gegeven in."

  Inderdaad! Alle religiesymbolen moeten op openbare scholen (en universiteiten) verboden worden, omdat Nederland geen Apartheid, discriminatie, intolerantie, zelfs racisme mag bevorderen onder kinderen. Wég ermee! Religie doe je thuis in kerk/synagoge/moskee maar NIET op school., behalve neutrale studies over alle religies.

  Religiesymbolen toestaan heeft niets te maken met 'vrijheid van religie' want het zijn ouders die hun religie aan kinderen opleggen zonder 'vrije keuze'. Geen enkel kind kan bewust voor een religie kiezen; en de enige plaats waar het voor kinderen mogelijk is om niet altijd beinvloed te worden door de religie van hun ouders is juist op openbare scholen.

  Vroeger waren religiesymbolen geen probleem; maar Koran staat zeer vijandig en gewelddadig t.o. alle religies en is daarom wel een probleem ook voor niet-moslim kinderen. Het is b.v. honend lachwekkend dat christen en Joodse kinderen geacht worden het 'suikerfeest' te vieren - gevierd vanuit de voor christenen en joden vijandige Islam; en voor moslimkinderen is Sinterklaas en Kerst vieren 'haram'. Een juffrouw onder hoofddoek mag nooit toegestaan worden op openbare scholen want die zal het zeker niet na kunnen laten met 'Allah'te zwaaien.

  1)'Ik ben moslima jij niet' zegt hoofddoek, 'ik ben christen, jij niet' zegt het kruisje, 'en ik ben Joods' zegt het keppeltje, 'ik ben Hindu jij niet', 'mijn vader zegt er is geen God' - religieconflicten bevorderd op scholen waardoor onbevangenheid en communicatie onder kinderen verstoord is; en er een atmosfeer toegestaan wordt - door de overheid - die religieuze conflicten zelfs oorlogen veroorzaken onder volwassenen.

  2) 'Kleine potjes hebben grote oren' kinderen horen wat hun ouders zeggen b.v. over moslims, joden, christenen .... nemen dit op en HERKENNEN aan religiesymbolen op school de religie waar hun ouders over spraken - mogelijk afkeurdend - met voorspelbare gevolgen onder kinderen.

  3) Groepsvorming door veelheid van etniciteit en allochtonentalen is al een probleem op scholen, maar ernstiger als groepvorming volledig uitsluiting van andere kinderen betekent op basis van religie en vormen van 'bullying' aanneemt, b.v. moslimkinderen 'gang up' tegen een jongetje met keppeltje, sluiten een meisje uit met een kruisje om haar hals....maar als religiesymbolen verboden worden tenminste minder mogelijk.

  4) Openbare scholen mogen niet meedoen met ouders die religies aan hun kinderen opleggen; en dit betekent voor alle kinderen het liefst een schooluniform, maar in ieder geval geen religiesymbolen.

  5) Religie heeft ook geen plaats in sporten in schoolverband, en hún 'hangup', door hén 'zondig' gemaakt die ouders (!) maar hun kinderen nemen dit over in hun toekomst. Kutmarokkaantjes die meisjes lastigvallen in zwembaden zijn een goed voorbeeld hoe het goed fout gaat met kinderen die met 'gemengd zwemmen en naakt badbak als 'haram' opgevoed worden.

  Bovenstaande laat zien dat Nederlandse kinderen regelrecht de dupe zijn geworden van het importeren van Islam, door op scholen openlijk gediscrimineerd te worden door Apartheid hoofddoeken, en o.a. het aan hen opgedrongen Islamitisch 'suikerfeest' - als een belediging voor elke christen en joods kind!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ Annabeth,

  Amen!
  Die schooluniformen ben ik nog niet helemaal uit.
  Aan de ene kant is het lekker praktisch en een leuk uniform is niet naar. Maar aan de andere kant. Ik mag graag zo nu en dan wat anders aantrekken en zien.
  Dilemma.

  Religie doet inbreuk op mensen hun autonomiteit.
  Religie bemoeit zich discriminerend tav sekse, geaardheid, leeftijd, geloof enz.
  En dat is in strijd met de Universele Rechten van de mens.
  Zo;n discriminerend systeem moet je niet op scholen willen introduceren.
  Daarmee worden namelijk de verkeerde signalen aan onze kinderen gegeven.
  Belachelijk dat dit wangedrag zoveel ruimte krijgt.

  Tikkie off topic.
  Anjem Choudary.
  De islamist heeft opgeroepen tot volledige invoering van de shariawetgeving in Engeland.
  Hij is lekker bezig, vindtie zelf.
  Hij zegt dat we ons moeten voorbereiden op een islamitische revolutie. Gevaarlijke gek. Mafketel.
  http://www.youtube.com/watch?v=c-Nm3C7LFTc

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ katootje

  Er zou een grote (5000 moslims(?) demonstratie plaatsvinden in London t.b.v. 'sharia' voor heel (!) Engeland, maar werd geannuleerd door de organisatoren 'uit angst voor geweld'. Er waren ook tegen 'sharia'demonstraties georganiseerd (inclusief moslims).

  Maar ja dit afschaffen betekent niet dat deze grote groep fundi's de 'sharia' nog steeds voor heel Britain in willen voeren; en het is mogelijk dat die besloten geen demonstratie te houden om nog meer anti-Islam gevoelens in Britain te bevorderen.

  Engeland is goed en voorgoed in de aap gelogeerd door overmatige aanwezigheid van Islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ Annabeth,

  Ik denk ook dat de demonstratie gecancelled is om geen slapende honden wakker te maken. Want al die tegen-stemmers als fascist en racist weg zetten kan niet in ene. Dat moet met beleid gebeuren.
  Want stel je voor dat men van ex-moslims hoort wat sharia inhoudt en waarom ze er niet blij mee zijn om dat in het Vrije Westen geïntegreerd te zien.
  Dan zou Links met z'n pseudowetenschappelijkonderzoek naar Wilders (en al zijn stemmers) hun rechtsgeldigheid in al zijn lelijkheid openbaar worden.
  Dat zou fijn zijn.

  De Turkse ambassadeur doet ook een duit in het zakje.
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3124
  Kijk je mee Pechtold!

  Onze overheid bestaat voor een groot deel uit dwazen.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Veel dank voor vertaling en publicatie van artikel door Alice Schwarzer. zeker nu Opzij voor het Nederlandse taalgebied als islamkritisch geluid is weggevallen, is publicatie van de artikelen van de strijdbare, heldere en als altijd intelligente Schwarzer broodnodig.
  Ik hoop het vaker te lezen op HoeiBoei.

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3130

  BeantwoordenVerwijderen