Met of zonder

Zijn Nederlanders eigenlijk gehecht aan het bestaande stelsel van uitkeringen? Wat zou er gebeuren als de Nederlandse belastingbetaler de keus kreeg tussen een laag tarief - met als nadeel dat hij nooit een uitkering toegekend zou kunnen krijgen, en een hoog tarief - waarbij het recht op uitkeringen bij eventuele averij behouden blijft? Iedereen weet intuïtief wat het antwoord op die vraag zal zijn.
Maar dat is toch zielig, mensen zonder inkomen? Wie zwak is, heeft toch recht op hulp? Dat klopt, een naaste in nood moet geholpen worden. Maar hier is er iets interessants aan de hand. Het gebod tot naastenliefde is ontleend aan een vroeger in Nederland populaire godsdienst, te weten het christendom, maar het gebod is door moderne ongelovigen los en à la carte overgenomen uit het totale aanbod van christelijke geboden en leerstellingen.

Binnen het christendom maakt het gebod deel uit van een groter geheel. In dat grotere geheel zit niet alleen blote naastenliefde, maar ook de plicht om als werker in de wijngaard te arbeiden, en wel ‘in het zweet uws aanschijns’. De manier waarop de moderne ongelovigen het gebod tot naastenliefde uit het christendom losgemaakt en verabsoluteerd hebben, zonder enig tegenwicht, leidt tot verstoring van het maatschappelijke evenwicht. Kijk om u heen.

Christenen zouden er goed aan doen zich niet door de moderne ongelovigen te laten chanteren met het verwijt dat zij niet voldoende liefde voor hun naaste voelen wanneer ze de omvang van allerlei vormen van hulp willen inperken. Wanneer de staat met behulp van de verzamelde belastingpenningen betalingen verstrekt aan anonieme volslagen vreemden – dan is dat géén naastenliefde in de christelijke zin des woords.

Op dezelfde manier is het evenmin een bewijs van een gebrek aan naastenliefde wanneer iemand tegenzin heeft in het doen van betalingen aan anonieme vreemden. Zulke tegenzin is een blijk van gezond verstand, en past dan ook uitstekend binnen de opbouw van de christelijke leer. Want wie hulp ontvangt, dwingt anderen voor hem te werken. Is dwangarbeid legaal?

Het is niet waarschijnlijk dat er in Nederland ooit een referendum gehouden zal worden over de vraag of de belastingplichtigen de mogelijkheid geboden moet worden om een belastingtarief te kiezen met of zonder recht op uitkeringen. Het is dan ook de wal die het schip zal moeten gaan keren.

21 opmerkingen:

 1. De wal is het schip aan het keren. En het heet crisis. Geweldig!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. en ook een keuze van een belastingtarief waar je niet hoeft te betalen voor

  het geldslurpende, inefficiënte, kwalitatief slechte onderwijs.
  - ook een keuze om geen premie voor de aow te betalen.
  - geen premie voor verzorgingshuizen en andere voorzieningen voor hangbejaarden.
  - geen belasting voor asielzoekers.
  - geen aow voor mensen die stelselmatig haatzaaien naar een bevolkingsgroep en het leuk vind deze te beledigen.
  - geen geld voor gevallen salonsocialisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Trias politica. Scheiding der machten . In Nederland is die scheiding niet evident. De staat benoemt de rechter, de staat voert wetten uit, heeft het monopolie op geweld, creatie van geld, belasting,enz En de nederlandse staat weet zich vertegenwoordigt in de rechtgevende macht, de Tweede Kamer, daar de overgrote meerderheid der leden vroeger ambtenaar is geweest of dat in nabije toekomst zal worden ( burgemeester, commissaris der Koningin, of vergelijkbare baantjes zoals voorzitter van de HBO-raad).
  In Nederland is groenteboer, slager, timmerman, manager,dokter, advocaat,ingenieur een normaal beroep. Het beroep van rechter is verdwenen, opgeslokt door de staat. Net zoals die van miltair of politieagent. Hoewel die laatste zijn exclusieviteit als ambtenaar ondergraven ziet in concurrentie met 'particuliere' beveiligers.
  ( en dit is nog maar het begin).

  Wat is er mis mee met het voorstel dat eenieder bij wet
  A verplicht zal worden om een deel van het inkomen te besteden aan verzekeringspremies voor verlies van baan, bij plotselinge ziekte en onontkombare ouderdom.

