Godsdienstoorlog: een eerste inleiding

Van mijn collega Professor Haddad IJzermans ontving ik een afstudeerscriptie van de hand van een zijner meest begaafde studenten over godsdienstoorlog. Ik kopieer hieronder grote delen van het voorwoord; ik heb aan mijn Tilburgse collega’s voorgesteld dit werkstuk een tien plus te geven, en ben nog met hen in overleg. Desalniettemin verdient dit geniale werkstuk het om zo spoedig mogelijk gepubliceerd te worden, desnoods voorlopig alleen maar op een blog. Het licht hoort niet onder de korenmaat!!

Broeders en Zusters: Wij danken God dat Hij ons op het rechte pad geleid heeft, wij loven Hem omdat Hij ons niet heeft geleid op het pad van hen die dwalen en die onder Zijn toorn staan. God leidt wie Hij wil. (…)

Oorlog is de voortzetting van de diplomatie maar dan met andere middelen. Godsdienstoorlog is de
voortzetting van zending en missie, maar dan met andere middelen. Godsdienstoorlogen gehoorzamen net als bridge en schaken aan bepaalde regels, en het verloop, zo niet de afloop, van een godsdienstoorlog is daarom in het voordeel van de groep die de regels het beste kent.

Wanneer de godsdienstoorlog goed afloopt, is het een oorlog die de verliezende partij maar één keer voert. Om een godsdienstoorlog niet langer te laten duren dan nodig is (dat zou immers nodeloos levens van de gelovigen kunnen kosten), is het van belang te zorgen dat de partij die de oorlog gaat verliezen die regels niet kent. De winnende partij heeft zulke oorlogen al vele keren gevoerd, juist daarom zal hij winnen, maar het is dus toch van enig belang de regels voor de vijand verborgen te houden. Het is in dit kader dat de meest volmaakte mens die er ooit geweest is in zijn grote en onuitputtelijke wijsheid gezegd heeft: ‘Oorlog is bedrog’.

Het gaat bij de regels van de oorlog niet om wetten die door mensen bedacht dan wel ontdekt zijn, zoals de regels van het schaken of de belastingwetgeving, maar om door God bij mensen ingeschapen vaste en voorspelbare reacties. De bekendste daarvan is wat de vijand het Stockholm-syndroom noemt. Wie macht over mensen heeft, wint automatisch aan sympathie, en de machtelozen gaan als vanzelf theorieën zitten bedenken waarom de macht hoort te liggen waar hij is terecht gekomen, en waarom het goed is dat de macht ligt waar hij ligt. Dat is heilzaam, want het maakt de overwonnen rustig en houdt hen af van verzet tegen het onvermijdelijke.

Macht en overmacht levert zoals bekend als vanzelf brede sympathie op. Daarom is het goed dat God de olie aan onze kant van de grens onder de grond heeft gestopt, en de vijand van die olie afhankelijk heeft gemaakt voor het voortzetten van zijn zondige levenswijze. Onze geliefde leiders hebben hier al vele malen op gewezen, in woord en in geschrifte.

Het principe van de liefde en de sympathie voor wie machtig is en wint, laat zich ook goed illustreren aan de geschiedenis van de Zionistische entiteit. Zo lang de entiteit op alle fronten won, denk aan de agressieoorlog van juni 1967, genoot de entiteit alle mogelijke vormen van sympathie in Europa en Amerika. Direct na de eerste nederlaag, in oktober 1973 tegen het heldhaftige Egyptische leger dat het Suezkanaal wist over te steken, begon de Europese en Amerikaanse sympathie te tanen.

Deze sympathie is nu op een dieptepunt aan het raken, vooral door de gebleken machteloosheid van de entiteit tegen de gerechtvaardigde lanceringen van raketten, door de dappere bewoners van de Ghaza die zoals bekend zich niet van hun missie laten afhouden door de welvaart en rijkdom die Ghaza worden binnengebracht dankzij de schattingen die de Verenigde Naties, Europa en Amerika aan Ghaza betalen. De helden van Ghaza verkiezen ontberingen, strijd en ten slotte het Paradijs boven de luxe en het bederf van deze wereld dat van buitenaf Ghaza wordt binnengevoerd, merkwaardig genoeg, of misschien juist wel heel logisch, door internationale hulpverlening die plaats vindt op kosten van belastingbetalers in Europa en Amerika.

Net zoals een schaakpartij kent een godsdienstoorlog een beginspel, middenspel en een eindspel. In het eindspel van het schaken gaat het vooral om een overmacht van stukken. Hetzelfde geldt in het eindspel van een godsdienstoorlog. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat al in het beginspel of desnoods in het middenspel een aantal zware stukken geslagen wordt, zodat die in het eindspel geen rol meer kunnen spelen. De moord op Theo van Gogh is hiervan een aardig voorbeeld. We moeten er toch niet aan denken wat hij gezegd zou hebben van sommigen van onze eerwaarde broeders, wijze mannen die het vergund is geweest in Nederland simpele waarheden te verkondigen. Zo’n aanslag kost ons wel iets, het is en blijft een offer, maar het heeft voor jaren een ontnuchterend effect op wie zou willen overwegen ons tegenspel te leveren.

Wat de vijand niet weet, en wij wel, is dat mensen niet tot een nieuwe godsdienst toetreden vanwege de geestelijke rijkdom die deze godsdienst aanbiedt. Hoe zou een toetreder deze rijkdom kunnen kennen voordat hij is toegetreden? Het vereist bovendien jaren van studie voordat zelfs een geboren gelovige zich ten volle bewust is van deze rijkdommen waarvan hij zonder het te weten de wettige erfgenaam en eigenaar is. Nee, toetreding vindt plaats om in het gevlei te komen bij de machthebbers, of bij anderen op wiens waardering de toetreder prijs stelt. De vrouw stelt van nature prijs op de waardering van haar man; wanneer deze laat weten dat hij het op prijs stelt wanneer zij tot het ware geloof overgaat, zal zij gezien haar vrouwelijke aard, dat ten slotte ook doen. Dit is maar een voorbeeld, er zijn vele andere mogelijkheden en situaties. Een kantoorbediende zal wanneer zijn chef hem vraagt mee uit bidden te gaan, niet snel zeggen: ‘Hou je vieze praatjes voor je’.

Aan de mening van een staatshoofd wordt grote waarde gehecht. Er is niemand aan wiens waardering zo veel belang wordt toegekend. Wanneer het staatshoofd eenmaal toegetreden is, volgt de hofhouding haast als vanzelf. Vervolgens de rest van de elite, en zo verder naar beneden. Dit is al vele malen aangetoond, de geschiedenisboekjes staan vol met voorbeelden van ondergeschikten die zonder morren zijn toegetreden. Het probleem nu is dat de meeste volkeren waarmee het ware geloof in contact komt, al een staatshoofd of een regering hebben. Het is niet eenvoudig zo’n staatshoofd of zo’n regering door een gelovig staatshoofd te vervangen, en daarom kan gewone oorlog noodzakelijk zijn. Maar het hoeft niet altijd. Ook een staatshoofd, hoe eigengereid ook, heeft adviezen nodig, en het is hier dat wij de weg naar succes kunnen inslaan. Wanneer de hofhouding in voldoende mate doordrenkt is van ons gedachtengoed, is op den duur alles mogelijk.

Die heersende elite reageert op twee manieren op ons streven om heil en vrede te brengen. De eerste is radicale afwijzing, en pogingen tot ‘ontmaskering’. Dat kan ons eigenlijk weinig schelen, want er is toch niemand die de berichten over het ware geloof gelooft wanneer die afkomstig zijn van radicale extremisten met een ziekelijke fobie. In de ogen van een staatshoofd zijn de berichten van een collega-staatshoofd die het ware geloof aanhangt, betrouwbaarder dan wat dan ook. Het is dan ook duidelijk wat het ware geloof van gelovige koningen en prinsen vraagt.

Maar we moeten er tegelijkertijd wel hard aan werken de ‘ontmaskeraars’ voor te stellen als extremist, radicaal, krankzinnig, lijdend aan ziekelijke fobieën, onwetend, of wat dan ook. De universiteiten kunnen daar goed behulpzaam bij zijn. Wijs op de moeilijke jeugd van wie ons in de weg staat, of op zijn afkomst. Iedereen heeft een afkomst en een jeugd, het kan dus niet missen. Wijs er op dat ze foute vertalingen van de Heilige Schrift gebruiken. Elke vertaling bevat fouten, dat is dus niet echt heel ingewikkeld. Bovendien is onze Schrift lastig uit te leggen. Meestal is onze Schrift voor meerdere uitleggingen vatbaar, een buitenstaander heeft dus al snel de verkeerde uitleg te pakken. Gelukkig is er dankzij Gods grote barmhartigheid één uitzondering: de Schrift is volkomen ondubbelzinnig en helder over de plicht het ongeloof aan te pakken met alle mogelijke middelen.

Probeer de wetten van de doelgroep te gebruiken om zulke ontmaskeraars het zwijgen op te leggen. Met name in christelijke landen is kwaadspreken en het afleggen van vals getuigenis iets dat als verkeerd wordt gezien. Dat het geoorloofd of zelfs verplicht kan zijn wanneer er een hoger doel mee gediend wordt, is zulke mensen onbekend, en van die onwetendheid dienen we rustig gebruikt te maken. Maar genoeg over zulke lasteraars. Ze zullen branden in het Hellevuur, eeuwig daarin vertoevend.

