PRIJSVRAAG

Arabist_jansen

Wat nu toch zou het kwaadaardigste vers uit de Koran zijn? Hierbij stel ik Koran 9:123 kandidaat, maar zo nodig herzie ik mijn mening wanneer er betere verzen voorhanden zijn.

Het vers begint met ‘O Gij die tot geloof zijt gekomen’, ‘O gij die gelooft’. Het vers spreekt dus direct alle moslims aan. Vrienden en vriendinnen van de islam betogen wel eens dat de agressieve opdrachten die de koran bevat zich nu en dan tot slechts een bepaalde groep moslims in het verleden richten. Moslims zelf willen daar meestal niet aan. Maar bij dit vers is er geen enkele onduidelijkheid. Er wordt geen bepaalde historische context bij geleverd, bijvoorbeeld de vijandigheid van andersdenkenden, of iets anders, bijvoorbeeld een redelijke aanleiding tot verdediging van eigen huis en haard. Volgens de koran komt de oproep die volgt van God en geldt alle moslims. Gelukkig zijn de meeste moslims te humaan en te fatsoenlijk om de opdracht die Koran 9:123 geeft, uit te voeren.

Na de aanhef, 'O gij die gelooft', gaat het vers verder met een bevel dat tot deze gelovigen gericht is:
‘Beoorloogt’, Arabisch qaatiluu, van de wortel QTL, ‘doden’, ‘trachten in de strijd te doden’. De moslims krijgen hier, in de gebiedende wijs, de opdracht te doden en oorlog te voeren, uiteraard volgens de regels van


de islam. Die regels houden in dat de overwinnaar niet alleen probeert in het gevecht zijn vijand te doden, maar dat hij na de overwinning het recht heeft zijn krijgsgevangenen af te maken. De islam maakt hier geen onderscheid tussen burgers en militairen. De Conventie van Geneve, die het doden van gevangenen verbiedt, is niet van toepassing. Er is al eens eerder op gewezen, recentelijk weer eens door Dr Mark Durie: Wanneer Amerikanen een groep Afghanen gevangen nemen, en hen doden, worden ze wegens moord voor een krijgsraad gebracht. Amerikanen daarentegen die door Afghanen gevangen worden genomen, worden gedood. Het Arabisch-islamitische ‘beoorlogen’, muqaatala, volgt niet dezelfde regels als wat wij gewoonlijk onder ‘beoorlogen’ verstaan. Het Arabisch-islamitische begrip ‘beoorlogen’ kent ook de mogelijkheid de overwonnenen te verkopen, tegen een losgeld aan hun eigen familie, of als slaaf. Dit werpt licht op het gedrag van de Somalische piraten.

‘Beoorloogt degenen die dichtbij u zijn’, alladhiina yaluuna-kum, van het Arabische werkwoord waliya – yalii, ‘dichtbij zijn’; 3de persoon meervoud zoals hier yaluuna. ‘Degenen die’ is alladhiina, het meervoud van het betrekkelijk voornaamwoord voor personen. ‘Degenen die dichtbij u zijn’, is een griezelig algemene aanduiding. Het werpt enig licht op het gedrag van bijvoorbeeld de schutter van Fort Hood in Texas.

‘Beoorloogt degenen die u nabij zijn van de ongelovigen’, min al-kuffaar. Het Arabische min betekent ‘van’, kuffaar is het meervoud van het inmiddels overbekende kaafir, ‘ongelovige’. In constructies zoals deze hoort volgens de regels van de syntaxis min eigenlijk niet met ‘van’ vertaald te worden. De syntactisch juiste vertaling is ‘de ongelovigen die nabij u zijn’; een ezelsbruggetje is hier om min met ‘namelijk’ te vertalen: ‘degenen die bij u zijn, namelijk de kuffaar.

Prijsvraag: Vind in de bijbel een vers dat hierbij in de buurt komt of erger is; of een vers in de koran dat erger is. De winnaars krijgen een gesigneerd exemplaar van mijn rijk geïllustreerde boek over de kruistochten dat later dit jaar uitkomt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

23 opmerkingen:

 1. Mohammedanisme: 's mensens meest malicieuze moordmachine.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hi Hans, de Bijbel is "God liefhebben en de naaste als jezelf", samengevat door Yeshua ha Mashiach.
  Dus dat gaat niet lukken, haatteksten vinden in de Bijbel als je alles goed interpreteert.
  De koran heeft nog in dezelfde soera 9 de verzen 5 en 29 en vele soortgelijke, die jij beter kent dan ik.
  Dus dat boek wil ik wel tzt, maar deze haattekst overtreffen wordt lastig, hooguit dat er honderden naast gezet kunnen worden uit de koran.
  Ik zit echter met een andere vraag:
  "wanneer brengen we met elkaar die verantwoordelijke politiek leiders voor het gerecht, die dit allemaal in ons land toelaten?
  Het onderwijzen van de koran in moskeeen , scholen en islamstichtingen, de islamisering van ons land.
  Als ik alle lelijke woorden weglaat voor die lui van link, CDA en CU, dan houd ik geen enkel woord over.
  En waar blijven de moslims, die openlijk zeggen: weg met die shit van koran/ahadith/voorbeeldleven van Mohammed, ik wens er niets meer mee van doen te hebben.
  Shalom,

  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  www.tora-yeshua.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Voor zover ik weet staan er in het oude Testament zowel als het nieuwe een aantal vervloekingen dan wel waarschuwingen, bijvoorbeeld dat leugenaars en hoereerders in de buitenste duisternis zullen verblijven, waar "geween is en geknars der tanden", maar voor zover ik me herinner zijn er nergens oproepen om de 'straf van God' al in het huidige leven uit te voeren. De wraak is aan God en het is niet aan de mens om rechter en beul te spelen. In het nieuwe Testament wordt dat zelfs expliciet 'verboden', zoals in de spreuk: 'oordeelt niet opdat u zelf niet veroordeeld worde'

  Wel staan er in het oude Testament oproepen om een aantal volken te beoorlogen, maar die hebben naar mijn beste weten altijd betrekking op specifieke volken en gericht op de tijd, waarin de teksten uitgesproken worden. Nergens zijn er oproepen om alle andersdenkenden (dan Joden of Christenen) te beoorlogen of te doden, in het nieuwe testament al helemaal niet.

  Het zou me idd verbazen als iemand met een tekst op de proppen komt waar dat laatste wel het geval is en Joden of Christenen opgeroepen worden om in de naam van God te moorden en n slavernij te brengen.

  Ik heb wel een vraag:
  Ik kan me herinneren, dat in mijn jeugd "Kaffer" een scheldwoord was, overeenkomend met 'klootzak'. Ik had a;tijd de vage notie, dat 'Kaffer' de naam was van een Afrikaanse stam/volk en dat het woord uit Zuid-Afrika kwam.

  In mijn jeugd was er van mosliminvloed nog geen sprake. Heeft Dhr Jansen (of iemand anders) een idee hoe dat woord als scheldwoord in de Nederlandse taal terecht gekomen is?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mijn inzending voor de prijsvraag: het akkervers, 2:223.
  Een uitgebreide toelichting staat op Keizers & Kleren: hier
  De toelichting is wat lang daarom heb ik hem niet hier neergezet.
  Wanneer het op prijs gesteld wordt door het beheer van dit weblog heb ik er beslsit geen bezwaar tegen om die hele tekst hier neer te zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ d.g.neree:
  Het kost me wat tijd, die ik nu even niet heb, maar een lijst met bijbelteksten, die totaal misverstaan worden, met uitleg, wil ik nog gaan maken.
  Wat je aanhaalt, zijn daar voorbeelden van.
  Uiteindelijk is het , wat je ook wel aangeeft, "God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf".
  Dat de islam het tegenovergestelde is, weet je volgens mij ook wel.
  shabbath shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mijn inzending is Koran 9:5, het zwaardvers. Alle vrienden en vriendinnen van de islam die er op wijzen dat er toch maar staat dat alle vergevingsgezind is naar degenen die berouw hebben, en het gebed houden en de Za'kaat betalen dienen te beseffen dat alleen moslims Za'kaat betalen en dat dit vers neer komt op het net zolang bestrijden van 'afgodendienaars' totdat zij dood óf moslim zijn.

  Kandidaten op de reservebank: Koran 5:33 (jihad), Koran 33:50 (vrouwen als oorlogsbuit) en Koran 8:12 (een terroristische Allah oproept tot moord en verminking van niet-moslims).

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wij zijn er te beschaafd voor.
  Ik bedoel je kan geen boek laten verschijnen waarin wij 'kafirs' zeggen dat we allen die moslim zijn als ongelovige honden en varkens beschouwen, om van apen maar te zwijgen.

  Maar als we toch zo'n boek schrijven en uitgeven, een boek dat bol staat van de aanwijzingen en bevelen om allen die in Allah gelovigen dood te wensen en te vermoorden, waarop de moordenaar dan beloond wordt met 72 jaar vakantie op de Maagdeneilanden, dan breekt letterlijk de hel los.

  Ik zei dus dat we het niet doen omdat we hiervoor te beschaafd zijn.
  Maar ook omdat onze overheid er wel een stokje voor zou steken.
  Wij mogen dat niet.
  Zij natuurlijk wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ook ik herinner me uit mijn jeugd het woord 'kaffer' dat bij ons 'sufferd' betekende en er was/is zelfs het werkwoord 'uitkafferen' dat 'een uitbrander geven' betekent.

  Het NLse woord 'Kaffer' stamt overigens met een omweggetje af van het woord 'kafir'.

  Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaffer

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hans Jansen:

  ' Er wordt geen bepaalde historische context bij geleverd, bijvoorbeeld de vijandigheid van andersdenkenden, of iets anders, bijvoorbeeld een redelijke aanleiding tot verdediging van eigen huis en haard. Volgens de koran komt de oproep die volgt van God en geldt alle moslims'
  ---------------------------------------

  Pardon? U heeft het hier over soera 9, heel soera 9 met uitzondering van de twee laatste verzen is geopenbaard in een oorlogssituatie en geeft ook instructies hoe te handelen in een gewapend conflict.
  De soera kadert binnen een oorlogssituatie, en heeft niets te maken met de manier waarop moslims in het gewone burgerleven met niet-moslims moeten omgaan. De soera verduidelijkt alleen het principe van de krijgswet binnen de islam, en met name de manier waarop moslim strijdkrachten in een aan de gang zijnde oorlog moeten omgaan met de strijdkrachten van de vijand. Er zijn genoeg verzen die stellen dat men diegenen mag verdrijven die jou eerst uitgedreven hebben. Daarmee beperkt de soera de legitimiteit van gewapend verzet tot een situatie van zelfverdediging, zoals in het volgende vers:

  "En bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden, maar overtreedt de regels niet, God bemint de overtreders niet. Doodt hen waar jullie hen aantreffen en verdrijft hen waarvandaan zij jullie verdreven hebben"

  Dus de citaten zoals:

  "Strijdt tegen hen"

  En:

  "Doodt hen waar jullie hen" aantreffen"

  Die ook nog uit het niets lijken te komen, zoals u zo vaak beweert zijn ook niet wat ze lijken.

  De twee verzen vrij aan het begin van de soera:

  "Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen en belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de salaat verrichten en de zakaat geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig. En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming totdat hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is. Dat is omdat zij mensen zijn die niet weten. Hoe kan er jegens de veelgodendienaars een verbondsverpliching bij God en bij Zijn gezant zijn, behalve jegens hen met wie jullie een verbintenis aangegaan zijn bij de heilige moskee. Zolang zij jegens jullie correct handelen, handelt jullie dan ook correct. God bemint de godvrezenden"

  De context verduidelijkt dat alleen mag gestreden worden tegen diegenen met wie geen vredesovereenkomst kon bereikt worden gedurende het staakt-het-vuren. Wie correct handelt, moet ook correct behandeld worden. Bovendien moeten moslims

  BeantwoordenVerwijderen
 10. ook na het hervatten van de vijandigheden, asiel verlenen aan al diegenen die daarom vragen (strijders of burgers). Moslims krijgen de opdracht aan deze persoon het woord van God kenbaar te maken, maar hij of zij heeft geen enkele verplichting zich tot de islam te bekeren. Ook als hij zich niet bekeert, moeten moslims de persoon in veiligheid brengen

  Verzen zoals de 29 en de 123 sluiten alleen maar hierbij aan, er is niks bijzonders aan de 123

  De bovenstaande passage vermeldt verder dat er niet mag gestreden worden tegen diegenen die berouw tonen, de salaat verrichten en de zakaat geven. Het is misschien voor sommigen verleidelijk dit versdeel te interpreteren als een opdracht om te strijden tot iedereen zich bekeerd heeft tot de islam. Dit is echter in tegenspraak met het volgende vers:

  Koran 9:12
  "En als zij hun eden breken nadat jullie met hen een verbond gesloten hebben en jullie godsdienst belasteren, bestrijdt dan de leiders van het ongeloof"

  U vertaalt 'qaatiluu' maar al te graag met ‘Beoorloogt', om te suggereren dat de koran de moslims aanzet zelf een oorlog te beginnen! Ook dit is een leugen.
  In soera 9 alleen al zijn er 5 verzen die duidelijk maken dat de moslims pas moeten strijden wanneer zij zelf bestreden worden.


  Leugen nummer twee:
  'Maar dat hij na de overwinning het recht heeft zijn krijgsgevangenen af te maken'!
  ----------------------------------------

  De sukkel. Koran 47:4 stelt:

  "En wanneer jullie hen die ongelovig zijn ontmoeten, slaat hen dan dood, maar wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben boeit hen dan stevig vast"

  Boeit hen dan stevig vast is iets anders dan afmaken hé? (Boeit het Westen haar krijgsgevangenen soms niet stevig vast?)  Leugen nummer drie:

  "Het Arabisch-islamitische begrip ‘beoorlogen’ kent ook de mogelijkheid de overwonnenen te verkopen, tegen een losgeld aan hun eigen familie, of als slaaf. Dit werpt licht op het gedrag van de Somalische piraten"
  ---------------------------------------

  Ten eerste kunnen in de islam vrije mensen nooit tot slaven worden gemaakt, dat maakt hetzelfde koranvers duidelijk:

  "Maar wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben boeit hen dan stevig vast; hetzij om hen later als gunst vrij te laten, hetzij om hen vrij te laten kopen, wanneer de lasten van de oorlog zijn afgelegd"

  Waar staat 'slaaf' bij? Of zit u een beetje uit uw nek te kletsen?

  Ten tweede zijn er koran en hadith passages die slavernij ontmoedigen, daar de slavernij in het verleden dagelijkse praktijk was, kon slavernij niet van de één op de andere dag afgeschaft worden, maar moest geleidelijk worden afgebouwd, ipv direct verbieden. Dat zou teveel verzet opleveren.

  Nu de passages:

  "Er zijn drie mensen tegenover wie ik zelf aanklager zal zijn op Oordeelsdag. Eén van deze drie, is hij die van een vrije man een slaaf maakt, hem dan verkoopt en dit geld opeet." (Bukhari, Ibn Majjah)

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "God rekent jullie de onnadenkende uitspraken bij jullie eden niet aan, maar Hij rekent jullie aan waartoe jullie je in je eden verbinden. De verzoening ervoor is aan tien behoeftigen voedsel te geven zoals jullie gemiddeld aan je huisgenoten voedsel geven of het leden van hen of de vrijlating van een slaaf... " (Koran 5:89)

  "Zie die zich dus van hun vrouwen scheiden (...) en dan terugkomen op wat zij zeggen, zijn verplicht tot vrijlating van een slaaf voordat zij elkaar aanraken." (Koran 58:3)

  De Profeet greep ook allerhande omstandigheden aan, zoals een zonsverduistering, om Moslims op te dragen slaven vrij te laten:

  "Ongetwijfeld beval de Profeet de mensen slaven vrij te laten ter gelegenheid van een zonsverduistering" (gemeld door Asma, in Bukhari)

  "Hebben Wij hem dan niet de twee hoofdwegen getoond?

  Maar hij besteeg de drempel niet

  En wat weet gij (er van) wat de drempel is?

  Een slaaf te bevrijden"
  (90:10-13)

  Er zijn er veel meer soortgelijke verzen in de koran te vinden, die de slavernij geleidelijk willen afbouwen.

  Ja Hans Jansen, de koran en de sunnah zijn mijn bronnen. En wat zijn uw bronnen?....Juist, die zijn er niet, daarom zoekt u uw toevlucht tot de Somalische piraten, die veelal naar alcohol ruiken! Het ging toch over de islam? En wat die ervan vond?
  Alleen uw stomme leugens werpen licht op het gedrag van de Somalische piraten. De Somalische piraten hebben niets van doen met de koran en de sunnah. Het is erg zwak om piraten en allerlei schutters aan te halen om te pogen de islam zwart te maken. Om het één of het ander aan te tonen zul je je toch tot de koran en hadith moeten wenden, op een gore en een bedrieglijke manier deze Godsdienst in het kwaad daglicht stellen, dat doen de schutters en de piraten al. Wat ons allemaal rest, is het controleren of deze daden ook afkomstig zijn uit de koran.
  Maar het is duidelijk, dat wil Jansen niet, Jansen wil opruien, ophitsen en haat zaaien, en exploiteert emoties en gevoelens van onwetende mensen, daarbij dankbaar misbruik makend van allerlei tegenwoordige misdaden waaronder moorden, piraterijen enz. en presenteert dat als zijnde islamitisch!
  Waar zijn anders de bronnen van uw verhaal ?
  Alles wat ik schrijf, kan ik onderbouwen met de bronvermelding, meer kan ik niet doen, ik verzin het niet ter plekke.
  U vermeld nooit bronnen onder uw schrijfsels, tenzij u een citaat kunt verwringen.
  Hoe komt u erbij dat bij vers 9:123
  geen bepaalde historische context bij is geleverd, bijvoorbeeld de vijandigheid van andersdenkenden, of iets anders, bijvoorbeeld een redelijke aanleiding tot verdediging van eigen huis en haard?

  Hoe komt u erbij dat een moslim na de overwinning het recht heeft zijn krijgsgevangenen af te maken?

  Hoe komt u erbij dat het Arabisch-islamitische begrip ‘beoorlogen’ ook de mogelijkheid kent de overwonnenen als slaaf te houden/te verkopen of te behandelen?

  Ik heb mijn bronnen vermeld, nu u nog.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik vraag me wel af waar de comments blijven van enkele hardnekkige verdedigers van het geloof van de vrede. Zitten ze vast? Of weten ze het even niet meer? Of vakantie? Van de Nederlandse hand-outs?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. El Houssain, je apologieën tonen alleen maar de morele superioriteit die moslims zich aanmeten en de ontmenselijking van mensen die anders over de wereld denken dan jullie.

  Wie heeft jullie die pseudo-morele autoriteit gegeven? De verzen die u aanhaalt en die u probeert met drogredenen te ontkrachten.

  Wie bent u, dat u in naam van dat boek andere mensen mag veroordelen en doden, en als ze niet gedood worden uw wil op te leggen door afpersing?

  Als in de koran gepleit wordt voor geleidelijke afschaffing van slavernij, waarom is het dan in uw 'cultuur'gebied na 1400 jaar nog steeds niet verdwenen? Waarom wordt de vrouw als tweederangs wezen onder de man beschouwd? Waarom is er overal waar moslims voet aan de grond zetten bloedvergieten, chantage en chaos?

  Ga heen met uw middeleeuwse, afzichtelijke doctrines. We hebben met uw bijgeloof al afgerekend en ieder woord dat u ter verdediging aanvoert is een belediging aan het gezonde verstand van wie u aanhoren.

  Het is gekonkel en draaierij om gif van een suikerlaagje te voorzien.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ El Houssain,

  "Er zijn genoeg verzen die stellen dat men diegenen mag verdrijven die jou eerst uitgedreven hebben."

  In dat geval zou het volkomen legitiem zijn om alle moslims uit Noord-Afrika (islamitisch geworden naar aanleiding van mohammedaanse agressie; door moslims veroverd met het zwaard), Iran (islamitisch geworden naar aanleiding van mohammedaanse agressie; door moslims veroverd met het zwaard), Zuid-Azie (islamitisch geworden naar aanleiding van mohammedaanse agressie; door moslims veroverd met het zwaard) en het Midden-Oosten (islamitisch geworden naar aanleiding van mohammedaanse agressie; door moslims veroverd met het zwaard) te verdrijven en zelfs uit Medina (islamitisch geworden naar aanleiding van mohammedaanse agressie; door moslims veroverd door het zwaard). Of hebben alleen moslims het privilege om anderen te verdrijven?

  Verder moet u niet verwachten dat ook maar iemand geloof zal hechten aan de moslimleugens waarmee u de lezers van hoeiboei op een dwaalspoor probeert te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. D. G. Neree zei,

  Waaruit blijkt dat ik mij superioriteit aanmeet?
  Waaruit blijkt dat 'wij' anderen 'ontmenslijken' die anders over de wereld denken dan 'wij'?

  Waaruit blijkt dat ik beweer mensen te mogen veroordelen en te doden? Leugenaar dat u bent!
  Ik schreef juist:
  "De soera kadert binnen een oorlogssituatie, en heeft niets te maken met de manier waarop moslims in het gewone burgerleven met niet-moslims moeten omgaan. De soera verduidelijkt alleen het principe van de krijgswet binnen de islam, en met name de manier waarop moslim strijdkrachten in een aan de gang zijnde oorlog moeten omgaan met de strijdkrachten van de vijand"
  Of kunt u soms niet lezen? Of wilt u helemaal niet lezen? In dat geval maakt u zich hiermee alleen maar belachelijk en zet u zich te kijk voor de vele meelezers die niet mee schrijven.

  U schreef:

  "en als ze niet gedood worden uw wil op te leggen door afpersing"?
  -----------------

  Wederom verwringt u de waarheid, gelijk Hans Jansen.

  Het vers stelt:

  "Maar wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben boeit hen dan stevig vast; hetzij om hen later als gunst vrij te laten, hetzij om hen vrij te laten kopen"

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ten eerste is vrijkopen van een krijgsgevangene geen afpersing!
  Ten tweede is het vrijkopen zeker niet verplicht, want er staat duidelijk:

  "Hetzij om hen later als gunst vrij te laten"

  Als u op mij wilt reageren, dan zou ik zeker eerst mijn schrijven lezen. Hans Jansen is en blijft een leugenaar, en kan maar niet met zijn bronnen komen, maar dat was duidelijk.

  Maar vertel mij eens iets, wat doet het westen met haar krijgsgevangenen?


  "Als in de koran gepleit wordt voor geleidelijke afschaffing van slavernij, waarom is het dan in uw 'cultuur'gebied na 1400 jaar nog steeds niet verdwenen"
  ---------------------

  Dat de islam een geleidelijke afschaffing van slavernij bepleit, is duidelijk, dat veel mensen daar niet aan willen, dat moet u aan hen vragen, daar heeft de islam niets mee te maken, andersom ook niet. Hans jansen heeft het hier toch over de islam? Waarom dan de dagelijkse praktijken erbij halen? Het is toch bekend dat veel tegenwoordige moslims evenveel hun Godsdienst nakomen als de RK-kerkvaders het Katholicisme nakomen? Je hoort toch ook geen moslim beweren dat pedofilie bij het katholicisme hoort omdat er wat priesters zich daar schuldig aan maken? Dus waarom bloedvergieten en allerlei hedendaagse misdaden aanhalen als het om de islam gaat? Of is de islam de laatste decennia van aard veranderd?

  U beweert dat ik verzen probeer te ontkrachten, nogmaals voor de duidelijkheid, ik probeer niets,

  BeantwoordenVerwijderen
 17. alles wat ik schrijf heeft als bron de Koran en de sunnah, dus de koran en de sunnah zelf onmaskeren Hans Jansen en velen met hem.
  wat zijn uw bronnen dat ik hier het één en ander probeer te verduisteren of te ontkrachten? Hoe kun je de koran nu ontkrachten als de hele koran op allerlei sites staat? Het is voor iedereen duidelijk dat Jansen leugens probeert te verkopen, zijn ideéén zijn achterhaald, maar dat heeft hij zelf niet door, dat verklaart waarom hij niet meer serieus wordt genomen, en dat er maar een beperkt aantal dezelfde aanbidders op deze site verschijnen om 'geniaal' en 'klasse' te roepen, ja, weten zij veel.

  U roept maar wat in het rondte, u scheldt er maar op los, want u staat droog, u kunt niet tegen mijn bronnen op, u heeft niets in te brengen wat betreft de islam en korankennis, ik ken de koran uit mijn hoofd, wat weet u over Asbaab al-nuzuul? Wat weet u over Al-Nasikh wa al-mansoukh? Wat weet u over de Sahihayn? Wat weet u over de korancommentaren?...Juist, niets, maar schreeuwt wel uw heer na, die van bovenstaande zaken ook geen notie heeft. U kunt niet eens onderscheid maken tussen krijgswet en burgerwet in de islam.
  U en Jansen met u zijn degenen die konkelen en draaien om het eigen gif van een laagje suiker te voorzien, ik hoef niet met suiker te strooien, want alles is duidelijk, mijn bronnen zijn duidelijk, dat zijn de koran en de sunnah en niets anders. Dat daar dingen in staan die u niet goed uitkomen, dat is uw probleem, maar schelden omdat u daar niets tegen in kunt brengen heeft helemaal geen zin.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. "Waarom is er overal waar moslims voet aan de grond zetten bloedvergieten, chantage en chaos"?

  Bloedvergieten?
  Ze proberen de dictators te verjagen, dictators die hen deccenialang onderdrukken en laten verdwijnen, maar de dictators antwoorden met tanks en gevechtsvliegtuigen, ipv te vertrekken, dictators die door het westen in het zadel zijn geholpen en ondersteunt worden om erin te blijven, omdat het westen het eigen belang boven de mensenrechten aldaar stelt.
  Die mensen eisen hun recht op vrijheid ook een keer op, werd tijd ook, vind u niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @El Houssain:
  Vertel er wel even bij dat voor de moslim de oorlog begint zodra de niet-moslim de onbeleefdheid begaat de islam af te wijzen.

  Misschien dat je nog hier en daar wat Groen Linksers kan bedriegen Houssain maar hier werkt het niet meer. Want de mensen zijn goed geïnformeerd.

  "Aan de Vruchten kent men de Boom"; Waar de islam is, heersen armoede en wreedheid, willekeur en onrecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ El Houssain,

  Uw mohammedaanse web van leugens maakt het voor uw ziel alleen nog maar erger. Wat u verdedigt komt van de Duivel. Er zit helemaal niets, ik herhaal: helemaal niets, goeds in de islam. Wat zogenaamd goed zou zijn aan de islam is juist een teken van de slechtheid van de islam. Dodelijk vergif met een suikerlaagje. De aandacht die een loverboy tijdelijk aan zijn slachtoffer geeft kun je evenmin als iets goeds beschouwen.

  Uw leugens zijn smerig, maar niettemin overduidelijk leugens. Uw bedrog kan wellicht mensen die vurig hopen dat de islam zo slecht nog niet is in slaap sussen, maar ons niet. Besef dat goed, dienaar van Satan!

  BeantwoordenVerwijderen
 21. roel zei...
  @El Houssain:
  Vertel er wel even bij dat voor de moslim de oorlog begint zodra de niet-moslim de onbeleefdheid begaat de islam af te wijzen.
  -------------------------------------------

  Dit is Hans Jansenpraat, dit kan niemand 'goed geïnformeerd' noemen.

  "Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker God heeft de macht hen bij te staan.
  Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is God."

  Hier begint de oorlog voor de moslims mee, er staat nergens in de koran dat het al oorlog is zodra de niet-moslim de onbeleefdheid begaat de islam af te wijzen! Achterlijke leugens van Hans Jansen zijn dit.
  Als het zo is zoals u beweert, komt dan met bronnen uit de koran en hadith zou ik zeggen, het gaat hier toch om de islam?


  "Aan de Vruchten kent men de Boom"
  ------------------------

  Stom, stommer, stomst.
  De islam is geen boom waar vruchten vandaan komen, een zeer dom voorbeeld.
  de islam is een religie en onder de aanhangers ervan zitten nu éénmaal ook rotte appels tussen, maar om nou te generaliseren en alle moslims slechte vruchten te noemen; dat neem ik u zeer kwalijk, u generaliseert en scheert alles over één kam, gelijk Hans Jansen, Wilders en allerlei andere onfrisse figuren die de moslims haten en hen de verbrandingsoven te Auschwitz wensen.


  "Waar de islam is, heersen armoede en wreedheid, willekeur en onrecht"
  ----------------------

  Komt door de dictators die er zitten, die mensen eisen nu hun rechten op door de zittende maffia gesteund door het westen te verjagen, waarom door het westen gesteund? Omdat het westen haar belangen belangrijker acht dan de mensenrechten aldaar.
  als ik u was, zou ik zo'n stupide opmerking over islamitische landen niet meer maken, want alles wat daar gebeurt, daar is het westen verantwoordelijk voor, door moordzuchtige dictators in het zadel te helpen en ook te helpen blijven, zoals gezegd: Omdat het westen haar belangen belangrijker acht dan de mensenrechten aldaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. ecceuomo,

  U kunt wel eindeloos blijven roepen dat ik hier aan het liegen ben, maar het wordt ook weleens tijd dat u dat hard gaat maken.
  Over de citaten die ik genoemd heb, daar valt niks over te liegen, Hans Jansen liegt over de koran en de sunnah, zonder maar ook één bron te vermelden, tenzij hij een vers kan verwringen, ik noem de koranverzen die zijn achterlijke uitspraken onderuit halen. wie is hier nu de leugenaar?
  Het wordt tijd dat u en sommige anderen een beetje inhoudelijk gaan discussiëren ipv alleen te roepen dat ik lieg, want dat zijn natuurlijk geen argumenten.
  Misschien wil je helemaal niet discussiëren, omdat je het simpelweg niet kan, in dat geval moet je niet op mij reageren. Ik wacht nog altijd op iemand die opstaat en zegt: En nu is het afgelopen, hier heb je de koran en hadithcitaten die jouw tegenspreken! Maar dat is tot nu toe niet gebeurt, hooguit wat gepruttel en gekrijs dat ik aan het liegen ben. Wat een niveau!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @Houssain:
  Uw woorden:
  "u generaliseert en scheert alles over één kam, gelijk Hans Jansen, Wilders en allerlei andere onfrisse figuren die de moslims haten en hen de verbrandingsoven te Auschwitz wensen."

  Nou ja, dat spreekt verder voor zich.

  Om nog even wat zout in de wonde te wrijven: Aan de Vruchten kent men de Boom; Waar de islam is heersen onrecht en willekeur, armoede en wreedheid.

  Bevrijdt de moslims van de islam.

  Houssain, als je het nou zo naar je zin hebt in Nederland, waarom word je dan niet gewoon christen?

  BeantwoordenVerwijderen