Straf uit de Koran, die niet in de Koran staat

Update! Nu ook op de VolkskrantOpiniesite: Hoezo stenigen?

Over de straf van de steniging staat niets in de Koran – ze wordt uit andere bronnen afgeleid.


Vier mannen moeten de ontucht van de vrouw bevestigen. De steniging is een kastijding volgens het Iraanse recht, ook al staat daarover niets in de Koran.

Tot de meest aanstootgevende trekken van de sharia, van het op de religie gefundeerde rechtssysteem van de islam, behoren de zogenaamde straffen uit de Koran, waaronder de steniging om ontucht te bestraffen. Mohammed en zijn aanhangers waren bezeten van het idee dat Allah zou streven naar een samenleving, waarvan de leden hun identiteit uit hun patrilineaire afstamming afleiden (Soera 49,13). Om dit te garanderen, verkondigde Mohammed in Medina nieuwe huwelijksbepalingen, die de vrouw volledig onderwierp aan de wil van de man.

Hiertoe behoort o.a. de wachttijd, die moet verstrijken voordat een verstoten of tot weduwe geworden vrouw weer getrouwd mag zijn, de genealogische indeling van een zich mogelijk in haar lichaam ontwikkelend kind moet volkomen duidelijk zijn. De onderwerping van de vrouw, vooral geregeld in Soera 4, is voor de door Mohammed in het leven geroepen religie zo belangrijk, dat hij volgens islamitische overlevering in de preek, die hij tijdens zijn laatste bedevaart heeft gehouden, vaststelt: ” Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot” (http://www.altafsir.com/).

De seksuele integriteit van de vrouw

Wat in Soera 4 en in de waarschijnlijk bij iedere moslim bekende preek van Mohammed wordt gezegd, komt in het systeem van de sharia als een van de vijf grondstellingen van het bestaan tot uitdrukking, die bij overtreding streng wordt gestraft door Allah: het genealogisch volkomen duidelijke nageslacht. De overige vier zijn de ware religie, dus de islam, het leven, het eigendom en het verstand – dit mag bij de uitvoering van de riten niet beneveld zijn en daarom is de consumptie van bedwelmende dranken verboden. De overtreding van een van deze vijf fundamenten van de gemeenschap, die volgens islamitische geloof door Allah zelf via de door hem onderwezen activiteit van zijn profeet werd opgericht, tast derhalve de autoriteit van Allah aan. Daarom verordende Allah in de Koran – volgens islamitische overtuiging het rechtstreekse woord van Allah – straffen, die de islamitische rechtspraak moet opleggen zodra was bewezen dat iemand zo’n delict had begaan. De rechter had in zo’n geval geen speelruimte voor zelfstandige beslissingen.

Onder de grondstelling van de vlekkeloze afstamming rekent de shariawetenschap ook de eer, begrepen als de reputatie van de desbetreffende clan, niet van het individu. Daarom is het, zoals de onlangs in Koeweit verschenen encyclopedie van het shariarecht accentueert, een religieuze plicht om de seksuele integriteit van de echtgenote en andere vrouwelijke clanleden te verdedigen. De soms in Duitsland geuite bewering dat ”eermoorden” niets met het islamitische geloof te maken zouden hebben, klopt niet; zij dient om de these te propageren dat de sharia met een op de mensenrechten georiënteerd rechtssysteem zou
zijn te verenigen.

We vinden het stenigingvers niet in het boek van Allah!

Volgens Soera 24, vers 2 bestaat de door Allah bepaalde straf voor ontucht uit honderd zweepslagen; ”Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan God niet afhouden indien je in God en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing”.

De steniging van de van ontucht beschuldigde is de enige straf uit de Koran, die niet in de Koran staat. De shariawetenschap worstelt sinds oudsher met deze onregelmatigheid in haar systeem. Uit soera 4, vers 15 viel alleen af te leiden, dat men vrouwen, van wie verkeerd gedrag door vier mannen bevestigd zou worden, in huis diende op te sluiten totdat ze stierven of Allah een andere oplossing liet zien. De onnozele mening ontstond, dat er in de Koran wel degelijk een stenigingvers zou hebben gestaan; het geschrift zou men onder Aisha’s bed hebben bewaard en toen men het na de dood van Mohammed te voorschijn wilde halen, zou het helaas aangevreten zijn geweest en daarom zou dit vers niet in de tegenwoordig gebruikelijke Koran zijn terechtgekomen. In ieder geval moet men zich tevreden stallen met Haddiths om de steniging te rechtvaardigen. Zo zou Mohammed onder verwijzing naar Soera 4, vers 15 op bezwerende toon gezegd hebben: ”Houd je aan mij, aan mij! Allah heeft een oplossing laten zien: wanneer twee ongetrouwden ontucht met elkaar plegen, honderd zweepslagen en een jaar verbanning! Wanneer twee getrouwden ontucht met elkaar plegen, dan honderd zweepslagen en steniging!”

De belangrijkste tekst, waaruit de soennitische shariawetenschap de steniging afleidt, wordt teruggevoerd op de tweede kalief Omar (634 tot 644): Allah stuurde de koran naar beneden naar zijn profeet, waarin zich ook het stenigingvers bevond; ”Wij (de metgezellen van de profeet) leerden het van buiten, begrepen het, bewaarden het in ons geheugen, en wij stenigden (na het naar beneden sturen van het vers); ik was bang, dat lange tijd later iemand zou kunnen zeggen: ’Bij Allah, we vinden het stenigingvers niet in het boek van Allah!’ en dan zou men van het ware geloof kunnen afdwalen door een door Allah geopenbaarde plicht niet te vervullen. De steniging dient volgens de Koran aan mannen en vrouwen te worden opgelegd die ontucht pleegden, hoewel ze getrouwd waren, en wel voor zover de daad werd bevestigd door een zwangerschap of een bekentenis.”

Volledig onverenigbaar met de westerse rechtsvoorstellingen

De shariawetenschap heeft een serie voorwaarden ontwikkeld waaraan moet worden voldaan, voordat de steniging kan worden opgelegd. Zo moeten vier mannen de daad in een en hetzelfde proces bevestigen. Ook probeert men vast te leggen wat deze vier precies gezien moeten hebben. Omdat een niet rechtstreeks bevestigde ontucht voor de desbetreffende getuigen volgens de Koran belastering is, tachtig zweepslagen Soera 24,4) met zich meebrengt, is in werkelijkheid de druk heel groot om bij de lichtzinnige beschuldigingen te blijven en ze dienovereenkomstig te ”preciseren”.

Het is echter omstreden of verkrachte vrouwen moeten worden gestenigd. Volgens een overlevering was dit tijdens het leven van Mohammed niet het geval. Omdat de steniging de autoriteit van Allah beschermt, worden volgens hanafitisch recht daders, die buiten het islamitische heerschappijgebied ontucht pleegden en daarna wisselen naar het gebied van de islam, niet ter verantwoording geroepen. In de islamitische gemeenschap echter is de steniging een openbare aangelegenheid. Voor de voltrekking van het vonnis bestaan gedetailleerde voorschriften. De stenen mogen niet te zwaar zijn, omdat anders de bestraffing te kort zou duren, ze mogen niet te klein zijn, omdat dan de dood te lang zou worden uitgesteld. De shariageleerden denken er ook over na hoe de stenengooiers moeten staan opgesteld en of een slachtoffer, dat het lukt te ontsnappen, vrij zou zijn van verdere strafvervolging.

Volgens de regels van hun gilde behandelen zelfs nog de schrijvers van de Koeweitse encyclopedie (verschenen in de jaren 1993 tot 2007) deze stof. Dat dit gehele theocentrische ideeënbouwwerk niet in de verste verte te verenigen is met de huidige opvatting van de onvervreemdbare waardigheid van de individuele mens, komt geen moment bij hen op. Zelfs wanneer men de straf van de steniging zou verzachten, zou er nog steeds een met de westerse rechtsvoorstellingen van tegenwoordig volledig onverenigbaar rechtssysteem overblijven. Dat zouden alle politiek verantwoordelijken zich voor ogen moeten houden, die – hopelijk zonder dit systeem te kennen – opkomen voor het mede rekening houden met de sharia in de westerse rechtspraak.

Tilman Nagel

Tilman Nagel is een van de bekendste Duitse islamonderzoekers. Tot de belangrijkste werken van de geleerde uit Göttingen behoort de in 2008 gepubliceerde Mohammed- biografie.

21.8.2010

Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

8 opmerkingen:

 1. Het ”vers van de steniging”, dat niet in de koran zoals die nu bekend is voorkomt, zou hebben geluid :

  'Wilt niet iets anders dan uw vaderen, want dat is ongeloof voor u. [Zelfs] als een oude man en een oude vrouw ontucht plegen, stenigt hen dan in elk geval, als een straf van God. En God is machtig en wijs" (Wim Raven, Leidraad voor het leven - de tradities van de profeet Mohammed

  Sura 4.15: And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them.'

  Bukhari

  Volume 4, Book 56, Number 829:

  Narrated 'Abdullah bin 'Umar:

  "What do you find in the Torah (old Testament) about the legal punishment of Ar-Rajm (stoning)?" They replied, (But) we announce their crime and lash them." Abdullah bin Salam said, "You are telling a lie; Torah contains the order of Rajm." They brought and opened the Torah and one of them solaced his hand on the Verse of Rajm... The Prophet then gave the order that both of them should be stoned to death. ('Abdullah bin 'Umar said, "I saw the man leaning over the woman to shelter her from the stones."

  Volume 8, Book 78, Number 629:

  Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid:

  ...Then I asked the learned people, who informed me that my son should receive one hundred lashes and will be exiled for one year, and stoning will be the lot for the man's WIFE." Allah's Apostle said,... Then ....; and then stone her to death. She did confess, so he stoned her to death.

  Volume 8, Book 82, Number 804:
  Narrated Ash Shaibani:

  I asked 'Abdullah bin Abi Aufa, 'Did Allah's Apostle carry out the Rajam penalty ( i.e., stoning to death)?' He said, "Yes." I said, "Before the revelation of Surat-ar-Nur or after it?" He replied, "I don't Know."

  Volume 8, Book 82, Number 805:

  Narrated Jabir bin Abdullah Al-Ansari:

  A man from the tribe of Bani Aslam came to Allah's Apostle and Informed him that he had committed illegal sexual intercourse and bore witness four times against himself. Allah's Apostle ordered him to be stoned to death as he was a married Person.

  Volume 8, Book 82, Number 806:

  Narrated Abu Huraira:

  ...and after he bore witness against himself four times, the Prophet called him... The Prophet said, "Are you married?" The man said, "Yes." Then the Prophet said, 'Take him away and stone him to death." Jabir bin 'Abdullah said: I was among the ones who participated in stoning him and we stoned him at the Musalla. When the stones troubled him, he fled, but we over took him at Al-Harra and stoned him to death.

  Volume 8, Book 82, Number 807:


  Volume 8, Book 82, Number 808:


  Volume 8, Book 82, Number 809:

  Narrated Ibn 'Umar:

  A Jew and a Jewess were brought to Allah's Apostle on a charge of committing an illegal sexual intercourse. "O Allah's Apostle, tell them to bring the Torah." The Torah was brought, and then one of the Jews put his hand over the Divine Verse of the Rajam (stoning to death) and started reading what preceded and what followed it. On that, Ibn Salam said to the Jew, "Lift up your hand." Behold! The Divine Verse of the Rajam was under his hand. So Allah's Apostle ordered that the two (sinners) be stoned to death, and so they were stoned. Ibn 'Umar added: So both of them were stoned at the Balat and I saw the Jew sheltering the Jewess."

  faithfreedom.org

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit zijn weer van die dingen die je in de Duitse standaard pers leest. Dat maakt alles zo raar hier in D.

  Er is overigens ook in D een beweging gaande die je niet aan de oppervlakte ziet. Duitsland kent haar problemen, maar ze verstoppen het een beetje totdat het algemeen geaccepteerd wordt. De politieke situatie in NL en F helpen daarbij echt!

  Het is een beetje het CDA/VVD die eerst alles afgaan en daarna gerechtvaardigd zeggen dat er geen andere optie is dan de PVV. En omdat ze alles onderzocht hebben kan er geen discussie zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Men leidt alleen iets af uit iets dat niet voor de hand ligt, als men er een behoefte aan heeft dat iets uit dat niet voor de hand liggende iets af te leiden.
  Als men dus een behoefte heeft aan stenigen, leidt men de noodzaak van stenigen af uit wat voorhanden is buiten het gangbare. Het gaat toch maar om het bevredigen van de individuele en collectieve behoefte, toch?
  Om straffeloos sadisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oftewel, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het geeft mooi aan hoe 'de religie van de vrede', bijna 700 jaar na jezus van nazareth - die andere eerdere profeet van de mohammedanen, diens beroep op het geweten 'wie zonder zonde is werpe de eerste steen', weer wist terug te draaien. Kennelijk vond allah het in arabië maar een slap zootje geworden met die joods/christelijke invloeden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Amnesty heeft ook een mening over stenigen, als het maar volgens de islamitische regels gebeurt..


  Stenigen volgens de regels

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @AVe,
  ik heb die link gevolgd. Ik begrijp er uit dat die Najia denkt dat Amnesty steniging goedkeurd mits volgens de juiste islamitische regels. Ik kan er niet uit opmaken dat dat echt zo is, wel dat Najia dat denkt en vervogens de andere reageerders maar misschien hebben die meer informatie dan ik. Ik kwam nergens een bewijs of link tegen dat Amnesty dat ook inderdaad goedkeurt. Kan je me zeggen hoe dit zit? of een link geven waaruit dat blijkt?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Als je weet dat De straf van ontucht steniging is , en je tog ontucht pleegt dan is het naar mijn menimg je eigen schuld.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Anoniem,
  goed dat je dit zegt. Zeer angstzaaiend overigens. Het houdt mij bij de les. Dit is nou precies wat me angst voor de Islam inboezemt. Dank voor je openheid over mentale wrong in de mohammedaanse geest.

  BeantwoordenVerwijderen