De tien excuses van een moslimvrouw om geen hijaab te dragenPlus update! Ter ondersteuning, nu ook het pro-hoofddoeklied
!

Welke zotte excuses autochtone Nederlanders zoal bedenken om die malle islamitische hoofddoek maar niet de plek te hoeven geven die deze verdient: demotiveren daar waar mogelijk, kan men lezen in de serie 'Twintig zotte excuses voor die malle hoofddoek' (hierr). De serie is weliswaar nog niet af maar je kunt na tien afleveringen niet beweren dat die autochtonen hun best niet doen.

We wisten dus al dat de hoofddoek inmiddels voor velen een bron van inspiratie is, maar het was ons ontgaan dat er een serie bestaat met de titel: 'De tien excuses van een moslimvrouw om geen hijaab te dragen'.

Een lezer attendeerde ons hierop en schreef:

"Het 'opstel' van deze jongedame is alweer van 2007, maar gelukkig is de ware godsdienst ( دِينُ ٱلْحَقّ dīnu l-ḥaqq) bedoeld voor de eeuwigheid, dus zijn haar woorden nog steeds actueel. We moeten wel constateren dat ze op deze 'Islam Community' website een zekere Machmoed elchalid (betere spelling zou zijn Mahmoud El-Khalid, als hij Marokkaans is) toestaan vrijzinnige vuilspuiterij te uiten, op 26 januari om 14:49:15 en om 15:17:57. Maar dat doen ze waarschijnlijk ook om het standpunt van De Partij van Satan (zie opstel) te tonen waar de echte gelovigen weer tegen in kunnen gaan. En .... het opstel is natuurlijk zuivere indoctrinatie. Mooi hoe zij het gebruik van hoofddoek omschrijft als vorm van da'wa, dus propaganda voor de Ware Godsdienst!"

Juist, de Ware Godsdienst, deze tien aanbevelingen, want zo kunnen we de excuses toch wel noemen, geven weer eens een andere kijk op de zaak die we U niet willen onthouden. Bovendien zit het opstel boordevol adviezen als "Als je al naar buiten moet, doe dit dan niet zonder de correcte Hijaab. Doe dit omwille van Allah's tevredenheid en Satans ontevredenheid."

Wij zeggen dan ook, doe er uw voordeel mee!


DE TIEN EXCUSES VAN EEN MOSLIMVOUW OM GEEN HIJAAB TE DRAGEN

1 Ik ben nog steeds niet overtuigd van de noodzakelijkheid van de Hijaab.


We stellen deze zuster dan twee vragen.

Is ze daadwerkelijk overtuigd dat de Islam de ware religie is? Het meest logische antwoord is: Ja, ze is zeker overtuigd omdat ze met de Kalimah antwoordt: "Laa ilaaha illallah" (Er is geen god buiten Allah). Dit houdt in dat ze overtuigd is van de 'aqeedah (de geloofsleer).

Daarna zegt ze: "Mohammedun rasoolullah!" (Mohammed is de Boodschapper van Allah). Dit betekent dat ze overtuigd moet zijn van de Islamitische wetgeving (sharee'ah). Daarom is ze overtuigd van de Islam als religie en als wetgeving waarmee geregeerd hoort te worden en waarnaar elke moslim behoord te streven en te leven.

Is de Hijaab dan onderdeel van de islamitische wetgeving (sharee'ah) en een verplichting? Wanneer deze zuster eerlijk is en een oprechte intentie heeft. En wanneer ze deze zaak oprecht heeft onderzocht, met de intentie het juiste antwoord te vinden, kan haar antwoord alleen zijn: Ja. Want Allah de Verhevene in Wiens goddelijkheid ('Uloohiyyah) ze gelooft, heeft in Zijn Boek Qor-aan het dragen van de Hijaab verplicht gesteld. En daarnaast heeft de geliefde profeet in wiens boodschap ze gelooft, het dragen van een Hijaab verplicht gesteld in zijn Soennah.

Hoe noemen we iemand die zegt te geloven en tevreden te zijn met het ware geloof, de Islam, maar die ondanks dat niet doet wat Allah en Zijn Boodschapper ons hebben geboden? Het zijn in ieder geval zeker niet degenen over wie Allah het heeft in dit vers:

“Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn Boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen". Dezen zijn het die zullen slagen”. (Surah 24 : Ayah 51)

Samengevat: Wanneer deze zuster overtuigd is van de islam, hoe komt het dan dat ze niet overtuigd is van zijn geboden.


2 Ik ben overtuigd van de Islamitische kledingsvoorschriften, maar mijn moeder wil niet dat ik me eraan houd. En als ik mijn moeder niet gehoorzaam ga ik naar de hel.

Degene die het antwoord op deze 'vraag' gegeven heeft is de meest nobele van alles wat Allah heeft gemaakt, namelijk de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei in beknopte, maar allesomvattende wijze woorden:

Er is geen gehoorzaamheid tegenover het geschapene wanneer men daarbij ongehoorzaam is aan de Schepper (Allah) (overgeleverd door Ahmed)

De status van de ouders, en vooral de moeder, is in de Islam hoog en verheven. Allah noemt deze status in vele verzen samen met het belangrijkste van alle zaken. Namelijk het aanbidden van Hem en zijn Tawheed (eenheid en uniekheid). Hij heeft gezegd:

"En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid jegens de ouders" (Surah 4 : Ayah 36)

Gehoorzaamheid tegenover onze ouders heeft geen grenzen, op één geval na. Namelijk wanneer zij de ongehoorzaamheid van Allah eisen. Allah de Verhevene heeft gezegd:

"Maar indien uw ouders proberen om u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet" (Surah 31: Ayah 15)

Ondanks dat we ongehoorzaam moeten zijn tegenover onze ouders wanneer ze ons gebieden om zondes te begaan, betekent dit niet hetzelfde als gemeen en slecht tegen ze zijn. Allah zegt later in dezelfde vers:

"Doch leeft met hen samen op de wereld op een behoorlijke wijze".

Samengevat: Hoe kan je je moeder gehoorzaam zijn, maar Allah ongehoorzaam zijn, terwijl Hij jou en je moeder heeft gecreëerd?

3 Ik kan mijn kleding niet aanpassen aan de islamitische normen omdat mijn situatie dat niet toelaat.

Deze zuster is ofwel een eerlijke en oprechte moslimvrouw, ofwel een onbetrouwbare leugenaar die graag te koop loopt met een opvallende verschijning. Iemand die zich kleedt volgens "de laatste mode" om op die manier "beter" over te komen.

We beginnen met een antwoord aan de eerlijke en oprechte zuster. Beste zuster, ben je je niet bewust dat het niet toegestaan is voor een moslimvrouw om haar huis te verlaten mits ze zich kleedt volgens de islamitische kledingseisen (Hijaab shar'ee). En ben je je er niet bewust van dat het een plicht is voor elke moslimvrouw om te weten wat deze eisen inhouden? Als je de tijd en de moeite hebt genomen om kennis op te doen over zoveel wereldse zaken, waarom verwaarloos je dan je plicht om kennis op te doen over datgene wat je zal redden van de straf van Allah en van Zijn toorn? Allah zegt:

Vraagt aan degenen, die de vermaning bezitten (ofwel: geleerden) als jij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften (Surah 16: Ayah 43)

Onderzoek daarom wat de eisen zijn van een degelijke Hijaab! Als je al naar buiten moet, doe dit dan niet zonder de correcte Hijaab. Doe dit omwille van Allah's tevredenheid en Satans ontevredenheid. En weet dat het verderf dat je zaait door versiert en opgemaakt naar buiten te gaan veel groter is dan de zaak waarvoor jij zo nodig het huis moet verlaten.

Beste zuster, als je werkelijk een oprechte intentie hebt en op de juiste wijze vastberaden bent in deze zaak, dan zul je zien dat er duizend helpende "handen" zullen zijn om je te hulp te schieten en dat Allah deze zaak makkelijker zal maken voor je. Hij is toch degene die zegt:

En voor degene die Allah vreest en zijn plicht tegenover Hem nakomt, Hij zal voor hem een uitweg (van elke moeilijkheid) bereiden. En Hij zal hem onderhouden vanwaar hij het niet verwacht.(Surah 65: Ayah 2-3)

Samengevat: Doe alles om Allah's tevredenheid te bereiken en om Zijn Jannah (Paradijs) te bereiken en besteedt geen aandacht aan dure dingen en rijkdom op deze wereld.


4 Het is zo heet in dit land en ik kan er niet tegen. Hoe heet en benauwd zal ik het hebben als ik de Hijaab zou dragen.

Allah geeft ons een goed antwoord toen Hij zei: Zeg: "Het Vuur van de hel is heter." Konden zij dit slechts begrijpen! (Surah 9: Ayah 81)

Hoe kan je de hitte van jouw land vergelijken met de hitte van het Hellevuur?

Weet, mijn zuster, Satan heeft je gevangen met een van zijn sluwe en achterbakse trucjes om je mee te sleuren van de hitte van deze wereld naar de hitte van het Hellevuur. Bevrijd jezelf uit zijn web en aanschouw de hitte van deze wereld als gunst in plaats van als een last. Zie het als een gunst die je herinnerd aan de hevigheid van Allah's straf die vele keren groter is dan de hitte die je nu voelt. Keer terug naar Allah's geboden en offer deze wereldse gemakken op en volg het pad van verlossing van het Hellevuur. Hierover zegt Allah:

"Zij zullen daar geen koelte hebben en geen dronk smaken, behalve kokend water en de uitstoot van vieze wonden."(Surah 78: Ayah 24-25)

Samengevat: De Jannah is omgeven door ontberingen en gezwoeg, terwijl het Hellevuur omgeven is door wereldse verleiding, lusten en verlangens.


5 Ik ben bang dat wanneer ik de Hijaab draag ik hem al gauw af zal doen. Ik heb namelijk vaak gezien dat zoiets gebeurt.

Tegen haar zeg ik: Als iedereen volgens jouw logica zou leven dan zouden de mensen hun geloof allang afgezworen hebben! Dan zouden andere mensen ook stoppen met de salaat (het gebed), omdat ze bang zouden zijn dat ze er later mee zouden stoppen. Ze zouden gestopt zijn met het vasten in de maand Ramadan omdat velen bang zouden zijn dat ze later in hun leven niet meer zouden vasten enzovoort. Zie je dan niet in hoe Satan je weer te pakken heeft en hoe hij je heeft afgesloten van de werkelijke Leiding?

Allah de Verhevene houdt van degene die consequent zijn in hun aanbidding, zelfs als het om iets kleins gaat of iets wat aanbevolen is. Wat denk je dan wat Hij zal vinden van iets wat absoluut verplicht is zoals het dragen van de Hijaab?De profeet heeft gezegd:

"De meest geliefde daad bij Allah is de daad die consequent wordt uitgevoerd, al is deze daad klein."

Waarom heb je niet gekeken wat de oorzaken zijn waardoor die zusters hun Hijaab af doen. Op die manier kan je die oorzaken ontwijken en je best doen om daar verre van te blijven? Waarom ben je niet op zoek gegaan naar datgene wat de Waarheid en de Leiding kan bevestigen zodat je iets hebt om je aan vast te houden?

Onder datgene wat jou zal leiden zal je de overgave aan Allah (du'aa) vinden die jouw hart zal versterken in de Deen, op de wijze van de profeet . Ook het verrichten van de salaat (het gebed) en je bewust zijn van de waarde ervan zal je helpen. Zoals Allah heeft gezegd:

"Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk, behalve voor de ware gelovigen. Die er zeker van zijn, dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen wederkeren." (Surah 2: Ayah 45/46)

Trouw blijven aan de wetten van de Islam, waaronder het dragen van de Hijaab, kan als gevolg hebben dat je daadwerkelijk op het pad van de Waarheid zult zijn.

Allah heeft gezegd:

"Als zij gedaan zouden hebben wat hun gezegd was, dan zou dat beter voor hen geweest zijn, en dit zou hun geloof versterken"

Samengevat: Wanneer je goed vasthoudt aan de Leiding zul je verslaafd raken aan de zoetheid van het geloof. En je zult Allah's geboden nooit en te nimmer verwaarlozen.

Lees hier de excuses 6 t/m 10 inclusief reacties, bron: Walidin Islam Community.


Een kleine samenvatting
:

Meisje 1: Waarom zou ik? (omdat Allah dit ons opgedragen heeft).
Meisje 2: Ik moet mijn moeder gehoorzamen, hoewel ik wel wil (in zulke situaties, hoef je je moeder niet te gehoorzamen).
Meisje 3: In deze situatie waarin ik zit, kan ik geen hijaab dragen (doe alles om Allah's tevredenheid te bereiken en om Zijn paradijs te bereiken en besteedt geen aandacht aan dure dingen en rijkdom op deze wereld).
Meisje 4: Het is veel te warm, ik kan geen hijaab dragen (het vuur van de hel is heter).
Meisje 5: Maar wat als het niet gaat, en dan doe ik hem weer af? Dan kan ik hem net zo goed niet dragen (als iedereen zo zou denken deed niemand wat, zoek hulp van de Ummah om vol te houden).
Meisje 6: ik doe het wel als ik ga trouwen (net alsof ze doet het voor haar man).
Meisje 7: Ik moet laten zien hoe blij in ben met het lichaam dat Allah (Soebhaana hoe Wa Ta'aala) mij geschonken heeft. (lees de Koran, en zie dat je geen eigen wetten moet maken om Allah’s (Soebhaana hoe Wa Ta'aala) regels te omzeilen).
Meisje 8: Pas als Allah (Soebhaana hoe Wa Ta'aala) mij leid, zal ik een hijaab dragen (probeer dan ook die leiding op de goede manier te verkrijgen).
Meisje 9: Ik ben er nog niet klaar voor (het leven is kort, je bent niet zeker over je leven).
Meisje 10: als ik het draag denkt de buitenwereld verkeerde dingen, de mensen gaan me niet leuk vinden (maar denk er aan, als je Allah niet gehoorzaamd dan vind hij jou ook niet leuk, wat is belangrijker, de mensen of Allah (Soebhaana hoe Wa Ta'aala)?)

De meeste moslims zijn op de hoogte van verschillende redenen waarom Allah (Soebhaana hoe Wa Ta'aala) vrouwen heeft opgedragen om de hijaab te dragen. De hijaab weerspiegelt bescheidenheid, puurheid en respect, het verminderd de verleidingen zodat de zwaardere zondes worden vermeden, het beschermd de vrouwen tegen het kwaad en lastigvallen van slechte mannen, een vrouw die de hijaab draagt zal eerder worden beoordeeld op haar intelligentie en vaardigheden dan op haar uiterlijk.

Een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de hijaab een symbool is van de moslimidentiteit. Een vrouw die haar hoofd bedekt maakt duidelijk dat zij tot d e moslimgemeenschap behoort, en dat ze een bepaalde morele code van gedrag volgt.

Allah zegt (interpretatie van betekenis): 'O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en aan de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslag doeken over haar (hoofd) laat hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is vergevensgezind, genadevol. (Quraan 33.59)

In Amerika waar de islam de snelst groeiende religie is (al-hamdulilah), beginnen steeds meer mensen te begrijpen waar de hoofdbedekking voor staat en wat de religie is die deze verplicht stelt. De hijaab, in zijn effect, in een verbluffend goed aspect voor de da'wah. Eentje waarvan moslims zich zelfs niet eens van bewust zijn. Zoals met elk aspect, is de sleutel tot succes een geschikt en slim gebruik. De meest voor de hand liggende stap zou voor de moslimvrouw zijn, om de hijaab dan ook daadwerkelijk te dragen.

Het is een tragisch en verstorend fenomeen om te zien hoeveel moslims zich kleden zoals de ongelovigen dat doen.

Saliha


32 opmerkingen:

 1. Ik ga niet naar dat filmpje kijken, ik word kwaad van zoveel georkestreerde en koketeren met domheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik denk wel dat Freek de Jonge het lied uit volle borst zal willen meezingen! Hij gaat er helemaal voor bleek afgelopen maandagavond bij P en W.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zingen was toch verboden? (Behalve reciteren.)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik kwam tot 0:16, meer hoef ik niet te horen\zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Doet U met z'n allen toch niet zo bekrompen en laat die mensen hun geloof belijden al dan niet met hoofddoekje!

  Hun argumenten of wereldbeeld hoeft toch niet de Uwe te zijn? Dat heet tolerantie, weet U nog wel: een van de kernen van de wortelen der Europese beschaving?

  Daarnaast hebben zij op basis van artikel 6 Gw net zoveel recht hun geloof te belijden zoals zij dat willen als U Uw atheïsme of Uw overtuigingen. Hoezeer U hun geloof, praktijken, rituelen en symbolen ook totale, achterlijke en woedewekkende nonsens vindt.

  U kunt Uw energie ook steken in het fulmineren tegen de zwartekousenkerk en de vele predikanten die elke zondag vanaf de kansel hel en verdoemenis prediken. Overigens blijkt uit onderzoek dat juist deze bijbelzwarte dominees weer volle kerkzalen trekken en het meest populair zijn onder jonge gelovige gezinnetjes. Wordt U daar ook zo woest over?

  Zolang we bidden is er God. Zolang we niet bidden is er geen God.

  Laat de ander toch bidden en geloven. Sowieso zal die ander dat toch blijven doen, wat U er ook van vindt en doet.

  Leven en laten leven: het zou ook U sieren, in al Uw intellectuele, morele, geëmancipeerde, Verlichte en culturele superioriteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb het liedje beluisterd, leuk melodietje, walgelijke inhoud. Ik denk dat vele zusters in landen waar de hoofddoek verplicht is, heel erg depressief worden van deze agressieve islamitische propaganda. De drogredenen bij de 10 redenen zijn legio. Satan is altijd een mooi dreiginstrument. Islam is inderdaad een geloof gebaseerd op angst, onderdrukking en haat.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Erlkönig de islam is beperkt houdbaar, zeker bij ietswat aanwezig verstand.Het is de keerzijde van het goede, maar u gaat met uw definitie van tolerantie voorop, dan wel met een glaasje whiskey op weg naar het verleden, u trekt maar verder in het leven en zal de beperkingen van de nieuwe gelovige accepteren,beperkingen ook voor u.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is moeilijk te verteren, een wulps en swingend video-clipje waarin met huppelende vrolijkheid onderhuids de meest verschrikkelijke dingen worden verkondigd.

  Het maakt niet uit hoe men de boodschap brengt, ook al noemt men de onderdrukking 'vrijheid!' Het wordt daarom nog niet de realiteit. Zolang men doublespeak blijft gebruiken, zal men de ander niet overtuigen, ook raakt men zelf verder van de realiteit af.

  Is dit een nieuwe fenomeen, de videoclip voor blinden!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het liedje lijkt heel wat maar verschilt in wezen niet veel van de tien excuses van Saliha.

  Al het nieuwste filmpje van Sire over omgangsmanieren gezien op tv? Vreselijk. Een heel vriendelijk hoofddoekje groet een autochtone vrouw die zich schuw opstelt en als een randdebiel wegkijkt. Altijd wordt volgens de ideologie van de multicul autochtonen weggezet als tokkies en allohctonen als lief en aardig. De werkelijkheid is vaak andersom.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Dennis van L.

  Oi oi. Uw pijnpunt is aldus dat U vrees heeft dat de gelovige medemens U hun ongevraagde heil oplegt - met annexe ongewenste verboden en geboden.

  Erlkönig feels your pain.

  Uiteraard heeft U binnen de wet een flinke ruimte om tegen gelovigen te fulmineren en tegen hun kansels of minaretten aan te urineren, edoch het zou Uw eigen menselijkheid en Uw gevoeligheid voor Uw medemens voeden en bewijzen indien U die toxische beker aan U voorbij liet gaan.

  Indien U dat niet doet is dat, nogmaliter, geheel aan U. Maar, waarom zou U niet menselijk en gevoelig blijven? Bent U in het geval dat U kennelijk bewust de onmenselijkheid en ongevoeligheid jegens Uw gelovige medemens verkiest, dan nog een haar beter als de figuren waar U zoveel verdriet en woede van heeft? Legt U dat Erl eens uit.

  U moet dan wel goed beseffen dat zolang U zo 'fijnzinnig' met God/Allah en s' Mans / 's Vrouws kudde bezig bent, U voornoemde God/Allah kennelijk nog niet heeft verlaten casu quo Deze U nog immer, meer dan U wellicht lief heeft, moveert. Zolang U fulmineert tegen enig God, existeert Deze voor U. Indien U Deze verlaten of nimmer aanvaard heeft - dat is verder prima en Erlkönig - zelf overigens ook een ongelovige - zal U dat niet euvel duiden - laat Hem/Haar dan ook eens gans wáárlijk los. Laat Hem/Haar over aan degenen die er om welke redenen dan ook (nog) wel fiducie in hebben.

  Dan Uw pijnpuntje.

  Op welke manieren - in Godesnaam - proberen "deze gelovigen U de wil op te leggen"? Door het blote feit van het dragen van een hoofddoek? Door hun grondwettelijk recht op godsdienst te belijden? Door hun baard te laten staan, lange gewaden te dragen en moskeeën op te richten?

  U zegt ook: "Geloof is ontwikkeld om macht uit te oefenen en rijkdom te vergaren over de ruggen van het volk."

  Tja. Dat is wel een zeer anorectische en duistere opvatting van geloof. Bood en biedt geloof dan naast alle 'bad practises' ook niet zoveel ontelbare mensen ervaringen, ideeën en gevoelens van verbondenheid, plezier, hulp, houvast, zorg, troost, bemoediging, inspiratie, oriëntatie, extase, inzicht, begrip, respect en zin aan hun (samen) leven en hun dood - ja, hun pure existentie?

  Wilt U dit alles wegpoetsen door U alleen vast te bijten in het minder prettige deel dat elke menselijke praktijk nu eenmaal immer in zijn schaduw meetorst? Dabei, noemt U eens één menselijk domein of socio-historische praxis waar géén machtswellust en rijkdom op een of andere wijze of in enigerlei mate speelt of wordt misbruikt: wetenschap? politiek? ethiek? filosofie?

  Harharhar!

  Het zou waarlijk een gotspe zijn als U zo eenzijdig naar geloof zou kijken.

  Erlkönig schat U echter hoger en menselijker in.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Erlkonig,

  Je mist de pointe Erl. Men kan bezwaarlijk fulmineren tegen de mens die in de beslotenheid van zijn bestaan troost vindt in de gedachte dat er iemand over hem waakt. Noch dat de Gereformeerde Gemeenten in Nederland bulkt van het geld (wat overigens een droevige misvatting zou zijn). Daar gaat het helemaal niet om. Wezenlijk draait de discussie om de neutraliteit in de publieke sfeer. Waarom denkt u dat Robespierre de Eredienst aan het Opperwezen instelde die vrijwel direct een armzalige mislukking werd? Kijk, Erl, vrijheid van godsdienst is geen absoluut recht. Dat kunt u haarfijn nalezen in de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van onze Grondwet.

  Waar u zich op verkijkt is de veronderstelde morele verplichting iets of iemand te respecteren. Dit principe komt in de Lex Natura niet voor, niet in onze Grondwet, en zelfs niet onder de grootste humanisten. Fatsoen en medemenselijkheid hebben geen andere functie dan te bewerkstelligen het samenleven enigszins dragelijk te maken. Dat kon Sartre u al vertellen en nu doe ik het nog maar een keer. Want dan blijkt dat de islam nu precies dat gene doet waar een humanist van zou moeten gruwen. Men maakt immers ofwel van de ander een ding (een kafir), ofwel men maakt van zichzelf een ding (de onderworpene aan Allah) om door de ander beheerst te worden: in beide gevallen kan er van werkelijk contact geen sprake zijn. Het is tegen deze vorm van néantisation waar de publieke ruimte in het Westen geen atmosfeer meer voor biedt, laat staan dat er begrip voor op zou moeten worden gebracht omdat die gedachte nu eenmaal tot de identiteit zou behoren. Alleen al dat laatste zou zelfs Hegel niet tot een synthese kunnen brengen vanuit de ongerijmdheid zelf, door identiteit te verwarren met de menselijke natuur.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Erlkönig zei...
  Doet U met z'n allen toch niet zo bekrompen en laat die mensen hun geloof belijden al dan niet met hoofddoekje!


  Erlkönig is altijd al een schimmig figuur geweest, rijdend door Nacht un Wind. Ik moet dan ook ongewild altijd aan "Nacht und Nebel" denken.
  Voor mij en vele anderen heeft de hoofddoek dezelfde symbolische betekenis als destijd het hakenkruis.
  En dat hakenkruis vind ik dan weer wel bij Erlkönig passen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Maurits D.

  Is dit dan Úw 1-april-grapje? Een argumentummetje ad hominem casu quo ad hitlerum?

  Het hoofddoekje kunt U Erlinziens beter vergelijken met destijds de jodenster...

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ R.H.

  Poogt U nu ook al Erl op 1 april bij de Erlneus te nemen?

  "Wezenlijk draait de discussie om de neutraliteit in de publieke sfeer."

  Het is absurd dat geloof alleen maar achter de voor- of kerkdeur beleden en beleefd zou mogen worden. Geloof - net als ongeloof - houdt niet op bij enig deur en houdt zich ook niet aan werktijden. Wie gelooft is in principe de ganse dag en alom gelovig - ook in de 'publieke ruimte'. Met daarbij horende symbolen als kruisjes, keppeltjes en hoofddoekjes.

  De quaestie is eerder hoe tolerant we zijn en hoezeer we de publieke ruimte - welbeschouwd door diverse oorzaken reeds behoorlijk geprivatiseerd - willen delen. Hiervoor is een nieuwe publieke taal nodig. Een taal met nieuwe concepten waarin er ook plaats is voor on-ongelovigen. Het is de vraag naar of we een actief plurale cultuur en samenleving willen en durven te creëren zonder de ander bij voorbaat zèlf te neantiseren en uit te sluiten.

  "Fatsoen en medemenselijkheid hebben geen andere functie dan te bewerkstelligen het samenleven enigszins dragelijk te maken."

  Wat let U?

  "Waar u zich op verkijkt is de veronderstelde morele verplichting iets of iemand te respecteren. Dit principe komt in de Lex Natura niet voor, niet in onze Grondwet, en zelfs niet onder de grootste humanisten."

  Oja? En dat zegt Ú, met de beschaving en de mensenkennis van een zeeanemoon. Luister liever maar eens naar één van onze grootste humanisten ooit (waar Jezus, Boeddha én Erasmus nog een flink puntje aan kunnen zuigen):

  "Als je met een groep mensen iets wil bereiken, begint en eindigt alles bij het begrip respect."
  - Johan Cruijff

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ R.H.

  "Kijk, Erl, vrijheid van godsdienst is geen absoluut recht. Dat kunt u haarfijn nalezen in de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van onze Grondwet."

  Mais vanzelfsprekement!

  Geldt dat voorbehoud dan niet voor bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting? Is die vrijheid dan wel een absoluut recht?

  Percies.

  Vrijheden kunnen behalve colluderen ook collideren. Naar goed rechtsgebruik wordt bij collisie per individueel geval bekeken hoe de verhouding tussen de conflicterende grondrechten ligt en welk in dat geval primeert. Het is immers onmogelijk om enig grondrecht universeel hoger dan de andere te stellen. Waarom? Omdat zij allen incommensurabele - ja, zoekt U dit maar even op in Uw woordenboek - waarden uitdrukken die niet voor eens en voor altijd kunnen worden gerangschikt - hoogstens nevengeschikt. Deze waarden zijn kennelijk in abstracto onder de mensen in al hun diversiteit en pluraliteit van gelijkbehartigenswaardig belang gevonden, erkend en bekrachtigd en moeten zoals reeds gezegd in concreto ingeval van collisie per geval gewogen worden door een politiek onafhankelijk instituut: de rechter.

  De roep om de vrijheid van meningsuiting sacrosanct te verklaren druist in tegen dit pluralistische rechtsgevoel en tast de diepste waarden, tradities en het systeem aan van een beschaafde democratische rechtsstaat dat een 'free and open society' wil zijn.

  Dat weet U unzweifelbar ook wel. Waarom houdt U zich dan zo eenzijdig van den domme?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Earlkoen

  "Daarnaast hebben zij op basis van artikel 6 Gw net zoveel recht hun geloof te belijden zoals zij dat willen als U"

  Oh ja? MOSLIMS hebben nérgen "recht op" onder artikel 6GW dat ontworpen werd toen er nog geen moslims in Nederland bestonden - door ONS voor ONS ontworpen - nooit en te nimmer voor moslims die bovendien onze religies AANRANDEN in Koran.

  Moslims zijn huichelaars aan wie door Koran/Mohammed geen Vrijheuid van Religie toegestaan is, die de DOODSTRAF kunnen krijgen indien zij 'de moslims verlaten', en dezelfde MOSLIMS zijn die niet aarzelen ex-moslims en niet-moslims te VERMOORDEN als rednenen waarom moslims geen Vrijheid van Religie kunnen claimen omdat zij toevallig verzeild raakten onder ons die wel Vrijheid van Religie bewerksteligden.

  En moslims zijn die ons zelfs VERBIEDEN in Islamitische landen te zijn en waar zij ons VERMOORDEN, kerken en christenen in brand steken door haat vervuld door Koran/Mohammed/hadiths zeker ook voor Joden.

  MOSLIMS horen bewezen helemaal niet thuis onder ons!

  Zolang we bidden is er God. Zolang we niet bidden is er geen God."

  Hahahaha! 'God bestaat niet omdat ik niet bidt'. 'moet kunnen'.

  "Sowieso zal die ander dat toch blijven doen, wat U er ook van vindt en doet"

  Ze doen maar wat zij niet laten kunnen, maar wat niets veranderd aan ook mijn diépste verachting voor moslims en alles Koran/Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Erlkönig
  Het moslimhoofddoekje staat gelijk aan het Übermensch-Untermensch-principe.
  Mag ik raden waar dat vandaan komt?
  Kleine kindertjes die met dat nazistische kopvod naar school gestuurd worden kan ik geen xenofoben noemen.
  Hun ouders zijn daar verantwoordelijk voor.
  En @Erlkönig.
  "Kijk eens, @Erlkönig,
  ik ben geen zwijn of aap"
  En @ Erlkönig:
  "Goed zo, meis!"

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @Erlkönig
  De jodenster was inderdaad verplicht om de Joden als Untermensch te onderscheiden van de Übermensch.
  Het hoofddoekje maakt onderscheid tussen Ongelovigen, Apen en Zwijnen en de Gelovige islamiet.
  maar ik ben 'r nu zo langzamerhand wel van overtuigd dat jij daar geen bezwaar tegen hebt.
  Vertel 'ns hoe jij daar toe bent gekomen?
  Om de "Jodenster" te vergelijken met het islamitische kopvod?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Je kunt de in bezitname van de openbare ruimte door de middeleeuwers tolereren, daar heeft der Erlkönig vanaf zijn troon ,in de ene hand een glas whiskey in de andere de e-reader met Ulysses, geen moeite mee het is immers vrijheid , zo kun je de stroom van Erlskönigs bewustzijn een beetje verdovend ja dat wel beschouwen. Een wat heldere kijk op dit fenomeen is het feit dat deze beperking van vrijheid een beetje kankerverwekkend is voor mijn bewustzijn, zodat er iets gaat schuren, van buiten af opgelegd.Daar kun je wat aan doen zonder verdoving weliswaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ Earlkoenig

  "Daarnaast hebben zij op basis van artikel 6 Gw net zoveel recht hun geloof te belijden zoals zij dat willen als U"

  * Moslims hebben helemaal geen recht op Vrijheid van Religie,
  integendeel de doodstraf gebeurd voor moslims 'indien zij de moslims verlaten'.
  * Koran/Mohammed staat aan niemand Vrijheid van Religie toe.
  * WIJ staan moslims toe artikel 6 Gw te gebruiken dat door óns en voor ons ontworpen werd ver vóór Islam in Nederland.
  * Moslims zijn slechts slaven van Koran; en bedelaars die deze vrijheid krijgen van 'de mensen van het Boek' die hun Koran zegt te zullen VERNIETIGEN.
  * Moslims hun Koran/Mohammed een trap nageven door de Vrijheid van Religie te accepteren van 'haram' christen, Jood en 'infidel'. Hahaha!
  * In hun moslimlanden geen Vrijheid van Religie - integendeel daar discrimineren t/m vermoorden dezélfde moslims die met dezélfde Koran in Nederland wonen,
  christen, Jood en 'infidels'.

  Opvallend is dat Koran=sharia op allerlei vlakken strafbaar is onder de Nederlandse wet:
  * Voor 'Valsheid in Geschriften' dat verwrongen stuk plagiaat Koran geroofd en verkracht uit het N.T. en O.T. van christenen en Joden
  Plagiaat is al strafbaar daar bovenop:
  * Bedreigen met VERNIETIGING en ophitsen tot geweld voor groepen, d.w.z. geweld voor alle niet moslims in Nederland,
  * Dit Befehl uitgevoerd door Koran believers betekent, zoals voor Mo B, levenslange gevangenisstraf.
  * Het adverteren van pedofilie en kindhuwelijken zoals in Koran is strafbaar.
  * Polygamie is strafbaar.
  * Tot oorlog oproepen 'jihad'
  * Verminkingen door de moslimbeul w.o. handen en voeten afhakken 'van de dief'
  * 'Geselen met 100 slagen' voor 'overspel'.

  Koran/Mohammed is slechts misdadig.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Annabeth, dat was eenduidig, hopelijk is Erlkönig zonder een glas whiskey in staat nadat hij de Ulysses (James Joyce) gelezen heeft Uw eenvoudige maar wel correcte taal te begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Het is jammer dat u zo graag, op het dwangmatige af, intelligent gevonden wil worden. Het komt de helderheid van uw bijdragen zeker niet ten goede.

  Nu zal ik het voor de laatste maal uitleggen Erl, maar dan hou ik er mee op.

  Per definitie bestaan er in onze seculiere maatschappij geen ongelovigen of niet-moslims. Laat dat even op je inwerken Erl, neem er desnoods de tijd voor. Dat uitgangspunt staat onder druk door zij die menen dat de wereld wél op die manier gescheiden dient te worden. De islam bestaat bij de gratie van de niet-moslim. Haar hele bewustzijn is steeds het bewust zijn het andere niet te zijn (Hans Jansen gaf dat nog eens aan middels de geloofsverklaring in de islam). De hoofddoek benadrukt het onvermogen om samen te vallen met de ander. Bewustzijn en zelfgenoegzaamheid zijn immers onverenigbaar. Nu de essentie van de islam zich niet verhoudt tot het uitgangspunt van neutraliteit van de publieke ruimte, heeft de islam te wijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ R.H.

  Hoei boei! Uw epistels zijn tenminste wél nog enigszins te pruimen, in flagrante en fnuikende tegenstelling tot die van onze schuimgebekte en vuistentotbloedenstoegebalde ongodsdienstwaanzinnige zuster Annabeth.

  Erl zal U later op deze Goede Vrije Dag ad redundam et nauseam riposteren. Voor nu verkiest Erl de vrijheid van zijn jacht en het ruime sop (ja, tobsportert: met een goed glas whiskey in de linkerhand en de Matthäus Passion op maximaal volume).

  Erlbarme dich!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Verwonderlijk dat zoveel mensen reageren op de gedachtespinsels van een persoon die door middel van bombastisch taalgebruik poogt te suggereren een bovengemiddelde opleiding te hebben genoten maar vervolgens door zijn redeneertrant er op pijnlijke wijze blijk van geeft niet veel te begrijpen van wat er in de wereld om hem heen gebeurt.
  Zijn poging om de moslim-hoofddoek gelijk te stellen aan de "Jodenster" is tenenkrommend schandalig.

  Het feit dat de persoon zich koning van de elfen noemt zegt genoeg over zijn realiteitszin.

  Wel vermakelijk is het dat deze persoon een woordenboek NL-Latijn heeft ingeslikt en er een sport van heeft gemaakt deze woorden in geconcentreerde vorm richting zijn toehoorders te spuwen. Ach ja, het houdt je van de straat hè?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Grapje: der Erlkönig blijkt een woordenboek naast zijn computer te hebben liggen, goedgekeurd door sheik Fawaz Jneid, heimelijk lid van Sharia4Belgium.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ Topsporter

  Grrrrr! klauwen uit als een kat lust ik Koran/Mohammed/hadiths wel rauw!

  Die erl met zijn interessant doen door geaffecteerd vermeend door hem 'clever' taalgebruik geef ik liefst van katoen in ten minste duidelijke Jip en Janneke taal!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Nota bene dat een moslim het als zijn 'recht' ziet onder ónze Vrijheid van Religie. dat ook Nederland vervuild wordt met dat afschuwelijke en geamplificeerde gekrijs vanaf minaretten 'tot gebed'.

  Alsof er geen klokken en horloges zijn!

  Geef Islam een vinger en je hele hand verdwijnt!

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @ annabeth

  Verwart U wellicht niet Jip-en-Janneketaal met gruwhartige groviteiten casu quo Peppie-en-Tokkietaal?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @ Maurits D.

  "Zijn poging om de moslim-hoofddoek gelijk te stellen aan de "Jodenster" is tenenkrommend schandalig."

  Erlkönig vindt dit juist een zeer passende vergelijking. Wel moet U de vergelijking goed begrijpen: 'decoderen', als het ware. Er vindt namelijk voor de goede verstaander een dubbele beweging plaats in casu vestis capitum islamicus.

  De islambashers die een allergie voor de hoofddoek tentoonspreiden begrijpen de hoofddoek als een symbool ter (h)erkenning van de vernedering van de (moslim)vrouw. Door de hoofddoek te willen verbieden beogen de islambashers ogenschijnlijk de (moslim)vrouw te willen bevrijden van het (door en door mannelijk gedomineerd geachte) islamjuk.

  Ogenschijnlijk.

  Want tegelijkertijd fungeert het hoofddoekje als een omgekeerde nazi-jodenster: ter herkenning en identificatie van De Ongewenste Ander, de Onaanraakbare Barbaar die de moslim in veler islambashersogen is.

  Nu, de dubbelheid schuilt daarin dat de islambashers het teken (de hoofddoek) weg willen hebben omdat zij enerzijds door de hoofddoek herinnerd worden aan een historisch zo tragisch beproefde uitsluitingsstrategie en anderzijds zichzelf uitgesloten en geïdentificeerd weten als De Ongewenste Ander, de Onaanrakbare Barbaar en het hoofddoekje als het ware een nazi-jodenster – nu die van de Ongelovige, de Infidel, het Varken - op hen projecteert.

  De hoofddoek stigmatiseert in subliminale zin de islambashers dus zèlf.

  Op twee wijzen: als dader van uitsluiting gelijk de nazi’s de joden én simultaniter henzelf als slachtoffer van vermeende uitsluiting door De Ander. Een precessie en inversie van het zuivere simulacrum: het hoofddoekje als een dubbel dadersignatuur dat de fundamentele realiteit ervan wegvaagt.

  Zo pervers kan de geschiedenis zich kennelijk herhalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. IOC steunt FIFA in hoofddoekjeszaak
  RIJSWIJK - Het IOC steunt het besluit van de FIFA de Iraanse voetbalsters van de eerste Olympische Jeugdspelen in Singapore (14-26 augustus) te weren als zij daar aantreden in een tenue dat voldoet aan de islamitische kledingvoorschriften, dus inclusief hoofddoek. Het olympisch comité stelde woensdag dat het besluit van de wereldvoetbalbond het dragen van een 'hijab' te verbieden conform de regels is en dat een en ander bijtijds aan het Iraans olympisch comité is meegedeeld.

  De Iraniërs hadden protest aangetekend bij de FIFA en andere internationale sportbonden en gevraagd het verbod op te heffen. Ze wezen erop dat Iraanse vrouwen in het verleden altijd met het gehele lichaam bedekt en hoofddoekjes op aan internationale sportwedstrijden meededen en dat zij dat ook in de toekomst willen blijven doen.

  IOC steunt FIFA in hoofddoekjeszaak

  BeantwoordenVerwijderen