Niemand meer jaloers

Hans_small
Waarom wordt het nooit wat met grote delen van de Derde Wereld? Omdat de meeste mensen daar geloven in een voor de hand liggende theorie over hoe de wereld in elkaar zit. Het ligt voor de hand om te denken dat je rijk kan worden door anderen iets af te pakken. En dat is ook zo. Van afpakken kan je zonder veel moeite rijk worden. Het enige wat nodig is, is een beetje geweld, of daar mee dreigen.

In de Derde wereld heerst de opvatting dat er naast afpakken geen andere methoden bestaan om bezit te verwerven. Voor wie rijk wil worden in de Derde Wereld klopt dat. De islam, het hindoeïsme en het boeddhisme zijn


derde-wereld godsdiensten. Wie opgroeit in die cultuursferen, weet wat rijk worden is. Dat is met succes anderen het hunne ontnemen of onthouden.

Wie in het Westen is opgegroeid, gaat soms ook denken dat alleen afpakken rijk maakt. In de zandbak van de kleuterschool was dat immers daadwerkelijk het geval: wie een schep wilde hebben, moest hem van een ander afpakken. Zelf in de zandbak een schep maken was er niet bij.

Het is kinderlijk, maar ook in het Westen zijn dan ook grote groepen gaan geloven dat je alleen en uitsluitend door afpakken rijk kunt worden. In het Westen is dat niet het geval, er bestaan daar meer mogelijkheden. Toch zijn er ook daar genoeg goedwillenden die geloven dat iedereen die meer heeft dan een ander, dat van een ander moet hebben afgepakt, en dus een schurk is. De directie van de kleuterschool wordt vervolgens van harte uitgenodigd met harde hand de rijkdom onder de zwakkeren te herverdelen. De lessen uit de kleuterschool maken het moeilijk om geloof te hechten aan de oude economenwijsheid dat welvaart ontstaat wanneer een ieder wordt gelaten in het ongestoorde genot van de vruchten van zijn arbeid.

Herverdeling is in het Westen een ‘beleidsprioriteit’ van de staat geworden, en leidt tot een gestaag toenemende bedilzucht die wordt uitgeoefend door bureaucratieën waarin de hulpgerechtigden van de ene instantie naar de andere heen en weer geschoven worden. Reclassering, sociale dienst, jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, de woningbouw, SVB, politie, GGD, het is daar een nobele strijd – niet alleen om de cliënt te helpen, dat gebeurt natuurlijk ook wel, maar vooral om de cliënt als eerste te hebben weten door te verwijzen naar de plek waar hij zijn recht op hulp kan incasseren. De opvatting dat bedilling door en namens de overheid inefficiënt en niet helemaal netjes is, is steeds meer gaan gelden als excentriek. Het inzicht dat al die bedilling en al die hulp alleen mogelijk is door anderen het ongestoorde genot van de vruchten van hun arbeid te ontnemen, is verdwenen.

De bedilling door de staat is ook in het Westen ver voortgeschreden. Behalve enkele delen van het bedrijfsleven zijn alle sectoren van de maatschappij, ook in het vrije Westen, in handen van de overheid. Er zijn geen sectoren meer over waar de staat niet een beslissende invloed uitoefent. Er is dus heel wat te bedillen. Topmanagers en politici zijn onderling uitwisselbaar en fladderen heen en weer van de ene naar de andere sector. Beroepsbedillers van alle niveaus (ambtenaren, rechters, bankmanagers, onderwijspersoneel, maatschappelijke werkers, wetenschappers, bestuurders, ‘leidinggevenden’, regenten, journalisten) voelen zich al snel aangetrokken tot de bedilpartijen: D666, GroenLinks, PvdA. De rechthebbenden op hulp natuurlijk evenzo. De droomcoalitie van derdewereldgodsdienst en de Westerse ideologieën van bedilling ligt dan ook voor de hand.

Dat er mensen en maatschappijen zijn die hun rijkdom te danken hebben aan hun eigen inspanningen zonder dat er iemand voor de schepping van die rijkdom benadeeld heeft hoeven worden, achten de beroepsbedillers en de derdewereldisten uitgesloten. Het kan ook niet anders dan dat zij dat uitgesloten achten, want een beroepsbediller dankt zijn inkomen aan het op nobele wijze verlenen van steun aan de ‘benadeelden’ van verrijkingen die immers per definitie onrechtmatig waren. Zijn broodwinning, ja, zijn identiteit zou op het spel komen te staan als het mogelijk was rijkdommen te scheppen zonder iemand te benadelen, bijvoorbeeld door het toestaan van meer vrijheden, meer rechtszekerheid, of fatsoenlijk bestuur.

Statelijke afscheidingen als die in Cyprus of die tussen Maleisië en Singapore illustreren dit. Sinds de afscheidingen gaat het de een goed, de ander niet. Maar het enige verschil tussen de hier nieuwgevormde staten, die tevoren één waren, is de ideologie en de maatschappelijke ordening. Er is in Grieks/Turks Cyprus en Singapore/Maleisië werkelijk niets te verzinnen dat een verklaring kan bieden voor het verschil in welvaart en welzijn tussen de nu van elkaar losgemaakte politieke eenheden – behalve de mentaliteit van de bewoners. De gebieden die wel varen, hebben niemand iets afgepakt. In tegendeel: in de gebieden waar het niet goed gaat, is afpakken aan de orde van de dag.

Te geloven dat afpakken de enige bron van welvaart is, is een denk- en waarneemfout die een lange reeks van politieke consequenties heeft, allereerst de huidige vormen van herverdeling. Het welvaarts- en welzijnsverschil in streken waar werkelijk geen enkele andere oorzaak te bedenken is dan cultuur-verschillen, laat daarentegen overtuigend zien: welvaart hangt af van de maatschappelijke ordening, en die is op zijn beurt afhankelijk van cultuur, godsdienst en ideologie.

Toch gaat het politieke bewegingen die zich baseren op afgunst, bedilzucht en jaloezie voor de wind. De politieke bewegingen in het Westen die die wind in de zeilen hebben, spannen bovendien vaak samen met de gelijkgestemde niet-Westerse ideologieën en godsdiensten. Al met al groeit ook in het Westen het aantal kiesgerechtigden dat het verdorven Westen haat.

Maar helaas, de feiten werken niet mee. Het Westen is nu eenmaal welvarend geworden door een maatschappelijke ordening te kiezen die concurrentie, vrijheden, wetenschap, technologie, behoorlijk bestuur, zelfredzaamheid, debat en welvaart mogelijk maakt. De ideologieën die in de Derde wereld gangbaar zijn onderwijzen daarentegen het tegenovergestelde: dat de welvaart van het Westen een gevolg is van onwelvoeglijk gedrag jegens de Derde Wereld. Het Westen moet dus bestreden worden. Herstelbetalingen! Weg met de vrijheid! Weg met het Westen! Het zou raar zijn als dit geen steun vond bij gelijkgestemde westerse bewegingen en organisaties.

Een keuze voor een maatschappelijke ordening die gebaseerd is op afgunst, haat, jaloezie en een algemeen verbod op vrijheden en concurrentie schept een soort Pakistan – een land dat steeds armer wordt. Een keuze die gebaseerd is op vrije markt en vrije concurrentie, op godsdienstvrijheid en andere burgerlijke vrijheden, schept een soort Taiwan of Zuid-Korea – landen waar de welvaart steeds maar weer toeneemt, maar die zestig jaar geleden er even sneu aan toe waren als Pakistan en Ghana nu.

In blije samenwerking met derdewereld-ideologieën proberen de Rode en de Groene Khmer, zowel in het Westen als in de Derde Wereld, de nog bestaande vormen van vrijheden te vernietigen, als onderdeel van hun plannen om een nieuwe maatschappij voor een Nieuwe Mens te scheppen – een mens op wie niemand meer jaloers hoeft te zijn.

49 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik zag gisteren (op BVN) een Profieluitzending met Badr H, een marokaanse kickboxer, die 2 x in de fout is gegaan door door te trappen, nadat de scheids had afgefloten.
  Hij is vanuit een arm gezin rijk geworden, ook zijn familie heeft nu die status.
  Badr zegt letterlijk wat jij zegt Hans: in het gevecht zie ik de tegenstander en denk -ik laat me niet terugduwen in de armoede. Ik laat jou niet afnemen...-.
  Zo ontstaat zijn winnaars vechtattitude.
  Bij hem heeft doorslaan dus geleid tot wat hij na een jaar afzondering en refectie, noemt: ik was slecht voor de sport. Maar eerder zag hij zijn agressie niet, hij zag daarin geen verantwoordelijkheid voor zichzelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En hoe armer die gebieden worden, waarin de achterlijkheid overheerst, hoe kwader die domme massa's worden en daardoor ook steeds anti-westerse, dankbaar gesteund door het anti-westerse nivelleringsdenken. De nivellering is ook in Nederland al zo ver voortgeschreden dat het de kenniseconomie bedreigt. Kijk naar wat politeke partijen en ook de aan hen gelieerde journalisten zeggen. Ze hebben altijd maar over zielige mensen en het lijkt wel of Nederland alleen maar uit zielige mensen bestaat, nooit eens steun voor de middenklasse die al die belastingen opbrengt. De middenklasse wordt alleen maar als melkkoe gezien en een vals schuldgevoel aangepraat. Er wordt flink gegraaid, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de maatschappij.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb nog nooit gehoord over het boeddhisme, waar men gewend is rijk te worden door iets van anderen af te pakken. Het was toch zo dat juist boeddhisten alles delen met anderen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik denk dat er een soort glijdende schaal is. De waarheid ligt ergens in het midden. Bijvoorbeeld een maatschappij waarbij iedereen het maar voor zichzelf uitzoekt, zoals de Verenigde Staten of een maatschappij zoals het oude communistische China en Cambodja onder de Rode Khmer, totaal geen vrijheid voor het individu en alles gezamenlijk. Ik denk dat beide uitersten niet goed zijn. Ik kan mij wel vinden in de Amerikaanse vrijheid om zelf te beslissen! Maar het leven daar voor de groepen die het minder goed getroffen hebben is niet prettig. Een zwarte alleenstaande moeder heeft 50% kans dat haar kinderen opgroeien met misdaad als eindpunt. Ik ben geen zwarte vrouw, in tegendeel zelfs, ik zou mij er wel kunnen handhaven, maar anderen vaak niet. Het onrechtvaardige schuilt hem in het verschil in kansen en mogelijkheden.

  Ergens moet men in het midden zitten. Persoonlijke vrijheid is goed en een beetje maatschappelijke sturing en ondersteuning of solidariteit is ook niet verkeerd. Er zijn altijd persoonlijke problemen die te groot zijn om zelf en alleen op te lossen. Er is vrijwel niemand die zijn eigen kinderen persoonlijk kan opleiden. Hans Jansen vertrouw ik dat wèl toe. Mijn buurman kan dat niet. Men kan niet zonder een ondersteunende maatschappij, het leger en het ziekenhuis zijn door één persoon niet in stand te houden.

  Ik denk dat het een belangrijk punt is waarom men met de ander deelt. Als iemand zijn rijkdom wil delen met anderen dan is dat goed. Als iemand zijn verworven rijkdommen moet delen met anderen dan is dat minder. Ook de reden waarom is van belang. Ik zie geen enkel bezwaar in het afpakken van alle patenten van de enige fabrikant die het ultieme middel tegen kanker heeft. Het geeft geen pas om een extreem fortuin te verdienen aan de ellende van een ander. Hier komt weer die solidariteit om de hoek kijken. Ook al heeft iemand juridisch het recht om een patent voor zich te houden, niemand mag ten koste van een andere in extreme weelde leven. Ergens is een grens en waar die grens ligt is niet op voorhand te zeggen.

  Ik denk dat er een grens kan worden getrokken bij de hoeveelheid geld die door een normaal persoon in zijn leven kan worden verdiend met werken. Ook in een ideale, geordende, liberale maatschapppij moet er ergens een grens zijn. Als bijvoorbeeld de fabrikant van het levensreddende medicijn zijn patent en het alleenrecht uitbuit dan gaat zijn beloning scheeflopen met de maatschappij. Ik zie geen probleem om in dit geval harde socialistische maatregelen te nemen. Juist met de vrijheid in gedachten. Omdat het moreel gezien feitelijk ook gewoon diefstal is.

  Een groot filosoof en massamoordenaar heeft eens gezegd: "bezit is diefstal!" en ergens heeft hij wel gelijk. Er is geen enkel mens die exclusieve eigendomsrechten kan laten gelden op ideeën of goederen. Want niemand is met bezit geboren, en wie het hardst kan schreeuwen of slaan die heeft de meeste rechten. Juist omdat bezit alleen dat hoort te zijn waar je zelf voor heeft gewerkt. Iedereen gelijke kansen. Het Amerikaanse uitgangsprincipe, maar wel met een grens. En die grens moet liggen daar waar men samen rijk worden mèt anderen, of het rijk worden ten koste van anderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb drie lieve kippen. Naast gewoon kippenvoer krijgen ze onze etensrestjes. Daar zitten soms wat vetrandjes bij. Die kippen vliegen er dan op af. Degene die als eerste een stukje vet pakt, rent er dan mee weg, en de andere twee schieten erachteraan. Verwoed vecht het drietal om het stukje vet. Geen kip die er op dat moment aan denkt dat er nog meer stukjes vet in de voederbak zitten.

  Een kip moet er kennelijk niet alleen voor zorgen dat zij zelf genoeg te eten heeft, maar ook dat de conculleginnetjes te weinig krijgen, zodat die verzwakken en sterven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Als je bij de hieronder genoemde clubjes vraagt naar de oorzaken van armoede dan krijg je direct een Marxistische lezing van de geschiedenis voorgeschotelt die kort en goed stelt dat de armoede de schuld is van het Westen. Daartoe ontvangen zij de bedragen die u tussen haakjes ziet, dit is een drie jaarlijks bedrag, dat u niet schrikt.
  Cordaid (€ 437.059.720)
  Hivos (€ 260.890.000)
  ICCO Alliantie (€ 525.000.000)
  Oxfam Novib (€ 509.000.000)

  Deze organisaties die de armoede zouden moeten bestrijden maken het hun doel juist die organisatievorm te bestrijden die op een ongelofelijke wijze ons van de armoede heeft verlost: het kapitalisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ van het goor.

  Amerika is geen kapitalistische maatschappij meer. Die zwarte worden ook bewust weerhouden rijk te worden door o.a. vergunningen en andere economische beperkers.
  Was het helemaal vrij konden zij vele makkelijker ene leven opbouwen.

  Zo mogen bijvoorbeeld arme gezinnen geen kapsalon openen voor afrikaanse haarstijl, omdat de mensen eerst een peperdure opleiding moeten hebben om vervolgens een vergunning te krijgen. (voorbeeld van milton friedman) dergelijke constructies dwingen mensen in de armoede.

  @Roel. En zo is het maar net

  @ Hans Jansen.
  Had het nooit achter deze man gezocht of welke bekende nederlander of professor dan ook om zichzelf te uiten vanuit de kapitalistische hoek (libertarisch / klassiek-liberaal)
  Hulde!

  Zouden er meer moeten doen!

  Groeten
  Hoc Voluerunt van Vrijspreker.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. " verrotte kapitalistische systeem, dat gebaseerd is op uitbuiting en het recht van de sterkste. Niemand kan met hard werken schatrijk worden, dat word je door anderen uit te buiten, je product voor veel te duur verkopen. "

  Je vergeet dat vrijheid een van de voorwaarden ( de belangrijkste ?) is voor een kapitalitisch systeem.

  Het verrotte kapitalistisch systeem zou gebaseerd zijn op uitbuiting en recht van de sterkste. Dat kan alleen indien er een rechtssysteem is waar niet iedereen de zelfde rechten en persoonlijke bescherming heeft. Je kent het woord "Nomenklatura" en op welke maatschappelijk ordening het van toepassing is, vast wel.

  Dat je door enkel door hard werken schatrijk kunt worden is een waarheid als een koe. Naast het harde werken moet men nog over andere eigenschappen bezitten.
  ooit is meneer philips begonnen met zijn handen uit de mouwen te steken, niet wetende tot wat zijn onderneming, avontuur, leiden zou. Ooit Begon Claudio Abaddo aan zijn muziek studie. Ooit stonden Einstein, Röntgen, Kolff en Andre Rieu aan het begin van hun carriere. En kijk eens hoezeer zij de maatschappij verder hebben geholpen.
  Daar kan geen communistisch regime of islamitische heilstaat tegen op.

  Mensen zoals jij die zich benadeeld weten door loslopende kapitalisten kunnen zich nog altijd verenigen in consumenten- en vakbonden, want vrijheid van vereniging ( in wat voor vorm dan ook) bestaat enkel in het door jou zo gehate westen.

  Terwijl je in het paradijs leeft ( en gratis(!!) erft), zeur je dat het niet precies jouw idee is en popel je om je naasten te onderdrukken.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Gerrit en Sirik.
  Hebzucht is het beste wat de mens kan oberkomen.

  Het kapitalistiache is het meest vrije en morele systeem n heeft niets met uitbuiting te maken.

  Het is juist socialisme wat de dienstbaarheid van de mensen die voor die dienstbaarheid aan de maatschappij rijk zijn geworden uit te buiten.

  Men kan alleen rijk worden door 1: zoals het nu is socialist te worden en onder dwang met dreiging van geweld door de staat (gelagaliseerde plunder) van anderen hun inkomsten af te romen.

  2: de kapitalistische manier, mensen dienen met producten en diensten waar men geld voor wil geven.

  Als je dienst de beste is mag je wel een redelijke prijs vragen en is niets mis mee.
  Of jij liever een bepaald aantal aan geld wil hebben ipv die dienst is aan jou.

  Ik heb liever een half miljoen dan een ferrari, sommige liever de ferrari.

  Wat de socialist doet is iedereen een traband door de strot duwen die ze verplicht moeten betalen, voor de zelfde prijs als dat een kapitalistische wereld een ferrari verkoopt.


  Ik raad je aan mijn artikel ook even te lezen: De deugden van Hebzucht.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/05/de-deugden-van-hebzucht/

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat een geestelijk gestoorden reageren hier op dit weblog zeg.
  Redactie, verwijder mijn bijdrage maar, hier wil ik niet tussen horen

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hoc Voluerunt -

  Hear hear!

  Ik dacht, laat ik even mijn instemmende reactie plaatsen. Zeker ook, wbt het ontbreken van een vrije markt (en vrijheid) in de VS. Dit lijkt mij simpel terug te voeren op het begin van de vorige eeuw toen daar het systeem van monetaire diefstal, i.e. de Federal Reserve en de illegale inkomstenbelasting, werden doorgedrukt.

  De teloorgang van het klassieke liberalisme (Bastiat, von Mises) en de sluipende metamorfose in het interventionistische "liberalism" van tegenwoordig, mag voor de Anglo-Amerikaanse wereld qua filosofische grondslagen op het conto van John Stuart Mill en zijn proto-totalitaire "Religion of Humanity" worden geschreven, zie het sublieme werk van prof. Linda Raeder: "John Stuart Mill and the Religion of Humanity". Hier een hoofdstuk in essay-vorm (pdf).

  Gerrit -

  Kun je nog iets anders dan schelden wanneer je wordt geconfronteerd met tegenspraak?

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik discussieer alleen met normale mensen. Als je in deze tijd van voedselbanken en crisis het kapitalisme nog verdedigd doe je zelf mee aan het uitbuiten of moet je naar een psychiater.
  Ook reageer ik hiermee als laatste keer omdat ik op geen enkele wijze met dit weblog verbonden wil zijn. Dat ze die griezelige Reve verheerlijken zegt al genoeg.
  Gegroet allemaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Gerrit discussieert alleen met normale mensen.
  "Toon mij één normaal mens!"
  Uitspraak van die griezel van een Reve.
  Tabé Gerrit! Normale mensen zijn hier op dit blog niet gewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Voor Gerrit en andere politiek religieuzen: een informatieve animatie omtrent de crisis, veroorzaakt door interventionisme van de staat, i.s.m. de centrale bank (de FED). Monetaire inflatie, anyone?