De tweede reactie is meegaandheid. Heersende elites zien op tegen chaos en wanorde. Dreig dat er chaos en wanorde zullen uitbreken wanneer het ware geloof niet de gelegenheid krijgt zich in al zijn glorie te manifesteren, ook waar de voorschriften van het ware geloof vooralsnog in strijd zijn met de heersende wetten en gebruiken. Ontken zo veel mogelijk dat onze regels in strijd zijn met de bestaande regels. Er is bij de doelgroep toch niemand die het kan nazoeken. De gewone juristen van de vijand zijn er te lui voor, of kunnen het niet. Zorg dat wie dat wel kan, zo snel als mogelijk bij ons op de loonlijst komt. Veel kan zo’n namaakgeleerde ons niet kosten, zeker niet gezien in het licht van het hogere doel dat er mee gediend wordt. Zijn hypotheekbank zal ons dankbaar zijn dat wij de aflossing van zijn huisje gegarandeerd hebben.

Richt ook organisaties op, zo veel als maar mogelijk, en koepels van organisaties, en verenig die koepels weer in stichtingen met welluidende namen. Ten slotte een bond van stichtingen, en zo voort. Dat kan ons in staat stellen het geluid van één of twee gelovigen te laten klinken als een symfonie, een oratorium, van protest die vanuit alle hoeken van het land als trompetgeschal opklinkt. Ook rechtvaardigt zo’n wirwar van organisaties en bewegingen, zelfs als het aantal leden beperkt blijft vanwege mogelijke desinteresse bij de gelovigen, het aandringen op het vestigen van enclaves waarin het ware geloof het enige mag zijn. Glorie aan God!

Ten slotte. Ik smeek om Gods barmhartigheden en zegeningen voor een ieder die deze nobele strijd voert. Christenen beschouwen oorlog als zonde; wij weten dat het een goddelijke plicht is die op elke ware gelovige rust. Er zijn Christenen die bereid zijn om ter wille van het behoud van hun verdorven cultuur de zonde van het oorlogvoeren bij het Oordeel op de Laatste Dag in hun debet te nemen, maar hun aantal is gering; net zoals het aantal ware gelovigen dat zich wenst te onttrekken aan de plicht tot strijd, eveneens gering is.

Broeders en zusters, strijd de goede strijd, en niet alleen met de wapenrusting des geloofs, maar met alle tactieken die God in zijn wijsheid geschapen heeft, opdat het een ieder duidelijk zal worden dat de godsdienst van de vrede na de overwinning en de strijd inderdaad vrede brengt. Glorie aan God die de zijnen naar het Paradijs leidt. (…)

29 opmerkingen:

 1. Er zijn islamitische landen en organisaties die heel strategisch proberen om de islam op allerlei manieren in het westen te planten. Dat gaat zeer gewiekst en deze uiteenzetting over de taktieken, zal menig islamitische propagandist en strateeg bekend voorkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Haddad (ken ik niet en heb er niets mee!) kent Hans Jansen??!! En stuurt hem iets??
  Daar word ik helemaal stil van. Ik ontmoette zojuist ook een marsmannetje, van hem kreeg ik door dat Haddad ondertussen premier is geworden, echt waar hoor!

  Dit stuk is natuurlijk voor de Arabische opstanden geschreven. Erg lang geleden geschreven.
  Achterhaald prutswerk is het.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De Protocollen van al-Mumit.....


  De Leo Polak prijs voor deze student..

  Zou verplichte kost moeten zijn op onze scholen in de westerse wereld, over de ware aard van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het door Hans Jansen geschreven verhaal is een beschrijving van hoe een nieuwe ordening realiteit kan worden, en nog wel met behulp van een fictieve professor, uitstekend!
  El Houssain is de ezel aan het melken begrijp ik.Hih, hih, hih.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zeer herkenbaar!
  Beatrix in haar moskee-outfit is al een leider van het volk die 'om' is. Ze heeft de islam alvast 'salonfähig' gemaakt.
  Ook de Leidse hoogleraar die stelt dat de sharia voor 95% gelijk is aan onze wetgeving is herkenbaar!
  We leven gelukkig in andere tijden meer zelfstandig zijn, maar dat de hypotheek afbetaald moet worden...ik herken het persoonlijk..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik moet zeggen heer Jansen de variant die u hier te berde brengt, is van de openingszet tot aan de kennelijke schaakmat om van te smullen. U toont met elke zet aan dat uw voorstudie om deze variant op het bord te krijgen een hecht doortimmerde analyse is gebleken, die u vervolgens met vaste hand voert. Al bij de tweede reactie is het duidelijk dat de buitengewone scherpte van uw openingszetten sommige schakers al op een (voor hun) volledig onbekend terrein lokt en hen volkomen op het verkeerde been zet. Maar het is toch eigenlijk in en intriest - zeker naarmate een hogere graad van geleerdheid wordt aangesproken - dat men zich van een welhaast kinderlijke allegorie moet bedienen, om het evidente punt onder de aandacht te krijgen dat islam onderwerping door middel van godsdienstoorlog nastreeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ha ha ha, heel mooi,het lijkt een beetje op "het project", dat was een programma van de moslim broederschap, buitgemaakt door de Zwitserse geheime dienst, bij een inval bij de Al Taqwa bank.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Taqwa_Bank

  Deze bank is opgericht door de nazi's Ahmed Huber en Francois Genoud ,

  http://en.wikipedia.org/wiki/François_Genoud

  samen met de islamist Youssef Nada.
  Men zegt dat "het project" is geschreven door Youssef Nada en Said Ramadan, ja inderdaad, de pappie van Tariq.
  ( dat je je zoon nu naar een berg/gibli noemt, waarom nou? )

  En Fin, lees zelf maar,

  http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4476

  http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4475

  C.U. Jan

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik geef de links van vorig artikel nog maar een keer,
  want die kwamen niet echt goed door :  Nou, nu dan,

  C.U. Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mijn hemel, computer rage!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Taqwa_Bank

  http://en.wikipedia.org/wiki/Said_Ramadan

  http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4476

  http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4475

  http://en.wikipedia.org/wiki/François_Genoud

  He, he

  Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze blog is gewoon niet goed in Links

  I give up !

  Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/
  François_Genoud

  http://en.wikipedia.org/wiki/
  Said_Ramadan

  http://en.wikipedia.org/wiki/
  Al_Taqwa_Bank

  http://archive.frontpagemag.com
  /readArticle.aspx?ARTID=4476

  http://archive.frontpagemag.com
  /readArticle.aspx?ARTID=4475

  Ik knip ze doormidden.

  Als het nu niet lukt, is het een "gemeen
  complot" van de AIVD.

  Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Geachte heer Jansen,

  Ernstige ironie uw verslag.
  Het zal allemaal niet zo van te voren bedacht zijn zoals u het schetst maar in het proces van de komst van de eerste immigrant tot de situatie nu lijkt de uitkomst er van, van het proces, er veel op. Zal het leiden tot een mohammedaans Nederland en Europa, komt het zover...? In de oude volkswijken van de grote steden is er veel uiterlijk vertoon van de mohammedaan. Mijn observatie in mijn omgeving is dat men niet wil discrimineren maar men wenst met de doctrine verder absoluut niets van doen te hebben. En de oude wijken van de grote steden liggen ver van hun bed.
  Dus ja, de ongeorganiseerde zelf benoemde mohammedaanse leider is druk bezig met de tactiek van zijn god maar zal deze god het kunnen winnen van die andere god, de god van de christen, die toch veel beter lijkt te zorgen voor zijn volgelingen dan die van hen? Zal het uiteindelijk niet zo zijn dat die god de meeste aanhangers krijgt die god is, zoals het in een vrije markt economie gebruikelijk is, waarvoor het credo geldt; de god die de beste waar biedt tegen de gunstigste prijs verovert de markt?

  Gratis en voor niets:

  Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
  Schepper van hemel en aarde,
  van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
  En in één Heer, Jezus Christus,
  eniggeboren Zoon van God,
  voor alle tijden geboren uit de Vader.
  God uit God, Licht uit Licht,
  ware God uit de ware God.
  Geboren, niet geschapen,
  één in wezen met de Vader,
  en door Wie alles geschapen is.
  Hij is voor ons, mensen,
  en omwille van ons heil
  uit de hemel neergedaald.
  Hij heeft het vlees aangenomen
  door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
  en is mens geworden.
  Hij werd voor ons gekruisigd,
  Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
  en is begraven.
  Hij is verrezen op de derde dag,
  volgens de Schriften.
  Hij is opgevaren ten hemel:
  zit aan de rechterhand van de Vader.
  Hij zal wederkomen in heerlijkheid
  om te oordelen levenden en doden.
  En aan zijn rijk komt geen einde.
  Ik geloof in de heilige Geest,
  die Heer is en het leven geeft;
  die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
  die met de Vader en de Zoon
  te samen wordt aanbeden en verheerlijkt;
  die gesproken heeft door de profeten.
  Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
  Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
  Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven
  van het komend rijk.
  Amen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Een vrije markt kan door een maffia of door een overheid verstoord worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. "zelf benoemde mohammedaanse leider is druk bezig met de tactiek van zijn god maar zal deze god het kunnen winnen van die andere god, de god van de christen, die toch veel beter lijkt te zorgen voor zijn volgelingen dan die van hen? Zal het uiteindelijk niet zo zijn dat die god de meeste aanhangers krijgt die god is...."

  Ja, uiteindelijk wel.
  Het onplezierige eraan is echter hetgeen wat tussen nu en dan ligt.
  Waarom een pijnlijke les willen leren, als men zonder kan ?
  Dus waarom in gesprek gaan met bendeleider ijzermans, terwijl de resultaten van Mao en vadertje Stalin meer dan algemeen bekend zijn.
  Waarom willen ondervinden of joden ook ditmaal uit Europa weggepest kunnen worden, terwijl men kan leren uit de geschiedenisboekjes van het gehele Midden-Oosten en Noord-Afrika ? Inmiddels Judenfrei.
  De Joden hebben inmiddels geleerd dat enkel vroom op de knieen de almachtige aanroepen uit kan lopen op een bloedbad. Zij hebben zich uit ondervinding een flinke knuppel aangeschaft.
  Amen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. de leiding en de elite houden niet van wanorde, van chaos.
  En houden niet van waarheid, want dat is te confronterend. Liever wacht men eventele manifestaties van de onwenselijke waarheid af.
  En dan is het te hopen en erop te vertrouwen dat de verantwoordelijken zich niet in slaap hebben laten sussen en de noodzakelijke stappen nemen om de valse tendensen te keren.

  En anders dient de bevolking zelf wakker te blijven, en daarin heb ik toch wel vertrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik heb niet de indruk dat moslimgeestelijken zo vaak liegen over hun bedoelingen.
  Op internet zijn vele duizenden filmpjes te vinden waarin moslimgeestelijken, moslimleiders en "moslimgeleerden" oproepen tot haat, geweld en genocide.

  Het is onze eigen linkse kerk die daar het hardste tegenin gaat. Bijvoorbeeld door te roepen dat er ook enkele, misschien zelfs wel tientallen filmpjes bestaan van moslimgeestelijken die oproepen tot vrede en verdraagzaamheid (mits wij al onze vrijheden afschaffen, natuurlijk). Dat klopt ook wel, alleen; even googelen op die namen en je ziet dat deze "gematigden" heel ergens anders geweld en genocide verdedigden. Denk aan Tariq Ramadan en zijn "gebed voor palestina" waarin naast de geplande genocide op de joden, en passant ook diverse reeds gepleegde genocides in oa Kashmir, Soedan en Algerije worden verdedigd. Niemand heeft hem daarop aangesproken; in plaats daarvan kreeg hij bijna 4 miljoen euro gemeeenschapsgeld om "bruggen te bouwen" tussen de voor- en tegen-standers van islamitisch geweld. Van bruggen bouwen was overigens geen sprake; Ramadan noemde alle tegenstanders van islamitisch geweld "islamofoob", en daarmee was de kous af.

  Maar goed. Leugenaars zoals Ramadan zijn zeldzaam, de meerderheid van de islamitische geestelijken, leiders en "geleerden" is heel duidelijk over wat zij van plan zijn als zij de macht krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ik heb niet de indruk dat moslimgeestelijken zo vaak liegen over hun bedoelingen.
  Op internet zijn vele duizenden filmpjes te vinden waarin moslimgeestelijken, moslimleiders en "moslimgeleerden" oproepen tot haat, geweld en genocide.

  Het is onze eigen linkse kerk die daar het hardste tegenin gaat. Bijvoorbeeld door te roepen dat er ook enkele, misschien zelfs wel tientallen filmpjes bestaan van moslimgeestelijken die oproepen tot vrede en verdraagzaamheid (mits wij al onze vrijheden afschaffen, natuurlijk). Dat klopt ook wel, alleen; even googelen op die namen en je ziet dat deze "gematigden" heel ergens anders geweld en genocide verdedigden. Denk aan Tariq Ramadan en zijn "gebed voor palestina" waarin naast de geplande genocide op de joden, en passant ook diverse reeds gepleegde genocides in oa Kashmir, Soedan en Algerije worden verdedigd. Niemand heeft hem daarop aangesproken; in plaats daarvan kreeg hij bijna 4 miljoen euro gemeeenschapsgeld om "bruggen te bouwen" tussen de voor- en tegen-standers van islamitisch geweld. Van bruggen bouwen was overigens geen sprake; Ramadan noemde alle tegenstanders van islamitisch geweld "islamofoob", en daarmee was de kous af.

  Maar goed. Leugenaars zoals Ramadan zijn zeldzaam, de meerderheid van de islamitische geestelijken, leiders en "geleerden" is heel duidelijk over wat zij van plan zijn als zij de macht krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Inderdaad een interessant stuk denkwerk, ik zag maar een paar echte blunders, een Mohammedaan kan natuurlijk niet praten over God omdat hij daar geen verstand van heeft en omdat hij daar geen voeling mee heeft.

  Het hele artikel ademt toch iets vreemds uit. Ik kan het niet goed onder woorden brengen, het is meer een gevoel. Er spreekt een angst uit voor ontmaskering. Maar toch blijft het hele stuk steeds doordrongen van maffe idioterie. Niet regelrecht alles omdraaien, maar liegen onder een hoek van 45 graden. Een hele kunst. De vraag is wanneer de schrijver van het stuk in lachen is uit gebarsten. Dit kan NOOIT van iemand zijn die NIET schuddebuikend van de lacht achter de tekstverwerker heeft gezeten. Dat is totaal onmogelijk. Ik geeft toe dat er vervalsers zijn die zo lang mogelijk trachten vol te houden dat zij geen onzin vertellen. In alles keurig proberen stijlvast te blijven. Het Nederlands is wel goed, maar de gedachten zijn zo krom dat het maar op twee manieren mogelijk is om dit te volbrengen. Of door een zeer grote discipline, of dat men die onzin zelf ook echt gelooft! Dat er echt iemand is die deze onzin gelooft is moeilijk voor te stellen.

  Een godsdienstoorlog zal er nooit meer komen. Het wordt tijd dat het soort mensen als wat hier in dit stukje wordt gepersifleerd voor eens en voor altijd wakker wordt gemaakt uit hun nachtmerrie, De islam is een ergerlijke soort van oplichting, domme mensen worden voorgelogen over een soort fantasiewereld na de dood, die men alleen maar krijgt als men geluk heeft en als men dingen doet voor een almachtige schepper. Dingen die deze zogenaamde almachtige schepper zelf niet eens kan. Het enige punt is hoe men deze paradox uitlegt aan mensen die hier geen woorden voor hebben. En daarbij geen geen zin hebben om er naar te luisternen.

  Dom zijn is tot daar aan toe, maar een lezing krijgen waarom het gedrag van moslims zo dom is dat is onverteerbaar voor moslims. Ik denk dat veel moslims er wel een oorlog voor over hebben om te voorkomen dat de mensheid inziet dat we hier te maken hebben met een oplichting die zo geniepig is dat hij al eeuwen en eeuwen met succes wordt uitgevoerd, of dat er mensen zijn die zo ergerlijk dom zijn dat men ze alles wijs kan maken. De vraag blijft, is die schrijver van dat stuk alleen maar dom of behoort hij soms zelf tot de groep mensen die de andere moslims gebruiken om beter van te worden? Het eeuwige moslim debacle, wordt men ontmaskert als een oplichter of als een slachtoffer?

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Als -voormalig- docent inburgeren en Nederlands als tweede taal maakte ik voortdurend mee dat de spelregels bepaald werden door de islam.
  Een administratief medewerker van Turkse afkomst gaf de sleutel van de toetsruimte aan Somaliers opdat die daar altijd konden gaan bidden. Ik was de enige docent die iets aan de situatie probeerde te doen, kreeg geen steun van collega's en leidinggevenden en ben uiteindelijk ziek geworden. Ik schreef er onder het pseudoniem Roos Friesland een stuk over op de website Keizers&Kleren:

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. "Een administratief medewerker van Turkse afkomst gaf de sleutel van de toetsruimte aan Somaliers opdat die daar altijd konden gaan bidden."

  Sommigen herkennen inderdaad eerder dan anderen oorlog in een vroeg stadium.
  Een aardig gereedschapsetje voor oorlog: Bedrog, misleiding, vermomming en verrassing.

  En Ron maar vroom bidden....

  BeantwoordenVerwijderen
 22. "Een godsdienstoorlog zal er nooit meer komen."
  [gmpfhff]
  Is al een tijdje bezig,tenminste voor degenen die oorlog als oorlog herkennen.
  Vroeger werd slag geleverd in felrode kostuums met opzichtige vlaggen en bijbehorende erecode.

  De Amerikanen, met overwicht in het luchtruim, echter zijn door arme sloebers op sandaaltjes Vietnam uitgeschopt en hebben sindsdien geen enkele overwinning behaald en behouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. De zelfbenoemde elite is bovenal neerbuigend, neerbuigend tegenover alles en iedereen.
  Het mohammedanisme is zo ongelofelijk primitief dat krijgt geen voet aan de grond in een seculiere maatschappij. Het blijft bij de mohammedaan bij wat solidariteit, lang geen georganiseerde- of guerrilla oorlog alles in de marge: een Turks administratief medewerker met Somaliërs -de Turk is waarschijnlijk net zo neerbuigend t.o.v. Somaliërs als de elite tegenover alles en iedereen, een uitgenodigde mohammed adept door een stel studenten van een universiteit die niemand meer serieus neemt enz.
  De grootste dreiging voor het westen is het westen zelf, ik denk dan aan het streven van de politiek naar een wereldorde met als gevolg een politiestaat. Maar ook in het klein het steeds meer streven naar uniformiteit en conformisme op scholen. Gisteren een stukje op televisie waar op scholen in Italië basisschoolleerlingen wordt bijgebracht toch vooral braaf belasting te betalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. "Het mohammedanisme is zo ongelofelijk primitief dat krijgt geen voet aan de grond in een seculiere maatschappij. Het blijft bij de mohammedaan bij wat solidariteit, lang geen georganiseerde- of guerrilla oorlog alles in de marge."

  Vandaar ontwikkeling van parallele maatschappij. En die dan vervolgens te laten groeien tot groter dan de seculiere.
  Lukt goed en is efficiente strategie. Dus wèl een organisatie en wèl een guerrilla. Eentje zonder wapens, maar met roofovervallen, bijstandsafhankelijkheid, her en der vechtpartijtjes en opstootjes in de lesruimtes..
  En natuurlijk een wekelijkse bespreking op vrijdagmiddag in het kluphuis.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Ook at at van het Goor
  Ik zou het artikel maar serieus nemen . Er staan ook helemaal geen blunders in .
  Het cursief gedeelte is gedeeltelijk waarheid en fictie . Vervolgens vertelt Hans Jansen zelf ( het is namelijk voor 100% zijn schrijfstijl ) wat islamitische godsdienstoorlog is en wat voor 'state of mind' zijn 'soldaten' hebben . Menner Haddad is de kapstok waaraan het betoog wordt opgehangen , het zijn namelijk islamitische regels , wetten en gebruiken voor het voeren van de godsdienst oorlog die tot een superieure-en dominante status van de mohammedaan moet leiden .Haddad die in Nederland verwelkomt wordt door zijn handlangers heeft dezelfde opvattingen als duizenden imams ,sjeiks, mullahs , ayatollahs , mufti's en andere Koran- en sharia geleerden .
  Het doel van de Islam is altijd ,zowel in de geschiedenis als tegenwoordig de onderwerping dan wel uitroeiing van niet-moslims .Dit kun je bijv. heel goed zien door de ontwikkelingen in de afgelopen 1400 jaar van de landen van het OIC te bestuderen . Waar de Islam zich vestigt is het eindresultaat altijd fascisme . Er is geen democratisch liberaal islamitisch land . De Islam wijst democratie af of doet zich in het kader van de godsdienstoorlog voor als democratie . Alleen de regerende linkse multi-kulti club kan het en wil het maar niet geloven . Ze kunnen en willen maar niet begrijpen dat islam gaat over sharia wetten . Moslims zeggen altijd : "jullie hebben door mensen gemaakte wetten " en "wij hebben de wetten door Allah gegeven" . Bestraffingen voor het overtreden van Allah's wetten zijn dan bijv. steniging , amputaties , kruisiging , zweepslagen , onthoofdingen . Het punt is dat ruim 50 islamitische landen dit uitvoeren of willen uitvoeren . Er is maar een reden die de meesten weerhoudt het totaal pakket uit te voeren en dat is de westerse democratische wereld . Iran spreekt de doodstraf uit over een afvallige , KSA onthoofdt een 'heks' etc .In de toekomst zullen ze steeds driester worden , want niemand kan ze nog wat maken , ze hebben geld zat , allemaal inkomsten uit olie . Als iemand zich voor 100% kan inleven in de denkwereld van de Islam dan is het Hans Jansen wel !! Naar mijn mening is dit stuk een goede inkijk in de belevingswereld van een menner als Haddad , Tariq Ramadan en andere oplichters verwoordt door Hans Jansen zelf .

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @VanhetGoor,

  Nooit meer godsdienstoorlog?
  Was het maar waar; er zijn er momenteel een stuk of 20 aan de gang, en "toevallig" draaien ze allemaal om de islam.

  Naast deze èchte (burger-) oorlogen zijn er nog tientallen andere landen die "af en toe" te maken krijgen met islamitisch geweld; aanslagen, pogroms, rellen, etc.

  Jouw reactie bestaat uit een reeks vage beschuldigingen en beledigingen; that's it.
  Uitleggen waarom Jansen eventueel op een bepaald puntje een tikkeltje ongelijk zou kunnen hebben, kun je niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @Piet

  "Jullie hebben door mensen gemaakte wetten . . . , " dat klinkt als een leuk argument, maar wetten zijn nu eenmaal afspraken hoe mensen zich dienen te gedragen. Alle wetten van over de gehele wereld, ook in de islamitische landen mogen dan wel door mensen gemaakt worden, maar Allah is een door mensen gemaakte god. (een god, niet De God)

  Het is jammer dat je het belachelijke van dat oorspronkelijke stuk niet inziet. Het gaat namelijk uit van kolder. Door hier serieus op in te gaan doet men alsof het waarde heeft. Maar het heeft geen waarde omdat het uitgangsprincipe een niet bestaande sprookjesgod is. De blunder die er wel degelijk is bestaat uit de verwarring tussen 'God de Vader' en Allah. Dat zijn twee figuren die net zoveel met elkaar te maken hebben als Mickey Mouse en Jerry (van Tom & Jerry) of desnoods Itchy (van Itchy en Scratchy), En net als bij deze cartoon-figuren zal Jerry nooit Mickey Mouse ontmoeten, of Itchy! De verhalen zijn ook niet uitwisselbaar, door liefde toe te schrijven voor Minny Mouse aan Itchy doet men er blijk van geven geen snars van te begrijpen.

  Het verwarren van Allah met God is een blunder. Of het is een doelbewuste poging om de lezer op het verkeerde been te zetten. In de oorspronkelijke stukken tekst zitten dus of fouten, of doelbewuste opzettelijk gemaakte vergissingen of misverstanden. Volgens de bijbel is God een liefhebbende vader. Volgens de koran is Allah barmhartig, maar hij is niet rechtvaardig en liefde is bij hem net zo min aanwezig als bij een hoer op de kermis. Doordat de schrijver van het stuk opzettelijk een misverstand de wereld in wel helpen zeg ik dat het een blunder is. Mickey Mouse gaat met bloemen naar Minny Mouse. Jerry bewerkt Tom met een hamer, Itchy bewerkt Scratchy met een motorzaag. Als die wraakzuchtige en hardvochtige Allah opzettelijk wordt verward met God dan probeert men de lezer opzettelijk op het verkeerde been te zetten. Of het is een blunder omdat men niet begrijpt dat dit fout is. Of het is een blunder om het lezerspubliek voor dom te verslijten dat men het niet inziet.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ Dandruff
  Je schreef: "Uitleggen waarom Jansen eventueel op een bepaald puntje een tikkeltje ongelijk zou kunnen hebben, kun je niet."

  Ik hoef niet een punt aan te geven waarop Jansen ongelijk zou hebben. Jansen heeft geciteerd. Ik geef alleen dat er fouten c.q. blunders zitten in de oorspronkelijke tekst. Door die oorspronkelijke tekst in zijn geheel te aanvaarden, en als een vaststaand feit onderschrijft, maakt men een vergissing en accepteert men deze.

  Jansen heeft de in die geciteerde afstudeerscriptie genoemde punten niet onderschreven. Hij heeft ons deze punten slechts laten lezen omdat de stellingname in de afstudeerscriptie zeer verontrustend is. Als die student niet ook op die fouten wordt gewezen blijft het misverstand bestaan. Dat is niet alleen nadelig voor die student, maar ook voor iedereen die ooit stukken van hem te lezen krijgt.

  Overigens blijf ik van mening dat een godsdienstoorlog tussen de islam en de beschaafde wereld niet mogelijk is. Er is terreur van de kant van de islam, maar wij in de beschaafde wereld (het vrije westen) gaan nooit voor een god een oorlog voeren. Wij moeten wijzer wezen dan die anderen. De manier waarop wij moeten strijden is alleen met argumenten en op papier. Ik heb al een idee hoe dat af zal lopen, wij verbranden één koran en in Afghanistan vallen 35 doden bij de betogingen daartegen. Kun je nagaan hoeveel doden er zullen vallen als Allah standrechtelijk wordt geëxecuteerd!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @VanhetGoor,

  Ik geloof niet eens dat de citaten uit één bestaande afstudeerscriptie komen. Het zijn soms citaten uit diverse islamitische bronnen (preken, websites, etc), en daarnaast bepaalde islamitische principes, soms wat aangedikt.
  Het is geen vergissing om te weten wat een ander precies wil en waar hij in gelooft, zeker niet als die ander bereid is daar keer op keer oorlog over te voeren.

  Dat is de bedoeling van de column.
  Enerzijds zien we dus ontelbare invloedrijke geestelijken die aanzetten tot haat en geweld, en die ook heel goed uit kunnen leggen waarom dat een essentiëel onderdeel is van het islamitisch geloof.
  Anderzijds hebben we in Nederland een groeiende groep "hoogopgeleide" moslimstudenten die deze haatpredikers serieus neemt en ongegeneerd uitnodigt voor een debat over "extreem rechts".

  Wie de mores van het islamdebat een beetje heeft gevolgd ziet voortdurend voorbeelden van nep-studenten die de meest duistere, middeleeuwse idioterie verkondigen. Maar door de Politieke Correctheid stromen zij gewoon door naar de politiek, de rechtsspraak, worden zelfs hoogleraar.
  Herinner je je dat PvdA-raadslid nog dat in De Pers steniging verdedigde, nota bene als voorzitter van de zoveelste zinloze subsidiespons ("moslims tegen geweld")?
  Het kind had een algemene ontwikkeling van ongeveer 0 (ze dacht ècht dat ook Amnesty International geen moeite heeft met steniging) maar was toch maar mooi raadslid.
  Toegegeven, tussen al die PvdA-ers die homofobie, censuur en terrorisme verdedigen viel ze eigenlijk niet eens zo op.
  Maar toch; Jansen heeft een punt als hij erop wijst dat het plebs doorgaans achter de elite aanloopt. Toen Europese vorsten voor het christendom kozen, volgde de rest vanzelf. Nu kiest onze elite voor de islam, en krijgen allerlei incapabele moslims hoge posities aangereikt.
  Niet raar opkijken dus als er hier op afvalligheid van de islam straks ineens de doodstraf staat. Al Haddad en één van zijn studentjes verdedigden die visie in de Balie en werden toegejuicht door de moslims aldaar; alleen erkende islamcritici gingen daar tegenin. Nu al wordt je voor afvalligheid uit de PvdA geschopt (Jami), en door de hele elite uitgekotst (Hirsi Ali).

  Zoals gezegd, er zijn nu tientallen (burger-) oorlogen bezig die draaien om de islam. Vele honderden "Nederlanders" van vooral Marokkaanse afkomst reisden volgens de AIVD reeds af naar oa Irak, India en Nigeria om te vechten tegen de ongelovigen , of om een opleiding daartoe te volgen.
  Het is uiterst naïef te denken dat die jihad hier nooit vlam zou kunnen vatten.

  Wij vechten niet voor een god nee, maar velen zijn wel bereid om te vechten voor Vrijheid, of simpelweg voor overleving.

  BeantwoordenVerwijderen