Melanie Phillips: Fanatisme, massamoord en links

Ingekomen_stukken_small
Op de Duitse tv zijn islam-critici islamhaters. Overal dezelfde oneerlijk demagogie die nooit enige tolerantie van moslims vraagt.

In de nasleep van de Noorse wreedheid en de reactie die erop is gevolgd, heb ik wat meer over haat, fanatisme en morele verwarring nagedacht.

Het zou niet nodig moeten zijn om te zeggen, maar dat is het wel en er kan geen enkel excuus, rechtvaardiging of reden zijn voor de gruweldaad die door Anders Behring Breivik is gepleegd.

De reden dat het helaas wel nodig is om het te zeggen, is dat ik al te veel gluiperige dubbelzinnigheden hierover heb gelezen, in de trant van 'Ja, het was inderdaad een meest verschrikkelijke wreedheid en men voelt de pijn voor die arme slachtoffers, maar de Noorse politiek ten aanzien van Israël stinkt wel. De Arbeiderspartij van Noorwegen stinkt / het land van Quisling, hou maar op / de islamisering van Europa stinkt / het was slechts een kwestie van tijd, voordat iemand werd aangezet door het wegkijken van de publieke opinie, om zo iets te doen'.
Elke variant van een dergelijk 'ge-jamaar' leidt onontkoombaar tot een soort van excuus voor de gruweldaad, ook al weet je het nog zo goed aan te vullen met passende uitingen van afschuw. Elke bezorgdheid over de walgelijke reacties van de Noorse ambassadeur over Israël of de Europese islamisering of iets anders is een totaal andere kwestie en moet worden aangepakt via het democratische proces van het argument, overtuigingskracht en het publieke debat.

Niet alleen kan massamoord nooit worden verontschuldigd, maar het idee dat 'het slechts een kwestie van tijd was, voordat iemand werd aangezet om zoiets te doen’, is op zichzelf al zo onzinnig dat het obsceen is. Ja, er zijn een heleboel mensen in Europa die boos zijn - erg boos inderdaad - over een heleboel dingen. Sommigen van hen zijn fatsoenlijke mensen, die van woede koken, omdat ze rechteloos worden gemaakt door een hele politieke klasse die vastberaden lijkt om hun beschaving te vernietigen. Sommigen van hen hebben sterke onaangename of racistische opvattingen over sommigen van hun medemensen. Sommigen van hen zijn zo kwaad dat ze zich bij politieke groeperingen kunnen aansluiten die zodra ze de kans krijgen, hun toevlucht nemen tot geweld en vandalisme (ik moet denken aan allerlei rellen van de BNP, EDL of de anti-globaliseringsbeweging). Maar hoe gewelddadig hun gedrag ook kan zijn, ze zouden niet naar een jeugdkamp reizen, tegen jongeren zeggen dat ze zich op een plek moeten verzamelen, om vervolgens met dum-dum kogels het vuur op hen te openen.

De suggestie dat de daad van Breivik komt door politieke woede – of zelfs maar door het lezen van denkers, zoals John Locke, John Stuart Mill of Winston Churchill - is eerlijk gezegd zelf een oordeel dat psychiatrisch onder de loep moet worden genomen. De man is ofwel in de greep van een psychose of hij is een psychopaat - met andere woorden, een duidelijk abnormale persoonlijkheid die niet in staat tot menselijke gevoelens van empathie is (ik wed op het laatste). Wat hij zelf zegt over zijn eigen mening of gedachten, houdt geen stand bij een psychisch onderzoek. Toch denken in het hele Westen blijkbaar intelligente mensen niet alleen dat hij rationeel handelde, maar doen zelfs hun uiterste best om naar aanwijzingen te zoeken om hem te duiden. Zeg mij heel langzaam na: Breivik vermoordde geen tientallen tieners, omdat hij ideologisch het cultureel marxisme bestreed, nee hij schoot ze neer, omdat hij duidelijk geestelijk niet in orde was.

In de Wall Street Journal, maakt Bret Stephens een goed punt - en hij verklaart ook waarom de razernij van de demonisering die wordt gericht op schrijvers en denkers, van wie de namen even snel in Breivik's 'manifest' via de zoekmachine waren opgezocht, zo verachtelijk, en ook zo dom is. Waarbij opgemerkt dient te worden dat Breivik noch christen, noch conservatief was, maar wel de bedoeling had om een ​​apocalyps te creëren, Stephens schrijft over deze bijzondere pathologie:

Wat het wel is, het is chiliast: het geloof dat er allerlei verlossende mogelijkheden liggen direct na een toestand van een onbeschrijfelijke chaos en lijden. Bij zijn arrestatie, noemde Breivik zijn daden 'afschuwelijk maar noodzakelijk’. "Stalin en andere marxisten zo veracht door Breivik, hadden hetzelfde kunnen zeggen over de partijzuiveringen of het uitmoorden van de koelakken.

Dit is de politiek die grotendeels ons tijdsgewricht heeft bepaald, en die conservatieven juist heel vaak hebben bestreden. Om islam-critici zo aan de naam Breivik te koppelen, is erger dan laster, het is een concessie aan een moordenaar die pretendeert intellectueel verfijnd te zijn. En het is duidelijk dat men dan ook niet begrijpt, waar het werkelijk omgaat.

Inderdaad. Dat is de reden waarom de relatie tussen zelfs het ultranationalistische denken en daden van terreur juist heel anders is dan de relatie tussen het islamitische radicalisme en de islamitisch daden van terreur. De eerste vorm van terreur is terrorisme dat wordt gepleegd om verschillende en beperkte doelstellingen te bereiken. De laatste vorm van terreur heeft tot doel een apocalyptisch effect tot stand te brengen om zo een perfecte wereld te bereiken. De eerste vorm terreur kan vreselijke gevolgen hebben, maar is toch in principe rationeel van aard, omdat haar doel, weliswaar schadelijk, maat toch haalbaar is. De laatste vorm van terreur is in principe irrationeel, omdat haar doel een utopische fantasie is. Dus degenen die in de greep van de chiliastische ideeën zijn en apocalyptische fantasieën hebben, zijn gekken of psychopaten, en dus is het belachelijk om te schrijven dat het pathologisch moorddadige gedrag van Breivik zou voortkomen uit politieke woede, zoals men dat wel zou doen in het geval van Stalin, Hitler of Ahmadinejad.

Er is echter nog een ander aspect van de eeuwenoude manier van denken die niet over het hoofd moet worden gezien. In mijn boek The World Turned Upside Down: The Global Battle over God, Truth and Power (De Wereld op zijn kop, de wereldwijde strijd over God, de Waarheid en Macht) geef ik een uitvoerige beschrijving van de eeuwenoude fantasieën van niet alleen de hedendaagse islamisten, maar ook van het moderne links. (met dank aan professor Richard Landes, die met mij uitvoerig de chiliastische theorieën besprak, toen ik zo'n twee jaar geleden met het schrijven van mijn boek bezig was, en wiens eigen prachtige boek hierover Heaven on Earth: The Varieties of Millennial Experience (De Hemel op Aarde: Varianten van het chiliastische denken) net is uitgekomen).

Alle totemistische geloofsbelijdenissen van de huidige 'progressieve' klassen - milieubeweging, egalitarisme, multiculturalisme, antizionisme en ga zo maar door - zijn chiliastisch, en wel doordat ze allemaal proberen om op hun eigen manier de perfecte wereld te bereiken (net als toentertijd, de Inquisitie, het stalinisme en het fascisme).

Bijgevolg heeft de huidige militant seculiere linkse beweging enkele verbazingwekkende overeenkomsten met zowel moderne islamisten als middeleeuwse christelijke fanatici. Er is hetzelfde geloof in de geopenbaarde waarheid - Geopenbaard, dat wil zeggen voor hen alleen - waarbij niemand van mening mag verschillen. Iedereen die ontkent, is een ketter en moet worden uitgeschakeld. Omdat links gelooft dat zij de deugt vertegenwoordigt - op grond van haar verlangen naar een perfecte wereld – is iedereen die het er niet mee eens is of het bestrijdt, het kwaad. Omdat het manicheïstisch is, is iedereen die niet links is rechts (zelfs als men in feite liberaal is). Dus allen die zich verzetten tegen links, is kwaadaardige rechts volk dat moet moeten worden uitgeschakeld. Dat is voor links een moreel project.

Zij zijn dus in feite een moderne seculiere inquisitie. Ze zitten in dezelfde gedachtegang als de religieuze en politieke totalitaire tirannieën van het verleden. Ze maken in dit opzicht gemene zaak met de islamisten die juist een agenda hebben die een dodelijke dreiging voor het leven, vrijheden en dierbaarste overtuigingen van de linksen vormt. Zij delen een soortgelijk gesloten denksysteem dat volledig in strijd met de rede is en iedereen uitschakelt die kritisch is door middel van vergelijkingen met de monsters uit de geschiedenis en Anders Behring Breivik.

Dat is ongetwijfeld de reden waarom links met niets ontziende vreugde op de Noorse gruweldaad duikt en een golf van vervormde feiten, demonisering, irrationaliteit, haat en pure bloeddorst over iedereen uitstort, toen ze in het geraaskal van Anders Behring Breivik de perfecte stok zag die ze zou kunnen gebruiken om degenen mee te slaan die weigeren zich over te geven aan cultureel totalitarisme. Dus degenen onder ons die vechten voor het leven, vrijheid en tegen de vijanden van de westerse beschaving worden - en door middel van veel gesuggereer ook de vele miljoenen die onze opvattingen grotendeels delen – op een groteske wijze neergezet als aanzetters tot massamoord en wel juist door diegenen die daadwerkelijk religieuze fascisten en genocidale gekken faciliteren en die mensen die zich daartegen verzetten, het zwijgen willen opleggen.

De verschrikkelijke daden van een Noorse psychopaat zeggen ons bijna niets over onze samenleving. Maar de reactie op die wreedheid zegt ons daarentegen veel meer.

Melanie Phillips

Bron 

Vertaling: Rudolf

5 opmerkingen:

 1. Erg lang stuk..

  Breivik is naar mijn idee ontspoord, en geen gruwelijke gek. Hij gebruikt de ideeeen van anderen om zijn eigen construct te maken, maar het is ijdelheid te denken de wereld met rondschieterij te kunnen veranderen. John wayne is allang dood.

  Het chiliasme is een interessante insteek. Het verschijnsel deed zich vaak voor (Pol Pot, de chinese culturele revolutie etc). Jammer inderdaad dat nu een anti-linkser deze "methode" gebruikt.

  En dat de linkse inquisitie dit voorval - triest, maar wekelijkse kost in pakistan en afghanistan - misbruikt, is een veel gedane observatie, die ook weer jammergenoeg geen effect zal hebben omdat links blind is voor eigen falen en meent dat Hitlervergelijkingen alle niet welkome gedrag beschrijft.
  Daarmee zichzelf als objectieve beschouwer afserverend.

  Ben nu wel benieuwd hoe de noorse vrouwen tegen verkrachtingen beschermd gaan worden, en hoe eerwraak in nederland voorkómen gaat worden ipv bestraft ( http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/308989/In-brand-gestoken-vrouw-Delft-slachtoffer-eerwraak.htm )

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Doorwrocht geschreven stuk. Mooie eindconclusie. Bedankt voor de vertaling!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "De verschrikkelijke daden van een Noorse psychopaat zeggen ons bijna niets over onze samenleving. Maar de reactie op die wreedheid zegt ons daarentegen veel meer."  Wiki:
  "Bij een psychopaat ontbreekt de capaciteit om emoties zoals schuld of wroeging te voelen omdat ze niet kunnen empathiseren met anderen. Het gedrag van een psychopaat laat zich vooral tonen in sterk egocentrisch gedrag, waarbij het eigenbelang altijd boven dat van anderen gaat. Dit kan op een duidelijk zichtbare wijze gebeuren, maar het kan ook zo zijn dat men zich schijnbaar aardig en sociaalvoelend voordoet om daarmee te bereiken dat er later rechten of gunsten kunnen worden geëist. Een ander kenmerkend verschijnsel is dat zij zo manipuleren dat de ander dat niet direct in de gaten heeft en zich ongewild voor “het karretje” laat spannen.

  Een heel specifiek verschijnsel bij psychopathie is het ziekelijk liegen. Een psychopaat kan een uitgebreid web van leugens vertellen om daar later zijn voordeel mee te kunnen doen. Hij kan bijvoorbeeld iemand financieel voordeel of romantiek in het vooruitzicht stellen, maar het verantwoordelijkheidsgevoel om aan de geschapen verwachtingen te voldoen, ontbreekt volledig. Het komt voor dat het liegen zodanig een tweede natuur geworden is, dat het ook gebeurt zonder dat de psychopaat er een concreet plan of doel mee heeft. Opvallend is voorts dat zij zich enerzijds gedragen als mensen die in de hoek zitten waar “de klappen” vallen en anderzijds zich voordoen als iemand die “het gemaakt” heeft."

  Is Breivik een psychopaat ?
  Is het geen "ja, maar", maar "or else" ?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Melanie Phillips heeft gelijk, haar boek The world turned upside down is aan te bevelen. Het zijn vrouwen als zij en Anna Politkovskaya die ons uit de droom helpen.

  BeantwoordenVerwijderen