De ambivalentie theorie

Ingekomen_stukken_small
Gematigde moslims nemen zelden stelling tegen het islamisme; een verklaring en implicaties.
De ambivalentie theorie

In de toepassing wordt onderscheid gemaakt tussen twee islamitische groepen:

- Islamisten: moslims die middels de politieke dimensie van de islam het Westen willen onderwerpen aan islamitische wetgeving.

- Gematigde moslims: moslims die de politieke dimensie van hun religie achterwege laten en een islam belijden die verenigbaar is met de moderniteit.1

Een belangrijke kanttekening is hier op zijn plaats; islamisme is een westerse term. Islamisten noemen zichzelf geen islamisten, maar moslims. Zodoende noemen zij hun ideologie ook geen islamisme maar islam.

Een verklaring
Weinig moslims zijn islamisten en nog minder moslims zijn terroristen. Maar, gematigde moslims nemen zelden,
maar dan ook echt zelden effectief stelling tegen het islamisme. Hoe komt dit? Velen zullen terecht stellen: uit angst of onverschilligheid. Er is echter ook een aanvullende verklaring voor dit fenomeen namelijk: ambivalentie.

Ambivalentie is het gelijktijdig aanwezig zijn van aan elkaar tegenovergestelde strevingen, houdingen en gevoelens, bijvoorbeeld liefde en haat, in relatie tot één en hetzelfde object. Tevens is ambivalentie een passend begrip voor het hebben van gemengde gevoelens over een situatie. In de sociale psychologie is een ambivalente houding een zeer goede indicator voor ‘inaction’ ofwel het uitblijven van actie. In de psychoanalyse kan ambivalentie tot ernstige disfunctie en zelfs verlamming leiden.

Deze theorie belicht nu de ambivalentie van gematigde moslims tegenover twee objecten: het Westen en het islamisme.
De ambivalentie die aanwezig is bij veel gematigde moslims in het Westen kan er voor zorgen dat zij geen stelling nemen tegen het islamisme als deze het Westen tracht te ondermijnen.

De ambivalentietheorie stoelt op een tweetal assumpties:

1- Volgens velen is er niet zoiets als 'de' islam en feitelijk gezien klopt dit. Ten eerste is er het verschil tussen soennieten en sjiieten en ook binnen deze stromingen bestaan een aantal scholen van het islamitisch recht. Dan zijn er nog de expliciet politieke islamitische stromingen zoals het Moslimbroederschap, Milli Görüş en het Wahabisme. Ook zijn er nog de talrijke culturele dimensies die in verschillende regio’s een verschillende vorm geven aan de islam. Kortom, islam is geen monolithisch begrip.

Nu, er is wel iets anders en dat is een islamitische collectieve identiteit. Bedenk bijvoorbeeld dat alle moslims op aarde zich het lot van de Palestijnse Arabieren ten zeerste aantrekken, zij bekommeren zich om hun broeders met wie zij een ijzersterke identiteit delen. De collectieve identiteit blijkt ook uit de felle protesten van de islamitische gemeenschap tegen het verdrijven van de Taliban en Sadam Hoessein. Dit ondanks het feit dat het hier ging om een fundamentalistisch regime en een seculiere despoot. Het Westen intervenieerde in landen van islamitische broeders en dat viel slecht.

De collectieve identiteit wordt ook duidelijk door het onder moslims vrij saillante begrip ‘oemma’. De oemma is de supranationale gemeenschap der islamitische gelovigen. Nationale grenzen en etnische verschillen hebben binnen dit concept geen betekenis, er is slechts één bepalende factor voor de identiteit en dat is de islamitische religie.

Deze collectieve identiteit wordt nu echter bovenal gekenmerkt door één gemoedstoestand: krenking. Het islamitisch collectief is een gekrenkt collectief. Historicus en islamdeskundige Bernard Lewis beschrijft dit uitgebreid in zijn boek; What went wrong? (2002).
Zoals terroristen maar ook geweldloze islamisten zelf te kennen geven, was de vernedering compleet toen in 1923 het laatste kalifaat (het Ottomaanse rijk) werd ontbonden. De achteruitgang was echter al veel eerder ingezet. Een belangrijk moment daarin was de verovering door Napoleon in 1798 van Egypte, dat onderdeel van het kalifaat was. Dat het Kalifaat haar soevereiniteit volledig kwijt was, werd duidelijk toen Napoleon niet door moslims werd verdreven, maar door een Britse campagne.
Op drie landen na is de gehele islamitische wereld gekoloniseerd geweest door het Westen. Dit besef heeft een groot aandeel in de krenking van de islamitische collectieve identiteit.
Sheik Yusuf Al Qaradawi verwoordt dit in een interview met een Deense journalist als volgt: ‘Westerners see us as people they colonised and can colonise again’. Dit citaat is een duidelijke illustratie van de gekrenkte islamitische identiteit.

Sinds de eeuwen aan het voorfront van de menselijke beschaving is het ooit zo machtige islamitische collectief vervolgens op werkelijk alle gebieden, van alle kanten ingehaald door het ongelovige Westen. Deze achterstand is tot op de dag van vandaag niet ingehaald. Ondertussen ziet de islamitische wereld dat landen als Zuid-Korea en Taiwan in slechts zestig jaar wel significante vooruitgang hebben geboekt.

Dit besef van voormalige superioriteit en huidige inferioriteit doet pijn en levert een krenking van de collectieve islamitische identiteit op.

2- Bij islamisten leeft het verlangen het kalifaat en de islamitische hegemonie te herstichten en de oemma te restaureren naar zijn voormalige glorie. Het laatst genoemde verlangen leeft echter niet alleen bij islamisten. De krenking van het verval en nostalgie naar het glorierijke verleden wordt gevoeld door bijna alle moslims.
Het streven naar krenkingreductie is een belangrijke menselijke eigenschap. Vanwege deze behoefte aan krenkingreductie is het verlangen de islamitische gemeenschap terug te zien keren naar zijn voormalige glorie, iets dat leeft in de harten van bijna alle moslims.


Ambivalentie tegenover het Westen
Liefde
Veel moslims die in het Westen leven, hebben hier een beter leven dan in hun land van herkomst, of het land van herkomst van hun ouders. Dit is te danken aan Westerse culturele verworvenheden als democratie en moderniteit. Een dergelijk besef levert een gevoel van sympathie en liefde voor het Westen op.
Nu, het islamisme is een stroming die haaks staat op democratie en moderniteit, het is een stroming die deze verworvenheden poogt te onderwerpen aan islamitische wetgeving.
Men zou dus verwachten dat Westerse moslims stelling nemen tegen het islamisme omdat deze stroming de verworvenheden aantast die hen een kans op een vrij en welvarend leven bieden.
Dit is echter maar zeer zelden het geval, hetgeen suggereert dat er naast hun liefde voor het Westen een tegenstrijdige attitude in het spel is zoals minachting of zelfs haat.

Haat
Deze ‘Westenhaat’ valt goed te verklaren. Ja, het Westen biedt moslims de kans op een vrij en welvarend leven, maar in de islamitische perceptie vervult het Westen nog een andere belangrijke rol. Het Westen namelijk is volgens veel moslims dé reden van de inferioriteit van de islamitische wereld.
In 2002 werd het eerste ‘Arab Human Development Report’ gepubliceerd, dit rapport werd gesponsord door het ‘United Nations Development Programme’. Een aantal Arabische intellectuelen schreven de problemen in de huidige Arabische wereld toe aan drie gebreken; het gebrek aan vrijheid, het gebrek aan kennis en het gebrek aan vrouwenemancipatie. Het rapport werd geprezen om zijn heldere en vooral eerlijke analyse.
Het rapport stuitte in de islamitische wereld echter ook op felle tegenstand. Critici beweerde dat het rapport Westerse belangen dienden en dat de problemen veel meer gezocht moesten worden in de vorm van externe factoren. Ofwel; het is niet onze schuld, maar die van het Westen.
Een van de meer prominente critici van het rapport is de Egyptenaar Galal Amin, econoom en politiek denker verbonden aan de Amerikaanse Universiteit te Cairo. In zijn werk ‘The era of Arab and Muslim-Bashing. We and the world after September 11 (2004)’ verwoordt hij duidelijk de breed gedragen perceptie dat de gebreken van de Arabische wereld te wijten zijn aan het Westerse imperialisme en Westerse invloeden.

Ambivalentie
Er heersen onder moslims vaak twee tegenstrijdige attitudes jegens het Westen; één van sympathie en liefde, een ander van minachting en haat. Deze attitudes zijn onverenigbaar en zorgen voor ambivalentie tegenover het Westen.

Ambivalentie tegenover het islamisme
Sympathie
Islamisten hebben de wens het kalifaat te herstichten en de hegemonie van de islam restaureren. Bij een nadere beschouwing valt op dat er ook een impliciet einddoel aanwezig is namelijk; de krenking van het verleden en de inferioriteit van de islamitische gemeenschap ongedaan maken.

De krenking van het verval en de nostalgie naar het glorierijke verleden wordt echter niet alleen gevoeld door islamisten, dit leeft ook onder gematigde moslims. Deze gedeelde streving naar krenkingreductie en nostalgie naar het verleden verklaart de sympathie van gematigde moslims voor het islamisme. Gematigde moslims identificeren zich namelijk met het impliciete einddoel van de islamisten; de krenking van het verleden en de inferioriteit van de islamitische gemeenschap ongedaan maken.
Een aanvullende verklaring is hier op zijn plaats. De sympathie voor het islamisme wordt ook verklaard door het gegeven dat het islamisme de enige operationalisatie lijkt te zijn van het wegwerken van de krenking. Arabisch nationalisme of het pan- Arabisme hebben na het verlies van de zesdaagse oorlog tegen Israel in 1967 haar fatale klappen opgelopen. De ideologie die er altijd voor in de plaats lijkt te komen is het islamisme, levensvatbare alternatieven zijn er momenteel blijkbaar niet.


Antipathie
Hier staat tegenover dat het islamisme de verworvenheden ondermijnt die Westerse moslims een kans op een vrij en welvarend leven bieden. Het islamisme beperkt namelijk in eerste instantie de vrijheden van gematigde moslims zelf, daarna pas die van niet moslims. Het islamisme bedreigt op lange termijn ook de welvaart die moslims hier kunnen genieten. Het zijn namelijk de open, moderne en democratische samenlevingen die een sterke economie kunnen dragen. De economische draagkracht van het islamisme is nimmer bewezen, maar het tegenovergestelde wel. In landen waar het islamisme op staatsniveau van kracht is, of waar islamistische invloeden zich van onderaf opdringen aan een maatschappij, is het vaak beroerd gesteld met de economie en spreiding van welvaart.
Dit besef kan een gevoel van afkeer jegens het islamisme oproepen.


Ambivalentie
De sympathie voor het islamisme en de afkeer ertegen zijn wederom twee onverenigbare attitudes en zorgen voor ambivalentie tegenover het islamisme.

Implicaties
De ambivalentie tegenover het Westen vergroot de kans dat gematigde moslims het Westen niet zullen verdedigen. De ambivalentie tegenover het islamisme vergroot de kans dat gematigde moslims geen stelling zullen nemen tegen het islamisme.
Als gevolg van deze dubbele ambivalentie is het volgende scenario waarschijnlijk;
In de toekomst vinden er islamitisch geïnspireerde moderniteits- ondermijnende fenomenen plaats, gematigde moslims zullen hiertegen niet in het geweer komen maar zij zullen het gedogen.

Conclusie
Mocht de bovenstaande implicatie zich in de realiteit bewijzen dan wordt het verschil tussen islamisten en gematigde moslims duidelijk.
Islamisten zullen actief participeren in islamitische moderniteits- ondermijnende fenomenen en gematigde moslims zullen niet participeren, maar het wel gedogen.

Voor hen die de lijn durven te extrapoleren wordt zichtbaar dat dit belangrijke implicaties heeft als het gaat om het binnen halen van grote groepen islamitische immigranten. Bij deze groepen zitten altijd islamisten, dat is in het licht van de her-islamiserende islamitische wereld een feit. Een deel van deze groep is dankzij hun ambivalentie erg kwetsbaar voor het in de toekomst gaan belijden van het islamisme. Het overgebleven deel zal door hun ambivalentie het islamisme gedogen en er geen stelling tegen nemen wanneer het Westen ondermijnd wordt.

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan stelt: 'The term 'moderate Islam' is ugly and offensive; there is no moderate Islam; Islam is Islam.'
Over het wel of niet bestaan van een gematigde islam is veel onenigheid, maar er zijn wel degelijk gematigde moslims. De kans is alleen groot dat zij door hun ambivalentie niet over genoeg daad en wilskracht zullen beschikken om in de toekomst effectief stelling te nemen tegen het islamisme. Dit beeld wordt eigenlijk al bevestigd door de constatering dat islamistische organisaties qua financiën, expertise, connecties en vooral energie, zonder uitzondering superieur zijn aan niet islamistische moslim organisaties.
Als gematigde moslims in onze prachtwijken zich niet verzetten tegen het islamisme zullen zij uiteindelijk onderdeel worden van een intolerant en expansief politiek systeem. De kans is groot dat de wijken met een hoog percentage islamitische inwoners bezwijken voor de conformeringsdwang van het islamisme. Islamistische enclaves zijn dan het resultaat.

De ambivalentie tegenover het Westen bemoeilijkt ook de integratie in algemene zin. Het zorgt ervoor dat gematigde moslims niet ongecompliceerd van hun Westerse land kunnen houden. Hierdoor is het voor hen moeilijker zichzelf als een deel van een Westerse samenleving te zien. Deze gevoelens kunnen segregatie of marginalisering in de hand werken.

Uiteraard zijn er uitzonderingen, deze theorie probeert slechts de dynamiek te verklaren die in grote lijnen zichtbaar is. Het Westen mag hopen dat deze uitzonderingen uiteindelijk de norm zullen vormen. Dit zou betekenen dat moslims en masse het Moslim Broederschap, Milli Görüş, het Wahabisme, het Salafisme en het regime der twaalver Sjiieten in Iran veroordelen.

Door:
Timon Dias, student Psychologie / Islamologie te Universiteit Leiden
09-06-2011

19 opmerkingen:

 1. Als gematigde nazi's in onze prachtwijken zich niet verzetten tegen het nazisme zullen zij uiteindelijk onderdeel worden van een intolerant en expansief politiek systeem.
  Islam = vrede.
  Er is vrede na de oorlog.
  En mosterd na de maaltijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goeie analyse van de theorie achter de politico-militaire doctrine van de islam.
  M.i. is er ook de praktische hedendaagse realiteit bij te betrekken. Hier mijn bijdrage daarover.

  “A 23-year-old Richard Helms interviewed Adolf Hitler for UP during the 1936 Olympics.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Helms
  Richard Helms was directeur van de CIA (66-73) en veroordeelt tot 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf mét behoud van strafblad.
  Helms nam met operatie Paperclip 500 dr. Mengele Nazi’s op in het CIA project MKULTRA (unethical human experiments) Het project MKULTRA is onpeilbaar groot van omvang en om een idee te geven was
  “By the early 1960s Sidney Gottlieb’s techniques and potions .. fully deployed in the field. Well-known is Sidney Gottlieb’s journey to the Congo, where his little black bag held an Agency-developed biotoxin scheduled for Patrice Lumumba’s toothbrush” …
  Op evident verzoek van de Belgische politieke elite rond Saze-Coburg-Gotha “Gottlieb personally ferried deadly bacteria to the Congo to kill Prime Minister Patrice Lumumba.”
  http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKgottlieb.htm
  Toen werd onvermijdelijk de occulte kennis overdracht gemaakt van het CIA MKULTRA project op de Belgische politieke taalstrijd gespleten samenleving waar de zaak Dutroux een tipje van de weerzinwekkende ijsberg deed oplichten.
  Ook landen als Mexico, Thailand, Colombia, Peru, Congo, Zuid-Afrika, Iran etc etc. ondergaan nog steeds massieve MKULTRA invloed
  https://wikispooks.com/ISGP/index.html
  Eind 70er jaren heeft Amerika (o.l.v de CIA) 40 miljard USD in de Afghaanse Mudjahedeen geïnvesteerd en onmiskenbaar met MKULTRA jihadi suicide mentality versterkt ….
  Daarmee is MKULTRA in 2001 de Twin Towers binnen gevlogen
  http://www.globalresearch.ca/articles/BRZ110A.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een goed stuk. Een paar opmerkingen erover. Volgens het ultieme woord van God, de Koran, zijn ongelovigen dom, machteloos, onwetend en onrechtvaardig. Desondanks beheersen ze wel de cultuur, wetenschap en de politiek, en zijn ze een toevluchtsoord voor moslims. In feite worden moslims door ongelovigen op alle manieren voorbij gestreefd, zelfs in landen waar de moslims naar toegevlucht zijn. Hoe is dat te rijmen met de woorden van de Alwetende? Dat er zelfs voor moslims geen aantrekkelijke moslimlanden zijn zegt veel over de miserabele toestand van de islam.
  Door de zware nadruk van islam op eer zal een moslim eerder zijn tong afbijten dan toegeven dat hij heel wat te leren heeft van ongelovigen.

  Als moslims ook maar enige waarde hechten aan wat in de koran staat, zien ze dat er te veel niet klopt ervan. Hoe hier mee om te gaan als je de waarheid in pacht hebt met de koran?

  Misschien kan de schrijver zich over het volgende probleem buigen: hoe is het mogelijk dat islam zo populair blijft, terwijl toch overal te zien is dat hoe meer islam hoe groter de ellende.
  Het socialisme was ook eens heel populair bij degenen die er niet in hoefden te leven, maar het socialisme had weldegelijk enige successen. Islam heeft dat niet, en desondanks is bijvoorbeeld sharia wet populair zelfs in zogenaamd gematigde islamitische landen.

  Islam als laatste strohalm misschien voor de wanhopigen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een goed stuk. Een paar opmerkingen erover. Volgens het ultieme woord van God, de Koran, zijn ongelovigen dom, machteloos, onwetend en onrechtvaardig. Desondanks beheersen ze wel de cultuur, wetenschap en de politiek, en zijn ze een toevluchtsoord voor moslims. In feite worden moslims door ongelovigen op alle manieren voorbij gestreefd, zelfs in landen waar de moslims naar toegevlucht zijn. Hoe is dat te rijmen met de woorden van de Alwetende? Dat er zelfs voor moslims geen aantrekkelijke moslimlanden zijn zegt veel over de miserabele toestand van de islam.
  Door de zware nadruk van islam op eer zal een moslim eerder zijn tong afbijten dan toegeven dat hij heel wat te leren heeft van ongelovigen.

  Als moslims ook maar enige waarde hechten aan wat in de koran staat, zien ze dat er te veel niet klopt ervan. Hoe hier mee om te gaan als je de waarheid in pacht hebt met de koran?

  Misschien kan de schrijver zich over het volgende probleem buigen: hoe is het mogelijk dat islam zo populair blijft, terwijl toch overal te zien is dat hoe meer islam hoe groter de ellende.
  Het socialisme was ook eens heel populair bij degenen die er niet in hoefden te leven, maar het socialisme had weldegelijk enige successen. Islam heeft dat niet, en desondanks is bijvoorbeeld sharia wet populair zelfs in zogenaamd gematigde islamitische landen.

  Islam als laatste strohalm misschien voor de wanhopigen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. MtH13??
  Je lijkt wel een nieuwe bacterie!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zou het niets te maken hebben met het door het westen gesteunde heersende dictatuur in veel islamitische landen?
  Pakistan investeert miljarden in een nucleair programma, ze hadden dat geld ook in het onderwijs kunnen steken, weer andere landen steken al het geld, inclusief dat van hulporganisaties (Dus uw geld) in allerlei wapendeals. Waar al het geld blijft, interesseert de organisaties geen biet, want die zijn er ook niet om het volk vooruit te helpen, maar juist ook om de tirannie in het zadel te helpen blijven, zodat die weer op zijn beurt het volk arm en dom kunnen houden, zodat allerlei westerse belangen gewaarborgd kunnen blijven, want dat staat, volgens het westen boven de mensenrechten aldaar.
  Niet voor niets pruttelden veel 'islamcritici' kort nadat mubarak werd verjaagd, dat 'we' Iraanse toestanden zouden krijgen in Egypte!
  We? Wie zijn 'we'?
  waarom maalde het westen zich ineens wel om wie er allemaal aan de macht zouden komen in Egypte en andere landen?
  Waarom mag de islamitische natie niet zelf haar vertegenwoordigers kiezen? De afbraak begint met landen afhankelijk te maken van andere, desnoods met geweld, dat betekend dat er programma's, belangen en agenda's zijn, die doorgevoerd moeten worden te koste van het volk van het afhankelijke land.

  Deze snotneus van een 'student' heeft zijn huiswerk niet gemaakt, en hangt achterhaalde stellingen aan, want inmiddels zijn veel volkeren wakker geworden en zijn bezig met het verdrijven van de westerse marionetten, onder wie ze veel geleden hebben, en maar klagen dat er zoveel immigranten uit islamitische landen naar het westen vluchten. In eigen land hebben ze weinig rechten, die zijn hun ontnomen door de tirannie om het westen te behagen, dus komen ze die rechten en vrijheden hier opzoeken, helaas, maar waar.
  Ik zeg niet dat dat de normaal zaak is, maar als het westen de stromen immigranten tegen wil gaan, wat haar goedrecht is, (Maar niet op Wilders z'n manier) Dan moet het de handelsboycotten opheffen en zich niet mengen met de binnenlandse zaken van die landen, dan had de ontwikkeling allang vanzelf doorgezet, had je ook geen economische of politieke vluchtelingen gehad, met alle ellende van dien. Lees: Onderontwikkelde immigranten, met als gevolg, Komt die weer: Afhankelijkheid en allerlei ander overlast.
  Kennis is macht. En daar zit het westen nou net niet op te wachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Paardestaart, sorry van de dubbele bijdrage, komt vaker voor op pagina's als deze.

  Weer een Pavlovje van El Houssain: nooit de hand in eigen boezem steken, want moslims doen nooit wat fout. Hint voor El Houssain: kijk eens naar landen waar het westen geen invloed heeft: daar gaat het nog slechter. Kijk eens hoe moslims het doen in het westen. Daarom zijn ze niet meer welkom.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De islamitische gekrenktheid komt omdat de islamitische ideologie naar macht streeft die het nog niet kan grijpen. Hun verzet wordt door politiek correcten als anti-imperalistisch gezien en dus iets wat goed is. In werkelijkheid zijn de aanhangers van de islamitische ideologie helemaal niet tegen het imperalisme als zodanig, maar alleen tegen het door hen ervaarde imperialisme van anderen. Het liefst zouden ze zelf weer dezelfde imperialistische rol willen vervullen als in de eerste 1000 jaar van de islam, met machtige agressieve imperalistische rijken als Arabië en later de Ottomanen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "Waarom mag de islamitische natie niet zelf haar vertegenwoordigers kiezen? "

  Helemaal mee eens ! Dat is te zeggen dat de islamitische bevolking haar eigen toekomst bepalen mag. Dat de bevolking baas is in eigen huis en dat zij haar soevereiniteit met verve bewaakt en haar eigen wetten maakt.

  Hulde, en veel succes toegewenst !

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Zelf benoemen de islamisten zich als moslim. Een verstandig mens benoemt de islamisten ook als moslims. De weerzin tegen islamisten neemt toe, op den duur zullen de 'gematigde' moslims eieren voor hun geld kiezen en zich afzetten tegen de moslims.

  Tenslotte is het zo dat een 'gematigde' moslim een islamist is die zich niet houdt aan alle regels en voorschriften. Alles wat de islamisten doen staat in de koran en in de hadith. Inclusief de moorden, inclusief de terreur! En als een 'gematigde' moslim zich verdiept in zijn geloof dan komt hij automatisch uit bij het islamisme, oftewel de islam. Dan noemt hij zichzelf uiteraard een moslim, en dat is hij dan ook. Daarom is de term fundamentalist en islamist feitelijk kolder, er is namelijk reeds een perfecte omschrijving voor.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ El Houssein
  Elk land in noord en zuid Amerika is een kolonie geweest, dat geldt ook voor vrijwel elk land in Afrika en het allergrootste gedeelte van alle landen in Azië. Het is onzin om te veronderstellen dat men in voormalig 'westerse' koloniën allemaal het 'westen' zou willen behagen. En dat men daarom de eigen onderdanen zou willen knechten en dom houden. Het probleem zit hem alleen die landen die nu onder islamitische invloed staan, die landen zijn een hel voor de eigen inwoners.

  Het door jouw genoemde Pakistan is een mooi voorbeeld om dit te illustreren. India was vroeger een kolonie van Engeland. Pakistan bestond nog niet. Nu is India de grootste democratie ter wereld en het is bij wet geregeld dat ieder mens dezelfde rechten heeft. Pakistan daarentegen is een islamitisch land dat zich afscheidde van India, de terreur heerst er samen met het onrecht. De agressie aldaar woekert voort. Het is een veilige haven voor massamoordenaars. De rechten van haar eigen burgers worden in de kiem gesmoord. En niet omdat het 'westen' dit wil! De reden hiervoor is de islam. In India, wat de zelfde geschiedenis heeft is wel vrijheid en gelijkheid, in Pakistan heerst ellende en dictatuur.

  Feitelijk is er maar één oplossing. De grenzen overal ter wereld moeten op slot voor moslims. De troep en de ellende die zij in eigen land vooroorzaken moeten ze zelf oplossen. De enige manier om moslims te dwingen om de realiteit onder ogen te zien is om hen dit met harde hand op te leggen. Als iemand wil geloven dat er een almachtige Allah is die geld verlangt dan moet het duidelijk zijn dat die Allah dus alles behalve een god is! En alles behalve almachtig! Als iemand een sprookjesfiguur wil volgen dan is dat prima, maar neem dan Mickey Mouse en ga jaarlijks op bedevaart naar Disneyland.

  De problemen voor veel landen komen voort uit de islam. Het is een veroveringsstrategie die alleen maar kan blijven bestaan bij steeds weer de verovering van meer en meer. Het kan niet op zichzelf bestaan. Een spoelworm kan niet hard werken, een teek kan niet aan de slag. Een familie luizen bouwt geen huis. Het zijn parasieten. De islam is een soort kankergezwel dat alleen kan bestaan bij de gratie van het misbruik maken van anderen. Daarom zijn alle landen waar de islam invloed heeft zo ellendig om te verblijven. Daarom zijn er geen rechten voor de inwoners, daarom moet Pakistan veel geld uitgeven voor het atoomwapen-programma!

  Beste El Houssein, noem eens een periode op waarbij de islam zelfvoorzienend was! Het maakt niet uit in welk land! Maar je kunt geen periode noemen! Geen enkel land onder islamitisch bestuur maakt geen misbruik van geld, goederen of mankracht uit of van een ander land of bevolkingsgroep. Steeds maar weer die veroveringsoorlogen, steeds maar weer misbruik maken van anderen. Het duurt nog een tijdje voordat iedereen dit inziet, maar het is onvermijdelijk! Er komt een moment in de geschiedenis waarop de mensheid zal inzien dat de islam bedacht is om domme mensen onder de knoet te houden. De machthebbers willen voorrechten, en als de plaatselijke bevolking is leeg geperst dan moet er nieuwe Lebensraum bij komen. Dit is tot nu toe altijd nog zo geweest. En totdat de islam wordt ontmaskerd als een groot misdadig systeem van onderdrukking en oplichting, tot die tijd zullen de moslims in ellende blijven leven. Je kunt het 'westen' de schuld geven, maar de bewijzen zijn tegenovergesteld.

  De islam is ziek tot op het bot, het kan alleen bestaan door mensen voor te liegen en te onderdrukken, dom te houden en uit te buiten. Dat gaat een keer stoppen. Wat mij betreft vanmiddag nog. En tot die tijd dat de wereld is verlost van de islam moeten wij elke moslim er van doordringen dat hij fout bezig is. Gelukkig zien de moslims het zelf ook wel in, zij willen ook niet leven in een land dat onder islamitisch bestuur staat. Tenslotte heb jij ooit iemand gezien die naar een islamitisch land is gevlucht, nee toch?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Indien er een gouden geit bestaat gaat mijn stem naar El_H.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Vanhetgoor bakt er niets van of wil er niets van bakken.

  Vertel me maar eerst hoe Azië en Afrika aan die rechte lijnen door de woestijn komen en waarom.  "Het probleem zit hem alleen die landen die nu onder islamitische invloed staan, die landen zijn een hel voor de eigen inwoners"
  ---------

  Oh, vanwaar die opstanden dan?
  En als je zegt dat het volk nu eindelijk af wil van 'islamitische invloeden', waarom liepen hier de zogenaamde islamcritici een beetje te zeiken over Iran en dat 'we allemaal weten waar de revolutie aldaar in '79 er toe geleid heeft'?

  Waar tegen komen de moslimse volkeren volgens jouw in opstand?
  Volgens de heren (malloten) islamcritici zijn het radicalen die graag overal ter wereld de sharia ingevoerd willen zien. Maar, er is een rariteit: Ze zitten toch goed met al die 'islamisten' aan de top? Wat willen ze nou?


  Je slaat hier regelmatig wartaal uit, nu ben ik het zat en wil antwoorden op bovenstaande vragen.
  je kan twee dingen doen:
  of je beantwoord wel de vragen, dat betekend dan ook meteen de ondergang van je bovenstaande beweringen, dat is dan prima.

  of je beantwoord helemaal niets, weet ik ook genoeg, vind ik ook prima.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ van het Goor
  Geen vluchtelingen die een tehuis in een Islamitisch land hebben gevonden ? Er zijn toch nog wel heel wat moordenaars , kampbeulen en andere hoge en lage ss-officieren die een plekje hebben gevonden in bijv. Syrië en Egypte na het einde van de tweede wereldoorlog . Ze zijn heel behulpzaam geweest met het opzetten van de geheime politie en dergelijke . Zo kon je makkelijk de rest van je leven buiten schot blijven . Het was echter wel nodig je te bekeren tot de Islam van Mohammed . Waarschijnlijk hadden deze Duitsers een ambivalente houding wat betreft de Islam . Maar uiteindelijk zoals meestal zegeviert het opportunisme . De vanuit Tunesië gevluchte Ben Ali en zijn familie en trawanten kunnen terecht in Saoudi-arabië voor een nieuw van alle luxe voorzien bestaan . Ook een beruchte gast als de massamoordenaar Idi Amin uit Oeganda kon zonder ooit enige straf te ondergaan naar dit voorportaal van het islamitische paradijs vluchten . Dus je aanname dat niemand ( zijnde van oorsprong niet-moslims) naar een Islamitisch land vlucht is ongegrond .

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Haha El_Houssain is een jood en Géén islamiet.Duurde effe Met Die slimmerd.

  Vérder:

  ‘De islam, deze absurde theologie van een immorele Bedoeïnen, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt.’K. Ataturk

  Wat Betreft Definities Zit U geindoctrineerd Door joodse media Verkeerd te denken Hét Zoú Óm bomaanslagen en openlijk geweld gaan!

  Hét WARE etnische Terrorisme ligt verscholen in het etnisch ZÈÈR MASSAAL Vérkrachten en verslaafd maken (heroine) Ván ONZE Kinderén ...NUL Tót Twaalf Jáár Óud!

  De islam IS Hiér IN Dé leidende religie Één Al eeuwen oude KINDER Vérkrachersreligié wáár méé ze Tót NU toé ALLE Volken hebben overwonnen cq ondérwórpen!

  Chronisch etnisch sluipend TERRORISME in ÙW Vredestijd ÁLS "Hét goede hét édele hét góddelijke " aan U verkócht Dóór volken Ván Àllerlaagste opportunistische gédegeneréérde liéderlijkheid en Demonische vileine scheinheiligheid Áls perfect wapen en trojaans páárd!

  Wáár Óm dacht U Dán breidt Die islam zich áls lopend vuurtje uit...hún trouwe hóndenogen Soms?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Theo Prinse 12 juni 2011 13:48

  Wàt Dacht Jé VAN ALLE Landen Hiér Òók Òp scholen in Creches en Unis?

  Full Blown monarch en mkultra Monsterlijkhéden tegen Alle Kinderen Op schoolreisjes Voornamelijk ... incluis heroine ghb lsd Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers strychnine zware metalen radioactieve substanties zo als in ´60 tot ´80 in de Verplichte Melkdrinkkartons -radioactief Barium.

  Wáár BIJ joodse rabijnen cq rabbis een centrale beulenrol spelen en Hersen spoelspecialisten zijn Ván de internationale joodse mafia.

  Zó Goéd Als ALLE schooldirecteuren joods en betrokken zijn en joods personeel Ook!

  ALLE rechters ovjs politici industrielen Van joodse kom áf Òok!

  Dát Zelfs robert m en drent joden zijn van Die Terreursekte en beiden ""besneden"" ...robert m DUS Als joodse media opdringerig beweren steeds GÈÈN Let IS Máar joods lid internationale Terreurcel!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. vanhetgoor zei #De weerzin tegen islamisten neemt toe, op den duur zullen de 'gematigde' moslims eieren voor hun geld kiezen en zich afzetten tegen de moslims.#

  ÒNMOGELIJK ... moslims -eigen Kinderén AL En Òók - worden Monsterlijk gecreerd Mét Kindér Verkrachterstechnieken Én bedreigingen straffen Én haatindoctrinaties Álsmede Mét méé moeten doén aan serie Verkrachtingen vérprostitueringen en drogeringen Van Kinderen En Jongeren Vérder Crimineel en Gecorrumpeerd...al eeuwen gelegen in religien Als judeaisme en islam...Én stiefkindtje christendom Dat Door joden gebracht wérd Die zich de eerste eeuw chrestiany noemden Òók. Zúlke "gecreerde wezens Zijn Dodelijk Gevaarlijk Én zaaien Al Vele eeuwen Dood en Verderf Verkrachtingen oorlogen en geweld !

  Zij "transforméren " Van Mensen Menselijke Wezens Ván Geboorte Ván GOD Gegeven té Bestáán ...IN Moordenaars en Vérkrachters Rovers Èn plunderaars in dienst van die religien en Blasfemische leiders ér achter Dié Géén Soú Geven Óm GOD Máár óm Alle pussy power en géld ...ÉN GOD ÉN Dáar méé De Vrije Mens in Liefde Én Vrede Gaande Volken Extreemst vijandig Én Geváárlijk genegen ZIJN ...Dáár vóór Mede Òók Die Verkrachtingen...Christusvervolgingen...Door joden ZÈÈR sneaky voortgezet in wetgevingen en justitievervolgingen en christelijke moralen.

  Hoort U Wellicht Een Belletje?

  Óf wenst u Ons Nóg Wát eeuwen Óp De Brandstapels en Aan de kruizen genageld méé te maken Voor Die Gaat?

  Ál Zoúden "gematigden" Willen ... (Wié Dán?...JUIST Dè meest "zachte en vriendelijke" leiders bij hén ZIJN Dé Ergste Serieverkrachters Óf ziét robert m er nu zó Waarschuwend uit?) ... Dán Nóg - Ziét Servie even Geleden AL ...Kiest Men eieren Vóór Zijn Géld...Én IS polarisatie Met Alle Gevolgen Van Dién onmiddelijk en totaal!

  Òók De Ónder joods bevel staande tsjekasoldaten liepen Van 1945 tm ca 1950 Moordend martelend ÉN Verkrachtend Door Duitsland ...Velen Niét in Eigen Wil Maar in opdracht en bevel en Anders Dé eigen Dood! Zó Gáát Dát!


  asiaten alias Áls BIJ Heden Sinds 600 Jáár bij Ván ÒNS Blanken gestolen Náám Bekende ... joden kwamen SAMEN Mét de onderworpen moslims Méér Dan Ruime 8000 Jáár Geleden Náár het Noorden En leerden Ons Het Bestaan Van de Hel Op Aarde ...En Nóg! HÈÈL Europa hebben ze kéer op kéér verwoest!

  Dáár BIJ IS De AUTOCHTÒON NEDERLANDSE BEVOLKING Ván Dé Na oorlogse 5,5 Miljoén Door Genociden gereducéérd Tót Nog Máár 2,1 Miljoén Leden Héden EN Zéér Vélen in joodse en islamitische handen Ván Geboorte af Aan!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Nóg Een Ongerijmdheid in vanhetgoor´s Opmerking ...

  ÀLS moslims Zich WILLEN Distantieren Van Die Misdaadreligie krijgen Ze Per onmiddelijk Mét islamitisch Dodelijk staatsgeweld te maken Die Òók leden Die ietsje MINDER devoot Zijn aanvallen Én voortdurend dé ""minderen??" straffen en aanvallen!

  Gebeurde in Afghanistan Nét Nog tweemaal achter elkaar de afgelopen twee Jaar En De Béste Man Die Zich Alleen Maar Ván Die religie Wilde Distantieren Kreeg Beide malen Gelijk de doodstraf Van de moslimgedreven "Echter Door Westerse macht bezette" overheden!

  DÀT zál Je maar gebeuren Als Je Een abonnement ergens Op Zégt?

  Dié Gevaren Vertegenwoordigen ze "standaard" Àls Verschijnsel Op zich !
  Zie Óók Volgende Waarnemingen Óp

  http://prosecuted.blogspot.com/2011/06/moslim-cultuur.html

  http://tinyurl.com/62r9w6c

  BeantwoordenVerwijderen