A posteriori is niet erg nuttig om een pro-actief beleid te voeren


Boom 3 december 2012
Betreft:
Een door De Standaard niet publiceerwaardig geachte opinie i.v.m.
het opiniestuk ‘Goed dat Sharia4Belgium niet verboden werd’ in
De Standaard van maandag 03 december 2012. Auteur: Patrick Loobuyck-moraalfilosoof.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121202_00388997 
A posteriori is niet erg nuttig om een pro-actief beleid te voeren
Zonder afbreuk te doen aan de expertise en verwezenlijkingen van de heer Loobuyck stel ik nogmaals vast dat de academische wereld vaak achter de feiten aanloopt wanneer het over onderwerpen gaat die verband houden met de integratie van allochtonen met een islamitische
achtergrond. Zo verklaarde professor Coolsaet, wiens ‘research interests’ volgens de website van de U-Gent ‘International politics; foreign policy of Belgium; security politics; terrorism’ zijn, dat het zéér moeilijk is om ‘rekruteringsfilialen’ voor jihadstrijders te vinden in België. Vreemd, want ze zijn genoegzaam bekend bij ex-moslims die bij hun vertrek uit de islam in één beweging heuse flyers en affiches meenamen uit de moskee. Deze flyers benaderen de advertenties van landsverdediging en recruteren nogal openlijk voor ‘de heilige oorlog’ elders in de wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een Vlaams columnist Coolsaet als een ‘specialist in het voorspellen van de geschiedenis’ beschreef.
De moraalfilosoof en godsdienstwetenschapper professor Loobuyck, pleitbezorger om de levensbeschouwelijke vakken te vervangen door één vak filosofie waarbij leerlingen duiding krijgen over alle levensbeschouwingen, stelt in De Standaard van 3 december 2012: “De politieke en maatschappelijke paniek die uitbrak na het zogenaamde nikab-incident in Sint-Jans-Molenbeek, is niet geheel onterecht. Er staat immers veel op het spel. Groeperingen die de democratie de wacht aanzeggen en geweld blijken goed te keuren nopen er ons toe te herhalen dat de democratische rechtstaat het recht en zelfs de plicht heeft om zich te beschermen tegen diegenen die de democratie bedreigen. Een open en vrije samenleving mag niet zo open zijn dat ze handelingen toelaat die openheid en vrijheid onmogelijk maken”. Hij oordeelt verder dat het terecht is dat de meeste experts negatief oordeelden over de demarche van de politici en het rondje steekvlampolitiek. Allemaal zeer terechte opmerkingen die ik onderschrijf.
Blijkbaar moet men een academische titel dragen om ‘aux sérieuse’ genomen te worden wanneer men dergelijke analyses maakt. Of die dan voor of na het betreffende onheil worden verkondigd is minder relevant. Op 28 maart 2012 schreef ik in een opinie op ‘hoeiboei.blogspot.be’ onder de titel ‘Sharia4whatever als ijkpunt voor de gematigden?’ het volgende: “Acht jaar nà de éérste melding dat een booswicht als Fouad Belkacem  erg ‘aparte’ ideeën heeft wat betreft verantwoord jeugdwerk,  burgerschap en gemeenschapsvorming, is het blijkbaar tijd om aan ‘steekvlampolitiek’ te doen. Niet gehinderd door enig inzicht in wat ik de ‘rechtsfilosofie’ zal noemen, en zich  dus ook niet bewust van de draagwijdte  van hun voorgestelde maatregelen, is er een opbod begonnen tussen de partijen.” Ik benadrukte dat de vrije meningsuiting die, door het Europees Hof Voor De Rechten van de Mens in het in 1976 gevelde‘Handiside arrest’ als volgt  wordt omschreven, ik citeer: ‘de vrije meningsuiting niet alleen van toepassing is op ‘informatie’ of ‘ideeën’ die gunstig worden ontvangen of niet als aanstootgevend worden beschouwd dan wel met onverschilligheid worden bezien, maar ook op die uitingen die de staat of enig deel van de bevolking beledigen, choqueren of verontrusten’. Het Hof voegt er nog fijntjes aan toe: ‘Dat zijn eisen van pluralisme, tolerantie en ruimheid van geest zonder welke er gèèn democratische samenleving kan bestaan.’ Mijn besluit in het ‘a priori’ opiniestukje in de betekenis van ‘vóóraf’ was al even duidelijk, ik schreef: ‘Als we de eigenlijke doelstellingen van sharia4whatever eventjes aandachtig bekijken, dan is dat in de eerste plaats de rechtstaat afbreken, ontmantelen en ondermijnen. Zij doen dit met provocerende retoriek en acties. De voorstellen van de verschillende politieke fracties zullen het bereiken van deze doelstellingen eerder faciliteren dan verhinderen.’
Het proces van Fouad Belkacem heeft met ruime persbelangstelling ondertussen zijn beslag gehad. Géén getalm, er stond immers ook volgens Loobuyck veel op het spel. Nu nog het proces van de ‘steekvlampolitici’ die Fouad Belkacem als adolescent lieten begaan terwijl ze drommels goed wisten welk ‘vlees men in de kuip had’ denk ik dan géén moraalfilosoof zijnde. Zij hebben jaren de andere kant opgekeken, de boodschapper in de aanloop naar dit alles onterecht beschimpt tot in hun pluchen halfrond. Met volharding zijn erg genuanceerde waarschuwingen genegeerd of geridiculiseerd. Er is gebroodrooft bij een arbeider en laaggeschoolde die vooral zijn competenties in een en ander niet mocht verzilveren. Zou het kunnen dat de boodschapper die de bescheiden ‘titel’ van arbeider/ambtenaar droeg hier het verschil heeft gemaakt voor wat de ‘ontvankelijkheid’ betrof bij de super socialen en liberalen van het politieke halfrond? Of is die vraag onterecht en is het alleen voor hoge ambtenaren erg om hun droomjob te verliezen op dergelijke wijze? De professor, en hij niet alleen, treden mijn analyses immers geheel of ten dele bij.  
Het stukje op Hoeiboei van 28 maart 2012 besloot ik dan ook als volgt: “Het kan er op lijken dat ik hier op een manier Abu Imran verdedig maar dat is niet zo. Ik verdedig de fundamentele principes van de democratische rechtstaat. Ik deed dat in 2004 toen ik de eerste maal het beleid informeerde over hem, ik doe dat nu omdat ik de perverse gevolgen voor de rechtstaat inschat van de zinledige en ondoordachte nep oplossingen die politici nu voorstellen om hun langdurig wegkijken te compenseren. Dit falen compenseren door de rechten van alle burgers te verengen in de richting die Abu Imran ook voorstelt is lichtzinnig, gevaarlijk en onwenselijk”. 
Dat is een feit zowel vóór, maar inderdaad ook nà het onheil zoals professor Loobuyck ons in de ‘kwaliteitskrant  De Standaard komt te melden.
Peter Calluy – arbeider.
Auteur: KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIGD ONHEIL
Radicale islam in Vlaanderen
Met een voorwoord van Wim van Rooy en Johan Braeckman


12 opmerkingen:

 1. "Zonder afbreuk te doen aan de expertise en verwezenlijkingen van de heer Loobuyck stel ik nogmaals vast dat de academische wereld vaak achter de feiten aanloopt wanneer het over onderwerpen gaat die verband houden met de integratie van allochtonen met een islamitische
  achtergrond. Zo verklaarde professor Coolsaet, wiens ‘research interests’ volgens de website van de U-Gent ‘International politics; foreign policy of Belgium; security politics; terrorism’ zijn, dat het zéér moeilijk is om ‘rekruteringsfilialen’ voor jihadstrijders te vinden in België"

  Prof. Vermeersch over het hoofd gezien ?

  Een beetje een "huilie huilie"-verhaal.
  Calluy maakt van een dialoog tot een discussie tussen twee ongelijken: de onopgeleide en de gediplomeerde en daarbij is peter Calimero.
  Er zijn genoeg Belgische wetenschappers die andere standpunten hebben dan Loobuyk. Criminologe Marjon van der San is een tweede voorbeeld.

  Aan de ene kant neemt Calluy het op voor de belgische cultuur, tradities en het volk, terwijl hij verwijst naar "Europees Hof Voor De Rechten van de Mens ", een speeltje voor intellectuelen zoals Cliteur en andere humanistische d66-verlichtingers.
  Als er iets NIET uit het volk voort komt, maar waar men wel onder te lijden heeft, zijn het gedrochten zoals EHvdRM of URVM het wel.
  Beiden zijn volkomen ondemocratisch tot stand gekomen, worden niet in alle vrijheid door de bevolking erkent en de bevolking is niet van zins deze rechten tot het uiterste te verdedigen. Een vorm van tyrannie dus. Opgelegd door staats gediplomeerde goeddenkers. Maar Calluy citeert er wel uit.


  De vraag resteert of die Belkacem wel gestraft dient te worden. Straf eindigt altijd met verzoening, de kans om weer opgenomen te worden door de samenleving. Men accepteert dan dat B. kan blijven vinden dat hij Hitlers levensopdracht af dient te maken, dat de Belgische gemeenschap onderdrukt dient te worden middels de sharia. En dat is geen verzoening, maar een gelegenheid voor een tweede aanslag. Een veel rechtvaardigder veroordeling zou die van verbanning zijn. Dan is er recht gedaan aan de opvattingen van B. en tegelijkertijd de rechtsstaat (blijvend, duurzaam [proest!]) beschermd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Peter (en bij uitbreiding Sirik)
  1) dit artikel slaat spijkers met koppen en is allerminst "huilie-huilie"
  2) U doet uzelf volgens mij onrecht door uzelf als 'laaggeschoold' te bestempelen, want u schrijft meer dan behoorlijk
  3) Die mevrouw van der San kende ik ook niet, tot nu, en ik ben 'hoogopgeleid'
  4) reeds een hele tijd geleden heb ik vastgesteld dat de academische wereld in binnen- en buitenland, een enkeling als prof. Hans Jansen en mevr. van der San buiten beschouwing gelaten, 'een agenda' heeft waar het de allochtone medemens betreft. Of het nu gaat om de oorsprong van de landbouw in Europa, de oorsprong van het Nederlands, sociologische fenomenen of zelfs Sinterklaas. Alles wordt ad absurdum herleid 'ad allochtonum'
  5) het Europees Hof voor de Rechten van de Mens noch De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden door mensen als Peter Calluy of Paul Cliteur voor hun kar gespannen, wel door diegenen die denken dat beide in het leven werden geroepen om hun levens- en godsdienstvisie bekrachtigd te zien op de werkvloer, op school en daarbuiten. Als Europees land waar het goed toeven is en medestichtend land van de EU zijn België en beide instituten niet incompatibel.
  6) Zowel gerecht als politiek hebben boter op het hoofd in het dossier Belcacem

  Tot slot nog dit, vooraleer men het stuk van meneer Calluy 'huilie-huilie' noemt, gelieve er rekening me te houden dat Peter beroepshalve ervaring heeft met de materie en de wereld dus niet door een politiek correct gekleurde telescoop vanuit een ivoren toren gadeslaat.

  Met vriendelijke groeten
  Rudi

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Als Europees land waar het goed toeven is en medestichtend land van de EU zijn België en beide instituten niet incompatibel.."
   Het is toch duidelijk dat op het ene moment Calluy verwijst naar EHvdRM en op het andere moment opkomt voor de belangen van de Belgische gemeenschap.
   Als je opkomt voor een gemeenschap, refereer je ook aan hun normen en waarden en neem je niet een illegale wetgeving ter hand..
   De Belgen hebben niet de gelegenheid gekregen om noch tegen noch in te stemmen met een nieuwe heerschappij. De EU is hen, op z'n hollands gezegd, door de strot geduwd. Dat zal nog danig zijn gevolgen krijgen !

   Nogmaals !

   Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens noch De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft niets te maken met democratie, maar tyrannie.

   Nergens zijn er bewijzen te vinden dat de Nederlandse of de Belgische bevolking bewust voor deze rechtssystemen hebben gekozen. Nergens is er een overtuigend bewijs gevonden van algemene instemming met de twee rechtsystemen.
   Het is gevaarlijke kletskoek, dat burgers degradeert tot (europese) nomaden.
   U zult het spoedig merken wat dit inhoudt. De eerste Spanjaarden en Grieken leren al Nederlands. De belgen en nederlanders krijgen spoedig te maken met een nieuwe immigratiegolf.
   Chaos.

   Verwijderen
  2. Het is Mvr Van San die mij toentertijd in contact bracht met de auteur/onderzoeksjournalist Hans Van Scharen die mijn verhaal optekende voor knack in 2008. Uiteraard is het inderdaad zo dat wij nooit hebben gekozen voor de EU instellingen. Dat neemt niet weg dat, wanneer ze er toch zijn, het des te erger is dat de protagonisten van deze instellingen op het terrein weinig consistent zijn in hun beleid in het licht van die instellingen. Dus het is nog zieliger dan u denkt.

   Peter

   Verwijderen
  3. Dat u beroep deed op illegale wetgeving, was mijn bezwaar.

   Verwijderen
  4. Deze ochtend staat in de Volkskrant een omschrijving van het probleem:

   Het is de macho-cultuur, het is een etnisch probleem, het door achterstandsgezinnen, het is groepsgedrag, het is een authoriteitsprobleem, het is een kortlontje en het is verruwing van de sport.

   Allemaal kletskoek !
   Het zijn niet alleen Marrokanen, maar ook Turken, afghanen, Somaliers enz. Dus het is niet etnisch.
   Het is ook niet de sport want Sinterklaas, als zowel de leraar voor de klas krijgt klappen of een mes in het vlees. En bij Hockey ziet men zo iets niet.
   Het is ook geen authoriteitsprobleem want gezag vanuit de moskee wordt sowieso altijd perfect opgevolgd.

   Leg je het criminele lijstje van allochtone jongetjes en meisjes en hun papa's en mamma's ( en neven en nichten) zul je zien dat deze mensen zich uitermate keurig gedragen. Een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Eenheid en kracht en bovenal zeer vroom.

   Ten minste als je alles meet naar de maatstaf van de Profeet.

   Volgens de koran is er geen vuiltje aan de lucht, er is zelfs sprake van een overwinning.

   Dus wat is het probleem ?

   Verwijderen
  5. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3359417/2012/12/07/Marokkaanse-macho-s-accepteren-geen-autoriteit-van-vreemden.dhtml

   Verwijderen
 3. Verbanning naar het thuisland is het enige waar deze types doodsbang voor zijn, geloof me!
  Maar verbanning naar welk gebied?
  Ik denk niet dat de vele immigratieboomers die in aanmerking komen voor gerechtelijke terugkeer/deportatie naar het thuisland thuis ook welkom zijn. Ze zien de losers in het land der losers al aankomen. Hier zou trouwens eerst de wet moeten veranderen.
  Ik zie übermacho van de intelligente autochtoon met ballen (de man op het zwarte paard) als enige oplossing. Overtroeven dus. Koek van eigen deeg.
  Oog om oog, tand om tand, met woord of anders te zwaard. Het is niet anders.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Verbanning naar het thuisland is het enige waar deze types doodsbang voor zijn, geloof me! "

   Het was mij niet om wraak of de straf te doen, maar om recht te doen. vandaar verbanning.

   "Maar verbanning naar welk gebied?"
   Daar zijn vrij eenvoudige administratieve inpassingen al voldoende.

   Verwijderen
 4. Loobuyk:
  "Een open en vrije samenleving, mag niet zo open zijn dat ze handelingen toelaat die deze openheid en vrijheid onmogelijk maken. De democratische rechtstaat moet die verdediging op zich nemen zonder daarbij de eigen uitgangspunten te verloochenen."

  Dat is theoretische kletskoek.
  De (recht)staat(!) heeft als allerhoogste taak het volk te dienen.
  Zonder volk geen staat. (dus de EU, als hoeder van een vrije samenleving, is al mislukt)

  Als de wet niet conform de wensen van het volk is, dan geldt: Nood breekt wet.
  Vanuit de staat gezien is het maar goed ( voor de overleving van de staat zelf) dat er een vrijheid is op vrije meningsuiting.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Zonder afbreuk te doen aan de expertise en verwezenlijkingen van de heer Loobuyck stel ik nogmaals vast dat de academische wereld vaak achter de feiten aanloopt wanneer het over onderwerpen gaat die verband houden met de integratie van allochtonen met ...."

  Een blunder van jawelste !
  Calluy denkt dat met de integratie van met het nazisme verwante politieke systemen, problemen worden opgelost. Het tegendeel is waar.
  Assimilatie is de enige juiste eis. Vrijwillige assimilatie om precies te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen