Annelies Moors laat de grote problemen rond islamitische vrouwen onbesproken


Onderzoeker Annelies Moors schrijft semi-wetenschappelijk rapport van 56 pagina's over 20 'islamiseren-begint-bij-je-zelf-moslima's' en laat de grote problemen rond islamitische vrouwen onbesproken.

Prof. dr. Annelies Moors van de Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek verricht naar het dragen van gezichtssluiers in Nederland, kleding dus waarbij alleen de ogen vrij zijn.
Het heeft een 56-pagina's tellend rapport opgeleverd: 'Gezichtssluiers Draagsters en Debatten'. Sinds 2003 (ROC-affaire) zijn gezichtssluiers volgens Moors een probleem geworden in Nederland.  Aan de hand van met name krantenartikelen heeft de antropologe en Arabiste gekeken hoe het debat sindsdien over gezichtsbedekkende kleding is verlopen. "Welke standpunten, argumenten,Prof. dr. Annelies Moors van de Universiteit van Amsterdam
gevoeligheden en emoties worden daarbij naar voren gebracht?" Daarnaast gaat iets meer dan de helft van het rapport over de draagsters zelf: wie zijn zij, om welke sluiers gaat het eigenlijk, welke beweegredenen hebben deze vrouwen, hoe is het begonnen en wat zijn de effecten voor deelname aan de samenleving?

Deze vrouwen en de onderzoeksmethode
Tot nu toe klinkt het allemaal geweldig professioneel maar twee dingen vielen mij bij het lezen van het rapport (dat onlangs bij de kamerstukken is gevoegd) in het bijzonder op. Allereerst de achtergrond van de ondervraagde vrouwen en de wijze waarop Moors met hen in contact is gekomen. Voor het onderzoek heeft Annelies Moors met 20 vrouwen uitgebreid contact gehad, wat meestal een gesprek van rond de 2 uur inhield. Die vrouwen blijken dames te zijn voor wie het dragen van een gezichtsbedekkende sluier een bewuste, vrijwillige keuze is. Zo'n 30 pagina's van het uitgebreide rapport gaan dus over 20 vrouwen die, kort samengevat, uit liefde voor of verliefdheid op de islam en/of uit spirituele overwegingen zich volledig wensen te bedekken, alleen de ogen (en de handen) blijven (meestal) vrij. Deze geheel vrijwillig voor de islam gevallen vrouwen zijn voornamelijk Nederlandse bekeerlingen of, in mindere mate, in Nederland uit Marokkaanse ouders geboren meisjes. Aldus Moors.

Hoe is Moors met deze vrouwen in contact gekomen? Is ze op pad gegaan, de prachtwijken in, schoenen uit en de moskee in of heeft ze de gemakkelijk aan hun kleding herkenbare vrouwen op straat aangesproken? Nee, geen van deze methodes, maar wél via een zogenaamde sneeuwbalmethode omdat, schrijft Moors, "die met name vaak wordt gebruikt in situaties waarin een vertrouwensband van belang is, en waarin het gebruik van een (a-selecte) steekproef niet mogelijk of zinvol is." Waarom een (a-selecte) steekproef niet mogelijk of zinvol is, vertelt ze er niet echt bij terwijl ik dat graag zou willen weten om haar onderzoek op waarde te kunnen schatten.
Maar Moors is dus anders te werk gegaan. Vrienden en collega's hebben haar geholpen door een email-oproep te laten circuleren in hun netwerken. Om niet alleen in en via de vriendenkring te werven én voor de nodige diversiteit heeft Moors ook direct vrouwen op websites, discussiefora, op paltalk en op hyves aangeschreven van wie zij de indruk kreeg dat die een gezichtssluier droegen.

Hoe divers, of hoe wetenschappelijk is zo'n aanpak eigenlijk? Ik vind dit discutabel. Het komt er namelijk toch op neer dat Annelies Moors alleen via internet welbespraakte, gealfabetiseerde (want hier geboren) en zelfbewuste sluierdraagsters heeft geselecteerd. (Het zou me niets verbazen als ze uitbundig gebruik heeft gemaakt van het weblog van ex-feministe Anja Meulenbelt of het toen veelgebruikte Opzij-forum uit 2004.)

Geen sprake dus van importbruiden, geïsoleerd leven, dwang, talrijk kroost, afhankelijkheid, analfabetisme, huishoudelijk geweld en nare mannen. Moors kan mij niet wijs maken dat deze groep gesluierde vrouwen in Nederland niet voorkomt. Dat doet ze gelukkig ook niet maar wat zegt ze over deze vrouwen die ze niet heeft bereikt of kunnen bereiken?

"De vraag is dan of dit een specifieke subcategorie zou kunnen zijn. Het ligt inderdaad voor de hand dat het dan om vrouwen zal gaan die sterk geïsoleerd leven en ook geen toegang tot internet hebben, waaronder lager opgeleide vrouwen die nog niet lang in Nederland zijn."

Dat deze vrouwen nog niet lang in Nederland zijn, lijkt een slag in de lucht maar Moors weet dus wel degelijk dat deze vrouwen er zijn "maar vergeleken met de Nederlandse bekeerlingen en de vrouwen van Marokkaanse achtergrond gaat het om zeer kleine aantallen."

Het gaat sowieso om kleine aantallen, weet Moors. Meer dan 500 vrouwen die in Nederland gezichtsbedekkende kleding dragen, zullen er niet zijn. (Hoe weet Moors dat zo zeker als ze ze niet heeft kunnen bereiken? Waarom de ene kleine groep wel en de andere niet?)

De geïsoleerd levende vrouwen komen in 't onderzoek dus niet aan bod, terwijl dit natuurlijk de vrouwen zijn (al was het er maar één!) om wie het allereerst zou moeten gaan. Deze groep niet te onderzoeken, deze groep voor dit onderzoek uit te sluiten, lijkt me een misser, want juist deze vrouwen verdienen het 'in kaart te worden gebracht'. Waarom dragen zij allesbedekkende kleding? Spreken ze Nederlands? Willen ze meedoen aan een onderzoek? Wat vindt hun familie/man daarvan? Zijn ze gelukkig? Waar komen ze vandaan? Wonen ze hier graag? Hoe ziet hun leven eruit? Hoe is het zo gekomen? Wat zijn hun beweegredenen zich te bedekken? Is er sprake van dwang, is hun aantal in Nederland groeiende sinds 2003? Moeten eventuele dochters hun voorbeeld volgen? Kan er überhaupt wel over gesproken worden? Kortom, hebben deze vrouwen eigenlijk wel een leven?

Wél komt in het rapport uittentreure aan de orde met welke 'problemen' de bekeerlingen (de grootste groep volgens Moors) zoal te kampen hebben. Oh, o, wat hebben deze vrouwen het zwaar! Conflicten hier, conflicten daar, kortom een 'islamiseren-begint-bij-je-zelf-moslima' in Nederland zijn, legt een zware druk op hen, terwijl ze zelf vinden dat ze er niemand mee lastig vallen. En wat anderen, hun ouders soms uitgezonderd, van hun zwaarreligieuze, allesbedekkende kleding en van hun nieuwe levenswijze vinden interesseert deze dames niet zo en ja, dan volgen alle clichés (lees het rapport en hier): 'er zijn ook andere stijlen van kleding waar anderen zich ongemakkelijk bij voelen (punk, gothic, zeer onthullende kleding) en die nodigen ook niet tot open communicatie uit en dus is het meten met twee maten want over deze kleding hoor je nooit dat het een probleem vormt voor de democratische rechtsstaat'. (Punk en zwaar-religieuze kleding met elkaar vergelijken! Ik neem aan dat het volgende rapport van Annelies Moors over 20 punkjongeren gaat of 20 gothicjongeren, en dat dat rapport ook 56 pagina's beslaat.)

Gelukkig redden de bekeerlingen en Marokkaanse vrouwen zich ondanks de praktische moeilijkheden toch goed in Nederland, vindingrijk als ze zijn, en ze emigreren ook wel eens naar Marokko of Saoedi-Arabië (Moors: "Daar maakt het [allesbedekkende sluiers] deel uit van een geaccepteerde beleving van de islam, terwijl het in Nederland veel onbegrip en aandacht oproept.") - Moors doet geen moeite uit te zoeken in hoeverre kledingsvrijheid voor vrouwen in islamitische landen bestaat. -, een enkele keer gaat de zelfgekozen sluier hier na een tijdje toch maar weer af, en een enkeling weet dat ze inmiddels niet zo ver meer hoeft te reizen want Engeland is dichtbij en de Engelsen zijn veel beleefder dan wij. Duidelijk is dat deze vrouwen (hoe snel die groep gegroeid is, komen we uit het rapport overigens niet te weten en ook niet hoe de situatie vóór 2003 was) onze steun niet nodig hebben, integendeel.

Hoofddoek
Het tweede punt dat mij in het onderzoeksrapport opviel, is de reden waarom Annelies Moors überhaupt onderzoek heeft gedaan naar de totale gezichtssluiers (overigens niet de boerka maar de nikaab) en hun dragers in Nederland en niet naar de hoofddoek die door ontzaglijk veel meer meisjes, vrouwen, kinderen, kleuters zelfs, in Nederland wordt gedragen of opgezet, zeker sinds 2001 en wat als een zorgwekkende en onwenselijke ontwikkeling moet worden ervaren want elke hoofddoek verspreidt hetzelfde malle bericht. Dat had ik interessanter en logischer gevonden want dan hebben we het niet over 500 maar over een groep van tienduizenden of misschien wel honderdduizenden potentieel te onderzoeken individuen. Ook Moors kan weten dat daar flink wat meisjes bijzitten die de doek niet vrijwillig dragen maar ertoe gedwongen worden en als Moors dan gaat (onder)zoeken zal ze tal van redenen vinden. Moors ontving in 2007 van Norface, een netwerk dat wordt bekostigd door het Zesde kaderprogramma van de Europese Unie, reeds 500.000 euro voor een onderzoek naar islam en mode, maar had voor dat geld geen veel beter onderzoek opgezet kunnen worden?

Wat schrijft Moors hierover? Heel kort. Op pagina 28 lees ik: "vrouwen die sjaals en hoofddoeken zo dragen dat het onderste deel van hun gezicht ermee is bedekt, de zogenaamde ghimaar, zijn niet degenen over wie er in de media en de politiek zo veel commotie is."

Pardon? Niet zo veel commotie over de hoofddoek of de halsdoek? Misschien niet al te veel in de reguliere media en in de politiek (en hoe komt dat?!) maar in welke afgelegen polder heeft Prof. dr. Annelies Moors de laatste jaren geleefd dat ze niets over de beredeneerde weerzin tegen, de onrust en zorg over en onvrede met de enorme toename aan hoofddoekdragende vrouwen in Nederland heeft meegekregen? Denkt ze wellicht dat de hoofddoek - in het rapport één keer als 'mode-hoofddoek' aangeduid, maar in wezen hetzelfde symbool als de sluier, het enige verschil is wat centimeters stof - inmiddels 'deel uitmaakt van een geaccepteerde beleving van de islam in Nederland'? Zoals zeg maar de gezichtsbedekkende sluier in Saoedi-Arabië? Het lijkt erop want even googelen op internet leert dat Arabiste Moors zeer begaan is met vrouwen die zeggen de hoofddoek vrijwillig te dragen. Ja, Moors promoot de hoofddoek met verve.

Maar ik ben bang dat ik toch slecht nieuws voor mijn naamgenoot heb. Het dragen van hoofddoeken wordt inderdaad door een tamelijk groot deel van de boven-ons-gestelde elite van harte gesteund maar een groot deel van de Nederlandse bevolking moet er helemaal niets van weten.

Als je dan toch een onderzoek naar het dragen van religieuze kleding in Nederland wilt verrichten, doe dat dan degelijk en in de breedte en begin met de hoofddoek want die heeft de afgelopen jaren in Nederland een desastreuze opmars doorgemaakt. Het vriendennetwerk van Annelies Moors is bij zo'n onderzoek beslist overbodig. Hoeveel (schoolgaande) meisjes worden onder druk gezet om een hoofddoek te dragen? Aantallen, graag! Wat is het effect op andere meisjes? En op jongens? Wat zijn de beweegredenen om een hoofddoek in Nederland vrijwillig te (gaan) dragen? Hoe is het begonnen? Op welke leeftijd? Wie zijn het? Beïnvloeden oudkomers de nieuwkomers hierbij? Waar komen ze vandaan? Wat zijn de effecten voor onze samenleving? En ga zo maar door.

Kijk, een dergelijk nuttig onderzoek zie ik met belangstelling tegemoet. Kan er daarna eindelijk actief beleid worden gevoerd om de hoofddoek te demotiveren daar waar mogelijk. In het belang van alle vrouwen. Het semi-wetenschappelijke rapport - het is eigenlijk meer een opiniestuk - dat er nu ligt, gaat over een groep die geen bescherming behoeft, noch steun. Moors polariseert met haar opiniestuk en dat mag best maar ze had er verstandig aan gedaan het niet op deze manier als serieus onderzoek te presenteren.

Verstandige kamerleden zullen dit rapport alleen maar kunnen lezen als het vergezeld gaat van een rapport dat veel meer recht doet aan de maatschappelijke problemen en onvrede van dit moment rond de opmars van islamitische kledij voor vrouwen.

Annelies van der Veer
 14 december 2009

51 opmerkingen:

 1. Wouter Bos presteerde het op de jaarvergadering van de PvdA om op een geslepen mannier te suggereren dat moslima's met een hoofddoek niet veilig over straat zouden kunnen gaan.

  "Moslima's moeten op straat (weer) zonder vrees een hoofddoek kunnen dragen". Of woorden van die strekking.

  Indirect geeft hij de groepen jonge moslims - vooral de Marokkaansen - zo een vrijbrief om er nog harder op los te rossen. Ook gaan dit soort smerige opmerkingen een eigen leven lijden. 'Moslima's worden toch ook aangevallen' zal de makkelijke smoes zijn die snel is gevonden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoewel ik het door de bank genomen zeer eens ben met de kritiek die hier wordt geleverd, zou ik een kleine opmerking willen maken t.a.v. de vergelijking met punkers - opgeworpen door de Nederlandse bekeerlingen, durf ik te wedden. In zoverre punk elementen in zich droeg van (maatschappelijke) recalcitrantie en provocatie en de wens zich te distantieren van de mainstream is zo'n vergelijking misschien niet helemaal zo gek, vind ik. Het zou mij niet verbazen als precies deze motieven een rol spelen, toch minstens bij een subgroep.

  Dat doekvrouwen veelal worden gedwongen danwel gemanipuleerd door mannen in hun gemeenschap, daarvan ben ik overtuigd. Toch verwacht ik dat wanneer zij alleszins gerechtvaardigde woede zouden voelen over deze (vernederende) dwingelandij, die zich eerder tegen de Nederlandse samenleving zou richten (overdracht) dan tegen de eigen groep, waar immers hun loyaliteit ligt. Bovendien is het sociaal riskant zich opstandig te tonen en is er ook veel te weinig steun voor van buitenaf: de eisen van deze mannen worden tenslotte aan alle kanten geaccommodeerd door de Nederlandse instituties. Heel anders dan in Frankrijk, bijvoorbeeld. (In een stad als Parijs zie je in het wijd uitgestrekte centrum zelden hele hordes met doekjes).

  Even los van de punk-vergelijking is mijn indruk dat het dragen van sluiers en hoofddoeken vaak wel degelijk een manier is om op te vallen en de aandacht op zich te vestigen: kijk mij, kijk mij! Het religieuze doel van zedigheid zie je met regelmaat van de klok bespot worden door de draagster zelf: strakke, opzichtige en hippe kledij, naaldhakken, 'sexy' gewaggel en gedribbel, en makeup. Wat dat betreft is het (ook) een fenomeen waarbij je een kruisbestuiving ziet met de Westerse, narcistische ben-ik-wel-in-beeld cultuur.

  Hoe dan ook bedankt, Annelies, voor weer een uitstekend stuk.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. hm.. thank you for this text :)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Vooral schokkend is het feit dat er zulke enorme subsidiebedragen aan dit soort zwaar gepolitiseerde niet wetenschappenlijke onderzoeken wordt besteed. 500.000 euro alleen al naar die Moors, waar is het geld allemaal aan besteed? Ongetwijfeld zullen ze elkaar allemaal leuke goed betaalde opdrachtjes toespelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nu is het wel zo dat Moors het onderzoek plaatst tegen de achtergrond van de berichtgeving in de media met het ROC als spreekwoordelijk voorbeeld. In dat licht heeft een onderzoek naar de thuisverblijvende, niet Nederlands sprekende vrouwen, geen rol te spelen. Het gaat Moors er kennelijk om die, naar wat ik noem provocatie, in beeld te brengen.

  Haar eindconclusie kan ik in zoverre delen dat het hier inderdaad gaat om, zo te zeggen, buitenbeentjes in de samenleving. Het is een randverschijnsel dat mede wordt ingegeven door een kleine ‘hype’, ‘het ‘experimenteren met identiteiten’, het ‘uitproberen’ en het gewoonweg ‘spannend’ vinden dan wel het bewust ‘afzetten’ tegen de maatschappij (zie Conclusie onder 2.). Dit alles is natuurlijk slechts mogelijk onder de noemer van een sterk ontwikkeld spiritueel bewustzijn wat in dat opzicht slechts als vehikel fungeert. Moors lijkt te suggereren dat, door met ze in ‘gesprek’ te gaan en te communiceren, we eigenlijk van doen hebben met worstelende vrouwen die getergd worden door een ontwikkelingsprobleem. Daar is wat voor te zeggen want de tijden van het tuchthuis zijn voorbij.

  Maar wat wél storend is aan de eindconclusie is het welhaast gemakzuchtig overnemen van de problematiek van die vrouwen en die kritiek dan vervolgens tot de hare maken. Er zit geen enkele kritische kanttekening bij. Dat kan natuurlijk liggen aan de omstandigheid dat ze het zelf ook dwaallichten vindt die je niet te hard moet aanpakken, maar het was wel zo aardig geweest als Moors de bal van de provocatie eens had teruggespeeld. Op huilende moslima’s alleen, kan men geen beleid maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. En weer wordt een prachtig zicht geboden op wat voor sociale wetenschappen vrkocht wordt. Een verpolitiekt verhaaltje dat steevast tot de gewenste uitkomst leidt dat de deviant gedrag vertonende groep klein is en dat het allemaal wel meevalt. Kosten van het onderzoek zijn uiteraard voor de gemeenschap zoals ook de rekeningen van verzwegen misstanden dat zijn.

  Onder andere om dit eens veranderd te krijgen en niet langer gemeenschapsgeld in het bezwerende ritueel van een politiekcorrect sociaal'wetenschappelijk' rapport te investeren maar die centen eens tot nut van de maatschappij aan te wenden lijkt een politieke shocktherapie noodzaak.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoezeer de moslem dames zich ook voor hun geloof uitsloven, de meesten van hun zullen na dit leven in de hel terechtkomen:"Sahih Muslim 36:6600 - Allah's Messenger said: Amongst the inmates of Paradise the women would form a minority."

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Bij onderzoeken via een zelf bij elkaar gezochte aselecte steekproef moet een groot voorbehoud worden gemaakt. Deze onderzoekster maakt dat voorbehoud niet, net zo min als de media die de resultaten vrij kritiekloos overnemen. Heel goed dat Annelies zich buigt over het werk van de andere Annelies.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De reacties onder het stuk van Annelies Moors op de Trouw site spreken ook boekdelen.

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2931032.ece

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het begrip `vrijwillig´ is zeer rekbaar. Een meisje dat in haar buurt op straat telkens wordt uitgescholden voor hoer zal om van het gezeur af te zijn geneigd zijn om een hoofddoek of gezichtsbedekking te gaan dragen, zeker als ook haar familie hierachter staat. Dit zal haar gemakkelijker vallen, naarmate er meer komen. De groepen moslimjongens, die zien dat hun gedrag effect heeft, zullen zich dan steeds meer gaan richten op autochtone vrouwen, van wie wellicht enkelen, die in islamitische wijken de straat op moeten, daar hun hoofd of gezicht gaan bedekken om van het gescheld verschoond te blijven. Op die manier gaat de zichtbare islamisering van onze maatschappij steeds verder.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Naar mijn mening is er maar één radicale oplossing voor de toenemende invloed op het openbare leven van georganiseerde religies: een strikte scheiding tussen kerk en staat(Laïcité).

  Een goede strategie om dit doel te faciliteren is om voortaan elk probleem met wéér een nieuwe godsdienstuiting steeds te vergelijken met de gewenste Laïcité-rechtsvorm.

  Doet men dit niet, dan blijft het dweilen met de kraan open!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hulde Annelies!

  Moors is met deze vrouwen in contact gekomen via een zogenaamde sneeuwbalmethode…

  De poldermoslimahoofddoekbrigade heeft gewoon even een mailtje rondgestuurd?

  Het stuk zou ook in Trouw geplaatst moeten worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Godallemachtig, wie had dat toch gedacht dat we ons anno 2009 hiermee bezig moeten houden. De idioten weten niet van ophouden met het achteruitlopen in de geschiedenis. Ik dacht dat wetenschap bedoelt was om de mensheid vooruit te helpen en niet om stagnatie bevorderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Prima stuk. Natuurlijk vraagt Moors niets aan vrouwen die worden gedwongen in een tent rond te lopen; de hele tendens in de media - en die tendens is internationaal - is om aan te tonen dat de hoofddoek, niqaab en burka geheel vrijwillig worden gedragen. Die boodschap moet 'de gewone man' de strot in worden geramd via 'onafhankelijke onderzoeken'. En die bekeerde moslima's zijn vaak het ergst.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Moors kan de parallel trekken naar de dubbele standaard van hanenkamen en gothic omdat de 'islam' slechts het vehikel is.

  De islam wijkt in overtuiging van onrustige zielen niet af van Karl of Mao. Onze Annelies had ons daar op al gewezen in de terechte verzuchting waar het onderzoek zou zijn naar jongeren die een hanenkam preferen.

  Het enige wat ik op de visie van Moors tegen heb is de stigmatisering zelf. Dat zou namelijke betekenen dat als terroristen de islam misbruiken deze vrouwen dat ook doen. Maar die vraag werpt Moors niet voor de voeten van de ongelukkige, maar overtuigd spirituele zondaars.

  Maar wie gaat het schimmenspel aan met Antje (Christelijk Gereformeerd) uit Friesland die plotseling meent dat er zoiets als Allah bestaat? Dat doet niemand. En dat is wat Moors ons wil vertellen.

  Het gaat nergens over. Het is een identiteitsprobleem. Het heeft niets met de islam te maken. En ik ben geneigd haar te volgen omdat die 'echte' gesluierde haar mond niet open doet omdat ze niet beter weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Annelies Moors is een zuivere-islam-apologeet. Korter kan ik het niet zeggen.

  Groetjes, Pieter

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @R.H.Terroristen misbruiken de islam niet maar gebruiken die gewoon met stilzwijgende goedkeuring van de zogenaamd gematigde moslims die nooit protesteren tegen deze extreme expansiedrift van de islam. Terreur in naam van de islam ten ten behoeve van de islam is gewoon één van de uitingsvormen van de islam die islamisering ten doel hebben. De ene doet het door middel van manipuleren van politieke partijen, de ander weer door dreigementen of inspelen op valse schuldgevoelens, het kiezen van de slachtofferrol en een kleine groep gaat over tot terreur. Terreur is gewoon niets meer dan de ultieme uitingsvorm van de totalitaire islam die zich uiteindelijk niet met andersdenkende niet-moslims op gelijkwaardige voet verdraagt. Zie praktijk in islamitische landen waar andersgelovigen worden onderdrukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Annelies, wat is de ROC-affaire uit 2003? Ik vraag het omdat ik toen zelf op een ROC werkte en er bij ons een nikaab-affaire speelde.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ter aanvulling: Commissie Gelijke Behandeling vraagt ruimte voor Hoofddoek (en sluier), ook bij de politie:


  CGB vraagt ruimte voor hoofddoek en sluier  Ook als het gaat om kleding van politiemensen vraagt de CGB ruimte voor godsdienstvrijheid, zo blijkt uit een advies uit 2007 aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Hoewel de commissie begrip heeft voor de wens tot uniforme politiekleding, wijst de CGB erop „dat in diverse buitenlandse politiekorpsen aparte kledingstukken zijn ontworpen in de kleuren van het politie-uniform waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte van politiefunctionarissen met een bepaalde religieuze achtergrond.” De CGB vraagt de minister die alternatieven „serieus in overweging te nemen.”

  Ook de sluier die vrijwel het gehele gezicht bedekt, is voor de CGB niet taboe. In 2004 tikt de commissie een rooms-katholieke school in Den Bosch op de vingers die weigert te communiceren met een moeder met zo’n sluier die haar zoontje van vier wil inschrijven op de school. De vrouw wil mannen niet aankijken en geeft hun geen hand.
  Dossier

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @Svetlana. Zie pagina 5 van het rapport (klik op de link in de tekst).

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ik vraag me af welk vakgebied prof. Moors beoefent. Discussies over islamitische zaken door niet-moslims krijgen toch al gauw iets onwerkelijks als je ook maar een beetje van de mohammedaanse denkwereld afweet.
  Op deez’ aard is dit voor hun geregeld:
  Sunan Abu Daud 11:2135 Muhammad said "If I were to command anyone to make prostration before another I would command women to prostrate themselves before their husbands, because of the special right over them given to husbands by Allah."
  Qur'an 2:223 Your wives are as a tilth (tilled earth) unto you; so approach your tilth when or how ye will. (Tilth=ploegland).
  Qur'an 4:3 Marry of the women, who seem good to you, two, three or four
  De vooruitzichten op een zalig leven na de dood zijn niet al te best voor vrouwen.
  Sahih Muslim 1:142 Muhammad said "O womenfolk, you should ask for forgiveness for I saw you in bulk amongst the dwellers of Hell." A wise lady said: "Why is it, Allah's Apostle, that women comprise the bulk of the inhabitants of Hell?" The Prophet observed: "You curse too much and are ungrateful to your husbands. You lack commonsense, fail in religion and rob wisdom of the wise."
  Zij die het paradijs wel halen blijven objecten voor hun mannen.
  Sahih Bukhari 4:544: Allah's Apostle said, 'The first group of people who will enter Paradise? Their wives will be Houris. All of them will look alike and will resemble their father Adam (in stature), sixty cubits tall.'
  Vrouwen zijn gewoon seksobjecten ook in het paradijs. Ze zijn uiteraard beter dan de rubberen replica’s die tegenwoordig kunt kopen.
  Ibn Majah, 5:4337 Allah’s Messenger said: “Allah will not admit anyone into Paradise but Allah, the Mighty and glorious will marry him with 72 wives, Every one of them will have a pleasant vagina and he (the man) will have sexual organ that does not bend down during sexual intercourse.”
  Vrouwen zijn slechts verlengstukken van hun vaders, mannen en wanneer ze oud zijn, hun zonen. De jonge vrouwen zijn o.a. wandelende vagina’s waarmee het behelpen is in dit ondermaanse. Na de dood krijgt de moslim man het veel en veel beter.
  Mannen komen altijd op de eerste plaats in de “religie van de vrede”.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Moslim-geestelijken laten hun racistische en seksistische fantasieën de vrije loop. Hier de bizarre fantasie van Mohammed al-Munajid

  Allah heeft gezegd dat de maagden zwarte ogen hebben en mooie vrouwen zijn met een blanke huid, met zwarte pupillen en een zeer wit netvlies. Hun huid is zo zacht en lichtgevend dat hij troebel lijkt.
  Allah heeft gezegd dat ze vergelijkbaar is met verborgen parels.
  De vrouwen hebben grote ogen en mannen noch geesten hebben hen ooit aangeraakt.
  Het zijn maagden die verlangen naar hun man.
  Ze hebben allemaal dezelfde leeftijd en hun schoonheid is niet alleen lichamelijk, maar ook moreel.
  Ze lijken op edelstenen, op parels in al hun schittering, hun helderheid, puurheid en blankheid.
  Ze zijn als verborgen parels, zo puur als een parel in een schelp, speciaal bewaard voor de mannen.
  Elk van hen is zo mooi dat men het kraakbeen kan zien door het delicate vlees van hun benen. Een zo opzienbarende schoonheid is niet van deze wereld. Waar zou men die kunnen vinden?
  Terwijl de vrouwen van deze wereld lijden aan lichamelijke ongemakken, overdag en ’s nachts, als gevolg van menstruatie, van bloedingen gedurende de 40 dagen na de bevalling, van vaginale bloedingen en ziekten, zijn de vrouwen in het paradijs puur, zonder gebreken en hebben geen menstruatie, geen ontlasting, geen urine en geen kinderen. Bovendien heeft allah hen gereinigd van alle andere onreine zaken in hun verschijning en in hun karakter. Ze zijn niet jaloers, hatelijk, humeurig of hebberig.
  Ze verblijven in tenten die afgesloten zijn voor iedereen, behalve voor hun echtgenoot. Ze gaan niet weg en als de man thuiskomt, is de vrouw er ook. In het paradijs komt het niet voor dat een man thuiskomt en dat zijn vrouw er niet is. Allah heeft hen beschreven als vrouwen die de blik neerslaan en nooit naar een andere man kijken.
  Voor plezier trekken zij zich gezamenlijk terug

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10150

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ook dit bovenstaande Franse voorbeeld laat zien dat hoe mooi die vrijheden ook zijn, ze worden helaas als wapen tegen diezelfde vrijheid gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Lijkt me inderdaad een selectief ( niet wetenschappelijk!!) onderzoekje.
  Mer ook op dat men ( algemeen) verondersteld dat hoofddoek-draagsters of niqaab- of burka-, uberhaubt waarheid zullen vertellen over de reden van dragen, meerdere keren las ik ooit in verschillende publicaties dat naar zeggen men dat "vrijwillig doet"........ze zullen eens anders zeggen.
  Stelling is: Valt de waarheid wel te achterhalen via de - draagsters zelf!
  Goed stuk Annelies!!!( niet Moors)

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Deze dames hullen zich in uitwendige schaamlappen en verkondigen daarmee het heil van de islam.
  Ze wekken bij mij dezelfde gevoelens op als verkondigers van de duizendjarige heilstaat met hun hakenkruis.
  Walgelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Annelies, stuur dit stukje s.v.p. op naar de redactie van Trouw. Ze zullen het wellicht niet plaatsen, maar mogelijk gaat er bij iemand aldaar een lichtje branden.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. 'er zijn ook andere stijlen van kleding waar anderen zich ongemakkelijk bij voelen (punk, gothic, zeer onthullende kleding) en die nodigen ook niet tot open communicatie uit en dus is het meten met twee maten want over deze kleding hoor je nooit dat het een probleem vormt voor de democratische rechtsstaat'.

  Punk en gothic zijn mode verschijnselen. Indien beu en einde puberale fase wordt er in alle vrijheid voor andere kleding gekozen.

  "....die nodigen ook niet tot open communicatie uit....".

  Hmm. Dus als de anderen falen om goed te doen, is het niet erg dat ik ook faal ?

  Het verschil met een hanekam en een hoofddoek is dat je een hoofddoek nooit meer af kunt zettten, tenzij je levensmoe bent.
  Er is nog nooit een punk of iemand met geitewollen sokken die bij verbeterd inzicht tot een andere levensstijl heeft besloten, vermoord is geworden door voormalige geloofsgenoten.

  Kinderen die hier geboren zijn uit allochtone ouders, kunnen weleens, onder toezicht van opa oma in Marokko of dat van biologische mams die mee terug is verhuisd, omdat daar het levensouderhoud in combinatie met behoud van uitkering goedkoper is, in hun eerste vier levensjaren een heel andere opvoeding hebben genoten dan andere kinderen die hier geboren én getogen zijn.

  Boerka, habijt en andere dergelijke kledij is geen mode, maar clasuur, een dikke middelvinger naar de maatschappij en de andere, de mindere, medemens. Een afzondering van de samenleving en een diep verlangen naar een andere staatsinrichting dus. Bij punk en gothic is dat ook, maar duurt zolang totdat de uitkering stopgezet wordt.
  De boerka is meer te vergelijken met andere sierstukken van een andere, ook totalitaire, politieke stroming, namelijk de mouwband en bruinhemd.
  Door middel van deze kledij wordt uitgedragen welke toekomstige maatschappelijke ordening voorgestaan wordt.
  Het relatieve voordeel bij de nazis was dat man en vrouw wèl gearmd over straat en door één deur konden gaan. Bij de islam is alles een stukje erger.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Rudolf zei...
  `http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10`150`
  -------------------------------

  Wat een betrouwbare bron ook zeg! Maar niet heus.
  Sneu.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Rudolf zei...
  Ook dit bovenstaande Franse voorbeeld laat zien dat hoe mooi die vrijheden ook zijn, ze worden helaas als wapen tegen diezelfde vrijheid gebruikt.
  --------------------------------

  Ja, jammer joh. Vrijheid geldt nu eenmaal voor iedereen. Gelovig of niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. "Vrijheid geldt nu eenmaal voor iedereen. Gelovig of niet."

  De door de wet voorgeschreven gelden voor iedereen, gelovig of niet. Dus eerst moet je je aan de wet houden, dan pas, en onder voorwaarden, is er ruimte voor geloof.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Hou ik me niet aan de wet dan? Welke wet verbiedt wat?
  Zover ik weet is geloven iets persoonlijks, geen overheid die daar wat mee kan, je kan het niet verbieden of gebieden.

  "en onder voorwaarden, is er ruimte voor geloof"

  Vind je dit geen bizarre uitspraak dan? Welke voorwaarden bedoel je nou? Aan een speldje met een maansikkel erop zul je me niet krijgen, zet dat maar uit je hoofd.
  Wat die voorwaarden zijn mag je even uitleggen vriend. Kan je je uitspraken een beetje onderbouwen, of heb je dat ook alleen maar van horen blèren?

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Er worden al meisjes van 6 jaar oud in een burka gehuld, niet in Nederland, dat niet, maar wat vind je daarvan?

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Vind je dit geen bizarre uitspraak dan?
  Neen, dat is het niet, want al vierhonderd jaar onderdeel van Nederlandse politieke discussie over de plaats van godsdienst in de Nederlandse samenleving.

  Wetgeving dient niet moralistisch te zijn, maar moet enkel het verkeer het samenleven van burgers regelen.
  Totalitaristen zoals jij, ecceuomo, Rudolf en Annelies willen graag, via een meerderheid ( misbruik democratie), aan anderen hun wil opleggen. Elkaar het leven verzuren zonder dat het een rechtvaardiger en betere samenleving oplevert.

  Onderwerpen zoals onverdoofd slachten, ritueel slachten, euthanasie, abortus, roken, druggebruik, afmetingen van je dakkapel, drankgebruik minderjarigen, groene stroom, besnijdenis bij kinderen, gebruik van de pil (van minderjarigen), hoerenloperij, hoofddoekjes, diversiteitsbeleid, enz, enz.
  Allemaal zaken die vrijwel geen invloed hebben op de openbare orde, maar uitsluitend particuliere opvattingen zijn van (groepen van) burgers.
  Vaak zijn deze 'maatschappelijke problemen' op te lossen door voorlichting, tolerantie en beroep te doen op het gezond verstand.

  Daarom heeft de godsdienstvrijheid de plaats gekregen die het verdient. Ondergeschikt en voorwaardelijk aan de Nederlandse wet. Daar waar er conflict is tussen religie en de samenleving, dient godsdienst te wijken. Je kinderen niet inenten tegen polio werkt ondermijnend voor de gemeenschap, daar er in de toekomst beroep op sociale voorzieningen gedaan moet worden.

  Het geslacht van de kinderen aan flarden laten snijden omdat de ouders zo dom zijn om achterlijke joodse of islamitische woestijn tradities in ere te houden, heeft geen maatschappelijke, maar wel ernstige persoonlijke medische, gevolgen. Kortom. Het regelen van besnijdenis is hetzelfde als statelijke bemoeienis betreffende anticonceptie.
  Godsdienst mag, indien de openbare orde niet verstoord wordt.

  Echt waar hoor, EH, de islam krijg je gemakkelijk Nederland uit zonder verandering van de wet en zonder ongevraagde hulp van Breivikjes.
  Een van de betere methoden om mensen uit de moskee te houden is juist die besnijdenis. je zult maar heel je leven opgezadeld zijn met een kapot geslacht, dan word je wel wijzer.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. "Er worden al meisjes van 6 jaar oud in een burka gehuld, niet in Nederland, dat niet, maar wat vind je daarvan? "

  Dat moeten ze zelf weten. Zolang het mij maar geen cent kost en dat ik de vrijheid behoud voor spot en hoon.
  Het is trouwens erg voordelig dat dat juist in het buitenland gebeurt. Verstevigt onze concurrentiepositie.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. "Je kinderen niet inenten tegen polio werkt ondermijnend voor de gemeenschap, daar er in de toekomst beroep op sociale voorzieningen gedaan moet worden"
  -----------------------------------

  Ho ho, De islam staat het medicijngebruik niet in de weg.

  De profeet heeft gezegd: "Gebruik medicijnen"

  Ten tijde van de profeet werd er iemand ziek. De zieke zei: "Roep een dokter voor mij!". Maar de omstanders zeiden: "O Boodschapper van Allah, deze man heeft geen dokter nodig." En hij antwoordde: "Jawel"

  Van dezelfde bron: De profeet bezocht eens iemand die ziek was en zei: "Stuur mij een dokter voor hem!" En de zieke man zei: "O Boodschapper van Allah, ben jij dat die dat zegt?" En hij antwoordde: "Ja zeker"

  Over de keren dat hij ziek was, zei zijn vrouw: "In die tijden dat de profeet ziek was kwamen er verschillende artsen - zowel Arabieren als niet-Arabieren - en zaten naast hem en behandelden hem".

  Je laten inenten tegen ziektes bestond lang geleden niet, maar prikjes halen is ook medicijnen gebruiken.
  Dus ik kan jouw bovenstaande opmerking niet plaatsen. Verklaar je nader ajb.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. "Dus ik kan jouw bovenstaande opmerking niet plaatsen. Verklaar je nader ajb. "

  Dat van jou was weer eens veelzeggend. En is wellicht te verklaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Jouw opmerking:
  "Je kinderen niet inenten tegen polio werkt ondermijnend voor de gemeenschap, daar er in de toekomst beroep op sociale voorzieningen gedaan moet worden"
  ---------------------

  Is volkomen terecht, daar gaat 't niet om.
  Alleen, je suggereerde ermee, dat er op religieuze gronden kinderen niet ingeënt zouden worden, ik heb dat weerlegd, vandaar dat ik schreef dat ik jouw opmerking niet kan plaatsen, en jou gevraagd om je nader te verklaren.
  Ik krijg van jou als antwoord:
  "Dat van jou was weer eens veelzeggend. En is wellicht te verklaren"

  Nou, van een belezen en een welbespraakt iemand, vind ik zo'n antwoord ronduit teleurstellend.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Dat suggereer ik niet. Dat is een weergave van feitelijke gebeurtenissen.
  En jij weerlegt dat helemaal niet.

  Eigenlijk geef je met het geciteerde aan je ongelijk heb:
  "Stuur mij een dokter voor hem!" En de zieke man zei: "O Boodschapper van Allah, ben jij dat die dat zegt?" En hij antwoordde: "Ja zeker"
  "
  Duidelijk, nu ?

  En je hebt maar weer eens de rode draad van het betoogde niet begrepen.
  En dat was voor mij veelzeggend.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. "En je hebt maar weer eens de rode draad van het betoogde niet begrepen"
  -------------------------

  Ik heb het niet over het betoog van van der Veer, of ook maar gelezen, ik heb het over jouw opmerking dat er mensen zijn die hun prikjes niet halen, en heb laten zien dat dat in ieder geval nooit aan de islam toegeschreven kan worden dmv van verschillende hadiths zoals: Een dokter laten komen en de uitspraak: "gebruik medicijnen"

  En waar kwam jij mee?
  'Eigenlijk geef je met het geciteerde aan je ongelijk heb'

  Wat nou: Eigenlijk?

  'En jij weerlegt dat helemaal niet'

  Wat betekent dan: "Gebruik medicijnen?" Betekent dat soms: 'Gebruik ze niet?'

  'Duidelijk, nu ?'

  Nee. Je slaat nu werkelijk wartaal uit.
  Wat wil je nou? Ga ajb op mijn vraag in, en draai er niet meer omheen. Als moslims weigeren medicijnen te nemen of zich te laten inenten, is dat nu religieus gemotiveerd of niet??
  Je hebt daar een uitspraak gedaan, dus A gezegd en nu kan je geen B zeggen? Dat zou wel sneu zijn voor je.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. ""Stuur mij een dokter voor hem!" En de zieke man zei: "O Boodschapper van Allah, ben jij dat die dat zegt?" En hij antwoordde: "Ja zeker""

  Bovenstaande was het geciteerde, maar dan compleet.

  Elke geloof en elek cultuur moedigt gebruik van medicijnen aan. Dat is zo logisch als wat. Het zou pas opmerkelijk zijn als allah, als enige, zou zeggen dat dat niet nodig is want met de hand van allah worden alle mensen weer beter. tot zover de beperking van het vermeende almachtigheid.

  "MAN" is hier het sleutelwoord.

  En het valt mij tegen dat jij dat niet opvalt.
  Er is namelijk geen enkele cultuur dat vrouwen van weerhoudt om medicijnen te nemen, immers vrouwen zijn belangrijk voor elke stam. Van de xhosa bosjesmannen t/m inwoner van A'dam weet men de vrouw te waarden, behalve in de islam. Zelfs de nazi's waren aardiger voor hun vrouwen, dan de ware moslim man.
  De medische voorzieningen in islamtische landen zijn voor vrouwen zo slecht dat daar een enrom overschot aan mannen is. Geil als bokken op zoek naar een vrouw.
  Onbekend met de materie ? lees fatwa sultan's:  "The god who hates"

  En hierna probeer je wèl de rode draad te pakken ? Anders zijn we uitgepraat.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. die gepolitiseerde communistische universiteit in Amsterdam hoort geen cent belastinggeld meer te krijgen. Het is één grote corrupte narcistische rode foute club.

  Ze stellen eerst zelf een gewenste uitkomst van een onderzoek vast en vervolgens distilleren ze een soep van in elkaar gegoochelde uitkomsten vast die precies in het straatje van de politieke subsidiegever past.

  Maar ach wat maakt het uit toch? het is maar belastinggeld en wie schrijft die blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Wat een gek. Eerst beweren dat religies mensen ervan weerhouden medicijnen te gebruiken, nadat is gebleken dat dat niet het geval is bij de islam. Maar omdat er in die hadiths het woordje 'man' voor komt, probeer jij -met al je belezenheid- ervan te maken dat dat niet voor vrouwen zou gelden! Ach wat een intelligentie ook, ja want het staat in het boek van Sultan! Gaaaap....Je blijt je keer op keer belachelijk maken.

  Hadith: 'Gebruik medicijnen' is een algemene oproep, dat verder het woordje 'man' gebruikt wordt, dat is volkomen normaal, wij hier Nederland zeggen toch ook vaak: De gewone man gaat er op achteruit etc? Ik heb niemand 'de gewone vrouw' horen zeggen, terwijl die net zo hard er op achteruit gaat (voorbeeld).

  Nee sirik, 'de vrouw' gebruik je alleen maar als een retorisch middel om de islam aan te vallen, meer niet.

  Je blijft van onderwerp veranderen, jou munitie is binnen de kortste keren op wat betreft de vrouw in de koran en de hadith, je komt niet verder dan Sultan en wat los gebrabbel.

  Eerst ontkende je dat ik jou aantijgingen weerlegde, toen je er eenmaal niet meer omheen kon, en zag je het woordje 'man' in mijn aangehaalde citaten staan, probeerde je toch wat van te maken door te beweren dat dat niet voor de vrouw geldt, want er staat alleen man!! Wat een leesniveau!

  Ik trap er niet in, sirik, terug naar de oorspronkelijke onderwerp: Als de hadiths twijfelachtig zijn voor je, omdat daar het woordje 'man' staat, wat betekent dan: 'gebruik medicijnen?' Alleen bedoelt voor vrouwen? Of ook voor mannen? Als de teksten jou niet uitkomen hou jij er een bizar lage leesniveau op na, ik weet niet of je dat weet, maar misschien is het je opgevallen.

  "Onbekend met de materie ? lees fatwa sultan's"
  ------------------------

  En Sultan is natuurlijk een neutrale onpartijdige bron, die onafhankelijk te werk gaat?
  Sultan is bekeert van Oost naar West, en probeert hier op een onfrisse wijze een centje te krijgen (verdienen is het niet). Moet ik dat bekrompen brein serieus nemen? Zij wil het liefst 1 miljard mensen zien sterven door een atoombom! en dat haal jij aan als 'bewijs!' hou toch op ajb.

  "Anders zijn we uitgepraat"
  -------------------------

  mijn munitie wat betreft de islam is zo goed als onuitputtelijk, al zeg ik het zelf, jij komt niet verder dan een paar haatgeesten, en desnoods een stoelendans te houden van onderwerp naar onderwerp. Dus logisch dat je dit vervelend vindt en het liefst er over uitgepraat raakt.
  'uitgepraat' hoor je mij niet zeggen. Helaas voor je.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Dit was het oorspronkelijke:

  "
  "Vrijheid geldt nu eenmaal voor iedereen. Gelovig of niet."

  De door de wet voorgeschreven gelden voor iedereen, gelovig of niet. Dus eerst moet je je aan de wet houden, dan pas, en onder voorwaarden, is er ruimte voor geloof..."

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Wat jij onder vrijheid verstaat, had je al op 27 september 2011 18:50 kenbaar gemaakt.
  Wat ik nu bedoel met het oorspronkelijke onderwerp is jouw schrijfsel :

  "Je kinderen niet inenten tegen polio werkt ondermijnend voor de gemeenschap, daar er in de toekomst beroep op sociale voorzieningen gedaan moet worden"
  28 september 2011 10:20

  Eigenlijk zou ik zeggen dat jij nu weer van onderwerp naar onderwerp springt omdat je je klem hebt geluld over dat inenten, maar dat doe ik niet, want misschien was ik zelf niet duidelijk genoeg toen ik schreef dat jij maar eens terug zou moeten gaan naar het oorspronkelijke onderwerp, maar bij deze, ik heb het dus niet over vrijheid en wat jij ervan vindt, maar nog steeds over het inentingsverhaal en wat de religies ervan vinden. Geef daar maar eens een antwoord op.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Hallo mijn naam is Cercila uit het Verenigd Koninkrijk, Mijn man en ik zijn geweest, door zo veel proeven met familie Sterfgevallen en zijn ziekte, die beide veranderd of Us. Werd ik een ongelukkig en ondankbaar vrouw. Mijn man liet me voor een andere vrouw. Mijn relatie Lijden met de Heer was. Zijn vertrek was het ergste wat ooit wat mij overkwam. Op een dag, terwijl ik ging-via het internet zag ik een man genaamd Dr. Aigbehi, heb ik me gedumpt contact met hem te Hebben slechts vertrouwen, hoop, geloof en moed als ik met mijn spell werkzaamheden vorderen, in 2 dagen vlees terug mijn verloren man. ... en nu zijn we een gelukkig gezin en zijn ziekte niet meer en ik zwanger in een paar dagen kreeg en nu hebben we alle beschikbare baby boy ... met dank aan dr Aigbehi, kunt u contact met hem op Zijn e-mail op (draigbehi @ gmail.com) voor hulp
  Ik vertelde me dat ik gespecialiseerd is op andere problemen zoals;
  (1) moet je ex lover terug
  (2) wil een goede baan
  (3) willen een goede baan Post hebben
  (4) wil dat mensen alles wat je zegt etc geloven ..
  Dank u en gezegend worden
  kunt u weer contact op Zijn e-mail op theangelsofsolution@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Mijn naam is Grace Madrid uit Nederland ... Ik ben erg blij vandaag, want mijn man die mij 3 jaar geleden verliet terug kwam naar me smeken me om hem te accepteren terug. toen mijn man me 3 jaar geleden verliet ik dacht dat alle hoop was verloren en ik had pijn unit toen ik hoorde over Doctor Okumu prachtige spreuk, dus ik contact met hem om hulp en hij verzekerde mij dat ik de volgende om gewoon te getuigen als die zal hij heeft geholpen eerder hebben gedaan. ik heb alles wat hij mij vraagt te doen en volg zijn zorgvuldig instrueren en vandaag wil ik dat de wereld weet dat mijn man kwam terug om me viel op zijn knieën en begon me smeken om hem terug net zoals Doctor Okumu kant te accepteren. Doctor Okumu heeft echt een glimlach op mijn gezicht door te brengen mijn man terug, hij is een God gezonden om mensen te helpen en ik ben ervan overtuigd dat hij een God op aarde. Bent u in een probleem en hulp nodig? Contact Doctor Okumu vandaag voor hulp via e-mail: doctorokumuspelltemple@gmail.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via tekst of bel: + 1-903-361-2484

  BeantwoordenVerwijderen
 48. MERAVIGLIOSO:

  Ciao a tutti, sono un vero Dio, voglio condividere la mia storia di vita al mondo su come ho avuto mio marito, soprattutto ho ritrovato la mia felicità, intendevo una pubblicità di un Dr Odia su internet su come aiutava una signora a riavere il suo fidanzato, quindi devo contattarlo per aiutarmi a ripristinare il mio matrimonio, mio marito mi ha lasciato per 5 anni di matrimonio, perché la sua famiglia e gli amici non mi piaccio, e gli chiedono di ottenere un'altra signora, ma quando io contatta il dott. Odia per aiuto, mi ha detto di rilassarmi e mi aiuterà, il dottor Odia ha riportato mio marito che mi ha lasciato per 5 anni in sole 24 ore, questo è un incantesimo potente che non ho mai visto nulla di simile nella mia vita, mi ha riportato mio marito in sole 24 ore e mi ha detto che avrò un figlio mio, oggi ho un bambino di 1 anno, quest'uomo è fantastico, nel caso in cui qualcuno abbia bisogno di aiuto e voglia di contattarlo, tu può raggiungerlo tramite: Email: odiasolutioncenter@gmail.com, numero di Viber: +27638836445. Numero di Whats-app: +2349065101630.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Welkom bij AVANT LENINGEN, heeft u online een echte lening nodig om uw facturen veilig te stellen? Start een nieuw bedrijf? Heeft u een persoonlijke lening nodig? of zakelijke lening, vraag om een ​​snelle en gemakkelijke lening om een ​​nieuwe financiering van uw projecten te starten tegen een laagste rentetarief van 2%. Hebt u een lening nodig? Heeft de bank of Payday Loan Company uw leningaanvraag afgewezen vanwege uw lage kredietscores of het ontbreken van aanvullende beveiliging? en u hebt dringend behoefte aan deze persoonlijke of zakelijke lening om uw bedrijf opnieuw te financieren, uw rekeningen te betalen, uw slechte kredietproblemen op te lossen, een eigen huis te kopen en te bezitten? etc. NEEM NU CONTACT OP MET VIA EMAIL: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans is het eerste uitleenplatform dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en machine learning om krediet te waarderen en het leenproces te automatiseren. Avant heeft bewezen goede kredietprestaties te leveren en behield een van de hoogste consumentenbeoordelingen van de branche volgens toonaangevende websites voor consumentenrecensies. Vraag vandaag nog een lening aan en een bedrag naar keuze door ons te bereiken via e-mail: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans geloven dat iedereen een betere financiële toekomst verdient als ze ernaar streven. We hebben een marktplaats gebouwd die de kosten laag houdt en de kansen hoog houden.

   U kunt ons ook via onze website bereiken, maar voor direct antwoord vult u het onderstaande aanvraagformulier in en stuurt u ons door naar ons e-mailadres {avantloan@yahoo.com}

  * Voor-en achternaam:
  * Leningbedrag nodig:
  * Leentijd:
  * Doel van de lening:
  * Stad land:
  * Telefoon Nee:
  * Hoe heb je over ons gehoord:

   Echt geïnteresseerd om een ​​lening te krijgen, e-mail ons dan vriendelijk naar {avantloan@yahoo.com} met bovenstaande leningvereiste.

   Hoogachtend,
  Etienne L. Audrey
  Bedrijf: Avant Loans
  Contact: avantloan@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen