Sharia en Jihad: Godsdienst en ideologie

Dieslezing voor de studievereniging ELSA in Leiden, 13 juni 2013

Toen ik op de middelbare school zat, werd daar Grieks, Latijn, Bijbels Hebreeuws, wiskunde, biologie, natuurkunde, en meer van dat soort vakken onderwezen. Daar heb ik wel baat bij gehad, geloof ik. Maar tegenwoordig, heb ik de indruk, is biologie vervangen door lesmappen over de opvang van zeehondjes in Pieterburen; Grieks en Latijn door een lesmap over de onderdrukking van de vrouw in de klassieke oudheid; en natuurkunde door een rijk geïllustreerde projectmap over duurzaamheid die gratis ter beschikking wordt gesteld door het partijbureau van de Groene Khmer.

De vraag doet zich nu voor of het aan de universiteiten de afgelopen decennia net zo gegaan is als in
het middelbaar onderwijs? Ik vrees eigenlijk van wel. Het ziet er al te vaak naar uit dat ook binnen de universiteiten progressief politiek correct gewauwel de plaats van onderwijs en onderzoek verregaand heeft ingenomen. In Amerika in ieder geval wel, lees daarover het prachtige boek van Bruce Bawer uit 2012, The Victims’ Revolution: The Rise of Identity Studies and the Closing of the Liberal Mind, een adembenemende gedocumenteerde kroniek van de postmoderne academische gekte die ook Nederland en de rest van de westerse wereld in zijn greep dreigt te krijgen.

Het onderscheid tussen boeken die in de UB horen te worden opgeborgen, en lesmappen die horen te worden weggegooid, is ook aan een moderne universiteit niet helemaal meer duidelijk. Met name bij criminologie en strafrecht, maar ook bij andere maatschappijwetenschappen, krab ik mij wel eens achter de oren, en heus niet alleen vanwege de gepubliceerde meningen van mijn oude vriend Professor Tom Schalken, sinds het Wildersproces een bekende Nederlander.

Deze gezaghebbende jurist stelde, ongetwijfeld na diepgaand onderzoek, tijdens een wetenschappelijk congres dat een sexueel getinte streling nog geen verkrachting of pedofilie is. Hij is een ruimdenkend mens, begrijp ik hieruit, een man die waarachtig begrip heeft voor het anders-zijn van de ander, met een goed oog voor het slachtofferschap van de dader. Ik huiver overigens als ik er over nadenk hoeveel computercapaciteit er gebruikt moet zijn om zijn gewaagde stelling over de streling na te rekenen. Maar misschien, valt me zo maar in, zou ik eens een vorkje moeten prikken samen met deze eminente geleerde in wiens schaduw ik niet kan staan.

Behalve Professor Schalken en Doctorandus Bertus Hendriks, cateraar en tevens sommelier van de Nederlandse rechterlijke macht, heb ik nog wel meer oude vrienden. Een van hen, de Leidse hoogleraar Maurits Berger, heeft ook iets ontdekt dat qua belangrijkheid echt thuis hoort naast prestaties als die van natuurkundigen als Lorentz en Kamerlingh Onnes. Die elegant gekwantificeerde ontdekking van professor luidt dat de islamitische sharia voor 95% gelijk is aan het Nederlands recht!

Professor Berger heeft 4 juni jongstleden in de Lorentzzaal in het Kamerlingh Onnesgebouw in Leiden de nieuwste bevindingen over de sharia en het Westen mogen toelichten want hij had een aantal artikelen daarover weten te bundelen. Dat is natuurlijk knap werk, toponderzoek eerste klasse, maar eerlijk gezegd, dat bundelen van artikelen die door anderen zijn geschreven is wel heel goed te doen als je een nietapparaatje in huis hebt. Of gaat het toch niet om een echt boek maar om een lesmap?

Helaas, er hadden zich de laatste tijd op het gebied van de sharia-studies zo veel belangwekkende nieuwe ontwikkelingen voorgedaan dat bij deze bijeenkomst van 4 juni er geen gelegenheid meer was vragen te stellen over de grote 95%-vondst waaraan professor zijn benoeming deels of geheel dankt. 

Het verschil met de legendarische Leidse Arabist Christiaan Snouck Hurgronje, die 1884-1885 tot in Mekka heeft weten door te dringen, is wel erg groot. Snouck heeft van 1906 tot 1936 in Leiden Arabisch en islamkunde onderwezen. Deze academische negentiende-eeuwse James Bond heeft in een van zijn publicaties gesteld dat beroepsmoslims, zo lang zij de jihad prediken, ‘gevoelig geslagen’ moeten worden, omdat een compromis met zulke predikanten nimmer mogelijk zal blijken te zijn. Jihad is, zoals u weet, een onderdeel van de sharia. Er is geen sharia-handboek dat de Jihad niet behandelt. De Jihad, leert de islam, is een plicht van iedere moslim, net als het gebed of de bedevaart naar Mekka.

Snouck was in zijn tijd de adviseur in islamzaken van de Nederlandse regering. Hij was niet alleen als onderzoeker iemand die jaar in jaar uit in de Gele Trui op zijn vakgebied reed, hij was ook een gevreesd polemist en columnist, om eens een modern woord te gebruiken, die regelmatig in kranten schreef (die in zijn tijd nog niet gelijkgeschakeld waren). Zijn uitspraken en publicaties zouden hem vandaag de dag in ernstige moeilijkheden brengen, zowel met de PvdA, de VVD als D66, om van Mr Schalken nog maar te zwijgen. En u weet, als u ingaat tegen wat de belangrijkste politieke partijen in Nederland van oordeel zijn, dan staan rechtbank en gerechtshof als bij toverslag klaar om uw nieren te proeven.

Mocht de Officier van Justitie zijn gezonde verstand bewaard hebben, en niet tot vervolging willen overgaan, dan is daar altijd nog de procedure ex art. 12 Sv, en sta me een voetnoot toe: die artikel 12 procedure is een belangrijke bijdrage aan ons Nederlands recht, ontsproten aan de vruchtbare pen van de zojuist genoemde strafrechtgeleerde Tom Schalken.

Maar ter zake. Snouck zou als hij de afgelopen tien jaar in Leiden actief was geweest, terstond met vervroegd pensioen gestuurd zijn wegens acute islamofobie. Schalken zou zeker een rechtbank bevolen hebben Snouck voor het hekje te brengen voor overtreding van art. 137 Wetboek van Strafrecht, en wel op grond van Snouck’s ganse en gigantische oeuvre dat qua taal wel iets op Multatuli lijkt (en dus nog steeds heel goed leesbaar is) en qua omvang en niveau ver uitsteekt boven dat van zijn brave opvolgers en opvolgsters. Vooral het polemische pamflet ‘Mr. L.W.C. van den Berg’s beoefening van het Mohammedaansch Recht’ uit 1884 kan ik u van harte aanraden.

Heeft Snouck overdreven toen hij het over jihad had? Om die vraag te beantwoorden moeten we een paar dingen helder krijgen die de gemiddelde stemmer op D66 liever in het duister gehouden ziet – om van de Leidse referendum-liefhebber Alexander Pechtold nog maar te zwijgen. Het westen, heeft Solzjenitsin ooit geschreven, maar toen had hij het over het communisme, wil de waarheid pas kennen als dat niet meer nodig is.

Want hoe zit het? Ik hoef niet uit te leggen dat ‘de Russen’ en ‘het Kremlin’ niet het zelfde zijn. Bijna iedereen begrijpt ook al snel dat ‘het Vaticaan’ en ‘de katholieken’ niet hetzelfde zijn. Het is, bijvoorbeeld, niet mogelijk met het Vaticaan een compromis te sluiten over abortus en euthanasie. Met de katholieken in Nederland is dat daarentegen heel goed mogelijk. Voor het bereiken van zulke compromissen is het CDA, vroeger de KVP, in het leven geroepen. Het bereikte compromis is niet fantastisch, maar we moeten er maar mee leven – en sterven. Maar er is een compromisregeling uit de bus gekomen, ook al acht het Vaticaan die regeling onjuist en onmenselijk.

Ook in het debat over de Jihad is het noodzakelijk om een onderscheiding te maken als de onderscheiding tussen ‘Vaticaan’ en ‘katholieken’. Een compromis met de islam en de beroepsmoslims over de Jihad is evenmin mogelijk als een compromis met het Vaticaan over abortus. Met de gewone moslims daarentegen is een compromis waarschijnlijk wel mogelijk. Een verschil tussen katholieken en moslims is natuurlijk dat de beroepsmoslims door ‘gewone’ moslims gevreesd worden. Niet voor niets is ‘haatbaard’ het koosnaampje geworden voor de leden van het gilde van de beroepsmoslims.

Het Vaticaan mocht willen dat het de katholieken even goed onder de duim had als de beroepsmoslims de andere moslims in hun greep hebben. Maar helaas voor Rome zijn de katholieken niet even gehoorzaam en volgzaam. Anderzijds, de beroepsmoslims en de haatbaarden staan sterk, want zij beschikken immers in de regel over een vastberaden activistische aanhang, ook wel de testosteronbrigade genoemd, die niet aarzelt moslims en anderen hardhandig op betere gedachten te brengen, denk aan het lot van Ayaan Hirsi Ali of Theo van Gogh.

Een politicus die er op hamert dat we verschil moeten maken tussen islam enerzijds en de moslims anderzijds, heeft dan ook een punt, maar wanneer je denkt dat het Vaticaan en de katholieken hetzelfde zijn – dan is het onzin. Wat de islam leert en voorschrijft, dient geanalyseerd en bekritiseerd te kunnen worden, net zoals dat met andere godsdiensten ook gebeurt.

In Leiden is de studie (en dus ook kritische beoordeling) van godsdiensten al eeuwen een drukbeoefende tak van sport, zo zeer zelfs dat sommige studies in exotische talen vaak meer gaat over de godsdienst van de sprekers van die talen dan over de grammatica van die talen. Ook buiten Leiden, in de grotemensenwereld van Oxford, Berlijn, Parijs en Harvard is dat trouwens het geval.

Raar is dat niet, overal ter wereld wordt aan universiteiten in de studie van exotisch taalgebied de godsdienst al snel beschouwd als het interessantste en meest controversiële verschijnsel in dat taalgebied. Zelfs bij een gewone Europese taal als het Russisch was dat in zekere zin het geval: de Leidse slavist Karel van het Reve heeft veel gepubliceerd over de polemieken die binnen de Sovjet-Unie gevoerd werden tegen het communisme, terwijl er toch waarachtig geen gebrek is aan Russische romans – waar Karel van het Reve trouwens ook over gepubliceerd heeft.

Alleen, de communistisch-marxistische ideologie nam onder de bestuurselite van de Sovjet-Unie grotendeels de plaats van godsdienst in. Het Marxisme speelde in de SU de rol die het multiculturalisme in de Europese Unie speelt, het was onder de heersende klasse de dominante ideologie, zo niet religie. Dat communisme was dus automatisch interessant in de ogen van een academicus die zich met het Russische taalgebied bezig hield – zij het dat ook Karel van het Reve om die belangstelling en om zijn meningen ter zake verketterd werd door de adel en de clerus van de toenmalige Linkse Kerk, die destijds overigens heel wat minder macht had dan tegenwoordig. Maar Karel van het Reve werd er nooit van beschuldigd dat hij de Russen discrimineerde of beledigde, of dat haat jegens hen zaaide.

De westerse academische traditie werd van oudsher gekenmerkt door een nietsontziende nieuwsgierigheid, ook naar de eigen westerse godsdiensten. Dat is allemaal iets heel anders dan het discrimineren of beledigen van de aanhangers van die godsdiensten, laat staan dat het neerkomt op haatzaaien tegen wie dan ook. Haatzaaien tegen de Romeinen door een nietsontziende studie van Jupiter en Venus?

Wie kritiek op godsdienst wil afschaffen, moet de inhoud van de halve Universiteitsbibliotheek laten verbranden, en natuurlijk niet alleen de inhoud van de UB in Leiden, maar boeken, tijdschriften en manuscripten in academische bibliotheken in de gehele vrije wereld. Desgewenst kan dat, ook al is het slecht voor het milieu en bevordert het de uitstoot van CO2, maar het is wel van een al eeuwen niet meer vertoonde barbaarsheid.

In Nederland is de discussie over Jihad en islam geïncarneerd in een duidelijke vraag: is de islam een godsdienst of een ideologie. Dat is van belang, omdat we in Nederland van oudsher wel vrijheid van godsdienst kennen, maar vrijheid van ideologie – daar staat het anders mee. Er is ten minste één ideologie die in Nederland niet toegelaten wordt, die van de Duitse nationaal-socialisten. Vrijheid van ideologie is hier te lande derhalve niet absoluut, en elke ideologie dient op zijn eigen waarde en consequenties beoordeeld te worden.

Het is nooit strafbaar om een ideologie of religie toegedaan te zijn die uitsluitend uit ideeën en gedachten bestaat, er is immers vrijheid van mening, maar zodra er handelingen dienen te worden uitgevoerd, zijn die handelingen onderworpen aan beoordeling naar de normen van het geldende strafrecht. Ik mag best geloven dat mensenvlees eten heilzaam is, maar als ik één van u opeet, heb ik toch een probleem.

Voor we verder gaan: wat is een ideologie, en wat is een godsdienst. Een godsdienst bestaat uit een verzameling van vier andere verzamelingen: een collectie niet toetsbare geloofspunten, een collectie gedragsregels, een collectie liturgische handelingen die (slordig geformuleerd:) dienen ter aanbidding van God, en een organisatie van dominees, predikanten, bisschoppen, goeroes, ayatollahs, pastoors of rabbijnen. Die organisatie van professionals houdt het geheel bij elkaar. Geloof, gedrag, aanbidding, organisatie.

De staat heeft uiteraard geen zeggenschap over de geloofsregels of over de manier waarop gelovigen God willen aanbidden, maar bij de andere twee punten, gedrag en organisatie, ligt het anders. Als de gedragsleer van een godsdienst zou gaan voorschrijven om ongelovigen te doden of te beroven, dient een moderne overheid in te grijpen. Als het gilde van beroepsgelovigen zich zou gaan richten op bijvoorbeeld mensenhandel of een staatsgreep zou voorbereiden of geslachtsgemeenschap met jonge kinderen wil faciliteren, ook dan heeft een moderne overheid een taak.

Een ideologie daarentegen is iets anders dan een godsdienst, ook al liggen de twee dicht bij elkaar. Een ideologie wil de maatschappij op de schop nemen met de bedoeling de maatschappij te verbeteren. Een ideologie wil een rechtvaardiging bieden voor het antwoord op de vraag ‘wie is er hier de baas’. Een ideologie zoekt ook naar goede en aannemelijke rechtvaardigingen voor de maatregelen die deze baas en zijn hovelingen en kameraden treffen. Een ideologie kan bijvoorbeeld streven naar onafhankelijkheid, of naar wereldvrede, of naar sociale rechtvaardigheid, waarbij dan meteen moet worden aangetekend dat ‘sociale rechtvaardigheid’ per definitie iets anders is dan gewone ‘rechtvaardigheid’, anders was het bijvoeglijk naamwoord ‘sociaal’ in ‘sociale rechtvaardigheid’ immers overbodig.

Nu de islam. De koran is een oud boek waarvan moslims geloven dat het door God geopenbaard is aan Mohammed. Mohammed heeft waarschijnlijk geleefd van ongeveer 570 tot 632. De koran, geloven moslims, is het woord van God. De koran gebiedt de toehoorders of lezers vele malen om te strijden. Mag ik één keer het Arabisch citeren: kutiba عalaykum al-qitaal, Koran 2: 216, ‘Te strijden is u voorgeschreven’. Dat strijden, blijkt uit de context van deze en andere passages, betekent ‘bevechten’ en proberen te doden, of eventueel gevangen te nemen. Van oudsher worden krijgsgevangenen tot slaaf gemaakt, dus dat ‘strijden’ komt neer op doden of tot slaaf maken. ‘Strijden’, qitaal, betekent hier niet ‘in de week voor de verkiezingen met pamfletjes langs de deur gaan’ of ‘stukjes op een blog schrijven’.

De islam geeft bovendien een derde mogelijkheid naast gedood worden of als slaaf worden verkocht: de verliezer mag als belastingsslaaf voor de overwinnaar werken. De islam heeft alle drie deze methoden toegepast, want de moslims zijn niet in Mekka en Medina blijven zitten, maar te velde getrokken tegen de rest van de toenmalige wereld. Ze zijn gestopt bij Poitiers in 732, bij Rome in 849, bij Lepanto in 1571 en bij Wenen in 1683. Tot zover de golf van jihad-oorlogen die gemaakt heeft dat de islamitische wereld zijn huidige omvang heeft gekregen.

De koran is een oud boek, en die oorlogen zijn inmiddels lang geleden. Bovendien is ook in de theorie van de islam zelf de letterlijke tekst van de koran niet (zoals misschien de bijbel in de theorie van het protestantisme) de meest bepalende of enige tekst voor wat de islam wel en niet voorschrijft. Een leek kan de voorschriften van de islam niet zelfstandig uit de koran afleiden, daarvoor heeft hij de hulp en de uitleg nodig van juridisch onderlegde geleerde beroepsmoslims. Hun boeken en collegedictaten zijn niet zoals de koran afkomstig uit andere tijden, maar die worden nog regelmatig nieuw aangemaakt.

Je kunt jaren lang de koran bestuderen, en dan weet je nog steeds niets over de islam, net zoals jaren bijbelstudie weinig informatie oplevert over kerkeraden, psalmgezang, pauskeuze en het celibaat of enige andere belangrijke kwestie binnen het hedendaagse christendom. Wil je weten wat de islam van je wil, wil je de aspiraties van de islam leren kennen, dan moet je allereerst de sharia bestuderen.

De sharia, het islamitisch recht, is wel gebaseerd op onder andere de koran maar volgt die niet slaafs. De voornaamste reden hiervoor is het verschil in inhoud tussen de koranverzen uit verschillende perioden van Mohammeds carrière. In de slotperiode van Mohammeds leven in Medina is de korantekst anders van inhoud en strekking dan in de beginperiode van Mohammed in Mekka. In Mekka (610-622) vraagt de koran om godsdienstvrijheid voor de aanhangers van de islam, maar in Medina (622-632) roept de koran de moslims op de wapenen op te nemen tegen andersdenkenden. Een ander voorbeeld: In Mekka is de koran positief over wijn, in Medina wordt wijn verboden. En zo voort. Uiteraard beschouwen de moslimjuristen de teksten uit de latere periode in Medina bindend, en kunnen teksten uit Medina de eerdere teksten uit Mekka ‘opheffen’ of ‘abrogeren’.

Hoe het ook zij, de koran is een tekst uit vroeger tijden en uit een andere wereld, maar met de sharia is het anders gesteld: er verschijnen steeds weer nieuwe teksten die de inhoud van de sharia verduidelijken en beschrijven, ook in Nederland. Welk standpunt de sharia kiest, is uit de koran niet op te maken, dat is het terrein van de juridisch onderlegde beroepsmoslims die in het Nederlands meestal Imam worden genoemd.

Wat zegt de sharia nu over de Jihad? De sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan.

Het doel van de strijd is de onderwerping aan de sharia, het systeem van islamitisch recht dat de bolleboos Maurits Berger hier in Leiden in zijn portefeuille heeft. Die sharia is niet mals voor wie geen moslim is. Wie geen moslim is, heeft onder de sharia geen rechten, maar het is de moslims niet verboden enkele gunsten aan hen te verlenen. Hoe zo’n rechtssyteem voor 95% identiek kan zijn aan het onze, is me een raadsel, maar indien 2+2 5 is, dan klopt het als een bus. Die gunsten die de islam aan de overwonnenen verleent, of niet verleent, dit ter keuze van de overwinnaar, worden wijd en zijd aangehaald als bewijs voor het tolerante karakter van de islam.

Hoewel de juichaapjes bij de staatsmedia zulke kletskoek over de tolerantie van de sharia graag horen, is het misleidende propaganda – net zoals het voortdurend citeren van de koranverzen die godsdienstvrijheid vragen voor de moslims in het antieke Mekka, om daarmee te bewijzen dat de islam godsdienstvrijheid voorstaat. De sharia staat geen godsdienstvrijheid toe in enige betekenis van dat woord, en dat blijkt zonneklaar uit de koranverzen uit de periode van Medina, en uit de maandelijks overal ter wereld nieuw aangemaakte shariahandboeken, ondanks wat de koranverzen uit de Mekkaanse periode daarover zeggen.

De islam wil de maatschappij op de schop nemen om de sharia in te voeren, en is dus niet alleen een godsdienst maar ook een ideologie. De invoering van de sharia is ongunstig voor wie geen moslim is, of vrouw, of kind, of slaaf. Ik stel dan ook voor niet na te denken over het lot dat de sharia in petto heeft voor een slavin die nog een kind is, en geen moslim.

De regels van de sharia zijn rechttoe rechtaan in strijd met het Nederlands recht, en met de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een van de grootste nadelen van de sharia is dat delicten niet scherp maar juist heel losjes omschreven zijn, wat in strijd is met ons nulla poena sine lege principe. De sharia-wetten bevatten vele wonderlijke mazen. De keus is groot, ik noem er slechts twee: een ouder die zijn of haar eigen kind doodt, is niet strafbaar; de man kan niet alleen eenzijdig zijn vrouw verstoten, maar hij kan die verstoting ook eenzijdig herroepen, zelfs zonder het de vrouw mede te delen. Kan je met zulke mazen nog wel van een rechtssysteem spreken, dient u zich bezorgd af te vragen.

Maar een verstoten vrouw weet dus nooit of ze nu gescheiden is, en dus weer huwbaar, of niet. Zal ik u uitleggen wat dit betekent in combinatie met de doodstraf door steniging die de islam voorschrijft voor buitenechtelijk geslachtsverkeer? Of kunt u als jurist dat zelf wel bedenken? De standaardverzameling van alle narigheid die door de sharia mogelijk gemaakt wordt, staat opgesomd in een boek van vele honderden bladzijden van de hand van de Indiase geleerde en journalist Arun Shourie, aan wie ik veel dank verschuldigd ben. Ik denk niet dat dit boek, Islam in Action, in het brave Leiden tot de voorgeschreven of aangeraden literatuur behoort.

Bij dat idiote Wildersproces ging het tijdens de verhoren van de getuigen-deskundigen door de rechter-commissaris vooral om dit soort kwesties. Het was verstandig van de rechtbank deze verhoren niet in het openbaar te laten plaats vinden, maar achter gesloten deuren. Het was immers een proces tegen Wilders, niet een proces over de islam of tegen de sharia, en als deze verhoren in het volle licht van de openbaarheid plaatsgevonden zouden hebben, zou dat niet hebben bijgedragen aan de demonisering van Wilders. Het zou daarentegen wel hebben bijgedragen aan de zorgen over de sharia en de jihad die toch wel al bij veel burgers van de vrije wereld zijn gaan leven.

De ideologie van de Jihad is in handen van een staat behoorlijk problematisch, maar in principe zou het westen een jihad-oorlog tegen elke islamitische staat gemakkelijk winnen. Ik herinner aan de zesdaagse oorlog van 1967, waar alleen al het kleine Israel een handvol Arabische staten verpletterend verslagen heeft. Zoiets kan, desgewenst, nog wel een keer.

Sinds Osama ben Laden is er evenwel een extra probleem. Niet alleen staten maar ook NGO’s als Al-Qaeda voeren jihad, en zelfs individuen als Mohammed Bouyeri in de Linnaeusstraat, waar mijn vriend Theo van Gogh vermoord is. Dat er moslims zijn die Jihad als hun individuele plicht zien, maakt de aanwezigheid van grote aantallen moslims in de vrije wereld problematisch: immers, een percentage of eventueel slechts een promillage van deze mensen zal de jihad als een individuele plicht willen beschouwen, net zoals Osama ben Laden dat heeft voorgeleefd.

Het spijt me, maar het is niet anders: zolang substantiële aantallen moslims de jihad ter invoering van de sharia als een individuele plicht beschouwen, of zelfs als een collectieve plicht, is de islam meer een ideologie dan een godsdienst, en hebben moslims die te fatsoenlijk en te humaan zijn om aan de jihad deel te nemen, en met hen iedereen in de vrije wereld, een gigantisch probleem.

47 opmerkingen:

 1. Zullen we weer gezellig met koran teksten gaan gooien? Er is altijd wel weer iemand bereid zand in de ogen te strooien. De praktijk laat zien dat er inderdaad een lichtelijk probleempje is met de islam. Bommetjes, mesjes in elkanders buikjes, hier en daar wat vrouw onvriendelijk zeg maar, oh ja dat is niet de islam dat is de verkeerde invulling..... Leuk geprobeerd, realiteit laat anders zien.

  Hier nog een interessant artikel aantal jaar geleden geplaatst op deze site: http://hoeiboei.blogspot.com/2010/04/het-opheffingsprincipe-in-de-koran.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Duidelijk, helder en zeer leesbaar stuk...
  En 'helaas' heeft U, net als Geert Wilders, het gelijk aan Uw zijde.

  De vrije wereld kan zijn borst natmaken met deze "lijders" aan het "Sudden Jihad Syndrome"
  Het is al in volle gang aanwezig.
  Elke dag vloeit er bloed en is er wel weer wat nieuws te lezen.... over de bloemen-moslims... als het niet wordt weggemoffeld !!!
  De kreten "Allahu Akbar" kunnen we dagelijks reeds vele tientallen malen horen. Ondanks de politieke correcte media.
  (Oja... de hakbars zijn criminelen en geen moslims)

  De Allah-psychopaten worden het vrije westen binnengehaald alsof het Sinterklazen betreft.
  De zieligheidsindustrie draait (nog steeds) op volle toeren

  Je zou deze 'goedhartige' en 'mensenlievende' socialistische 'vrienden en vriendinnen' van de islam, die het zo goed voorhebben met zielige moslims, er bijna van gaan verdenken dat ze er financieel beter van worden, ofwel dat ze baat denken te hebben bij toekomstige maatschappelijke chaos. (als ze slim genoeg zijn om zover vooruit te kunnen denken)

  Inplaats deze zielige moslims echt 'goedhartig' en 'mensenlievend' te helpen, en programma's opzetten, om deze 'zielige' moslims te "deprogrammeren" en te "onthersenspoelen" en uit de klauwen van de islam te redden.
  Maar nee... eigen haatscholen, eigen haatmosketen, eigen haatwijken, eigen haatrechtssysteem. Lekker laten doorwentelen in hun neurotische sociale dwangcultuur.

  Er is maar één uitkomst mogelijk helaas. In de hele wereldgeschiedenis is er nog NOOIT iemand geweest die moslims rede en inzicht kon aanleren. Zal ook NOOIT gebeuren. Zolang 'hakbars' (de vastberaden activistische aanhang, de beroepsmoslims, de testosteronbrigade) het voor het zeggen heeft. Helaas...!!

  Kan het niet anders zien. En ben het volledig met de Professor eens.
  En stem weer op de PVV, die als enige partij hopelijk een kans krijgen om een dam tegen dit naderend onheil te kunnen opwerpen..(als het al niet te laat is !?)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Of je nu door de kat of door de hond gebeten wordt, het gaat er om dat je gebeten wordt.
  Of we dreigen het loodje te leggen door een ideologie of door een religie, is dus niet zo belangrijk.
  Je moet doen wat je doen moet. Zo doet 'ons' bestuur niet wat ze doen moeten, maar wel kunnen.
  Zo is het intrekken van een licentie diploma's uit te mogen geven een schijnoplossing. Diploma's zijn niet van doorslaggevende betekenis. Zolang iedereen weet dat daar waar fraude is ook diploma's uitgegeven worden, is dat vaak voldoende. Soms méér dan voldoende.
  Als 'strijden' wil ipv dan fatsoenlijk samenleven, is dat een uiting van vrije mening, als kleine jihad of als grote jihad.
  De burgemeester te Antwerpen, blijft daar heel kalm onder en weet daar heel effectief op te reageren. Hulde!

  www.knack.be/nieuws/belgie/de-wever-schrapt-syrie-strijders-uit-bevolkingsregister/article-4000327650856.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geweldige lezing! Dank u wel professor.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Welke lezing?!
   Waar kan ik de video met het debat over islamofobie op woensdag 12 juni 2013 in Amsterdam beluisteren?

   Verwijderen
 5. De heer Jansen laat in zijn overigens zéér lezenswaardige artikel blijken, dat hij de behoefte voelt een vergelijking te maken tussen het Christendom (althans het katholicisme) en de islam. Die behoefte is begrijpelijk. Ik voel hetzelfde ook wel eens. Hij zoekt het, althans op deze plek, in de relatie tussen het Vaticaan en de "gewone" katholieken, de leken, zeg maar. Het is in díe relatie waarin het Christendom wezenlijk van de islam zou verschillen.

  Misschien dat ik hier nog een kleine aanvulling op mag maken.

  Zelf heb ik de aandacht wel een gericht op een ander aspect waarop de islam van het Christendom (of zelfs het westen in het algemeen) verschilt. Als je het licht eens zou laten vallen op een van de andere facetten van de islam, wat er met je gebeurt na je dood, dan is er een opmerkelijk verschil te zien (niet alleen met het atheïsme, dat ligt teveel voor de hand, maar juist met het Christendom). In de moslimhemel mag je ongebreideld hoereren en zuipen. Maar dat zijn dingen die hier op aarde juist strikt verboden zijn!

  In het Christendom is het zo, dat wat in de hemel goed is, ook hier op aarde goed is, het is voor Christenen een morele plicht zichzelf én de wereld zodanig te vormen dat het zo dicht mogelijk het benadert wat je van de hemel zou kunnen verwachten. Het is voor christenen een morele plicht om, hoe beperkt en klein de mens ook mag zijn, met zijn geringe mogelijkheden te proberen "Het Koninkrijk Gods" zoveel mogelijk op aarde al te realiseren, zowel in de inrichting van de wereld als in de vorming van de eigen psyche (of het eigen geweten of ziel, of hoe je het ook wilt noemen).

  De islam mist het archetype, hoe diffuus het ook moge zijn, van dit "Absoluut Goede" volledig. Het archetype bestaat niet en kán ook niet bestaan, zelfs niet als idee want één ding staat vast: wat in de hemel mag, wat in de hemel kennelijk gepropageerd wordt door God/Allah, mag hier (op aarde) niet. Wat je als moslim te doen staat is het opvolgen van de ge- en verboden, die ergens in de islam geformuleerd zijn. Of dat nu in de sharia, of in de umma, of door andere gekwalificeerde mensen gebeurt, daar houdt de gemoddelde moslim zich niet zo mee bezig, maar één ding staat vast, het gebeurt volstrekt buiten hem om, hij is er zelf niet meer bij betrokken. De psyche van de moslim is op geen enkele manier uitgedaagd om zich een beeld van het Goede voor ogen te houden en om die notie als een stip op de horizon te zetten om zichzelf en de wereld daarheen proberen te leiden.

  Het Christendom en eigenlijk het Westen in het algemeen verschilt daarin van de islam als dag en nacht. Hier zijn de mensen gedwongen om zich een beeld van goed en kwaad voor ogen te houden, en in dat beeld ligt tevens de notie van eigen verantwoordelijkheid verankerd.

  Dat dat beeld van die eigen verantwoordelijkheid (in de werkelijk bestaande wereld) in de islam volstrekt ontbreekt is trouwens ook al aan die massale examenfraude te zien. Een normale westerling (Christen of atheïst, dat maakt geen fluit uit) zou beseffen dat hij het (wereldse) systeem waar hij zelf deel van uitmaakt corrumpeert. Die fraudeurs denken anders: "jullie systeem is ons systeem niet, wij hebben met jullie niks te maken en wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie, moeten jullie maar moslim worden"

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "...."Het Koninkrijk Gods" zoveel mogelijk op aarde al te realiseren, zowel in de inrichting van de wereld als in de vorming van de eigen psyche ...."

   Aha!
   Een kleine of grote jihad ?
   Ten slotte hebben de christelijken het al aardig voormekaar, als zij, bijvoorbeeld, het abortus-verbod ook voor niet-gelovigen te laten gelden.

   Verwijderen
  2. Wat ik gezegd heb was dat er een verschil was tussen de islamse manier en de Christelijke manier van het omgaan met goed en kwaad.

   Wat ik NIET gezegd heb was dat iedereen altijd alle christelijke dogma's kritiekloos moet aanvaarden.

   Volstaat dit of ben ik hier nog niet duidelijk genoeg?

   Verwijderen
  3. Wat er staat is dat christelijken, net zoals islamieten, zich (nog steeds) bemoeien met de private levenssfeer van niet-gelovigen.

   Op dat punt is er voor moslims en christenen overeenstemming en delen zij het kwaad, is er geen verschil, maar onverdraagzaamheid en tirannie. ( Zie ook "de weigerambtenaar")

   Verwijderen
  4. Zelfs dat staat er niet. Er staat dat Christenen de morele plicht hebben de wereld en zichzelf te vormen naar het beeld wat je kunt verwachten van de hemel. Dat dat laatste ter discussie staat (hoe die verwachting er precies uit kan zien) behoeft verder geen betoog. In deze zin verschillen Christenen overigens ook al niet van atheïsten, voor zover die überhaupt een moreel besef hebben dan.

   (En nou even langzaam en nauwkeurig lezen s.v.p. voordat je weer begint te ploffen, ik zeg dus niet dát atheïsten geen moreel besef hebben, ik zeg alleen maar dat áls ze het hebben, dat het dan niet eens zo gek veel van dat van de Christenen verschilt, ze houden zich namelijk een moreel beeld voor ogen, dat als ideaal dient, maar dat wel te allen tijden voor discussie open staat)

   En in derze zin veschillen ze beiden van moslims, voor wie deze aanpak c.q. methode ondenkbaar (en zelfs direct verboden) is.

   Verwijderen
  5. Probeer ik het gewoon nog een keer.

   "..... Er staat dat christenen de morele plicht hebben de wereld en zichzelf te vormen naar het beeld wat je kunt verwachten van de hemel..."

   Ik heb geen moeite met het feit dat christenen HUN wereld naar eigen smaak proberen in te richten.
   Ik maak bezwaar dat christenen onophoudelijk en zonder gene de rust van ongelovigen verstoren.
   Een beetje christen met wat gevoel voor beschaving en een beetje fatsoen weet dat hij anderen zoveel mogelijk met rust dient te laten.
   Geen enkele christen wordt verplicht abortus, te plegen noch homo's te trouwen, te handelen tegen hun geweten in. ECHTER.
   Andersom worden ongelovigen lastig gevallen door de inferieure idealen van dwepers Gods. Hun vrijheden onder druk gezet door dommerdjes. De wetenschap gedwarsboomd. Nogmaals zie "de weigerambtenaar"

   Verwijderen
  6. Ik snap je argumentatie niet zo goed sirik.

   Als ik de verschillen tussen Christendom en islam wil onderzoeken, dan ga ik naar de verschillen kijken die ik zie als ik naar de essentie van de beide leren/doctrines kijk. Ik zie niet in hoe jouw focus op allerlei vermeende overeenkomsten (in plaats van verschillen) daarbij behulpzaam zou zijn.

   Ook snap ik trouwens niet wat jouw weigerambtenaar daarmee te maken zou kunnen hebben.

   Wil je zoiets zeggen als: okee, de islam heeft de gewapende jihad, maar "wij" hebben de weigerambtenaar, dus eigenlijk zijn Christendom en islam zo'n beetje hetzelfde?

   Verwijderen
  7. "Zelfs dat staat er niet. Er staat dat Christenen de morele plicht hebben de wereld en zichzelf te vormen naar het beeld ..."

   Nou, en daar kunnen heel veel mensen last van hebben, niet ?
   Dat is dus immoreel. Van een weigerambtenaar hebben mensen last. Zo'n ambtenaar pleegt contractbreuk, heeft geen begrip voor de noden van de medemens, vindt zichzelf erg vroom en daar moet dan veel voor wijken. Teveel..... en dat is immoreel.

   Moet er niet aan denken... krijgen we straks ambtenaren die handen weigeren te schudden.

   Samenvattend.
   Velen die zich vooral erg vroom achten, zijn vaak egoïsten. Ze eisen van hun medelotgenoten dat ze zich aan de idealen van de vromen onderwerpen.
   Zo wil PvdD dat mensen geen vlees meer eten.
   Dat aardig, als je dat met folderen oplost.
   Echter zij gunnen zichzelf meer vrijheid dan hun medemens en willen bij wet geregeld zien dat de vrijheid van de andersdenkenden wordt ingeperkt.
   Dat zie je bij de VVD, PvdD, en het CDA. En het SGP niet te vergeten !

   En dat andersdenkenden aangepakt moeten worden, is eigenlijk een teken dat men niet in de eigen idealen gelooft.
   Je gelooft iets omdat je er op een of andere manier beter van wordt. Beter, denkt te worden. Schonere handen of een rustiger geweten bijvoorbeeld.
   Maar je wordt er niet rustiger van, je blijft fouten maken, nog altijd last van smetvrees.

   Je ziet dat mensen die niet naar de dienst gaan net zo gelukkig leven als jij. Zònder de extra religieuze inspanningen te moeten verrichten.
   Tja, zoiets is soms gewoon niet te verkroppen !

   Verwijderen
  8. Nog steeds probeer je de kern te omzeilen door net te doen alsof de islamitische moralleer min of meer hetzelfde zou zijn als de christelijke (of de westerse moraalleer in het algemeen). En om die manoeuvre succesvol af te ronden richt je steeds je pijlen op één bepaald soort christenen, namelijk de weigerambtenaar die "contactbreuk" zou plegen.

   (Terwijl het tegenovergestelde het geval is trouwens, het is de weigerambtenaar wiens takenpakket opeens veranderd is, namelijk waar ze eerst verantwoordelijk waren voor de ceremoniele aankleding van "gewone" huwelijken, moeten ze dit ritueel nu opeens ook opvoeren voor anderssoortige "huwelijken")

   Je suggereert hiertoe, zeer ten onrechte, dat christenen zouden menen dat "andersdenkenden aangepakt moeten worden" en je sleept er zelfs met de haren bij dat dat een teken zou zijn "dat men niet in de eigen idealen gelooft". Maar je mist volledig wat ik naar voren heb gebracht. Ik zal het nog eens in een zin samenvatten: onze moraalleer verschilt hemelsbreed van de islamitische omdat de waarden en doelstellingen van onze moraalleer, of we nu Christelijk of seculier zijn, altijd open staan voor dialoog, en die van de islam uiteindelijk niet.

   Je wijst in je één na laatste alinea zelfs ELKE moraalleer af. Dat is echter bijzonder inconsequent want in het begin stelde je de weigerambtenaar verantwoordelijk voor het (vermeende) feit dat "heel veel mensen last van (hem) hebben", en dat noemde je "immoreel". Wat is het nou, is moraal wel goed (zoals jij vindt als je de weigerambtenaar van alles op wilt leggen) of is moraal nou weer niet goed, zoals je in je op een na laatste alinea suggereert? Het moet één van de twee zijn, beide kan niet.

   Dat je het in de allerlaatste alinea voor doet komen dat ik (als atheist!) iets niet zou kunnen "verkroppen" is belachelijk. Voor de goede orde, mijn moraalleer valt (voor zover ik kan zien) grotendeels samen met die van Vermeersch. Ik heb geen zin er (hier) te uitgebreid op in te gaan maar in de link hierna is het een en ander na te lezen. Het heeft dus iets met de LEIDRAAD van je handelen te maken, eerder dan met het handelen zelf. En dat is een notie die in de islam nergens is terug te vinden.
   http://www.knack.be/nieuws/belgie/etienne-vermeersch-volstrekt-immoreel-zoveel-kinderen-te-mogen-hebben-als-je-wil/article-4000187586184.htm

   Verwijderen
  9. "Nog steeds probeer je de kern te omzeilen door net te doen alsof de islamitische moraalleer min of meer hetzelfde zou zijn als de christelijke .."

   Neen. Ik heb het niet over de afweging van een moraal. Ik bespreek de gevolgen van het hebben van een geloof.
   Namelijk dat een rotsvaste overtuiging spoedig volgt in de onderdrukking van een ander.
   De christenen kennen hun plaats niet als zij menen dat hun plichten ook zouden gelden voor anderen. Abortus, euthanasie, niet eten van onbespoten voedsel, leiden niet tot verstoring van de openbare orde. Dus geen wetgeving daaromtrent.

   "
   Ik zal het nog eens in een zin samenvatten: onze moraalleer verschilt hemelsbreed van de islamitische omdat de waarden en doelstellingen van onze moraalleer, of we nu Christelijk of seculier zijn, altijd open staan voor dialoog, en die van de islam uiteindelijk niet."

   Christenen die openstaan voor dialoog ???
   Er zijn andere tijden geweest.....
   Er zijn trouwens ook ambtenaren die niet openstaan voor dialoog. Die zeggen: "Mijn wil is wet, zoek maar een ander".

   U haalt Vermeersch erbij. Das niet best.

   Geen tuinbroek, maar wollen trui naar ik aanneem.

   Verwijderen
  10. Vermeersch over redistributie:
   "Ander argument is dat de inwoners van rijkere regio’s zoals Noord-Amerika, West-Europa en Japan een ecologische voetafdruk hebben die gemiddeld 20 keer groter is dan die van de gemiddelde Afrikaan. Je zou dus kunnen zeggen dat een kind uit die rijke landen 20 maal zwaarder doorweegt. Dus moet ook in de rijke landen het geboortecijfer omlaag."

   Een aardig staaltje van "weg met ons".

   "
   "Hoe ziet u geboortebeperking concreet?

   Etienne Vermeersch: 'Niet door dwang, maar door sensibilisering en anticonceptie.
   Anticonceptiemiddelen zoals het spiraaltje en de pil MOETEN kosteloos ter beschikking gesteld worden. Vrouwen ouder dan 30 jaar, die dat willen, MOETEN gratis een sterilisatie kunnen krijgen. "

   Grootdenker Vermeersch vindt "MOETEN" geen dwang.

   Verwijderen
  11. @sirik 18-06 23:51 uur

   "Ik heb het niet over de afweging van een moraal"

   Maar ik heb en had het wél steeds over de aard van de moraal (niet over een "afweging" ervan, maar over de aard). Mijn stellingname was nou net dat de aard van de moraal bij het mainstream christendom (niet bij de enkele uitzonderingen, die er ook zijn) goed vergelijkbaar was met die van het mainstream atheïsme zoals dat zo treffend door Vermeersch verwoord was (trefwoord daar: "leidraad"). En dat de aard van deze, door christendom en atheïsme gedeelde, moraalleer diametraal tegenstriojdig is met die van de islam.

   Kijk, ik vind het prima dat je op mij reageert, ik vind het óók prima als je het niet met me eens bent, maar dan moet je wél reageren op wat ik werkelijk gezegd heb, en daar niet steeds wat anders van maken.

   Ik heb er helemaal geen probleem mee als je door je kennelijke hekel aan "geloof" in het algemeen een paar afwijkende figuren opvoert uit de bible-belt die zich weigeren in te enten of die andermans winkels willen sluiten op zondag enzo. Maar waar ik wel bezwaar tegen maak is dat je net doet alsof ik zou moeten vinden dat die figuren exemplarisch zijn voor het mainstream Christendom. Want dat is niet zo en dat vind ik ook niet, maar ik heb er hier en nu alleen erg weinig zin om daar (met de encyclieken van de paus in de hand, de vorige paus overigens) uitvoerig op in te gaan. Een hint slechts: die (vorige) paus zette het begrip "vrijheid" centraal als het om de moraal ging. Dat zie je in de islam niet terug, daar is moraal namelijk alleen maar op onvrijheid gebaseerd, op regeltjes die de islam aan de mens(en) oplegt.

   Verwijderen
  12. "Een hint slechts: die (vorige) paus zette het begrip "vrijheid" centraal als het om de moraal ging. Dat zie je in de islam niet terug, daar is moraal namelijk alleen maar op onvrijheid gebaseerd, op regeltjes die de islam aan de mens(en) oplegt."

   Jammer dat de paus de gelovigen niet (nog nooit) heeft opgeroepen om geen wetten te ondersteunen die andersdenkenden in de weg zouden kunnen staan.
   Dat zou pas een stap in de goede richting zijn. Dus dat de paus de christenen opdraagt de vrijheid van alle anderen te beschermen en dat hun inzichten ook van waarde zijn.

   Dat de paus oproept om de noodzakelijkheid tot het plegen van euthanasie of abortus of homofilie NIET te dwarsbomen, maar deze vrijheden juist te beschermen, toe te staan.

   Behalve voor christenen, natuurlijk.
   Want voor christenen geldt de discipline van de kerk wél. Een voorwaarde om bij de kerk te behoren, is zich onderwerpen aan de doctrine vàn die kerk. Dat is in principe altijd een inperking van vrijheid, maar vrijwillig.
   Want je schijnt er iets anders er voor terug te krijgen. Kortom een afweging met een voordeeltje.

   MITS en pas NADAT dit alles binnen de wet valt, natuurlijk.
   Dit geldt voor zowel kerk als moskee, ware het niet dat de laatste de wet niet erkent en niet van plan is om die ergens in de toekomst te erkennen.
   De conclusie is daarom dat om die reden, weigering om vooreerst en altijd te gehoorzamen aan de Nederlandse wet (geldt voor elk geloof), de moskee in principe en altijd vijandig tegenover de samenleving staat en dat is, volgens de Nederlandse wet, illegaal, verboden.

   Er is GEEN vrijheid van godsdienst!
   Er moet eerst aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, voordat men aan godsdienst mag (!) doen.
   Dus een natuurlijke wet wordt ingeperkt door en in het belang van de gemeenschap. ..om erger te voorkomen.
   De wet komt eerst, daarna religie.
   Behalve voor de islam en ook daarom kun je de islam als een politieke stroming beschouwen.

   en onze rechters doen daar niets aan.....

   Verwijderen
  13. "...Want voor christenen geldt de discipline van de kerk wél"

   Kijk, ik ben nou zo'n atheist die de gedachtenvorming in het Christendom wél nauwlettend volgt, en wat er daar aan de hand is spreekt jou vooronderstellingen behoorlijk tegen. Als ik mezelf de vrijheid mag gunnen dat ik de paus zelf als exemplarisch zie voor de filosofie van het Christendom als geheel, dan kan ik niet anders dan op te merken dat de paus, met instemming (!) Immanuel Kant citeert waar hij spreekt van een "...geleidelijke overgang van het kerkelijk geloof naar de alleenheerschappij van het zuiver godsdienstige geloof" (en daar in de buurt komt trouwens ook "het Rijk Gods" aan de orde op de manier waar ik het eerder op deze pagina over had)

   Ik hoop dat je in de gaten hebt dat jouw voorstelling van zaken (de kerk schrijft voor, de gelovigen gehoorzamen) precies dat (kerkelijk) geloof is waar niet alleen Immanuel Kant, maar - middels de paus - de kerk zélf (!) zich tegen afzet.

   En dat is dan ook precies de reden waarom ik aan mijn standpunt vasthoud dat de aard van het Christelijk geloof een geheel andere is dan die van de islam. Ze zijn van een andere aard, je kunt ze niet simpelweg allebei een "geloof" noemen zonder dat je dit er met nadruk bij vermeldt.

   Een andere manier om de verschillen tussen het Christendom en islam te illustreren is als je de Plato-dialoog tussen Sokrates en Euthyphroon erbij neemt. In deze dialoog laat Plato Euthyphroon de volgende interessante probleemstelling aan de orde stellen: "Wil God Het Goede omdat het goed is, of is Het Goede goed omdat God het wil?". In de dialoog zelf wordt dit vraagstuk niet nader uitgewerkt, maar in de filosofie (en theologie) de eeuwen daarna wel. Het verschil tussen Christendom en islam is dan, dat het Christendom (althans in het algemeen, je blijft natuurlijk hier en daar wat dogmatici houden) voor de eerste variant, en de islam voor de tweede kiest. Een tweede verschil is overigens dat je met/binnen het Christendom over deze keuze kunt debatteren, en in/met de islam niet (* Zie Noot *)

   Dit alles bij elkaar maakt dat je de islam en het Christendom dusdanig verschillend moet zien, dat je niet zonder meer kunt zeggen: "het zijn allebei godsdiensten" terwijl je het daarbij dan bij laat. De implicatie hiervan is overigens dat je ook niet zonder meer kunt zeggen: "Er is vrijheid van godsdienst, zonder meer" want wat kun je nog onder "godsdienst" begrijpen als je twee zulke tegenstrijdige dingen onder dat begrip laat vallen? Je kunt vossen toch ook niet indelen in het plantenrijk of boterbloempjes in het dierenrijk?

   *) Noot Ik ken overigens één interessante uitzondering hierop, zie het zeer recent uitgezonden debat hier: https://www.youtube.com/watch?v=y3WFDKFkFBA

   Verwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Een zeer lezenswaardig stuk en ik wordt nu toch wel nieuwsgierig naar het werk van Snouck Hurgronje. Blijft u vooral doorgaan met het onderwijzen van het onwetende volk en de boven haar gestelde regenten in de eigenaardigheden en onhebbelijkheden van deze woestijnreligie.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Snouck snoepte wel van de islamitische walletjes (meerdere echtgenotes waaronder een Sudanese). Maar hij kon de Nederlandse regering goed adviseren over de hebbelijkheden van Atjeh.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik ben van mening dat er toch meer mogelijkheden zijn om met de bestaande wetten de beroepsmoslims aan te pakken, en wel vanwege fraude en oplichting. Het mag dan misschien zo zijn dat een geloof onder andere bestaat uit een collectie niet toetsbare geloofspunten, hoe dan ook de beloftes die gedaan worden zijn ontegenzeggelijk vals en leugenachtig. De enige reden waarom beroepsmoslims hun slachtoffers voor liegen is om hen uit te blijven melken. Volg de spoor van het geld en dan is te doorzien hoe de islam werkt. Niet toetsbare geloofspunten en een collectie gedragsregels die steeds weer tot gevolg hebben dat het geld naar de moskee toe stroomt, dat is en blijft gewone platvloerse oplichting. De niet toetsbare geloofspunten kruipen angstig onder een steen of in een donker hoekje als de rede en de logica er bij wordt gehaald.

  Het is gewoon een strafbare feit waar elke imam zich schuldig aan maakt. Aanzetten tot discriminatie, oproepen tot moord, deelnemen in georganiseerde misdaad. Het enige dat nodig is bestaat uit een groep betrouwbare mensen die het kwaad aan de kaak stellen en oproepen tot vervolging van de organisatoren van die islamitische bende. Er hoeven geen speciale wetten te worden gemaakt, de bestaande wetten dienen alleen te worden gehandhaafd. Dan is het wel zaak dat een heel stel van die slappe tinussen het veld gaat ruimen, zoals Pechtold en Samsom. En Rutte doet ook niets, die lacht alleen maar. Het orkest speelde door terwijl de Titanic zonk.

  Er moet opgetreden worden tegen het verval van de samenleving. Het is echt simpel. Elke moskee aanklagen bij Meldpunt Discriminatie en bij Meld Misdaad Anoniem. Dan kijken wie er het laatst lacht.

  (ps een lezing bijwonen is niets voor mij, ik zoek dan een stapeltje post-its om te reageren en dat staat zo gek)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @vanhetGoor

  "Volg de spoor van het geld"

  Bij elke 'soort' religie is het lospeuteren van geld de hoofdzaak.
  Hier bijv. in Thailand rijden "the Monks" in terreinwagens rond, voorzien van laptop en iphone...
  (zelfs houten kastjes langs de openbare weg, waar je, als bij een brievenbus, geld in kan stoppen voor het afkopen van je zonden)

  Al "de heffe des volks" kunnen hun zieleheil kopen. Waar ook ter wereld en bij elke religie, hebben ze uitstekend tot in de puntjes geregeld.


  "Aanzetten tot discriminatie, oproepen tot moord, deelnemen in georganiseerde misdaad"

  Vergeet het maar !!
  Alle uitspraken en oproepen worden namens een "religie" gedaan, en "religie" heeft nog steeds een aparte status in het Nederlands recht.
  (denk dat Sirik je daar alles over kan vertellen)
  Heel bekend voorbeeld van zo'n 12 jaar terug, met de zeer geleerde en zeer hoogachtend Imaam El Moonni (dtzmh) die vrijelijk o.a. homoseksualiteit als een ziekte kon bestempelen.
  Andere zeergeleerde en baardige handlangers (dtzmh) konden vrijelijk oproepen om homo's van hoge flats af te gooien, wel met gezichten naar beneden natuurlijk...
  (de ontkenningsfase viert nog altijd hoogtij in deze kringen)

  Wat dat betreft niets nieuws onder de zon, we zien dit nu dagelijks gebeuren in de islamitische brandhaarden, overal vloeit bloed waar moslims (sorry "criminelen") in de buurt zijn.


  "Het enige dat nodig is bestaat uit een groep betrouwbare mensen die het kwaad aan de kaak stellen, en oproepen tot vervolging"

  Zelf denk ik hier aan Mr. Spong... die werkt graag 'pro deo' voor de onderdrukte in de samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Op Twitter schrijft Maiwand Al-Afghani, bekend van Knevel en vd Brink, ‏@maiwandafghani 26m
  @Hoeiboei @Ibrahimwijbenga Jansen verwoord het verkeerd, zonder de context, met verkeerde intentie en doelstelling. Moge Allah hem leiden

  Maiwand Al-Afghani

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Grieks en Latijn door een lesmap over de onderdrukking van de vrouw in de klassieke oudheid; Wat is hier mis mee? Bang om op de lange tenen van het manvolk te trappen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar gaat het u erom op de lange tenen van het manvolk te trappen of wilde u Grieks en Latijn leren?
   Zo ook: is het een fellow traveller als Maurits Berger te doen om het witwassen van de islam of wil hij kennis over de sharia opdoen en aan zijn studenten overdragen?

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. " Wat is hier mis mee? Bang om op de lange tenen van het manvolk te trappen."

   Neen, maar is zonder context, met verkeerde intentie en doelstelling. Moge ......

   Verwijderen
 13. Lange tenen van het vrouwvolk? De overgang is ook al de schuld van mannen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De emancipatie ging hier ook niet vanzelf en maakt ook deel uit van de Nederlandse geschiedenis.Het is dus heel goed om hier aandacht aan te besteden.
   http://www.bronnenuitamsterdam.nl/weergave.asp?ID=407

   Verwijderen
  2. Antonia,
   Jij gelooft in global warming veroorzaakt door de mens.
   wedden ?

   Verwijderen
  3. Mis! Die weddenschap heb je verloren. Hoe kom je trouwens op dat idee?

   Verwijderen
  4. Wat is hier mis mee? Bang om op de lange tenen van het manvolk te trappen."

   zeau makkelijk.

   Verwijderen
  5. Prima! Leg dan maar uit wat er mis is met een lesmap over de onderdrukking van de vrouw in de klassieke oudheid .Door die geschiedenis te lezen wordt duidelijk waar sommige vreemde denkbeelden omtrent gelijkheid tussen man en vrouw vandaan komen. Jij schijnt de wijsheid in pacht te hebben als ik je zo lees.

   Verwijderen
  6. Heerlijk; je gendergelijk halen over de ruggen van je vak en je leerlingen. De onderwijs- en maatschappijvernieuwlingen zijn nog lang niet ver genoeg gegaan.

   Verwijderen
 14. "Leg dan maar uit wat er mis is met een lesmap over de onderdrukking van de vrouw in de klassieke oudheid"

  Context.

  "Door die geschiedenis te lezen wordt duidelijk waar ...."

  HO! Door slechts een DEEL van de geschiedenis...enz.
  Wat dat is een leesmap. De voorselectie lezen, niet zelf zoeken.

  Wat is het nut om dat te weten ? Dat vroeger alles anders was ?
  Probleem aangaande de veronderstelde gelijkheid tussen man en vrouw heeft enkel betrekking als het gaat over de wet.
  De grondwet regelt, o.a., de verhouding tussen burger (dus niet mens) en overheid. En daar staat dat de vrouw gelijk behandeld dient te worden zoals de man, door de staat.. Heeft dus niets te maken met onderlinge verhoudingen van de burgerij.

  Wat voor een maat tuinbroek heb jij ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat voor een maat tuinbroek heb jij ?Wordt eerst maar eens volwassen en leer af om in hokjes te denken, dan wordt het nog wel wat met jou.

   Verwijderen
  2. Soms is het handig een noodrem in te bouwen. Trekken als men in nood verkeert. Missen ze plotseling lekker de kern, hoeft men er niet op in te gaan, einde gesprek.
   Oppervlakkig en een nietszeggend antwoord.


   Het verschil tussen lesmappen en een serie boeken heet "voorselectie". Hapklare brokken voor mensjes die hun weg zelf niet kunnen gaan.

   Blond wellicht ?

   Verwijderen
  3. Aan Antonia van der Grift en Sirik

   Verre zij het van mij dat ik mij menge in uw vermakelijke discussie.
   Nochtans een kleine opmerking van mijn zijde;
   Valt het u niet op hoe gering het verschil is tussen lesmap en leesmap?
   Althans wat betreft schrijfwijze.
   Probeer zulks diets te maken aan inwijkelingen uit de arabische leefruimte.
   Thuis hadden wij de Libro-leesmap.
   Deze bevatte oud nieuws, een contradictio in terminis.
   Dank zij deze leesmap kon ik mijn hersens pijnigen met frans.
   Paris-Match bevatte interessante reportages over de strijd in Algerije.
   Compleet met landkaarten van het operatie-gebied.   Verwijderen
 15. Aangezien het toch al nergens meer over gaat zal ik een paar van je vragen beantwoorden. 1 Ik geloof niet in global warming.2 Tuinbroeken had ik alleen in de pubertijd aan toen het in de mode was *erg lang geleden dus* 3 Niet blond maar grijs. Nu een paar vragen voor jou.Een VVD blauwe stropdas? Lid van de VPRO?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit was de eerste vraag:
   ""Leg dan maar uit wat er mis is met een lesmap over de onderdrukking van de vrouw in de klassieke oudheid"

   Context.

   "Door die geschiedenis te lezen wordt duidelijk waar ...."

   HO! Door slechts een DEEL van de geschiedenis...enz.
   Wat dat is een leesmap. De voorselectie lezen, niet zelf zoeken.

   ------
   Daar heb je niet één keer op gereageerd.
   Wél op de noodrem.

   Verwijderen
 16. "Bij dat idiote Wildersproces ging het tijdens de verhoren van de getuigen-deskundigen door de rechter-commissaris vooral om dit soort kwesties. Het was verstandig van de rechtbank deze verhoren niet in het openbaar te laten plaats vinden, maar achter gesloten deuren. Het was immers een proces tegen Wilders, niet een proces over de islam of tegen de sharia, en als deze verhoren in het volle licht van de openbaarheid plaatsgevonden zouden hebben, zou dat niet hebben bijgedragen aan de demonisering van Wilders. Het zou daarentegen wel hebben bijgedragen aan de zorgen over de sharia en de jihad die toch wel al bij veel burgers van de vrije wereld zijn gaan leven. "

  Waarvoor voert men een (openbaar) proces ?
  De rechter toetst een voorliggend geval aan de door de samenleving opgestelde regels.
  Waarom dan procesvoering achter geloten deuren, terwijl de KERN van rechtspraak juist die van de OPENBARE orde is ?
  Jammer dat rechters in Nederland daar niets over hebben gezegd.
  Of beschouwen rechters zich als een verlengstuk van de Staat ipv dienaren van de samenleving ?
  En bij het laatste kan men dan eenvoudig een oproep tot 'gekozen rechters' doen.
  Zijn samenlevingsregels van de staat of van de burgerij ?
  De rechters lijken zich wel te gedragen zoals dat door Pauw & Witteman of Knevel en Blokhoofd gebruikelijk is. Onder de mat vegen, geen (pijnlijke) analyse en vooral oppervlakkig en uiteindelijk nietszeggend.
  Zodra iemand iets afwijkends dan wel pijnlijke of staatsgevaarlijke uitspraken dreigt te doen, raken de oortjes, vanwege de toegeschreeuwde instructies van Grote Broer in de regiekamer, oververhit, gaan medetafelgenoten ineens HARDPRATENZODATNIEMANDIETSVERSTAAT, of wordt er kundig pootje gelicht door snel een andere vraag te stellen dan wel een vreemd woord te duiden. Dat is ook een manier van deuren sluiten.

  Het Wildersproces lijkt eigenlijk op een kopie van een aflevering van Pauw&Witteman (of andersom ?).

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Naam: ....... Zalina Diato
  Beroep ....... Directeur
  Leningbedrag Ontvangen ... € 6,4 miljoen
  Rentevoet ..... 1%
  Lening bedrijf ...... AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM
  E-mail ..... aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  Mijn naam is Zalina uit Azië, ik woon hier in Linz, ik ben een grote vastgoedinvesteerder, ik ben getrouwd met een slechte man die alles heeft vernietigd dat ik heb gewerkt en voor 31 jaar heb gebouwd. Hij bracht me bankschuld en ik kon niet betalen, mijn eigendommen aan zee werden gesiez ik benaderde veel banken en geen bank stond klaar om me een lening te geven omdat ik een slechte krediet kreeg, ik dank ALLAH voor het beëindigen van mijn verdriet door AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM.Ik las een paar dagen geleden een zakelijk tijdschrift toen ik veel getuigenissen tegenkwam over het gerenommeerde kredietbedrijf dat mensen in schulden helpt en leningen verstrekt voor investeringen zonder stress zoals de commerciële banken. Ik nam de e-mail en solliciteerde, hoewel ik een grapje vond toen ik mijn lening op mijn rekening kreeg. AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM gaf me (€ 6,4 miljoen), tegen een rentetarief van 1%, ik wil iedereen die een legitieme leningfirma wil, adviseren om contact op te nemen met AASIMAHA ADILA AHMED LENING FIRM die 100% Geniue biedt en lening garandeert. Ik heb begon mijn schuld te betalen en mijn bedrijf nieuw leven in te blazen. moge God je zegenen.

  Solliciteer op: aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Mijn vriend en ik kregen een zeer serieus gevecht dat leidde tot onze breuk, ik maakte me zorgen over onze relatie omdat ik zo veel van mijn vriend hou en hem niet wilde verliezen, dus besloot ik een oplossing te zoeken op internet toen ik zag verschillende getuigenissen van mensen die Heer Bubuza bedankten voor het herenigen van hun relatie, dus nam ik onmiddellijk contact op met Heer Bubuza op WhatsApp: +1 505569 0396 en vertelde hem mijn relatieproblemen, Hij reageerde en beloofde me te helpen. Hij verzekerde me dat ik de resultaten binnen 12 tot 16 uur zal zien. Ik deed wat hij me had opgedragen, 15 uur later belde mijn vriend me huilend op en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren. Lord Bubuza is geweldig en ik kan niet stoppen hem te bedanken. Neem contact met hem op voor hulp via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ik wil Lord Bubuza erkennen voor het helpen van mij, hij heeft mijn vreemdgaande vriend laten stoppen met vals spelen met zijn spreuk. Mijn vriend bedroog en respectloos, onze relatie was stressvol en we gingen 3 keer uit elkaar voordat ik via WhatsApp contact opnam met heer Bubuza voor hulp: +1 505 569 0396. Ik vertelde hem mijn relatieproblemen en hij beloofde me te helpen met zijn betovering en vertelde mij wat ik moest doen. Het was heel verrassend en schokkend, want 15 uur nadat ik had gedaan wat heer Bubuza had opgedragen, kwam mijn vriend terug en smeekte me op zijn knieën om hem te vergeven en hem terug te accepteren. Mijn vriend bedriegt me niet meer en respecteert me niet meer. Ik leg deze getuigenis af omdat ik mezelf een gelofte heb gedaan dat als heer Bubuza me helpt, ik over hem zal getuigen voor de wereld. Hij is een god op aarde, hij kan jou ook helpen. Neem contact met hem op via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework @ hotmail . com

  BeantwoordenVerwijderen