Het lot bepaalt - ook in de parlementaire democratie?

Ruim tweehonderd jaar geleden, ten tijde van de Amerikaanse en Franse revolutie, ontstond ons prachtige stelsel van verkiezingen. Inmiddels is er algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. De parlementaire democratie is, zoals Churchill zei, het minst imperfecte systeem. Toch heerst er onvrede over dit politieke bestel . Het vertrouwen in de politiek is behoorlijk gedaald. Is onze parlementaire democratie op haar grenzen gestoten? De socioloog Willem Schinkel houdt in zijn boek De nieuwe democratie (2012) ons vertrouwde politieke systeem tegen het licht, dat het naar zijn idee steeds meer moet afleggen tegen de financiële markten en de macht van de massamedia. Hij pleit voor een nieuwe politisering in de vorm van een nieuwe Raad van State als bron van kritische tegenkracht. De Duitse filosoof Jürgen Habermas spreekt in (email)interviews naar aanleiding van het in ontvangst nemen van de Erasmusprijs op 6 november over radicaliserende burgerprotesten tegen ontoereikende kansen om aan het democratisch proces deel te nemen. Hij pleit in dit verband voor (internationale) solidariteit. En David van Reybrouck, bekend geworden door zijn bestseller Congo, een geschiedenis (2010), waarvoor hij zowel de AKO Literatuurprijs als de Libris Geschiedenis Prijs won, ziet in loting een mogelijkheid om het verworven recht op zeggenschap op een eerlijker manier te verdelen. In zijn net uitgekomen pamflet Tegen verkiezingen wil hij aantonen, dat loting de beste manier is om te vermijden dat alleen wie geld, diploma’s of connecties heeft, werkelijk recht van spreken heeft.

D66 heeft in Nederland voorstellen voor hervormingen gedaan, zoals een districtenstelsel, een gekozen premier en referenda, waarvan het laatste door populistische partijen is opgepikt. Veel soelaas heeft dat niet gegeven. De laatste jaren is de politieke constellatie in Nederland met enige kunstgrepen in stand gehouden. Eerst door het sluiten van een akkoord met een onbetrouwbare gedoogpartner, vervolgens
door het sluiten van een coalitie tussen tegenstanders in de verkiezingscampagne en het maken van begrotingen met drie oppositiepartijen. Verkiezingen lijken niet langer een mandaat op te leveren voor een stabiele regering. Hoogstens voor minderheidskabinetten. Of de PVV, de SP en de PvdD zouden samen de klus moeten gaan klaren, als ze nog een beetje groeien tenminste. De vraag is of het traditionele partijenstelsel nog wel is opgewassen tegen de macht van economie en media. David van Reybrouck vindt van niet. Hij spreekt van een ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’ en zou vertegenwoordigende lichamen als de senaat liever willen samenstellen door loting, zoals dat in het antieke Athene gebeurde.

Volgens Van Reybrouck voldoet het recht om eens in de vier jaar te stemmen in onze moderne samenleving niet meer. We kunnen van dag tot dag, van uur tot uur, van minuut tot minuut volgen wat er overal gebeurt. We kunnen daarover constant onze meningen uitwisselen. Maar we mogen pas na vier jaar weer voor politici kiezen die vervolgens verlamd zijn door de kieskoorts voor vier jaar later en derhalve in de tussentijd elkaar in gijzeling houden en niet echt iets durven te doen. De parlementaire democratie heeft heel behoorlijk gefunctioneerd, maar nu zit de sleet erin. Er zijn in het tijdperk van de sociale media verfijndere vormen van representatie denkbaar. Ironisch is dan wel dat Van Reybrouck teruggrijpt op een vorm van vertegenwoordiging die al ver voor de achttiende eeuw in gebruik was. In de stadstaat Athene werden in de vijfde en vierde eeuw voor Chr. de meeste publieke functies door loting ingevuld. In de Renaissance gebeurde dat ook in Italiaanse stadstaten als Florence. Maar Van Reybrouck haalt ook voorbeelden uit de actualiteit aan. In IJsland hebben 25 burgers in vier maanden tijd een nieuwe grondwet geschreven die vervolgens met 70 procent van de stemmen door de bevolking is goedgekeurd. In Ierland zijn 66 ingelote burgers en 33 partijpolitici samen bezig een aantal artikelen uit de Grondwet te herschrijven. Het gaat daarbij om onderwerpen die electoraal erg gevoelig liggen, zoals het homohuwelijk en godslastering, en die partijpolitiek moeilijk zijn op te lossen. En dan is er natuurlijk de juryrechtspraak in de VS. Middels het systeem van loting zou de kloof tussen bestuurders en bestuurden veel kleiner kunnen worden. Van Reybrouck zegt dat zelf ondervonden te hebben bij de werking van de Belgische ‘burgertop’ G1000: duizend burgers door loting bijeen gebracht die de slepende formatiecrisis bespraken. Daaruit werden 32 mensen geselecteerd die nog steeds bijeenkomen om met elkaar te praten over waar het met België naar toe moet. Op die manier wordt het engagement van ‘gewone mensen’ benut. Deze beweging heeft zeker geen antiparlementaire inslag. Van Reybrouc stelt – misschien in tegenstelling tot wat de titel van zijn pamflet doet vermoeden – loting niet tegenover verkiezingen. Ze kunnen elkaar juist aanvullen. Op deze manier worden burgers weer bij de politiek betrokken. Zo wordt het ouderwetse representatieve systeem gecorrigeerd. Van Reybrouc stelt vast, dat het niet langer mogelijk is tegelijkertijd een hoger belang te dienen én een kortetermijnbelang, zoals dat heden ten dage in de media, in de bankenwereld en in de politiek gebeurt. Dat leidt tot een dolgedraaid casino beleid. Een huis van roulerende gelote burgers zou daar rust in kunnen brengen. Een chambre de réflection, samengesteld op basis van loting. Het algemeen kiesrecht heeft de basis gelegd voor de naoorlogse waarborgstaat, maar we komen nu in een nieuwe fase, schrijft Van Reybrouck. We hebben stemrecht maar we verlangen nu ook spreekrecht. Peilingen hebben daar niets mee te maken. Die meten niet langer de buitentemperatuur, ze zorgen voor opwarming en krijgen daarmee een onbedoelde sturende werking. Wel zijn er experts nodig die burgers kunnen informeren. We hebben allemaal behoefte aan werkelijke informatie, een soort van Teleac. En er zijn burgers genoeg die niet alleen aan de zijkant willen roepen maar zich ook daadwerkelijk willen verdiepen in zaken van belang, en zo hun steentje willen bijdragen. Daarbij kunnen ze zich inmiddels bedienen van steeds meer verfijnde software programma’s zoals Instavibe en Synthetron, waardoor duizenden mensen tegelijk over een voorstel kunnen meepraten en meebeslissen. Aldus David van Reybrouck.

Inspraak, medezeggenschap, participatie, het zijn termen die te pas en te onpas gebruikt zijn. Maar het moet gezegd: Van Reybrouck heeft zich zelf uitstekend verdiept in de geschiedenis van parlement en loting en de gebreken van ons huidige stelsel. Enerzijds erkent hij de toenemende behoefte van de gewone man en vrouw aan recht van spreken, anderzijds wil hij op een andere manier vorm aan die behoefte geven dan populistische partijen dat doen. Participeren betekent bij hem ook werkelijk deelnemen in plaats van dat het alleen maar een uiting van afkeer is, of juist een eufemisme voor bezuinigen en schrappen in sociale voorzieningen. Het betekent bij hem werkelijk meedoen, werkelijk meedenken in een democratie, een vorm van slow democracy in plaats van maar wat te roepen in de waan van de dag. Zo zou er een kamer van gelote burgers kunnen komen naast een kamer van gekozenen. Door loting bij elkaar gebrachte burgers zouden – gesteund door experts – een wet kunnen opstellen over een gevoelig thema, zoals de asielwet. Op lokaal niveau kan de burger als ervaringsdeskundige betrokken worden bij ruimtelijke ordening, niet als de maquette al af is, dus geen ja of nee, als het maar ja is, maar van het begin af aanbetrokken bij het ontwerp. Enzovoort. Is dat utopia fantastica? Zijn het verzinsels van een naїeve schrijver? Een andere auteur, Christiaan Weijts, geeft in zijn roman Euforie aan tot wat voor een architectonische wangedrochten zo’n gedemocratiseerd denkproces kan leiden. Hoe dan ook. De denkbeelden van Van Reijbrouck verdienen het besproken te worden. Denken erover is nodig, voordat de kwalen van de parlementaire democratie zoals ze in de eenentwintigste eeuw tot uiting komen, uitgroeien tot een werkelijk structurele ziekte.

24 opmerkingen:

 1. "Ruim tweehonderd jaar geleden, ten tijde van de Amerikaanse en Franse revolutie, ontstond ons prachtige stelsel van verkiezingen."
  Voor mensen die niet verder kijken dan hun neus wel.
  Het misbruikte woord is 'ontstaan'. Iets ontstaat in de tijd, een ontwikkeling heeft tijd nodig, dus is er een geschiedenis vooraf.
  Voor wat betreft de Franse revolutie niet, maar het straten patroon over geheel USA is die uit de Beemster en het eerste, te New York, meer dan tweehonderd jaar oud. En de Amerikaanse grondwet is deels van Nederlandse oorsprong en ademt de vrijheid van die uit 1555 ( Acte van verlathinghe).

  Het besef en wetenschap van die vrijheid zijn we kwijt.
  Daarmede zijn we direct beland bij de kern van het probleem. We accepteren teveel onvrijheden die ons opgelegd worden door onze 'democratische' leiders. Leiders die we, via verkiezingen, de tijdelijke macht over ons hebben gegeven. Om ons te dienen(!!), maar in praktijk achter de schermen een geheel andere agenda voeren.
  Welk systeem dan ook, als de bevolking zwichten moet voor tirannen, ook die van eigen bodem, dooft onvermijdelijk toch het Licht.
  Elk systeem dat zelf vergaard eigendom ( tegen de meute) beschermt, is beter. Of dat nou democratisch is of niet, of dat nu rechts is of links, zo'n systeem is een lotje uit de loterij.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "populistische partijen " deed me de wenkbrauwen fronsen, na "een akkoord met een onbetrouwbare gedoogpartner" had ik het wel gezien. Als de vooroordelen zo duidelijk zijn...

  Er is niets mis met de democratie, maar dfan moet de macht wel bij het volk liggen. Tijd dat er een bindend referendum wordt ingevoerd, zodat de bevolking de politieke elite op de vingers kan tikken. Het Verdrag van Lissabon zou via een bindend referendum gegarandeerd zijn afgeschoten/teruggedraaid. Het probleem met onze huidige schijndemocratie is, dat er een zootje poltieke elitisten aan de macht is die onder dekking van een partijlabel doen alsof ze verschillen, maar eigenlijk allemaal hetzelfde willen: een grotere overheid, meer macht en een lekker leven voor zichzelf. De demos in dit land staat al jaren buitenspel!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik wil weten waar iemand voor of tegen is en waarom, alleen dan kan ik iemand beoordelen. Ik wil politici met elkaar en met andere belangstellenden in debat zien gaan, en kijken of ze weten waar ze over praten. Loting is een belachelijk idee, omdat dat helemaal nergens over gaat.

  Sterker nog, dat is de reden dat onze democratie faalt; de meeste politici zijn volkomen onbekend en worden dus niet gekozen. Zij belanden op allerlei hoge en/of goedbetaalde functies door loting en ander gekonkel binnen hun partijen. Ik zie veel te veel jonge blagen in het parlement die nog geen dag van hun leven gewerkt hebben, maar wèl denken rechtstreeks vanaf het schoolplein overal over mee te kunnen praten. Politiek is vaak een baan voor het leven dus niet zelden blijven die hun hele leven wereldvreemd. En daar worden we dus door geregeerd.

  Als we het vertrouwen in de democratie weer willen herstellen moeten er hele andere maatregelen genomen worden.
  1. Het mes in ondemocratische en/of overbodige organen zoals koningshuis, deelraden en waterschappen.
  2. Overige functies (dus ook burgemeesters, senaat) moeten rechtstreeks gekozen worden.
  3. Referenda bij belangrijke beslissingen.
  4. Minder partijpolitiek; politici moeten vaker tegen hun eigen partij in durven stemmen.

  Puntje 4 is natuurlijk wel vrij lastig om grondwettelijk vast te leggen; politici kunnen altijd zeggen "maar dat vind ik echt", dan kan men ze niet dwingen toch iets anders te stemmen. Men kan ook de media ook niet verplichten om elke politicus over elk onderwerp uit te horen. Maar het onderwerp mag best eens op de kaart gezet worden om mensen wakker te schudden.

  Daarom vond ik zo'n gedoogkabinet helemaal geen slecht idee; het betekende dat over elk voorstel van het kabinet gedebatteerd zou moeten worden met de oppositie. Dat houdt politici scherp, zeker als de debatten in de media zijn te volgen. Ik ben ook blij dat het huidige kabinet nauwelijks nog aanhang heeft, dat maakt het voor hen des te belangrijker om met een goed verhaal te komen, zowel in de media als in het parlement.

  Nog 2 belangrijke punten:
  5. Het herstel van onze soevereiniteit. Nederland is geen betaalautomaat en zeker geen slaaf van door fraudeurs, gekken en massamoordenaars geleide clubjes als de EU en de VN.
  6. Het afschaffen van gesubsidieerde meningen. Vele honderden linkse en islamitische subsidiesponzen worden door de belastingbetaler betaald om tegenstanders van linkse dogma's aan te klagen en te belasteren. De meningen van werkende mensen worden toch ook niet gesubsidieerd?
  In allerlei bestuursorganen, media en lobby's dringen beroepsboeroepers nu hun mening op, terwijl zij helemaal niemand vertegenwoordigen.

  De hele Sinterklaasdiscussie is daar een goed voorbeeld van. Dat feest wordt zelfs op de Antillen gevierd; daar wordt de Sint wit gepoederd. Als blanke lig ik daar niet wakker van, en ik ken ook geen zwarte mensen die slecht slapen van een zwart geschminkte Piet. Slechts enkele raddraaiers zwengelen jaarlijks deze discussie aan omdat hen dat overheidsgeld oplevert.
  In 2 jaar tijd hebben deze subsidieslurpers slechts 7.000 handtekeningen opgehaald. En heel Nederland moet voor die minderheid zijn tradities aanpassen?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Puntje vier:
  Een politicus moet voor 50% ? op eigen kracht inde kamer worden verkozen, de rest van de ontbrekende stemmen kunnen vanuit de partij komen.
  Een politicus mag max 8 jaar (?) aanblijven... als parttimer, daarna terug naar het bedrijfsleven.
  puntje 7:
  Herstel artikel 1. Iedereen wordt door de wetgever gelijkelijk behandeld en dus betaalt elke stemgerechtigde burger evenveel, in absolute zin, belasting. Bedrijfsleven hoeft geen belasting te betalen, daar deze uiteindelijk toch door de burger betaalt wordt. ( einde verborgen belastingen)
  puntje 8: De overheid doet enkel taken die niet door een burger gedaan kan worden. Dat is landsverdediging en rechterlijke macht. mar ook dat is eigenlijk teveel.
  De overheid moet teruggebracht worden tot 10% van wat het nu is.
  puntje 9.: iedereen die direct of indirect subsidie of anderszins afhankelijk is van de staat verliest stemrecht.
  puntje 10: Volledig open grenzen, behalve in uitzonderlijke gevallen. ( dus geen handelsverdragen)
  puntje 11: a afschaffing centrale bank, b vrijheid tot het slaan van munten, c eenieder mag een bank beginnen.
  puntje 12: Het recht tot het dragen van wapens.
  puntje 13: recht om met rust gelaten te worden (privacy).
  puntje 14; verbod op officiële erkenning van diploma's e.d.


  ... dat is het voorlopig wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Sirik,

  Je puntje 4 is niet slecht, puntje 8 ook niet, allebei onderhandelbaar. Bij puntje 8 begint het te haperen; want vlak alsjeblieft het belang van zorg, onderwijs en infrastructuur niet uit. En nee, dat kun je niet altijd aan de markt over laten, net zo min als veiligheid of grensbewaking.

  Daarna gaat het echt fout:
  9. Geen stemrecht voor verpleegkundigen, leraren, wegenbouwers, conducteurs, agenten, militairen, rechters?
  10. Open grenzen dus een nòg hogere werkloosheid, nòg meer criminaliteit en nòg meer islamisering?
  En wat als we eisen willen stellen aan spullen die we importeren, mag dat?
  11. Wat is daarvan het voordeel en voor wie, en wat heeft dat met onze democratie te maken?
  12. Juist ja, schietpartijen zoals in Alphen brengen een beetje leven in de brouwerij begrijp ik, maar wat heeft dat weer met democratie te maken?
  13. Deels mee eens, maar waar ligt de grens?
  Justitie kan soms hele goede redenen hebben om bepaalde mensen te bespioneren.
  14. Wat is er mis met diploma's?
  Vind je echt dat bijvoorbeeld een piloot niet eerst een paar testjes hoeft te doen waaruit blijkt dat hij kan vliegen?
  En opnieuw; wat heeft dat met democratie te maken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Bij puntje 8 begint het te haperen; want vlak alsjeblieft het belang van zorg, onderwijs en infrastructuur niet uit. En nee, dat kun je niet altijd aan de markt over laten, net zo min als veiligheid of grensbewaking."

   Grensbewaking heb ik buiten de discussie gelaten, maar waarom zou een ambtenaar wel de grens kunnen bewaken en een gewone burger niet ?
   Zeer wonderlijk. Het lijkt er op dat indien je door de staat betaald wordt de mens ineens over bijzondere krachten/eigenschappen beschikt.
   Overigens heeft het verzet, georganiseerd door burgers, ( terwijl de regering het hazepad had verkozen) meer gedaan heeft voor onze vrijheid dan heel dat Nederlandse leger. Maar dat als simpele bewijsvoering.

   "Daarna gaat het echt fout:
   9. Geen stemrecht voor verpleegkundigen, leraren, wegenbouwers, conducteurs, agenten, militairen, rechters?"
   Neen, puntje 7,8 en 9 zorgen voor een enorme afname van burgers die voor wat betreft hun inkomen direct of indirect van de staat afhankelijk zijn.

   "10. Open grenzen dus een nòg hogere werkloosheid, nòg meer criminaliteit en nòg meer islamisering?"

   De reden van onwenselijke grensoverschrijdingen is de makkelijke toegang tot de beurzen van de hardwerkende Nederlander. Als vrijwel alle sociale voozieningen niet meer bestaan, houdt de instroom vanzelf op. Immers men moet dan over nogal wat talenten en werklust beschikken wil men hier het hoofd boven water houden. In het verre verleden hebben dankzij open grenzen vele Vlamingen Nederland verrijkt met hun kunde. Het mes sneed toen aan twee kanten.

   "En wat als we eisen willen stellen aan spullen die we importeren, mag dat? "
   De staat liever niet, want clientisme. Niemand is gedwongen geïmporteerde goederen/producten te kopen. Doorgaans gaat men over tot aankoop na een zorgvuldige afweging betreffende prijs/kwaliteit. Als de staat eisen gaat stellen aan import(export) wordt daarmee de vrije marktwerking ondermijnd. De burger betaalt daarvoor altijd de prijs.

   "11. Wat is daarvan het voordeel en voor wie, en wat heeft dat met onze democratie te maken?"

   Verwijderen
  2. "11. Wat is daarvan het voordeel en voor wie, en wat heeft dat met onze democratie te maken?"

   De huidige crisis, maar ook dat van vroegere, is veroorzaakt door staten/koningen via het muntstelsel danwel via de centrale bank (ecb price fixing). Het streven naar een EU-bankenunie zorgt er voor dat de crisis met een factor van enige tientallen vergroot zal worden. Alleen de bevolking is gebaat bij een gezonde munt, in tegenstelling tot de staat, die zal er munt uit weten te slaan ten koste van de burger ( vooral de pensioenen). Vaak gaat dit via valsmunterij/bijdrukken van papieren geld/m3 geldgroei.
   Een ander actueel voorbeeld is kartelvorming van banken. De meeste moderne economen doen niet moeilijk over Libor/Euribor, maar het je reinste kartelvorming met als doel het manipuleren van de rente ( een politieke doelstelling, geen economische), tot op een kunstmatige lage stand. ( een ramp)

   "12. Juist ja, schietpartijen zoals in Alphen brengen een beetje leven in de brouwerij begrijp ik, maar wat heeft dat weer met democratie te maken?"

   Gekken heb je altijd en het aangehaalde voorbeeld bewijst juist dat wapenverbod niet werkt. Als je een wapen bezit, ben je er ook verantwoordelijk voor. Want er moet natuurlijk wel gelden: Eigen schuld dikke bult.
   Wat geen gekkenwerk is, maar zorgvuldige proffesionele planning, zijn de "missies" te Afghanistan en nu Mali. De staat stuurt medelandgenoten naar een gevaarlijk gebied alwaar óf de militair óf de plaatselijke bevolking desnoods aan fladeren wordt geschoten. Wat is het gediende belang van de burger ? In dit geval zou men het hypocriete "min. van defensie" weer tot "min. van oorlog" kunnen noemen. Er zijn toen geen sgooltjes gebouwd en die Zuidelijke grenzen van Eu liggen wel heel erg zuidelijk. Het op één na hoogste immorele daad is een onschuldig iemand vermoorden. De hoogste immorele daad is zonder verzet je te laten vermoorden.

   "13. Deels mee eens, maar waar ligt de grens?"
   De staat heeft geen enkel moreel recht je ter verantwoording te roepen. De staat draagt bewijslast, niet de burger. Zie Kafka.
   "Justitie kan soms hele goede redenen hebben om bepaalde mensen te bespioneren." neen, de aivd. Justitie moet inderdaad een goede reden hebben...... vooraf.

   "14. Wat is er mis met diploma's?
   Vind je echt dat bijvoorbeeld een piloot niet eerst een paar testjes hoeft te doen waaruit blijkt dat hij kan vliegen?
   En opnieuw; wat heeft dat met democratie te maken? "

   Diploma's/Licenties/certicicaten/lid zijn van.. zijn een vorm van gilde, dat voor uitsluiting van concurrenten moet zorgen. Het ingestelde 'Berufsverbot" tegen Moskowicz is een recent voorbeeld hoe de staat/ policor zich van lastpotten ontdoet. Met een diploma genees je niemand, ga je niet beter vliegen, ben je geen betere timmerman, dan iemand die dezelfde diensten, dezelfde producten levert. Hoeveel ongediplomeerden werken er aan de bouw van een Apple iphone, Mercedes, enz? Wat van doorslaggevende betekenis is, is dat je waar krijgt voor je geld. En een diploma van een geneesheer is na jaren niet meer dekkend. Terwijl een ongediplomeerde verpleegster middels praktijkervaring zich tot een hoger niveau kan opwerken. Ook hier geldt de toegevoegde waarde.

   Verwijderen
  3. Scholen, ziekenhuizen, rasphuizen, politie, muntslagerijen, musea, sportverenigingen, aanleg van dijken, begijnhofjes, brandweer, sociale opvang, universiteiten, zijn een initiatief van particulieren.
   Totdat de staat zich er mee ging bemoeien ging het goed. Einde democratie.

   Verwijderen
 6. "Fundamentally, the Gunpowder Treason was about freedom. The English monarchy at the time was controlling nearly every aspect of the economy and their subjects’ lives– from what they could wear to how they could worship.

  “Sumptuary laws” which regulated private behavior were commonplace. Elizabeth I, for example, re-introduced a beard tax on all facial hair grown in excess of two weeks.

  She also published long lists, categorized by social class, dictating precisely what color and type of garment her subjects were required to wear.

  It turns out these sumptuary laws were just an early form of state-sponsored corporate welfare; the English textile industry had paid Elizabeth huge sums of money in exchange for royal decrees about knitted caps and woolen socks.

  As a consequence, a great deal of English labor and disposable income was misallocated towards silly garments instead of being put to more productive uses… and the country was in an almost perpetual state of stagnation."


  uit:
  http://www.sovereignman.com/trends/i-for-inevitable-2-13108/

  Stagnatie, zo ver is het nog niet, maar we rennen er wel naar toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Sirik,

  Een ambtenaar is ook een gewone burger. Maar iemand in dienst van de overheid zal eerder geneigd zijn om overheidsbeleid uit te voeren dan iemand in dienst van een commercieel bedrijf. Het kan lucratief zijn om betalende criminelen binnen te laten. Maar wat goed is voor het bedrijf en de aandeelhouders, is niet perse goed voor het land.
  Overigens heeft ons Nederlandse leger in 1940 veel méér gedaan voor onze vrijheid dan alle verzetsbewegingen bij elkaar. Dat ons leger faalde was vanwege de enorme Duitse overmacht.
  Ons verzet (deels opgezet door onze regering in ballingschap) heeft ook geen overwinningen behaald. De geallieerde legers hebben ons uiteindelijk bevrijd.
  Controleerbare feitjes die jouw "bewijsvoering" onderuit halen.

  9. Uiteindelijk werken leraren, verpleegkundigen etc niet voor de overheid maar voor ons. Zij moeten net zo goed kunnen meepraten en meebeslissen over hun land, ook vanwege hun eigen praktijkervaringen.

  10. Als de sociale voorzieningen worden stopgezet stopt niet de instroom van tienduizenden Polen. In de praktijk worden er nu Nederlanders ontslagen voor goedkopere werknemers. Ook criminelen laten zich niet afschrikken door een gebrek aan uitkeringen en subsidies; die hebben ze in hun eigen landen ook niet.

  Het is onzin dat elke burger bij elk product dat hij koopt een prijs/kwaliteit afweging maakt. Dat is meestal sowieso onmogelijk omdat niemand weet hoe die producten gefabriceerd worden.
  Als de overheid geen kwaliteitseisen stelt betaalt de consument een nog veel hogere prijs als bijvoorbeeld wijnboeren bedenken dat niemand het proeft als er wat koelvloeistof door de wijn gemengd wordt.

  11. Ik heb nog geen aanwijzingen gezien dat commerciële banken zoals Icesave het altijd beter doen dan overheden en centrale banken. Ik heb een hoop kritiek op onze overheid, onze DNB en de EU, maar je kunt ze niet de schuld geven van alles wat er bij de overheid EN in het bedrijfsleven fout gaat.

  12. Het aangehaalde voorbeeld geeft aan dat zelfs een schietgrage gek in Nederland op legale wijze aan wapens kan komen. Volledig vrijgeven van wapenbezit zal het aantal schietgrage gekken dat aan wapens kan komen verveelvoudigen, en wat dat voor gevolgen zal hebben lijkt me vrij simpel te berekenen.

  Je kunt voor of tegen missies zoals in Afghanistan zijn, er zijn daar wèl scholen gebouwd (en nog veel meer). Het is niet zo dat het accepteren van massamoordenaars in verre landen Nederland democratischer zal maken. Ik ben blij dat de geallieerden in 1945 dat wel snapten.

  13. Nogmaals, waar ligt de grens?
  Moet justitie eerst bewijs hebben dat iemand een aanslag wil plegen voordat zij af gaan luisteren, of is een aanwijzing genoeg?
  Ik ben tegen het opslaan van alle bel- en internet-gegevens. Maar verdachten met rust laten omdat er geen bewijs is is onzin; als er al bewijs is kan iemand direct worden opgepakt, aangeklaagd en opgesloten. Het gaat er natuurlijk om dat een verdachte pas kan worden aangeklaagd als er bewijs is, dat moet eerst verkregen worden.

  14. Een vliegbrevet krijg je niet omdat je bij een gilde zit, maar omdat je hebt bewezen te kunnen vliegen. Dat geldt voor alle diploma's; ze bewijzen dat je aan de minimale vereisten van dat diploma voldoet. Niemand ontkent dat je daarna in de praktijk nog veel meer kunt leren, maar je moet ergens beginnen.

  Moszkowitz is gestraft omdat hij de wet overtrad, niet omdat hij een lastpak is. Natuurlijk stellen we aan een advocaat hogere eisen als het om wetgeving gaat. Een kok die consequent de voedselwarenwet overtreedt wordt ook zwaarder gestraft dan een advocaat die thuis aan kruisbesmetting doet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 10.
   Minimum loon creëert werkloosheid. Mensen die niet in staat zijn om voldoende toegevoegde waarde te produceren worden niet aangenomen. Immers werkgever gaat er op achteruit. Een loonsverlaging ligt dan wel in de rede. Waardoor ze niet de rest van hun leven aan de zijlijn staan maar werkervaring opdoen om zo wèl iets waardevols te kunnen produceren.
   Of je sluit de grenzen voor mensen die onder het minimumloon willen werken, maar dan verdwijnt de productie naar het buitenland. Het is het een of het ander. Een afweging dus.
   11.
   Ik had het over het systeem waarbij de centrale bank zijn rol speelt. Dat systeem is funest. Alle banken zijn dan niet meer dan een filiaal van de Nederlandse Bank en is er geen concurrentie.

   14.
   Zie o.a. Jansen Steur.

   "Een kok die consequent de voedselwarenwet overtreedt..."
   Misschien een idee om de voedselwarenwetten af te schaffen.


   Verwijderen
  2. @Sirik,

   10. We kunnen het uitbetalen van lonen natuurlijk ook helemaal afschaffen, daar gaat de werkgever nòg minder op achteruit. Als mensen ècht geen keus meer hebben (gewoon àlle uitkeringen afschaffen) zijn ze zelfs bereid om voor een half brood per week te werken. Daarvan mogen ze dan ook alle zieken en ouderen in hun familie voeden, en de kinderen kunnen worden geprostitueerd.

   Toch geloof ik niet dat dat meer welvaart oplevert, integendeel. In diverse 3e wereldlanden is jouw economisch systeem uitgeprobeerd, en dat leidde niet alleen tot extreme armoede en honger bij het gepeupel, maar vaak ook tot sociale onrust waar de middenklasse en de bovenklasse de dupe van werden. Die "schijt aan de armen" theologie is zelfs één van de redenen dat extremistische religies zoals de islam en het (nationaal-) socialisme in veel 3e wereldlanden nog steeds zo populair zijn. Er blijken namelijk een hoop mensen te zijn die het verhongeren van hun kinderen niet als "waardevolle werkervaring" zien, maar als iets naars waartegen elke vorm van verzet geoorloofd is.

   11. Concurrentie is de reden dat Icesave die fantastische, naar later bleek onmogelijke rentetarieven aanbood. Ook de bankencrisis in de VS was deels te danken aan banken die door de onderlinge concurrentie failliet gingen. Nogmaals, er is geen enkele aanwijzing dat commerciële banken zonder centrale bank ineens iets beter gaan presteren dan ze nu doen. Hetzelfde geldt voor andere bedrijfstakken, te veel concurrentie kan ook goedlopende en betrouwbare bedrijven kapotmaken. Dat kan er vervolgens toe leiden dat er maar één monopolist overblijft die vervolgens alle prijzen omhoog gooit.

   12. Ik denk dat zelfs een idioot als Steur meer mensen heeft genezen dan ziekgemaakt.
   Maar los daarvan, je kunt niet alle diploma's afschaffen omdat een paar mensen met diploma de boel hebben opgelicht. Oplichting zal altijd blijven bestaan, met of zonder diploma's. Je moet oplichting aanpakken, niet diploma's.

   Ik vind je verdediging van deze idioterie ook nogal hypocriet; niemand is zo dom als jij je nu voordoet. Ook jij zal als het er op aan komt liever door een hartchirurg aan je hart worden geopereerd dan door een analfabeet. Ook al doe je nu alsof dat niet uitmaakt, en mensen zonder diploma altijd betrouwbaarder zijn.

   De voedselwarenwet beschermt ons tegen mensen die uit winst, domheid of gierigheid ons voedsel vergiftigen. Al veel te vaak is gebleken dat de "markt" ons daar niet tegen beschermd.

   Verwijderen
  3. 10.
   Onzin.
   11. "Nogmaals, er is geen enkele aanwijzing dat commerciële banken zonder centrale bank ineens iets beter gaan presteren dan ze nu doen."

   Dat bewijs is er wel. De centrale bank is de oorzaak van de huidige crisis. Via deze bank gijzelt de staat, policor, de economie voor politieke doeleinden. Zie mises.org "The mystery of banking" . Ook vandaag heeft Drahgi een flinke aanslag gepleegd tegen al onze pensioengelden. Grote Broer zegt dat er slechts één juiste rente is en dat is die van Grote Broer. En dat loopt zo fout af.

   Een monopolist kan nooit in een vrije markt ontstaan, zich handhaven, behalve dan via wetgeving. Er zal altijd een concurrent opstaan, dol op ruime winstmarges.


   12.
   Er zou dus geen verschil zijn tussen een vakman met diploma en met veertig jaar ervaring en iemand die nog maar pas zijn diploma heeft gehaald.
   Immers die veertig jaar zijn niet gediplomeerd.
   Q.E.D.

   "
   Ook jij zal als het er op aan komt liever door een hartchirurg aan je hart worden geopereerd dan door een analfabeet. Ook al doe je nu alsof dat niet uitmaakt, en mensen zonder diploma altijd betrouwbaarder zijn."

   We doen een test.
   geval A
   Men mag kiezen tussen een Vakman met diploma en eentje met diploma en veertig jaar in dienst.

   geval B
   Men mag kiezen tussen iemand waarvan ( bij het publiek !) bekend is dat zijn/haar staat van dienst uitstekend is en eentje waarvan dat niet zo zeker is, maar wel met diploma.
   ...En het gaat om je kind.......
   In welke situatie zou men willen verkeren A of B ?

   Danruff vertrouwt diploma's (InHolland, uni Leiden, uni Tilburg ?) meer dan zijn medemens.

   "De voedselwarenwet beschermt ons tegen mensen die uit winst, domheid of gierigheid ons voedsel vergiftigen. Al veel te vaak is gebleken dat de "markt" ons daar niet tegen beschermd."

   Het tegendeel is waar. Er is nog nooit zo geknoeid met voedsel ( Gammelfleisch) en medicijnen als nu, dankzij luie inspectiediensten en een overvloed aan wetten.
   Pas nog is een enorme vleespartij van goede kwaliteit vernietigd, Maar ook meerdere preventieve "ruimingen", moordpartijen, van geiten, kippen en koeien dankzij stompzinnige regeltjes mentaliteit. Nooit gehoord van gekke koeieziekte ? Daar heeft de wetgeving ook niet echt geholpen.
   Goede fabrikanten laten hun producten uit de schappen halen uit slechts voorzorg. Het is algemeen bekend dat auto's teruggeroepen worden nog voordat men schade kan oplopen. Zo bevreesd is de producent om de goede naam te verliezen. Dit in tegenstelling van overheidswege ingestelde ïnspectiediensten' die nooit wat inspecteren, en pas uit coma raken nadat het publiek al meerdere malen alarm heeft geslagen. De marmotjes hoeven nooit te vrezen voor hun baan.
   Het werkt gewoon niet. Zie diverse (soap) programma's over hoe consumenten opgelicht worden... al tientallen jaren. En de politiek lukt het maar niet om simpele wetgeving te maken, terwijl het probleem al eeuwen oud is.

   "Al veel te vaak is gebleken dat de "markt" ons daar niet tegen beschermd."
   Test 2.
   Geval A men koopt een auto in een door de overheid sterk gereguleerde markt.
   Geval B.
   men koopt een auto in een volledig vrije markt.
   In welke situatie zou men willen verkeren ?
   Hint: Nederlandse spoorwegen, Nederlandse banken, Huizenmarkt, Nederlandse energiemarkt, Nederlandse zorgverzekeraars.
   Of: Vakanties, mobiele telefoon, internet, wasmachines, auto's, goud, particuliere scholen, enz.
   het ene is vaak rommel en te duur. het andere is van hoge kwaliteit en goedkoop.

   Noem mij één fabrikant waarvan bekend is dat ie rotzooi produceert, klanten oplicht en toch jarenlang bestaat en winst maakt ?
   Dat kunnen enkel staatsbedrijven zijn.

   Het beste democratisch systeem dat je kunt hebben, is als je met je voeten kan stemmen en daarvoor is een vrije markt essentieel.

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. @Sirik,

   10. Geen onzin; in tientallen landen is dit de praktijk, of was dit de afgelopen decennia de praktijk.

   11. Onzin, zoals gezegd is die concurrentie soms juist fataal, ook voor gezonde bedrijven. En dat is dan niet alleen jammer voor die paar honderd bank-employees die hun banen kwijtraken; als tienduizenden mensen/bedrijven hun spaargeld kwijtraken ontwricht dat de hele economie.

   Daarnaast is het onzin dat een monopolie positie kan worden gebroken door concurrentie. Bedrijven kunnen ook samenspannen om gezamenlijk de samenleving te benadelen, de grote Nederlandse bierbrouwers deden dat bijvoorbeeld.
   Een eventuele nieuwe concurrent zal eerst hoge leningen aan moeten gaan voordat hij kan gaan beginnen. Vervolgens krijgt hij te maken met prijzenoorlogen van de monopolist(en) die hij verliest omdat hij nog geen reserves en nog geen vaste afzetmarkt heeft. Een failliesement later is alles weer bij het oude.

   12. Je verdraait alweer mijn woorden; ik zeg nergens dat een diploma beter is dan 40 jaar ervaring. Ik zeg dat een diploma een begin is, een bewijs dat de eigenaar ten minste bepaalde vaardigheden bezit. Bij een vakdiploma voor timmerman zijn die vaardigheden anders dan bij een hartchirurg, maar het principe is hetzelfde.

   Daarom is jouw "testje" belachelijk, er zijn geen hartchirurgen zonder vereiste papieren. Timmeren valt al doende te leren, het is geen ramp als je eerste kastjes een beetje scheef staan en je deur klemt. Ondanks dat zal ook menig timmerbedrijf vragen om een vakdiploma, om de grootste blunders te voorkomen.

   Hartoperaties echter leer je niet door een keertje mee te kijken en wat te oefenen. Voordat meekijken überhaupt zin heeft moet je al jarenlang gestudeerd hebben op de werking van het menselijk lichaam.

   14. Zoals ik al zei, dat elk systeem soms faalt betekent niet dat elk systeem moet worden afgeschaft; het betekent alleen dat misbruik moet worden aangepakt.

   Die gekke koeienziekte ontstond omdat de veehouderij uit winstbejag idiote stunts uit ging halen. De hersens van dieren met een hersenziekte verwerken tot diervoeder en aan herbivoren voederen, bijvoorbeeld. Een kind van 10 snapt de gevaren, maar het gebeurde toch omdat de markt daar winst in zag. En als het aan de markt had gelegen dan had nu nòg niemand daar iets van af geweten. Dan werd Europa nu gewoon door een nieuwe "onbekende" ziekte geteisterd.

   Het is te danken aan onafhankelijke onderzoekers dat de oorzaak van BSE bekend werd, en het is te danken aan de overheid dat er maatregelen volgden. De markt moest toen wel meedoen, maar de markt komt dus pas in actie als ze bang zijn voor het strafrecht, of voor de publieke opinie.
   Geen mens leest wat er op zijn pakje vlees staat, en details zoals "deze runderen kregen de hersenen van schapen met een hersenziekte gevoerd" blijven als het aan de markt ligt sowieso altijd achterwege.
   Het is ook dankzij die overheid dat er überhaupt consumenteninformatie op voedselverpakkingen staat.

   Zoals het ook de overheid is die bijvoorbeeld veiligheidseisen gingen stellen aan auto's, tegen de wil van de auto-industrie in, die decennialang alle veiligheidsmaatregelen probeerde tegen te houden.
   Of een overheid betere auto's zou produceren dan de markt betwijfel ik, maar ik weet wel zeker dat de markt nu betere auto's produceert omdat de overheid dat heeft "opgedrongen".

   De overheid moet geen monopolist zijn, maar de overheid moet wel aanwezig zijn om de samenleving (inclusief de markt) tegen zichzelf en tegen anderen te beschermen.
   "Met je voeten stemmen" klinkt mooi, maar als we niet weten wat we eten en ook geen keus hebben dan houdt het op.

   Verwijderen
  6. 10.
   "In diverse 3e wereldlanden is jouw economisch systeem uitgeprobeerd, en dat leidde niet alleen tot extreme armoede en honger bij het gepeupel, maar vaak ook tot sociale onrust waar de middenklasse en de bovenklasse de dupe van werden. Die "schijt aan de armen" theologie is zelfs één van de redenen dat extremistische ..."

   Het is niet mijn systeem, maar een systeem dat al honderden jaren oud is en telkens maar weer last heeft van koningen en andere onderdrukkers.
   Voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een fatsoenlijk functionerend rechtssysteem. Zonder dat is welvaart onmogelijk. 'Sociale uitbuiting' of 'sociale rechtvaardigheid' hebben niets te maken met economisch handelen maar alles met uitbuiting en rechtvaardigheid en dus uitsluitend met wetgeving en rechtspraak en cultuur. Socialisme komt nog maar net om de hoek kijken en heeft in een korte tijd de onderklasse tot uitkeringsjunkies gemaakt. Elk toekomstperspectief is hen ontnomen (zie USSR) en hun medeburgers moeten voor hen zorgen alsof het kinderen zijn. Je kunt Wilders moeilijk de schuld geven dat hij de laatste tientallen jaren niet in de regering heeft gezeten.

   We hebben nu een type sgoolgaande jeugt dat zich niet bepaald inspant om het er beste van te maken, opdat zij later een goede start op de arbeidsmarkt hebben. Dergelijke geesten zijn verloren als veelbelovend talent voor de "innovatieve top van Nederland" [proest]. De teloorgang van het onderwijs kun je niet in de sgoenen van het bedrijfsleven noch in die van Wilders sguive, maar wel in die van degenen die hier decennialang de dienst uitmaken. En die hebben niet alleen "schijt aan de armen", maar schijt aan vrijwel alle burgers.
   De verwijzing naar derdewereldlanden is een vruchtbare, daar dit juist het geweldige succes van het westen op de rest van de wereld duidelijk maakt.
   Hadden ze daar maar een op westerse leest geschoeid rechtssysteem. Want een goed functionerend recht beschermt de burger tegen de staat en zorgt voor vrijheid en veiligheid... en dus welvaart. Welvarende naties hebben allen een kleine overheid en een minimum aan wetten als kenmerken.

   Het is simpel.
   Als een ondernemer geconfronteerd wordt met hoge kosten en lage opbrengsten, zal bij een bepaalde winstmarge de lust tot ondernemen verdwijnen. Tenslotte wil niemand, socialisten en andere goedmensen uitgezonderd, voor niets of weinig werken. De ondernemer verdwijnt en produceert in een geschiktere omgeving (dan NL). Arbeidsplaatsen weg ! Maar er is een eeuwigdurende garantie... de uitkeringen.13% van NL hoeft geen belasting te betalen, leeft van een uitkering. Dit heeft als gevolg dat medeburgers opgezadeld worden met de plicht om die 13% in hun levensonderhoud te voorzien. Is dat rechtvaardig ? En wanneer komt aan deze situatie een eind ?
   Werkt men, in het andere geval, met marktconforme lonen, zullen de laagstbetaalden het zwaar hebben. Is er dan werkelijk geen steun vanuit de samenleving om die mensen dan te helpen ? Jawel, op vrijwillige basis wel. Die solidariteit is er in Nederland altijd al geweest. Een Nederlander geeft graag aan goede doelen en is, in tegenstelling tot de staat, er bij gebaat dat deze steun tijdelijk van aard is.

   Verwijderen
  7. @Sirik,

   Ik heb het niet over koningen maar over ondernemers. Jouw voorbeelden geven mij steeds gelijk; BSE ontstond niet door stommiteiten van het Britse koningshuis maar door stommiteiten van de Britse vleesindustrie die (geheel marktconform) wat geld dacht te besparen. Zo ontstaan al die schandalen namelijk; ondernemers gaan keer op keer in de fout als ze te vrij gelaten worden. En jij wilt ze meer macht geven omdat dat systeem de afgelopen eeuwen (toen slavernij en hongersnood nog heel gewoon was) zo goed functioneerde?

   De markt kent geen moraal. Dat kan ook niet en dat hoeft ook niet, want daarvoor is er een gekozen overheid die regels opstelt, en daarom zijn er onafhankelijke apparaten die overtreders opsporen (politie) en bestraffen (rechtbanken). Maar zonder die staat zijn we dus nergens.
   Ik ben geen socialist en ik wil de staat dus niet te sterk maken. Maar ik ben wel een realist die ziet dat wat goed is voor de markt, niet per se goed is voor Nederland of heel de wereld. De markt en de staat moeten elkaar in balans houden.

   Want de markt is geen alwetende god, maar een verzameling mensen die onafhankelijk van elkaar winst willen maken. Ondernemers zijn niet beter of slechter dan andere mensen, maar moeten wel een zaak runnen. Als er ééntje een truc bedenkt om méér winst te maken dan volgt de rest vaak vanzelf, om de concurrentiestrijd niet de verliezen. De eventuele maatschappelijke gevolgen van die trucjes zijn niet het probleem van de ondernemer die de concurrentiestrijd wil winnen.

   - Dus als het voor ondernemers gunstig is om op grote schaal Nederlanders te ontslaan en te vervangen door Polen of Pakistanen, dan gebeurt dat. De markt heeft geen boodschap aan werkloze Nederlanders of overlast in onze steden door dronken Polen en radicaliserende Pakistanen.
   - Als het voor ondernemers gunstig is om wijn met antivries aan te lengen, gif in Kenia te dumpen, onze vrijheden te veroordelen (Deense cartoons!), met Arabische slavendrijvers zaken te doen, en wapens, drugs en mensen te verhandelen of zelfs kinderen in bordelen op te sluiten dan gebeurt dat.
   Dat gebeurt nu in veel 3e wereldlanden, en dat kan dus hier ook gebeuren als de ondernemers meer macht krijgen dan de overheid.

   En geloof als alsjeblieft niet in "solidariteit", die bestaat alleen als mensen daar welvarend genoeg zijn. Als door massa-immigratie de welvaart wegvalt dan verdwijnt die solidariteit direct.

   Verwijderen
  8. "maar door stommiteiten van de Britse vleesindustrie die (geheel marktconform) wat geld dacht te besparen. Zo ontstaan al die schandalen namelijk; ondernemers gaan keer op keer in de fout als ze te vrij gelaten worden."
   Inderdaad dat doen sommige ondernemers, net mensen. En daar zijn wetten voor. Namelijk dat je niemand schade mag toebrengen. Maar bewezen is dus dat inspectiediensten, de overheid hier gemist kan worden. De consument kan naar de rechter stappen en gevangenisstraf, vergoeding eisen. Het gevolg is slechte naam van de producent, mogelijk faillisement. Dus de markt heeft wel een moraal, namelijk dat wat gevormd wordt uit de wensen van de consumenten, uit wat gekocht wordt en wat op de schappen blijft liggen.

   "- Dus als het voor ondernemers gunstig is om op grote schaal Nederlanders te ontslaan en te vervangen door Polen of Pakistanen, dan gebeurt dat. De markt heeft geen boodschap aan werkloze Nederlanders of overlast in onze steden door dronken Polen en radicaliserende Pakistanen."

   Inderdaad, als een Nederlander vervangen kan worden door een Pool gebeurt dat sowieso, onontkoombaar. Binnen of buiten landgrenzen, we leven immers niet op een eiland.
   Het is aan de consument of hij/zij solidair wil blijven en ja/nee producten koopt die door Poolse handen of zijn gemaakt of uit Pakistan geïmporteerd. Het probleem van Danruff is dat hij zijn medemens niet vertrouwt en onderbewust weet dat mensen voor hun portemonnee gaan ipv geleid door "solidariteit" of "sociale gerechtigheid", daarom is hij voor dwang. Want socialistische of christelijke idealen moeten via wetgeving, dus ook aan anderen, die niet geloven, opgelegd worden. Dwang dus.

   "...Arabische slavendrijvers zaken te doen, en wapens, drugs en mensen te verhandelen of zelfs kinderen in bordelen op te sluiten dan gebeurt dat.
   Dat gebeurt nu in veel 3e wereldlanden, en dat kan dus hier ook gebeuren als de ondernemers meer macht krijgen dan de overheid."

   Dat is niet waar.
   Als de consument weet dat er 'smerig' geproduceerd wordt kan hij/zij altijd nog besluiten om geen zaken te doen. Daarnaast kan een bevolking aldaar van de plaatselijke overheid aldaar deugdelijke wetten eisen. Het slavernij of kinderarbeid probleem is dus geen economisch probleem maar een politiek, cultureel gespreksonderwerp, aldaar. Het wordt in die landen toegestaan, het is daar legaal. Het actuele probleem is dat de overheid zaken verdoezeld (Syrië, EU-gasleiding; Open grenzen Roemenen) en er geen vrije marktwerking is, daar Polen onder andere, unfaire, marktomstandigheden kunnen werken. Maar dat is een politiek/wettelijk probleem geen economisch. De overheid heeft de bevolking besodemieterd en gaat daarmee door, maar dat is een politiek/wettelijk probleem geen economisch.

   En tenslotte is de consument machtiger dan de overheid en producent samen. Let maar op: EU verkiezingen/ gemeenteraadverkiezingen.
   PVV 80 zetels. Maar als de Nederlander graag over zich heen laat lopen, is dat ook mogelijk. Men kan altijd nog door schade en schande wijs worden.....

   Verwijderen
  9. @Sirik,

   Wetten worden gemaakt en gehandhaafd door een overheid, en het is alleen maar vanwege die overheid dat ondernemers zich daar zo goed mogelijk naar gedragen. Zonder die overheid stond er géén betrouwbare informatie op etiketten van voedingsmiddelen, was er géén controle op hygiëne bij de productie, was tabak nog steeds ongevaarlijk, was Nederland één grote vuilstort en hadden auto's geen veiligheidsgordels (die inmiddels ontelbare levens hebben gered).

   Je geloof in rechtszaken tegen foute ondernemers is wel schattig:
   - Hoe kom je er als consument achter dat producenten met je voedsel knoeien, als er geen onafhankelijke kwaliteitscontroles zijn?
   - Hoe bewijs je letsel door een product, als daar geen onafhankelijk onderzoek naar gedaan wordt?
   - Zou je een expert kunnen vinden die in jouw voordeel komt getuigen, wetend dat hem dat eeuwig werkloos zal maken?
   - Hoe sterk sta je als arbeidsongeschikte in een rechtbank tegenover een multinational die duizenden blikken met de beste advocaten open kan trekken?

   Dat geloof is bijna net zo naïef als de gedachte dat meer dan 5% van de Nederlandse consumenten zich zou inspannen voor belangrijke kwesties in verre landen. Ik vind het geen "dwang" om Nederlandse bedrijven te verbieden om gebruik te maken van slavernij. Jij vindt dat bedrijven niet verantwoordelijkheid zijn voor misstanden die ze elders begaan met toestemming van de lokale overheid. Ik vind dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid draagt, en dat het bovendien geen kwaad kan om al te kwaadaardig gedrag door Nederlandse bedrijven te verbieden, óók als zij zich misdragen in landen waar dat is toegestaan. Dat is iets heel anders dan het "magnietisme" van christenen en socialisme.

   Dat we niet op een eiland leven is geen reden om Nederland en de Nederlanders maar af te schaffen. Misschien moeten we de belangen van ons volk gewoon ietsje belangrijker vinden dan de belangen van enkele aandeelhouders. Nederlanders zijn niet te duur, het grootste deel van de wereld is te goedkoop en daar valt onmogelijk tegen te concurreren. Dat de politiek daar ook steeds de fout in gaat betekent niet dat de ondernemers een "recht" hebben om ook fout te handelen. Nogmaals, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

   Ik hoop op een grotere PVV, maar of dat lukt zal ook afhangen van de PVV zelf. Het is onzin dat iedereen die geen PVV stemt "graag over zich heen laat lopen".


   Verwijderen
  10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Concurrentie kan inderdaad fataal aflopen, net zo als bij voetbal.
  Er wordt dan van trainer gewisseld, wat harder getraind of een nadere oplossing, zoals gemeente subsidie ( zodat de vereniging niet kapot gaat). Resultaat is een Nederlandse competitie dat geen niveau meer heeft. En geweld....
  In een competie waarbij de verliezer wint of niet verliest, is er geen onderscheid tussen goed en slecht voetbal. Voor banken gelden de regels van de vrije marktwerking niet. Banken gaan niet failliet maar worden gered.... ten koste van de belastingbetaler.
  Één van de problemen veroorzaakt door het centrale banksysteem, is dat spaarders bij hun eerste inleg van hun eigendom (tijdelijk) onteigend worden. Het spaargeld wordt, heel merkwaardig, een post op de bankbalans en daardoor worden nietsvermoedende spaarders meegezogen door speculerende en door de staat in bescherming genomen bankbono's. Fatsoenlijk boekhouden zoals dat in de rest van het bedrijfsleven geldig is en 100% reserve bankieren beschermen de samenleving voor een catastrofe (die ons nog te wachten staat).
  Een monopolie kan alleen ontstaan in een niet-vrije, niet-transparante markt. De monopolist in een vrije markt levert slechte kwaliteit tegen te hoge prijzen.
  Zie de NS en de Nederlandse energiemarkt. Dat laatste is een kartel, georganiseerd door de overheid ( usa 6,7 $ct per kwh, NL 22 €ct), maar ook kartels kunnen door de vrije markt gebroken worden.
  12. "Je verdraait alweer mijn woorden; ik zeg nergens dat een diploma beter is dan 40 jaar ervaring. "
  40 jaar ervaring, is veertig jaar werkervaring niet gediplomeerd.

  "Timmeren valt al doende te leren, het ..."
  En leerlingen chirurgie maken geen foutjes ?

  "Die gekke koeienziekte ontstond omdat de veehouderij uit winstbejag idiote stunts uit ging halen. "
  Ja, en omdat de inspectiediensten van de overheid faalde. Inspectie achteraf is een beetje raar. Men vertrouwde op de overheid en deze liet het maar weer eens afweten. ( Chemie-pack, Odfjell, 1953, onveilige landmijnen, Vogelmeerpolder, Bijlmerramp, kruitfabriek, Enschede vuurwerk, pim Fortyun, Theo van Gogh, Door procedurefouten vrijgekomen misdadigers, het verbieden van levensreddende medicijnen, de verhuizing van 50% van Suriname, enz) Zo betrouwbaar is de staat niet.
  "maar de markt komt dus pas in actie als ze bang zijn (.....) of voor de publieke opinie."
  Inderdaad, zo werkt dat in een democratie met vrije markt.

  "Zoals het ook de overheid is die bijvoorbeeld veiligheidseisen gingen stellen aan auto's, tegen de wil van de auto-industrie in, die decennialang alle veiligheidsmaatregelen probeerde tegen te houden."

  Dat is een regelrechte leugen. De overheid heeft nooit geeist dat er auto's met airco, airbag, electrisch bedienbare ramen, regendicht, abs-systeem, turbo's, verwarming, verzinkte frames, duurzame laklaag, diverse kleuren lak, lage prijs, enz,enz. op de markt moeten verschijnen. En toch zit het er allemaal in, zelfs speakers. Tegen een concurrerende prijs. Ga maar eens naar je dealer, volgend jaar zijn de prijzen lager dan vandaag.

  ""Met je voeten stemmen" klinkt mooi, maar als we niet weten wat we eten en ook geen keus hebben dan houdt het op."

  Je stapt toch ook niet in een auto waarvan je de remmen niet eerst heb gecontroleerd ? Marktonderzoek noemt men dat.Nooit beweerd dat economie safe for dummies is.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Of iemand die "onbetrouwbare gedoogpartner" gebruikt nu de meest aangewezen persoon is om hervormingen aan te kaarten waag ik oprecht te betwijfelen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. inderdaad, dat is copy paste voor propagandistische doeleinden.

   Verwijderen