"Fraaie illustratie biedt het 'vrouwenstandpunt' van de Staatkundig Gereformeerde Partij"

Wederom actueel! 'Donner laat SGP voorlopig met rust over vrouwen'

 (...) Velen hebben al gewezen op de samenhang tussen dit amalgaam van jaloezie, lust, onmacht en angst, en de godsdienstige voorschriften die vrouwen van oudsher op hun plaats moesten houden. Want je superieur wanen over een ander wezen is mooi, dat gezag moet wél gehandhaafd - linksom of rechtsom.

Fraaie illustratie biedt het 'vrouwenstandpunt' van de Staatkundig Gereformeerde Partij, thuishaven van bevindelijk-christelijk Nederland. Al sinds haar oprichting in 1919 tracht de SGP onder het volwaardig kiesrecht voor vrouwen uit te komen. Dat is in strijd 'met de roeping van de vrouw,' aldus het Program van Beginselen.

'Ik heb vrouwen ongelooflijk hoog staan,' zei toenmalig fractieleider Bas van der Vlies in 2006. 'Maar een meerwaarde in de politiek? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ieder mens krijgt talenten van zijn Schepper mee. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Alleen de vraag is: waartoe word je geroepen?' De scheppingsorde, zei de fractieleider, schrijft voor dat de man 'het hoofd' is van de vrouw. 'Ergens ligt er een grens tussen dienende, adviserende en regelende taken aan de ene kant en bestuurstaken, het regeerambt, aan de andere kant.'


Ten einde hun vrouwenstandpunt te mogen behouden beroepen SGP'ers zich van oudsher op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Die gunt hun de ruimte, menen zij, om hun eigen visie volop te belijden en te beleven.

Lange tijd ging de Nederlandse overheid in die redenering mee. Eigenlijk gedoogde zij zo dat de partij zich juist níet aan de grondwet hield. Want onder de godsdienstvrijheid valt inderdaad dat gelovigen binnen de eigen muren van synagoge, kerk of moskee hun vrouwen naar hartenlust de mond mogen snoeren. Niemand zal ze voor de rechter slepen als ze vrouwen weren van preekgestoelte, ambten of altaar. Maar bij politieke partijen ligt dat anders. Dan is zelfs de SGP gehouden aan de grondbeginselen van de rechtsstaat, en dus aan het volledig kiesrecht, ook voor penislozen. Dit werd nog eens onderstreept door het VN-Vrouwenverdrag, geldig in Nederland vanaf 1991. Sindsdien had de SGP helemáál kunnen weten dat haar visie op een dag onhoudbaar zou blijken.

Begin jaren negentig onstond binnen de partij hevig debat over het vrouwenstandpunt, dankzij de dappere Riet Grabijn-van Putten, die erop wees dat de SGP de wet overtrad. Aanvankelijk leek zij vrijwel alleen te staan. Na jaren moeizame discussie vond de partij in 1996 een compromis in het 'buitengewoon lidmaatschap': vrouwen mochten wel vergaderingen bezoeken en meepraten, maar niet stemmen of in een bestuur gekozen worden. De kwestie leek daarmee gesust.

Totdat in 2003 het Clara Wichmannfonds een juridische procedure aanspande. Interessant genoeg was op dat moment de achterban allang niet meer eensgezind. Uit onderzoek bleek dat driekwart van de SGP-jongeren geen enkel bezwaar meer had tegen vrouwen op de kieslijst. En ook elders in de bevindelijke hoek groeide de toeschietelijkheid, zelfs bij een enkele staatkundig-gereformeerde wethouder en burgemeester.

Binnen de partijtop bleef evenwel de klassieke visie dominant - dankzij een relatief kleine, maar uitstekend georganiseerde lobby. Volgens historicus Henk Post, die in 2009 aan de Vrije Universiteit op de geschiedenis van het vrouwenstandpunt promoveerde, waren het deze activisten die 'het hoofdbestuur van de SGP voortdurend over de rechterschouder deed omkijken'. Toch nam ook hun invloed langzaam af. Toen er in de zomer van 2006 gestemd moest worden over het 'gewone' partijlidmaatschap voor vrouwen, bleek dat de ultra-rechterflank niet meer dan een kwart van de SGP-afgevaardigden achter zich kreeg.

Helaas drong deze interne machtsstrijd tot de buitenwereld nauwelijks door. Daar bleef de misvatting voortleven dat de partij één massief blok vormde. En dat geen SGP-vrouw méér zeggenschap wenste dan ze nu bezat.

In april 2010 kwam de Hoge Raad met de langverwachte uitspraak in de zaak die het Clara Wichmannfonds zeven jaar eerder had aangespannen. Het hoogste rechtscollege oordeelde dat de partij vrouwen niet langer mocht uitsluiten van de kandidatenlijsten. 'Het actief en het passief kiesrecht,' schreef de Hoge Raad, 'zijn essentieel voor het democratische gehalte van de vertegenwoordigende organen. Daarom is het onaanvaardbaar dat een politieke groepering bij het samenstellen van kandidatenlijsten in strijd handelt met het grondrecht dat de kiesrechten van alle burgers waarborgt. Dat geldt ook als dit berust op een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.' De Hoge Raad droeg de Nederlandse staat dan ook op passende maatregelen te nemen tegen de SGP. Ofwel: tenzij de partij zichzelf verkoos op te heffen, moest ze het passief kiesrecht voor al haar leden (m/v) invoeren. Daarna was natuurlijk geen vrouw verplicht om daadwerkelijk op de kandidatenlijst te gaan stáán. Wat nu eigenlijk het probleem was, kon dan ook geen SGP'er uitleggen.

Niettemin was de partijtop 'zeer verontwaardigd' en 'diep geraakt' door de uitspraak. Scheidend fractievoorzitter Bas van der Vlies kreeg naar eigen zeggen reacties 'van opperste verbazing en ergernis'. 'Als je denkt de vrijheid te hebben naar de Bijbel te handelen zoals wij dat voorstaan,' zei hij, 'dan heeft dit een geweldige impact.'

Het verdriet van de mannenbroeders was wellicht begrijpelijk. Ronduit onbegrijpelijk waren de reacties in de seculiere buitenwereld. Hier triomfeerde, meende weekblad Elsevier, de 'fundamentalistische ijver' van organisaties die niets liever doen dan de partij 'treiteren'. Dit was een manier, schreef NRC Handelsblad, om de SGP 'geforceerd' tot inkeer te dwingen. De krant vond het heel sneu dat de wet zo 'hard' uitpakte voor wat toch niet meer was dan 'politiek-religieuze folklore'.
In hetzelfde avondblad noemde filosoof Ger Groot de uitspraak van de Hoge Raad 'hoogst problematisch'. 'De aanklacht van het Clara Wichmannfonds,' betoogde hij, 'getuigt, onder het mom van democratische vrijheid, van een afkalvende tolerantie jegens alles wat in Nederland niet tot de politieke mainstream behoort.'  Zeer velen, schreef de Amsterdamse hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart, vroegen zich inmiddels af waar deze uitspraak 'eigenlijk' voor nodig was. 'De SGP'ers doen geen vlieg kwaad.'

Heel roerend natuurlijk, die solidariteitsbetuigingen. Maar ook behoorlijk misplaatst. Zo steunden deze buitenstaanders niet de krachten binnen de partij die verlangen naar gelijke rechten - naar privileges waarover zijzelf, hun vrouwen en hun dochters in ruime mate beschikken. Zij steunden het handjevol scherpslijpers dat de rest in gijzeling houdt.

Maar wat zich hier bovenal openbaarde, was het schrijnend gebrek aan religieuze kennis bij de seculiere buitenwacht. Rechtzinnige gelovigen mogen graag beweren dat zij hun heilige geschriften letterlijk opvatten. Naar eigen zeggen nemen zij Bijbel of Koran 'van kaft tot kaft' serieus. Wat daarin staat komt immers rechtstreeks van de Allerhoogste. En zij, als oprechte gelovigen, mogen Hem niet tegenspreken.

Buitenstaanders hebben nogal eens de neiging om zo'n beroep op heilige geschriften uiterst serieus te nemen. Wij moeten, menen zij, de strenggelovigen daarin respecteren. Hoe achterhaald wijzelf hun opvattingen ook vinden, als die teksten voor hen zo veel betekenen, dan mogen wij daaraan niet tornen. Seculieren, kortom, nemen blindelings aan dat die orthodoxe claims kloppen.

Geheel ten onrechte.
(...)

Elma Drayer - Verwende Prinsesjes
Portret van de Nederlandse vrouw
Fragment uit het hoofdstuk 'Het sprookje van de religieuze hoogachting'
Pag. 105-109

2010
De Bezige Bij Amsterdam

Bestellen?

27 opmerkingen:

 1. Het artikel besluit met: "Seculieren, kortom, nemen blindelings aan dat die orthodoxe claims kloppen", maar dat kan geen juiste conclusie zijn want dit is een criterium dat te maken heeft met wetenschappelijke kennis, niet een dat dat maken heeft met geloof.

  Het hele punt is nou net dat gelovigen zich in het algemeen kunnen beroepen op "vrijheid van geloof" en dat ze dat, i.t.t. alle anderen, kunnen doen als het hén schikt. Als dit cruciale punt niet boven tafel blijft, heeft het geen zin om deze problematiek verder te analyseren.

  Los hiervan, dit probleem is bij de islam véél ernstiger (want fundamenteler) dan in het christendom. De moslim is per definitie ondergeschikt aan de leer van de islam, het christendom laat veel meer vrijheid toe. De SGP is maar een klein clubje binnen het christendom.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. citaat: Maar wat zich hier bovenal openbaarde, was het schrijnend gebrek aan religieuze kennis bij de seculiere buitenwacht.

  Waarom moeten seculieren religieuze kennis hebben? Religieuzen beweren dag in dag uit van alles, onbewijsbare zaken worden als volle waarheden verkondigd, nu eens draait de zon om de aarde, dan weer is de aarde niet ouder dan pakweg 9000 jaar, moet iederen minimaal 5 maal per dag roepen dat Allah groot is, ook al heeft niemand ooit iets van hem gezien of gehoord enzovoorts, enzovoorts.

  Het zou al mooi zijn als religieuzen iets van religie afweten, want ook dat is vaker niet dan wel het geval. Dat laten ze immers gemakshalve over aan dominees, priesters, imaams, mullah's en wat dies meer zij, die de religieuzen kunnen wijsmaken wat ze willen, al dan niet gestoeld op al dan niet bestaande teksten in het een of andere boek.

  Die hele ophef over de SGP is niks anders dan indirecte angst voor de islaam, want daar zijn vrouwen nog minder waard: slechts de helft van die van de man.....

  Trouwens vrouwen kunnen toch een eigen SGP oprichten? Of kunnen ze dat niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooie, heldere uiteenzetting van Elma Drayer.

  De seculiere samenleving niet volledig toepassen binnen politieke partijen (of zoals Drayer schrijft:
  “Niemand zal ze voor de rechter slepen als ze vrouwen weren van preekgestoelte, ambten of altaar. Maar bij politieke partijen ligt dat anders. Dan is zelfs de SGP gehouden aan de grondbeginselen van de rechtsstaat, en dus aan het volledig kiesrecht, ook voor penislozen." schept precedentwerking die we ons niet kunnen veroorloven.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ten eerste kent de grondwet geen vrijheid van godsdienst.

  Ten tweede dient de staat zich niet te bemoeien met particuliere opvattingen die de gemeenschap niet schaden.
  AD2
  De SGP is net als een katholieke vrouwenzangvereniging geen institutie van de staat en heeft dus geen bemoeienis. Ook weleens gehoord van verplicht meisjesvoetbal ?
  Dus is het geheel gerechtvaardigd dat dwaze lui vrouwen op een vreemde manier benaderen.
  Het is aan vrouwen het recht om een "SGP" voor vrouwen op te richten met de nodige uitsluitingen voor mannen. Voor dat recht biedt de wetgever voldoende garanties.

  AD1
  De wetgever geeft slechts ruimte aan godsdienst op een voorwaardelijke manier. Dus allereerst dient men de wet te onderschrijven en beloven te gehoorzamen (een soort solidariteitsverklaring aan de gemeenschap), pas dan ontstaat er het recht van beoefening.

  Dit kan men alleen maar logisch en begrijpelijk vinden als men beseft wat de taak/functie van wetgeving en rechtspraak is: een ondersteuning van het gemeenschappelijke, het gene wat ons met elkaar verbindt.

  Maar al te vaak worden politieke standpunten misbruikt om een ander het zwijgen op te leggen. Een voorbeeld is het quotum voor vrouwen aan de top. Zo'n (toekomstige) wetgeving dient niet het gemeenschappelijk belang ( ondermijnt deze) maar is dat een hypocriete wijze om prive idealen op te leggen aan de gemeenschap.
  Een ander voorbeeld is dat van ontwikkelingshulp.
  Groepen die van mening zijn dat mededogen een goed iets is, verplichten anderen hier belastinggeld voor op te hoesten, terwijl ontwikkelingshulp niets van doen heeft met noodzakelijke ondersteuning van gemeenschappelijke gedrags- en leefregels.

  Zo zie je maar dat vrijwel elke politieke partij/groepering vanwege totalitaire neigingen de wetgeving aan stukken te scheuren.
  ook Drayer.

  Drie punten van overweging t.a.v. wetgeving:
  1 kan het niet zonder ?
  2 Is het noodzakelijke ondersteuning voor de gemeenschap ?
  3 Elk recht schept een verplichting aan anderen. ( recht op bijstanduitkering voor de een dwingt een ander tot het betalen van belastinggeld)

  Een boek van zo'n bekrompen conservatieve geest koop ik bij voorkeur niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ken een Iraanse jonge vrouw (28) die op haar tiende naar Nederland is gekomen. Zij verbaast zich er al tijden over dat er hier dan wel scheiding tussen kerk en staat is maar dat Nederland dat niet eens goed weet te implementeren. Zij wees daarbij niet alleen naar het discriminerende vrouwenstandpunt van de SGP, maar ook naar de koopzondagen. Op de een of andere manier lukt het Nederland maar niet om met die laatste restjes 'achterhaaldheid'af te rekenen. En zoiets komt dan uit de mond van een Iraanse!



  Ongeloofwaardige kritiek

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beetje ongeloofwaardige kritiek van die Iraanse. Waarschijnlijk een gevalletje slechte integratie danwel iets niet willen begrijpen.

  Een cultuur hoeft niet consequent te zijn om goed te functioneren.
  Zo hebben een heleboel Nederlanders er geen moeite mee dat van staatswege Pasen een vrije dag oplevert. Idem als het om het Kerstfeest gaat. Het kenwoord hier is: traditie.
  Ook tolerantie is een makkelijk slachtoffer van scherpslijpers.

  De discussie betreffende de scheiding tussen staat en religie is ook erg gedateerd, ouderwets.
  Vervang het woord 'religie' met 'levensovertuiging' en het wordt duidelijk dat het hier om iets heel anders gaat dan enkel religie, maar prive opvatting/dogma.
  De socialisten , bijvoorbeeld,kennen allang geen scheiding tussen staat en levensovertuiging (lees: hun religie)en verscheuren daarmede de samenleving en maken van wetgeving een puinhoop.

  Een van de ergste gevolgen van misbruik als wetgever om politieke/religieuze opvattingen er door te drukken is wel de CO2 hype. Miljarden worden in nutteloze projecten gestort, burgers krijgen door begeleidende propaganda een verkeerd wereldbeeld.
  Een ander voorbeeld is vrouwenrechten ipv burgerrechten.
  Weer een ander is het willen verbieden van abortus, terwijl bekend is dat een abortus de gemeenschap niet schaadt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De reactie van Ave maakt duidelijk dat zij impliciet christelijke levensopvattingen gelijkschakelt met de islamitische.
  Een kapitale fout.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Als de SGP zo groot zou worden dat zij wetgeving kon gaan maken die werkelijk neer zou komen op discriminatie van vrouwen, dan zou dit een groot probleem zijn. Zo ver is het nog niet.

  Aan de andere kant maakt de PvdA in Amsterdam regels voor een allochtonen-quotum waardoor minder geschikte kandidaten baantjes krijgen die ze niet verdienen ten koste van de betere kandidaat aan wie verweten wordt dat hij/zij blank is. Ik kan het ook niet helpen maar daar komt het toch echt op neer.

  Is dat niet net zoiets maar dan omgekeerd?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. In de reacties heb ik enige zeer zinvolle opmerkingen gezien ("verplicht meisjesvoetbal") maar waar ik op wilde wijzen is het volgende.

  In Israël heeft een zeer kleine groep extreem orthodoxe joden het land in de tang. Tal van speciale voorrechten. In de Arabische wereld is er een zeer grote groep moslims die de koran voor waar aannemen, en daarom de terreur gebruiken om de macht op te eisen die de koran aan moslims toekent.

  Waarom zouden wij in Nederland verschoond moeten blijven van extremen? Dit mallotige partijtje is misschien wel het verdiende loon voor Nederland! Het is klein, onbetekenend en het is allemaal niet zo erg. Ik heb wel eens gehoord dat zelfs op het zeer christelijke Urk er op zondag een restaurant open is. De zwaar kerkelijke bevolking is daar uiteraard op tegen, niemand kijkt de man met de nek aan, toch heeft het restaurant door de week klanten want anders kan het niet bestaan. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

  Om te discussiëren met orthodoxen en extremen lijkt het zinvol om eerst hun boeken en geschriften grondig door te nemen, maar dat hoeft niet. Men moet zich eerst laten leiden door het gezond verstand. De eigen moraal moet de leidraad zijn. Het kost voor een buitenstaander vaak niet veel tijd om de inconsequenties in de heilige boeken te vinden. Met argumenten kan men vaak redelijk ver komen, toch praat men hen niet om. Men is namelijk jaren lang getraind in het halsstarrig ontkennen van de werkelijkheid. Men weet het zelf ook wel dat men fout zit. Bijvoorbeeld, als de SGP zich zou beroepen op De Bijbel dan hebben ze pech want er is het Oude en er is het Nieuwe Testament. In het Oude Testament worden dingen verboden die in het Nieuwe Testament zijn toegestaan. Bijvoorbeeld het werken op de sabbatdag. Jezus gaf het voorbeeld zonder ooit de wet van Mozes te hebben willen herroepen. Het zelfde geldt voor de behandeling van vrouwen. Als men Jezus volgt dan behandelt men de vrouwen met respect en als gelijkwaardig. Maar als men Jezus NIET volgt en zich alleen wenst te houden aan de wet van Mozes dan heeft dit ernstige gevolgen. Want dan moet de christen de verlosser afwijzen.

  Het is wel grappig dat zowel de Mohammedaanse wereld als ook het christendom te maken hebben met de verwarring die het gevolg is van oude en nieuwe teksten. En met name de onwil om de oude en verouderde teksten die door nieuwe teksten overbodig zijn geworden te herroepen. De gelovige moet een draai maken tijdens een spagaat. Dat leidt tot onherroepelijk kreupel lopen! De christenen komen er nog makkelijk van af. De zondagsrust is niet zo erg. Eén dag rust, een dag stilte! En men mag wel een klein beetje werken volgens Jezus, het hoeft niet.

  De Mohammedanen die komen er pas echt bekaaid vanaf. In de oude teksten mocht met vredig samen leven met joden en christenen. Maar sinds Mohammed zich ergerde aan het feit de de joden hem niet zagen als de nieuwe Mozes stond in de jongste teksten dat men de joden moest neer-houwen. Dit is een omgekeerde ontwikkeling, van beschaving naar barbarij. Gelukkig zijn feitelijk de meeste Mohammedanen er van overtuigd dat de koran maar een sprookjesboek is! Echter er zijn moslims die de koran abusievelijk voor waar nemen en met wapens de joden bestrijden omdat dit in de koran staat.

  Laat de SGP maar. Het is niet erg. Ze hebben alleen zichzelf er mee. Ooit komen ze misschien zo ver dat zij Jezus gaan begrijpen. En tot die tijd is het enige dat extreme christen kunnen doen hun vijanden vergeven, en als de super-extreme orthodoxe christenen zich druk maken twéé keer vergeven! God zij dank, hebben we in Nederland de SGP als extremisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Wat een compassie met de mannenbroeders van de SGP!

  Of Drayer wordt niet goed gelezen en begrepen door de paar mensen die hier reageren, maar ik denk eigenlijk dat de reacties, ironisch genoeg, wel Drayers gelijk aantonen als ze schrijft dat de reacties in de seculiere buitenwereld ronduit onbegrijpelijk waren

  Net zo onbegrijpelijk als bijvoorbeeld de liefde van Cohen en de zijnen voor de mannenbroeders van de islam.

  Nogmaals, de seculiere samenleving niet volledig toepassen binnen politieke partijen (geen voetbalclubs, enz.) schept precedentwerking die we ons niet kunnen veroorloven.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Willem 10:12 De reden waarom "de reacties in de seculiere buitenwereld ronduit onbegrijpelijk" zijn is m.i. gelegen in het feit dat niet duidelijk is hoe "vrijheid van godsdienst" ge-interpreteerd moet worden. Op het meest fundamentele niveau moet de vraag zelfs gesteld worden of dit geloofsartikel (!) überhaupt in de grondwet thuishoort. (Het voegt immers niets toe als je in aanmerking neemt dat vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting én het recht tot het vestigen van bijzondere scholen reeds gegarandeerd is).

  Het kernpunt is m.i. dat we deze fundamentele vraag tot een of ten hoogste twee decennia geleden onder het tapijt geschoven hebben, omdat er niet echt problemen waren met het Christendom.

  Het probleem wat nu rijst is men meent dat de islam op dezelfde zouden behandeld zou moeten worden als het Christendom (vanwege gelijke behandeling etc.). Dit is een probleem omdat je er dan stilzwijgend van uit móet gaan dat islam en Christendom gelijksoortige dingen zouden zijn. Maar de meeste mensen vinden dat helemaal geen gelijksoortige dingen, en deze mensen willen dan ook helemaal niet geacht worden dit als uitgangspunt te omarmen. Dit uitgangspunt wordt echter wel min of meer opgedrongen, en daar komt een groot deel van de onvrede vandaan. En dit alles dan nog los van het feit dat "vrijheid van godsdienst" om de bovengenoemde redenen helemaal niet in de grondwet thuishoort.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. "Het kernpunt is m.i. dat we deze fundamentele vraag tot een of ten hoogste twee decennia geleden onder het tapijt geschoven hebben, omdat er niet echt problemen waren met het Christendom."


  Het probleem is nou juist helemaal niet opgelost! Daar gaat het (en in Elma Drayers tekst) juist om!! Lees die tekst nou eens goed, de geschiedenis van de SGP, de vergeefse strijd van de SGP-vrouwen. Houd de islam er eens buiten, dat is een zwaktebod van de reaguurders hier.

  De reacties zijn een beetje saai. Veel mensen zijn er blijkbaar niet aan toe om inmenging van religie in onze maatschappij fundamenteeel als problematisch te erkennen. De SGP zoekt die grenzen op. SGP laat zien waar religieuze overtuigingen botsen met onze seculiere samenleving.

  De seculariteit moeten we bewaken en beschermen en de SGP moet haar plek kennen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @Willem 13:44 ...maar er is helemaal geen probleem met de SGP. Dat "probleem" is alleen maar ontstaan omdat veel mensen niet meer in het reine kunnen komen met hun eigen ideologie.

  Wat die Elma Drayers betreft, die snapt niet waar ze het zelf over heeft, althans zolang ze het nog over al dan niet "kloppende" religieuze claims heeft (zie ook de allereerste reactie hier). Dat mens maakt denkfouten. We hebben te maken met een samenleving waarin niet alles kloppend is, en ook niet kloppend te maken is, vooral de religies niet overigens, terwijl we deze niet kloppende dingen desondanks toch allerlei vrijheden verlenen in de grondwet.

  We hebben vanaf de Unie van Utrecht goed kunnen dealen met de SGP. Waarom zouden die mensen nu opeens een probleem zijn? Denk nou toch zelf eens na en geef daar nu zelf eens een antwoord op.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. "De seculariteit moeten we bewaken en beschermen en de SGP moet haar plek kennen."

  En dat doet ze ook keurig.
  De grondwet kent het rrecht tot godsdienstuitoefening, mits en pas nadat er voldaan wordt aan de Nederlandse wet.
  Mochten er nu sgp-vrouwen zijn die zich tekort gedaan voelen, kunnen ze naar de rechter.
  m.i. gaan ze dat verliezen, temeer daar zij het recht hebben om een "SGP vrouwen"-partij op te richten.

  Dus wtf is nu eigenlijk het probleem ?
  Dat er rare mensen rondlopen die SGP-ers niet dulden ?

  "Als de SGP zo groot zou worden dat zij wetgeving kon gaan maken die werkelijk neer zou komen op discriminatie van *****, dan zou dit een groot probleem zijn. Zo ver is het nog niet."

  Dat is al reeds het geval.
  Deze SGP heet: PVDA ,GL ,D66 ,CDA.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. "Waarom zouden die mensen nu opeens een probleem zijn"

  Opeens? Het probleem speelt al decennia, daar gaat het genuanceerde artikel van Elma Drayer over. Saai hoor als men niet kan lezen maar blijft redeneren als een mannenbroeder en dat zelf niet in de gaten heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Willem 12:14 Het spijt me te moeten zeggen, maar je lult werkelijk uit je nek. Het artikel gaat over maatregelen "die vrouwen van oudsher op hun plaats moesten houden". Nu kun je hoog springen of laag springen, maar de SGP (noch de "mannenbroeders") hebben ooit voor een maatschappelijk probleem gezorgd op dit punt. Geen enkele vrouw heeft ooit een probleem gehad met dit soort dingen want geen enkele vrouw hoefde zich dusdanig op te stellen dat ze zich binnenshuis én buitenshuis als SGP-ster afficheerde. Dat was niet verplicht vanwege haar geloof, noch vanwege haar medegelovigen.

  Maar nu wordt van ons zo'n beetje ge-eist dat we het het bestaan van hoofddoekvrouwen gewoon goedkeuren. Maar veel mensen willen dat helemaal niet en om onder deze lastige situatie uit de komen wordt opeens naar de SGP gewezen om daar maar alle schuld te geven. Je moest je schamen de discussie zo te vervuilen!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. "Geen enkele vrouw heeft ooit een probleem gehad met dit soort dingen.."

  Haha! Maar de SGP is ook fout! Fraai die tolerantie voor intolerantie. En maar voorbijgaan aan de interne strijd bij de SGP.

  Ik citeer Drayer voor het gemak:
  "Begin jaren negentig onstond binnen de partij hevig debat over het vrouwenstandpunt, dankzij de dappere Riet Grabijn-van Putten, die erop wees dat de SGP de wet overtrad. Aanvankelijk leek zij vrijwel alleen te staan."

  En:

  "Uit onderzoek bleek dat driekwart van de SGP-jongeren geen enkel bezwaar meer had tegen vrouwen op de kieslijst."

  Tja, je kunt ook de mannenbroeders blijven steunen die de vrouwendiscriminatie binnen de partij in stand willen houden, tuurlijk. De SGP-vrouwen zullen Moirika dankbaar zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Willem, je kunt kletsen wat je wilt, maar als je je niet met het SGP-standpunt kunt verenigen, dan stem je gewoon niet op de SGP. Maar jij wilt kennelijk dat een politieke partij zich aan jouw wetten en opvattingen houdt. Maar het is uitgerekend de politiek waar dat soort wetten en opvattingen ter discussie zouden mogen staan, want de politiek maakt de wetten, weet je nog wel?

  Het is díe functie van de politiek die je onmogelijk wilt maken, dus je bent nog ondemocratisch bovendien. Richt zélf een partij op als je een onrecht ziet waarmee je niet kunt leven.

  En in de tussentijd schuif je (en anderen ook) deze problematiek er de hele tijd tussen, om kritiek op het opdringerige en gesloten (en beledigende) karakter van de islam in de maatschappelijke praktijk op voorhand verdacht te maken. Jouw manier van redeneren is: je mag geen kritiek op de islam hebben want dan moet je ook kritiek op de SGP hebben. Sorry maat, ik heb misschien wel kritiek op de SGP, maar dat ga ik jou niet aan je neus hangen, maar ik ben er niet blind voor dat een dergelijke houding alleen maar gebruikt wordt om inhoudelijke uitingen van échte en terechte onvrede met een wezensvreemde en een au fond ons schofferende ideologie verdacht en onmogelijk te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Zijn SGP-vrouwen machteloze kasplantjes die niet voor zichzelf kunnen op komen?
  Biedt de wetgever SGP-vrouwen de gelegenheid/bescherming om een aparte vrouwenpartij op te richten?
  Dus dames, niet zeuren en laat die mannen een poepie ruiken.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Nee Dirk, je draait de boel om. Het ligt niet aan de vrouwen (zij hoeven niet weg te gaan) maar aan de SGP, die zit fout.

  Elma Drayer legt het uit:

  'Het actief en het passief kiesrecht,' schreef de Hoge Raad, 'zijn essentieel voor het democratische gehalte van de vertegenwoordigende organen. Daarom is het onaanvaardbaar dat een politieke groepering bij het samenstellen van kandidatenlijsten in strijd handelt met het grondrecht dat de kiesrechten van alle burgers waarborgt. Dat geldt ook als dit berust op een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.' De Hoge Raad droeg de Nederlandse staat dan ook op passende maatregelen te nemen tegen de SGP. Ofwel: tenzij de partij zichzelf verkoos op te heffen, moest ze het passief kiesrecht voor al haar leden (m/v) invoeren. Daarna was natuurlijk geen vrouw verplicht om daadwerkelijk op de kandidatenlijst te gaan stáán. Wat nu eigenlijk het probleem was, kon dan ook geen SGP'er uitleggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Willem praat over anderen en doet dit ook nog met de woorden van anderen. Maar hij ziet niet in dat hij een uitweg moet bieden aan degenen die het kennelijk niet met de huidige wetten eens zijn. En de enige weg hiervoor is de politieke weg. (Dat is: ingekapseld in politieke structuur en aldus buiten de maatschappij zelf, waar de gewone mensen leven). Maar daarover hoor je hem niet.

  Niemand heeft last van de SGP. Wat de Hoge Raad hierover zegt (die immers binnen de haar gegeven wet moet opereren) doet er niet veel toe, want de Hoge Raad heeft niets met wetgeving te maken. Hij is daar ondergeschikt aan. De Hoge Raad kan niet tegelijkertijd ondergeschikt zijn aan de wet en aan het wetgevend proces, en tegelijkertijd de procesdeelnemers hieraan de wet voorschrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Neen, ik draai de boel helemaal niet om.
  Een paar vaststellingen.
  1 De SGP- is een particuliere organisatie, net zoals een katholieke vrouwen zangvereniging.
  Dat de SGP aan politiek doet, doet niet terzake.
  Tenslotte zijn gekozen parlementsleden geen ambtenaren, maar vrije [proest] personen, zonder last etc.....
  2
  Naast SGP-mannen heb je SGP-vrouwen. Er zijn geen aanwijzingen dat de mannen de vrouwen het politieke leven onmogelijk maken.
  Derhalve: geen wetsovertreding geen taak voor de overheid hierin.

  Opvallend in deze is wel dat de gristenen bekritiseerd worden door de leden van de linxe kerk en dat terwijl de Rasta man ongemoeid gelaten wordt.
  Het ene geloof verkondigt de blijde boodschap vanaf het preekgestoelte.
  Terwijl het andere vertelt over de redding van de zeehond via het NOS-journaal.
  Wat is het verschil ?

  De ene dominee verwijt de andere dat ie zwart is.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ morika,

  "Het hele punt is nou net dat gelovigen zich in het algemeen kunnen beroepen op "vrijheid van geloof" en dat ze dat, i.t.t. alle anderen, kunnen doen als het hén schikt."

  Ze zegt het goed: "gelovigen", maar ze bedoelt "mannen"
  En dat is ook net de fout.
  Een ieder staat vrij een geloof te volgen behoudens...enz..
  Kennelijk beschouwt Morika SGP-vrouwen niet als volwaardigen burgers.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ter aanvulling:

  Donner passeert de Hoge Raad voor de SGP door
  Kathalijne Buitenweg

  (Van de vrouwen moeten 'we' 't hebben!)

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen