De rol van de Sharia en Islam in onze multiculturele samenleving

Arabist_jansen

AAN: Lorenzo Favetta
Hoofdredacteur Fiat Justitia
Rotterdam

Utrecht, 3 januari 2010

Zeer geachte Lorenzo Favetta:

Allereerst mijn beste wensen voor 2010. Het kon wel eens een roerig jaar worden. Het bewind Balkenende heeft zoals u weet in december 2009 een dagvaarding laten betekenen aan een zekere G.W., waarin de Officier van Justitie deze G.W. ten laste legt strafbare meningen geuit te hebben. De regiezitting staat geagendeerd voor woensdag 20 januari 2010 aan de Parnassusweg in Amsterdam.

G.W. wordt in deze dagvaarding onder meer ervan beschuldigd dat hij de Paus geciteerd heeft. De Heilige Vader is ook maar een mens, niet alles wat hij zegt is onaantastbaar en bijzonder. Maar tot op heden zijn er maar weinig regimes die het aangedurfd hebben het citeren van de Paus te criminaliseren. Maar Balkenende en zijn compagnons zien daar niet tegenop. Dit is pas de ware geest van de VOC.

Zo beschuldigt de dagvaarding (p. 2, onderaan) de verdachte ervan in de Volkskrant van 7 oktober 2006 gezegd te hebben: ‘De Paus heeft volkomen gelijk’. Je moet maar durven! Bewondering voor de moed van het regime en haar dienaren en kamerheren is op zijn plaats, want er zijn niet veel regimes die een confrontatie met de Paus langdurig overleefd hebben.

Anderzijds moet ik onder zulke omstandigheden afzien van het leveren van een bijdrage aan uw blad over het door u voorgestelde onderwerp: ‘De rol van de Sharia en Islam in onze multiculturele samenleving’, indien tenminste mijn artikel ook verspreid en openbaar gemaakt zal worden. Laat ik u in deze brief uitleggen waarom.

De hierboven genoemde dagvaarding bevat meer dan alleen de beschuldiging dat verdachte de Paus en de Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci geciteerd heeft. Deze dagvaarding is zo algemeen van aard en zo ruim gesteld dat zo goed als alle boeken of artikelen op mijn vakgebied er onder kunnen vallen. Mijn vakgebied, de islamografie, en dat direct vanuit de Arabische bronnen, wordt daarmee verboden terrein voor een ieder die niet in conflict wil komen met de mannetjesputters van het regime.

Het is nu zelfs de vraag geworden of de boeken en tijdschriften die de universiteitsbibliotheken over dit vakgebied bevatten, wel op de schappen kunnen blijven staan. Immers, ook op de inhoud van dit (tot voor kort zo eerbiedwaardige!) drukwerk is de dagvaarding haast volledig van toepassing. Alhoewel, mogelijk is hier het opportuniteitsbeginsel van toepassing. De Officier van Justitie kan moeilijk de collecties van de Nederlandse universiteitsbibliotheken gaan doorzoeken op dit thema. Mogelijk dat hiervoor in een later stadium wel mankracht zal kunnen worden vrijgemaakt. Laten we er maar het beste van hopen.

De situatie brengt de apocriefe anekdote in herinnering over de commandant van het leger dat kort na de dood van Mohammed (570-632) Egypte heeft onderworpen, een zekere Amr Ibn al-As. Deze generaal verovert in 641 de stad Alexandrië voor de islam, en laat dan de bibliotheek daar in brand steken omdat wat er al in de Koran staat, niet meer elders bewaard hoeft te worden. Wat er niet in de Koran staat, hoeft al helemaal niet bewaard te worden. De bibliotheek van Alexandrië is eeuwenlang de beste, grootste en belangrijkste bibliotheek van de planeet geweest. Hoewel, haast ik mij te zeggen, de islam is beter, groter en belangrijker.

Uw verzoek aan mij dateert van enige tijd terug. Uw verzoek luidde of ik bij machte was een stuk over de islam en de sharia te schrijven dat juristen met plezier zouden kunnen lezen. Daarop heb ik destijds haast direct ‘ja’ gezegd, maar het schrijven en publiceren van dergelijke stukken kan natuurlijk nu niet meer. Zeker iemand die geen jurist is weet voorlopig niet wat er wel en niet mag wat dit onderwerp aangaat.

Is het beledigend vast te stellen dat de islam niet alleen een geloof is, maar ook een levenswijze? De Koran zegt dat ook, dus waarschijnlijk ben ik met deze bewering niet op gevaarlijk terrein. U weet het: Een geloof bestaat uit een verzameling oncontroleerbare stellingen als ‘de hemelen verkondigen Gods eer’, of ‘Jezus is de Zoon van God’, of ‘Mohammed is de Gezant van Allah’. Een levenswijze is daarentegen een verzameling van daadwerkelijk uit te voeren handelingen, die in een bepaalde gemeenschap als norm gelden.

De juiste islamitische levenswijze, leert de theorie van de islam, is door juristen onder woorden gebracht met behulp van de aanwijzingen die de Koran bevat, en opgebouwd tot een volwaardig juridisch systeem, de zogeheten sharia. Wie nu nog niet weet wat de sharia is, kan wel op het dak gaan zitten. Daar zal hij een Amsterdamse Rechter-Commissaris aantreffen die denkt dat de sharia ‘het islamitische canonieke recht’ is, vergelijkbaar met de bloedeloze Hervormde Kerkorde, of de Roomse reglementen omtrent het celibaat.

Rechtshistorici daarentegen denken soms dat de sharia een geïslamiseerde vorm is van het provinciaal Romeins recht zoals dat in het Midden-Oosten voor de komst van de islam gold. Allerlei rechtsregels uit de wereld van Keizer Justinianus (483-565), de bouwer van de Aya Sofia, komen we eveneens tegen als uitspraken die worden toegeschreven aan de gezellen van Mohammed (570-632), de profeet van de islam. Dat is een groot wonder, en het bewijst Gods bijzondere belangstelling voor Mohammeds tijdgenoten, en zijn speciale goedgunstigheid jegens deze generatie, aan wie het Midden-Oosten zo veel te danken heeft. Hierover is gepubliceerd door Bat Yeor, Patricia Crone, en vele anderen. Het is voorlopig de vraag of het toegestaan is te veronderstellen dat de sharia grotendeels een voortzetting is van deze vorm van het Romeins recht. Moge God verhoeden dat zulke islamofobe ketterijen en beledigingen verder verspreid worden.

De vrienden en vriendinnen van de islam weten als weinig anderen hoe het wél zit. Eigenlijk ben niet ik degene die u moet uitleggen wat de bevoegde islamitische godsdienstonderwijzers onderwijzen. Dat moeten zij zelf doen. U weet, die godsdienstonderwijzers doen namelijk nog wel wat meer dan kinderen met stokslagen dwingen de koran uit het hoofd te leren. Zij stellen bijvoorbeeld dat Mohammed het ‘goede voorbeeld’ is voor alle moslims. Dit zegt de Koran inderdaad ook, en wel in vers 33:21. (In het Nederlands worden de islamitische godsdienstleraren meestal ‘imam’ genoemd).

Mohammeds uitspraken zijn overgeleverd in een zestal canonieke verzamelingen. Mohammeds leven is beschreven in een aantal klassieke biografieën, waarvan de oudste die van Ibn Ishaq is. Dit boek dateert mogelijk van ongeveer 750. Dat is meer dan een eeuw na de dood van Mohammed. Helaas zijn er nog geen inscripties of papyri gevonden die de historiciteit van Mohammed op hetzelfde niveau brengen als de historiciteit van, bijvoorbeeld, Alexander de Grote, Julius Caesar of Pontius Pilatus. Maar wat niet is, kan nog komen.

Die islamitische overleveringen over wat Mohammed zoal gedaan heeft, zijn in moderne ogen verontrustend van inhoud en strekking, zeker indien dit als voorbeeld voor moderne moslims moet gelden. Mohammed heeft weerloze krijgsgevangen die zich aan hem hadden overgegeven, laten executeren. Mohammed heeft rond zijn woonplaats karavanen, oases, steden en dorpen overvallen en beroofd, en de inwoners als slaaf verkocht. Mohammed heeft een huwelijk met een jong meisje gesloten, en haar toen zij negen jaar oud was ontmaagd.

Mohammed heeft op één dag zes- tot negenhonderd joden onthoofd. De beschuldiging tegen hen luidde dat zij onderhandelingen hadden geïnitieerd met anderen, die zich ook door Mohammed bedreigd voelden. Er zit trouwens ook nogal wat Jodenhaat in de Koran, een tekst die volgens de islamitische theologie het letterlijke woord van God is – dat wil zeggen, moslims geloven dat Mohammed heeft gezegd dat de engel Gabriel heeft gezegd dat God deze woorden gezegd heeft. Een zekere Bill Warner heeft het nageteld, en classificeert 10.6% van de tekst van de Koran als anti-Joods, tegen 6.8% van de tekst van Mein Kampf, een boek van de hand van de Duitse staatsman A. Hitler. Maar het spreekt vanzelf dat zoiets lastig uit te rekenen en te controleren is.

Mohammed heeft opdracht gegeven tot een aantal sluipmoorden, onder andere op een zwangere dichteres die hem bespot zou hebben. Mohammed behandelde vrouwen als oorlogsbuit. De ware postmoderne multiculturalist maakt zich hier geen zorgen over. Integendeel, deze daden zijn goed want het was de gezant van God die ze pleegde. Dit was immers Gods wil en opdracht. Wat God doet dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig.

Naast de Koran en het overgeleverde voorbeeld van Mohammed kent de sharia nog twee bronnen, of ‘wortels’, zoals de godsdienstonderwijzers zeggen, namelijk de analogie en de consensus. Wat analogie is, is duidelijk: Als wijn verboden is, is port dat ook. Ook consensus wordt als een ‘wortel’ beschouwd omdat het ondenkbaar is dat God zijn gemeente eenstemmig laat dwalen. Als er sprake is van eenstemmigheid, kan er niet tegelijkertijd sprake zijn van dwaling. De sharia is niet gecodificeerd, maar iedereen kan de godsdienstleraren komen vragen hoe het zit. Het antwoord op zo’n vraag heet een fatwa. Degene die een fatwa geeft, wordt een Mufti genoemd.

De islam leert dat de Koran niet in één keer maar geleidelijk aan en in gedeelten geopenbaard is. Dat betekent dat het ene vers ouder is dan het andere. Wanneer er een conflict tussen twee verzen bestaat, heeft het latere vers de voorkeur. In de begintijd van de Koran werd de wijn geprezen; aan het einde verboden (Koran 2:219 en 47:15). Zoals bekend heeft de sharia het verbod overgenomen. In het begin vraagt de Koran om godsdienstvrijheid, nl. voor de aanhangers van Mohammed in Mekka (Koran 109:8). Later geeft de Koran opdracht om wie niet bereid zijn Mohammed als Gezant van God te erkennen, te beoorlogen en te doden behalve als ze zich bij de islam willen aansluiten (bijvoorbeeld 9:5, en omstreeks 164 parallelpassages). De sharia heeft dit gebod tot beoorloging overgenomen.

Het probleem met de sharia is niet dat de concrete rechtsregels van de sharia in strijd zijn met de regels die de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens bevat. De regels die de UDHR (1948) geeft, zouden veranderd kunnen worden, zoals dat ook metterdaad gebeurd is in de universele verklaring voor de islamitische mensenrechten, de UIDHR van Parijs 1981, of de Cairo Declaration on Human Rights in Islam van 1990. Het probleem is vooral dat de regels van de sharia niet gemaakt worden door gekozen politici, maar door leden van het gilde van de elkaar coöpterende godsdienstleraren. Ook maken de regels scherp verschil tussen mannen en vrouwen, moslims en anderen, en tussen wie slaaf is en wie vrij is. Die drie onderscheidingen zijn niet in overeenstemming met de Westerse idealen omtrent de gelijkheid van de mens.

Zowel voor moslims als voor anderen is de sharia het belangrijkste gedeelte van de islam. Anders dan de verdedigers van de islam buitenstaanders willen inprenten, is de sharia een monument van overeenstemming. Gezien de wijze waarop de sharia tot stand is gekomen, is dat niet verwonderlijk. Aan de rafelrandjes van marginale kwesties bestaan meningsverschillen zoals dat in ieder rechtssysteem het geval is. Als zulke verschillen er niet waren, zouden partijen die elkaar voor de rechter willen dagen immers niet beide een advocaat kunnen vinden. Overigens kent de sharia eigenlijk geen advocaten, de gedaagde staat er alleen voor. De klassieke functie van de professionele, rechtsgeleerde raadgever uit het Romeinse recht is in de sharia getransformeerd tot de figuur van de rechtsgeleerde mufti.

Misschien dat er individuele moslims zijn die bijvoorbeeld de islamitische mystiek, het Soefisme, diep in hun hart belangrijker vinden dan de ‘werken der wet’ zoals de islam die voorschrijft. Maar van zulke opvattingen gaat geen invloed uit op het openbare leven of de openbare ruimte. Van de sharia daarentegen wel, zowel in oorlogs- als in vredestijd. De profeet van de islam heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij gekomen is om aan drie zaken een einde te stellen: het teken des kruises, de kruik en de luit.

De voorhoede van de islam maakt dan ook bezwaar tegen het kruis op de mijter van Sinterklaas, of op het overhemd van een Amsterdamse trambestuurder. De Taliban vernietigen muziekinstrumenten in de gebieden die zij veroverd hebben. De Soedanezen in Khartoem hebben grote hoeveelheden prachtige whisky de Nijl in gespoeld. Natuurlijk is voor veel moslims de eis een einde te maken aan kruis, kruik en luit vooral theorie. Maar de buitenwereld weet nooit wanneer de theorie gepraktiseerd zal gaan worden. Dat schept rechtsonzekerheid. Mag ik mijn speelgoedbeertje wel Mohammed noemen? Het antwoord op die vraag kan bepalend zijn voor leven en dood.

Aan het einde van deze brief wil ik graag toch nog even terug naar het geloof (niet de wetten) van de islam, al was het alleen maar omdat er in het Westen veel belang wordt gehecht aan het geloof, zo zelfs dat in westerse oren de woorden ‘geloof’ en ‘godsdienst’ haast synoniemen zijn. Elke godsdienst kent een geloofsleer, naast een gedragsleer, een systeem van ritueel en een regeling ter uitoefening van het godsdienstig gezag. Het geloof is weliswaar slechts een van de vier wielen van de automobiel, maar we weten allemaal dat je op drie wielen niet rijden kan.

De geloofsbelijdenis van het christendom gaat uitsluitend over het christendom. ‘Ik geloof in God de almachtige vader, schepper van hemel en aarde, en zijn eniggeboren zoon Jezus Christus, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,’ enzovoort. De islamitische geloofsbelijdenis gaat daarentegen niet over de islam maar over de andere godsdiensten, eigenlijk over alle godsdiensten behalve de islam: ‘Er is geen god dan Allah’.

Een geloofsbelijdenis is toch een intiem document dat op intieme momenten te voorschijn wordt gehaald. Niet in het geval van de islam. De islamitische geloofsbelijdenis gaat over anderen, en laat weten dat alles wat anderen geloven, flauwekul is, en apekool. Het is mogelijk dat deze islamitische opvatting juist is, maar onbeleefd en bemoeizuchtig is het toch ook wel. Waarom zo veel vijandschap en agressie jegens anderen, en dat in een document dat toch bedoeld zou moeten zijn om de eigen geloofsleer samen te vatten?

Overigens noemen moslims hun credo niet ‘geloofsbelijdenis’, maar ‘getuigenis’, hetzelfde woord dat bij een rechtbank voor ‘getuigenverklaring’ wordt gebruikt. Dat is misleidend. Het gaat niet om een getuigenis omtrent eigen waarneming en wetenschap, maar om een ongevraagde, afkeurende mening over het geloof van iedereen die geen moslim is. Het is te hopen dat de verwarring die dit woordgebruik zaait, geen invloed heeft op moslims die als getuige bij een rechtbank optreden.

Zeer geachte Lorenzo Favetta: Nogmaals geef ik uitdrukking aan mijn teleurstelling dat ik ondanks onze afspraak geen publicabel artikel zal kunnen leveren. We weten pas weer waar we aan toe zijn nadat de processen tegen de cartoonist Gregorius Nekschot en de genoemde G.W. (overigens een gekozen parlementariër) tot in hoogste instantie gevoerd zijn, en dat kan nog wel even duren. Tot zo lang: Mondjes dicht, en snaveltjes toe.

Hoogachtend,


Hans Jansen

Gepubliceerd in: Fiat Justitia, Jrg. 22, nr. 2, Februari 2010, pp. 14-17

38 opmerkingen:

 1. Intolerantie is ruim vier eeuwen geleden de aanleiding geweest tot de Tachtigjarige Oorlog en het verzet ertegen heeft zich na een kleine eeuw van strijd een plaatsje verworven in de Nederlandse volksaard. Sindsdien staan we bekend als tolerant land, maar dat is natuurlijk een misverstand. We zijn niet zozeer tolerant , alswel tegen intolerantie. Dit is een belangrijk onderscheid dat we ook bij de tien geboden tegenkomen. Die beginnen allemaal met: “Gij zult niet ...” Om aan alle nationale en internationale verwarring een einde te maken, zou ik willen voorstellen om Nederland en haar inwoners – voor zover van toepassing - voortaan non-intolerant of anti-intolerant te noemen. Intolerantie is onverdraaglijk, dat geldt dus ook voor de expliciete intolerantie van de Islam zoals door u in uw hilarische artikel weer zo prachtig beschreven. Een eenvoudige lezer zou zich soms in arren moede bijna gaan afvragen hoe het mogelijk is dat moslims in geloofskwesties kennelijk met zichzelf in het reine kunnen blijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Die heldere belichting kan zou de wereld over. Opdat niemand hoeft te zeggen dat hij of zij het niet geweten zou hebben. Het is nog slechts een kwestie van vertaling.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Na deze uitleg is het toch onmogelijk dat er nog mensen zijn die, nadat ze dit informatieve stuk tot zich genomen hebben, nog kunnen zeggen "ich habe es nicht gewust"

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "In het begin vraagt de Koran om godsdienstvrijheid, nl. voor de aanhangers van Mohammed in Mekka (Koran 109:8). Later geeft de Koran opdracht om wie niet bereid zijn Mohammed als Gezant van God te erkennen, te beoorlogen en te doden behalve als ze zich bij de islam willen aansluiten (bijvoorbeeld 9:5, en omstreeks 164 parallelpassages)."

  Dit citaat slaat ook heel duidelijk op de houding die moslims innemen jegens godsdienstvrijheid in het westen. Zo lang ze een minderheid zijn die afhankelijk is van de tolerantie van de niet-moslim, dan preekt men tolerantie vooral met in het achterhoofd de te ontvangen tolerantie voor de islam. Zodra ze omvangrijk genoeg zijn en tolerantie niet meer gevraagd hoeft te worden, maar dat ze die ook zouden moeten geven, dan ineens is tolerantie niet meer belangrijk, dan hoor je ze niet over tolerantie en is er slechts intolerantie. Zie praktijk in islam.

  Heel mooi verwoord deze brief.

  Op 19 maart is Ayaan in Nederland en is ze te zien met een nieuw boek bij Nova college

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hans Jansen:
  G.W. wordt in deze dagvaarding onder meer ervan beschuldigd dat hij de Paus geciteerd heeft.
  ------------------------------

  Dat kan wel zo zijn, maar de rechter is niet op zijn achterhoofd gevallen, als G.W. wordt veroordeeld, dan is het voor belediging, racisme en aanzetten tot haat, daarbij zullen alleen die uitspraken tegen hem gebruikt worden die van hem zelf zijn, je hoeft toch geen professor te zijn om te weten dat iemand niet veroordeeld kan worden wegens uitspraken die hij van een ander heeft overgenomen?! Zeker niet als die ander nooit veroordeeld is voor dezelfde uitspraken, behalve als het onmogelijk is (Geweest)?

  Bijvoorbaat het gerecht belachelijk proberen te maken heeft totaal geen zin, of de vervolging terecht is moet nog blijken.
  ----------------------------------------------------------------------


  Wie nu nog niet weet wat de sharia is, kan wel op het dak gaan zitten.
  ---------------------

  Hier sugereert u dat sharia onbekend moet zijn, de sharia is nergens anders opgebaseerd dan op koran en hadith, iedere regel van sharia die in strijd is met de genoemde twee kan direkt doorverwezen worden naar de prullenbak. Want de sharia is eeuwen later dan Mohamed in elkaar gezet, daarna ook een paar keer bewerkt, omdat bleek dat er iets niet klopte, ik heb de sharia niet bestudeerd, want ik heb geleerd dat koran en hadith samen de sharia vormen, maar met de huidige wetenschappen zou het zomaar kunnen zijn dat daar een foutje in zit, de sharia is in de laatste paar eeuwen niet meer herzien, dus zo heilig is de sharia nu ook weer niet.
  ----------------------------------------------------------------------  Mohammeds uitspraken zijn overgeleverd in een zestal canonieke verzamelingen. Mohammeds leven is beschreven in een aantal klassieke biografieën, waarvan de oudste die van Ibn Ishaq is.
  --------------------------

  De zes authentieke hadithverzamelaars zijn:
  1. Bukhari
  2. moslim
  3. Thirmidi
  4. Dawud
  5. Nisaai
  6. Ibn Majah

  En hier is Ibn Ishaaq niet bij, maar toch noemt u juist Ibn Ishaaq! Is dat de reden waarom u die zes niet noemt?

  De biografie die Ibn Ishaaq heeft gemaakt kan niet authentiek zijn, want hij heeft alles overgenomen, dus ook de gefabriceerde hadith's heeft hij in zijn boeken verwerkt. Ibn ishaaq geniet om die reden geen respect en aanzien onder de Islamgeleerden en is door Imam Malik (Leefde ten tijde van Ibn Ishaaq) Een leugenaar en een bedrieger genoemd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ibn Ishaaq wordt door mensen zoals u in leven gehouden alleen om die vermeende massamoorden op de Joden van Ghaybar wat kracht bij te zetten, voor de rest wordt hij nergens anders voor gebruikt.
  Want hoe is het mogelijk dat Mohamed op één dag zes- tot negenhonderd Joden heeft onthoofd?? Heeft hij ze door een volautomatische slachthuis gehaald? Konden ze totaal geen verzet plegen? waarom hebben de Joden uit andere stammen niet ingegrepen? Of op een andere dag wraak genomen? Zoveel krijgsgevangenen onthoofd, en dat allemaal ongestraft? Zes- tot negenhonderd man als makke schapen in de rij om afgemaakt te worden? Gelooft u het zelf wel? Er zijn trouwens ook nooit massagraven gevonden, wat zouden ze met al die lijken hebben gedaan? Opgegeten met bot en al soms? Dit is de enige manier om ze van de aardbodem te doen verdwijnen. Man denk toch na. Verblind door haat gaat denken natuurlijk ook niet lukken.
  Zelfs de bezetters van Irak en Afghanistan krijgen het niet voor elkaar om zoveel dooien op één dag te maken met hun zwaarste wapens, tomahawks, klusterbommen en allerlei andere massavernietigingszooi.

  Er was wel degelijk om verschillende redenen oorlog uitgebarsten tussen de moslims en de Joodse stammen, meer heidense dan Joodse stammen maar dat terzijde, Er vielen doden, ook aan de zijde van de moslims, maar alleen tijdens het gevecht, niet daarbuiten, krijgsgevangenen mogen nooit worden gedood, dat is in koran en hadith duidelijk gemaakt, bovendien mag er na de oorlog geen vijandigheid meer bestaan, ook daar is overgesproken, als Mohamed deze regel overtreedt, zou hij in strijd handelen met zijn eigen Godsdienst, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

  U kunt van alles blijven beweren, maar nog steeds houdt u er geen rekening mee dat uw beweringen makkelijk onderuit te halen zijn, want wat u daar schrijft handelt volledig in strijd met de koran en de hadith.
  ------------------------------------------------------------------------


  Mohammed heeft opdracht gegeven tot een aantal sluipmoorden, onder andere op een zwangere dichteres die hem bespot zou hebben. Mohammed behandelde vrouwen als oorlogsbuit. De ware postmoderne multiculturalist maakt zich hier geen zorgen over. Integendeel, deze daden zijn goed....
  ------------------------

  Die daden hebben nooit plaats gevonden, allemaal troep van Ibn Ishaaq, wat er is gebeurt was een Joodse vrouw die probeerde de profeet gif toe te dienen via een bord lamsvlees of iets anders dat zij aan hem gaf, maar Mohamed kwam daar achter door de vreemde smaak van het vlees, heeft haar daarop aangesproken, ze verklaarde dat ze dat deed om erachter te komen of Mohamed nu een heerser is of een profeet, zij stelde dat wanneer hij een heerser is, zal hij aan het gif overlijden, wanneer hij een profeet is, overleefd hij, Mohamed heeft het vlees aan haar terug gegeven en gaf nooit opdracht haar te doden.
  Maar van een zwangere kan geen sprake zijn.
  -----------------------------------------------------------------------


  Wanneer er een conflict tussen twee verzen bestaat, heeft het latere vers de voorkeur.
  ------------------------

  Broodje aap verhaal.
  Ten eerste bestaan er geen conflicten tussen de verzen, te tweede kan de voorkeur niet naar de een boven de ander gaan, dat zou in strijd zijn met:

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet"
  2: 85  Dit verklaart ook waarom de koran in context gelezen moet worden, de koran dient in z'n geheel gelezen te worden, en niet zoals u steeds probeert, nl.: Is stukken hakken en vervolgens uitkiezen wat 'goed' uitziet.
  Het is duidelijk dat zo'n voorkeurexcuus wordt opgevoerd om de koran niet in context te willen lezen, want de verzen die elkaar lijken tegen te spreken, hebben ieder een andere achtergrond, als je maar een beetje leest, is het helemaal niet moeilijk om daar achter te komen.

  U slaat hiermee de plank volledig mis door te stellen dat bepaalde verzen de voorkeur hebben boven de anderen.

  In 2:219 wordt wijn absoluut niet geprezen, maar hier is sprake van geleidelijk verbod, want mensen hadden wijn niet alleen om te drinken, maar er waren ook handelaren die grote partijen hadden ingekocht, en het kan niet zo zijn dat alles in 1 keer weg moest, het gebeurde uiteindelijk wel, maar niet meteen, want het betekende een financiele strop, en dat is niet de bedoeling van de Islam.


  " Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun: "In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel."
  2:219

  Dit is een hint, in de trant van: Ik zou maar geen wijn meer drinken, kopen op inkopen, anders zit je er later mee.
  ----------------------------------------------------------------------  Later geeft de Koran opdracht om wie niet bereid zijn Mohammed als Gezant van God te erkennen, te beoorlogen en te doden behalve als ze zich bij de islam willen aansluiten (bijvoorbeeld 9:5, en omstreeks 164 parallelpassages).
  ---------------------------------

  Hans Jansen leert het ook nooit.
  9:5 is geen opdracht om te doden, beetje de context lezen graag. Heel soera 9 in ivm. een gaande oorlog neergedaald.

  En ja, wanneer een moslim bestreden wordt, dient hij alleen voor de zaak van Allah te strijden, dwz tot de vijand zich bekeerd, mocht de oorlog eerder eindigen, dan dienen de moslims ten alle tijden daarin mee te gaan en de zaak van Allah te laten varen, want er mag immers geen vijandigheid meer blijven bestaan, dan treedt de vrijheid van Godsdienst weer in werking, die men kwijt was tijdens de oorlog.
  ----------------------------------------------------------------------


  De sharia heeft dit gebod tot beoorloging overgenomen.
  ------------------------

  Ja ja, de koran is zeker een winkel, kan je een beetje shoppen....Hoe laag kun je vallen.

  Voor iemand die zich arabist noemt valt dit zwaar tegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Kopen op inkopen"

  Moet zijn:

  "Kopen of inkopen"

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wil je alles over de islam weten, alle slechte dingen dan althans, kom dan eens kijken op:

  http://www.xead.nl/vrouwen-binnen-de-islam-door-sherif-abdel-azim-deel-i

  Wil jij schrijven over de islam of een link plaatsen en een discussie starten over welk onderwero dan ook?

  Kom dan eens op http://nujij.org hét alternatief voor nujij.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Doegewoon doet hier (wederom) precies wat van de islam (apologeet) verwacht mag worden: met man en macht pogen ons zand in de ogen te strooien. Geloof er geen letter van, het is de bekende islamitische vorm van bedrog. Doegewoon, doe gewoon en ga in Saoedi-Arabië wonen. Wij hebben jou noch de islam hier nodig. Wij winnen niets bij het toelaten van de islam en we verliezen niets bij het afwijzen van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ingaan op doodgewoon is onzinnig.
  Ik ben blij deze brief gelezen te hebben,zodat ik me realiseer wat een verzameling "slechts" deze man Mohammed de naar houvastigheid snakkende mens heeft aangesmeerd.Er staat ons nog veel te wachten als we die nieuwe door werkgevers en politici geimporteerde cultuur laten voortwoekeren, en dat zonder tegenspraak meneer de rechter?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Reactie op DE Nieuwsgierige:
  Je advertentie voor het boek *Vrouwen binnen de Islaam versus Vrouwen binnen de Judaeo-Christelijke Traditie. De Mythe en de Realiteit* is zeer misleidend.

  (de schrijver) Mijn doel is het verdedigen van de Islaam en het leveren van een bijdrage aan de laatste waarachtige Boodschap van God aan de mens(sic)

  Blijkbaar wil schrijver aantonen dat de koran het nog niet zo slecht/ even goed voorheeft met de rechten van vrouwen als andere godsdiensten. En dat het aan de volgelingen ligt die de boel zo slecht uitleggen, dat het vrouwen-onrecht ontstaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Doegewoon, betreft: die 6 hadith-opschrijvers,

  Wat je wel moet beseffen is dat die 6 opschrijvers zich hetzij hebben moeten baseren op Ibn-Ishaq, of anders hebben ze zich moeten baseren op mondelinge bronnen. Waarom? omdat ze allemaal minstens 100 jaar ná Ibn-Ishaq leefden (die op zijn beurt zelf 100 jaar na de vermeende Mohammed geleefd heeft) en omdat Ishaq de eerste was die alles netjes heeft opgeschreven (al is al zijn werk verloren gegaan). Als ze zich op schriftelijke bronnen zouden hebben gebaseerd [i]moesten[/i] ze dus wel terugvallen op Ishaq. Andere bronnen waren er nl niet.

  Als men (welke van die 6 dan ook) zich daarentegen baseert op mondelinge bronnen, meer dan 200 jaar na de gebeurtenissen, dan moge duidelijk zijn dat dat niet meer betrouwbaar genoemd kan worden. Al die verhalen kunnen nooit betrouwbaarder zijn dan onze geschiedenis over b.v. Van Speijk (die van het zgn: "dan maar de lucht in"), met dat verschil dan, dat wij [i]wél[/i] over schriftelijke bronnen beschikken uit die tijd zelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Jeetje Dirk, och arm, wat errrruuug voor je. De hele wereld is tegen je. Goh, ben jij zo belangrijk dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. roelf-jan zei...
  ........ het is de bekende islamitische vorm van bedrog. Doegewoon, doe gewoon en ga in Saoedi-Arabië wonen.
  ---------------------

  Een week geleden heeft u exact hetzelfde geroepen, u heeft niets in te brengen wat de Islam betreft en draait uw versleten grammofoonplaat nog maar eens.

  U hoeft geen moeite meer te doen om op mij te reageren, want ik kan u niet meer serieus nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. j.morika zei...
  @Doegewoon, betreft: die 6 hadith-opschrijvers,

  Wat je wel moet beseffen is dat die 6 opschrijvers zich hetzij hebben moeten baseren op Ibn-Ishaq, of anders hebben ze zich moeten baseren op mondelinge bronnen. Waarom? omdat ze allemaal minstens 100 jaar ná Ibn-Ishaq leefden (die op zijn beurt zelf 100 jaar na de vermeende Mohammed.................
  ---------------------------

  De zes hadtihverzamelaars kunnen zich niet op iemand baseren waarvan ze zelf zeggen dat hij een leugenaar en een bedrieger is.

  De hadith zelf heeft altijd al bestaan, zij het niet in een geordende vorm.
  De zes verzamelaars verzamelden de meest betrouwbare ahadith die aan de vele criteria voldoen.
  Ibn Ishaq heeft geen rekening gehouden met de authenticiteit van de hadith, maar publiceerde alles, dus ook wat haaks staat op de geest van de Islam en de regels van de koran.
  Verzonnen hadith's bestaan nog steeds, dus iemand kan vandaag de dag nog opstaan en daar een verzameling van maken, geheel gebaseerd op Ibn Ishaq, zo moeilijk is dat niet.
  Dat is wat Hans Jansen graag zou willen zien.

  Meest belachelijk verhaal wat Ibn Ishaq heeft geschreven is nog steeds het fabeltje van de 800 vermoorde joden:


  De Joden van Khaybar overlegden aan de Khalief een verklaring waaruit zou moeten blijken dat ze door Mohamed vrijgesteld werden van de Jizja ivm. Met de "Slachtpartijen" Wat natuurlijk nonsens is.

  Maar het was een vervalste brief en is weerlegd in detail! De genoemde "Slachtoffers" Waren reeds dood toen de "Slachting" Plaats vond, de brief bevatte termen die op een latere tijdstip ontstonden en voerde aan dat Muáwiya ibn Abi Sufyan getuige van zou zijn geweest, terwijl hij op dat moment nog niet bekeerd was tot de Islam.
  Hiermee zijn de echte bronnen van deze onaanvaardbare verhaal van slachting de afstammelingen van de

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Joden uit Medina, ook zijn de bronnen zeer ongeloofwaardig, de details staan haaks op de geest van de Islam en de regels van de Koran, geloofwaardige gezag ontbreekt en de indirekte bewijzen worden niet gesteund.

  En hier heeft Ibn Ishaaq allemaal geen rekening mee gehouden, maar nam alles klakkeloos over, vandaar dat hij door Malik voor een leugenaar werd uitgemaakt.  Dit "Slachtingsverhaal" heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in eerdere gebeurtenissen, Nl.:

  De Joodse opstand tegen de Romeinen, deze eindigde in de vernietiging van de tempel en de liquidatie van het gehele leger in het jaar 73.
  Volgens Josephus Alexander, die regeerde in Jeruzalem voor Herodes de Grote, zijn er toen 800 Joden gekruisigd en afgeslacht voor de ogen van hun vrouwen en kinderen! En door anderen werden grote aantallen gedoodt.
  Belangrijke details van de twee verhalen vertonen opmerkelijke gelijkenissen, met name het aantal doden, op Massada was het aantal doden 960!
  Niet alleen waren de suggesties van de massamoorden vergelijkbaar, maar ook de aantallen zijn bijna hetzelfde, zelfs dezelfde namen komen voor in de brief!

  De Koran is daar vrij kort over, nl.:
  "En Hij deed de mensen van het Boek die hen (de vijand) hielpen uit hun vestingen komen en vervulde hun hart met ontzetting. Gij dooddet sommigen en gij naamt anderen gevangen"
  (Koran 33:26)

  Van de krijgers werden sommigen gedoodt en sommigen gevangen genomen, waarna het leger zich overgaf, in de Koran en Hadith staan duidelijke richtlijnen voor de krijgsgevangenen, deze mogen onder geen voorwaarde gedoodt worden, laat staan hun vrouwen en kinderen!


  Dit is een van de vele bewijzen dat Ibn Ishaq volkomen onbetrouwbaar is.

  Hans Jansen citeerd niet voor niets zovaak mogelijk
  deze Ibn Ishaq, terwijl er 10tallen boeken zijn geschreven over het leven van Mohamed, de Islam, hidjra, oorlog, authenticiteit van de hadith en korancommentaren enz enz. (Ik heb het niet over Leemhuis, want die vind ik ook van mindere kwaliteit)

  maar ja, Hans Jansen als Islamhater, moet zich ook ergens op kunnen baseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Kan doegewoon geen eigen artikelen gaan schrijven Annelies?
  Dan bevuilt hij zijn eigen site...

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Doegewoon heeft nog nooit Allah waargenomen, dat heb ik zo net doorgekregen van prof. Ten Haeff, tijdens een bijzonder hoorcollege.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Doegewoon: haat is een passie die bij de gemiddelde Nederlander erg onderontwikkeld is.
  Kan het niet zo zijn dat HansJansen passioneel rationeel zijn stukken schrijft en niet zo zeer uit haat?

  Het verwerpen van gedragsvoortschriften uit de islam komt voor uit een emancipatie-ontwikkeling die bij velen van ons heeft plaatsgevonden. Een manier van denken die niet overeenkomt met de leefregels voorgeschreven bij de islam.

  HansJansen onderbouwt die ontwikkeling met onderbouwing vanuit wetenschappelijke hoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @doegewoon,

  Je kunt van iemand die je nooit gekend of gesproken hebt niet zeggen of ie een "leugenaar" was. Ibn Ishaq is gewoonweg de meest autentieke bron. De man heeft gewoon alles opgeschreven wat hem ter ore kwam (misschien had ie ook schriftelijke bronnen, dat weten we niet). Punt uit.

  We zijn gewend om bij historisch onderzoek alle bronnen erbij te betrekken die we kunnen krijgen. Alles(!) wat van Mohammed bekend is gaat terug op Ibn Ishaq, andere bronnen, Hebreews, Aramees, Grieks, Syrisch, Koptisch bestaan niet. Óf men heeft zijn kennis van Ibn Ishaq of bronnen die daar op teruggaan, óf men heeft eventueel verhalen opgetekend vanuit de mondelinge traditie van plm 250 jaar ná Mohammed zelf. En je maakt niemand wijs dat die betrouwbaar zouden kunnen zijn.

  Over de belangrijkste hadith-schrijver die jij noemt wordt geschreven : "Al-Bukhari traveled widely throughout the Abbasid empire for sixteen years, collecting those traditions he thought trustworthy". En dat betekent dus meteen dattie (als bron) onbetrouwbaar was. Waarom? Omdat hij álles had moeten opschrijven om er (eventueel) commentaar bij te geven. Jij doet aan geschiedschrijving achteraf, zoals het belachelijke verhaal dat een ooggetuige onbetrouwbaar zou zijn omdat ie nog geen moslim was overduidelijk aantoont. Jij (en de islamwereld als geheel) weet gewoon niet hoe historisch filologisch onderzoek in elkaar hoort te steken. Wat niet in het straatje past wordt terzijde gelegd. Een treffend voorbeeld hiervan is de volledige desinteresse vanuit islamzijde voor de zgn Sanaa documenten.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Wat mijn bijdrage van 15:23 betreft, daar (aan het eind ervan) verwees ik naar de zgn Sanaa documenten. Maar als je daar op gaat Googelen dan kom je vaak bij iets anders uit. Ik had ze dus beter de "Sana'a manuscripts" kunnen noemen. Waarvan akte.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ J.Morika: Thanks! Goed gedaan. Heel informatief en precies.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Doegewoon:
  Maar ga je nu alsjeblieft wel in Saoedi-Arabie wonen?

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Uitstekend stuk! Ik genoot bij het lezen, en leer er handige weetjes en feitjes uit :)

  BeantwoordenVerwijderen
 28. j.morika zei...
  Wat niet in het straatje past wordt terzijde gelegd. Een treffend voorbeeld hiervan is de volledige desinteresse vanuit islamzijde voor de zgn "Sana'a manuscripts"
  --------------------------

  Dit is een oud verhaal wat al ongeveer 40 jaar verzwegen wordt, ook door de Arabische regeringen, maar ja, wat interesseert ze wel?
  Het is tijd dat men daarmee naar buiten komt, ik neem aan dat een onderzoek geen 40 jaar mag duren!

  Ik ben zeer blij dat u dit verhaal aanzwengeld, deze koranteksten die men tussen de muren van de oude moskee in Sanaa vond tijdens hestelwerkzaamheden na een zware regenval, bewijzen hoe authentiek de koran is, simpel gezegd: Dit is een klap in het gezicht van degenen die beweren dat de koran na Mohamed een paar keer gewijzigd is!

  De theorie die hoogleraar Puin claimde eind jaren 90 DAT deze Koran geschriften verschilden van anderen, en dat daarom koran dus vervalst is enz.


  Weerlegging van deze beweringen is gedaan door hoogleraar Puin zelf in een brief van de beste man in 2003:


  Ten aanzien van de Sana'a manuscripts, is er niets "schokkends" aan de ontdekking. Hooguit wordt beweerd dat er een fragment waar het einde van soera 26 wordt gevolgd door 37, Maar dit komt neer op niets, omdat het toegestaan is om soera's in willekeurige volgorde in een gedeeltelijke mushaf te schrijven. Dus dit is nauwelijks "nieuws" of een "schokkende" ontdekking.


  Bovendien onthulde Puin:

  "Het belangrijkste is, God zij dank, is dat deze Jemenitische koranfragmenten niet verschillen van die in de musea en bibliotheken elders, met uitzondering van de details die niet op de Koran zelf, maar zijn eerder de verschillen in de manier waarop woorden worden gespeld. Dit fenomeen is bekend, zelfs in de koran gepubliceerd in Caïro waarin wordt geschreven:

  Ibrahim naast Ibrhm
  Koran naast QRN
  Simahum naast Smhum

  In de oudste Jemenitische Koran fragmenten, bijvoorbeeld, is het verschijnsel van het niet schrijven van de klinker Alif nogal gewoon "

  Tussen al deze koranteksten, zien we nogal wat gewassen pekamenten.
  Professor Puin over de gewassen perkamenten:

  Inkt heeft geen binding met een perkament zoals op papier, Door schoon te maken werd het de dure perkament bruikbaar gemaakt voor een nieuwe tekst. Dit was een oude manier van recycling. Gelukkig voor ons, werden ze niet goed gewassen, daardoor kunnen we de oude teksten met behulp van ultraviolet licht onder de nieuwe teksten waarnemen.

  Werden ze wel goed schoongemaakt, en oude teksten waren onleesbaar geweest, dan waren de speculaties niet uit de lucht geweest over wat er allemaal wel niet heeft gestaan!
  Dit was ooit ook het geval geweest met een christelijke manuscript (in het St. Catherine's klooster in de Sinaï) Deze werd onderzocht onder ultraviolet licht, waarna men op een eerder verloren Griekse werk stuitte.

  Een andere hoogleraar (Geen moslim) Bevestigt:

  "Wat we vandaag in onze handen hebben, is de Mushaf van Mohammed"


  Enige wat critci meenden te hebben ontdekt is ter plekke weerlegt, een beetje taalkennis en je ziet meteen dat de zin dan niet meer klopt, onbegrijpelijk en onlogisch is, een paar critici meenden nl. Dat er gerommeld werd aan de volgende verzen:

  Verzen:
  26:116
  47:15
  57:7
  5:119
  2:284
  3:37
  3:109

  Hoewel het bij de laatste drie verzen niet ondenkbaar is dat er iets veranderd is of er een foutje is opgetreden, doet 't geen tekort aan de strekking en de betekenis van de verzen.

  Kortom, dit is de reden waarom het angstvallig stil is rond de Sana'a manuscripts.

  Wie een andere mening heeft over de manuscripts, kan het uiteraard ook kenbaar maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. 'Doegewoon' durft ons in ieder geval niet onder zijn eigen naam te bedriegen. Wat een held. HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. (Doegewoon)

  Hans Jansen,

  Bij deze zal ik voortaan onder mijn eigen naam schrijven.

  Ik neem aan dat u dan heldhaftig genoeg bent om aan te tonen wie ik bedrieg, hoe, en in welke teksten ik u (Jullie) Bedrogen heb.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @Doegewoon

  Ik heb iets anders beweerd, hè? Je gaat in op iets wat ik niet gezegd heb. Het eigenlijke onderwerp was Ibn Ishaq en bij de behandeling van die man zei ik over de islam in het algemeen : "Wat niet in het straatje past wordt terzijde gelegd. Een treffend voorbeeld hiervan is de volledige desinteresse vanuit islamzijde voor de zgn" Sana'a manuscripts.

  Je kunt dat niet weerleggen door hier met allerlei interpretaties van die palimpsesten op de proppen te komen. (Dat laatste laat ik persoonlijk graag aan de deskundigen zelf over overigens, want wij hier missen de benodigde kennis op de nogal gespecialiseerde terreinen van wetenschap in deze kwestie). Waar het om gaat is dat ik zei de islamwereld niet in daadwerkelijk onderzoek geïnteresseerd is omdat je dan op dingen zou kunnen uitkomen die niet in je straatje passen. De Wikipedia zegt over deze documenten: "They await further examination in Yemen's House of Manuscripts. Yet that is something Islamic authorities seem unwilling to allow".

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Heerlijk artikel , ironie is toch wel balsem voor de ziel .
  Het blijft toch jammer dat door generatie-lange geestelijke inteelt en indoctrinatie de mohammedanen zo verstoken zijn geraakt van de waarlijk goddelijke inspiratie :de kunst van de zelfreflectie die zich uit in humor,muziek,dans,schilderkunst,literatuur,wetenschap en ongeloof...
  De mohammedaan is helaas gehersenspoeld en derhalve onbetrouwbaar als gesprekspartner gezien de opdrachten die hem rechtstreeks uit de koran worden ingefluisterd .

  Allah is een bedachte entiteit en Mohammed zou in deze tijd levenslang met TBS opgesloten zitten .

  Dat meneer Doegewoon nu zegt zijn eigen naam te gebruiken betwijfel ik dan ook ten zeerste .Laat hem eerst maar eens vertellen in welke moskee hij zijn preken verkondigt.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. j.morika zei...
  @Doegewoon

  Ik heb iets anders beweerd, hè? Je gaat in op iets wat ik niet gezegd heb. Het eigenlijke onderwerp was Ibn Ishaq en bij de behandeling van die man zei ik over de islam in het algemeen : "Wat niet in het straatje past wordt terzijde gelegd. Een treffend voorbeeld hiervan is de volledige desinteresse vanuit islamzijde voor de zgn" Sana'a manuscripts.
  ------------------------------

  Laten we stellen dat geen van de verzamelaars betrouwbaar is, want ze waren niet bij Mohamed aanwezig tijdens de gebeurtenissen en allerlei vertellingen, is Ibn Ishaq alsnog de eerste die eruit vliegt, aangezien de Islam in de koran is uitgelegd en Mohamed verplicht is zich aan de wetten van zijn schepper te houden, kan het nooit zo zijn dat hij die wetten overtreedt door bv. 600 tot 900 krijgsgevangenen te doden!!
  Daarom zijn de hadithverzamelaars zorgvuldig te werk gegaan met hadith's samenstellen en ordenen, zelf waren zij er geen ooggetuigen van, dus moesten er strenge criteria aan te pas komen, wil een hadith goedgekeurt worden, daarom zegt men altijd aan het einde van een hadith: "Of zoals de profeet zeide" voor het geval dat een hadith toch een verzinsel is, is men door het uitspreken van het zinnetje gedekt en vraagt daarmee meteen vergeving voor het eventueel onterecht een uitspraak aan de profeet toeschrijven.
  De zes verzamelaars gaan er vanuit dat als een hadith niet in strijd is met de koran en de keten van vertellers en overleveraars geen 'kink in de kabel' vertoont, de vertellers mogen bv. niet slechthorend zijn, lijden aan geheugenverlies, zelf onbetrouwbaar zijn. De keten moet terug kunnen lopen tot de profeet, en het mag niet onwaarschijnlijk zijn dat één van de vertellers de ander ooit is tegen gekomen, (Woonafstand te ver weg etc.)
  Dan nog kan een hadith een verzinsel zijn! Maar de verzamelaars hebben in ieder geval hun best gedaan en de beste bronnen geraadpleegt, ene sheik Mohamed Al-Albani was z'n hele leven beziggeweest een aantal hadith onder de loep te nemen en te beoordelen op echtheid.

  Ibn Ishaq heeft totaal geen rekening gehouden met het bovenstaande, terwijl God afspraken heeft gemaakt via de koran met Mohamed en z'n natie, is het volledig uitgesloten dat Mohamed deze afspraken aan z'n laars heeft gelapt.

  Hans jansen heeft het vaak over de controleerbaarheid van het geheel, de conroleerbaarheid van de hadith's en de Islam in z'n geheel is altijd de koran, zodra er zaken botsen de met koran, is het uitgesloten dat het van de koranontvanger afkomstig kan zijn.

  De verzamelaars toetsten de hadith aan de hand van de koran op waarheidsgehalte en kwamen tot een bepaalde conclusie, zo is de hadith betreft de 70 maagden er wel doorheen gekomen, zonder dat de koran daarover rept, deze hadith kreeg de voordeel van de twijfel omdat de vertellersketen wel klopt.
  Ibn Ishaq heeft dus nergens rekening mee gehouden.

  Het is inderdaad zo, dat bij een onderzoek alle opties open blijven, omdat de betrouwbaarheid van de bronnen en de motieven van de eventuele 'dader' onbekend zijn.

  In geval van de hadith en de daden van Mohamed, is het betrekken van alle bronnen onzinnig, omdat het bekend is waar de profeet zich op baseert, nl. op de koran, dus de uitspaken en de daden die aan hem toegeschreven worden, worden aan de hand van de koran en de geest en de context van de Islam gecontroleerd en getoetst, zolang Ibn Ishaq deze moeite niet heeft genomen, en alles overnam wat anderen afkeurden, blijft hij volkomen onbetrouwbaar.

  Wat de manuscripts betreft, daar is inderdaad niet veel over bekend, maar wat wel bekend is, botst niet met de huidige koran, dat staat vast, de spelling is anders, maar dat is bij iedere taal normaal na verloop van zoveel eeuwen.
  spijtig genoeg werken de Islamitische autoriteiten niet al te soepeltjes mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Ik vrees dat we nu collectief moeten constateren dat Doegewoon/Houssain ongeschikt is om een wetenschappelijk gesprek te entameren en dat hij niet in staat is om onderzoek van propaganda te onderscheiden. Maar het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat ik me daarin vergis, en dat hij dat onderscheid niet wil onderscheiden. In dat geval is hij een leugenaar omdat hij de dingen anders voorspiegelt dan ze werkelijk zijn.

  Om te beginnen is een verzamelaar gewoon iemand die doet wat hij moet doen: verzamelen. "Doegewoon" is onbetrouwbaar bezig als hij bepaalde verhalen weglaat wanneer deze met andere verhalen in strijd zouden zijn. Dan is ie namelijk geen verzamelaar meer want dan laat hij het dogma prevaleren boven onderzoek.

  Los daarvan gaat hij niet eerlijk en oprecht om met de argumenten van de ander. Als ik zeg dat alle geschreven info teruggaat op Ibn Ishaq, en dat eventuele nieuwe info over het leven van Mohammed teruggaat om de gesproken verhalen van plm 250 jaar ná diens dood, dan bedoel ik dus ook gezegd te hebben dat alle geschreven info teruggaat op Ibn Ishaq. En dan wil ik dus ook dat dat gehoord wordt, en dat er niet overheen wordt gekletst.

  Iemand die verhalen verzamelt, en tijdens dat verzamelen alles weglaat waar Mohammed iets doet wat tegen het geloof (van de verzamelaar) ingaat, en die daarna constateert dat Mohammed een lichtend voorbeeld voor het geloof, die heeft op zijn minst wat extra semesters wetenschapsfilosofie of methodologie nodig.

  Het enige wat beklijft is de indruk dat Doegewoon/Houssain de hadithverzamelaar Ibn Ishaq verwijt dattie niet aan zelfcensuur heeft gedaan bij zijn werk. Laat het nou net de wetenschappelijke hoofdtaak zijn van elke wetenschapper om zich daar niet aan te bezondigen!

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ik heb even een artikel geschereven over dit blog. Het staat op http://bluemagics.blogspot.com/2010/03/arabist-jansen-onkunde-of-oplichterij.html

  In dit artikel van deheer Jansen worden een aantal historische fouten gemaakt, zoals het verbranden van de bibliotheek van alexanderie. Hij gebruikt willekeurige citaten om zijn punten te bewijzen. Eveneens als de relatie van Mohammed met Aicha. Hij neemt voorbeelden van de arabische wereld uit de 6de en 7de eeuw en vergelijkt ze daarna met de mooiste voorbeelden uit het westen. Meer details heb ik mijn artikel beschreven.

  Ik vraag mij echt af, of de gemaakte fouten in dit artikel onzettelijk zijn... of is het alleen onkunde?

  BeantwoordenVerwijderen
 37. wat ik altijd zo grappig vind is ,waarom denken niet moslims altijd alles beter over de islam te weten ,dan moslims arabisten moet je nooit geloven ,men moet niet vergeten in d e geschiedenis ,toen de islam kwam ,zij de eerste moslims gruwelijk vermoorde kijk ma na sumaya en har man,krijgsgevanggen en slaven waren alll lang voor de islam en zowel in cristelijk al joodse wetten,de straf die de joden kregen ja dat staat in de koran ,wat mn gruwelijk kan opvatten,maar dat was een vergelding wat zij hun hadden aangedaan,verder mag een moslim ook trouwen met een jood of christen,zou dan wel raar zijn om je eigen familie afte slachten,vraag me ook altijd af,zijn jullie nou gewoon bang voor de islam ,dat er over geschreven word door zoveel niet moslims,of zit er mischien tog een interese,en wat kinderachtig zeg ,ga ma in saudi wonen,hebben jullie t over mohammed en zn 9 jarige bruid ,wat toen normaalste zaak van de wereld was ,kijk wat wij hier hebben in dit land,nix anders dan pedofiele kinder verkrachters,moordenaars,en ga ma door ellende genoeg en zker niet door alleen moslims,waar wij anders nooit last van hebben,laat leven laat leven

  BeantwoordenVerwijderen