  De amerikaanse (europese, aziatische) burger wordt systematisch beroofd in dit staatsgestuurde Ponzi-spelletje, ofwel door belastingen, maar bij voorkeur door simpelweg de geldpers te laten draaien (ten behoeve van de grote political entrepreneurs, ten koste van free market entrepreneurs). Ondertussen mogen wij ons druk maken over schijntegenstellingen: "links" vs. "rechts" (i.e., links vs iets minder links); "kapitalisme" vs. "eerlijk delen" en ga zo maar door.

  Er is geen vrije markt in dit systeem, Gerrit. Waar jij zonder het zelf te weten tegen ageert, is een staatsapparaat dat via een schimmig bankkartel geld laat drukken, zonder reële waarde, om ambitieuze progressieve hobby's (links en "rechts") te bekostigen, zoals "bevrijdings"-oorlogen (i.e. stichting Moslim-staten), multicul-projecten en de bestrijding van een imaginair mondiaal milieuprobleem. Het "kapitalisme" waar jij tegen ageert, heeft niets met een werkelijk vrije markt te maken.

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ Gerrit

  Je kan het kapitalismeniet de schuld geven, doordat het volledig aan kapitalisme ontbreekt.

  De problemen die we nu hebben zijn gekomen voor marxisme en Socialisme.. al geven soaicisten zoals de VVd D66 en PVDA (ja ook VVD) graag het kapitalisme de schuld.

  Is een beetje het zelfde als zeggen dat in een roomblanke wijk je neger buurman je tuin heeft vervuild, zonder dat er een donkere persoon in mijlen te bekennen is.

  en de schapen knikken en stemmen weer in.

  Gerrit, ga eens leren wat echt kapitalisme is.
  Ik raad je aan "Road to serfdom"te lezen van Frederic von Hayek .

  Zal een wereld voor je open gaan dat beloof ik je.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De reacties worden steeds gestoorder. Voor de allerlaatste keer dan. Nooit van imperialisme en Illuminatie, Bilderberg, Rothschild en zo voort gehoord?
  Ik hoop dat al deze nitwits zelf eens aan de voedselbank komen, of een bom van de VS, Engeland, Frankrijk enz. op hun kop krijgen.
  Nooit gehoord dat 80% van ALLE geld in handen is van 13 families.
  Ach houd maar op, een leeg hoofd krijg je toch niet met verstand gevuld.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Gerrit -

  Je had nog zo beloofd om niet langer jouw paar'len voor de zwijnen te werpen, en toch kun je het niet laten. Ik moet even denken aan Emile Ratelband die de natie beloofde te zullen emigreren als hij zou botsen op de harde realiteit van de kiesdrempel ;-)

  Ondanks het feit dat je een deel van de ware toedracht verdringt met clichés (die een kern van waarheid bevatten), maar meer nog omdat er vele andere Gerrits zijn, prima mensen die misschien wat moeite hebben met hun online impulscontrole en als doomsday-profeten ontvlammen in morele verontwaardiging, wil ik toch nog even proberen om wat ruimte in jouw overvolle hersenpan te vinden voor het volgende instructieve filmpje.
  (voor de kijker: als de stijl van Alex Jones u niet meteen aanspreekt, probeer dan vooral te letten op wat prof. Tom Woods naar voren brengt, en vooral: lees zijn uitstekende, zeer toegankelijk geschreven boek)

  N.b.:
  Gerrit, je zult wellicht merken, dat sommige argumenten raken aan wat jij hier al scheldend te berde brengt, maar laat anderen dan eveneens opmerken, dat "Big Business", "Big Banking" én "Big Government" een incestueuze relatie met elkaar onderhouden en dat niets van dit alles ook maar iets te maken heeft met de vrije markt.

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @Sagunto. Ik mag dan wel Gerrit Ratelband zijn, maar ik word steeds uitgedaagd om antwoord te geven. Natuurlijk zijn er ook verstandige reacties, maar ik dacht dat je wel door had dat ik het over die reacties van stomme verheerlijking van het onderdukkende, uitbuitende, oorlogzuchtige kapitalistische systeem had.
  Sommige anderen benoemen een aantal punten van verrotting, terwijl ze toch het systeem verheerlijken, DAT noem ik ook leeghoofden.
  Net als Hans Jansen de hele derde wereld rovers noemt. Lekker voor die bevolking daar van die landen waar de economie in handen is van multinatials en afgescheept worden met een hongerloon, en de producten die zij maken hier met schandalige winst worden verkocht, terwijl hun regeringen rechtstreeks aangewezen worden door de VS. Kijk eens naar al die 3e wereld landen waarvan de bevolking in opstand kwam en er een linkse regering kwam, bijvoorbeeld Ethiopië. Die regeringen worden met Amerikaanse wapens omvergeblazen.
  En dan dat gejammer over de banken, met hun oncontroleerbare particulieren overkoepelende IMF. Die zijn allemaal in handen van die 13 families. Ze hebben ze zelfs opgericht. En over de regeringen gesproken, zijn die dan zelfstandig? Natuurlijk niet, Rutte en rotgenoten dansen naar de pijpen van de VS. En Beatrix met haar miljarden en alleenrecht van handtekening is een top Bilderberger. En tot slot. de "vrije Markt" is geheel in handen van de multinationals van de Illuminatie. De enige vrije markt vind je nog op de Albert Cuyp.
  Inhoudelijk genoeg zo? Of moet ik nog even doorgaan.
  En als je de VVD socialistisch noemt. hoe gestoord moet je dan wel zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. En wie durft te beweren dat v h Reve geen griezel was.

  Sinterklaas als pedofiel
  Gerard Reve vertelt "Sinterklaasverhaal" aan kinderen in 1974

  20 oktober 2010
  De horrorfilm van Dick Maas over Sinterklaas heeft een discussie op gang gebracht over het imago van de Goedheiligman. Mag je daarmee op de loop gaan of niet? Gerard Reve deed dat al in 1974 in zijn legendarische Grote Gerard Reve Show. In het Sinterklaasverhaal "een goede les" zette hij Sinterklaas neer als een oude pedofiel die door een jongen met een "heel mooi, fijn, lief, stout jongenskontje" wordt afgewezen. Als wraak laat de Sint een grote drol achter in de schoen van de jongen.
  De volledige tekst van het verhaal (Gerard Reve: " een goede les": 1974):
  Er was eens een jongen die heel stout en ondeugend was. Hij was ook erg ongehoorzaam en lui en hielp nooit zijn moeder eens bij de afwas. Ja, beste jongens en meisjes, ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was. Maar... hij was wel erg mooi en hij had een heel mooi, fijn, lief, stout jongenskontje. Daarom was Sint Nicolaas, die - zoals jullie weten - een echte kindervriend is, helemaal gek op hem.
  Jullie willen allemaal graag wat van Sint Nicolaas, maar nu wilde Sint Nicolaas iets van die jongen, maar die jongen die moest niets van Sint Nicolaas hebben. Omdat Sint Nicolaas zou oud en zo dik en helemaal kaal op zijn hoofd was met allemaal kleine schilfertjes. En die jongen zei dus tegen Sint Nicolaas: "Ga weg, oude viezerd! Je bestaat niet eens echt!"
  Jullie begrijpt wel hoe dat die goede lieve kindervriend Sint Nicolaas ten zeerste verdroot. Hij zon alsmaar op iets, waardoor hij die ongehoorzame luie, mooie jongen eens een lesje kon leren. Nu had die jongen wel gezegd dat Sint Nicolaas niet echt bestond, maar hij zette evengoed op Sinterklaasavond wel zijn schoen onder de schoorsteen. Sint Nicolaas die wist dat en kwam met zijn paard over het dak.
  Jullie weten allemaal dat Sint Nicolaas alleen maar een jurk om zijn blote kont draagt, net als de paus en kardinaal Alfrink. Dat kwam nu goed van pas. Want Sint Nicolaas kwam dus van zijn paard af, spreidde zijn jurk over de schoorsteen heen en ging zelf met zijn blote reet op de schoorsteenpot zitten. Want ik was nog vergeten jullie te vertellen, dat die ondeugende jongen ook nog tegen Sint Nicolaas gezegd had: "Van mij kan je de pot op!"
  Toen kakte Sint Nicolaas dus uit zijn reet een grote dikke drol en die drol viel in duizelingwekkende vaart recht door de schoorsteen naar beneden, precies... Ja, jullie raden het al, jongens en meisjes! Precies in de jongensmolière, precies in de schoen van die stoute, ongehoorzame deugniet.
  Nu, jullie hebben allemaal vast wel eens een kikker of een beestje van chocolade gehad met groen of rood zilverpapier eromheen, met van binnen van die lekkere roze of gele zachte snot erin. Maar dit was nu eens heel andere koek, wat jullie? Ik denk dat jullie net zo graag als ik de volgende ochtend wel eens het gezicht van die stoute jongen hadden willen zien. Zo komen de snoepers te pas. Wie de schoen past, trekke hem aan.
  Overigens bestaan er al veel langer films waarin "Santa Claus", de Amerikaanse kerstman, zich niet al te braaf gedraagd. Bekendste voorbeeld is Silent Night, Deadly Night uit 1984 van Charles Sellier. De "leukste"scènes uit deze film kunt u hieronder bekijken.
  Oude intochten van Sinterklaas in Nederland bekijken vanaf 1941? Dat kan hier.


  Santa Claus in actie in Silent Night, Deadly Night (1984)

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dat verhaaltje van Reve hebben al wij gestoorde personen allang geleden gelezen, oh Gerrit, en wij vonden het leuk. Net zoals de rest van zijn imposante oeuvre.
  En hou je nu aan je woord en val ons griezels niet langer lastig met je oeverloze gezwets. Ksst!!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ GHerrit, je moet niet gekke gerrit uitgaan hangen.
  Ik onderbouw mijn argumenten.. tot in den treuren als het moet.
  jij doet alles af als belachelijk maar levert geen enkele rede waarom en smijt met termen als uitbuiting die je niet hard kan maken.

  1: Bildenbergjes en big business is een gevolg van corperatisme.

  als ik jou vertel dat gemeentes nu voortaan gewoon lukraak geld aan bedrijven kunnen geven om zich in een bepaald gebied tevestigen dan snep je dat buig business ales kan vragen wat het wil, omdat de overheid een monopolie voorziet en alle andere afspraken die nietmet de overheid gemaakt zijn maar afzonderlijk van elkaar de kop in drukt met geweld.

  En ja een ambtenaar van zorg en welzijn onder onderwijs mag zomaar zonder medeweten van de raad bedrijven geld geven als ze scholieren aannemen, de gemeente ambtenaar richt zijn scholen in vervolgens zodat men makkelijk bij dat bedrijf kan werken
  en betalen dat bedrijf dit geld.

  Even niet nagedacht dat de concurrent dus betaald voor zijn concurrentie en om die binnen te halen.

  Zo krijg je big business en als je dat groots toepast.
  Dat is GEEN KAPITALISME!!

  Je zou er goed aan doen dat boek eens te lezen.
  Lees ook eens een boek van eene chte kapitalist.. Ayn Rand bijvoorbeeld. Objectivism philosophy and epistomology. aanraders echt waar.

  Je blijft zaken kapitalisme noemen maar hebt geen flauw benul wat ik uit je reacties opmaak wat kapitalisme is.

  Het is simpelweg een vrije markt economie waar mensen met elkaar ruilen, zonder bemoeienis van overheid.
  Dat is kapitalisme op zijn zuiverst
  Al die oorzaken.. Bommen, voedselbanken armoede etc..

  zijn in de hele loop van de geschiedenis, altijd oorzaak geweest van een overheid..
  niet van vrije handel!!

  het zijn overheden diemensen bestelen
  Het zijn overheden die bommen gooien
  Het zijn overheden die banken een hand boven het hoofd houden
  Het zijn overheden die de volledige monitaire macht hebben.
  ENZ ENZ.

  Als er dara iets mis gaat is het in 99.9% van de geallen altijd e overheid geweest.

  De enige welvarende samenlevingen die er ooit geweest waren, waren dat geworden, niet zoals je marxistische boekjes leren door roof..
  Maar gebaseerd op vrije handen en vrijheid van productie. Met behoudt van de vruchten van je arbeid.

  Hong Kong
  Begin van de USa (voor socialisme)

  En ja de ?VVd is Socialistisch...
  HErverdelen van welvaart is het enige wat ze doen, en dat is puut socialisme.
  Liberalen zien daar grotendeels vanaf.
  klassiek liberalen zoveel mogelijk

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Addendum, omtrent het politieke spel van schijnbare keuzes en schijntegenstellingen.

  De VVD is geen "alternatief" voor partijen uit de socialistische traditie, omdat er op basaal niveau geen verschil van mening bestaat over het instituut van de "Versorgungsstaat" naar het oermodel van Bismarck.
  Men verschilt evenmin van mening over de legitimiteit van staatsinterventie ten behoeve van het "gemeenschappelijk belang" of - ook zo'n fijne filantropische term - de "sociale cohesie".

  De rituele discussie rond verkiezingstijd betreft hooguit de mate van toegestane interventie door het staatsapparaat en de manier waarop de maatschappij moet worden "gemanaged". De dorre dogmatiek waarmee management is omgeven, meer specifiek de mythe van "efficiency", vindt zijn fundament in fantasieën over aansturing, plannen, directieven en controle van bovenaf door knappe koppen.
  Dat komt feitelijk neer op dirigisme en interventionisme door een elite van "experts".
  Daarmee is het progressief-liberale ideaal geformuleerd, in het Engels ook wel samengevat als "the scientific management of society". Dit ideaal kon in de US postvatten als "Progressivism" (Google: Progressive Party) toen daar het liberalisme al was afgegleden richting de paradoxale doctrine die tegenwoordig claimt het individu vrij te maken middels interventie door de staat.

  [vervolg volgt..]

  BeantwoordenVerwijderen
 26. [vervolg..]

  De ware tegenstelling gaat m.i. uiteindelijk om fundamentele drijfveren die iedereen bij zichzelf - maar vooral bij anderen - zal herkennen. Er zijn mensen die de imperfectie van de wereld (of schepping, zo u wilt) niet kunnen accepteren en er zijn anderen die daar beter mee om kunnen gaan.
  De eerste groep zal zich aangetrokken voelen tot ideologieën die te hoop lopen tegen de menselijke natuur, tegen de natuurlijke orde en tegen de vrijheid die daarmee onlosmakelijk is verbonden.

  Kort gezegd: het niet accepteren van het feit dat vrijheid altijd gepaard gaat met imperfectie, leidt uiteindelijk tot een vlucht uit de realiteit en bijgevolg het dogmatisch aanhangen van allerlei maakbaarheids- c.q. "veredelings"-theorieën.
  Dat kan variëren van het willen perfectioneren van de mens zelf, tot het willen perfectioneren van de samenleving, conform de fantasievolle blauwdruk van toegewijde, efficiënte bureaucraten en regelneven (m/v).

  Dit maakt de vlucht in een soort secundaire realiteit, zoals gezegd, noodzakelijk, een vlucht die als volgt kan worden geduid:

  "The phenomenon of a dream world, based on definite principles, requires some explanation. It could hardly be possible as a historical mass phenomenon unless it were rooted in a fundamental experiential drive. Gnosticism as a counter-existential dream world can perhaps be made intelligible as the extreme expression of an experience that is universally human, that is, of a horror of existence and a desire to escape from it."

  Het werk waar ik naar verwijs heet "The New Science of Politics", door Eric Voegelin (1952), vooral de laatste drie lezingen (Gnosticism: the Nature of Modernity; Gnostic Revolution: The Puritan Case; The End of Modernity).

  Hier nog een quote, die klinkt alsof Voegelin in een soort flash-forward zijn commentaar gaf op de ferme reactie van onze huidige politieke nomenclatura op het gevaar van de Islam:

  "Gnostic societies and their leaders will recognize dangers to their existence when they develop, but such dangers will not be met by appropriate actions in the world of reality. They will rather be met by magic operations in the dream world, such as disapproval [denk hier bijv. aan Cameron, Merkel, Sarkoszy], moral condemnation, declarations of intention, resolutions, appeals to the opinion of mankind, branding of enemies as aggressors, outlawing of war, propaganda for world peace and world government, etc."

  En omtrent de idiotie van het maakbaarheids-fanatisme:

  "The intellectual and moral corruption that expresses itself in the aggregate of such magic operations may pervade a society with the weird, ghostly atmosphere of a lunatic asylum, as we experience it in our time in the Western crisis."

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ sag.
  klinkt als een boek voor mij.
  Ayn Rand is in de huidige leesmap en Bastiat, Milton en Hayek zijn al ingeleerd bij mij.

  Echter 1 ding ben ik met je oneens, en dat is dat de natuur vaak al naar een vorm van perfectie toe werkt. in de economische zin dan.en niet imperfect is.

  Omdat de economie een gevolg van menselij handelen is en menselijke behoeftes en beperkingen.
  Je kunt immers niet alles zelf produceren en hebt anderen nodig. hierbij komt de menselijke handeling en psyche aan te pas om dat te bewerken.

  Zo werkt het altijd volgens een mechanisme wat uiteindelijk eindigt met een equilibrium als de situatie ongewijzigd blijft, en bij wijziging zich weer naar een sluitend geheel vormt.

  Interventie van de staat verstoort dit proces door het streven naar perfectie, maar hier gaat iets enorm mis.
  De Idiologische dogma's die men aanhangt zijn contra productief en zelfs destructies.

  Hans jansen toont dit al aan, want als iedereen van iedereen middels de wet wil stelen, wordt er niets nieuws geproduceert.

  Door Bastiat mooi verwoord door ook een schep te gebruiken in het boek " that which is seen and that which is not seen"

  Liberalisme, is eigenlijk geen liberalisme meer omdat de steel actie het zelfe blijft, het is enkel de vraag of men het met de linker of rechter hand doet.
  Wat de klassiek liberalistische variant van het liberalisme volledig buiten het spectrum laat.

  hoe dan ook eindigt de gehele nederlandse politiek in een diamant vorm, aan de bodem van de nolan chart.
  Ook de VVD en PVV vallen nog in de socialistische hoek.
  http://www.nolanchart.com/images/advocates.png

  Het enige wat moet afwijken van de natuur is het respect voor vrijheid.
  Je bent zo vrij tot het punt je iemand anders zijn vrijheid schend.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ Adrijaco en Hoc Voluerunt. Wat zijn domme mensen toch grappig haha. Maar het is gekke GerritJE hoor, niet gekke Gerrit, alhoewel we het beter in jullie namen kunnen veranderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @HocVoluerunt, 19:50, ik denk dat u de woorden van Sagunto over de imperfectie van de wereld niet goed hebt verstaan. Het zijn veelal de 'drammerigen' onder ons, diegenen die fanatiek menen gelijk te hebben die niet willen of kunnen accepteren dat de dingen niet zijn of worden zoals zij dat graag zouden zien. Ik tref die houding vaak aan bij linkse mensen en mileiu fanaten. Ook bij orthodooxe gelovigen, met name moslims. Het aanvaarden van die 'imperfectie' is juist erg liberaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Trias, ik tref het dogmatische drammen ook aan bij fanatieke libertariërs, atheïsten, en zelfs bij computerwetenschappers. Ik denk dat iedereen in min of meerdere mate een drammerige fanatiekeling kan worden. Erg goed dat Sagunto hierover begon; als de diagnose gesteld is, is er kans op genezing en preventie.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @ AVD en Trias.

  Wie de schoen past trekt hem an?

  Maar op die manier snap ik het wel. Ik vindt alleen de bewoording "streven naar perfectie" iets te goed, terwijl het eerder een slechte zaak is.
  Daarbij zie je wel in de natuur (vrijheid) een vorm van perfectie ontstaan..
  Het is geen utopia nee en dat zal het ook nooit worden.

  Maar in het ieder geval aanzienlijk beter dan een systeem waarbij een paar gekozen mensen d.m.v. vlotte babbel een complexe structuur van een enorme maatschappij moeten sturen.

  Juist door mechanismes die aan het werk zijn is die sturing niet nodig. "Invisible hand" van adam smith.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Een terzijde over Adam Smith is misschien op zijn plaats. Zijn positie t.o.v. de filosofie van de vrije markt is tamelijk ambigu; hij is beslist niet de kampioen van het vrije marktdenken. In dit opzicht volstaat het om zijn "Wealth of Nations" goed te lezen, waarbij talloze malen opvalt hoezeer hij schatplichtig is aan tamelijk mercantilistische opvattingen (ergo: géén vrijhandel), maar vooral, hoezeer zijn denken in het teken staat van een zg. "labour theory of value". Dat laatste staat haaks op het denken over vrijhandel en de vrije markt.

  Smith was in geen enkel opzicht het summum van "laissez faire", integendeel, zowel Franse als Italiaanse economen uit de 18e eeuw gingen beduidend verder in hun steun voor de vrije markt. Smith kan worden gezien als de voorloper van Ricardo, een ramp voor het vrije marktdenken, die door de Austrian school of Economics moest worden hersteld. Het werk van econ. historicus Emil Kauder is essentieel om de ambivalente positie van Smith te kunnen begrijpen.

  Leestip: het hoofdstuk getiteld "The celebrated Adam Smith", uit het werk: "Economic Thought before Adam Smith", Murray N. Rothbard (2vol, 2006 ed.)

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @sag.

  Thnx, zoek hem eens op via mises.org.
  staat veel gratis van de austrian school of economics te lezen.

  Bedankt voor de uitleg.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Hoc V -

  Geen dank.
  Ik heb hier een citaat m.b.t. Smith voor je, direct uit het boek van prof. Rothbard:

  "If Smith was not the creator of economic theory, neither was he the founder of laissez-faire in political economy.
  Not only were the scholastics analysts of, and believers in, the free market and critics of government intervention; but the French and Italian economists of the eighteenth century were even more laissez-faire-oriented than Smith, who introduced numerous waffles and qualifications into what had been, in the hands of Turgot and others, an almost pure championing of laissez-faire.
  It turns out that, rather than someone who should be venerated as creator of modern economics or of laissez-faire, Smith was closer to the picture portrayed by Paul Douglas in the 1926 Chicago commemoration of the Wealth of Nations: a necessary precursor of Karl Marx."


  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Economie is economie, houdt zich bezig met aankoop en verkoop van diensten en goederen, gaat over consumenten en producenten, oftewel beschrijft gedrag van mensen.
  Economie heeft niets te maken met 'sociale rechtvaardigheid', uitbuiting, oplichting of slavernij.
  Sociale onrechtvaardigheid, uitbuiting, enz, zijn ethische termen/waarden geen economische.

  De aanwezigheid van uitbuiting en onrechtvaardigheid in een samenleving heeft te maken met wetten en rechtspraak.
  Rechtsspraak dient in overeenstemming met algemene opvattingen van de heersende cultuur te zijn.
  En wetten dienen gehandhaaft te worden.

  De huidige economische crisis heeft meer te maken met het falen van wetshandhaving dan van economisch handelen.
  Als men vertrouwt op het door de staat beloofd toezicht ( wetshandhaving), maar afwezig blijkt, hebben de huidige problemen meer een bestuurlijke oorzaak, dan een economische.

  "het verrotte kapitalistisch systeem" heeft niets te maken met economie, maar met rechtsgeleerdheid en bestuur.

  Vishnu indachtig is het niet verrot maar stoïcijns.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @ Sirik
  Rechtsspraak dient in overeenstemming met algemene opvattingen van de heersende cultuur te zijn.
  ""

  Dat hoort het dus niet!
  Rechtspraak hoort onrecht te bestrijden of te straffen. Dit dient los te staan van culturele invloeden of meningen te zijn.

  Dat is nu al zo en erg genoeg.

  zo is gelegaliseerde plunder ontstaan waarbij een groep iets mag waar de ander voor het gevang in gaat.

  Ik ga nog een stapje verder en zeg dat de wet op zichzelf, een garantie moet bieden voor vrijheid en van onderdrukking.

  Nu zien we het tegenovergestelde.
  Ook al is het cultureel en door de bevolking zijn mening zo dat de wet als taak moet hebben onrecht te doen, dan kan je niet spreken van rechtspraak. Omdat de wet en rechtspraak zichzelf tegenspreekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Economie is niet alleen figures and vraag en aanbod.

  Het is hoe mensen handelen en het menselijk handelen is hier onderdeel van.
  Sociale kwesties zijn afhankelijk van de economie en zo is ook de economie te beinvloeden door sociale kwesties.

  Ze zijn onlosmakend met elkaar verbonden in een maatschappij.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. De wet wordt gemaakt door vertegenwoordigers van de bevolking of had iemand een ader systeem in gedachten ?
  Die burgers hebben een zekere cultuur en zullen dus vervolgens overeenkomstig hun culturele opvattingen een maatlat leggen langs hun vertegenwoordigers.
  de vertegenwoordigers, maken vervolgens de wet.
  Ben benieuwd naar een alternatieve uitleg.

  "Omdat de wet en rechtspraak zichzelf tegenspreekt."
  die mag je uitleggen.
  " Sociale kwesties zijn afhankelijk van de economie en zo is ook de economie te beinvloeden door sociale kwesties. "

  Ja, logisch zeg ! Zelfs het weer heeft invloed op de economie.
  Probeer het nogmaals.
  Economie doet geen uitspraak over recht en onrecht, noch over ethiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Een prima artikel met een fantastische titel.
  Wat Hans Jansen beschrijft wordt ook wel aangeduid met het begrip 'nulsomeconomie'. Dat verwijst naar de speltheorie waaraan zeer belangrijk is bijgedragen door de geniale John von Neumann.
  Ik hoop dat in de slipstroom van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van George Gilders boek The Israel Test mensen steeds vaker het over hem, John von Neumann, gaan hebben als ze het over een spreekwoordelijk genie hebben (ipv over Einstein).

  Goed om hier Sagunto weer eens aan te treffen.

  Leuk dat Hoeiboei steeds mooier wordt uitgevoerd.
  Complimenten voor de 'weekdag-afbeeldingen-met foto'

  BeantwoordenVerwijderen
 42. " Rechtspraak hoort onrecht te bestrijden of te straffen. Dit dient los te staan van culturele invloeden of meningen te zijn.
  "

  Wat is onrecht ? Of wat is recht ? Wat is goed, wat is slecht ?
  Toch cultureel bepaald, dunkt me.
  Dus juist wel dient rechtspraak gevormd te zijn door cultuur, anders is er sprake van onderdrukking.

  s'Lands wijs, s'lands eer.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. @Sirik:
  Je toont je, bedoeld of onbedoeld, een ware relativist. Ben je het eens met de uitspraak: Als alle culturen aan elkaar gelijk zijn, dan is kannibalisme slechts een kwestie van smaak?

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Een relativist ?
  Een realist zul je bedoelen.
  Ga een grens over en mensen gedragen zich anders. Niet vanwege dwang maar vanwege keuze.
  De meest onzichtbare, ongrijpbare maar vanuit de ruimte te bemerken grens is die van de taal bij onze zuiderburen.
  Bij de Walen erft de oudtste zoon al het land van de boerderij, bij de vlamingen wordt alles keurig verdeeld.
  Gevolg: vanuit de ISS zijn kleine stukjes land in Vlaanderen te onderscheiden van de grote stukken land van de Walen en daarmee de taalgrens.

  Het is niet aan mij om een cultuur te waarderen. Het echter wel belangrijk dat gemeenschappen zich vrijelijk naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen. Het alternatief is internationale bemoeizucht en het ongeldig verklaren van grenzen met alle gevolgen voor de internationale ordening. (Om je vraag te beantwoorden: kannibalisme is prima !)

  Daarom is de EU een enorme catastrofe, waarvan Griekenland nog maar het eerste slachtoffer is.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. "De huidige economische crisis heeft meer te maken met het falen van wetshandhaving dan van economisch handelen."

  Banken bleken niet te zijn wat ze de buitenwacht voorspiegelden. Ondernemingen ( banken dus) dienen de boekhouding keurig op orde te hebben,jaarlijks, halfjaarlijks, voor de aandeelhouders danwel voor de belastingsdienst.
  Het probleem van de banken is o.a. falend toezicht !
  Falend toezicht door de belastingsdienst, door de Tweede kamer( verantwoordelijk voor de controle op de bel.dienst), Vrije financiele pers, goed geïnformeerde aandeelhouders/stakeholders.
  En ! Het dociele schaap, de Nederlandse burger.

  Het falend toezicht beperkt zich niet tot de bancaire sector, maar is ook te vinden via Onderwijsinspectie (Inholland);
  Kinderbescherming (hofnarretje);
  Arbeidsinspectie (Moerdijk).
  Maar de lijst is langer.
  concluderend kan men zeggen, dat waar de overheid de taken van de burger overneemt er naast chaos er meer wetten voor een verdere machtovername ontstaat. De staat lost geen problemen op maar creert ze om vervolgens meer macht toe te eigenen.
  Omdat bancair toezicht, wel geformuleerd, nooit uitgevoerd, heeft gefaald komt Trichet met een voorstel voor een EU-ministerie van financiele zaken. Nog meer toezicht dus.

  Op deze manier heeft de staat het monopolie over:
  Politie, Leger, Geldcreatie ( waarde vermindering van bzittingen) (DNB), schuldcreatie ( staatsobligaties), diefstal (niet-noodzakelijke belastingen) en binnenkort ( via subsidies, convenanten, belastingen) over Ziekenhuizen,brandweer, zorgverzekeraars, bejaardenhuizen, pensioenfondsen, kunst en toneel, woningbouwverenigingen en huursubsidies/hypotheekaftrek, muziekverenigingen en zelfs knutselgroepen.

  150 man controleren [Proest] dit !

  Dit alles werkt vrijheid van mening(zelfexpressie), vrije marktwerking, transparante maatschappij, maar bovenal rijkdom en welvaart/welzijn tegen.


  En de burger die voor dit alles werken moet wordt, middel redistributie, (politieke) herverdeling, in het gunstigste geval getrakteerd op een sigaar uit eigen doos. Mag betalen maar moet zijn/haar mond houden, geen medezeggenschap noch inspraak. De vrijheid verloren !

  Gelukkig naderen we een keerpunt.

  (geen enkele politieke stroming of partij vernoemd!)

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Mooi woord, " derdewereldisten". Die geloven ook graag aan overbevolking van de aarde.

  Ik bedacht eens dat de bevolkingsdichtheid van het tamelijk zelfvoorzienende indonesie met 250 miljoen inwoners, bij projectie op de aardlandoppervlak een wereldbevolking van 60 miljard zou geven. Laat daar nou eens de helft van leefbaar gebied van overblijven...

  Er is nog zoveel te ontdekken, zoveel aan nieuwe vondsten in te vullen ("plantlab"-oratoria), jammer dat er zovelen zijn die op onbekend terrein menen te kunnen voorspellen, en te zeggen hóe dat moet

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Een van de vele berichten over het graaien, stelen en roven van de Nederlanders: "Hogeschool Inholland verkwist bijna negen ton". Kapitalisme verheerlijker Jansen, is Nederland nu ook een derdewereldland volgens jou?

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Gerrit -

  Nogmaals teruggekeerd na de aanvankelijke en toch vrij stellige verzekering weg te blijven?

  Enfin. Wellicht ben je in staat om uit te leggen wat precies het verband is tussen graaiende bureaucraten bij deze onderwijsinstelling en opvattingen over vrijhandel, de vrije markt, privébezit en het verschoond blijven van inmenging door de Staat? Succes.

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. "De gebieden die wel varen, hebben niemand iets afgepakt."

  Kolonialisme
  Kolonialisme is de benaming voor een systeem waarin staten eigen koloniën hebben.

  Bij kolonisatie is er sprake van uitbreiding van het grondgebied van een soevereine staat. Afhankelijk van de houding van de kolonisator werd er over de inheemse bevolking beslist, werd deze verplaatst of zelfs uitgeroeid. Deze term heeft zodoende een negatieve bijklank gekregen.

  Koloniserende naties overheersen over het algemeen de middelen, de arbeid, en de markten van het koloniale grondgebied, en kunnen ook socioculturele, godsdienstige, en taalkundige structuren aan de inheemse bevolking (zie ook cultureel imperialisme) opleggen. Het is hoofdzakelijk een systeem van directe politieke, economische, en culturele interventie en hegemonie door een krachtig land in een zwakkere. Hoewel het woord kolonialisme vaak onderling verwisselbaar is met imperialisme, wordt de laatstgenoemde soms ruimer gebruikt, aangezien het informeel over uitgeoefende controle (via invloed) evenals formele militaire controle of economische hefboomwerking gaat.

  De term kolonialisme kan ook worden gebruikt om naar een ideologie of een reeks geloven te verwijzen om dit systeem te legaliseren, goed te praten en/of te bevorderen. Het kolonialisme werd vaak gebaseerd op de etnocentrische overtuiging dat de moraal en de waarden van de kolonisator superieur waren aan die van gekoloniseerde; sommigen koppelen dergelijke geloven met racisme en pseudowetenschappelijke theorieën daterend van achttiende en de 19de eeuw. In de westerse wereld leidde dit tot een vorm van proto-sociale Darwinisme die witte mensen aan de bovenkant van het dierenrijk plaatste en zodoende "natuurlijk" verantwoordelijk werden voor het overheersen van niet-Europese inheemse bevolking.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme

  http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/tilburg/engels/Engdepold/Empire%202009/British_empire_color.jpg

  http://abagond.files.wordpress.com/2008/08/map_of_the_british_empire_in_the_1920s.png

  BeantwoordenVerwijderen