Bombrieven

Neeja

Bovenaan gezet, speciaal voor haatimam Abdul Jammer van de Ven die wel degelijk achter de klachten tegen tekenaar Gregorius Nekschot zat. Lees er hierr alles over.


Ik heb me vergist, en lelijk ook. De briefwisseling, die eigenlijk een emailwisseling is, tussen - het zijn z'n eigen woorden - "een van de meest gehoorde sprekers in Islamitisch Nederland" (met dank aan Andries Knevel) Abdul-Jabbar van de Ven (1977) en de hoogleraar 'hedendaags islamitisch denken' Hans Jansen (1942) is niet enkel de martelgang waar ik toch wel voor vreesde. Nee, die briefwisseling is wel degelijk interessant, boeiend en zelfs spannend. Na elke brief wilde ik toch weer weten hoe de ander erop zou reageren, wat zijn argumenten zouden zijn en hoe hij 'de toon' van de ander zou interpreteren. Oei!, heb ik meermalen tijdens het lezen hardop geroepen, dit gaat te ver! Nu wordt het gênant, maar uiteindelijk is het dát wat de briefwisseling aantrekkelijk en waardevol maakt en is het dat wat de lezer helpt de wereldbeelden van beide heren beter te leren kennen. Een keuze dringt zich aan de lezer op want het wereldbeeld van de een, de jongere die zich op veertienjarige leeftijd tot de islam bekeerde, sluit dat van de ander uit. Dat legt 'Bombrieven, een vrijmoedige correspondentie over Allah en Mohammed, Democratie en Sharia' bloot en daarom is het ook een leerzame waarschuwing. Voor de goede verstaander.

Beledigen onvervreemdbaar recht. Maar wie beledigt wie?
Tijdens de eerste kennismaking bij uitgever René van Praag hebben de schrijvers elkaar, ondanks het leeftijdverschil, getutoyeerd. Het is dan ook begrijpelijk dat Hans Jansen daar in zijn openingsbrief mee doorgaat. Tot zijn verbazing antwoordt Van de Ven echter met de formele persoonsaanduiding 'u'. Waarom schept Van de Ven deze afstand? Behalve dat hij het plotseling van 'respect' vindt getuigen iemand die 35 jaar ouder is met u aan te spreken, geeft hij Jansen de schuld van die gecreëerde afstand. Maar nu eerst even dit.

Een docent Nederlands als tweede taal leert cursisten vrij snel het verschil tussen het formele 'u' en het informele 'jij', daar waar bijvoorbeeld het Engels alleen nog 'you' kent wat zo veel eenvoudiger is, maar goed. Dat is nog knap lastig maar natuurlijk legt de docent uit dat het in Nederland gebruikelijk is een onbekende oudere persoon (naarmate je zelf ouder wordt, niet altijd gemakkelijk vast te stellen) eerst met 'u' aan te spreken. Dan zit je altijd goed en het is beleefd. De docent voegt daar steevast aan toe dat zodra die oudere aangeeft liever met 'je' aangesproken te willen worden, je die uitnodiging direct aanneemt, of er nu vijf of vijftig jaar verschil tussen jou en de ander zit, en als je eenmaal aan het tutoyeren bent geslagen, is het niet verstandig terug te vallen op u. Dat kan pijnlijk zijn en onbeleefd, en dus beledigend. Is dit pesterijtje van Van de Ven, want zo kun je het toch noemen, typerend voor wat er in de rest van het boek volgt?

Maar wat heeft Jansen nu geschreven waardoor Van de Ven in zijn eerste brief afstand wil houden? In de openingsbrief geeft de arabist zijn nuchtere kijk op het huwelijk tussen de joodse echtgenote van de profeet Mohammed waarover Van de Ven tijdens hun eerste gesprek bij de uitgever op kantoor blijkbaar zo idyllisch sprak, maar volgens Jansen was die joodse echtgenote gewoon krijgsgevangene, die had geen enkele keus. Ter verduidelijking maakt Jansen vervolgens de volgende vergelijking: "De band tussen Mohammed en die joodse vrouw is eerder te vergelijken met de band tussen een kampbewaarder tijdens de Tweede Wereldoorlog die er een joods vriendinnetje voor in bed op na hield. Uit zo'n band kun je toch niet concluderen dat het wat betreft anti-joodsheid wel goed zit met die kampbewaarder? Of met Mohammed?

Ja, je weet meteen met wie je correspondeert! Iemand die er geen doekjes om windt maar met kennis van zaken de dingen benoemt, hoe vervelend dat ook mag zijn. Iemand die begrijpt dat je een betoog niet met onwaarheden kunt onderbouwen. Heel gewoon toch? Maar om dat nu beledigend te noemen? Toch ervaart Van de Ven dat zo en hij voegt er aan toe: "U ziet wel, beledigen werkt niet bepaald bevorderlijk voor de sfeer, daar kunnen Hirsi Ali en Ehsan Jami over meepraten." De lezer staat versteld. Dit schrijf je toch niet in een briefwisseling die voor publicatie bedoeld is?

Wat later maakt Van de Ven de volgende opmerking die, en het zal blijken dat hij dat tot het eind van het boek volhoudt, voortkomt uit het islamgedachtegoed: "Ons Moslims is geleerd niet de afgoden van de afgodendienaren te bespotten, ook al is afgoderij de grootste zonde in de ogen van een Moslim, en daarachter zit een wijsheid. Want wanneer je de ander wenst te overtuigen van jouw argumenten, maar daarbij datgene belachelijk maakt wat hem geliefd is, dan zal hij de deur voor verdere dialoog afsluiten en op zijn beurt uw geliefden uit gaan schelden." Daar zijn we weer! En waarom moet ik nu ineens denken aan deze uitspraak (eind jaren tachtig) van Karel van het Reve?

"Dat mensen goden en profeten willen aanbidden, al dan niet met gebruik van afgodsbeelden, is hun zaak. Maar anderen moeten de volle vrijheid hebben om daar smalende en lasterlijke opmerkingen over te maken. Natuurlijk is het onaardig om voortdurend gelovigen te pesten, en het is redelijk om iemands lichtgeraaktheid te ontzien, of het nu zijn gedichten, zijn moeder, zijn god, zijn inkomen of zijn oorlogsverleden betreft ­ maar je mening moet je kunnen zeggen, ook op smalende toon, lichtgeraaktheid of niet. Het zou een goede zaak zijn als D'66, in samenwerking met VVD en Partij van de Arbeid, een wetsvoorstel zou indienen waarbij de artikelen 147 en 147A van ons Wetboek van Strafrecht zouden komen te vervallen. Dan zou ons vaderland minder op Iran lijken." 1

Zie hier het verschil tussen het islamitische wereldbeeld en dat van het vrije Westen in een notendop. Kiest u maar! Ik heb echt mijn best gedaan maar ik kan de heer Jansen overigens niet betrappen op het moedwillig beledigen van deze prediker, want dat blijkt Van de Ven vooral te zijn. Zijn brieven staan vol preken waarmee hij zijn gelijk bepleit en natuurlijk ook de schoonheid en de superioriteit van de islam wil aantonen. Allemaal leuk en aardig maar als kritiek op de islam (niet alleen een religie maar ook een politieke doctrine), niet mogelijk is, waar blijven we dan?

De Gouden Regel en zijn moslims gehouden de wetten van het land waar zij verblijven te gehoorzamen?
In een van zijn eerste brieven snijdt arabist Jansen twee belangrijke thema's aan: de zogeheten Gouden Regel: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'. En: zijn moslims gehouden de wetten van het land waar zij verblijven te gehoorzamen? Hoe denken moslims daarover? Interessante vragen vooral, licht Jansen toe, omdat op 31 oktober 2006 Zijne Majesteit Koning Abdullah II van Jordanië tijdens een staatsbezoek aan Nederland heeft gezegd dat dit het geval is.
Terwijl de lezer uitkijkt naar geruststellende antwoorden van de prediker - immers als we hier de boel bij elkaar willen blijven houden, zijn deze antwoorden van belang en dan weten we in in ieder geval nu al waar we aan toe zijn met zijn islam - heeft Van de Ven geen haast met het beantwoorden van deze vragen. Ik zal dat maar niet direct onbeleefd noemen maar de bekeerling heeft zo zijn eigen agenda. Hij is bijzonder handig in het aansnijden van zijn eigen thema's, het vertellen van zijn eigen verhaal en in het dusdanig aanwenden van zijn kennis dat de lezer ervan onder de indruk raakt. Petje af voor Van de Ven maar voor de minder naïeve lezer, is het verdomde irritant. Waarom talmt Van de Ven zo lang? Wat moet hem toch eerst van het hart, want hij belooft telkens wel te zullen antwoorden?

Dat is veel, erg veel. Misschien komt het ook doordat hij vindt dat "In deze [rechtse] islamofobe samenleving in dit islamofobe tijdperk de Moslim nauwelijks gehoord wordt wanneer hij argumenten aandraagt, omdat zijn omgeving veelal lijdt aan het Loch-Ness-syndroom." (...) Met andere woorden, wij willen het monster (de moslim) zien terwijl het er helemaal niet is! Van de Ven heeft dus veel in te halen, hij (“Wij Moslims”) voelt zich tekort gedaan en hij gebruikt daarom zijn brieven, die gemiddeld een paar pagina's langer zijn dan die van zijn “penvriendje”, met het eindeloos afgeven op het christendom, de bijbel (die zou veel meer haatdragende teksten bevatten dan de koran), "de Zionistische schurkenstaat", de kruistochten, en ga zo maar door en dit alles doorspekt met zijn preken en citaten uit de koran en andere heilige teksten waaruit de goedheid van de islam, mits juist geïnterpreteerd, zou blijken maar met het christendom is heel veel mis. Dat doet hij, zoals gezegd, bekwaam, telkens weet hij zo de aandacht van de belangrijke discussiepunten binnen de islam weg te houden.

Muziek
Wanneer Hans Jansen hem er bijvoorbeeld mee confronteert dat de islam tegen muziek is - en dat is toch te gek voor woorden is, is de teneur van Jansens opmerking - dan kan Van de Ven dat nauwelijks verdragen, ook deze eenvoudige kritiek wordt meteen als beledigend ervaren. Van de Ven komt dan met uitspraken aan, knap gevonden dat wel, van "de groten des Christendoms” waaruit blijkt dat muziek binnen het Christendom ooit verboden was (net zoals rente, weet Van de Ven). Als uitsmijter voegt hij er nog aan toe dat de islam wel een prachtige manier van reciteren van de Qoer'aan kent, "die elke behoefte aan muziek laat verdwijnen". De humor van zijn eigen opmerking ontgaat de bekeerling volkomen. Bach, Mozart, Stravinsky, Björk, Amy Winehouse, ik noem er maar een paar, allemaal overbodig... Muziek! Misschien wel de hoogste vorm van kunst die er bestaat, want ongrijpbaar maar wel aanwezig, zouden we kunnen, nee moeten missen als het aan de islam ligt. Wat kun je hier nog op zeggen? En wie beledigt wie nu eigenlijk?

Islam versus moslimwereld
Maar wat Van de Ven heel hoog zit en waar hij eerst nog de aandacht op wil vestigen voordat hij de twee vragen wenst te beantwoorden, is het feit dat de moslimwereld nog steeds niet voldoet aan wat de islam voorschrijft want die twee zijn lang niet altijd hetzelfde moet hij tot zijn verdriet erkennen. Volgens de ware islam, aldus Van de Ven, zou er geen jodenhaat zijn (die is volgens Van de Ven pas grotendeels ontstaan na de stichting van de “Zionistische schurkenstaat in Palestina”) en als ik zo vrij mag zijn voeg ik er aan toe: er zouden dan geen rellende of plunderende Marokkanen zijn, geen eerwraak, geen diefstal, geen vaginale verminkingen, geen overspel, etc. maar wel overigens jihaad en polygamie want dat vindt hij geen misstanden. Tel uit je winst, we leven met Van de Ven mee.

'Goede' moslims verwerpen (gedeeltelijk) democratie
Maar nee, Jansen kan zeggen wat hij wil, Van de Ven blijft erop hameren dat het niet eerlijk is naar de islamitische wereld te kijken en naar wat de moslims er in de praktijk van maken om de islam te begrijpen. Dat heeft Van de Ven liever niet want dat zou een vertekend beeld geven van de ultieme islam aangezien die "in de islamitische wereld nogal eens misbruikt wordt door corrupte regimes die de islamitische oppositie onderdrukken en monddood maken, vaak overigens met steun van het beschaafde Westen." En, daar gaan we weer, is het dan zo fraai wat christenen (over atheïsten rept hij niet) van de christelijke wereld hebben gemaakt? Daar lijkt Van de Ven een studie van gemaakt te hebben en die kennis wil hij graag delen.
9/11? Het is niet moeilijk daar gruwelijkere daden door christenen gepleegd tegenover te stellen waarbij moslims vaak het slachtoffer waren. En zo gaat het maar door totdat Van de Ven dan eindelijk de tijd rijp vindt zijn licht te laten schijnen op de genoemde vraagstukken. Hoe zit het met de Gouden Regel bij moslims? En moeten zij zich aan de wetten van het land houden? Het is toch wel prettig om van een kenner te vernemen dat politiek en islam niet van elkaar te scheiden zijn aangezien de islam niet een puur rituele godsdienst is, maar een systeem dat elk aspect van het leven omvat. "Niet de onwetende, vergeetachtige, onrechtvaardige, racistische, liegende mens bepaalt wat goed en slecht is, maar Allah Zelf is het Die deze wetten heeft voorgeschreven aan Zijn zwakke schepselen." Wie de Wetgeving van Allah afschaft en vervangt door een andere, wordt daardoor een afvallige, ook al beweert hij een moslim te zijn. Aldus Van de Ven, die ik hier prijs om zijn eerlijkheid. Het is dus waar dat 'goede' moslims de democratie (gedeeltelijk) verwerpen. Maar gelukkig voor ons valt dit in de praktijk allemaal reuze mee, Jansen hoeft niet ongerust te zijn want de rechtbanken zullen (voorlopig) niet in brand staan. Ziehier een voorbeeld van Van de Vens humor.

Zolang Van de Ven maar niet gedwongen wordt bier te drinken, of naar de hoeren te gaan, valt er goed onder de Nederlandse wet te leven, maar als die echt in strijd is met de wetgeving van Allah dan moet hij alles proberen om daar onderuit te komen. Als voorbeeld haalt hij het Franse en Turkse gebod aan de hoofdddoek af te doen in scholen. Wat ons allemaal (o.a. nog meer islamitische scholen en thuisonderricht) niet bespaard is, aangezien er in Nederland niet zo'n gebod is, zullen we misschien wel nooit weten terwijl het natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld is om de hoofddoek de plaats te geven die deze verdient: demotiveren daar waar mogelijk. Altijd fijn als een man voor de vrijheid van vrouwen strijdt, nietwaar?

Omkering
Of het nu over de jihaad gaat , of over de dhimmi-status van 'niet-moslims' in islamitische landen, of over de slavernij(afschaffing), Van de Ven stelt steeds het christendom slechter voor dan de islam.
Jihaad?
Dan heet het dat de islam ruim veertien eeuwen geleden al rechten voor dieren kende, dus wat denkt de arabist dan wat dat zegt over de rechten van de mens?
De dhimmi-status van Joden en Christenen in een islamitische staat?
Ja, geeft Van de Ven toe, Joden en Christenen dienen een bepaalde belasting te betalen die niet geldt voor de moslims. Maar daardoor “worden de Joden en Christenen vrijgesteld van dienstplicht, terwijl ze wel het volledige recht ontvangen om door de Islamitische staat beschermd te worden. Met andere woorden: Moslimsoldaten geven hun leven om deze Joden en Christenen te beschermen (...)”. Mooier kan de islam het niet maken, is zo'n beetje de boodschap. (Hoe zit het trouwens met de atheïsten?)
Heeft het christendom de slavernij afgeschaft en de islam niet?
Van de Ven weet het beter, al heeft de islam slavernij niet geheel afgeschaft de islam schrijft wel voor dat slaven menselijk behandeld moeten worden: “het zijn eigenlijk een soort krijgsgevangenen, die op deze manier de kans krijgen in leven te blijven, met garantie op een goede behandeling, en uiteindelijk vrijlating.” Vrijlating ja, als ze zich tot de islam bekeren.
Houdt Van de Ven de discussie van de islam en de islamitische wereld weg?
Dan vindt Van de Ven het minstens zo opvallend dat Jansen de discussie van de westerse beschaving weghoudt. Ach ja, het was natuurlijk ook beter geweest als Van de Ven alleen aan het woord was gelaten want, zo schrijft hij ergens in het begin wanneer hij maar liefst elf verschillende titels (helaas noemt hij die niet) in een boekwinkel aantreft die de Islaam of de Moslims in een kwaad daglicht stellen: “Mijn voordeel is echter dat ik de waarheid aan mijn kant heb. Dat kan ook best handig zijn.”
Maar dan was dus deze omkeringstactiek van de moslimbekeerling niet zichtbaar geworden en dat maakt 'Bombrieven' nu juist zo de moeite waard en dan hoef ik verder geen voorbeelden meer te geven van Van de Vens flauwe humor, rare beledigingen en de slachtofferrol waar hij zich, zonder het zelf in de gaten te hebben, telkens weer in wentelt. Dat is allemaal bijzaak.

Kritiek is taboe
Het enige wat de arabist in zijn brieven en andere geschriften doet en heeft gedaan, is aantonen dat er daadwerkelijk kwalijke kanten aan de ideologie/religie de islam en de koran zitten waardoor onze vrijheid zoals wij die nu kennen (weer eens) in gevaar komt, dat is zijn plicht als je dat zo wilt stellen. Daarom alleen ben je nog niet eenvoudig te typeren als 'islamofoob', 'islamcriticus' of 'het orakel van rechts Nederland', allemaal kwalificaties die Abdul-Jabbar van de Ven Jansen toedicht. Ondertussen vindt Van de Ven het wel de normaalste zaak van de wereld dat hij pagina's vol schrijft met kritiek op het christendom of het 'verdorven Westen'. Als je maar naar de juiste imam en islamgeleerde luistert, en naar 'goede' moslims (maar wat heeft 'Mo de schoonmaker' hieraan?), als je maar niet (alleen) naar de islamitische wereld kijkt en als je maar zus en als je maar zo.... dan is er niets waar van wat Hans Jansen beweert, daar komt het wel op neer.
Al ben je nog zo'n doorgewinterde multiculturalist, dit is toch te kras. Te meer daar Jansen in tegenstelling tot Van de Ven wel bereid is de hand in eigen boezem te steken en fouten weet toe te geven. In deze briefwisseling wacht Hans Jansen vergeefs op een handreiking. 'Fraai' is dat Jansen de moslimfundalist vanwege een briefdatering nog eens fijntjes moet uitleggen waarom 2 november zo'n aparte dag is: “(...) Maar dat je iemand vermoordt om zijn landgenoten ertoe te brengen hun bek een beetje te houden over de islam, dat is voor zover ik weet nog maar één keer in Nederland voorgekomen.”

Wie heeft de toekomst?
Van de Ven is een letterknecht, een fundamentalist die tegen geweld is. Hem zal je het zwaard niet zien hanteren, dat wordt wel duidelijk in deze briefwisseling, een briefwisseling die U beslist zelf moet lezen want het boek maakt heel veel andere lectuur overbodig. Alles voor de prijs van één als het ware.
Zolang 'wij' de ontwikkeling naar de ultieme islam die Abdul-Jabbar zo goed begrijpt hier maar de vrije loop laten dan zullen wij eens zien hoe fijn die islam is, inclusief de sharia. (Hebben we meteen een primeur want in de hele islamitische wereld is die ideale islam nog nooit vertoond maar toch is die de beste!) Dat is zo'n beetje zijn boodschap en als ik me niet vergis is dat dezelfde boodschap als van orthodoxen en islamwegbereiders als Achmed Marcouch,Tarik Ramadan en de talloze moslims die in dit islamofobe land tot onze elite behoren en naar wie, in tegenstelling tot wat Van de Ven beweert, steeds meer en beter geluisterd wordt. Waarom naar de islamitische wereld reizen om daar verdwaalde moslims op het rechte pad te brengen als het hier veel sneller en gemakkelijker kan? Weg met het negativisme! Imam Van de Ven gaat U er in voor.

Laat er nu juist een (klik hier) een onderzoeksrapport zijn verschenen 'Teruggang en Uittreding. Processen van deradicalisering ontleed' door het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam dat vindt dat “er in Nederland meer ruimte moet komen om te experimenteren met orthodoxe denkbeelden en uitlatingen. Daarnaast moeten er serieuze religieuze alternatieven worden geboden aan radicale moslims, om hun radicale groepering te verlaten.” De onderzoekers weten nog niet precies met wiens orthodoxe denkbeelden en uitlatingen men wenst te experimenteren maar ik zou zeggen Abdul-Jabbar van de Ven, grijp je kans, hier ligt een schone taak voor je! Want helaas voor jou bestaan er geen tijdmachines waarin we je veertienhonderd jaar terug in de tijd kunnen sturen wat je, als ik je goed begrepen heb, het liefst wel zou willen, en wat ik je zo graag had gegund.

Annelies van der Veer
21 oktober 2008

1 "Denkbeelden uit een dubbelleven", biografie van Karel van het Reve door Ger Verrips. (Open Domein nr. 42.) Pagina 416, 417. (Uitgeverij De Arbeiderspers - Amsterdam - Antwerpen)

Bombrieven
Een vrijmoedige correspondentie over Allah en Mohammed, Democratie en Sharia.
Hans Jansen en Abdul-Jabbar van de Ven
2008
Uitgeverij Van Praag
ISBN 978 90 490 2701 8
Amsterdam
Prijs: € 18,50 (incl. 6% BTW)

25 opmerkingen:

 1. Uitstekende samenvatting. Van de Ven presenteert heel wat leugens en halve leugens. Volgens de islam zou je andere godsdiensten niet mogen beledigen? Nou, in veel islamitische geschriften, hadith, koran en vooral preken, worden andere godsdiensten en niet-moslims in de meest afschuwelijke bewoordingen beschreven, kortom hij liegt. Ook de zogenaamd ideale versie van de islam van Van de Ven zal leiden tot onderdrukking en achterstelling van andersdenkenden, want de dogma's blijven hetzelfde en die zorgen juist voor die onvrijheid. Men zou types als Van de Ven moeten vragen of ze tegen de doodstraf van afvalligen, homo's zijn, want volgens de islamitische wet moeten die worden gedood.

  Een aanrader is ook het boek van Hans Jansen: Islam voor varkens, apen, ezels en andere dieren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik kan steeds minder begrip opbrengen voor Nederlanders die het voor de islam opnemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Rudolf,

  Inderdaad, wat mij betreft is het VOLLEDIGE oeuvre van Hans Jansen aanbevelenswaardig.
  Zelf bezit ik inmiddels drie boeken van de erudiete en scherpe Arabist, maar de recensie van Annelies doet mij naar meer 'Hans' verlangen.

  Hans Jansen blijkt uit eigen ervaring een uitstekend wapen in de 'werving' van medestanders.
  Recentelijk heeft een goede vriend het boek "Islam voor varkens, apen, ezels en andere dieren" van mij gekregen. Deze niet-lezer heeft het boek in korte tijd uitgelezen. Met die aanvullende inzichten en Islam-kennis van dr. Jansen gewapend, is hij een veel scherper en alerter Islamcriticus geworden.

  Daarom een tip: geef vrienden, kennissen en anderen die Islamkennis ontberen, dit boek cadeau of laat ze het lezen.
  Het overtuigt twijfelaars en zet (misschien) anderen aan het denken over het waarheidsgehalte van alle Islamofiele onzin die onze elite gaarne debiteert.

  gr.
  CC

  p.s. ik heb problemen met aanmaak Google-account, vandaar deze wijze van publikatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Annelies,ik vind het een prestatie van jou dat je dit boek hebt uitgelezen.In het begin vond ik het ook een interessante briefwisseling. Maar ik heb het boek niet uitgelezen. Die Jabbar van de Ven begon me zo te irriteren met zijn ontwijkende antwoorden, zijn wijsneuzigheid, zijn verregaande onbeschaamdheid tegenover Hans Jansen, dat ik het boek heb weggelegd.Ik had bewondering voor Hans Jansen, dat hij ermee doorging. Als ik me goed herinner, wilde hij er op een gegeven moment ook mee stoppen. Heel menselijk zou ik zeggen.
  Zijn verheerlijking van die onderdrukkende en discriminerende ideologie vond ik weerzinwekkend. Steeds kwam hij met antwoorden die aan de Koran ontleend waren.
  Voor zo'n jong iemand was hij al behoorlijk bedorven en gehersenspoeld. Uit vrije wil welteverstaan.
  Het zegt wel iets over de mens Hans Jansen, dat het boek is uitgekomen. Wat steekt die Jabbar van de Ven daar schril bij af.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Helaas moet ik vrezen dat het eerder aan de Islam zelf dan aan de geestelijke gesteldheid van van der Ven zelf te danken is dat hij zo geindoctrineerd is. Hersenspoelen verondersteld een brein en dat is hier duidelijk niet aanwezig of uitgeschakeld.
  Het wordt tijd dat we de Islam niet meer omschrijven als achterlijk, het is eerder een levensgevaarlijk intelligent virus.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ CC,

  Heel goed gedaan om dat uitstekende boek van Islam voor varkens aan iemand te geven en zeker als die daardoor ook wat meer kennis opdoet. Helaas staat niet iedereen open voor een realistisch beeld van de islam, maar goed dat je het gedaan hebt. Ik heb zelf ook meerdere boeken van Hans Jansen gelezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Een wonderlijk fenomeen, zo'n Van der Ven, die zich als 14-jarige tot de Islam bekeert en vervolgens tot op de huidige dag moslim blijft. Hij heette dus daarvoor niet Abdul Jabbar? Je zal maar een zoontje hebben dat je Jan Piet of Klaas hebt genoemd en dat zich plotseling Abdul Jabbar gaat noemen! En dat dan nog eindeloos volhoudt ook! Een wel erg ver doorgevoerde vervelende grap. En dan is het waarschijnlijk niet eens een grap. Nee, ik kan er niet goed bij.

  Hij is natuurlijk toch een ander soort moslim dan een moslim die langs de vanzelfsprekende weg de Islam van zijn ouders meekreeg en in een islamitische omgeving opgroeide, zodat hij in een kritieke ontwikkelingsfase niet beter wist of het hoorde zo dat je moslim was. Bij veel bekeerlingen, niet alleen bekeerlingen tot de Islam, valt op dat ze nog een tikkeltje fanatieker en rechter in de leer zijn dan hun doorsnee geloofsgenoten, die, anders dan deze bekeerlingen, hun geloof als een vanzelfsprekendheid doorgegeven kregen. Dat is ook verklaarbaar: bekeerlingen hebben een draai in hun leven moeten maken en van richting moeten veranderen. Om vervolgens in een richting te kunnen volharden waarin je niet reeds vanaf je geboorte en door bekrachtigingen in je ouderlijk milieu bent voorgeprogrammeerd, moet je extra je best doen. Je moet je tegenover een sceptische omgeving goed wapenen met argumenten waarom je zelfgekozen geloof zo juist is, of anders moet je wel extra dikke oogkleppen opzetten om met vaste tred te kunnen doordraven in een richting die een andere is dan de richting die door afkomst en milieu voor je klaar lag.
  Gelovigen zijn merendeels heel normale mensen, die zich heel normaal conformeren aan de omgeving van geloofsgenoten waarbinnen ze werden geboren en waarbinnen ze opgroeiden. Bekeerlingen zijn vaak minder normaal, in elk geval in zoverre als zij breken met wat in hun oorspronkelijke omgeving de norm was.

  Abdoel Jabbar was dus maar 14 jaar toen hij zich bekeerde. Ik denk dan terug aan mezelf als 14- jarige en aan de kinderen die ik in de tweede klas van de middelbare school om me heen zag. Abdoel Jabbar, of hoe hij heten mocht toen hij als baby ter wereld kwam, moest was nog geboren worden. Nee, er waren wel een paar medeleerlingen die ik tamelijk gek vond, maar zo iemand als Abdoel Jabbar kan ik me niet herinneren. Islam was in die jaren voor niemand een optie. Eerder Zen-boeddhisme. En inderdaad herinner ik me van mezelf als 15-jarige een kortstondige boeddhistische bevlieging, maar dat bleef wel erg ver weg van een "bekering". Ik las wat duistere boekwerkjes en zo nu en dan brandde ik in mijn kamer thuis wat oosterse wierook, verkrijgbaar in het aziatische artikelen winkeltje in de Damstraat, maar daar bleef het wel bij. O ja, mediteren in de Boeddha-houding probeerde ik ook wel, maar het leidde niet tot bijzonder veel, dus ik gaf het allemaal snel op. Nee, deze herinnering biedt geen basis om te begrijpen wat er met Abdoel Jabbar is gebeurd voor hij zichzelf i.p.v. Jan Piet of Klaas Abdoel Jabbar ging noemen.

  Bij Van der Ven was het duidelijk meer dan een bevlieging. En hoe komt nou zo'n bekering tot stand? Op wat voor ondergrond, in wat voor milieu? Geboortejaar 1977, bekering als 14-jarige, dus die bekering moet dan in 1991 zijn geweest. Lang geleden, maar toen waren er al wel de eerste moeilijkheden met migranten met islamitische achtergrond en tekende zich al af dat je bij rechts-dus-fout werd ingedeeld als je, zoals Bolkestein, voorzichtiglijk op die moeilijkheden wees, en bij links-dus-goed als je die moeilijkheden ontkende, ofwel vergoelijkende verklaringen eraan spendeerde. Opkomen voor de migrant met islamitische achtergrond, en je daarin manifesteren als strijder tegen racisme en discriminatie strekte in sommige linkse kringen zeer tot aanbeveling. Misschien groeide Van der Ven in dat soort kringen op? Het kan ook zijn dat een puber, die wat wankelmoedig van geest is, uit verregaande identificatie met de vermeende underdog in de gedaante van de islamiet ervoor kiest zich tot de islam te bekeren. Aldus solidariseert hij zich nog wat verder dan alleen door linkse praatjesmakerij met de underdog. Verder kan een puber natuurlijk ook bewogen worden door het motief om zijn ouders en zijn omgeving eens even in negatieve zin te verrassen en ze te treffen door iets te doen wat ze verafschuwen.
  Iets dergelijks zag ik een keer met eigen ogen, toen een jong volwassen meisje, redelijk veelbelovende violiste, zich tot de Islam bekeerde en niet alleen een hoofddoek ging dragen maar zich ook nog in lappen ging hullen. Zij had bijzonder tolerante ouders die er altijd zeer van overtuigd waren dat hun dochter, eenmaal volwassen, vooral haar eigen weg moest kiezen, en zij zouden daar dan te allen tijde achter staan. Mijn vermoeden was dat dit meisje er nooit eens in was geslaagd met haar ouders eens lekker ouderwets te botsen zoals dat, naar wel gedacht wordt, gedurende de puberteit eigenlijk hoort. Die ouders waren zo verdomde tolerant, dat het welhaast onmogelijk was er in welke vorm dan ook een generatieconflict mee uit te vechten. En toen kreeg ze een islamitisch vriendje en zie: twee vliegen in één klap: eindelijk verkering (daar was bij al dat viool studeren nooit zo veel tijd voor geweest) en de gelegenheid om nu eens echt de tolerantie van haar ouders op de proef te stellen.
  Van dat vioolspelen zal nadien wel niet veel meer gekomen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoe zou het toch komen dat we allemaal vrienden en familie kennen die menen dat het niet zo'n vaart zal lopen met het gevaar Islam. Die mensen zijn veelal niet goed op de hoogte, maar dat komt ook en vooral omdat de MSM de waarheid over de Islam verzwijgen.
  Van der Ven is zowieso verloren, maar wat doen we aan de rest.
  Hoe doorbreken we de taquya.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een wonderlijk fenomeen, zo'n Van der Ven

  Mijn indruk is dat Abdel Jabber van der Ven het slachtofferschap wat met het Moslim zijn komt heeft omarmt, zich niet realiserend dat de Islam hoofdzakelijk slachtoffers maakt en met name onder Moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het is opvallend dat moslims, bij kritiek op hun islam, vaak afgeven op het “verdorven” Westen, de vroegere kruistochten, slavernij en wat al niet meer. Als het joods-christelijke Westen niet perfect is mogen we vooral geen kritiek hebben op de islamitische wereld, zo luidt de boodschap. Sterker nog, ze zullen zelfs beweren dat de islam de oplossing is tegen deze “verdorvenheid”. Zodra de gehele wereld islamitisch is, zal er vrede op aarde heersen.

  Ik vrees dat er nog teveel cultuur-relativisten met een zelf-haat voor hun eigen Westerse cultuur zijn om op korte termijn het islamitisch gevaar te keren. Hen (maar ook ieder ander) kan ik van harte het boek “Religion of Peace? Why christianity is and islam isn’t” van Robert Spencer aanbevelen.
  Hierin toont Spencer niet alleen hoe sterk de Westerse cultuur gefundeerd is op de principes uit de joodse en christelijke tradities, maar ook hoe sterk het contrast is tussen de Westerse waarden en die van de islam. Vrij vertaald:

  “Het seculiere Westen, met al zijn onregelmatigheden en losbandigheid, biedt het enige authentieke raamwerk voor oprechte deugd. Zonder de vrijheid om voor het kwade te kiezen, is kiezen voor het goede geen deugd. Het is niets meer dan zwichten voor dwang. […] Gewelddadige dwang is een fundamenteel element van de sharia-wetgeving, met zijn stenigingen en amputaties. […] Dwang kan geen deugd voortbrengen.”

  Maar niet alleen Spencer komt op ter verdediging van de Westerse waarden, ook Oriana Fallaci verdedigde de Westerse waarden fel. Haar boeken zijn zeer de moeite waard om te lezen.

  Uitvindingen als democratie, de universele rechten van de mens en waarden zoals vrijheid, tolerantie en mededogen zijn ontstaan binnen de Westerse cultuur. Onze Westerse cultuur is wel degelijk superieur en is het waard om verdedigd te worden tegen vijandelijke invloeden die haar bedreigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Er zijn nogal wat christenen die zeggen dat je in dialoog moet gaan met islamieten. Maar zelden zie je dat er dan een echte inhoudelijke discussie plaatsvindt. Het komt meestal niet verder dan zoete broodjes bakken (dhimmitude?) Wat me nu bij Jansen juist zo aanspreekt is dat hij wel echt inhoudelijk – en heel persoonlijk - in debat gaat. “Dat ik het christendom en het Westen meen te moeten verdedigen, heeft weinig met wetenschap te maken. Het is een persoonlijk standpunt dat ik, zolang de overwinning van de islam nog niet gerealiseerd is, vrij ben in te nemen.”

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Persoonlijkheden als Van der Ven zouden misschien in de jaren zestig felle maoïsten zijn geweest, want ze hebben gewoon een sterke hang naar het totalitaire.

  Kijk en muziek leidt ook al tot problemen

  "Sony brengt haar nieuwste game 'Little Big Planet' later op de markt omdat in de oorspronkelijke versie zinnen uit de koran zijn verwerkt in de achtergrondmuziek"

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2221

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ja, en de figolobar is ook al dicht.

  Het waren toch leuke jaren op Hoeiboei. Alles is ook gedoemd te verdwijnen en alternatieven smaken immer minder. Ik ben trouwens op tijd uit Rotterdam vertrokken. Moet je je indenken dat je Aboutaleb als burgermeester krijgt. Dat moet je je allahverdomme toch niet voorstellen. Tegenwoordig vind ik het al een hel om met de scooter (godbetert) door Alexanderpolder te rijden. Het sterft daar van de negers en puertoricanen. Met die sinistere metro. Ergens halverwege op een industrie terrein staat ook nog eens een koninkrijkszaal van de jehova getuigen. Mogen ze van mij ook affikken hoor. Die van de Ven ook. Eerst wegen en dan te licht bevinden. Maak er een paasvuur van. Beetje kerosine in die baard en dan de lucifer woeii aaaaaaaaaaaaahh.

  Tegenwoordig Kroatische buren. Houden trouwens niet van islamieten heb ik begrepen. Wel grappig want bij het eerste contact direkt over de Krajina begonnen. Over hoe dat nou kan dat de westerse media nooit over Kroatische wandaden praten. Begreep die niet helemaal en werd zelfs boos. Later na veel drank hebben we nog wel "davon geht die welt nicht unter" gespeeld. Sarah Leander. En dan komen de tranen natuurlijk want het fascisme is er daar toch echt met de paplepel in gegooid. Daar kon geen Tito tegenop.
  Een paar dagen later kocht zijn vrouw een hoorapparaat. Een vreselijk duur kreng. Bleek op dezelfde frequentie als de intercom te zitten. Iedere keer als er visite kwam begon die vrouw te krijsen als een oordeel. Heeft weken geduurd voor men de oorzaak vond. Zelfs een traumatoloog werd opgetrommeld.
  Verder niet veel te melden uit de polder. Soms een feestje maar niet te gek.
  H. vertrokken naar Italië. Ergens in de buurt van de hak en dat voorgoed. Is kunstenaar nu. Lekker veel maffia daar. Vriend Ron heeft een nieuwe vriendin en die was wel grappig. Ze werkt bij een lijkenverbrandingshuis. Verzorgt de koffie etc. volgt nu een cursus lijken afleggerij. Krijgt les van iemand die alle oranjes heeft gebalsemd behalve Bernhard dan die wilde niet. Joke kon mij nog geen antwoord geven op de vraag of het waar is dat als een man met een stijve doodgaat zijn erectie behoud. Ze deed er een beetje vaag over en ze zou het, op mijn aandringen, vragen aan de leraar. Nog niets van gehoord trouwens maar voor dat je het weet opent er ergens een bordeel voor necrofielen..
  Men kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met anderen. In het boek de geruchten trekt een kapitein de lul van zijn soldaat af. Zoo vlak voor het sterven gaan. Over omgekeerde loyaliteit gesproken. Wie is er nog?? Hallo? Wanneer gaat het laatste weblog dicht. Of wordt het internet straks ook genationaliseerd?
  Heeft Peter b HIV?
  Anale zaken nemen geen keer.
  Ik zal ze missen, Rudolf, Kees Rudolf, Kees B allemaal. Annelies nog het meest natuurlijk.
  Cheerio!!!

  Vinque -- Michel V.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Als de oorzaak -> dan veroorzaken (+ object)

  Als de isl... -> dan islamiseren (+ object)

  Moeilijk hé?

  Geef ideologie nooit een oorzakelijke status!

  Schaamspier

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Beste Michel,

  Ik hoop je toch nog hier en daar op internet te lezen, hetzij in de vorm van een reactie hetzij in de vorm van een artikel.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Niet te geloven, te triest voor woorden! Pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

  Misschien is het handiger het boek uit te lezen alvorens men hier een reactie plaatst. Respect voor A. van der Ven!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Eerst zouden jullie het boek moeten lezen, vervolgens uitspraken moeten doen betreffende mijn broeder Abdul Jabbar! De "Arabist" Hans Jansen heeft in het boek uitspraken gedaan, zonder de moeite te nemen om een volledige bronvermeling te plaatsen. Keer op keer is hij dan ook door mijn boeder op onwaarheden betrapt( bijvoorbeeld de joodse echtgenote!). Hiermee wil ik niet insinueren dat
  "arabist" Jansen liegt. Wel dat hij minder scherp is en verkeerde informatie geeft. In tegen stelling tot de "arabist" heeft mijn broeder Abdul Jabbar een lijst van bronvermeldingen geplaatst. In zulke grote kwesties ga ik daarom ook niet uit van uitspraken, maar van harde feiten, die ik zelf kan opzoeken. Wat de meeste onder jullie ook zouden moeten doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Misschien zou jij eerst eens op de inhoud van de tekst kunnen reageren Saida?!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ik heb geen enkel boek dat handelt over de Islam of andere geloven. Na het lezen van de BuyBull wist ik meer dan me lief was. Gaf me een levenslange afschuw van religie. Voel me bezoedeld in de buurt van gelovigen met hun rituelen en hun bidden naar hun imaginaire vriend in de Hemel.
  Een stukje van Hans Jansen lezen af en toe of van Afshin Ellian, lijkt me ruim voldoende.
  We hoeven niet te discussieren over de Koran, of dat boek wel of niet een haatzaaiende uitwerking heeft op de islamitische medemens. We moeten kijken naar de Daden van moslims over de hele wereld. Ze zijn bij vrijwel elk conflict betrokken en dat zijn er heel wat.
  Op de Religion of Peace site wordt een lijst bijgehouden van de talloze aanslagen die er gepleegd worden door moslims. Op YouTube of Memritv.org kun je talloze filmpjes zien waar de haat van de moslim voor alles wat met het westen of de joden te maken heeft van afdruipt. De filmpjes spreken voor zichzelf. Memri levert er geen commentaar bij. Dat is dan ook volkomen overbodig.
  Luister naar Pat Condell, Melanie Phillips, Broder etc, etc...
  Job Cohen wil laten onderzoeken of de Islam werkelijk aggressief is. Wat een gotspe Job en dat voor een jood.
  Ik weet nou al wat de uitslag van dat onderzoek wordt: de Islam blijkt een weldaad voor de beschaving.
  Laten we eens stoppen met dat debat over die Koran. Of over de Hadith. Hoeft Annelies ook niet zo'n ellelange column in te kloppen en hoeven wij dat niet allemaal te lezen.(Goed geschreven hoor Annelies maar ik heb nog andere dingen te doen).

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Een "cultuur" die muziek verwerpt.

  Dan zijn we toch eigenlijk al meteen uitgepraat?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Zo net een prachtige cd binnengekomen Sun Ra - Lanquidity prachtige jazz een absolute aanrader voor de luisteraar die zich open stelt voor enigszins abstracte muziek , ook geschikt voor de oren van van der Ven!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Een cultuur die muziek verwerpt als "hoogstaand"beschouwen? Waar het kinderen verboden is poppetjes te tekenen of dieren? Die het foutloos reciteren van op lengte gerangschikte verzen tot het hoogste kunnen van de mens rekent? Die het oeverloos kalligraferen van de "naam van God" als hoogstaande kunst betitelt? Die poezie over de goddelijkeliefde vereert terwijl de gruwelijke werkelijkheid zich te buiten gaat aan liefdeloosheid die door juist God gelegitimeerd wordt? Dat is een lege cultuur die zich vult met allerlei andere vormen van, in dit geval, negatieve creativiteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Vermoedelijk is van der Ven gehypnotiseerd door de Koran, ik heb hem ooit op straat gezien in combinatie met een pinguin.Ik zag een mens goed gekleed volledig in overeenstemming met Mohammed, snakkend naar de status van dat onmenselijke voorbeeld, gek hè.
  Hopelijk was mijn waarneming objectiverend van aard.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Erg slecht geschreven recensie met een overduidelijk vooringenomen oordeel. Lees de reviews op bol.com waar men eenduidig de bijdrage van Jansen zwak vindt. Dat is te verklaren doordat de argumenten en fouten van Hans Jansen met feiten weerlegt worden. Binnen de academische wereld(Fred Leemhuis, Joris Luyendijk o.a.)wordt hij al niet meer serieus genomen. Jammer dat het toch wel kennis vereist om Bombrieven te kunnen lezen.

  BeantwoordenVerwijderen