  B
  Met daarnaast de verplichting om reserves aan te leggen voor en ter grootte van kinderbijslag, onderwijs en eventuele universitaire studies.
  C
  Een communitaire belasting voor probleemgevallen/ medeburgers die buiten de boot dreigen te vallen.

  A en B worden buiten de staat om uitgevoerd.
  C, is voor uitzonderlijke gevallen en dus zeer gering in hoeveelheid, mag dan eventueel door de staat verzorgd worden.

  Dat betekent een verlaging van de belastingdruk met vele tientallen procenten.
  Dat hoeft geen financieel voordeel op te leveren, zeker niet, maar wel een enorme vooruitgang betreffende de vrijheid van mening/expressie.

  De burger houdt zijn belastinggeld in de knip, maar kiest/koopt zijn eigen ziektekostenverzekeraar, eigen openbare orde handhaver, enz.
  net zoals hij/zij dat vandaag doet bij autoverzekeringen, bedrijfs- en brandverzekering, bedrijfsadviseurs, enz. De geldstromen worden er niet per se minder, maar verleggen zich buiten de staat om.
  Niet noodzakelijkerwijs goedkoper, maar vrijer.
  Er is geen reden meer voor de staat om voor al die (maatschappelijke)functies het monopolie op te eisen.
  Burgers dwingen hun ondergang te bekostigen is een slecht verdienmodel.

  Terug naar de tiende penning.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoe justitiele instellingen van Belgie instorten zie vandaag de herhaling van "Terzake".

  In alle vrolijkheid vergadert de tweede kamer over het verminderen van bestuurlijke lagen. Tenslotte wil de burger minder bureaucratie.
  Men stelt voor om NH, Utrecht en Flevoland bij elkaar te voegen voor efficienter bestuur.

  Dit is een LEUGEN.

  Men stimuleert de vorming van een eurregio. Alle andere provincies behoren al tot een euregio (zie wiki euregio) en zo wordt Nederland aan stukken gesneden en over europa verdeeld.
  Einde van een periode die begon in 1581 (zie wiki: acte van verlathinge).

  Keer op keer is de politiek duidelijk gemaakt dat Nederlanders de EU niet lusten, maar men blijft stoicijns en blijft hondstrouw de Europese machthebbers dienen. Ten koste van de Nederlandse belastingbetaler.

  In plaats van euregio's zou de tweede kamer zich beter zorgen moeten hebben over haar toekomstige overbodigheid.

  "We raken Nederland kwijt !"

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Brrrrrr

  Van dit soort stukjes krijg ik jeuk op plekjes waar de zon niet veel schijnt.
  Ik dank de spreekwoordelijke God dat dit soort eng bekjes gedachte geen algemeen goed zijn in Nederland.
  Bah heel erg bah!!!!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat jammer toch dat Paul Cliteur niet meer navolgers krijgt!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In NL maakt men de sterken zwak en de zwakken lui.
  Nog ff en de wal keert dit proces en dan is er geweld.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Toen Flavius Claudius Julianus, geboren te Constantinopel, zoon van een stiefbroer van Constantijn de Grote, in AD 361, na de dood van Constantius Augustus, aan de macht kwam, probeerde hij stelselmatig zijn rijk te repaganiseren. Zo ontwierp hij in functie van Pontifex Maximus voor zijn priesters voorschriften gebaseerd op voorstellin¬gen van Cybele en Attis, Mitra en Griekse wijsgeren, en droeg hij hen ook op de goede werken na te volgen. Dat te doen rechtvaardigde hij niet in termen van medelijden (aalmoes), maar fundeerde hij op begrippen als ‘gelijkwaardigheid, broederschap en liefde voor de medemens, net zo als de Griekse wijsgeren’ - en onze humanisten - ‘en hij beroept zich op Homerus en de orakels van Apollo.’ Daarvan schrijft Bidez: ‘de ondervinding waarop hij zich beroept, is toch die uit het christelijk leven, en feitelijk stelt hij aan de hei¬de¬nen de christelijke weldadigheid tot voorbeeld. (Hij had) met een opmerkelijk juist begrip ingezien wat in zijn tijd het meest doeltreffend middel was om de nieuwe godsdienst te laten doordringen.’ (Bidez, J., KEIZER JULIA¬NUS, Spec¬trum, Aulaserie, p. 31).

  Geloofwaardig is hierna [de veronderstelling dat humanisten c.s. met de Christenen op het punt van naastenliefde concurreren. De humano’s willen eens even laten zien dat zij daar beter in zijn. Dit inzicht biedt perspectief. Daarin is het mogelijk te achterhalen waarom ‘het zo maar weggeven’ in de moderne tijd zo'n hoge vlucht heeft genomen. Macht en aanzien van het formele, georganiseerde Christendom in Nederland - en elders - zijn afgenomen; de mensen nemen liever dagelijks astrologen¬blaadjes door dan dat ze een rozenkrans bidden. In deze toestand van verval hebben seculiere krachten de estafettestaf in de hordeloop zonder finish overgenomen. Religieus los geslagen geven ze zich over aan de passie van de gift, die zich tot een pathologie van onze samenleving heeft ontwikkeld. Naastenliefde? Neen, ze competeren om het eraan verbonden respect en de aanhang die dat brengt. Deze vorm op de Christenen te veroveren, zonder de inhoud van Christus, is het doel. Edoch, geven in de zin van de absolute gift is en blijft gevaarlijk libidineus. Je raakt er opgewonden van en daarna opgeblazen als je die perverterende lust zijn gang laat gaan. Bedenken we met het oog op zo’n fataal gevolg dat de Potlatch aan een Indiaanse aristocratie is voorbehouden. En het was met goede bedoeling dat de allochtone Canadese regering een tijdlang het houden van potlatches heeft verboden.
  Trouwens, het staat in de Bijbel hoe bedwelmend de cultuur van de gift is en hoe slecht het met je kan aflopen als je toestaat dat haar roes zich van jou meester maakt. Ananias en zijn vrouw Saffira kostte het hun leven (Handelingen 5). Maar dat was in tijd dat de kerk zich nog waar moest maken. Naderhand leerden haar predikers en dienaars het wel. En het verhaal van dat ongelukkige echtpaar als een schier-anecdotisch incident te bagatelliseren, lijkt mij onjuist. Het blote feit dat het in het boek ACTA APOSTOLORUM is opgenomen, pleit ervoor aan te nemen dat de Kerk zich reeds vanaf haar prille ontstaan van het mogelijke kwaad van de gift bewust is geweest. Ananias en Saffira dienden ter voorbeeld, als daders anex slachtoffers van een ideologie met haar gevaarlijke boodschap van de absolute gift.
  Moderne gevers zouden er goed aan doen zich te bezinnen op de aanwezige graad van immuniteit tegen de giften bij de mensen die ze ermee bekogelen. Het wegschenken van andermans bezit is een rage van onze tijd. De ellende die onze ontwikkelingshulp teweeg heeft gebracht – bevolkings-explosies - is niet meer te overzien.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Misschien kunnen we in Nederland Duitsland kopiëren wat betreft de zogenaamde 1euro jobs . Alleen een uitkering in combinatie met een 1 euro job . Mensen die gewerkt hebben behouden hun arbeidsritme en degene die nog nooit een poot heeft uitgestoken leert wat arbeidsritme is . Je krijgt dus alleen een uitkering als je je de rest van de week inzet voor 1euro per uur . Stel je voor dan heb je 40 euro in de week extra + je uitkering . Dit lijkt mij toch wel heel verleidelijk om zo goed mogelijk je best te doen , de adrenaline zal door je aderen spuiten , wat zal er een energie vrijkomen !!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. [Iedereen weet intuïtief wat het antwoord op die vraag zal zijn. ]

  Het citaat toont goed aan dat veel mensen de neiging hebben de eigen mening te verheffen tot algemene waarheid, en te menen dat een overgrote meerderheid van het volk die mening met hen deelt. Ik waag namelijk ernstig te betwijfelen of de suggestie van Jansen hier juist is.

  Het toont wederom aan dat Jansen als wetenschapper compleet faalt. Een beetje socioloog zou zich bewust moeten zijn van dit proces van projectie van de eigen mening op de massa - maar Jansen kennelijk niet. Desalniettemin moet ik constateren dat Jansen wel iets geleerd heeft: hij zit tenminste niet meer op leugenachtige wijze te suggereren dat zijn eigen meningen vallen onder de algemene wetenschappelijke consensus der sociologie. Bij een vorige column was hij niet mans genoeg om hier toe te geven dat hij gebluft had, maar nu lijkt hij toch minder snel geneigd om de vingers opnieuw op zo'n manier te branden.

  Natuurlijk voelt vrijwel iedereen intuitief een afkeer wanneer hij belasting moet betalen - dat is echter wat anders dan Jansen beweert. De meeste mensen zijn namelijk in staat tot verdere reflectie dan slechts een enkele dimensie en een onderbuik diep, en realiseren zich dat belasting een noodzakelijk kwaad is, waar meer dingen mee gebeuren dan uitkeringen van betalen en "luiwammessen spekken" .

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Het toont wederom aan dat Jansen als wetenschapper compleet faalt. Een beetje socioloog zou zich bewust moeten zijn van dit proces van projectie van de eigen mening op de massa - maar Jansen kennelijk niet."

  neen, Jansen toont aan dat naastenliefde geen deugd hoeft te zijn.
  Het is het zeker niet indien blote naastenliefde. Dus naasteliefde zonder de rest van het complex.

  Men heedft hert graag over rechten. mensen rechten, rechten op een uitkering, recht op studiefinanciering.
  Maar tegenover een recht staat altijd een plicht. De plicht zorgt er voor dat het recht gerealiseerd kan worden.
  Met een vlaktax van 44% is het een beetje raar dat burgers die werk hebben gedwongen worden om de centen voor een culturele manifestatie op te moeten hoesten. Of voor de kosten van een (poop)concert moeten opdraaien, terwijl ze zelf nooit in de gelegenheid zijn iervan te kunnen profiteren.

  Sociale voorzieningen zijn uitstekend hoor, maar voor mensen in de knel. Niet voor mensen die niet willen werken of mislukt zijn omdat ze ipv te studeren tot tien uur sávonds op straat gevoetbald hebben.
  Belastinggeld dient ook niet voor het speeltje van politici genaamd europa of oefenmissie Libie.
  Het is niet in het belang van de gemeenschap en zonder instemming van diezelfde burger.
  Het is democratie gedefinieerd als éénmaal per vier jaar knopje drukken.
  Dat is wel erg cynisch.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. " De meeste mensen zijn namelijk in staat tot verdere reflectie dan slechts een enkele dimens..."

  Doe es voorbeeld geven.
  Waarom moet ik gedwongen worden ( te werken) om subsidies op te hoesten opdat multinationals korting kunnen krijgen indien EU wordt bevorderd ?
  Waarom moeten multinationals vrijwel geen belasting betalen, terwijl de middenstand zucht onder een immense belastingdruk ?
  Waarom moeten sommige autobezitter geen wegenbelasting betalen omdat zijn een politiek correcte auto hebben gekocht. Is dat nu solidariteit of dwingelandij ?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik meen dan wel 'in staat zijn tot verdere reflectie dan slechts een onderbuik diep' maar ik zou een referendum over de belasting zeer toejuichen, juist omdat ik me realiseer dat 'met belasting meer dingen gebeuren dan er uitkeringen van betalen en "luiwammessen spekken'.
  Dat is het hem nu juist: ik zou willen dat ze niet gebeurden! Ik zou willen dat we al die dingen zèlf gingen doen, ipv ze over te laten aan spilzieke, verwaten mannetjes die met ruime gebaren gebaren maken van mijn geld. Wie zonder ooit verantwoording af te hoeven leggen de vrije beschikking heeft veroverd over anderman's geld; wie gaandeweg is gaan geloven dat hij met zijn cronies belastingpenningen zonder inspraak van uitgeknepen burgers naar goeddunken over de aardbol mag spreiden ihkv de nagestreefde mondiale herverdeling, die is ongeveer net zo'n betrouwbare zaakwaarnemer als de puber die alleen werd gelaten met de autosleutels en de sleutel van de drankvoorraad..als ik PJ O'Rourke even mag parafraseren

  Zouden wij kunnen beslissen over de taken die wij aan de overheid in handen willen geven dan vlei ik me met de gedachte dat mensen inderdaad liever zelf bepalen wat er met hun geld gebeurt.
  Ik weet zeker dat zij dat zelf veel beter kunnen dan de overheid, en veel goedkoper ook nog. Ik hoop dat die dag ooit komt - dat wij de crypto-marxisten van velerlei pluimage ooit het bos in sturen, en onze eigen zaken gaan bestieren, voor het te laat is en er geen steen meer van flatgebouw Holland op de andere staat

  BeantwoordenVerwijderen
 14. "Desalniettemin moet ik constateren dat Jansen wel iets geleerd heeft: hij zit tenminste niet meer op leugenachtige wijze te suggereren dat zijn eigen meningen vallen onder de algemene wetenschappelijke consensus der sociologie. Bij een vorige column was hij niet mans genoeg om hier toe te geven dat hij gebluft had, maar nu lijkt hij toch minder snel geneigd om de vingers opnieuw op zo'n manier te branden. "

  Hmmm vingers branden.

  Doe ik een voorstel.
  Rinke, steun je Wilders om in 2012 het kabinet te dwingen om een referendum te laten uitschrijven onder het motto: "geen cent naar Griekenland" op straffe van een andere volksraadpleging genaamd "verkiezingen !". De stekker eruit, jobs natte droom.


  "Natuurlijk voelt vrijwel iedereen intuitief een afkeer wanneer hij belasting moet betalen ..."

  Niet als men het inzicht voor de noodzaak er van deelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @sirik: U geeft vooral voorbeelden van het besteden van overheidsgeld waar U het niet mee eens bent. Die voorbeelden kan ik ook genoeg opnoemen, al betwijfel ik dat er enig overlap zit tussen Uw voorbeelden en mijn voorbeelden.
  Voor iedereen zijn er wel voorbeelden op te noemen waar men het niet mee eens is.
  Punt is meer: is de allocatie van overheidsgeld zo'n foute boel, dat we tot de conclusie moeten komen dat we toe moeten naar "zo min mogelijk overheid"? Of denken we dat we die allocatie kunnen bijsturen.
  Ik denk dat U met Uw mening neigt naar het eerste. Ik denk dat dat te veel het kind met het badwater weggooien is. Overheden doen veel fout, dat is waar. Ik meen echter dat ze een noodzakelijk kwaad zijn, en dat ze nodig zijn om bepaalde zaken in goede banen te leiden. In wezen bent U veel idealistischer dan ik: U gelooft dat het automatisch beter zal gaan met de wereld als we overheden zo veel mogelijk afschaffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Paardestaart: U legt een grenzeloos vertrouwen in de bevolking aan de dag. Ik deel dat vertrouwen niet. Ik ben het met U eens dat de gemiddelde overheid er ook tamelijk een potje van maakt. Maar de bevolking zelf zou er vrees ik nog een groter potje van maken.

  Maar goed, dit deel van de discussie gaat nergens meer naar toe: U vindt het ene en ik het andere, en we kunnen hoog of laag springen, verder valt er niet veel meer over te zeggen en elkaar overtuigen zullen we ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Prachtig die verzorgingsstaat. Totdat er teveel freeloaders komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. " is de allocatie van overheidsgeld zo'n foute boel, dat we tot de conclusie moeten komen dat we toe moeten naar "zo min mogelijk overheid"? "

  Ja. De taken van de overheid moeten beperkt zijn tot het noodzakelijke. Daar waar de burger problemen niet op kan lossen is een overheid noodzakelijk. Dat is dus een reden van bestaan van de staat.
  Waarom dient de staat geen extra taken, behalve daar waar de burger geen rol spelen kan, toegespeeld te krijgen ? Omdat de staat één groot nadeel heeft.
  Een ingebakken gemis van verantwoordelijkheid.
  Het is voor de politicus of laffe bureau-generaal, blijkt ook weer vandaag de dag, heel erg makkelijk om Jan soldaat naar het front te sturen.
  De burger betaalt zo de hoogste prijs, zijn/haar leven, of, in minder ernstige gevallen, is het haasje bij de belastingsdienst.
  Herhaling: Be-last-ings-dienst.

  Een voordeel van een democratisch systeem is dat de gevolgen van genomen, goede of verkeerde, beslissingen door de burger gedragen moet worden.

  Het maakt nogal wat uit of cruciale personen in 1953 vlak achter de zwakste dijk hun bezittingen hadden of dat men het salaris toch wel, via belastingplicht, voor de volgende maand overgemaakt kreeg en niet in de cel belandden.
  De door de staat gedicteerde geschiedenisboekjes geven Moeder Natuur de schuld, terwijl het hier een doodgewone cyclus betrof. De oorzaak van de ellende is die van een nonchalante staat, die met de veiligheid van haar burgers speelt en daarna liegt.

  Vandaag is de naderde ramp een andere: De EU. We kunnen niet zonder de EU en we moeten onze grenzen niet sluiten, zo liegt de politice elite.
  We hebben al vanaf 22 Juli 1581 al zonder de EU gekund en grenzen sluiten voor internationaal handelsverkeer doen we al vanaf de bronzentijdperk niet.
  Je ziet het al. Indien EU mislukt, en daar zijn met Griekenland aanwijzingen genoeg voor handen dat dat gebeuren zal, betaalt de burger (en zijn/haar (klein) kinderen) een hoge prijs, terwijl 70% tegen de EU heeft gestemd. Erg wrang.

  "Overheden doen veel fout, dat is waar."
  Een foutje is niet erg, tenslotte is niets perfect. Maar de huidige staat is een kwaadaardige.
  De staat, niet de Europese volkeren (of Hitler), hebben de wereld tot tweemaal toe in ellende gestort. Waren de Europese volkeren voor de keuze gesteld om bewust ten strijde te trekken en dus bereid te zijn om hun levensgeluk op te offeren, was vandaag de geschiedenis een andere. Hoewel domheden nooit uitgesloten dienen te worden. ( Het officiersuniform was toen (ww1) onder Franse vrouwen erg in trek).
  En zonder ww1 en Versailles( 1918) geen ww2. "Mein Kampf" is van 1925 en Hitler is nooit tot Kanzler verkozen.
  De "tegen"reactie van de staat op deze geschiedenis is de geboorte van een veel groter monster nl. de EU.
  Een erg centrale allocatie van overheidsgeld is een foute boel daar de staat grootste falen gelegen is in het gebrek aan toezicht. Zie bankencrisis, zie Moerdijk, zie kindermisbruik.

  Trias politica. De staat is uitstekend bij machte om wetten te definieren, grenzen en leger te onderhouden. De uitvoering van wetten e.d. kan men het best aan de burger overlaten. Opmerking: Dure advocaten worden geboren in de Tweede kamer.
  Een kleine overheid leidt tot meer eenheid, meer solidariteit en minder uitkeringsafhankelijkheid. De kans dat iemand die uit de boot is gevallen, weer terug opgenomen wordt in de gemeenschap is groter bij een kleine overheid dan bij een grote anonieme. Voor het vullen van een collecte bus is meer beschaving nodig dan het gedwongen afstaan van belastingpenningen.
  Gulheid is de Nederlander niet onbekend.
  Al honderden jaren kennen we sociale en medische instellingen voor hulpbehoevenden daar hebben we de staat niet voor nodig. Aardig zijn voor anderen zit in onze genen ingebakken. Dat stukje cultuur is door de staat (en socialisme) opgeslokt.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Voorstanders van onbeperkte immigratie van (vooral ook kansarmen) zijn ook vaak voor een onbeperkte verzorgingsstaat en ruimte voor de natuur en het milieu. Wat ze gemakshalve steeds vergeten is dat bij een ongebreidelde bevolkingsgroei door met name immigratie de druk op de verzorgingsstaat maar ook op het milieu onhoudbaar wordt, maar daar wordt nooit over gesproken in de zogenaamde objectieve kwaliteitsmedia en omroepen.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. "...... voor een onbeperkte verzorgingsstaat en ruimte voor de natuur en het milieu. Wat ze gemakshalve steeds vergeten is dat bij een ongebreidelde bevolkingsgroei door met name immigratie ...."

  Onbeperkte verzorgingsstaat= verzorging door de staat.
  Zelfregulerende verzorgingsstaat= verzorging door particulierren.

  Natuur=1/milieu=1/bevolkingsdruk.
  Groenlinks dogma: Groen=-links

  Bevolkingsgroei door immigratie ?
  bevolkingsgroei=energietekort.
  1940--> NL 9 miljoen.
  2000 --> NL 17 miljoen.
  energietekort=1/condoomgebruik.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Het is weer duidelijk dat linkse mensen (Bertje en Rinke) de wereld vaak zien zo als ze zou moeten zijn...

  ...en dat realistische mensen de wereld vaak meer zien zoals ze daadwerkelijk is.

  Goede analyses en degelijk bestuur doet men het best op basis van de feiten...

  Links is dus drama.

  Bertje en Rinke zeggen wel dat ze niet links zijn, maar dat is gezien hun feitelijke uitingen een ontkenning van de werkelijkheid. Daarmee past dat feit weer bij de constatering dat ze toch links zijn..

  BeantwoordenVerwijderen