Tariqs stappenplan

Sharia

Wederom actueel!

Plus Update, 15.8.2009: De Bruggenbouwer en de Profeet: Tariq Ramadan verdraait de geschiedenis van de islam (hier) door Machteld Allan.

‘Ik heb geen organische banden met de Moslim Broederschap’, antwoordde Tariq Ramadan eens toen een journalist hem vroeg of hij lid was van deze organisatie. Dat is een dubbelzinnig antwoord, want wat betekent dat eigenlijk, ‘organisch’? Is hij nou wel of geen lid? Dit soort dubbelzinnigheden, Ramadans handelsmerk, hebben ertoe geleid dat veel journalisten en onderzoekers zich sinds een jaar of tien buigen over de wandel en de woorden van Ramadan om de ‘echte’ man bloot te leggen. Hun eindoordeel is vaak even wanhopig dubbelzinnig als de man zelf. ‘Wolf in schaapskleren’ is de meest gehoorde betiteling.

Het grappige is dat Tariq Ramadan zich als een van de weinige moslimleiders in Europa juist wél een ‘organische’ band heeft met de Moslim Broederschap. Hij is immers de kleinzoon van Hassan al-Banna, die in 1928 de Broederschap in Egypte oprichtte, en de zoon van Al-Banna’s vertrouweling en secretaris Saïd Ramadan, die ter bezegeling van dit vertrouwen Al-Banna’s eigen dochter in huwelijk ontving. Saïd Ramadan, Tariqs vader, was weer oprichter van de Internationale Organisatie (IO) van de Broederschap, met München en Genève als belangrijkste centra. Maar ‘bloed’ zegt de meeste Europeanen niets. We veroordelen de kleinkinderen van NSB-ers toch ook niet op grond van de dwalingen van opa? Het verschil is dat Ramadan zich nooit gedistantieerd heeft van de ideeën van Al-Banna, en hem zelfs openlijk zijn ‘inspiratiebron’ heeft genoemd. Ook heeft Ramadan in Genève het stichtende werk van vader Saïd na diens dood in 1995 voortgezet, samen met zijn broer Hani. Een kleine Broederdynastie, al met al, ook in geestelijk opzicht. Maar ‘bloed’ is toch het belangrijkste: juist het feit dat Tariq een afstammeling is van Hassan al-Banna geeft hem in moslimse ogen het gezag en prestige om de boodschap van zijn gerespecteerde grootvader te interpreteren en toepasbaar te maken voor missiegebied Europa. Dit ziet Tariq Ramadan als zijn levenstaak.

De Moslim Broederschap kwam in de jaren ’50 naar Europa omdat haar leden vervolgd werd door Nassers Arabisch-nationalistische regime. Nasser steunde de DDR om geld en wapens te krijgen van de Sovjet-Unie. Omdat de Bondsrepubliek de deuren opende voor dissidenten van Nassers regime, kozen veel Broeders West-Duitsland als hun bestemming. De vader van Tariq Ramadan streek via Duitsland neer in Genève, waar hij in 1961 het Islamitisch Centrum oprichtte. In de loop van de jaren ’60 wist Saïd Ramadan ook de moskee van München onder de controle van de Moslim Broederschap te brengen door het bestuur te ontfutselen aan een groep islamitische SS-ers uit de Balkan en de Kaukasus. Deze ex-soldaten hadden in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de nazi’s gevochten of in de vernietigingskampen gewerkt. Zij stonden een ‘gematigder’ versie van de islam voor dan de militante islam van Ramadans Egyptisch-Syrische gevolg, wat eens te meer bewijst dat de term ‘gematigd’ helemaal niets zegt.

München en Genève werden door de inspanningen van Saïd Ramadan en met financiële hulp van Saoedi-Arabië de springplanken van een hele waaier aan centra en organisaties van de Moslim Broederschap in Europa, waaronder de Franse Union des Organisations Islamiques (UOIF) en de Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD).[i] Deze organisaties presenteren zich intussen met succes als de exclusieve representanten van de gehele moslimgemeenschap in hun landen, ongeveer zoals de Milli Görüs – overigens ook een ideologische spin-off van de Moslim Broederschap - tegenover de Nederlandse overheid de rol als spreekbuis van de hele Nederlands-Turkse gemeenschap naar zich toe heeft getrokken. Anders gezegd: wat mainstream islam is, wordt in Europa intussen uitgemaakt door de revolutionaire avant-garde.

Terwijl de Broederschap als machtsconcurrent van de dictatoriale regimes in het Midden-Oosten verboden wordt (daarom mag Ramadan Egypte en Saoedi-Arabië niet in), kan de Broederschap in Europa gebruik maken van de grondwettelijke vrijheden van godsdienst en meningsuiting. Het accent is daarom komen te verliggen van het confronteren van de ‘ongelovigen’ naar het instrumentaliseren van de ongelovigen. Het doel is hetzelfde gebleven, maar de stijl is in de loop der jaren iets anders geworden. Tariq Ramadan is een van de belangrijkste gezichten van die nieuwe stijl.

Het belangrijkste probleem dat Tariq Ramadan in al zijn boeken, artikelen en toespraken aan de orde stelt is: hoe kun je een moslim zijn in Europa? Dat is inderdaad een groot probleem voor de islam. Het islamitisch recht is ingericht op de situatie dat moslims in de meerderheid en aan de macht zijn, terwijl moslims in Europa niet alleen in de minderheid zijn, maar ook nog onderhorig zijn aan nationale wetten die door mensenhanden, niet-moslimse mensenhanden bovendien, zijn gemaakt.

Het begin van de oplossing van dit probleem vindt Ramadan bij de groep moslimdenkers die hij aanduidt als ‘salafistisch reformisten’, waartoe hij ook Hassan al-Banna en de Broederschap rekent. Deze reformisten roepen op tot ijtihad, autonome interpretatie van de Koran en hadith, die het islamitisch recht in overeenstemming moet brengen met nieuwe omstandigheden.[ii] Dit betekent geen poging tot ‘modernisering van de islam’, zoals sommigen denken, want ijtihad is alleen maar een methode om het islamitisch recht ook onder een niet-moslims gezag en buiten de moslimlanden toepasbaar te maken.

Ijtihad leidt bijvoorbeeld tot de nieuwe moslimse geografische indeling die de ideologen van de Broederschap, maar ook Ramadan hanteren. Bestonden vroeger alleen Dar al-Islam (het gebied van de islam) en Dar al-Harb (‘gebied van oorlog’, dat wil zeggen, het gebied waarin niet-moslims de baas zijn), nu onderscheidt men ook een derde ‘sfeer’, die Ramadan Dar al-Shahada of Dar al-Ahd (gebied van de getuigenis) noemt. Europa en Amerika behoren hiertoe. De ideale moslim in Europa of Amerika is een shahid (een getuige of martelaar), iemand die ten overstaan van de mensheid door zijn voorbeeldige islamitische levenswijze ‘getuigt’ van de islam. Volgens Ramadan geeft de nieuwe geografische categorie het ‘universalisme’ van de islam gestalte. Iedereen kan overal moslim zijn, al is hij in de minderheid. Sterker nog: op het moment dat moslims in Europa beginnen shuhada (getuigen) te zijn, worden zij puur door hun moreel overwicht een ‘meerderheid’, zoals Tariq Ramadan zei in een interview met Islam Online. Hij verwijst daarbij naar soera 2: 249: ‘Vaak heeft een kleine troepenmacht met Gods toestemming een grote troepenmacht overwonnen! God is met hen die geduldig volharden.’[iii]

Ook de uitspraak dat moslims in Europa de nationale wetten moeten gehoorzamen, waarop Tariq Ramadan overal wordt binnengehaald als een ‘bruggenbouwer’ of ‘hervormer’, moet in dit licht worden bezien. Veel invloedrijke propagandisten van de Moslim Broederschap, onder wie ook de populaire televisie- en internetimam Sheikh Yusuf al-Qaradawi, benadrukken tegenwoordig de plicht voor moslims om de wetten van de gastlanden te respecteren en handelingen te vermijden die de staat schaden. Dit is geen doublespeak of taqiyya. Islamitische juristen zien de moslimse umma en de westerse staten eenvoudig niet als concurrerende equivalenten. Umma en staat hoeven elkaar niet uit te sluiten, niet omdat de islam democratisch van aard is, maar omdat de staat een bruikbaar vehikel vormt voor de organisatie en versterking van de umma. De seculiere, liberale staten worden niet beschouwd als waardengemeenschappen, maar als louter sociale mechanismes die het moslims mogelijk maken de islam te praktizeren. Omdat de seculiere staat geen waarde vertegenwoordigt voor de islam, is elke ‘dialoog’, het open onderzoeken van elkaars waarden, bij Ramadan een volledige farce. De enige bijdrage van Ramadan aan de dialoog is dan ook dat hij niet-moslims belerend toespreekt en chanteert met hun eigen diversiteitsidealen.

Ramadan schrijft heel openlijk dat er voor moslims voorwaarden verbonden zijn aan de gehoorzaamheid aan nationale wetten. Elke moslim die wil deelnemen aan de seculiere maatschappij moet zich vooraf afvragen of hij daarmee de lange-termijnbelangen van de umma niet schendt. Dit voorbehoud stelt Ramadan bijvoorbeeld bij het deelnemen aan verkiezingen door moslims.[iv] Je kunt dus wel stemmen, maar alleen op een partij die de collectieve belangen van moslims dient.

Waar moet dit nu allemaal toe leiden? Wat is er over van de oude, strijdlustige slogan van de Broederschap, die luidt: ‘Allah is ons doel, de Profeet is onze leider, de Koran is onze wet, jihad is onze weg, en sterven op het pad van God is ons hoogste verlangen’ ? Die slogan staat als een huis, nog steeds, maar ze is voor Europa ondergebracht in een minder heethoofdig, realistisch stappenplan, dat uitgewerkt wordt in de zogenaamde wasatiyya-doctrine, waarvan Al-Qaradawi en Ramadan uitgesproken woordvoerders zijn. Wasatiyya, ook wel neo- of postislamisme genoemd, is ook weer zo’n produkt van de salafistisch-reformistische ijtihad en betekent zoiets als ‘middenheid’. Jihad is nog steeds ‘de weg’, maar in plaats van de gewapende strijd, wat het voor grootvader Hassan al-Banna nog betekende, noemt zijn kleinzoon het ‘innerlijke bevrijding van Europa’, zelfs ‘innerlijke dekolonisatie’ van de vele Europese verleidingen. Wie Ramadans boek over de islam in Europa leest, zal vooral opvallen dat ‘Europa’ voor Ramadan helemaal niet lijkt te bestaan, behalve als verleiding. Er is niet één referentie aan de niet-moslimse geschiedenis of niet-moslims gedachtengoed te vinden. Ramadan blijft steriel voor Europa. Versmelting met of bijdrage aan de Europese culturen is duidelijk niet Ramadans bedoeling met de moslims. Integratie is een gruwel.

In het kader van de wasatiyya-doctrine werken islamgeleerden in binnen- en buitenland aan een fiqh al-aqaliyyat, een moslimminderhedenjurisprudentie, die het mogelijk moet maken om in landen met Westers recht het islamitische recht in zijn compleetheid, dat wil zeggen: tot in alle aspecten van het moslimleven toepasbaar te maken. Door de druk erop te houden, worden steeds opnieuw kleine successen geboekt, waarvan ook deze site regelmatig verslag doet. De juridische en sociale privileges voor moslims moeten verder worden uitgebreid door overheden voortdurend te herinneren aan het gevaar van ‘polarisering’, ‘islamofobie’ en moslimextremisme, termen die Ramadan dan ook veelvuldig in de mond neemt. Het ‘tussendoel’ van de Broederschap en geestverwante organisaties, de vorming van een moslimse parallelmaatschappij binnen de seculiere staat, komt aldus steeds meer in het verschiet.

Machteld Allan


[i] Lorenzo Vidino, ‘Aims and Methods of Europe’s Muslim Brotherhood’ in Current Trends in Islamist Ideology 4 (2006) 26. Voor het fascinerende verhaal over de moskee van München zie Ian Johnson, ‘The Beachhead: How a Mosque for Ex-Nazis became Centre of Radical Islam’, The Wall Street Journal, 12 juli 2005. Zie hiervoor www.moralgroup.com/NewsItems/Islam. Johannes Grundmann, Islamische Internationalisten: Strukturen und Aktivitäten der Muslimbruderschaft und der Islamischen Weltliga (Wiesbaden 2005).
[ii] Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (New York 2004).
[iii] Shammai Fishman, ‘Some Notes on Arabic Terminology as a Link between Tariq Ramadan and Sheikh Dr. Taha Jabir al-Alwani, Founder of the Doctrine of “Muslim Minority Jurisprudence” ‘(Herzliya z.d.).
[iv] Ramadan, Western Muslims, 167.

41 opmerkingen:

 1. Om bovenstaande redenen is Ramadan ook gevaarlijker dan de Mohammed Bouyeri's.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In ieder geval een doorwrocht artikel, kom daar nog maar eens om in de Nederlandse pers! Maar ja, als je niet Wil zien en niet Wil horen dan is deze meneer de bruggenbouwer van R'dam. 30 jaar lang links indoctrineren heeft de mens berooft van zijn zintuigen. Het landschap is veranderd in dat van Kafka en niets is meer wat 't lijkt. Daarom spreekt frere Taricq aan; een trendsetter; de watchers lopen er altijd achteraan...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De door Machteld genoemde Franse UOIF en de Duitse IGD zijn net als de Nederlandse FION aangesloten bij de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), die aan de basis staat van de European Council of Fatwa and Research and Yusuf al-Qaradawi. De FION en zijn voorman Yahia Bouyafa zijn de bouwers van een nieuwe moskee in Slotervaart, met geld uit Qatar. Tegen de Duitse IGD en de Duitse tak van Milli Görüs loopt nu een jusitieel onderzoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bij het onderzoek door de Duitse autoriteiten zijn huiszoekingen gedaan in de hier genoemde moskee van München.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een geweldig artikel. Het tekent onze "kwaliteitspers" dat ze er niet om gevóchten hebben. Het tekent onze hele cultuur dat zo'n stuk niet in het brandpunt van het publieke debat staat.

  Maar gelukkig beweegt er iets: de Europese lijsttrekkers van PvdA (Berman) en VVD (Van Baalen)hebben geëist dat de stad Rotterdam haar contract mer Ramadan opzegt. En zelfs Aboutaleb heeft gezegd dat het experiment met één enkele stads-islam-adviseur van deze snit (Ramadan) maar niet meer herhaald moet worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Goed artikel. Alsof het iets kostbaars is reikt Ramadan Nederland in stappen de sharia aan. Tenminste dat probeert hij.

  Het zou meer mensen te denken moeten geven waar

  @Kassander: "En zelfs Aboutaleb heeft gezegd dat het experiment met één enkele stads-islam-adviseur van deze snit (Ramadan) maar niet meer herhaald moet worden."

  Waar heeft Aboutaleb dat gezegd? Heb je een bron? Ik dacht dat de burgemeester van Rotterdam, net als Marcouch ook een fan van Tarik Ramadan is. In ieder geval voordat hij burgemeester was.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Bravo. Zeer informatief stuk. Degenen die dhr. Ramadan hebben binnengehaald moeten maar eens hun 'huiswerk' overdoen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Uitstekend stuk. Ik heb het zojuist voor de tweede keer met zeer veel belangstelling en instemming gelezen. Ik ben ondertussen erg benieuwd welke mening Aboutaleb inmiddels heeft betreffende Ramadan. Ik gunde hem het voordeel van de twijfel, maar als hij ook kiest voor deze wolf in schaapskleren heeft hij het bij mij voorgoed verbruid. Het Groen Linkse gedachtegoed blijft me verbazen; op de bres voor alles wat zich 'progressief' noemt, maar dan wel zwichten voor zo'n Ramadan die erger is dan Staphorst en vooral veel gevaarlijker want zowel sluwer als invloedrijker. De houding van Anja Meulenbelt idem dito: altijd op de bres voor de homo's, maar dan plosteling wel helemaal om voor zo'n duidelijk homofobe man als Ramadan, want over zijn houding t.o.v homosexualiteit heb ik geen enkele illusie. Nu mag iedereen zo homofoob zijn als hij of zij wil, maar dan heb je als voorlichter van de gemeente Rotterdam niets te zoeken. Lichtpuntjes zijn er gelukkig ook, zie bericht van Kassander hierboven betreffende lijsttrekkers PvdA en VVD voor Europese verkiezingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Osc., dat wordt dan lang wachten, want dat was islamitisch GL in R'dam. Als het familie was zou me dat niet verbazen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ron,

  GL c.s. maken alles wat westers is consequent verdacht. Hun kruit is wat dat betreft nagenoeg op. Alleen de eco-politiek geeft ze nog wat respijt voor de toekomst.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Messcherpe analyse: ik ben zeer onder de indruk. Verdient een veel bredere verspreiding. Kunnen we daar niet iets mee doen?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Zoals bekend heeft ex-feministe Anja Meulenbelt een steuncomite voor Tariq Ramadan opgericht, ook legt ze nog eens uit wie Tariqs tegenstanders en vijanden zijn. Zie hier:

  Actiecomite Steun TariqOp de handtekeningenlijst staan reeds 364 namen, waaronder die van Rene Danen, Bert de Vries, Mohammed Cheppih en Mohamed Rabae.


  handtekeningenlijst

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Vanuit haar optiek heeft Meulenbelt wel een aardige analyse gemaakt, alleen ze gaat volledig voorbij aan de realiteit zoals de islam in werkelijkheid is. Ze doet net of de punten van kritiek totaal ongefundeerd zijn en is in haar analyse niet in staat om deze geloofwaardig te weerleggen. Ze brengt de beweegredenen van de soorten critici dus wel in kaart, maar ze geeft dus geen goede weerlegging van die kritiek. Logisch want dat kan ze ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het aardigste is dat Anja in haar opsomming haar eigen Socialistische Partij vergeet op te noemen. Ze kan moeilijk de motieven van haar eigen partij in een verkeerd daglicht stellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik wil hier nog even aanhalen wat Stephan Sanders afgelopen vrijdag zei bij OBA Live over Tariq Ramadan:

  “Hij moest discussiëren met een vrouw. Die vrouw was niet zo slim, dat moet ik echt eerlijk zeggen. Maar het dedain waarmee hij die vrouw behandelde vond ik choquerend! Dat was echt... Hij moest een verhaaltje vertellen, ik moest modereren (?) En daarna moest zij een verhaaltje vertellen. En hij hield zijn verhaaltje, dat duurde veel te lang. Dus ik zei op een gegeven moment ‘brei een eind’. Dat deed ie toen met heel veel moeite. Nou en toen ging die vrouw haar verhaal vertellen en hij was.., hij ging gewoon met z’n telefoon…, Amanda weet hoe al die moderne dingen heten,…sms’en of twitteren. Of weet ik veel wat ie allemaal deed. Het was echt stuitend, het was echt stuitend!”

  Ramadans minachting voor vrouwen is al eerder gebleken . Denk aan het incident
  op het vliegveld Charles de Gaulle. Tariq liep zonder instapkaart door een veiligheidspoortje en toen een politieagente hem staande hield, schold hij haar uit voor ‘bitch’. Door haar toedoen moest hij een nacht in een cel doorbrengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Des te onbegrijpelijker is het dat vrouwen voor deze man vallen. Maar dezelfde Stephan Sanders vertelde al eerder bij obalive dat hij tijdens een bijeenkomst met Ramadan een orthodoxe moslimvrouw had horen verzuchten: "o, als ik toch zijn tweede vrouw mocht zijn!"

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tot op de dag van vandaag Tariq Ramadan niet goed kan plaatsen. De hierboven beschreven houding jegens vrouwen heeft imho veel weg van wat ook bij de chassidiem, de religieus orthodoxe joden, niet ongewoon is. Ware het niet dat een paling kosjer noch halal is, dan zou ik hem daarmee kunnen vergelijken. Niet minder maar voorshands ook niet veel meer.

  http://tinyurl.com/c7k92b

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hier het stappenplan in volle glorie, zoals het werd gevonden in 2001. Jammer dat er bij onze wijze leiders blijkbaar nog steeds geen alarmbelletjes zijn gaan rinkelen...
  http://antivenin.blogspot.com/2007/10/het-moslim-broederschap-project.html

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De zoete likeur van het linkse zelfbedrog
  De krankzinnige situatie is ontstaan dat je als islamcriticus smerige verwijten naar je hoofd krijgt geslingerd, omdat je roept dat de salon, waar het voorgeslacht de kostbaarheden van onze liberale beschaving heeft uitgestald, in de fik dreigt te vliegen. Ja, het tapijt smeult al
  Benno Barnard dient Geert Buelens van antwoord en verdedigt het boek 'Inch'Allah?' van Philip Dewinter. Benno Barnard is schrijver en columnist.
  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/826177/2009/04/21/De-zoete-likeur-van-het-linkse-zelfbedrog.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Op gs is ook een aardige discussie gaande.

  AVe, het zijn helaas niet alleen vrouwen die vallen voor de charmes van Ramadan. Hij bespeelt op een bijna hypnotische manier zijn publiek. Mooi voorbeeld is: http://www.youtube.com/watch?v=OGfzjEBn_28&NR=1&feature=fvwp
  Deze man heeft veel gezichten en als hij alleen aan het woord kan zijn, komt de kant van charismatische, zachtaardige zg rationele overtuigingskrachtige overbrugger, naar voren.
  Maar gelukkig zijn er ook getuigen op youtube van heftige arabische uitvallen en bewijs van dat vliegveldmisgedrag.
  In Frankrijk zijn vrouwen als Caroline Fourest http://www.youtube.com/watch?v=Jf4aI9-mgeA&NR=1 gedegen ontleders van zijn teksten/doelen.

  Tulay: vraag eens een stage aan bij de Margriet, gewoon om begrijpelijk te leren schrijven. Als je zo bezig blijft met je creatiefschrijven fratsen zul je eindigen als Jan Arends (niet op zulks grote hoogte, maar zeker zo onbegrepen).

  BeantwoordenVerwijderen
 22. http://www.youtube.com/watch?v=OGfzjEBn_28&NR=1&feature=fvwp

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hoe langer deze Ramadam in Rotterdam blijft hoe meer duidelijk wordt wat zijn eigenlijke missie in Nederland is. In ieder geval niet het bouwen van bruggen tussen moslims en de gewone burgers.

  Steeds meer worden er stukjes van zijn masker afgepeuterd. Dit gebeurt niet in de ouderwetse papieren kranten maar via de nieuwe media op internet, zoals hier.

  Voor mij is inmiddels zeer helder wat de doelen van Ramadam en zijn broeders van de moslimbroederschap (nee, er bestaat géén ledenlijst) zijn. Zijn belangen liggen uitsluitend bij de moslims en dan ook nog alleen bij het orthodoxe, islamistische deel. Hij ijvert er zich voor om heel langzaam en sluipend de sharia ingevoerd te krijgen.
  Het uiteindelijke doel is volledige islamisering van Nederland.
  Dit houdt in dat hij geen enkele interesse heeft in de belangen van niet-moslims die volgens hem ongelovigen zijn, die belangen zijn strijdig met die van hemzelf en zijn broederschap.

  Logisch gevolg is dat ik hem en de zijnen zie als vijand van mijn land, ons volk en dus ook van mij. Hierom moet hij met alle middelen bestreden worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik zag Ramadam herhaaldelijk op televisie, diverse publicaties van hem gezien, heb zelfs een boek van hem. Nergens is hij uitgesproken. Zijn mening blijft er altijd lafjes tegenaan hangen. Toen men hem inhuurde als bruggenbouwer in Rotterdam moet men toch ook hebben kunnen vermoeden dat hij met twee tongen spreekt.

  Het zou heel erg goed zijn als men de besluitvorming van destijds nog eens onder de loupe neemt. Het zou wellicht niet ondenkbaar zijn dat er een andere reden is geweest om hem voor deze post te vragen dan men officieel wil doen laten geloven.

  Wie heeft dit doorgedrukt, met welk geld is dit betaald?

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Vanhetgoor, totaal mee eens. Degene die hem binnenhalalde is geloof ik alweer uitgestegen. Favoritisme onder politieke vrienden kan niet gauw genoeg onderschept worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ik ben zo blij met die rameldam.
  Het zal nog weleens uitgroeien tot een flinke blok aan het PVDA-been.

  Een heerlijke stemmentrekker voor Wilders.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. De schande van Rotterdam heet Tariq Ramadan - Amanda Kluveld, de Volkskrant, 14.8.2009.

  De schande van Rotterdam heet Tariq Ramadan

  BeantwoordenVerwijderen
 28. "Hij stelt uitsluitend beoordeeld te willen worden op de feiten zoals hij die zelf naar voren brengt.."

  Als ik dit tegenkom, en ik geloof het, dan hoef ik niet verder te lezen van mezelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Heel goed dat Amanda Kluveld Tariq Ramadan blijft volgen!

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Bruggenbouwen!?
  (-) Valt me mee dat er
  nog niemand met het verhaal is gekomen dat Ramadan in zijn tv programma een brug aan het bouwen is tussen de ayatollah's en de Iraniërs die zijn opgepakt na de laatste verkiezingen.(RinskeDeTweede schreef dit op 14-08-2009 22:07 nav De schande van Rotterdam // Amanda Kluveld (-)

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Ik snap werkelijk niet dat men niet in de gaten heeft hoe de man over religie etc denkt. Hij heeft er een heel boek over geschreven "In the footsteps of the prophet: lessons from the life of Muhammad". Muhammad ontving allerlei ingevingen rechtstreeks van het opperwezen (waardoor hij in staat was "vijanden" te verslaan) en verder geen enkele kritische noot van de man.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Het wordt steeds leuker !
  Ramadan moet nu op twee borden gaan schaken. Thuis in Rotterdam en thuis in Iran. Als dat maar goed afloopt.

  Ondertussen levert Ramadam voor ons goed werk af. Waarvoor dank en hulde.
  Hij en degenen waarmee hij optrekt,laten elke keer maar weer zien hoe dom en onderontwikkeld onze "bovenonsgestelden" zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Wat mij ook opvalt is dat in gesprekken/discussies de opmerking *de koran erkent de PROFEET Jesus* steeds herhaald wordt. De gespreksparners gaan daar dan niet op in, herkennen niet een heel fundamenteel punt van de islam! Nl --> dat jesus NIET de zoon van god is.

  Mijn eigen verklaring is dat het bij niet-moslims, die immers meestal een soort aangepast privé geloof hebben of atheist zijn, niet belangrijk gevonden wordt of Jesus nu zoon of profeet is.
  Hoe vaker dit 'doorgelaten'/ onbesproken gelaten wordt, hoe meer het een waarheid wordt. En dit is zeker weer moslamisering!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @ Machteld,

  Goed stukje onderzoek, ook je artikel in De Groene. Goede argumenten. Complimenten

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Bert de Vries (van de steunbetuiging aan Tariq)is overigens net als Karel de Vries (geen familie en geen partijgenoot) Vice-president geweest van de PAEAC Parlementarian Association for Euro Arab Colaboration
  Bat Ye'or spreekt over de PAEAC in deel II van het Grote Bat Ye'or Interview.

  De halstarrigheid waarmee deze heren Ramadan de hand boven het hoofd houden is veelzeggender dan het hele geval Ramadan zelf. Wat na de hele waslijst die terecht tegen deze man (oa hier op Hoeiboei) is ingebracht, maakt het zoveelste groezeldetail ook niet meer uit.
  Erger nog het zijn juist deze onderdelen van zijn CV die hem zo gewild maken. De Fransen hebben hun gegevens al lang geleden via diplomatieke kanalen aan de Nederlandse en Britse ministeries doorgegeven. Het is allemaal genoegzaam bekend en zij willen het zo. Het is niet omdat zij naief zijn dat zij deze man in stelling hebben gebracht of omdat het allemaal onbekend is, als zelfs een stelletje ijverige amateurs wereldwijd tot een uitgebreide en volledig natrekbare track record van Ramadans levenswandel komen.

  Heel misschien zullen zij als het hen beter uitkomt Ramadan uiteindelijk opofferen om bepaalde segmenten in de samenleving tevreden te stellen. Maar het zal niets aan degenen veranderen die betrokken zijn bij zijn riante aanstellingen. Een eventuele ommezwaai wat betreft Ramadan zullen zij moeiteloos in hun repetoir passen om precies hetelfde te doen wat zij altijd al deden.

  Maar het valt allemaal nog te bezien de NRC had een heel "genuanceerd" portret van Press TV.
  Je kan er tenslotte voor kiezen om die bepaalde segmenten tevreden te stellen door Tariq uit enkele functies te ontheffen of juist verder te demoraliseren door Tariq zijn functies te laten behouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. >>‘Ik heb geen organische banden met de Moslim Broederschap’, antwoordde Tariq Ramadan eens toen een journalist hem vroeg of hij lid was van deze organisatie. Dat is een dubbelzinnig antwoord, want wat betekent dat eigenlijk, ‘organisch’? Is hij nou wel of geen lid?<<

  Het is maar wat je wil horen natuurlijk. Omdat TR steeds zoekt naar wat mensen bindt, wil hij niet in de valkuil stappen van 'totale veroordeling' die in de vraag besloten ligt!
  Dat je niet met de *organisatie* verbonden bent (geen organische banden) laat dus alle andere aspecten van 'relatie' open.
  Via zijn familiebanden ligt er immers een relatie, en die is er nu eenmaal altijd....
  Misschien worden zijn nuances niet altijd goed begrepen?

  BeantwoordenVerwijderen
 37. >>We veroordelen de kleinkinderen van NSB-ers toch ook niet op grond van de dwalingen van opa? Het verschil is dat Ramadan zich nooit gedistantieerd heeft van de ideeën van Al-Banna<<

  Misschien zou in de vraagstelling duidelijker gemaakt moeten worden van welke ideeën zou hij zich moeten distantiëren. Een betere vraag levert ook een beter antwoord op? Zeker als je genuanceerd wilt antwoorden en je uitgangspunt is dat je geen tegenstellingen tussen mensen wilt aanwakkeren.

  BeantwoordenVerwijderen