Brief aan de leden van de Tweede Kamer


Door Dr. G. H. Cohen Stuart

Brief verzonden per email en per post vanuit Jeruzalem 26 april 2011

Aan de leden van de Tweede Kamer

Dames en heren,

Op beschamende wijze lijkt u als Tweede Kamer in te stemmen met een verbod op onverdoofd (ritueel) slachten. Op grond van een omstreden ‘wetenschappelijk onderzoek’ zal daardoor de vrijheid van godsdienst van m.n. onze Joodse medeburgers fundamenteel worden geschonden.

Het is natuurlijk prijzenswaardig op te komen voor de rechten van het dier maar mogen rechten van de mens daaraan ondergeschikt worden gemaakt? Het ‘recht’ dat slachtdieren nu wordt toegekend is het krijgen van narcose of het schieten van een pen door de kop. Niet gecontroleerd wordt of het dier ten gevolge daarvan nog pijn heeft en daadwerkelijk de dood is ingetreden. Volgens de statistieken wordt in 10% van de gevallen het dier alsnog levend in stukken gesneden. Volgens (een van) de oudst bekende wet(ten) ter vermijding van het lijden van dieren is dit een ernstige vorm van dierenmishandeling.
Zeker sinds het begin van de gewone jaartelling hebben rabbijnen op Bijbelse gronden voor de gehele mensheid Noachidische geboden geformuleerd. Het zevende daarvan verbiedt het eten van vlees van een levend dier. Het Nieuwe Testament verwijst hiernaar in Handelingen 15: 20 (verbod op eten van het verstikte).

Algemeen bekend is dat een mens of dier binnen een enkele seconde het bewustzijn verliest als de hersenen niet van bloed worden voorzien. Bij de deskundig toegepaste Joodse halssnede (sjechieta) treedt binnen enkele seconden


diepe bewusteloosheid in. Prikkels uit de bloedeloze hersenen veroorzaken stuiptrekkingen in extremiteiten. Dat is geen dierenleed op grond van dierenmishandeling, zoals ook aangetoond in het goed onderbouwde ‘factsheet Joods- religieus slachten’ (http://bit.ly/dMqqgg) van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK).

Als de Tweede Kamer (of het Europees Parlement) zich werkelijk zou inzetten voor de rechten van het dier, dan zou ze haar pijlen richten op wijdverspreide vormen van dierenmishandeling en dierenleed in Europa (en dus in Nederland). Dieren die van hun geboorte tot de slacht onder barbaarse omstandigheden ‘gekweekt worden’ zonder bewegingsruimte en volgespoten worden met hormonen en antibiotica. Deze ondragelijke situaties worden van overheidswege in stand gehouden door het verlenen van vergunningen aan megastallen. De uitwassen en de gevolgen zijn alom bekend. Een onbekend aantal dieren komt om door verstikking tijdens transport. Dier (en mens) zijn slachtoffer van bijv. met dioxine vergiftigd veevoer. In 1997 zijn honderdduizenden runderen afgemaakt (BSE) en 9,7 miljoen varkens (varkenspest); in 2001 werden 270.000 dieren (mond- en klauwzeer); in 2003 30,7 miljoen gevogelte (alleen in Nederland – vogelgriep) ‘geruimd’ – gezond of ziek Ten gevolge van BSE zijn er ook menselijke slachtoffers van Creutzfeldt-Jakob. De Q-koorts kent onbehandelbare dierlijke en menselijke slachtoffers.

Deze dierenmishandeling wordt in stand gehouden door onvoldoende overheidsmaatregelen om uitbraak van ziekten te voorkomen dan wel te beheersen. Voor fundamentele beleidsverandering van het veeteeltbeleid is onvoldoende draagvlak, want het gaat om grote economische belangen en een te belangrijke exportindustrie (alleen al naar Duitsland in 2010 1,4 miljard).

Jaarlijks worden in Nederland 450-500 miljoen dieren (inclusief pluimvee) geslacht. Daarvan worden er ongeveer 2 miljoen halal (minder dan 5 promille) en 2500 koosjer (vijfduizendste promille!) geslacht. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten (halal en sjechieta) is dan ook niet meer dan armzalige en onwaardige symboolwetgeving.

De huidige voorstellen rieken naar anti-joodse sentimenten, die leidden tot vergelijkbare maatregelen in Nazi-Duitsland. Immers, het effect van de wetgeving zal discriminerend zijn door aantasten van de onvervreemdbare mensenrechten van Joden en Moslims.

Het voorgestelde sjechietaverbod is ook in strijd met artikel 6 lid 1 van de grondwet ( “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”) en artikel 18 van de Universele verklaring van de rechten van de mens: (“Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften,”) met name met betrekking tot de gecursiveerde woorden.

Als Nederlanders schamen over we ons over de voorgenomen afbraak van de godsdienstvrijheid voor Joden en Moslims en dus van het Nederland dat trots kon zijn op zijn verdraagzaamheid.
Wij wensen u de moed toe het echte probleem aan te pakken.
Hoogachtend,

wg GH Cohen Stuart
Voormalig theologisch adviseur der NHK in Jeruzalem

12 opmerkingen:

 1. Ik heb ernstige twijfels over de beweegreden van de schrijver van deze brief. Er wordt geopperd dat in 10% van de gevallen het dier nadat hij onder narcose is gebracht of als het dier een pen door de hersens is geschoten nog pijn voelt.

  Welnu; als men het dier NIET onder narcose brengt, of het dier GEEN pen door het hoofd schiet dan is het zeker dat het dier pijn zal voelen bij de slacht.

  Het argument dat rabbijnen vanaf het begin van de Christelijke jaartelling (is dat de gewone jaartelling?) Noachidische geboden hebben geformuleerd houdt in dat er voordien andere geboden waren. We leven nu in het heden, en tegenwoordig is men van mening dat een dier bij de slacht niet hoeft te lijden. Daarom zijn er beschaafde wetten gemaakt die de brute en wrede slacht van dieren enigszins aan banden leggen. Het moet voor ieder mens duidelijk zijn dat onnodig dierenleed voorkomen moet worden, feitelijk zou elk dierenleed voorkomen moeten worden, maar er blijven altijd mensen die het leuk vinden om dieren dood te maken en op te eten. Omdat er vóór de Christelijke jaartelling dus àndere geboden waren is het mogelijk de joodse gebruiken en riten aan te passen aan de tijd. Dan moet dat nu maar eens gebeuren en dan moeten de nieuwe joodse gebruiken de verdoofde slacht accepteren als een voortschrijdend inzicht.

  Overigens zou het beter zijn om geen vlees meer te eten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En dan nog dit, Cohen Stuart citeert artikel 6, lid 1 van de grondwet: "Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."

  En dat is een heikel punt. Iedereen mag geloven wat hij wil maar hij moet zich boven alles aan de Nederlandse wet houden. Ik mag misschien met een nieuwe Godwin komen, maar volgens de islamitische koran is het voor elke moslim een plicht om joden neer te houwen. Dat staat in de boeken van de moslims. Maar in Nederland is dit bij wet verboden om iemand vanwege zijn geloof te vermoorden. In Nederland is het überhaupt niet toegestaan om iemand voor welke reden dan ook te vermoorden. Maar stel nu dat wij in de wet een mogelijkheid zouden opnemen die het vermoorden uit religieus oogpunt toestaat. Omdat dit volgens zijn geloof een plicht is! Dan is het hek van de dam.

  Iedereen is in Nederland vrij om te geloven wat hij wil, maar hij moet zich wel aan de wet houden. Als men dat niet doet dan vervalt men tot barbarij! De Nederlandse wet is een beschaafde wet en iedere gelovige moslim en elke jood moet zich aan de wet houden. Die wet beschermt mensen, maar ook dieren. En als men de wet buiten werking stelt dan komen daar ongelukken van.

  Iedereen is in Nederland vrij om te geloven wat hij wil, maar het uitvoeren van rituelen is beperkt tot wat de wet toestaat. Dat moet ook Cohen Stuart onderschrijven. Het is geen optie!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vanhetgoor says "Overigens zou het beter zijn om geen vlees meer te eten." But to quote Vanhetgoor, ik heb ernstige twijfels over de beweegreden van de schrijver."
  What if I think and believe that humans suffer if they don't eat meat? The research is confirming my view. But vanhetgoor would, if he or she could, ban my right to feed my children healthily. The Kosher issue is just an easy target, because of its ritual nature. As so often, pick on the Jews first - and then turn your kind attention to the rest of sinful, loathsecome humanity, for the benefit of the superior race who in this case are Vegan - in other cases, well, von den Donk can give you a list.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ vanhetgoot

  Doe maar wat je niet laten kunt.
  Beschimp, verloochen, veralgemeen, ratel, en denk vooral niet na.

  Ikzelf zit al lang niet meer in je Laag landje. Heb oprechter oorden opgezocht.

  Ze namen het in het algemeen toen ook niet op voor hun joodse medeburgers en krijgen nu als "straf" een ander vok op hun dak.

  ..op hun dak, in hun tuin, in hun keuken, op school ,in de bibliotheek, op cafe, in 't zwembad, in 't park, in hun gedachten, in hun wezen en in hun zijn. insch-allah.

  laten we maar nog even een(1) generatietje afwachten..

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Al die rituelen en regels zijn verzonnen om gelovigen bij de les (van de pastoor, dominee, rabbijn, imam) te houden, hoe ingewikkelder hoe beter. Dat enig Opperwezen, staand boven elk voorstellingsvermogen dat mensen is gegeven, zich druk maakt over welke regel is puur menselijke fantasie. Volgens de geldende regels heeft het Opperwezen hemel en aarde geschapen, met alle ellendelingen erop en erin, met schapen en varkens, slangen en olifanten, mensen en apen. En dat Opperwezen maakt zich dan enige zorg over hoe je een dier slacht? Dat kan alleen een zelfbenoemde verkondiger van het ware geloof (in zijn of haar ogen) verzinnen, uit eigen belang.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als de halsslagader netjes wordt doorgesneden, bloedt het dier m.i gewoon dood. Voelt het nauwelijks wat van. Wat ik heb gezien is dat de keel wordt doorgesneden. Halslagader doorsnijden kost bij al dat haar zeker teveel tijd.
  En ik zeg als vegetarier: Thieme zorgt er hooguit voor dat het ritueel geslachte vlees uit Duitsland komt. Typisch voorbeeld van symboolpolitiek dat ze prima lijkt te vinden.

  Arthur

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Afgezien van de symboolpolitiek ben ik het overigens met spreker Peter Knarsmans volledig eens. Al die rituelen zijn m.i evenzeer bijgeloof als onder een ladder doorlopen. M.i. bestaat de ziel uit het licht in je ogen en als dat uitdooft, is alles voorbij en de notie van het leven na de dood bestaat bij de gratie van alle mensen die aan je blijven denken.


  Arthur

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Sam Schulman
  What gave you the idea that I pick the jews first? And if I did there is nothing wrong with it! Think of the jewish-christian roots of our society. If we can civilisation make one step further then everybody will gain. If you agree that the rules for the kosher slaughter were formed some 20 centuries ago, as Cohen Stuart stated, and that those Noachidic commands were made by some clever rabbi's only to let the animal suffer less. Then it must be an easy step to make the conclusion that one must go further, improving the quality of life for animals and people by making kosher slaughter a bit less cruel. Raise the standards! If the rules for the kosher slaughter were altered once they can be improved again, this time to make it confirm to the laws in the Netherlands.

  There is no end to civilisation, once you have made progress there is no need to stand still. Make the extra effort, improve yourself, become a better person. Become the person god wants you to be. The one that is better then yesterday!

  (ps, hou effe op met in de slachtoffer rol te kruipen, je maakt op mij geen indruk)

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Haddock
  Duizend Bommen en Granaten!

  Je stelt dat ik vooral niet moet nadenken! Ik heb daar een andere mening over. Aan één Kapitein Haddock is meer dan genoeg. Ik heb er voor gekozen om wèl na te denken, en helaas voor de mensen die niet willen of kunnen nadenken heb ik vaak een goed onderbouwde doordachte mening die gevormd is door grondig na te denken over een onderwerp en er veel over te lezen. Als er een betere visie komt dan wissel ik de mijne er voor in. Kom maar met argumenten!

  Overigens, waar heb ik beschimpt en verloochend?

  (svp niet antwoorden, de vraag is retorisch!)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dieren worden verdoofd voordat ze gedood worden? Wist ik niet. Ik hoor er van op.
  In Amerikaanse gevangenissen vegen ze met een in alcohol gedrenkt watje over je arm voordat ze je de lethale injectie geven. Je kon eens ziek worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Oesters die levend worden gegeten, kreeften die levend worden gekookt, ganzenlever die wordt geproduceerd met een vorm van dierenmarteling of de paling die nog levend werd gevild.

  en mijn gecastreerde poes...
  Kon allemaal in de Lage Landen.

  Ach, hoe lief zijn ze voor hun beestjes. kom nou.


  p.s.:
  dien Vanhetgoor heeft op zijn blog-identiteit als voorkeur:
  Fela Anikolapo en Kuti Salif Keite.
  Kan iemand mij ook dat arabisch muziek beschrijven? Instrumentaal?
  Inch Allah!

  BeantwoordenVerwijderen