Hassnae Bouazza versus Hans Jansen

Arabist Hans Jansen geeft op verzoek van een lezer (per email) commentaar op de tekst 'Koran voor beginners' van Hassnae Bouazza (hierr).

Hassnae Bouazza: " "In verschillende soera's worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen. Soera's te over die moslims oproepen en aanzetten tot dood en verderf." Geert Wilders, de Volkskrant, augustus 2007.

"Er staan in de Koran abjecte verzen waarin joden en christenen gelijk worden gesteld aan apen en ezels. (...) Als het niet juist is wat Wilders beweert, laat de betrokkenen dat dan zelf weerleggen." David Pinto, de Volkskrant, januari 2009."Mijn boodschap: met de massale immigratie en de islamisering halen we het paard van Troje binnen. Het is een sluipend gif, en niets minder dan de derde islamitische invasie in de geschiedenis van Europa." Filip De Winter, Gazet van Antwerpen, februari 2009.Het is toch wat met die moslims. In hun heilige boek worden volgens Pinto, Wilders en vele andere zelfbenoemde schriftgeleerden, christenen en Joden afgeschilderd als ezels en apen en zijn ze binnen de islam lager dan het laagste. Volgens Filip De Winter is de Koran 'een license to kill' . Iedereen blaat dit inmiddels versleten riedeltje na. Het wordt tot in den treure herhaald en met steeds luider volume. De spuugspetters spatten bijna van het papier en scherm af als de zoveelste opiniemaker of anonieme reageerder op het Internet ons komt vertellen hoe abject de islam eigenlijk is en dat die moslims toch echt niks te klagen hebben, getuige hun eigen verwerpelijke Schrift. 
Ziet u, we hebben een goede reden om de islam en daarmee ontegenzeggelijk moslims te haten, spreekt er besmuikt uit de vele teksten, Filip De Winter heeft nu zelfs een heel boek aan het islamitische gevaar gewijd.Moslims op hun beurt houden zich angstvallig stil en laden zo de verdenking op zich dat het weleens zou kunnen kloppen wat de criticasters schreeuwen. "Dan zal Wilders wel gelijk hebben", wordt vaak geroepen en geschreven. Hoe kan het toch dat God, die de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld, christenen en Joden als ezels en apen beschouwt? 

Nu de vervolging van de zelfbenoemde Grote Voorvechter van de Vrijheid op stapel staat en De Winter zijn boek presenteert, is het interessant na te lezen wat er werkelijk in de Koran staat en wat het heilige schrift van de moslims over christenen, Joden en afvalligen zegt. Docent filosofie Michiel Leezenberg heeft er destijds aandacht aan besteed in zowel het NRC als ZemZem bij zijn bespreking van Hans Jansens boek Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten."

Hans Jansen
: Die bespreking is een stuk vol onwaarheden, van de hand van een verdediger van de islam die ondanks zijn grote liefde voor de koran toch niet de moeite heeft genomen om Arabisch te leren, of die daar te dom, of te lui voor was. De aanval van Leezenberg is zo persoonlijk op mij gericht dat ik er hier verder maar over zwijg. Ik maak inderdaad wel eens een fout (niet zo erg vaak trouwens), maar ik ben niet fout, en mijn rapportage over de islam klopt als een bus. Er is geen korankundige die Arabisch kent en dat bestrijdt.

Bouazza: "Jansen, adviseur van de PVV-voorman, betoogt hierin, net als Wilders dat consequent doet, dat de islam niet-moslims als, enfin, u vat de strekking wel."

Jansen: Adviseur van Wilders? Er trekt dagelijks een hele karavaan van politici, journalisten en ambtenaren bij Jansen langs, met vragen van allerlei allure. Zo was er vlak voor het weekend nog een tweetal ambtenaren van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst bij Jansen op bezoek, om hem te vragen of Mohammed nu ‘voor of na de bijbel’ geleefd heeft. (Mohammed is gestorven in de zevende eeuw na Christus).

Bouazza: "Sourat al Baqara: 'Jullie hebben toch weet van hen die bij jullie op de sabbat in overtreding kwamen. Wij zeiden immers tegen hen: "Weest weggejaagde apen."' (2.65)"

Jansen: De houterige vertaling is ondanks alles glashelder: Wij, dat is in het verband van de Koran meestal God zelf (God beter het). En de koran laat God tegen de joden zeggen: Jullie zijn apen. Bouazza: "Sourat al Maa'ida: Zeg: '"Zal ik jullie iets meedelen wat nog slechter is, als vergelding bij God? Wie door God is vervloekt en op wie Hij vertoornd is en van wie Hij er tot apen en varkens gemaakt heeft en die de Taghoet dienen; zij zijn het die de slechtste plaats hebben en die het verst afgedwaald zijn van de correcte weg."' (5.60)"

Jansen: Rare vertaling, maar heel duidelijk: God scheldt (volgens de koran, dat wel) mensen uit voor apen en varkens. Ach, schelden lucht soms op. Bouazza: "Sourat al Al Aa'raaf: 'En toen zij wat hun verboden was minachtten, zeiden Wij tot hen: "Weest weggejaagde apen."' (7.166)

Deze verzen stellen niet dat Joden apen zijn, maar gaan over een zekere gebeurtenis in de geschiedenis waarbij één bepaalde groep Joden ongehoorzaam was en God voor de gek dacht te houden door toch tijdens de Sabbat te werken. Voor straf werden ze vervloekt en veranderd in apen. Dat is significant anders dan beweren dat Joden apen zijn."

Jansen: Als alle joden die tijdens de sabbat werken apen zijn, lopen er volgens de Koran heel wat apen in Amsterdam rond.

Bouazza: "Laten we dan overgaan op die immer onderschatte ezels: Sourat al Modassir: 'Wat is er dan met hen dat zij zich van de vermaning afwenden? Alsof zij opgeschrikte ezels zijn die voor een leeuw vluchten.' (74.49 en 50) 

En Sourat Al Joem'a: 'Zij aan wie de Thora is opgelegd en die het daarna toch niet konden dragen lijken bijvoorbeeld op een ezel die boeken draagt.' (62.5)

'Alsof' en 'lijken op' zijn hier de sleutelwoorden. Dit gaat om vergelijkingen, Joden worden hier niet gelijkgesteld aan ezels, maar een specifieke groep Joden die de Thora afwijst wordt vergeleken met een ezel die boeken draagt. De metafoor staat op zich. Deze verhalen zijn tijdgebonden en gaan over gebeurtenissen uit die tijd, een tijd van Goddelijke openbaringen, vele profeten en mannen die zeeën in tweeën konden splitsen."

Jansen
: Dit is echt superflauwekul, want kijk, wat denkt u als ik schrijf: Mevrouw Bouazza schrijft ‘alsof zij een analfabeet is’, en zij ‘lijkt op een ezel’ als je leest wat zij denkt.
Dan het onderwerp van geweld tegen anders-gelovigen waar Wilders zo vaak naar verwijst.

Bouazza: "In Sourat al Baqara staat: 'En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.' (193)

En iets verderop in hetzelfde vers:

'Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.' (256)

In Sourat Younas: 'En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?' (99)

Sourat Al Kaafiroen: 'Dehalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.' (109.7)"

Jansen: Gaat u eens vragen bij een Imam wat 'naskh' is. ‘Abrogatie’, zeggen westerse theologen. Kijk daarna bij een islamitische koranuitlegger. En schrik, naar keuze, van uw onkunde of uw leugenachtigheid, want de islam heeft de inhoud van dit vers ingetrokken. Het vers is ingetrokken door de opdracht tot jihad. Bouazza: "Ja maar, ja maar, ja maar! Waar blijft de dwang? Hoezo had God, indien hij had gewild, iedereen wel gelovig gemaakt? En wat is dit nou? Mensen niet dwingen om te geloven? Dát hebben Wilders en zijn vazallen er niet bij verteld."

Jansen
: Dit zullen maar weinig ezels en apen weten, maar er is verschil tussen godsdienst en geloof. Je mag, bijvoorbeeld over de maagdelijkheid van Maria geloven wat je wilt, als je je maar onderwerpt aan de regels die de islamitische godsdienst voorschrijft. Geloof is altijd gericht op oncontroleerbaarheden, en is een vast onderdeel van iedere godsdienst. De andere onderdelen zijn bv. Heilige Oorlog, gebed, pelgrimage, vasten.

Bouazza
: "Sourat al Baqara maakt het nog bonter:

'En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.' (191, 192)"

Jansen
: Dit vers is zo beroerd vertaald, vermoedelijk om de niet-moslims niet wakker te schudden, dat reactie niet goed mogelijk is. Er staat ‘fitna is erger dan moord’. Dankzij Wilders weten we ongeveer wat 'fitna' betekent. Volgens de islamitische koranuitleggers betekent 'fitna' hier ‘niet-moslim zijn’, kufr. Fitna, staat er hier, is erger dan iemand doodmaken. Het eind van het vers zegt dat als de ongelovigen ophouden met stout zijn en moslim worden, dat God ze dan mogelijk vergeeft. Wat de moslims met die stouterds gaan doen staat er niet. Zie daarvoor de handboeken van de sharia. Bouazza: "Alleen als je aangevallen wordt, mag je terugvechten. En als de aanvaller zijn strijd staakt, moet je dat als moslim ook doen en net als God vergevingsgezind zijn."

Jansen: Als dat waar is, hebben de moslims zich vergist toen ze ten tijde van Mohammed, en kort na zijn dood, Noord-Afrika en het Midden-Oosten gingen veroveren. God zij dank zijn ze bij Poitiers (Midden-Frankrijk, goed bereikbaar per TGV) door een Frankisch leger afgestopt.

Bouazza: "Vooruit, nog een uitsmijter: Sourat al Nahl 26: 'En indien gij vergeldt, doe dit dan naarmate u onrecht werd aangedaan; maar als gij geduld toont dan is dat voorzeker het beste voor degenen die geduldig zijn.'

Geen buitensporig vergeldingsgeweld dus voor de ware vrome, liever nog toomt hij zich in.

Sterker nog:

'Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.' (Al Moumtahanah 60.8)

Andersgelovigen dien je als goed moslim rechtvaardig en goed te behandelen."

Jansen: Dit is zeker juist, en het wordt gelukkig voorlopig nog door de Nederlandse wet voorgeschreven. Over de specifieke uitleg van Mevrouw Bouazza bestaat mogelijk enige twijfel.

Bouazza
: "Waar de Koran oproept vrouwen te verkrachten heb ik niet kunnen vinden, maar wellicht dat Wilders zo behulpzaam zal zijn het relevante vers te verstrekken of zelf even aan het dichten te slaan."

Jansen: Ik wil niemand op een idee brengen, maar kijk eens bij ‘wat u (rechter)handen bezitten’ , en ‘akker’. En de commentaren daarop natuurlijk. Overigens dacht ik niet dat Wilders dit punt benut, maar mevrouw Bouazza weet natuurlijk beter wat er in verhitte Marokkaanse jongenshoofdjes omgaat dan hij.

Bouazza: "Het blijft riskant om fragmenten uit de verzen te halen, omdat de context zeer belangrijk is; niet alleen de tekstuele, maar zeker ook de historische en tijdgebonden achtergrond. Desalniettemin tonen deze citaten aan dat zélfs als je ze letterlijk neemt, ze niet weergeven wat Wilders, De Winter en hun volgelingen beweren."

Jansen: Och, dat weet ik zo nog niet.

Bouazza
: "Het moge, voor de onbevangen lezer, duidelijk zijn: de beweringen dat moslims in de Koran hun rechtvaardiging vinden om niet-gelovigen te doden of hen te minachten, is aperte onzin."

Jansen
: Dat er wel degelijk zulke moslims zijn, is onder meer onweerlegbaar aangetoond door 9/11 en de moord op van Gogh, en door de honderden andere aanslagen die er sindsdien door islamitische terroristen gepleegd zijn. Gelukkig zijn veel moslims te fatsoenlijk voor zulke dingen.

Bouazza
: "Het doet de vraag rijzen hoe de verspreiders van deze verdraaiingen ermee weg konden komen. Wilders profiteert van de luiheid en goedgelovigheid van mensen om hen bang te maken voor mensen aan wie hij een persoonlijke hekel heeft, hetzelfde geldt voor De Winter. Of is hier werkelijk sprake van onwetendheid?"

Jansen: Onwetendheid? Wat een gewaagd woordgebruik. Alleen echte varkens willen niet weten wat er in de Koran staat. Inderdaad.

Bouazza: "Laten we, uit goed fatsoen, ervan uitgaan dat Wilders de Koran inderdaad zelf heeft gelezen en het werkelijk zo verkeerd heeft begrepen. Mag ik hem dan adviseren te beginnen met de Donald Duck te herlezen en zo te leren wat be-grijp-end le-zen is alvorens hij zich stort op minder toegankelijke lectuur en zo een heel land naar de afgrond helpt."

Jansen: Wilders heeft, anders dan Mevrouw Bouazza, geen hulp nodig bij het begrijpend lezen van de koran.

106 opmerkingen:

 1. Je schrijft Hassnae op 3 manieren in je kop, onderschrift en eerste regel. Misschien even aanpassen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hassnae Bouazza doet altijd een beetje lacherig en spottend over al die haatzaaiende verzen in de Koran. Die staan er misschien wel in maar die zijn ECHT niet serieus bedoeld.Alleen islamofobe Westerlingen nemen die nog serieus. Moslims zelf weten dat die verzen niets voorstellen . Een hoop flauwe kul. Hassnae denkt echt dat wij van lotje getikt zijn. Elke dag lezen we over aanslagen brandstichtingen,door moslims. Maar dat zijn natuurlijk gewoon "gekken". Al die zaken hebben niets met de Islam te maken. Maar doe je best maar, Hassnae. Het resultaat zal zijn dat we geen enkele moslim meer geloven. Dat badinerende toontje van haar, maakt haar alleen maar ongeloofwaardig.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hassnae Bouazza is de zoveelste troetelallochtoon die een islamapologeet blijkt te zijn. Vandaar dat ze zoveel aandacht krijgt. Haar eigen nest zal ze nooit bevuilen, terwijl daar toch wel alle reden toe is, bewijst Hans Jansen hier weer eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik vraag me toch af hoe iemand - wetende dat de teksten van een koran en ook de hadiths makkelijk te lezen zijn omdat ze overal op internet te vinden zijn - bij hoog en laag blijft beweren dat er NIET staat, wat er overduidelijk WEL staat, en denken dat mensen te dom zijn om te begrijpen wat er bedoeld wordt met 'akkers' (2:223), en 'hetgeen hun rechterhand bezit'(23:5 en 23:6).

  Overigens is het een ieder die de tekst heeft gelezen ook wel duidelijk dat onder het "aanvallen" van het geloof niet noodzakelijkerwijs fysiek aanvallen wordt bedoeld (Mohammed heeft zelf een poeet laten afmaken voor de "aanval" van spot), maar de onder de reactie daarop
  overduidelijk wel.

  http://www.americanthinker.com/2006/03/muhammads_dead_poets_society.html

  Nu kan zo'n schepsel zelf totaal onwetend zijn over de inhoud en haar eigen onwetendheid op anderen projecteren, maar ik vermoed eerder dat men probeert terechte kritiek te ontkrachten door leugens te vertellen ofwel om mensen te 'pacificeren' ofwel om gewoon taqiyyah te plegen. Laat een ieder maar zelf beslissen in welke categorie deze Hassnae valt.

  Een ding is zeker, ze mag niet in de schaduw staan bij de andere Bouazza, Hafid.

  Tony

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Volgens mevrouw Bouazza heeft Wilders dus de Koran niet begrepen.
  Daarin zou ze best wel gelijk kunnen hebben. Ik stel echter dat de meeste moslims de Koran ook niet begrepen hebben en durf nog veel verder te gaan door te stellen dat de meerderheid van de moslims zelfs geen notie heeft van wat er in de Koran staat geschreven. Als ze al een mening hebben over de inhoud van de Koran is het gewoon de mening van de lokale imam die men na-wauwelt.

  Het is dus niet het boek 'de Koran' dat gevaarlijk voor onze samenleving is. Het gevaar komt van de Koran die in het hoofd van de moslims zit althans wat zij denken dat er in de Koran staat.
  De Koran heeft weinig met religie te maken in de zin van steun van een god krijgen, deze god aanbidden en daaruit troost vinden. Nee, de god uit Koran is een god van moeten en zullen, van onderdrukking (Submission) en beproeving (Fitna) kortom een nare zaak.
  Eigenlijk is de islam geen religie maar een stel regels en voorschriften hoe je in dit leven moet staan, hoe je omgaat met je medemens die wel of niet jouw geloof deelt en wie je allemaal dient te haten. Deze voorschriften bepalen als moslim je hele leven tot aan je dood. In onze wereld noemen we zoiets een ideologie.
  Een ideologie en wel een heel gevaarlijke omdat het kennelijk miljoenen mensen ertoe aanzet om hun medemens te vermoorden, complete landen te ontwrichten en dood en verderf te zaaien. Kijk maar dagelijks in je krant of op TV, er valt niet aan te ontkomen aan nieuws over deze religie die zegt de vrede te dienen maar tegelijkertijd het tegenovergestelde laat zien.
  Wij hebben Wilders niet nodig om te zien wat er om ons heen gebeurt. We hebben wel mensen nodig die bereid zijn om, desnoods met gevaar voor eigen leven, Wilders wordt al bijna 5 jaar bewaakt omdat hij anders vermoord wordt door aanhangers van Allah, ons medeburgers wil beschermen door ons onze rechtmatige rechten op een vreedzaam land terug te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hassnae speelt helaas weer de bekende kwalijke rol van een zogenaamd modern en vlot ogende moslima die zogenaamd liberaal is, maar niets anders doet dan de islam afschermen van kritiek en wegkijken van alle intolerantie vanuit de islam. Wil je nou echt weten waar de inhoud van de koran toe kan leiden zonder in theoretische theologische debatjes te vervallen. Kijk dan naar de alledaagse praktijk en dan niet zo zeer naar die islamitische extremistische terroristen die in naam van de islam van alles en nog wat uithalen, maar kijk nou eens naar de simpele praktijk van alle dag in een land waarin de meerderheid moslim is. Kijk dan eens naar de islamitische wetgeving (Iran, Saoedie-Arabië) of wetgeving die ten dele door de islam is beïnvloed (Marokko, Maleisië enz.) Let dan eens op een aantal zaken in die landen. 1) positie van de vrouw in het betreffende rechtsstelsel, 2) idem dito met homo's. 3) hoe is de positie van niet-moslims? Zijn ze vrij om hun geloof op dezelfde wijze te uiten als moslims in het westen? Helaas nergens in de islamitische wereld. 4) hoe is de wetgeving inzake afvalligheid, worden afvalligen vervolgd. Het antwoord is helaas in veel gevallen ja, variërend van de doodstraf tot opsluiting en uitsluiting. Al deze discriminerende wettelijke bepalingen zijn volgens de wetgevers van die landen gebaseerd op de koran en de hadith. Kortom dat is de praktijk van de islam. Het kijken naar die praktijk en vervolgens naar hetgeen in de koran, maar ook hadith staat, moet zo duidelijk zijn dat alle discussie overbodig is en maakt de leugens van Hassnae ook meer dan duidelijk. Alleen door op de persoon te spelen en de standaardreactie te gebruiken dat die criticus niets weet, kunnen ze de islam afschermen van elke kritiek, maar inhoudelijk hebben de Hassnae's geen antwoord op de intolerantie van de alledaagse praktijk in de islam en de betreffende landen. Gemeen is het om voor te spiegelen dat de intolerantie vanuit de islam wel meevalt, terwijl in het zogenaamd gematigde Egypte mensen vanwege hun geloof in de gevangenis zitten. Idem dito Marokko met zijn discriminerende bepalingen in het Marokkaanse islamitische erfrecht, waarin schaamteloos staat dat niet-moslims niets kunnen erven. Kan het nog duidelijker?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ruim 50 jaar geleden werd de eerste puur islamitische staat gesticht.
  Pakistan.
  Dat had het ongelijk van alle islambashers moeten bewijzen. In de pure leer zou een ideale maatschappij hebben moeten ontstaan.
  Voor iedereen is inmiddels duidelijk wat het opgeleverd heeft, een giftige beerput van intriges, aanslagen, haat, onderdrukking, vreugdeloosheid en liefdeloosheid.
  Exporteur van angst en intimidatie.
  Tegenover zoveel bewijzen van onvermogen zijn eigenlijk al die deliberaties over interpretatie van teksten overbodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Maar begrijp het dan toch, we (niet-moslims) mogen blijven leven zegt ze in een reactie; we zíjn niet minderwaardig. Nederland dient een zucht van verlichting te slaken en zich eigenlijk een beetje te schamen om zoveel vooroordelen. Hoe hebben we er toch zo langs kunnen zitten?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wie zich afvraagt waarom Hassnae meent dat zij het beter weet dan de profeet, moet de volgende link eens volgen:

  www.peterbreedveld.com/archives/00001748.html

  Haar naaktlopende vriendje Peter Breedveld,een soort fulminerend perpetuum mobile, maakt dat arme meisje helemaal gek.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Bouazza: "Het moge, voor de onbevangen lezer, duidelijk zijn: de beweringen dat moslims in de Koran hun rechtvaardiging vinden om niet-gelovigen te doden of hen te minachten, is aperte onzin."

  Heeft ze dat werkelijk gezegd? De koran staat vol met teksten over ongelovigen die een pijnlijke en vernederende straf verdienen, en de hel is een goede plek voor hen. Dat weet Bouazza ook, en daarom is zij een bewuste leugenaar.

  Aad

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Mag ik zeggen dat ik het dhimmi tijdschrift ZemZem meer salontafelfaehig vind dan die pulpboekjes (zeker qua uiterlijk) van arabist Jansen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. In dit land mag je bijna alles zeggen hoor, pik.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ach, wat zou het mooi zijn als die meid gelijk had.

  Stel je eens voor.

  Geen integratieproblemen, geen bedreigingen, geen jihadisten, geen segregatieproblemen!

  Helaas laat de praktijk van alle dag zien dat het tegendeel het geval is.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Helaas heeft die meid geen gelijk. Een geloof wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de geloofsbelijdenis. En die belijdenis draait al Hassnae's zalvende woorden dagelijks de nek om.

  Islam is niks anders dan een extreem-rechtse ideologie, ruimhartig overgoten met een vette dosis links collectivisme. Islam is de motor van Apartheid, van 'wij en zij', islam is een pseudo--religieuze variant op het nazisme en fascisme.

  Daarom denk ik dat we islam onder curatele moeten stellen. Moslims als Hassnae de kans moeten bieden zich te bevrijden van de religieuze ketenen, zonder bang te hoeven zijn voor de gevolgen. En van Peter. Want als moslima geboren worden en dan ook nog eens frontaal naakt te moeten lopen, dat is dubbel pech hebben!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Bouazza: "Het moge, voor de onbevangen lezer, duidelijk zijn: de beweringen dat moslims in de Koran hun rechtvaardiging vinden om niet-gelovigen te doden of hen te minachten, is aperte onzin."

  zou ze dat nou ECHT zelf geloven, of zou ze staan te lachen, als ze het zegt? weet je, een groep moslims pleegt de aanslagen, terwijl de andere groep moslims ons zand in de ogen probeert te gooien.

  de volgende keer, als de moslims ons aanvallen, gaan wij gewoon terugslaan. Ok?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Anonimi 8:12 8:25

  Ook homeopatie is een dwaalleer en voor je het weet krijg je voor je kanis dat Stadhouder Willem II van Oranje een paedo was omdat hij in 1642 huwde met Henriette Stuart. De gelukkige bruid was toen 10 jaar oud !

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Misschien was Willem II van Oranje ook wel een pedo? Gelukkig mag dat bij ons gewoon gezegd worden. Je moet er alleen wel bij vertellen dat onze Willem toen hij Henriette in 1642 consumeerde, zelf 15 was.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het is overigens flink genieten bij de bloot spartelende, kersverse zelfbenoemde islamgeleerde *proest* Peter Breedveld (VZMH).

  Hoogst opmerkelijk hoe de imam Breedveld in korte tijd van ordinaire galspuger is veranderd in een koranverzen zingende pion van Hassnae. Waardoor ik moet denken aan het volgende bericht:

  'Hersenen beheersen geloof in religie'

  http://www.spitsnieuws.nl/archives/tech/2009/03/hersenen_beheersen_geloof_in_r.html

  Waarin aangetoond wordt dat Breedveld's hersenen in zijn geslachtsdeel resideren.

  Enfin, bekijk de fulminerende Hoeiboeibashers op:

  http://www.peterbreedveld.com/archives/00001795.html

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Jammer dat de links niet goed doorkomen:

  Achter www.spitsnieuws.nl/archives/tech/2009/03/

  komt

  hersenen_beheersen_geloof_in_r.html

  En achter
  www.peterbreedveld.com/ komt archives/00001795.html

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Iets zegt mij dat de mensen die in de loop van de tijd een hekel hebben gekregen aan de islam en de cultuur van zijn mediterraanse volgelingen zich daarin niet hebben laten leiden door de koraninterpretatie van moslims, noch zich druk maken over de vraag of ze al dan niet met apen of ezels worden vergeleken. De bezwaren tegen allerlei religieuze uitingen en culturele achterlijkheden die samenhangen met deze godsdienst zijn heel wat prozaïscher en plastischer van aard. Verder hoeft men de krant maar open te slaan om te kunnen constateren dat er vermoedelijk meer nodig is dan een close-reading, voorzichtig kritisch jetsettertje om de zorgen over een agressieve godsdienst en botsende culturen naar de achtergrond te dringen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ Geert Geel.
  Tjonge jonge, dat Breedveld graag in z`n nakie loopt zit je wel dwars hè?
  Enne, volgens mij gaat Hassnae`s column over de LETTERLIJKE inhoud van de Koran. Staat ff los van wat lezers er in menen te zien. Zoals ze ook duidelijk aangeeft.
  Reageer nou es gewoon op die column, niet op hun priveleven!
  Loesje.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ter aanvulling: "De Leezenberg-theorie onderuit" door Wim Lourens.

  De Leezenberg-theorie onderuit

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Loesje, de "column" van de siamese tweeling gaat slechts over de letterlijke inhoud van een zeer beperkt aantal soura's en laat vele andere waarin wordt opgeroepen tot geweld en haat van vrouwen en anders denkenden buiten beschouwing.
  Wederom een fraai staaltje kortzichtig en weinig intelligent redeneren vanuit de folie a deux waarin P&H elkaar in een elkaar in verstikkende houdgreep hebben en waarin Peter niet anders kan dan verdwaasd echter zijn piemeltje aanlopen.

  Geplaatst door E.Ortant

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Van Peter Breedveld is al een hele tijd duidelijk dat zijn verstand op nul gaat op het moment dat zijn roede het van hem overneemt inzake de vrouwelijke volgers van de profeet.

  Ik vermoed dan ook dat zijn fulmineren tegen het gewaad voornamelijk gebaseerd is op het feit dat dergelijke moslima's hun "lekkere wijvendom" niet tot hem laten komen.

  Met andere woorden, zolang hem zijn recht op erectie bij het aanschouwen van mohammedames niet wordt ontzegt, is het allemaal prima. Dat Hassnae glashard loopt te jokken en net doet of ze met een stel achterlijken te maken heeft wanneer ze beweert dat er in de koran niet wordt opgeroepen tot minachting of geweld jegens ongelovigen en andersgelovigen, is voor hem volstrekt irrelevant, zolang hij maar van haar lekkende groeve maar dromen.

  Ik nam de man en zijn webstekkie eens serieus, maar na dit echec is het kleine beetje respect dat ik nog over had werkelijk voorgoed in rook opgegaan. En dan heb ik nog niet eens over de Lagonda-affaire.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Gek gemaakt door een perverse ideologie, en daarbovenop het krankzinnige gekrakeel van ene Peter Breedveld (vzmh), heeft de arme Hassnae niet eens in de gaten dat zij inmiddels onderdeel is geworden van ‘het’ probleem. In plaats van de Holocaust te ontkennen (dit is een stijlvorm, niet letterlijk nemen dus), zou het zoveel fraaier zijn om gewoon toe te geven dat de koran keiharde rechtvaardiging biedt aan de ontelbare soldaten van Allah die eropuit zijn zoveel mogelijk niet-moslims naar de hel te jagen.

  Zeg toch gewoon:

  “Geert Geel, je hebt gelijk. De koran – letterlijk geconsumeerd – is een walgelijk fascistisch boek. Het roept op tot geweld en heeft veel te veel moslims tot waanzin gebracht. Dat moet stoppen, want zo heeft Allah het helemaal niet bedoeld. Laten we er samen wat tegen doen. Help alsjeblieft!”

  Kijk, lieve Hassnae, dan scoor je punten. En veel ook. Want wie zou jou niet willen helpen de wereld te bevrijden van het islamofascisme. Omarm Hans Jansen. Gebruik zijn kennis en ervaring om moslims het werkelijke pad naar de vrede te wijzen. En maak je niet druk om die rare Breedveld. Geef hem om het uur waar hij iedere vijf minuten om smeekt, en je zult van hem en zijn alter-egootjes geen last hebben. Dat werkt nu eenmaal zo met dit soort vreemde gasten.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Loesje, waar wil je het precies over hebben? Ik ga namelijk echt niemand bestrijden over de ontelbare interpretaties van koranverzen. Ik lees wat ik lees, en voor mij is het duidelijk wat er staat. En eerlijk gezegd kan het mij geen donder schelen, al roept dit boek op tot het castreren van Geert Wilders en Cisca Dresselhuys.

  Voor mij telt alleen de geloofsbelijdenis. Ik heb het al zo vaak gezegd: geloof is wat de gelovigen ervan maken. De rest is gelul. Punt.

  Wel, als je dan om je heen kijkt, blijkt islam een perverse ideologie te zijn. Wreed, onderdrukkend en uiterst oorlogszuchtig. Waarom denk je dat zowat alle vluchtelingen afkomstig zijn uit islamitische landen?

  Waarom denk je dat die van oorsprong bijna autistische Hollander eindelijk eens actie onderneemt om de islamisten een poot dwars te zetten?

  Omdat islam ons vrede brengt?

  Ja, Breedveld mischien, En die paar anderen die het geluk hebben een van de ECHTE zegeningen van islam te mogen ontvangen.

  Maar verder....

  Enfin. Roept u maar!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Loesje, ik vergeet je bijna te melden dat de LETTERLIJKE inhoud van de koran alleen in het Arabisch te consumeren valt. En dan ook nog eens een heel oude vorm, waarin – als ik het goed heb – ook nog eens klinkers ontbreken. Waardoor iedere vertaling per definitie discutabel is. Al dat *proest* interessante gezemel van de zelfbenoemde islamgeleerde Hassnae & partners slaat dus sowieso nergens op. Maar zelfs dat heeft ze niet in de gaten.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Volgens mij zijn Breedveld en Bouazza twee aparte personen, geen Siamese tweeling. Natuurlijk loopt Breedveld "achter zijn piemeltje aan." Het lichaamsdeel bevind zich aan de voorkant van z`n lichaam. (mag ik hopen) Het feit dat Breedveld nudist is, schijnt voor velen reden te zijn aan te nemen, dat hij ook met dat lichaamsdeel denkt.
  Bouazza zou daar zelfs gek van worden, beweert ene G.Geel. Of G. Geil. Volgens mij is hij(zij) degene die een obsessie voor, met name, blote lijven heeft. En daardoor niet meer op de inhoud van columns reageert. Ik ben het niet altijd eens met Breedveld of Bouazza, maar er dit soort flauwekul bij halen noem ik zandbakgedrag.
  @Hoeiboei, de Leezenberg theorie etc. had ik al gelezen. Dank.
  Loesje.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Da's toch een beetje mager, Loesje. Ik heb hierboven een hele lap tekst geproduceerd - op jouw verzoek nota bene - en dit is alles wat ik krijg?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Hassnae heeft 't over be-grij-pend lezen.

  'Zij zijn de slechtste der schepselen.'
  Hier schreef Hassnae over op 07 02 2009:

  "Als je verder leest in de desbetreffende vertaling lees je: "doch zij die geloven en goede werken doen, zijn zijn de beste der schepselen".

  Niet alleen de mensen die geloven, maar ook zij die goede dingen doen."

  Aldus de conclusie van Hassnae.
  Maar dat staat er dus niet.
  Dan had er iets moeten staan als:
  "doch zij die geloven of goede werken doen, zijn zijn de beste der schepselen".

  Klungelig bedacht en geschreven door onze ster-journaliste.
  (Dat zijn zijn zij haar vergeven).
  Prutswerk.
  zie:
  http://peterbreedveld.com/archives/00001748.html

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Ik zeg niet dat de koran niet te vertalen is, maar ik beweer dat je aan een vertaling geen waarde kunt hechten zonder exact te weten hoe die vertaling tot stand is gekomen.

  Maar belangrijker is dat het er feitelijk niet toe doet wat er staat. Het is de geloofsbelijdenis die telt. En binnen die context kraamt Hassnae louter flauwekul uit. Zal wel besmettelijk zijn, want haar pedo-literatuur verspreidende vriendje doet niet anders.

  De pest is dat je deze gasten op FN niet kunt bestrijden. Breedveld kan in zijn ondraaglijke lichtheid maar op een manier winnen: alles wissen en bannen wat hem te slim af is. Je begrijpt dat hij daar een dagtaak aan heeft. Om zich vervolgens flink op de borst te trommelen. Lutsers zijn het.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Hoeiboei: "Ter aanvulling: "De Leezenberg-theorie onderuit" door Wim Lourens."

  Tjerk zegt: Ik had dat stuk op Frontaal Naakt al afgefakkeld, maar dat was kennelijk nog niet tot Annelies van der Veer & Co. doorgedrongen.

  Anonymus op FN: "Wim Lourens toont aan waarom Michiel Leezenberg geen gelijk heeft"

  Tjerk: Wim Lourens toont helemaal niets aan. Hij verklaart een retorische bewering van Leezenberg ("Wie echter de moeite neemt om die eens na te lopen, zal al gauw ontdekken dat die zijn beweringen in het geheel niet staven.") tot een wetenschappelijke propositie, terwijl deze uitspraak overduidelijk niet zo bedoeld is.

  Falsificatie-principe

  Lourens kan daar Popper bij halen, in een poging te staven dat elke propositie die falsifieerbaar is, als wetenschappelijk aangemerkt kan worden, maar dat is dikdoenerij.

  Lourens heeft Popper niet gelezen, laat staan begrepen (het begint een patroon te worden op HVV), en maakt vervolgens de drogreden:

  Aangezien een wetenschappelijke theorie volgens Popper in ieder geval falsifieerbaar moet zijn, zal Popper ook wel denken dat elke uitspraak die falsifieerbaar is, meteen ook een wetenschappelijke theorie is.

  Dat is zoiets als stellen: Aangezien een koe in ieder geval een dier is, zal ieder dier dus wel een koe zijn.

  Veel blabla van Wim Lourens dus om te stellen dat hij die passage hetzelfde leest als Hans Jansen en dat hij leeshulp behoeft om te begrijpen dat 'wie de Sabbat overtraden' en 'degenen van wie Hij sommigen in apen en zwijnen deed veranderen', niet alle Joden en alle christenen aanduidt als apen en zwijnen, maar heel specifieke huichelaars onder hen.

  Functioneel schelden in de koran

  Dat is ook vrij voor de hand liggend wanneer je in rekening neemt dat Soera 5:59 begint met het direct aanspreken van de joden en christen, en hen kennelijk wil overtuigen.

  "Zeg: 'O mensen van het Boek! Keurt u ons af om geen andere redenen dan dat wij in de ene God geloven, en om de openbaring die tot ons kwam, en (wellicht) dat de meesten van u opstandig en ongehoorzaam zijn?'

  'Zal ik u iets aanwijzen dat nog veel erger is dan dit, (zoals blijkt uit) de behandeling die het ontving van Godswege? Namelijk diegenen die het oordeel van God en Zijn toorn over zich afriepen, degenen van wie Hij sommigen veranderde in apen en zwijnen, degenen die Kwaad vereerden - dezen zijn vele malen erger in rang, en veel verder afgedwaald van het rechte pad!"

  Met andere woorden: jullie christenen en joden moeten niet zo zeiken op ons omdat wij een ander geloof hebben (wees blij dat we in de ene God geloven!); die huichelaars in jullie eigen gelederen maken het nog veel bonter; concentreer je daar liever op met je negatieve oordelen, als je zo nodig moet kankeren!

  En om een goed katholiek gebruik over te nemen:

  -'Zo spreekt de Heer!'

  [U mag nu antwoorden:] - 'Wij danken God!'

  Want het lijkt me een tekst die ook nog vandaag, met al het gekanker van buitenstaanders op moslims - en ik reken mijzelf ook tot zo'n buitenstaander -, zeer ter harte te nemen valt.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Behalve aan bannen van reageerders en wissen van berichten heeft Mr.Sockpuppet een dagtaak aan het plaatsen van zijn comments onder eigen reacties.
  Vraag me af of zijn werkgever ervan op de hoogte is wat hij onder werktijd uitspookt.

  Geplaatst door E.Ortant

  BeantwoordenVerwijderen
 38. wel grappig, een discussie, met een moslima die de koran niet in het arabisch kan lezen, en hans gaat vertellen hoe het zit!

  de koran is toch het geschreven woord van god op aarde , geschreven in het arabisch, dus eigenlijk een zinloze conversatie met iemand die eigenlijk onwetend is!

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Zo aan de reacties te zien hebben de ex-reageerders van die site van Peter Breedveld hier flink huisgehouden

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Gezien het hoge anoniem-gehalte, is het vermoedelijk een zelfbenoemde imam (vzmh) die hier steeds weer vuilnis stort. Kan 'ie thuis weer klagen en de kliklijn bellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Tjerk gebruikt een hoop quasi wetenschappelijke woorden om aan te tonen dat hij het stuk van Louers heeft gefileerd, maar nergens een goede onderbouwing. Dus dat fileren stelt weinig voor.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Wat is de bron van het commentaar van Hans Jansen? Nu staat het er zomaar op geplakt, precies als Sam van Rooy deed op www.deburen.nl
  Ik hoorde dat het uit een mailwisseling kwam. Bronvermelding kan voorkomen dat er vragen rijzen.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Tjerk zegt: Peter Breedveld schreef vandaag, naar aanleiding van de bewering dat Hassnae Bouazza wel de koran wil uitleggen, maar geen Arabisch kan lezen:

  "De meeste bezoekers van Hoeiboei kunnen niet eens Nederlands lezen. En dat is aantoonbaar waar."

  Dat leek mij toch sterk, maar na Rudolfs reactie bekruipt me de twijfel of ik Peter geen gelijk zou moeten geven.

  Het is namelijk Wim Lourens die in zijn stuk de termen aanvoert waar Rudolf over valt. Ik laat slechts zien waarom Lourens met termen schermt die hij zelf maar zeer beperkt begrijpt.

  Ik leg dat ook uit met argumenten - argumenten die aan het brein van Rudolf schijnen te ontsnappen, blijkbaar in verwarring gebracht door termen die hij niet kent en dus niet vat.

  Speciaal voor Hoei-Boei-lezertjes als Rudolf zal ik het dus in Jip en Janneke-taal uitleggen.

  Het verhaal van meneer Popper

  Er was eens een meneer, en die heette Popper. Meneer Popper dacht lang en diep na over wat wetenschap nu tot wetenschap maakte. Wetenschap, zo zei hij bij zichzelf, is wanneer je iets tot een algemene wet kunt maken. Bijvoorbeeld dat een voorwerp dat je laat vallen, zich altijd naar beneden toe beweegt, of dat alle zwanen wit zijn.

  Nu dacht bijna iedereen in de tijd van meneer Popper dat je zo'n algemene wet kon bewijzen door zoveel mogelijk voorbeelden te noteren die in overeenstemming waren met deze wet. Het grondig en methodisch zoeken naar die voorbeelden en aan de hand daarvan wetten afleiden, zou dan deugdelijke wetenschap zijn.

  'Nee! Nee!', zei meneer Popper. 'Dat is helemaal niet goed. Je moet juist proberen een tegenvoorbeeld te vinden. Want je kunt wel honderdduizend zwanen opzoeken en dan stuk voor stuk vaststellen dat ze wit zijn, maar daarmee heb je niet aangetoond dat alle zwanen wit zijn, terwijl er slechts één zwarte zwaan nodig is om het tegendeel te bewijzen.'

  'Maar', ging meneer Popper verder in een staat van vervoering, 'Juist dát maakt wetenschap nu juist mogelijk: dat je het tegendeel zou kunnen aantonen van die algemene wet. Een goede wetenschappelijke stellingname brengt dus in ieder geval met zich mee, dat je een tegenvoorbeeld zou kunnen vinden, als die er is. Zolang je die niet aantreft, mag je er vanuit gaan dat je stellingname (hypothese met een moeilijk woord) houdbaar is.'

  Meneer Popper noemde dit met een moeilijk woord het 'falsificatie-principe' (tegenover de eerdere, gangbare praktijk, die uitging van bevestinging = 'verificatie').

  Wim Lourens schermt met Popper

  Wat doet Wim Lourens nu in zijn stukje nu? Die pakt een zinnetje van Michael Leezenberg, dat duidelijk retorisch bedoeld is, nl. dat iedereen die de moeite neemt om de koranpassages waaruit Hans Jansen afleidt dat joden en christenen daar zonder onderscheid als 'apen', 'ezels' en 'varkens' worden voorgesteld, zelf eens na te lezen, die zal al gauw ontdekken dat het daar helemaal niet staat'.

  Zegt Wim Lourens: aha! Dat is een algemene uitspraak, die ik kan falsifiëren (namelijk met mijzelf als voorbeeld), en dus is het een wetenschappelijke theorie, die ik kan onderuithalen! Kijk eens hoe slim ik ben! Kijk eens hoe stom en onwetenschappelijk Michael Leezenberg is! Lekker puh!

  De man kan nog niet eens een wetenschappelijke hypothese van een retorische uitspraak onderscheiden - geen wonder dat hij in de Koran leest dat alle joden apen en varkens zijn.

  Leezenberg werpt met zijn uitspraak, dat ieder die de Koran opslaat om zelf de passages eens na te lezen wel ziet dat Jansen uit zijn nek kletst, net zo min een wetenschappelijke stelling op als de zanger die kweelt dat meisjes met rooie haren geweldig kunnen kussen.

  'Nou, maar ik ken een meisje met rode haren en die was een verschrikkelijk slechte kusser. Alsof je je tong in een betonmolen stak. Zit wel een artikeltje in met 'De Arne Jansen-theorie onderuit!''

  Zoals ik al schreef, Lourens heeft Popper niet begrepen, laat staan gelezen; Popper zegt namelijk niet dat alles wat falsifieerbaar is daarmee een wetenschappelijke theorie is, maar dat elke wetenschappelijke theorie - om wetenschap te kunnen zijn - in ieder geval falsifieerbaar moet zijn.

  Lourens maakt als het ware van 'ieder mens is sterfelijk' => hé, dit lieveheersbeestje is sterfelijk, dus het is een mens.'

  Wim Lourens beheerst dus niet alleen het begrijpend lezen niet, maar ook elementaire logica.

  En naar dat artikel Van Lourens wordt dan door mensen die zichzelf serieus nemen en denken dat ze eerlijke, kritische islamonderzoek doen, gelinkt.

  Anti-islamfora worden bevolkt door idioten op zoek naar bevestiging van hun vijandbeeld, zeg ik u.

  (Heb ik nu een wetenschappelijke theorie geponeerd?)

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Leuk stukje, Hassnae. En dank voor de Ahmed en Fatima-taal. Nu snap ik het ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Onder het mom van logisch denken komt Breedvelds hulpsherrif Tjerk hier een rookgordijn leggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Volgen jullie FN nog? Breedveld radicaliseert. Hij radicaliseert zelfs zo snel, dat hij met Hassnae een voorschot op het islamitisch martelaarschap lijkt te hebben genomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Tjerk het is interessanter en meer on topic om van je te vernemen wat je mening is over de stelling van schriftgeleerde Hassnae Bouazza:

  "Het moge, voor de onbevangen kijker, duidelijk zijn: de beweringen dat moslims in de Koran hun rechtvaardiging vinden om niet-gelovigen te doden of hen te minachten, is aperte onzin."

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Tjerk heeft nog even z'n mond vol. Slikken is vast een stuk minder aangenaam dan Peter hem heeft beloofd....

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Ach ja... Tjerk van FN.
  Blindelings volgertje van de Sprookjes-vertelster van Peter Breedveld.
  Al was 't als eunuch(poppertjes heeft ie dan niet meer nodig, scheelt weer qua smegma).
  Die onfrisse afscheiding had ik hier niet willen vernoemen, maar is gemeengoed in de scheldkanonnade's van Tjerk.
  En Breedveld.
  Hans Jansen's zoon, Ewout, heeft ooit van een A'dams moskee-bestuur mogen vernemen dat grapjes over de Profeet niet mogen, kunnen.
  Grappenmaker moet eigenlijk dood.
  (De huidige Burgemeester van Rotterdam deed daar toen wat giechelig over).
  Peter Breedveld had "niets" gehoord over dat voorval.
  Dat de voorgaande dagen uitgebreid in de pers en internet beschreven was.
  Maar trok alvast de conclusie dat Hans Jansens' zoon daar lekker publiciteit mee had willen scoren voor z'n cabaretje.
  Dat ik tegen deze onsmakelijkheid van Hassnae Bouazza's "verovering" begon te fulmineren schoot Tjerk in het verkeerde keelgat.
  "Smegma"Tjerk maakte zijn naam waar.
  Peter Breedveld gaf mij onmiddellijk een ban, toen ik hem ook een stukje kopkaas van Tjerk offreerde.

  Als ik de discussie op de link naar dat deburen.eu zo eens doorlees bekruipt mij het gevoel dat de B&B&B's van Frontaalnaakt enge mensen zijn.
  Ze willen weten waar je woont.
  Zodat ze je onbeperkt, wegens door hun "geconstateerd" haatzaaien, racisme, islamofobie kunnen aangeven.

  Een medewerkster van Vodafone werd al wegens "wanprestatie" door Breedveld al aan de schandpaal genageld.
  Daar is ie voor veroordeeld.
  Helaas slechts 'n boete(al of niet voorwaardelijk).
  Een behandeling wegens "psycho-pathetic" zat er nog niet in.

  Pas op je tellen.
  Hoeiboei moet 'r weer aan geloven.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Van GeenStijl geplukt:

  bottehond | 13-03-09 | 00:01
  Ik kan met een hoop Marokkanen gezillig bomen over van alles en nog wat, maar itgerekend met Hasnae Bouazza moet je bij mij even niet aankomen.
  Die meid knapt zowat uit elkaar van de Mocro-variant van die bijzondere cocktail van arrogantie, domheid, struisvogelarij en heerszucht, die de linksgeprogrammeerde grachtengordeldieren zo aankleeft.
  Een akelig vrouwtje, dat met wimpergeknipper en pruillipjes haar erg lelijke agenda er bij domme witte mannen doorheen weet te fucken.

  Merlot | 13-03-09 | 00:10

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Hassnae Bouazza op frontaalnaakt.nl wordt boos:
  "Hoe kan het dan zijn dat ik teksten heb van Qaradawi waarin hij met respect praat over Joden, hen bloedverwanten noemt, waarin hij terroristische aanslagen fel veroordeelt en waarin hij mensen oproept discussies en confrontaties met inhoud en de pen aan te gaan en niet met het zwaard?

  Kan het misschien zijn dat het geen ene fuck uitmaakt wat je als moslim zegt, dat het toch wel altijd negatief uit wordt gelegd? En als het niet negatief uitgelegd kan worden, dan is het gewoon taqiyya."

  En gelijk heeft ze, dat ze boos wordt.
  Want lees en zie hoe ze, inderdaad, door de mand valt als islamistje:
  http://tinyurl.com/bocmhs

  Die man, Qaradawi, zegt zulke mooie, vredelievende woorden..
  En Peter Breedveld is het daar volledig mee eens.
  Iemand die nog één keer de moed heeft om Hassnae Bouazza's respect voor Al Qaradawi te bekritiseren wordt op zijn weblog ausradiert.
  Gemeulenbelt schijnt dat nu te heten.
  Hoe diep kan een man zinken.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @alle reaguurders. Als U over de 'Freselijke Naaktloper' wilt discussieren, doet U dat dan alstublieft op zijn eigen site: Frontaal Surrogaat.

  Indien U daar niet kunt reageren, dan valt er vast ergens op internet een plekkie te vinden waar dat wel kan, maar niet op Hoeiboei dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @Webmaster hoeiboei, Annelies,
  Hier zakt mijn broek van af.
  Wàt 'n hypocrisie!
  Verwijs dan niet naar de controverse Bouazza-Jansen.
  Heeft àlles te maken met frontaalnaakt.
  Reap what you sow, babe.
  Mij zie je hier niet meer.
  groet,
  jelle

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Wat een diepzinnige, inhoudelijke en belezen weerwoorden toch! De argumentatieve kracht spat ervan af!

  "Hassnae denkt echt dat wij van lotje getikt zijn."; "Hassnae Bouazza is de zoveelste troetelallochtoon"; "Hassnae Bouazza is een moslimhoer"; "Hassnae speelt helaas weer de bekende kwalijke rol van een zogenaamd modern en vlot ogende moslima", om maar eens wat te noemen.

  Geert Geel, die her en der op het web zijn slaapkamerfantasieën debiteert over wat Peter Breedveld en Hassnae Bouazza zoal uitvoeren in de sponde, meent haar nu zelfs overal te ontwaren. Helaas pindakaas Geert, je hebt je op mij afgetrokken (was het lekker?)

  William op zijn beurt houdt me voor zo'n lichtzinnig mens en ontrouwe kameraad, dat ik de hekelaars van Peter Breedveld de formule zou leveren voor het gif waarin zij vervolgens hun harige angels zullen dopen - terwijl dezelfde Breedveld zonder aarzelen tussen mij en een met bespijkerde planken en fietskettingen bewapende bende in zou springen.

  Als William Peter Breedveld wat te vragen of te melden heeft, laat hij het dan zelf doen. Peters mailadres is snel gevonden, en hij toont zich altijd bereid je te ontmoeten, om recht in zijn gezicht te vernemen wat je hem te zeggen hebt.

  Jan (voorheen de zuiger 'Jelle') heeft kennelijk twee jaar na dato nog steeds niet verwerkt dat ik de teneur van bijdragen als hieronder vergeleek met de geur van smegma:

  "@Laila N Leuk dat jij Wilders' haircut vindt. Ik heb begrepen dat jij jouw lokken vrijuit laat wappereren in ons lentebriesje?
  Je rokje ook? Boven jouw blote knietjes?" (...)

  "Maar opwaaiende zomerjurken kunnen wat gevoelig vallen. Men zegt dat niet iedereen daar de benen voor heeft. Dat vind ik 't enig geldige excuus. Om niet je blote knietjes, kuitjes, enkels te laten zien."


  Ik ruík gewoon de adem van de ongewassen mannetjes in het park meisjes lispelend vragen hun rokje omhoog te doen.

  Ga een leven bij elkaar scharrelen, miezer.

  Ene Merlot brengt ook al niets inhoudelijks in; zijn voornaamste grief lijkt te zijn dat Hassnae Bouazza bijzonder charmant is. Dat klopt, Merlot. Ze is in staat zelfs de meest Botte Hond nog om te toveren tot een kwispelende puppy.

  Dat heeft niets met knipperende ogen of pruillipjes te maken - Merlot toont zich hier een onverbloemde seksist - maar met de alomvattende positieve aandacht waarmee ze mensen bejegend, die haar met een open houding tegemoet treden.

  Daar zit geen plan achter, dat is gewoon hoe ze in het leven staat.

  En verder woont ze zo'n beetje in de Bible Belt en tolkt ze naar ik meen regelmatig voor politie en justitie, dus wat haar visie op bepaalde koranverzen te maken hebben met grachtengordel-arrogantie, is me volkomen onduidelijk. Maar Merlot zal dat wel beter weten, want die kent Bouazza persoonlijk, natuurlijk.

  Geen van deze bijdragen voegt iets inhoudelijks toe: het is een aaneenschakeling van lage ad-hominems, uitingen van vooringenomenheid, persoonlijke obsessies en kleinzielig zelfbeklag.

  Annelies van der Veer mag zich wel in haar handen knijpen met zo'n lezerspubliek.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. En Tjerk is alleen al zo dom om mensen die hier reageren met lezers te verwarren. Ha, ha!

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Nog niet zo lang geleden was er weer eens iets naars gebeurd. Er kwam een herdenking. Waar was die herdenking? Wie waren daarbij aanwezig? De Koningin misschien? Wat voor muziek werd daar gedraaid? Ging dat niet over de hel en brandstof en lichamen? Komt de tekst van dit liedje ook voor in de Koran? Duidelijk? PS er werd gelukkig wel excuses voor gemaakt,GODZIJDANK.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Je hebt helemaal gelijk, Willem.

  Het is een vooronderstelling van mij dat de reaguurders op een weblog op enigerlei wijze representatief zijn voor de lezers van dat log.

  Rare gedachte inderdaad, aangezien die reaguurders niet slechts lezers zijn, maar dermate betrokken lezers dat ze ook nog de moeite nemen om hun gedachten naar aanleiding van de aangeboden stukjes op schrift te stellen.

  Bizar eigenlijk dat ik de gevolgtrekking maakte, terwijl de reagurende lezers zo'n beetje de enige indicatie zijn voor wat die lezers bezighoudt en drijft.

  Maar hé, ik laat me graag verrassen door lezers in de schaduwen die nu de behoefte voelen mijn ongelijk aan te tonen door met inhoudelijke bijdragen te komen. Verras mij, lieve mensen!

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Hassnae Bouazza versus Hans Jansen.
  OK.
  Hoeiboei, ik moet hier (toch weer) even zijn.
  Want Tjerk vraagt om inhoudelijke reacties.
  Dus,
  @Tjerk,
  wat vind jij van Hassnae's verontwaardiging over "onbegrepen" koran-teksten?
  Al Qaradawi (waar zij blijkbaar een fan van is) geeft Hans Jansen gelijk.
  Geen speld tussen te krijgen.
  Nogmaals:
  http://tinyurl.com/bocmhs

  Of heeft Al Qaradawi d'r ook niks van gesnapt?
  Had ie wel eens een boekje gelezen, de Donald Duck?
  In de ongecensureerde versie?

  BeantwoordenVerwijderen
 63. @Jan: Al-Qaradawi lijkt eerder de koran te lezen door de bril van de protocollen van de wijzen van Zion.

  'Hitler was een staf in Gods hand waarmee Hij de Joden een lesje leerde' (goed oudtestamentisch gedacht, trouwens), is toch wel iets anders dan Joden voorhouden dat ze niet zo op moslims moeten zeiken, omdat er onder hun geloofsgenoten nog wel ergere types rondliepen, zoals wel blijkt uit Gods straf, namelijk dat hij hen in apen en varkens veranderde, zoals in Soera 5:59/60 gebeurt.

  Dat Hassnae een fan van Al-Qaradawi is, daar heb ik niets van gemerkt, wel dat ze nagaat of het ook werkelijk wáár is wat mensen allemaal over hem beweren:

  Zij geeft aan dat zij teksten in haar bezit heeft waarin hij met respect spreekt over Joden en hen bloedverwanten noemt, terreuraanslagen afwijst en moslims oproept vijandigheid tegen de islam liever met de pen dan met geweld te bestrijden.

  Ze wijst er op dat dergelijke uitlatingen van deze geestelijke op gespannen voet staat met Conans bewering dat Al Qaradawi Wilders en Jansen bij zal vallen in hun bewering dat de koran "de eeuwige opdracht bevat om joden en ongelovigen waar en wanneer ook te vermoorden."

  Verder haalt Al Qaradawi in dat clipje joden, zionisten, IDF-soldaten door elkaar, en verhaspelt dat ook nog eens met holocaustbagatellisering en antisemitische sprookjes over een groot Joods wereldcomplot.

  Tja, als je met die bril op de Koran gaat lezen... - maar dat zegt mij nog niets over de betekenis van de tekst zelf.

  Beantwoordt dat je vraag?

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Doe dat nou maar niet, Geert.
  Straks sluit de webmaster dit topic af...
  Hans Jansen wordt door Hassnae en wat fans door het slijk gehaald.
  Terwijl de inspirator van Tariq Ramadan en Marcouch hem gewoon gelijk geeft.
  En een Nobelprijs voor de Vrede-winnaar gaf Hans Jansen ook gelijk:
  "Jews are the sons of monkeys and pigs. Why should we make peace with them?"
  Waarom zou Hassnae het beter moeten weten dan Arafat, die Nobelprijs-winnaar?
  Onze Hass is een schatje.
  Beschuldigt Hans Jansen en Wilders van haatzaaien.
  Onze Hass is een heel eng meiske.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @Tjerk
  Hass "vergeet" aan te geven dat Al Qaradawi wat "vervelende" dingetjes over de ongelovigen zegt.
  Nogmaals:
  "Hoe kan het dan zijn dat ik teksten heb van Qaradawi waarin hij met respect praat over Joden, hen bloedverwanten noemt, waarin hij terroristische aanslagen fel veroordeelt en waarin hij mensen oproept discussies en confrontaties met inhoud en de pen aan te gaan en niet met het zwaard?

  Kan het misschien zijn dat het geen ene fuck uitmaakt wat je als moslim zegt, dat het toch wel altijd negatief uit wordt gelegd? En als het niet negatief uitgelegd kan worden, dan is het gewoon taqiyya."

  Hass beweert, waarschijnlijk terecht, dat er "vredelievende" teksten van Al Qaradawi te vinden zijn.
  Maar wat moet ik met de uitingen van mensen die met dubbele tongen spreken?
  Ons' Hass heeft nog nooit gehoord van taqiyya.
  Oeps!
  Foutje!
  Ze kwam zelf even met dat begrip aanzetten.
  Inderdaad, een sprekender voorbeeld van dat begrip kon ze niet geven.
  Of is ze werkelijk zo'n "zoekend" wicht dat het ook nog even niet weet, weetjewel?
  Wat ze WEL weet is dat Wilders en Hans Jansen haatzaaiers zijn.
  Al Qaradawi niet.
  Een zeer eng meiske.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Hassnae heeft ongelijk, Peter (vzmh) raaskalt.

  Wat Hassnae en Peter (vzmh) maar niet kunnen en/of willen begrijpen, is dat als de koran en de Hadith letterlijk gelezen dienen te worden - een onbetwistbaar feit - je ook de 6de eeuw dient te consumeren.

  Alles wat er in die boeken staat, moet je zien binnen de context van de gebeurtenissen toen.

  Staat er in de koran dat Joden en christenen vermoord moeten worden, en Mohammed vermoordde zo ongeveer alles en iedereen die zich niet tot islam wilde bekeren, dan weet je hoe zo'n vers verstaan moet worden.

  En wie dat tot zich door laat dringen, kan niet anders dan constateren dat Hassnae een typisch gehersenspoeld sektekind is, Breedveld geen idee heeft waar hij over praat, en Hans Jansen volkomen gelijk heeft.

  Koran en Hadith vormen de onvervreemdbare basis van islam. Koran en Hadith leveren zowel het letterlijke woord van god, als de context waarbinnen die woorden gelezen dienen te worden. Wie anders beweert, is een leugenaar, of weet niks van islam.

  En vanuit die gedachte kun je niet anders dan concluderen dat islam een uiterst agressieve en veroverende godsdienst is. Dat islam intolerantie oplegt jegens niet-moslims, de 'gelovigen' dwingt tot segregatie en als (doods)vijand van onze westerse cultuur moet worden beschouwd.

  En dus heeft Wilders helemaal gelijk.

  Pas op iedereen. Laat je niets wijsmaken door de soldaten van de maangod allah. Zoals ik al vaker heb gezegd: een geloof wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de geloofsbelijdenis. Al het andere is lulkoek. Dus neem een kijkje in de geschiedenis, maak een reisje naar Iran, en zie dat Hassnae's woorden helemaal niets voorstellen. Het is een vat vol gevaarlijke leugens, halve waarheden en schokkende onkunde.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @nefasgol
  Jullie willen de moslims niet geloven omdat het goed uitkomt. Jullie doen niet eens de moeite. En jij kan de verschil niet zien tussen politieke/sociale problemen en de islam zelf!

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Het is knap stil ineens, nu ik het koranverzen zingende duo Hassnae en Peter (Tjerk) schaakmat heb gezet. En dat in slechts een paar alinea's. Natuurlijk, veilig op het thuishonk wordt er druk gefantaseerd over wie er met wie seks heeft gehad – waar zou het daar anders over moeten gaan - maar dat is alleen maar om te maskeren dat ene Geert Geel onomstotelijk heeft bewezen dat Hassnae weinig tot niets heeft begrepen van de sekte die ze zo stiekem hoopt te promoten.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Hans Jansen heeft in deze bijdrage van hem de onzin van Hassnae keihard weerlegd:

  Het is zowel vanuit menselijk als intellectueel oogpunt een raadsel waarom mensen ontkennen dat er in de koran wordt opgeroepen tot het vermoorden van andersdenkenden. 'Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt'
  , wa-qtuluuhum Haythu wagadtumuuhum, 4:89, en vele vele dergelijke passages. Volgens sommige sites zijn er maar liefst 164 'war passages', maar mijn favoriet is daar nog niet eens bij. Favoriet qua duidelijkheid bedoel ik dan, want qua inhoud is het zorgwekkend. Zeker voor leden van het CDA en de CU.

  Aan het einde van 9:30 zegt de koran dat al wie gelooft dat Christus de zoon van God is, door God in de strijd gedood moge worden, qaatalahumu-llaah. De vertalingen gaan heel voorzichtigjes met dat vers om, maar echt, de Arabisch wortel QTL betekent 'doden'. 'Bestrijden' is een veel netter woord, want beschaafde mensen denken dan aan debatten en pamfletjes. Maar echt, het gaat om moord, om bloed. In beide citaten,
  4:89 en 9:30 is de wortel QTL duidelijk te zien. Kijk, zo leert u spelenderwijs ook nog een beetje Arabisch.

  Bedoelen moslims die ontkennen dat de koran moord voorschrijft (kutiba alaykumu-l-qitaal, 2:216), dat zij deze opdracht van de koran naast zich neer willen leggen? Dat zou mooi zijn, want dan komen zij niet met de Nederlandse justitie en AIVD in aanraking. Er is daarentegen ook een sinistere verklaring voor deze ontkenning: geen slapende honden wakker maken.

  Wat mensen als Peter beweegt om te ontkennen dat de koran zulke opdrachten bevat, begrijp ik wel. Niemand hoort graag dat hij op weg is naar een gruwelijk einde. Uit de geschiedenis zijn daar tal van voorbeelden van.

  Gelukkig zijn er daadwerkelijk vele moslims die deze onmenselijke instructies van de koran naast zich neerleggen, anders zag het er op straat nog heel anders uit. Maar er zijn er ook die vinden dat zij zijn geroepen om deze heldere opdracht uit te voeren. Voor zulke mensen is de koran een license to kill, en Theo van Gogh is hier mijn getuige.

  Prof. dr. Hans Jansen

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Je hebt helemaal gelijk Geert Geel

  BeantwoordenVerwijderen
 72. @Tjerk
  Al Qaradawi is dus een eng mannetje, als ik jouw beschrijving van hem zo lees.
  Ik kan je geen ongelijk geven.
  Hass heeft haar twijfels over ons oordeel over die miezert.
  Zij heeft "ergens" liefdevolle uitspraken over Joden, ongelovigen, homo's en alles wat verder vies en voois is in de ogen van de neder gedaalde teksten van Allah, van hem liggen.
  Ben jij ook zo benieuwd naar haar verklaring van de "zachte" en harde teksten van Al Qaradawi?
  Het schijnt het meiske in volle vertwijfeling gebracht te hebben.
  "Hoe kan het dan zijn dat ik teksten heb van Qaradawi waarin hij met respect praat over Joden, hen bloedverwanten noemt, waarin hij terroristische aanslagen fel veroordeelt en waarin hij mensen oproept discussies en confrontaties met inhoud en de pen aan te gaan en niet met het zwaard?"
  Wij weten wel beter, hè?
  Tjerk?

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Een mooi repliek van Jansen. Vol heerlijke droge humor. Peter Breedveld is er thuis erg boos over. Altijd een aardige graadmeter. Gelukkig blijft Peter zichzelf, zo las ik bij FN.

  Zo ben ik ook niet gek, maar de rest is gek. Knettergek.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. "Men have authority over women because God has made the one superior to the other, and because they spend their wealth to maintain them. Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them. As for those from whom you fear disobedience, admonish them and send them to beds apart and beat them. Then if they obey you, take no further action against them. Surely God is high, supreme."

  DAT is het woord van god?

  BeantwoordenVerwijderen
 75. loved las vegas? plundering the all firsthand [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with onto 75 ritzy self-ruling [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and payment a gratifying in licit coins with our $400 unconstrained bonus.
  we from unbroken safer games then the pass‚ online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net!

  BeantwoordenVerwijderen
 76. people

  Find here nice women from USA:

  AmericanLovers.net

  [url=http://www.americanlovers.net]AmericanLovers.net[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Simply put i have been looking at this web page and have found it to be quite valuable. I would really treasure all assistance.

  Recently, Louisville has came about as a major heart for the health care and professional medical sciences industries. Louisville has been main to breakthroughs in heart and hand medical procedures as well as cancer treatment. Quite a few of the very first man made coronary heart transplants were executed in Louisville. Louisville's flourishing downtown medical research university includes a brand new $88 thousand rehabilitation facility, and a health and fitness sciences research and commercialization recreation area which, in relationship with the University of Louisville, has lured nearly 75 prime experts and investigators. Louisville is also residence to Humana, 1 of the nation's major health insurance plan firms.

  Louisville is residence to a few major corporations and establishments.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. hi everybody


  just signed up and wanted to say hello while I read through the posts


  hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Greets dude!

  1gbps connection, 10 terabyte bandwidth powerful VPS for only 10.95!

  http://www.hostomosto.com

  Cheers!

  BeantwoordenVerwijderen
 80. I drink MiniChill after a huge day at work
  After work, I am exhausted
  Man, after I get tired from my daily routine, I drink with this thing called Mini Chill.

  It is It's awesome
  It allows me to relax.


  [url=http://www.minichill.com/store]Immediate Stress Relief[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 81. The Advanced York Berserk System is a privately owned affair that offers the following servics:

  •Paperback or Hire a withstand up funny man / facetious / artists comedy / comedy symbolize cause / agents / agencies: If you are interested in booking or hiring apply up comics / comedians, we procure divers hundred on our roster and force access to upward of 5,000 comedians across the U.S. If you are interested in a clean corporate funster, a corporate comedy show, church comedy, comedy magician, comedy hypnotist, comedy ventriloquist, college clown, comedy speakers, Dark-skinned comic, female comedian, Jewish Zany, Christian Fool, or any other specialty funster, this is your concluded comedy booking cause service.
  [url=http://www.nyhystericalsociety.com]Hire a Comedian[/url]
  [url=http://www.nyhystericalsociety.com]Hire a Corporate Comedian[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 82. The Brand-new York Berserk System is a privately owned affair that offers the following servics:

  •Regulations or Engage a brave up funny man / facetious / artists comedy / comedy show factor / agents / agencies: If you are interested in booking or hiring obtain up comics / comedians, we have individual hundred on our roster and give birth to access to over 5,000 comedians across the U.S. If you are interested in a clean corporate comedian, a corporate comedy elucidate, church comedy, comedy magician, comedy hypnotist, comedy ventriloquist, college funster, comedy speakers, Dusky jokesmith, female jester, Jewish Buffoon, Christian Clown, or any other specialty buffoon, this is your concluded comedy booking surrogate service.
  [url=http://www.nyhystericalsociety.com]Hire a Comedian[/url]
  [url=http://www.nyhystericalsociety.com]Hire a Corporate Comedian[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Hey guys I'm not sure if this is the correct space to mail this, but I am having some corporeal trouble learning meet girls online I infer from meet girls online [url=http://howtomeetagirlfast.onsugar.com/how-meet-new-girlfriend-7864-people-already-have-9070032
  meet girls online [/url] that article, but it as a matter of fact didn't look as if to give alot of sanity to me. Can someone pretty please assist me? It's so hard to meet the sexy women of my dreams.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. Heya all, could a person be so kind and help me out? I arrived here another day due to google but now are unable to discover once again the post I have been reading that day . And before somebody asks, no I am not blond merely not that excellent with pcs hehe.
  Thanks :)

  In order to those who would like it, in my signature there is some interesting information about [url=http://newmoviereleasesdvd.info/]Watch Movies Online Free[/url].

  BeantwoordenVerwijderen
 85. I'm just going to post my hello to this. Folks, you can call me joseph. I go online mainly for studying I am happy to reading more about this website hoeiboei.blogspot.com [img]http://pushbuttonmoneyreviews.com/push-button-money-review.gif[/img]

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 87. [color=#2c1cad]Калибровка и выбрав .[/color] [url=http://condi-servis.ru/]кондиционер[/url] [color=#2c1cad] воздуха комнаты

  Необходимые мощности охлаждения чтобы кондиционеров воздуха комнаты зависит через размера комнаты эра охлаждения: комнатных кондиционеров, будто закон, имеют охлаждающей мощностью через 5 500 БТЕ / час перед 14 000 БТЕ / час. Совместный рейтинг срок для кондиционирования воздуха размера – «тонна», которая является 12000 Btu / час.

  Надлежащее Калибровка является очень важное разум для эффективного кондиционирования воздуха.[url=http://condi-servis.ru/index.php?cat=10]сплит[/url], Большие группы не непременно лучше, потому сколько подразделение, которое является чрезмерно большим не будет сильно место равномерно. Небольшое подразделение работает в течение продолжительного периода времени действует более эффективно и более эффективно на осушение чем непомерный unit, циклов и вне слишком часто.

  Исходя из размера всего, Кондиционер воздуха обычно требуется 20 БТЕ для каждого квадратных футов жилой площади. Другие важные факторы надо учитывать при выборе кондиционера являются высоту комнаты, туземный климат, затенение и величина окна.

  Проверьте электрической системы вашего дома может требованиям единицы мощности. Часть единицы работают для напряжением 115 в иначе 230-Вольтовых цепей. Стандартная домашнего сосуда является подключение для 115 вольт параллельной цепи. Большая конура единиц на 115 путь может потребоваться выделенный цепи и аудитория единиц для 230 путь может потребовать специального судебного округа.[/color]

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Goede vrienden, mijn naam is Laura, uit Lund-Zweden, ik ben een arts van beroep, 45 jaar oud. Lees mijn waarheidsgetrouwe getuigenis zorgvuldig door, ik heb de positieve intentie dat deze informatie iemand die dit artikel leest zal helpen om gebroken huwelijk terug te herstellen en verloren liefdesrelaties binnen 2 dagen te herstellen. Nadat hij jarenlang in relatie met Antonio was geweest, brak hij het uit, ik deed alles om hem terug te krijgen om van me te houden, maar alles wat ik deed was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem heb, Ik heb hem alles gevraagd, ik heb beloften gedaan maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem uit aan mijn collega op mijn werkvriendin en ze stelde voor dat ik liever contact zou opnemen met een liefdes spelling rock die me zou kunnen helpen om het terug te spellen, maar ik ben het type persoon dat nooit dacht dat liefde spreuk deel bestond of werk, ik had geen keus dan om het te proberen, ik mailde het spellingkanaal en hij vertelde me dat het geen probleem was dat alles goed zal komen voor drie dagen, dat mijn ex voor drie dagen bij me terug zal komen, hij gooide het spellinggedeelte van Love in de lucht en verrassend genoeg was het de tweede dag rond 6.00 uur. Mijn ex-liefdespartner belde me op mijn mobiele telefoon, ik was zo verrast dat ik het telefoongesprek beantwoordde en het enige wat hij zei was dat het hem speet voor alles wat er gebeurde dat hij wilde dat ik bij hem terugkwam, dat hij zoveel van me hield . Ik was zo blij en ging naar hem toe. Zo begonnen we weer gelukkig samen te leven als man en vrouw. Sindsdien heb ik beloofd dat iemand die ik ken die een relatieprobleem heeft, zo'n persoon zou kunnen helpen door hem of haar door te verwijzen naar de enige echte en krachtige liefdesprobeerder genaamd Dr.Oduduwa die me hielp liefde en vertrouwen in liefde terug te herstellen mijn huwelijk.

  Dr.Oduduwa e-mail: {dr.oduduwaspellcaster@gmail.com}

  Ik raad ten zeerste degenen die wanhopig en vastbesloten zijn om terug te gaan naar de ex-liefdespartner of ware liefde te vinden, vandaag nog contact op met Oduduwa voor een spoedoplossing. je kunt hem e-mailen als je hulp nodig hebt in je relatie of een ander geval als volgt: ..
  1) liefdes spell gedeelte om spellen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)
  7) Magische wortels en kruiden voor sterke erectie en langdurige seks
  8.) Magische spreuk gepromoot in je jobkantoor
  9) Magische spreuk om een ​​baby te krijgen. (vrouwen vrucht van de baarmoeder)
  Neem contact op met deze geweldige man, Dr.Oduduwa als je een probleem hebt voor een duurzame oplossing via WhatsApp: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen