Wantrouw deskundigen: Maurits Berger

Op verzoek van Maurits Berger bovenaan gezet.  'Pleidooi voor sharia-raad'

De arabist en jurist Maurits Berger heeft een artikel gepubliceerd in de bundel Hoe nu verder?, 42 visies op de toekomst van Nederland na de moord op Theo van Gogh (2005), 'Catch-22', dat aparte aandacht verdient omdat hij een deskundige is en niet de minste, want hij heeft ondermeer twee boeken over de islam op zijn naam staan en is verbonden aan het prestigieuze Instituut Clingen­dael voor internationale betrekkingen. Wat kunnen we van zoiemand leren?
Zijn eerste zin is:

'De moord op Theo van Gogh heeft een gevoel veroor­zaakt dat bijna grenst aan opluchting: eindelijk is het conflict met de islam aan de opper­vlakte gekomen.'

De laatste zinsnede laat zien bij wie hij (bijna-)opluchting waar­neemt, namelijk bij degenen die, zoals
Theo van Gogh, de islam al een gevaar voor de vrijheid achtten, bij de mensen die min of meer sympathiseerden met zijn opvattingen, al vonden sommigen van hen zijn stijl te grof, Ayaan Hirsi Ali bijvoorbeeld of Theodor Holman of mijn persoontje.

Om hun opluchting toe te schrijven in plaats van verdriet, rade­loosheid en angst is niet alleen onjuist, maar ook brutale laster. (Maar de slimme Berger kan zich verdedigen met: ik heb het toch niet gezegd, ik schreef: 'een gevoel dat bijna grenst aan opluchting' en ik heb dat gevoel niet benoemd. Dit is het soort omzichtig handigheidje dat je leert op de academie.)

De reden die hij opgeeft voor deze zogenaamde opluchting slaat nergens op omdat het conflict met de islam al lang zichtbaar was voor wie, zoals de drie genoemde figuren, zijn ogen niet in zijn zak had.

Na deze inleidende trap tegen degenen die de dood van Van Gogh betreurden beweert hij:

'Ook in het 'nette' debat overheerst het verbale geweld. Artikelen die kritisch [ten aanzien van de islam] worden genoemd, maar vaak regelrecht beledigend zijn door hun laatdunkende, schimpen­de en vileine woordge­bruik, zijn de afgelopen jaren normaal gewor­den.'
Berger geeft geen voorbeelden en kletst er dus op los op de wijze van Geert Mak over de media. De enige die me invalt is Theo van Gogh, die zijn bood­schap soms in sarcasme of honende beeldspraak verpakte. Verder is er wel eens een uitschieter van deze of gene; niet iedereen blijft altijd zo keurig als criticus Paul Scheffer, maar wat Berger zegt is on­waar. D.w.z. dat hij met zijn veroorde­ling kritiek op de islam tracht te ontwapenen. Als je kritisch bezig bent, ben je volgens hem beledigend. Dat zeggen orthodoxe islamieten ook: elke vorm van kritiek is dat volgens hen. Berger heeft dat standpunt overgenomen.
Socioloog Herman Vuijsje die aan het slot van Hoe nu verder? de diverse opinies probeert samen te vatten stelt dan ook:
Ook de verwijten van generalisatie en stigmatisering aan het adres van de Nederlandse media missen iedere grond. De media blijven buitengewoon genuanceerd in hun weergave van stand­punten en problemen rond immigratie en islam.'
Dat is dus het idee van een paar schrijvers in de bundel, maar niet van alle, niet van Berger.
Gaat het niet om de islam?
Berger2Nu komt de hoofdmoot van Berger's artikel. Hij poneert:
'De islam ligt onder vuur, maar het gaat niet om de islam. Het gaat om onvrede en onbehagen die veel wijder verbreid zijn.'
Volgens hem zou het er bijvoorbeeld om gaan dat iemand die de enige blanke in een tram is zich niet in eigen land thuis voelt, ook al zouden alle anderen goed Nederlands spreken en perfect geïnte­greerd zijn. Of dat waar is, is onbekend, daar deze situatie zich in Nederland zo zelden voordoet - indien ooit - dat je er geen conclusies uit kunt trekken. Misschien gaat het voor enkelen op. Naar mijn idee zouden velen, onder wie ik, zich helemaal thuis voelen in zo'n tram.
Maar zulke veronderstellingen als van hem ondersteunen in het geheel niet dat het 'niet om de islam gaat'. Het gaat óók om de islam; dat was al overduidelijk sinds de crisis rond Rushdies roman De duivelsverzen.
Berger is echter van mening
'dat kennis en uitleg over de islam ons in Nederland geen steek verder helpen. Het probleem is niet zozeer de islam en de moslims als wel de wijze waarop die door Nederlandse autochtonen wor­den benaderd.'
Aha, Mohammed Bouyeri was en is geen probleem voor Berger - is hij mis­schien in stilte opgelucht dat de luidruchtige islam-criticus Van Gogh het zwijgen is opgelegd? - of was Bouyeri misschien geen vrome moslim, geen trouwe volgeling van de Profeet? Als voorbeeld geeft Berger dat iemand aanspreken op zijn religie indruist
'tegen de meest elementaire norm van Nederland. Religie wordt pas een onderwerp als ze door de gelovige zelf wordt aangevoerd. Tot op heden heb ik echter erg weinig moslims op die manier over hun moslim zijn horen spreken. Niet zij doen het, maar wij.'
Misschien luistert Berger nooit naar de radio, kijkt nooit tv of op internet; anders zou hij weten dat veel moslims zich op hun religie beroepen om hun gedrag te verklaren, bijvoorbeeld als ze een hoofddoek­je dragen. Autochtonen spreken moslims pas op hun religie aan als die daarmee aankomen. Anders zou 99,9 procent van de autochtonen zich er geen steek voor interesseren.
Berger heeft dan een paragraaf met de kop:
'De islam helpt ons niet het gedrag van moslims te verklaren.'
Ach zo, de shariaregel dat wie de Profeet beledigt, gedood moet worden helpt ons niet de moord van Bouyeri te verklaren, al heeft hij die zelf aangevoerd. En dat de ramadan tot de vijf zuilen oftewel pijlers van de islam behoort verklaart niet dat vele moslims dan overdag vasten. Berger's positie is te onzinnig om er veel woorden aan vuil te maken.
Cultuur en godsdienst
Maar laat ik er toch een sprekend detail uithalen. Hij merkt op over anderen:
'De oorzaak van vrouwenmishandeling wordt niet gezocht in een patriar­chaal systeem, of in de frustraties van werkloze macho's, maar in de koran, zoals Hirsi Ali onlangs beeldend heeft laten zien in haar korte film Submission part 1.'
En dat is volgens hem helemaal fout: De koran heeft er niets mee te maken: het ligt enkel en alleen aan de culturele traditie.
Het antwoord is dat die traditie best een rol zal spelen, maar de koran ook. Veel van wat wij de culturele traditie van moslims noemen is religieus bepaald. Opvallend is dat Berger de koranspreuk die in de film voorkwam, dat de man die ongehoorzaam­heid vreest van zijn echtgenote haar moet tuchtigen, hier niet vermeldt. Zulke spreuken rechtvaardigen volledig wat die patriarchale of gefrustreer­de macho wil doen en sporen er toe aan. En daarom zal hij er eerder met een gerust geweten toe overgaan. Het patriarchale aspect is deels door de koran bepaald en ook door de hadith, de overlevering over woorden en daden van de Profeet.
De bekende socioloog Abram de Swaan neemt op dit punt dezelf­de positie in als Berger en geeft er een argument voor. De schriftge­leerden kunnen alle kanten op met de koran, zegt hij. Derhalve ligt het niet aan dat boek dat gelovige mannen hun vrouwen slaan etcetera.iii
Op zich is het waarschijnlijk waar dat men met de koran veel kanten uit kan. Toch is het argument niet valide. In de loop van vele eeuwen is er namelijk een interpretatie van de koran en de hadith ontstaan die door de grote meerderheid van de schriftgeleerden onder­schreven wordt en die door hen, waar zij de kans hebben, dwingend wordt opgelegd. Geleerden of leken die er anders over denken, zoals de eerder genoemde Nasr Abu Zaid, worden wegge­jaagd uit hun land, gevangen gezet of gedood.
Berger's positie doet denken aan wat Jean-Paul Sartre stelde: kennis over joden kan je niet helpen om het antisemitisme te begrij­pen, daar dit alleen te vatten is door de antisemiet onder de loep te nemen. Dat is waar; het gaat dan ook om racisme. Maar om som­mig gedrag van gods­dien­stige mensen te begrij­pen is kennis van hun godsdienst wel zinvol. Dit lijkt een triviale waarheid, die echter door sommigen ontkend wordt.
Berger kan er fijntjes op wijzen dat ik voldoe aan wat hij over islam-critici zegt: Ik neem jegens hem geen blad voor de mond. Maar wat ik signaleer is dan ook ernstig: iemand die zeker weet waar hij over praat en die de onwetende lezer die zich wil informeren een rad voor ogen draait. Mocht hij echter zijn eigen nonsens geloven, dan is hij iemand zonder enig oordeelsvermogen, die borrelpraat uitslaat. Er lopen er meer rond van dit genre en het zou vervelend zijn ze allemaal te ontmaskeren. Ik gebruik hem slechts als sterk voorbeeld dat men een deskundige niet zomaar kan vertrouwen.
August Hans den Boef heeft er in zijn boek Nederland seculier op gewezen dat islamologen in de bres staan voor de islam en mos­lims, vermoedelijk door identificatie met het object van hun studie. Hij stelt dat dit onder arabisten minder het geval is.iv Volgens mij klopt dit wel, maar het komt dus ook onder hen voor.
Als zoiemand aangevallen wordt, zal hij vaak zeggen: 'U hebt geen verstand van de islam', zoals ook Berger doet, implicerend dat hij als arabist of Midden-Oosten deskundige als enige recht van spreken heeft. Maar zoiemand gebruikt zijn kennis louter om zijn ideologische visie op te dringen en daartoe verzwijgt hij veel of alles van wat hij weet. In het geval van Berger: alles. Zijn lezers mogen niet uit hun sluimer gewekt worden. Gelukkig zijn er ook anderen die wel informeren, zoals de arabist Hans Jansen.
Het eerste gebod van de linkse zogenaamd politiek-correcte stroming is: verzwijgen wat niet in de eigen kraam past. Berger is hier in dit artikel een volmaakte vertegenwoordiger van.
Dat iemand aan het Instituut Clingendael verbonden is, biedt dus geen garantie dat hij/zij iets zinnigs te melden heeft.
Later zal ik laten zien dat Volkskrant-columnist Anet Bleich op dezelfde steelse wijze opereert, maar van haar staat niet vast, zoals wél bij Berger, dat zij beter weet, hoewel dat waarschijnlijk is.
Addendum. Berger werd later hoogleraar 'Islam in West-Europa' aan de Universi­teit Leiden. De sultan van Oman betaalt de leer­stoel.v Een goede keus van de benoemingscommissie en de sultan - wie betaalt, bepaalt (mede) - en een mooie beloning voor Berger's onwil om wat zinnigs over de islam te zeggen.

René Marres


René Marres is auteur van de boeken 'Vermoord en Verbannen' en 'De verdediging van het vrije woord'.

14 opmerkingen:

 1. Als deskundige, en vooral als iemand die verstand heeft van de islam, weet Berger als weinig andere Nederlanders dat doelstelling no. 1 van de islam de overheersing van de hele wereld is.
  Iedere wereldburger dient moslim te worden.

  Deze doelstelling dient desnoods met geweld te worden bereikt. En zoals te zien voor iedereen die zijn ogen en oren open houdt vinden veel van deze beijveraars voor overheersing van de islam dit geweld zelfs een aangename manier van missie voeren.

  In de geschiedenis hebben de moslims twee maal geprobeerd deze heerschappij gewapenerhand te bewerkstelligen. En de laatste keer kwamen ze een heel eind, tot aan de poorten van Wenen.

  Nu zijn ze bezig met een niets ontziend offensief in alle continenten. Hun belangrijkste strategisch voordeel is echter dat ze nu al een belangrijk deel uitmaken van de bevolking in die landen door massale emigratie daar naartoe. Ze bezigen nu dus een infiltratie-politiek.

  Als 'verstandig' en goed opgeleid burger van een westers land ziet Berger dit natuurlijk ook.
  Zijn motieven om dit te ontkennen en het zelfs voor de 'politieke' islam op te nemen zijn duister maar doen het ergste vrezen. In mijn opinie deugt deze man van geen enkele kant en kan hij zelfs worden beschouwd als een gevaar voor de samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Catch 22, een cirkelredenering.
  Jammer dat Marres dat niet heeft weten te doorbreken.

  Bijna geef ik Berger gelijk als hij beweert:
  "Het probleem is niet zozeer de islam en de moslims als wel de wijze waarop die door Nederlandse autochtonen wor­den benaderd."

  en ook dit is juist:

  "De schriftge­leerden kunnen alle kanten op met de koran, zegt hij. Derhalve ligt het niet aan dat boek dat gelovige mannen hun vrouwen slaan etcetera."

  Natuurlijk ligt het niet aan een boek. Een boek is machteloos en kan zich niet verdedigen. Net zoals de "Almachtige", die kan ook niets.
  Waar we mee te maken hebben zijn Mensen die verwijzen naar een norm.
  Niet de norm is bepalend, maar de keuze die mensen maken om aan die norm te voldoen.
  Niet het boek is schuldig, maar de lezers.
  Dus als je een vrouw verkracht onder de goedkeuring van eof soera, dan is dat stukje tekst niet verantwoordelijk, maar diegene die schriftelijke instructies vrijwillig opvolgt en waarbij het excuus "ich hab'es nicht gewusst" niet telt.
  Dus in het normale verkeer heb ik helemaal geen moer te maken met Islam, christendom, atrologie of Winti-tovenaarij.
  En elke verwijzing daarnaar is niet valide. Daar dient ook het discussieveld niet te liggen.


  De wet geldt nog altijd als volgt:

  Men mag godsdienst belijden MITS men voldoet aan de wet.
  Ofwel De Almachtige is ondergeschikt en beperkt door de belastingbetaler.
  Dus elke beroep op traditie of religie is ongeldig, indien het illegaal is.

  Dus gaat het niet om de Islam maar het niet willen naleven van de Nederlandse wet.

  En daar staan straffen op.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Rene

  Zeer vakkundig gefileerd!!
  Dat smaakt naar meer.
  Next please!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. René Marres,

  Godsdienst is zelfs het product van een cultuur en bij de islam het product van een intolerantie machocultuur zonder ruimte voor kritiek en afwijken van de smalle marges.

  Die Maurits Berger is een activist in het proces van islamisering van Europa en handelt waarschijnlijk bewust of onbewust volgens dit plan:

  Geheime afspraken

  Dirk,

  Je bent even iets te gemakkelijk om te zeggen dat een boek dat de uiting is van een ideologie/godsdienst er in het geheel niet toedoet, want dan zou je ook kunnen zeggen dat de inhoud van Mein Kampf niets te maken had met het handelen van de nazi's en zou elke totalitaire ideologie buiten elke kritiek blijven. De kern van het probleem is het intolerante gedachtengoed, dat wordt gevoed door boeken, regels en tradities.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het aanhangen van een geloof of zoiets als de islam, ontslaat het idividu niet om de verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeenschap.
  Tenslotte ontvangt het individu de veiligheid van de gemeenschap en is er dus afhankelijk van.

  Wat voor een politieke ideologie, beschreven in welk boek dan ook, aangehangen wordt, ontslaat de mens niet van de vreantwoordelijkheid zorg te dragen voor het verleden, het heden en de toekomst.

  De mens is vrij om te kiezen en is verantwoordelijk voor zijn/haar keuze.
  Men is dus gewaarschuwd voor die keuze. Duitsers, Russen, Noord Koreanen, Chinezen en onderworpen islamitsche volkeren hebben er ervaring mee.
  Totalitaire opvattingen zijn vrijwel krachteloos. Het bestaan van hun strikte regels zijn het bewijs daarvoor.

  Het kernprobleem is het wegvallen van vrijheid.
  Dus niet Tariq R is de grootste vijand maar eerder een Hirsch Ballin of de onafhankelijke journalist die niet meer onafhankelijk is.
  Of een Carel B die berichtjes weghaalt en even later voor de vrijheid van mening is.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. 'De islam helpt ons niet het gedrag van moslims te verklaren.'

  En dat, terwijl de hele koran natuurlijk bol staat van handleidingen hoe het leven geleefd moet worden, de straffen en de beloningen.

  De misstanden die ontstaan zijn in de Nederlandse maatschappij met de moslimbevolking zijn grotendeels te wijten aan het ontbreken van deze beloningen en straffen. In een paar generaties is de mens nog niet 'heropgevoed' of 'heringevoerd' in opvattingen die niet overeenkomen met normen en waarden die diep geworteld zijn.

  --> Lees verder het zeer uitgebreide artikel van Simon Admiraal, arabist, 'Tariq Ramadan wil omgekeerde integratie'. http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1586/Tariq+Ramadan+wil+omgekeerde+integratie
  (sic) Tariq Ramadan is het daar (het niet te verklaren b8), als hij onder zijn "gelijken" is, bepaald niet mee eens.
  Zo zegt hij dat er "voor hem maar één islam is en dat de principes ervan geldig blijven voor alle tijdperken en alle samenlevingen". http://www.youtube.com/watch?gl=NL&hl=nl&v=LQQUsM5QJyc <--

  Zelf vind ik het heel moeilijk om in het filmpje Tariq Ramadan af te blijven luisteren en misschien is dat wel omdat hij met enorme charme en redenaarskracht zijn publiek bespeelt. Hij komt weg met afschuwlijke teksten en verbloemende teksten verpakt tussen grapjes en stemwisselingen. Er schuilt een waar toneelspeler in hem en hij weet dat te gebruiken.

  Het sterke van het artikel van Admiraal is, dat hij de toespraak van Ramadan hier, en de toespraken daar, bij zijn medestanders tegen elkaar legt. Als u het frans/arabisch niet begrijpt, dan valt u toch in ieder geval het verschil in presentatie op! Probeer het!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Met betrekking tot gezond wantrouwen jegens usual suspects als de bekeerlingen,Maurits Berger, Michiel Leezenberg, Sjoerd van Koningsveld en die meneer van Bommel die zich tegenwoordig Abdelwahid noemt is het vast aardig om eens een artikel van Machteld Allan uit de Trouw van 15 april 2006 door te nemen. Het is nog steeds actueel. Maak er gauw een kopie van voordat deze informatie 'voor de lieve vrede' verdwijnt:
  http://www.trouw.nl/krantenarchief/2006/04/15/2280359/Bij_de_bestudering_van_de_islam_is_iets_verschrikkelijk_misgegaan.html?all=true

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik vind het nogal lastig om te reageren op een stuk dat zelf een reactie is op een stuk dat ik niet in kan zien (om de simpele reden dat ik het niet voor me heb liggen, en dat het ook niet in de kast of op internet staat). In zo'n geval moet je maar afgaan of de quotes. Eentje viel me in het bijzonder op:

  "De islam helpt ons niet het gedrag van moslims te verklaren"

  En dit lijkt me onzin.

  Als de islam ons niet helpt om het gedrag van moslims te verklaren, dan kan de islam ook voor moslims geen drijfveer zijn voor hun denken en gedrag. Maar dan kan een moslim zich geen moslim meer noemen want het is juist kenmerkend voor de islam dat zij pretentie heeft om de moslim voor te kunnen schrijven wat goed en kwaad is, wat de moslim moet denken en hoe hij zich zou moeten gedragen. Als Berger consequent is dan zou hij moeten zeggen dat moslims eigenlijk niet bestaan.

  Maar wat de sharia-raad betreft (waar dit artikel over gaat), elders zegt Berger dat de islam net zoiets is als het Christendom. Ze hebben immers zelfs een Faradi, de islamitische Kant, een exponent van de (islamitische) Verlichting. Als Berger dat vindt, dan moet hij er ook bij zeggen dat Kant (wiens denken het Westerse denken doordrenkt, ook het westerse rechtsdenken, met name het westerse Recht zelfs) elke religieuze invloed uit de filosofie (én het recht) heeft weggeschreven. Hoe dezelfde Berger dan ooit vóór een sharia-raad zou kunnen pleiten (wat ik hem met zoveel woorden overigens niet heb zien doen) is me een compleet raadsel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Correctie, Waar ik het hierboven had over FaraDi, daar bedoelde ik dus FaraBi. (Ik dacht even dat ik mijn dyslexie onderhand wel onder de duim had, maar die hoop blijkt helaas dus ijdel)

   Verwijderen
 10. Zo, en nu is het tijd om Berger definitief aan te pakken. Nu ben ik het zat. Berger moet maar eens begrijpen dat de islam geen geloof is maar een misdadige organisatie.

  Als we zouden stellen dat een god foutloos zou moeten zijn kan Allah niet voldoen aan die voorwaarde. Als een geloofsbelijdenis onjuistheden bevat dan is zij niet geldig. Als wij de verrichtingen van de moslim bekijken dan zien wij het gedrag van een sociopaat. Vele zaken zijn tegen de wet, alles wat er overblijft is dus een ellendige misdadige organisatie. Berger is dus iemand die misdadige activiteiten goedkeurt, goedpraat, gedoogt en toejuicht. Het wordt tijd dat Berger aangepakt gaat worden. Omdat Berger stelling neemt is hij geen observator, hij neemt deel. Daarom is Berger een misdadiger, net als elke andere moslim. Dat liederlijke gedrag moet maar eens afgelopen zijn.

  Laten wij Berger niet langer met woorden bestrijden maar bij elke mallotige uitspraak van hem direct een aanklacht indienen. Dat kan bij tal van organisaties, Meldpunt Internet Discriminatie, de politie of de Universiteit Leiden. De islam deugt niet en iedereen die de islam goedpraat ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Celstraf voor ongelovige Indonesiër JAKARTA - In Indonesië is een 32-jarige man veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf omdat hij op Facebook had gezegd dat hij atheïst is. Een rechtbank op het eiland
  Sumatra vond dat hij zich daarmee schuldig had gemaakt aan godslastering. Hij beledigde de profeet Mohammed, vond de rechter. Dat meldde de Indonesische krant Jakarta Post vrijdag.

  De man heeft zich bij het vonnis van de rechter neergelegd en zijn excuses aangeboden. ?Geloof is een persoonlijke zaak en ik heb excuses aangeboden aan alle betrokkenen, inclusief mijn familie?, zo wordt hij in de krant geciteerd.


  Hij is volgens de krant vermoedelijk de eerste persoon in het Zuid-Aziatische land die de gevangenis in moet omdat hij geen religie heeft.

  Indonesië is een seculier land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Ongeveer 88 procent van de ongeveer 240 miljoen inwoners is moslim.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12360257/__Athest_de_cel_in__.html

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Lukas 10,25-37

  Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
  25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?

  26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?

  27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

  28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

  29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

  30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.

  31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.

  32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.

  33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.

  34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.

  35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.

  36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?

  37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

  De Handelaar moet een Judaer zijn:" Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.Dus toch een jood.
  Dit moet een farizeer zijn dus ook een Jood toch?En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.
  En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.
  Een leviet is een jood van de Levy stam; ook een Jood.
  Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.Ook eenSamaritaan is feitelijk een Jood dat niet zo vroom is als de heren van voor heen.
  De Joden waren toen bezet geweest door de Babyloniers, dan de Asyriers,die beide door Persers worden verslagen,die worden weer door de Soldaten van Alexander de Grote verslagen (Grieken), om uiteindelijk door de Romeinen te worden bezet;dus vreemdelingen zijn er genoeg, maar over ze, heeft Jezus het niet gehad.
  De PKN (Friezen, Groningers en Noord Hollanders)moeten maar geduchtigd bij de oren pakken en schudden mischien beginnen hun hersens dan te werken?
  IDIOTEN
  IN DEZE VERGELIJKING IS GEEN ENKELE VREEMDELING ER BIJ GEWEEST.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen