Grondrechten in Nederland en de islam

Arabist_jansen

Vanavond zult u harde taal horen, of in ieder geval uitspraken die u waarschijnlijk als harde taal beschouwt. Maar ik ben bereid alles wat als harde taal beschouwd wordt terug te nemen als er drie moslims zonder om anonimiteit te vragen in het openbaar afstand willen nemen van de stelling dat joden apen en varkens zijn, al-qirada wa-l-xanaaziir, Koran 5:60; dat de moslims de plicht hebben de niet-moslims, u dus, angst aan te jagen, turhibuuna, Koran 8:60; dat ieder die gelooft dat Christus de Zoon van God is, in de oorlog gedood dient te worden, qaatalahumullaah, Koran 9:30; en dat mannen hun vrouwen moeten kunnen slaan, wa-Dribuu-hunna, 4:34. Vier uitspraken uit de koran, drie moslims, en we zijn klaar.

Ik geef u in overweging uw adem niet in te houden tot die drie moslims zich over die vier passages uitgelaten hebben. Er blijven dan trouwens nog een paar honderd koranpassages over waar ik ook nog wel vragen over heb. Ik zou bijvoorbeeld willen weten wat precies de bedoeling is van de koranverzen waarin ertoe wordt opgeroepen niet-moslims dood te slaan, fa-qtuluuhum. Ik zou bijvoorbeeld willen weten wat precies de bedoeling is van de verzen waarin er op wordt aangedrongen oorlog te gaan voeren tegen wie geen moslim is. Het gaat om meer dan 150 passages, die u kunt terugvinden door op Internet te zoeken met behulp van de zoektermen koran war passages.

De koran, leert de islam, is Gods woord. Moslims geloven dat de islam leert dat God de tekst van de koran letterlijk zo gezegd heeft, tegen de aartsengel Gabriel, die dat letterlijk heeft doorgegeven aan Mohammed (570-632), die dat letterlijk heeft doorgegeven aan zijn secretarissen, die dat letterlijk zo hebben opgeschreven. De islam leert bovendien dat vanuit de antieke manuscripten de tekst van de koran letterlijk is terecht gekomen in de Arabische koran zoals die tegenwoordig gedrukt in winkels te koop ligt. Ik vind dat wel heel erg veel om te geloven, er zijn wel heel veel schakels in het spel, maar goed, daar gaat het nu niet om. Iedereen gelooft wel eens wat. Waar het om gaat is dat God in de koran wordt voorgesteld als zittend op zijn troon terwijl hij zijn profeet en de gelovigen toe sist ‘sla ze dood, sla ze dood’ (2:191, 4:89 en 4:91).

Dan heb ik toch liever de bijbel waarin de profeet Ezechiël (33:11) God laat zeggen: ‘Ik heb geen behagen in de dood van de ongelovige’, nolo mortem impii, of het Nieuwe Testament (Mt 5:44) waarin we ertoe worden opgeroepen onze vijanden lief te hebben. Het contrast tussen de bijbel en de koran kon hier niet groter zijn.

Het is daarom eigenaardig wanneer moslims het voorstellen alsof het van het christendom naar de islam maar een klein stapje is, dat u nodig eens


zou moeten zetten. Dat ze dat zelf in werkelijkheid heus niet zo zien, blijkt wel uit het feit dat de islam op het omgekeerde stapje, van de islam naar het christendom, de doodstraf stelt, en denkt u niet dat het hier om een theoretische zaak gaat, zoals de vrienden en de vriendinnen van de islam u wel eens wijs proberen te maken.

Maar het gaat bij vraag naar de grondrechten in de islam niet allereerst en zeker niet uitsluitend om de koran. Elke godsdienst en elke godsdienstige beweging is meer dan de regels die in het bijbehorende heilige boek te vinden zijn. Het christendom is meer dan de bijbel, en de islam is meer dan de koran. De klassieke leuze sola scriptura, ‘alleen bij de schrift’, geldt uitsluitend binnen de theorie van het christendom in zijn protestantse variant. En ook binnen de leer van de protestantse kerken is de leuze ‘alleen bij de schrift’ trouwens meer ideologie dan praktijk.

Binnen de dogmatiek van andere kerkgenootschappen en godsdiensten speelt deze protestantse regel uiteraard geen enkele rol, ook al menen vooral moderne ongelovigen als onze geliefde leiders Pechtold en Cohen met grote hardnekkigheid dat iets dergelijks wel het geval is. Maar nee, binnen de theologie van de islam is de regel ‘alleen de schrift’ niet geldig. Of de islam iets voorschrijft en of iets in de koran staat zijn twee verschillende vragen, met antwoorden die niet identiek aan elkaar zijn. Het zijn kwesties die los van elkaar staan. Er zijn islamitische plichten die niet in de koran staan. We betreden hier de buitenkant van een doolhof van gedragsregels waarin alleen de imams, de ayatollahs en de muftis de weg weten.

De koran dient binnen het systeem van de islam in hoofdzaak om het goddelijk karakter van de islam te verankeren en te garanderen, het is niet het islamitisch leerboek voor gedrag, moraal en moraaltheologie. De regels die de islam oplegt, kunnen dan ook niet direct door een leek uit de koran geput worden. Alleen de islamitische wet- en schriftgeleerden kunnen dat. De regels zoals zij die hebben opgesteld, hebben ze verzameld en gesystematiseerd in de handboeken van de zogeheten sharia.

Buitenstaanders spreken dan ook wel eens van drie islams. Islam1, dat is de koran; er kleven bedenkelijke kanten aan deze vorm van islam, maar wat de koran aanbeveelt is nog kinderspel vergeleken bij de inhoud van de sharia, de islamitische wet. Dat is dan ook islam2. Rechten en grondrechten die enigszins hanteerbaar en bespreekbaar omschreven zijn, vinden we daar. Islam2 is dan ook de islam van de sharia. Wie nu nog niet weet dat de sharia het recht van de islam is, die kan wel op het dak gaan zitten. Daar zal hij dan een aantal Amsterdamse rechters aantreffen, maar daarover bij een andere gelegenheid.

Islam3, dat is wat de moslims daadwerkelijk aan de islam doen en als islam zien. Bij islam3 is er uiteraard sprake van lokale verschillen. Die lokale verschillen worden door vrienden en vriendinnen van de islam aangevoerd om te bewijzen dat ‘de’ islam niet bestaat. Dat maakt de islam heel bijzonder, want volgens deze vrienden en vriendinnen van de Onderwerping bestaat ‘het’ Westen en ‘het’ christendom wel degelijk.

Maar Islam3 is inderdaad niet uniform, per slot van rekening is Java Marokko niet, maar binnen de islam van de wetgeleerden, islam2, zijn er geen belangrijke verschillen. De verschillen die er binnen de islam2 bestaan, zijn onbetekenend, zeker voor buitenstaanders. Ze zijn niet anders of groter dan de verschillen van mening die er binnen bijvoorbeeld het Nederlands recht zijn aan te treffen. Nederlandse advocaten van elkaar bestrijdende partijen zijn het misschien niet helemaal over juridische kwesties met elkaar eens, maar de rechter veroordeelt gewoon een van de beiden. ‘Het’ Nederlands recht bestaat dus, ondanks de meningsverschillen van de advocaten.

Fundament nummer 1 van islam2 is, zoals de vrienden en de vriendinnen van de islam heel goed weten, de overeenstemming, in het Arabisch de igmaa3. Dit principe staat het ontstaan in de weg van grote, voor de praktijk belangrijke verschillen binnen de sharia.

In Nederland zijn we bijzonder gezegend, want hier hebben we ook nog een islam4: de droombeelden van academische islamologen als de professoren Fred Leemhuis en Maurits Berger. Wat deze creatieve denkers in hun studeerkamers in Wassenaar en Haaren verzinnen, is voor de wereld buiten die studeerkamers van geen enkel belang. Het gaat de wereld buiten hun studeerkamers uitsluitend om de islam zoals die in de moskee gepredikt wordt. Maar over islam1, 2 of 3 spreken de aanhangers van islam4 niet graag de waarheid. Sterker nog, daarover verkopen zij misleidende praatjes, en strooien u al dan niet met opzet zand in de ogen.

Vanwege het geringe belang van de zaak beperk ik mij tot één voorbeeld: Professor Maurits Berger (Leiden) beweert regelmatig dat de sharia voor 95% identiek is aan het Nederlands recht. Als het waar zou zijn, en hij weet natuurlijk heel goed dat het niet waar is, dan hebben moslims weinig te klagen, maar ook als het waar is, zegt het nog niets. Het DNA van de chimpansee en de mens zijn voor nog wel meer dan 95% identiek. Toch is er meestal wel enig verschil tussen een mens en een chimpansee. Bovendien, als in de paar procent eigenheden van de sharia nu net de juridische positie van joden en andere niet-moslims zit, is het natuurlijk goed mis.

Wanneer we over rechten praten, in de islam en in het Nederlandse rechtssysteem, moeten we vooral kijken naar islam2. Islam1 en islam3 zijn niet juridisch van aard, en laten zich niet helder uit over rechten of grondrechten. Islam4 is flauwekul van geflipte would-be dominees, alleen islam2 speelt in een vergelijking van rechtssystemen een rol. Bovendien is islam2 de enige vorm van islam die professioneel personeel heeft rondlopen, dat de eisen en regels van islam2 kracht bijzet.

Islam2, de sharia, behandelt de grondrechten niet systematisch. De regels die wij ‘grondrechten’ willen noemen, worden in allerlei hoofdstukken van de sharia-handboeken zijdelings behandeld. Uiteraard zijn de islamitische theologen van mening dat de mens niet zichzelf bij universele verklaring (of enige andere verklaring) rechten kan toemeten. Alleen God geeft regels, en de mens mag die niet veranderen, zelfs al zou de mens in zijn hoogmoed en verwatenheid menen dat die veranderingen verbeteringen zijn.

Vanuit systematisch oogpunt is dit wel te billijken, maar het betekent dat de islam geen ‘grondrechten’ in de westerse betekenis van dat woord kent. Voor een vergelijking kunnen we niet anders dan van de westerse grondrechten uitgaan, en onder ogen proberen te zien wat de islam en de sharia daarover zeggen.

Laten we beginnen bij de duidelijkste schending van een van onze grondrechten, zoals dat grondrecht is neergelegd in artikel 18 van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Dat artikel luidt: ‘Een ieder heeft het recht … om van godsdienst te veranderen’. De islam denkt daar anders over. De sharia stelt op uittreding uit de islam de doodstraf. Sinds Salman Rushdie, 1989, is dit in het Westen algemeen bekend.

Het is niet helemaal duidelijk of de daadwerkelijke executie van de afvallige de taak van de overheid of van elk individu persoonlijk is, maar volgens sommige sharia-geleerden is het voor een individu slechts een overtreding wanneer hij een afvallige om het leven brengt indien de overheid in gebreke blijft de afvallige op de juiste manier te berechten. Dat betekent dat ook in het Westen het leven van elke afvallige bij voortduring in gevaar is. Dat een overheid uittreding toestaat, is helaas niet voldoende. Het gaat er om dat de moskee uittreding toestaat.

Het Stockholm-syndroom leidt er toe dat een moslim die zichzelf betrapt op het koesteren van het begin van een gedachte aan geloofsafval en uittreding, zichzelf onmiddellijk dwingt die weg niet verder in te slaan. Die kant uit ligt er geen heil, en uitsluitend groot persoonlijk gevaar. Ayaan Hirsi Ali vermoedt dat er honderdduizenden moslims desalniettemin uittreding overwegen, en dat wanneer er eenmaal een golf van ongestrafte uittredingen heeft plaats gehad, de islam als een luchtballon leegloopt. De strengheid waarmee moslims de weinige openlijke uittreders aanpakken, doet vermoeden dat Ayaan zoals haast altijd gelijk heeft.

Deze doodstraf voor uittreding is ondubbelzinnig onderdeel van islam2. Islam1, de koran, is wat minder expliciet, maar islam3 keurt deze doodstraf goed. Islam4 wil ons zoals gebruikelijk misleiden, en weet deze regel te nuanceren, in hoofdzaak met het argument dat de regel geen deel uitmaakt van islam1, en soms niet van de in een staat vigerende wetten.

Het is duidelijk dat dit gedoe over uittreding allemaal in flagrante strijd is met het grondrecht dat artikel 18 van de UDHR proclameert. Er is bovendien geen enkele aanwijzing dat de doodstraf op uittreding uit de islam door islamitische wetgeleerden als achterhaald zal gaan worden beschouwd.

Artikel 19 proclameert vrijheid van mening en meningsuiting. Islam1, 2, 3 en 4 gunnen u die vrijheid niet. Islam2 is zoals altijd het meest expliciet. De sharia kent een aantal zeer losjes geformuleerde misdragingen waarop de doodstraf staat. De formuleringen die de sharia gebruikt zijn zo vaag en algemeen dat zo goed als elke mening of handeling er onder kan vallen.

De vrienden en vriendinnen van de islam noemen dit de ‘flexibiliteit’ van de sharia, maar flexibele wetten kunnen voor een beklaagde levensbedreigend zijn in de meest letterlijke zin van het woord. Wetten moeten niet flexibel maar juist scherpomlijnd zijn. Een beklaagde is alleen dan in staat zich goed te verdedigen tegen de beschuldiging die wet overtreden te hebben. Het kenmerk van een proces over een opiniedelict, we weten in Nederland sinds kort weer precies wat dat is en hoe zo’n proces toegaat, is vaagheid van de aanklacht.

De islam leert dat Mohammed, de profeet van de islam, zonder zonden is geweest, in het Arabisch ma3Suum. De koran niet als Gods woord te erkennen, impliceert twijfel of ongeloof aan dit leerstuk, en wil in feite zeggen dat de twijfelaar of de ongelovige bij zichzelf zegt: ‘Misschien was Mohammed wel een leugenaar toen hij verkondigde dat hij openbaringen van God heeft ontvangen'. Het is beledigend iemand een leugenaar te noemen.

Het afwijzen van de koran als het woord van God is derhalve een belediging van de profeet van de islam. Zulke belediging is volgens de sharia strafbaar. Moslims vergelijken deze strafbaarstelling wel eens met majesteitsschennis. Maar het is een vergrijp waaraan iedereen die nog geen moslim is zich impliciet schuldig maakt door de islam niet of nog niet te omarmen. Wanneer dat opportuun wordt geacht, kan iedereen die geen moslim is, worden aangepakt.

Terwijl de UDHR bij artikel 10 het uiten van twijfel aan de goddelijkheid van de koran toestaat, wordt het uiten van zulke twijfel door de sharia streng verboden. Het is voor de voorhoede van de islam van groot belang de bewoners van Europa en Amerika te trainen in het respecteren van het verbod dat de sharia hier oplegt. Daartoe worden met medewerking van de Linkse kerk overal in Europa rechtszaken gevoerd. Ook als die rechtszaken door de moslims en hun hulptroepen worden verloren, zijn ze toch een goede les voor wie een rustig en ongestoord leven wil leiden. Twijfel uiten aan de waarheid van de islam en de koran zal dientengevolge zeldzamer en zeldzamer worden. Op een gegeven moment zullen Europeanen en Amerikanen niet meer weten waarom je ook weer geen moslim zou worden. Tegen die tijd zijn de velden rijp om te oogsten. Het Wildersproces is akelig voor Geert Wilders en Rechter Tom Schalken, maar goed voor de training en opvoeding van het Nederlandse volk.

Atheïsme, agnosticisme en haast alle joodse of christelijke religieuze handelingen kunnen vallen onder het vergrijp ‘schennis van de majesteit van de profeet van de islam’. Atheïsme impliceert dat Mohammed heeft gelogen toen hij verklaarde dat God via Gabriel tot hem heeft gesproken. Agnosticisme betekent dat je tegen Mohammed recht in zijn gezicht zegt dat je het allemaal nog niet zo weet. En, minder theoretisch, het drukken of bezitten van Bijbels impliceert dat de Koran als woord van God je niet voldoende is. Het slaan van een kruis, het opleiden van christelijke voorgangers, het neerzetten van een christelijke bibliotheek, alles kan als kritiek op de majesteit van Mohammed worden uitgelegd. Het dagelijks leven van christenen en andersdenkenden onder islamitisch gezag is dan ook riskant en vol beperkingen, willekeur en onzekerheden. Dat is allemaal niet te rijmen met artikel 19 van de UDHR.

De islam en de sharia staan het toe dat een man een van zijn vrouwen verstoot, en vervolgens die verstoting herroept zonder dit haar mee te delen. Dat betekent dat een vrouw niet noodzakelijkerwijs zeker weet of zij nu wel of niet gescheiden is. Dit is levensbedreigend, want wanneer een getrouwde vrouw het met een ander doet, staat daar de doodstraf door steniging op, ook al verkeert ze in de waan gehuwd te zijn met de man waarmee zij het doet.

Dit vermeende huwelijk is immers nietig omdat ze niet door haar vorige echtgenoot verstoten is. Dat zij geslachtsgemeenschap heeft met de man die zij als haar nieuwe echtgenoot beschouwt, is dus ontucht, want zij kon wettelijk niet met hem in het huwelijk treden omdat zij nog gehuwd was met haar eerste echtgenoot – zonder dat te weten, omdat deze haar niet had meegedeeld dat hij zijn verstoting had herroepen. Uiteraard is deze regeling in strijd met alles wat rechtvaardig en billijk is. Wie dit niet wil geloven dat deze regeling bestaat: zie de boeken van Arun Shourie.

Artikel 7 van de UDHR stelt dat allen gelijk zijn voor de wet. In het islamitische recht is dat niet zo. Man en vrouw, vrije en slaaf, moslim en niet-moslim zijn voor de sharia niet gelijk. Er is een lange lijst met verschillen. Die verschillen zijn steeds in het voordeel van de vrije moslimse man, en sterk in het nadeel van vrouwen, slaven en al wie de islam afwijst of nog niet geaccepteerd heeft. De regels die ons waarschijnlijk het meest opvallen, zijn dat een moslimman het recht op eenzijdige verstoting van zijn vrouwen heeft, maar dat de vrouw niet over dat recht beschikt; en dat een man die niet tot de islam is toegetreden, niet een huwelijk kan sluiten met een moslimvrouw, maar een moslimman wel met een vrouw die geen moslim is. Uiteraard is dit een ongelijkheid van man en vrouw die in strijd is met UDHR artikel 7.

Artikel 5 van de UDHR stelt dat niemand onderworpen zal zijn aan wrede bestraffing. Zelfs als we in het midden laten of de doodstraf een wrede bestraffing is, is het toch wel heel duidelijk dat de doodstraf door steniging dat is, of ook de manier waarop Mohammed Bouyeri het hoofd van Theo van Gogh heeft geprobeerd er af te zagen. Ook stokslagen voor het drinken van wijn, amputatie van de hand voor diefstal en stokslagen of geseling wegens het betichten van ontucht zijn wreed en onrechtvaardig.
De islam stelt immers als eis voor ontucht dat er vier getuigen zijn. Zijn die er niet, dan levert de beschuldiging van ontucht het bijzondere vergrijp van ‘betichting’ op. ‘Betichting’ wordt gestraft met tachtig stokslagen. Het probleem hier is dat een meisje dat verkracht is, en niet de vereiste vier getuigen kan leveren, zich schuldig heeft gemaakt aan zulke ‘betichting’, en ook nog eens tachtig slagen krijgt – wat niet iedereen overleeft.

Op grond van koran 5:33, het ‘zich beijveren verderf te brengen in het land’, yas3awna fi-l-arD fasaadan, stelt de sharia het verspreiden van verderf strafbaar, al-ifsaad fil-arD. Er zijn duizenden zo niet miljoenen mensen op grond van dit nauwelijks gedefinieerde vergrijp ter dood gebracht. Het is waarschijnlijk deze misdaad, het verspreiden van verderf, die de vrienden en vriendinnen van de islam bedoelen wanneer ze betogen dat ‘de’ sharia niet bestaat.

De islamitische theologie wijst de causaliteit af. God herschept de wereld op elk deelmoment, en is daarbij niet gehouden aan enige beperking van voorspelbaarheid of redelijkheid. Dit sluit, in theorie en a priori, het bestaan van causaliteit uit. Islam2 heeft dan ook het ‘geloof’ in de causaliteit tot een van de kenmerken van uittreding uit de islam bestempeld. Het verschil met de bijbel kon weer niet groter zijn; de bijbel, en belangrijker nog: de kerken en de synagoge gaan er van uit dat God wel redelijk is. Ook westerse moderne ongelovigen zijn van oordeel dat Gods schepping, zeg maar het heelal, redelijk in elkaar zit, en met behulp van de rede te doorgronden is, ook al is dit een oncontroleerbaar geloofspunt, met recht een theorie over alles. Het geloof in die redelijkheid heeft de wetenschap van het christendom geërfd, en het is een axioma voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek. Zonder het axioma ‘gelijke oorzaken hebben gelijke gevolgen’ is de gewone wetenschap niet mogelijk. ‘Geloof’ in de causaliteit als kenmerk van geloofsuittreding te beschouwen, ziet er dan ook uit als in strijd met artikel 27 lid 1: Een ieder heeft het recht te delen in wetenschappelijke vooruitgang. Ik denk dat Moszkowicz dit prima voor een rechtbank aannemelijk kan maken.

Ten slotte stelt de UDHR, artikel 21, dat een ieder het recht heeft om deel te nemen aan het bestuur van zijn land. Een van de eisen die de sharia aan wet- en schriftgeleerden, aan mufti’s stelt, is dat ze moslim zijn. Wanneer de sharia de wet des lands is, zou wie geen moslim is, derhalve zijn buitengesloten van deelname aan rechtspraak, advocatuur, bestuur, en zo voort. Er is geen Moszkowicz nodig om uit te leggen dat dit in strijd is met artikel 21 van de UDHR.

Vrienden en vriendinnen van de islam voeren vaak aan dat het tolerante karakter van de islam blijkt uit de speciale status van dhimmii die de islam toekent aan joden en christenen die zich aan de islam onderwerpen. Dit is twijfelachtig. De dhimmii is aan een groot aantal beperkingen onderworpen. Zo dient hij op de openbare weg een stapje opzij te doen als er een moslim aankomt. Er zijn zelfs plaatsen en tijden geweest dat het een dhimmii verboden was een bril of een paraplu te dragen, maar dat gebod is voor zo ver mij bekend in onbruik geraakt.

Het is voor een dhimmii verboden muziek te maken of klokken te luiden. Dit verbod op klokken luiden speelde kortgeleden in Somalië, waar ook de schoolbel van een missieschool geacht werd onder dit verbod te vallen. De zichzelf jongerenimam noemende Abdoel-Jabbaar van der Ven (‘jongerenimam’ is een onbeschermde titel) heeft mij er van proberen te overtuigen dat het muziekverbod echt heus ook voor de kerken geldt. En weg zijn Mozart, Haydn en Bach. En natuurlijk Huub Oosterhuis, maar het is de vraag hoe erg dat dan weer is.

Ik beschouw de tot nu toe behandelde punten als voldoende om de sharia in al zijn vormen met grote beslistheid af te wijzen. Er is natuurlijk veel meer, op het gebied van dieren, van voedsel, van gezinsleven, van hygiëne, van openbare orde, de lijst is lang.

Twee belangrijke zaken, de Tien Geboden en de Gouden Regel ‘Zoals gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, die bestaan alleen in islam4. Dat maakt de islam niet goed inpasbaar in onze maatschappelijke ordening, wat geen probleem hoeft te zijn, want we hebben het eeuwenlang zonder de islam gedaan. Maar moslims kunnen zich geen maatschappelijke ordening voorstellen waarin de islam geen rol speelt.

Het is van belang ook in Nederland ook academisch studie te maken van de sharia, maar ik vraag me af of de vrienden en de vriendinnen van de islam die elkaar aan de Nederlandse universiteiten het alleenrecht hebben gegeven hier onderwijs in te geven, dat erg objectief en wetenschappelijk doen. Bezorgdheid lijkt me hier op zijn plaats.

Een verbod op de invoering van de sharia in de Nederlandse grondwet opnemen is desalniettemin overbodig, want de handelingen waartoe de sharia of de koran oproepen zijn in Nederland allang verboden. Misschien is het tegenover de islamitische voorhoede tactisch wel een goede stap zo’n artikel aan de grondwet toe te voegen omdat die voorhoede overal, ook in Nederland, zo veel mogelijk sharia ingevoerd wil zien, en zo’n expliciet standpunt hen wellicht duidelijk zou maken hoe de vlag in het Westen op het schip staat, dat kan ik slecht beoordelen. Maar inhoudelijk betekent zo’n wet niet veel meer dan dat wat volgens de grondwet verboden is, volgens de wet inderdaad verboden is. Ik denk dat juristen en senatoren zo’n wet niet zo mooi zullen vinden en alleen op al esthetische en systematische gronden zich zullen verzetten tegen zo’n grondwetsuitbreiding.

Dames en Heren: Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht.

HansJansen

Conservatief Café, Gouda, 23 februari 2011

147 opmerkingen:

 1. Ga zo door Hans Jansen je maakt jezelf totaal belachelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja vertel, Het Zuur, ben ook zo benieuwd hoe Jansen zich belachelijk maakt. Want alleen een anonieme drol ergens achterlaten, vind ik wat gratuit, om het zacht uit te drukken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Schitterend en geestig verhaal van Hans Jansen de arabist.
  Ik vrees echter dat het westen liever niet wil weten wat de islam is.
  Boer zoekt vrouw en foeballe zijn toch veel leuker.En we lezen in de volkskrant dat er niks aan de handa is.
  Ze zullen pas wakker worden als ze het geluid van krakende schedels in hun eigen straat horen.

  Bontkraagje "het zuur"komt alweer de stank van islam hier verspreiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ondanks dat het stuk van Hans Jansen lang is heb ik het met aandacht gelezen.

  De eerste reactie die je dan tegenkomt is van iemand die zichzelf 'het zuur' noemt.
  Hij geeft geen commentaar, maar maakt alleen duidelijk dat hij inderdaad verzuurd is.

  Gisteren hoorde ik een interview met minister Donner. Hij verkondigde weer zijn stelling dat de sharia ingevoerd moet worden als een meerderheid van onze bevolking dat wil.

  Donner is iemand die beangstigend rechtlijnig denkt.
  Zijn denkwijze volgend moet je zonder aarzelen iemand die meerdere malen suïcide heeft proberen te plegen aanstellen als piloot op een passagiersvliegtuig.

  Het stuk van Jansen is eigenlijk een oproep om ons heldere verstand te gebruiken als het over zaken als islam en sharia gaat.
  Dat dit heldere verstand bij veel aanhangers van de islam maar ook bij hun dimmie-vrienden niet (meer) aanwezig is meer dan zorgwekkend.

  In verband met het oprukken van de spijkerharde en meedogenloze ideologie, die de islam is, heb ik grote zorgen over onze toekomst.
  Mensen als Jansen die nog steeds hun goed onderbouwde mening durven te geven verdienen daarom ons respect en waardering. Zij verdienen het om gehoord te worden.

  Bedankt Professor Jansen!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het Zuur dient met een rennie bestreden te worden,echter in dit geval is een kalkput doeltreffender! Een gelijkwaardig integer en wijs man als H.J. is in de islamitische wereld met een kaars te zoeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ Het Zuur,

  Want het doden van afvalligen en het stenigen van overspeligen is juist een bijzonder ethisch prachtgebruik waar iedereen respect voor zou moeten hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Goede informatie, zo blijf je wakker "zuur".

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Maar ik ben bereid alles wat als harde taal beschouwd wordt terug te nemen als er drie moslims zonder om anonimiteit te vragen in het openbaar afstand willen nemen van de stelling dat joden apen en varkens zijn, al-qirada wa-l-xanaaziir, Koran 5:60; dat de moslims de plicht hebben de niet-moslims, u dus, angst aan te jagen, turhibuuna, Koran 8:60; dat ieder die gelooft dat Christus de Zoon van God is, in de oorlog gedood dient te worden, qaatalahumullaah, Koran 9:30; en dat mannen hun vrouwen moeten kunnen slaan, wa-Dribuu-hunna, 4:34. Vier uitspraken uit de koran, drie moslims, en we zijn klaar."

  Ik ben benieuwd of zich 3 moslims melden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Weer een geweldig artikel van Hans Jansen, vooral het stukje over de ,causaliteit' is zeer duidelijk en ik ben blij met deze constatering:
  'Het geloof in die redelijkheid heeft de wetenschap van het CHRISTENDOM geërfd, en het is een axioma voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek. Zonder het axioma ‘gelijke oorzaken hebben gelijke gevolgen’ is de gewone wetenschap niet mogelijk.'
  Lees hiervoor het boek van Rodney Stark, The victory of reason.

  http://members.tele2.nl/heleenkeller/

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @H.K. Mee eens, maar het christendom heeft wel z'n mooiste tijd gehad!

  Kun je goed zien aan het grote aantal kerken dat verdwijnt. En de wetenschappelijke methode is er gelukkig al en om niet meer te verdwijnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Mijnheer Jansen, zeer vriendelijk dank voor deze geweldige uiteenzetting. Zelfs voor mij niet onaangenaam te lezen en te begrijpen als 50 jarige!
  Hoop zo dat uw inzichten en leringen door vele mensen gelezen wordt, ben zo bang dat er niet zoveel mensen naar een hoeiboei googlen of uw website bezichitgen en daarmee zou uw boodschap haast "verloren zijn", wat ik niet hoop.
  Hoop vele malen meer van u te horen en zien want uw tegengeluid, een die uitlegt en inzichten geeft, hebben we vrees is ik heel hard nodig in dit land!! Nogmaals dank!
  "WIj staan tesaam voor het gricht, voor goed of kwaad te kiezen".
  http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=NH04at

  BeantwoordenVerwijderen
 12. In het kader van 'Grondrechten' enz. ben ik zo vrij de volgende vraag te stellen.

  Er is het verhaal dat de recente Egyptische revolte begon met een Egyptisch fruithandelaar die zichzelf in brand stak. Hij zou dat hebben gedaan nadat een politie-agent hem had bevolen zijn handel op te geven omdat hij [= die handelaar]daar geen vergunning voor had.

  Daarna las ik ergens dat het in Egypte buitengewoon moeilijk is om aan officiële vergunningen en eigendomsbewijzen te komen.

  Ten slotte vertelde iemand dat die rechtsonzekerheid - zie boven - iets met de Islam te maken heeft.

  Kan en wil een deskundige hier iets over zeggen?

  Dank u.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. In het kader van 'Grondrechten' enz. ben ik zo vrij de volgende vraag te stellen.

  Er is het verhaal dat de recente Egyptische revolte begon met een Egyptisch fruithandelaar die zichzelf in brand stak. Hij zou dat hebben gedaan nadat een politie-agent hem had bevolen zijn handel op te geven omdat hij [= die handelaar]daar geen vergunning voor had.

  Daarna las ik ergens dat het in Egypte buitengewoon moeilijk is om aan officiële vergunningen en eigendomsbewijzen te komen.

  Ten slotte vertelde iemand dat die rechtsonzekerheid - zie boven - iets met de Islam te maken heeft.

  Kan en wil een deskundige hier iets over zeggen?

  Dank u.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat Hans Jansen niemand vertelt is dat de Koran alle profeten respecteert, Jezus erkent en de Bijbel als onderdeel van de Heilige Koran ziet. De Koran heeft respect voor Joden en Christenen, omgekeerd ligt het anders. Hans Jansen is geobsedeerd door extremistische elementen in de Islam en vergeet voor zijn gemak dat het westers politieke christendom (de christenheid) afgelopen jaren grootschalig oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide pleegt in Irak en Afghanistan. Wanneer er een steniging plaatsvindt ergens is Hans Jansen de eerste die schande spreekt. Wanneer westerse christenen Irak decennia lang excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium (wat een geavanceerd soort massavernietigingswapen is), zwijgt Jansen. De westerse christenen in de politiek houden zich op geen enkele manier aan de normen en waarden waar Hans Jansen hoogdravend over doet. Hans Jansen is het soort deskundige die alleen eigen hersenspinsels gelooft.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @HPax.
  't Was een Tunesiër, fruithandelaar, waar alles mee begon.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Beste Willem,
  Het christendom heeft zeker niet zijn beste tijd gehad eenvoudig omdat er geen beter waarden-systeem bestaat waar je voor kunt kiezen!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. HPax zei...
  "Er is het verhaal dat de recente Egyptische revolte begon met een Egyptisch fruithandelaar die zichzelf in brand stak. Hij zou dat hebben gedaan nadat een politie-agent hem had bevolen zijn handel op te geven omdat hij [= die handelaar]daar geen vergunning voor had.

  Daarna las ik ergens dat het in Egypte buitengewoon moeilijk is om aan officiële vergunningen en eigendomsbewijzen te komen.

  Ten slotte vertelde iemand dat die rechtsonzekerheid - zie boven - iets met de Islam te maken heeft"

  -----------------------------------------------------

  Ja ja, dus het ligt aan de Islam dat het buitengewoon moeilijk is om aan officiële vergunningen en eigendomsbewijzen te komen. Terwijl er tientallen andere Islamitische landen bestaan, doet dit probleem zich ALLEEN voor in Egypte!?!?

  Wat is dit nu voor wartaal??

  Bovendien bent u niet goed geinformeerd ook.
  Het verhaal van de fruithandelaar deed zich voor in Tunesië!

  Verzin maar een nieuw leugentje. Bv dat de Islam niet in Egypte maar in
  Tunesië moeilijk doet over het verstrekken van officiële vergunningen en eigendomsbewijzen.

  Hier hoef je toch helemaal geen deskundige voor te zijn of wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ Het Zuur,

  "...Jezus erkent...."

  De Koran erkent Jezus niet als de Christus, ontkent dat Jezus het vleesgeworden Woord is en gekruisigd en opgestaan om weg te nemen de zonden der wereld. Kortom: de Koran erkent Jezus niet, maar verbastert en vervalst het Evangelie, terwijl het oproept tot het een kopje kleiner maken van christenen.

  Er is helemaal geen sprake van politiek christenendom in casu Irak en Afghanistan. Ten eerste omdat de VS een seculier regime heeft, ten tweede omdat de achtergrond van de conflicten van de VS met deze landen een andere achtergrond heeft (verspreiding democratie, oliebelangen etc.) en ten derde omdat aanvalsoorlogen niet christelijk zijn.

  Christenen worden in Irak vervolgd. Bijvoorbeeld: die aanslag eind oktober vorig jaar in Bagdad waarbij 58 christenen de dood in werden gejaagd.

  Daarbij dien ik op te merken dat u hetgeen dat Hans Jansen te berde heeft gebracht niet weerlegt met geldige argumenten en dat u geen afstand neemt van de gruwelijkheid die door de islamitische leer gepropageerd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. "Vandaag ben ik ook een moslim"
  En vandaag staat net in Trouw een interview met Daisy Khan, u weet wel, van de moskee op Ground Zero dat zo eindigt:
  *Een initiatief was geboren, zegt Khan enthousiast. "Op 6 maart gaan we massaal de straten van Washington op: moslims, joden, christenen, hindoes, atheïsten. En iedereen zal een bord omhoog houden met de tekst: 'vandaag ben ik ook een moslim'. Dat zal een krachtig signaal zijn. Het zal laten zien dat Amerikanen het niet pikken als met een minderheid wordt gesold."
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/1851460/2011/02/24/Westerse-media-staren-zich-blind-op-extreme-variant-sharia.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ecceuomo

  Dat eindeloze ontkennen van de feiten is smakeloos. Het helpt niemand. Doet meer slecht dan goed. De VS is niet seculier. Het christendom is in de VS bij wet bovengesteld. De oorlog in Irak en Afghanistan is een christelijke kruistocht met moderne middelen die al meer dan een miljoen levens gekost heeft. We weten allemaal dat aan de oorlog in Irak geen adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag ligt. Het zijn vooral christenen en niks dan christenen die misbruikmakend van politieke bevoegdheden die oorlogsmisdaad gepleegd hebben. Begrijp het wel dat christenen vervolgd worden in Islamitische landen, ze gedragen zich als beesten.

  Het is de abjectie van de christenheid dat Jezus als vleesgeworden Woord wordt gezien. Wie bedenkt zoiets? Totaal niet van deze wereld. Het is de Christelijke Kerk die het Evangelie verbastert en vervalst. Jezus is zeer zeker niet gekruisigd. Ook is hij niet gestorven op de bewuste dag. Het is een schijnbeeld wat voorgehouden is en waarin domme mensen (vandaar christenDOM) in zijn gaan geloven alsof het Sinterklaas is.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ecceuomo,

  Er is helemaal geen sprake van politiek christenendom in casu Irak en Afghanistan. Ten eerste omdat de VS een seculier regime heeft, ten tweede omdat de achtergrond van de conflicten van de VS met deze landen een andere achtergrond heeft (verspreiding democratie, oliebelangen etc.)

  ---------------------------------------

  Oliebelangen. Dat moet het zijn.
  Maar verspreiding van democratie??? Hou toch op man, dat geloven de Amerikanen zelf niet eens.

  "En ten derde omdat aanvalsoorlogen niet christelijk zijn"

  --------------------

  Zolang die oorlogen van Christenen komen, kunt u mij niet wijs maken dat het niet Christelijk is.
  Aan de vruchten herkent men de boom enz enz...

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @ Het Zuur,

  De VS is wel degelijk seculier. De president zou de State of the Union speech desgewenst met 'bismillah' mogen beginnen.

  "Totaal niet van deze wereld."

  Klopt, totaal niet van deze wereld. Maar dat zegt Jezus zelf ook.

  De islam daarentegen is wel van deze wereld. Van deze zondige, wereld die geheel van God los lijkt te zijn. Ik ken geen enkele cultus die zodanig alles wat laag, slecht, pervers en verdervelijk is gecultiveerd heeft als het mohammedanisme.

  "Jezus is zeer zeker niet gekruisigd. Ook is hij niet gestorven op de bewuste dag."

  En dat is nu precies wat ik bedoel met het niet erkennen van Jezus. In de islam wordt Jezus niet erkent, maar wel beschouwt men een zondige man (volgens de ahadieth een rover, verkrachter en moordenaar) als de zegel der profeten. De islam is een valse godsdienst met gruwelijke, mensonterende gebruiken en een satanische moraal.

  Jezus Christus is het vleesgeworden Woord. Volledig mens én volledig God. Onze Verlosser, die gekruisigd is en opgestaan ter vergeving van de zonden. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ecceuomo

  Het is een hardnekkig virulente aandoening waar jij en met jou het overgrote deel van het narcistische westen aan lijdt. Je zal het vanzelf meemaken wanneer God Jehova het oordeel over alle mensen velt. Geef je op een briefje dat jij het bij het verkeerde eind hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. El Houssain,

  "Aan de vruchten herkent men de boom enz enz..."

  Ja, inderdaad. En dat is exact de reden waarom ik geen moslim ben en waarom ik niemand ken met enig ethisch besef, beschaving of menselijkheid die moslim zou willen zijn.

  Alleen mensen met een verduisterde moraal, mensen in de greep van Satan, zullen zich aangetrokken voelen tot de mahometisterij.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. == Maurits Dekker: Donner is iemand die beangstigend rechtlijnig denkt.
  Zijn denkwijze volgend moet je zonder aarzelen iemand die meerdere malen suïcide heeft proberen te plegen aanstellen als piloot op een passagiersvliegtuig.==

  Heerlijk! Oook Jansen's stukje, trouwens.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ Het Zuur,

  Vijfmaal daags met je voorhoofd op de grond om Satan eer te bewijzen is niet goed voor iemands zieleheil.

  Een geloof aanhangen waarin moord, roof en verkrachting als ethisch juist gezien worden en ook nog denken dat christenen het bij het verkeerde eind hebben. Bekeer u tot Jezus Christus. En als dat teveel gevraagd is: blijf op z'n minst met uw bloedlustige klauwen van mijn broeders en zusters en van mijn westerse beschaving af.

  De westerse beschaving is een beschaving. De mohammedaanse culturen zijn gebaseerd op de cultivering van machogedrag, dwang, onderdrukking, massamoord, verkrachting, vernietiging en roof. Vrijwel alle slechte eigenschappen, die beschavingen juist willen afvlakken en te boven willen komen zijn door de mohammedanen gecultiveerd en gestimuleerd.

  En weer maakt u niet van de gelegenheid gebruik om afstand te nemen van die paar zaken die Hans Jansen aangaf in het artikel. Zelfs in uw anonimiteit wil u geen afstand nemen van barbaarsheid en wreedheid.

  U is in een discussie geen gelijkwaardige opponent, maar u gedraagt zich - zoals veel andere moslims - zich als een stampvoetende peuter die zijn zin niet heeft gekregen.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ Het Zuur
  Door met zulke argumenten te komen blijkt maar weer dat je zelf aardig kortzichtig bent. Misschien heeft dit ook iets te maken met dat je geen andere gedachtengangen tolereerd. Want je hebt blijkbaar nogal een hekel aan het christendom en alles wat daaraan refereert. Precies zoals Hans Jansen al zei. Dus bij deze bedankt voor het bewijs dat deze man gelijk heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @ecceuomo

  Ga zo door met je zieke geest. Arabist Hans Jansen is vast blij met je. Zal dansen en groots feest vieren op de dag dat het verwerpelijke christendom aan het eind komt. Al meer dan tweeduizend jaar verziekt het christendom de sfeer in Europa. De ene na de andere kruistocht en iedereen de les lezend. Hypocriet, achterbaks. Net zo huichelachtig als de duivel. De Zondagswet is ook al zo'n typisch infantiele christelijke vinding.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @henrilingen696

  Ben geen moslim overigens. En ja heb mijn buik vol van het christendom. Een ziekte is het.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Het zuur 24 februari 2011 14:45
  Oeahaha het zuuR! Misschien is het je ooit opgevallen dat Jesus door Christenen gezien wordt als de zoon van God?
  Dat is toch wel ff wat anders als erkend worden, cq gezien worden als profeet.
  Komop man, geen onzin verkopen!

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Het Zuur zei...

  @henrilingen696

  Ben geen moslim overigens. En ja heb mijn buik vol van het christendom. Een ziekte is het.

  Evenals de Islam dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Cathy

  Elke religie is een ziekte. In casu is het christendom een ernstigere aandoening omdat christenen in de westerse politiek met hun arrogante gelijk grootsere misdrijven plegen dan Moslims. Sinds de Nazi's verdreven zijn is de Nederlandse politiek niet meer zo besmet geweest. Mede dankzij de vrienden van het CDA, de CU, SGP en natuurlijk de PVV waar hoeiboei fan van is. Daarom ook dat arabist Hans Jansen zoveel liegt bij de rechtbank.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @ Het Zuur,

  Een westerse vriend van de islam die het christendom haat, die de islamitische geloofsleer als moreel beter beschouwt dan de christelijke leer, die het opneemt voor de islam en dezelfde leugenachtige praatjes over de islam (en het christendom) verkondigt vind ik in de meeste gevallen nog veel erger dan een moslim.

  Wat kan ik zeggen tegen niet-islamitische vrienden van de steniging van overspeligen...de niet-islamistische vrienden van de moordpartijen op afvalligen...ja, waarom wordt u eigenlijk geen mohammedaan? Een geloof dat precies bij uw opvattingen, haat en moraal aansluit.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @ecceuomo

  Een tuigdorp is wel wat voor je. Of gewoon de longstay, samen met arabist Hans Jansen. Kunnen jullie elkaar lof toezwaaien.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Belle8, René, henrilingen696 e.a.,

  Gezien zijn post van 24 februari 2011 17:42 blijkt Het Zuur gewoon te zijn wat in de blogosfeer 'trol' genoemd wordt. Een sujet die helemaal geen discussie wil maar gewoon rotzooi komt trappen omdat hij of zij dol is op aandacht, ook al is het negatieve aandacht. Ik ben klaar met dit sujet en zal hem, zolang hij geen argumenten geeft voor de onzin die hij hier verkoopt, hem volledig negeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Er zullen geen 3 moslims te vinden zijn die afstand nemen van deze tekst.
  De Quran is het persoonlijke woord van Allah, en elke moslim die daar publiekelijk afstand van neemt steekt zijn hoofd in een strop.
  Door de misselijk makende dwang en sociale controle door de moslims onderling, tot in alle uithoeken en grotten van de aarde.
  Misschien de GL'r Toffi-Dikbi, die komt graag liberaal over, maar schijt 7 kleuren als het op veroordelen van de Quran aankomt.
  (en gaat gauw ergens anders over l.ullen als hij in het nauw wordt gedreven)

  Verder "Het Zuur"
  U standpunten worden helaas gedeeld door vele moslims.
  Bush jr. himself moest zonodig vertellen dat hij door (Christelijke) God persoonlijk was ingefluisterd om deze oorlog te beginnen. Bijbelteksten op bommen en wapens. Daar kan je goed ziek van worden.
  Dat neemt niet weg dat Prof. Jansen, wat betreft de "achterlijke" islam gewoon gelijk heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Zuur
  Los van zijn islamofiele oogkleppen kent @Zuur ook natuurkundige feiten niet:
  " munitie van verarmd uranium (wat een geavanceerd soort massavernietigingswapen is)"

  Uranium is een metaal dat 0.7% radioactief isotoop U235 bevat.
  Bij verarmd uranium is dat eruit gehaald. Het is dan alleen nog een zwaar metaal dat zelfs niet eens giftig is zoals lood. Maar ja he, uranium, atoombom, straling dat bekt wel lekker voor domkoppen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @besserwessie

  Weet het. Aan Zyclon-B is ook niemand gestorven.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Prof. Janssen is een van de weinigen die zijn deskundigheid zo moedig inzet. Ik hoop dat hij ook net zo helder uiteen zet wat het verschil is tussen Soennieten en Sjiieten, de twee groeperingen in de islam. De eerste een minderheid van machtspotentaten - meen ik - de tweede een miljoenen grote grijze hap van sloebers. Ik denk dat als het ons lukt die twee groepen tegen elkaar uit te spelen, dat we zo een kans hebben de islam hufterij te overwinnen. Ze moeten elkaar het leven onmogelijk maken, sa's wel zo hygienisch. Vraag: wie weet welke islamieten in ons publieke bestel, bij omroepen, in Den Haag etc tot welke bloedgroep behoren?

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Voort hoop ik ook dat Prof. Janssen nog weer eens kernachtig uitlegt, welke historisch belangrijke rol de katholieken in het algemeen hebben gespeeld in de afstopping van de islam. Rond 1680 joeg Koning Jan van Polen met een klein leger de Ottomaans Turkse horden weg van de poorten van Wenen. Ik hoop op Janssen's gemotiveerde oproep aan opiniemakers te stoppen met het laffe, risicoloze in de grond schoppen van katholiek Nederland en daarbuiten. Mijn stelling is dat velen hieraan meedoen, omdat ze de werkelijke oorzaak van hun frustratie - in samenleving, het werk, op straat - niet durven aanpakken: hun afkeer van en ellende wegens de islam. Het politiek correcte gelazer, het op eieren moeten lopen met collega islamlui op het werk. Dan is het heel gemakkelijk te schoppen naar groeperingen die géén messen trekken, die niet onmiddellijk bedreigen, bloed- en eerwraken.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. @ Het Zuur
  Ik denk dat jouw blognaam staat voor: HetZur > Hetzer. Want dat ben je. Je bent een verongelijkte. De PvdA drijft op Afgunst, islamlui draaien op verongelijktheid. En op ondankbaarheid. Lui als ze zijn zie je ze nooit op een fiets, wel in verachtelijk westerse auto's - hufterend alle verkeersregels verkrachtend alsof ze in de chaos van Cairo rondrijden. En je ziet ze volle kinderwagens voortdouwen. Vol met demografisch tikkende tijdbommen.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @moeidoei

  Dat heb je goed begrepen. Hetzuur komt van hetzer. Heeft niks te maken met het zure gezuig van de christenheid en kortzichtigen als Hans Jansen en jij.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. het zuur,

  weerleg nu eens de punten die HJ in zijn artikel stelt?

  ennneee.... voor de rest denk ik dat alle gelovigen naar de psychiator moeten!

  groetjes marc, in een bijna moslim vrij land!

  BeantwoordenVerwijderen
 46. @latinha

  http://www.sharia.rechtbank.nl

  Voldoende weerlegt dunkt me. Islam is here to stay.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Een buitengewoon heldere en uitstekende analyse van Hans Jansen. Zelden zo duidelijk en bondig gezien en toch zo goed verwoord.

  Een belangrijke vraag ten aanzien van de veranderingen in een aantal Arabische landen is in welke mate islam2 het leven van andersdenkenden, afvalligen en andersgelovigen blijft beperken. Als de intolerantie ondanks de "democratisering" toeneemt, dan heb je helaas geen echte verbetering, maar juist het tegendeel. Te hopen is dat de minderheden en vrijdenkers een echte liberale ontwikkeling aldaar kunnen forceren. Om de 'revolutionnairen' bij voorbaat als liberale vrijheidstrijders te zien lijkt me wat voorbarig, ook al wil ik ook niet bij voorbaat negatief zijn. Wanneer de vrijheden er toch niet komen, dan ook interessant om dan te kijken naar de rol van de politiek correcte media of ze eerlijk berichten of de intolerantie wegmoffelen of negeren. Tot nu toe werd en wordt veel genegeerd, waardoor een Rutte kan zeggen dat hij Indonesië een voorbeeld vindt, terwijl minderheden het juist door de islam2 steeds moeilijker krijgen. Helaas is dat besef niet populair bij de zogenaamd weldenkenden maar o zo domme mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @ Het Zuur
  Heb je enig gefundeerd bewijs dat Jezus niet aan het kruis gestorven is? Er zijn verschillende niet-christelijke bronnen o.a. Josephus en een Romeinse geschiedschrijver die melding maken over de kruisdood van Jezus. Onder historici is geen twijfel over de authiciteit en kruisdood van Jezus.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @Krijnie

  In die tijd werden mensen niet aan een kruis maar aan een paal genageld. Het kruis was een martelpaal. Zie bijvoorbeeld de Jehova's Getuigen hierover.

  De Koran heeft het in de vierde sura vers 157(156) over een schijnbeeld van de persoon Jezus aan die paal en legt uit dat zij die daarover van mening verschillen in twijfel zijn en daaromtrent geen wetenschap bezitten. Josephus en die Romeinse geschiedschrijver en andere historici hebben het over dàt schijnbeeld. De Koran imponeert als betrouwbare bron. Die wonderbaarlijke wederopstanding is natuurlijk totaal bizar.

  Hier staat een interessante verhandeling: http://www.wereldgeheimen.nl/jezus_in_india.htm

  Dit is het (echte) graf van Jezus, in India: http://www.tombofjesus.com.

  Jezus is ontkomen. Dat de Koran leert dat het een schijnbeeld is wat over de dood (niet het leven) van Jezus wordt opgehouden verklaart de agressieve reactie van het Westen op de Islam omdat daarmee de grondslag onder het christendom vandaan valt. Wat overigens overeenkomt met de profetieën in het boek Openbaringen waarin voorzegd is dat religie verdwijnt en zuiver geloof overblijft. Het geloof zonder twijfel. En zoals arabist Hans Jansen weet of weten kan betekent het Arabische woord islam niks meer en niks minder dan overgave of onderwerping aan God (Jehova). Dus feitelijk voorspelt de bijbel het eind van de christelijke kerk en introductie van de zuivere overgave aan God oftewel de Islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @Hetzuur

  je brengt nogal wat teweeg doe je niet verkeerd :-)

  Ik wil nog graag mijn volgende ervaring delen, laatst was ik in de bibliotheek en zag ik een/de vertaling + uitleg van de Koran in het Nederlands. Ik was toch wel even benieuwd en wat schiep mijn grote verbazing...er stond dat Jezus alleen voor de Joden was.

  De (diepe en mooie) geschiedenis werd aangehaald van de Kanaänitische vrouw althans een deel...want het deel waarin Jezus zegt dat het ook voor haar (dus voor de hele wereld is) en Hij zegt dat haar geloof groot is wordt weggelaten...hierdoor is de mooie bijzondere boodschap 180C anders (verdraaid) verschrikkelijk...wie het verstaat, verstaat het!

  BeantwoordenVerwijderen
 51. 24 februari 2011.Bron: nu.nl

  ERMELO - Said Musa, die zich in het islamitische Afghanistan heeft bekeerd tot het christendom, is vrijgelaten. Dat heeft de Nederlandse christelijke organisatie Open Doors donderdag laten weten.


  © Getty Images
  De vrijlating is donderdagavond bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
  Musa werd vorig jaar mei opgepakt omdat hij zich bekeerde tot het christendom. Hij dreigde de doodstraf te krijgen. Volgens Open Doors is Musa Afghanistan intussen ontvlucht.

  Het ministerie doet in het belang van de veiligheid van betrokkenen verder geen mededelingen.
  -------------------------------------
  Is naar mijn weten in Staphorst en omgeving,omgekeerd, nog niet voorgekomen.

  DO I HAVE TO SAY MORE? ZUUR?!

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Jammer dat die Zuur zo dom reageert, maar niks aan te doen. Het domme van hem vind ik dat hij de negatieve verschijnselen in het christendom aanvalt en diezelfde verschijnselen in de islam goedpraat en verdedigt. Zie je vaker bij politiek correcte niet-moslims. Extreem negatief over het christendom en de islam is dan weer helemaal oké. Een spiegelbeeld van iemand die heel erg anti-islam is en dan het christendom op een zeer hoog en veel te mooi voetstuk plaatst door het allerlei liberale vrijheden toe te dichten die daar nou ook weer niet in zaten.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. het zuur,

  bla bla bla ...........

  je hebt nog steeds geen antwoord gegeven over de punten die HJ stelt in zijn artikel!

  dus, kom op reageer is punt voor punt op wat HJ zegt?

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @Marco P.

  Begrijp niet wat je bedoelt met "dat Jezus alleen voor de Joden was". Voor de Islam is Jezus profeet zoals ook Abraham en Mohammed profeten zijn. In de Koran staat ook dat volgens de Islam joden en christenen gelijkgesteld zijn met gelovigen en dat zij als gelovigen beloond worden. Ook staat er dat een deel der christenen (feitelijk) ongelovig is en dat christenen jodendom afwijzen. De Koran is vriendelijk over echte joden en echte christenen. Het beeld wat arabist Hans Jansen en de PVV in zijn kielzog hierover wekt is onjuist.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer HJ het zuur van repliek zou dienen!

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Wat zitten er een zieke mensen op deze blog. Kortzichtig en gepreoccupeerd met de ander. Op geen enkele manier breid naar eigen fouten te kijken en altijd vinger wijzend naar die ander. Christelijk Nederland pleegt grootse internationale misdrijven. Grotere misdrijven dan Khadafi of Hussein en niemand die de mond open doet. Abject! Infaam! Er zijn geen woorden voor de schande die jullie toekomt!

  BeantwoordenVerwijderen
 57. het zuur,

  heeee... pannekoek geef nou is antwoord op de punten die HJ steld in dit artikel?

  maar ja zoals HJ zelf al zij: 3 is genoeg, en blijkbaar ben jij er niet een van : )

  BeantwoordenVerwijderen
 58. sorry voor de spelfouten, zit al een tijdje in het buitenland!

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Het zuur,
  dat je gelijk in de aanval gaat zonder op de punten in te gaan betekent dat je geen antwoord op hebt, je reactie is de reactie die ik altijd tegen kom als antwoord op kritiek op de islam, nooit maar ook echt nooit wordt inhoudelijk gereageerd.
  Ik daag je uit om het een keer te proberen.... succes

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Voor geintereseerden de website van meneer het zuur.

  http://www.holocaustles.nl

  Hier kunt u lezen dat o.a. de holocaust ontkent c.q. gebagatelliseerd wordt.
  Weet u als lezer in elk geval uit welke hoek de wind waait.

  Uiteraard wordt er flink verdraaid en gekronkeld, maar onduidelijk is tot welk doel of nut dat moet lijden.

  Als een sluwe slang kronkelt meneer zuur, ontkent de Waarheid van de Opstanding der doden waardoor zij die dat ontkennen de meest beklagenswaardigst zijn van alle mensen. Geen Hoop, Geen Opstanding, Geen Geloof.

  Uiteindelijk blijkt het evangelie van meneer zuur een evangelie te zijn van een absoluut totaal niets.

  Gezien de reacties en de overtuiging van meneer zuur is de conclusie dan ook dat het totaal niets is.

  Vr. Gr. Pineut

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Het Zuur is wel een hele goede stemmenwerver voor Wilders.
  Daar moeten we een beetje zuinig op zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Meneer Jansen,

  Ik vind u een bovenste beste kerel. Maar uw lofuitingen over het christendom zijn aan mij niet besteed. Jodendom, Christendom en Islam is één pot nat.

  Wellicht kunnen onderstaande links u helpen bij uw Bijbelstudie:

  Cruelty and Violence in the Bible: http://www.skepticsannotatedbible.com/cruelty/long.html

  Intolerance in the Bible: http://www.skepticsannotatedbible.com/int/long.html

  Biblical Family Values: http://www.skepticsannotatedbible.com/fv/long.html

  Women in the Bible: http://www.skepticsannotatedbible.com/women/long.html

  Homosexuality in the Bible: http://www.skepticsannotatedbible.com/gay/long.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Alle geloven zijn niet "een pot nat", lees het stuk nog maar eens goed door van mijnheer Professor Jansen en ga zelf na: o.a. wat dit leven heeft te betekenen voor alle genoemde geloven en wat het hiernamaals betekend voor ale genoemde geloven ( jodendom, Christendom en Islam) !!

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Al met al ben ik niet onder de indruk van uw krompraat Het Zuur.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Die selectieve verontwaardiging van @hoeiboei is irritant.

  Over de voortgaande westerse genocide in Irak:
  www.usgenocide.org

  En het terrorisme van de Nederlandse politiek:
  www.terroristenvangen.nl

  Maakt al met al de 'haat' van de Moslims tegen het westen een stuk inzichtelijker.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Dat 'islam-1-2-3-4-tje' is er een om niet meer te vergeten.

  Prachtig stuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 67. 't kan echt allemaal anders @Hoeiboei. Islamisme is niet erger dan elke andere religie. Nederland is pas sinds kort een beetje verlost van de talibaneske trekken van de christenheid. Zwarte kousen weet je wel. Gereformeerde hoofden die vinden dat masturberen zondig is en willen discrimineren omdat zij geloven het recht daartoe te bezitten. Het christendom in Nederland komt uit het infame hoofd van de Paus. Voordat christenen in Nederland kwamen was Nederland zuiver Islamitisch. De eerste mens(achtige) was moslim beste @Hoeiboei. De mens, de eendagsvlieg en al het andere wordt als islamiet geboren. Nederland is het land van de zondige heidenen. Nederland heeft maling aan religie en mixt alle culturen. Voor Nederland kan het niet deviant genoeg zijn, op enkele existentieel bedreigende dingen na. Wat @Hoeiboei doet is te abject om onder woorden te willen brengen. Wanneer @Hoeiboei in het openbaar niet voortgaand de hoofd houdt loopt het risico net als @GeertWildersPVV te eindigen op de unit van Mohammed B. om levenslang of toch zeker dertig jaar Koranles te krijgen. De Koran beste @Hoeiboei, omvat tevens het oude testament en het nieuwe testament. Om te Koran te begrijpen moet je beginnen bij de eerste letter van genesis en doorlezen tot de laatste letter van de honderdenveertiende sura. De door jou vermaledijde Koran is net als de Bijbel een door Jehova God geïnspireerde boek. Het laatste vers is:

  In de naam van God
  de Barmhartige Erbarmer

  Zeg:
  Ik zoek toevlucht
  bij de Heer der Mensen
  bij de Koning der mensen
  bij de God der mensen
  voor het kwaad
  van de inblazer (satan)
  de achtersluiper (hoeboei)
  die inblaast in de borsten
  der mensen
  zowel de demonen als de mensen  ----
  Noot van de redactie: De inblazer in bovenstaand laatste door Jehova God geïnspireerd vers is Satan. De achtersluiper is onloochenbaar @Hoeiboei.

  Overigens is Arabist Hans Jansen eerder aangesproken op verdenking van deelname aan diverse existentieel bedreigende misdrijven. Hij zal voortgaand aan dat moment herinnerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. "De eerste mens(achtige) was moslim beste @Hoeiboei. De mens, de eendagsvlieg en al het andere wordt als islamiet geboren."

  Huh??? En nog steeds beweren dat je geen moslim bent?

  "Maakt al met al de 'haat' van de Moslims tegen het westen een stuk inzichtelijker."

  Alsof die haat begon met de oorlog in Irak of het conflict met de Palestijnen...

  Overigens vind ik de oorlog in Irak ook dubieus maar dat maakt de afkeer er argwaan jegens de islam in Nederland niet minder legitiem.
  Je kunt niet ontkennen dat de islam veel meer ingrijpt in het leven van haar aanhangers en met de sharia al een compleet rechtssysteem is.

  Noem eens één islamitisch land waar de islam vooruitgang heeft gebracht, waar mensenrechten gerespecteerd worden, waar vrouwen gelijke rechten hebben en er democratie en vrijheid van meningsuiting is.

  De islam en de cultuur die daaruit is voortgekomen is verantwoordelijk voor de deplorabele staat waarin de Arabisch wereld verkeert, niet het Westen, hoe imperfect wij ook zeker zijn.

  "In de Koran staat ook dat volgens de Islam joden en christenen gelijkgesteld zijn met gelovigen en dat zij als gelovigen beloond worden."
  "De Koran is vriendelijk over echte joden en echte christenen."

  En waar in de Koran kunnen we dit lezen?

  BeantwoordenVerwijderen
 69. De titel ging over grondrechten en de islam.
  70 reacties en wat gegooi met zelfs uranium verder, moet ik toch tot de conclusie komen dat er wat overspannen gereageerd wordt.

  Toen Kok en Balkenende middels een handtekening, de Nederlandse grondwet ondergeschikt maakten aan buitenlandse mogendheden en daarmede het vaderland verraadden, was er nergens protest te horen. Niemand ging de straat op.
  En wat is nu een grondwet zonder grenzen en mensen om haar te beschermen ?


  Een van de kenmerken van de Nederlandse bevolking door de eeuwen heen, is dat het (individuele) Vrijheid als een hoog goed beschouwt.
  Dat is een fenomeen wat in de Islamitische/communistische wereld niet voorkomt, zelfs bestreden wordt.
  Om vrijheid te kunnen realiseren is o.a. solidariteit, een gemeenschappelijk gevoelen, wederzijds eerbied(!)en een dosis tolerantie nodig.
  Dit alles wordt met algemene instemming, in vrijheid, met beloftes geformaliseerd tot leefregels, wetteksten en heeft, naast hier en daar moord en doodslag, tot een formidabel succes geleid.
  Zo'n enorm succes dat zelfs de aanhangers van het enige echte ware geloof er jaloers op zijn.
  Dat is dus de situatie. Wat de een graag hebben wil, wordt door de ander verwaarloost.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Ik denk dat "het zuur " Peter Breedveld is.

  Is namelijk ook zo een eng mannetje.

  Moet haast wel dezelfde zijn.

  En ook zo een lafbek door zich achter een schuilnaampje te verschuilen.

  Neen ik hou het op die druiloor van een Breedveld.

  Vriendelijke groet,

  John Berrevoets

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Dat de verstoting van de vrouw herroepen kan worden zonder dat de vrouw hiervan op de hoogte hoeft te worden gesteld is bijzonder onrechtvaardig en gruwelijk. Een man zou dan jaren kunnen wachten, terwijl de vrouw hertrouwd, met vier vrienden op pad kunnen gaan, ervoor zorgen dat de arme vrouw terwijl zij de geslachtsdaad heeft wordt betrapt, waarop zij voor het gerecht wordt gesleept, veroordeeld tot de doodstraf, in een laken wordt gewikkeld, tot boven de heupen wordt ingegraven en net zo lang met middelgrote stenen wordt bekogeld totdat zij sterft aan inwendige bloedingen of totdat een steen tegen haar slaap uit haar ter dood marteling verlost. Walgelijk!

  BeantwoordenVerwijderen
 72. @John Berrevoets

  Wil je me piemol zien? Weet je wie ik ben.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Een briljant artikel.
  Ik ben geen vriend van de Islam. Ik ben ook niet gelovig. Ik ben agnost.
  Wel lees ik veel over Islam.
  In dat verband, en verwijzend naar het hoofdonderwerp van het artikel, heb ik een vraag aan meneer Jansen. Ik heb van meerdere arabisten begrepen dat het Islamitisch rechtsstelsel, de sharia, ruimte biedt aan veelvuldige interpretatie. Los van het feit, u wijst daar ook zelf op, dat zulks buitengewoon onwenselijk is als het gaat om wetgeving, roept dat bij mij de vraag op: biedt dit geen aanknopingspunten voor de moslim wereld om zich wat meer open te stellen voor andere geloven cq ongelovigen ? Immers, als de wetten ruimhartig geinterpreteerd mogen worden, dan hoeft de moslim zich evenmin te bekommeren over de stricte naleving van de dwingende islam 1.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Die Zuurtrol herken ik van een andere blog, daar noemde hij zich Ross. Knettergek en verder maar negeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. @elquichote

  Agnosten zijn helemaal van die totaal malloten. Wie claimt geen kennis te kunnen bezitten over de vraag of er een God is of niet, kan beter direct naar de longstay.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. http://www.signandsight.com/features/2123.htm
  The invention of Islamophobia, by Pascal Bruckner
  Islamophobia was invented to silence those Muslims who question the Koran and who demand equality of the sexes. ( )

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Ik lees eigenlijk nu pas in de reacties dat de website van het Zuur http://www.holocaustles.nl is.

  Het Zuur is dus gewoon een ordinaire antisemiet die de Joden van alles de schuld wil geven.
  Verder ook geen reacties meer van enig niveau van zijn kan.
  Daar ga ik geen tijd meer aan besteden.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Andere sites van dit persoon zijn hetzuur.nl en nazitruth.nl
  Het Zuur is gewoon een neo-nazi.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Islamieten hebben in het algemeen heel weinig kennis van de koran. Ze nemen aan dat de koran letterlijk de tekst bevat van allahs boodschap.

  Maar allah zit er nog wel eens naast.

  In soera 65:12 is opgetekend dat allah zeven hemelen of niveaus van de hemel schiep, en bovendien zeven aarden.

  In soera 37:6-10, 55:33-35, 67:5, en 72:6-9 staat:

  Meteoren en vallende sterren zijn projectielen die afgevuurd worden op ‘satans’ en djinns die naar het voorlezen van de koran in de hemel proberen te luisteren, om het vervolgens aan mensen door te geven in soera’s.


  Hoe gek kan je zijn om dat te geloven? Hoe kan je volhouden dat er aan geen enkele letter in de koran getwijfeld mag worden?

  En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele tegenstrijdige uitspraken in de koran.

  Want hoe lang is een ‘dag’ bij allah? Soera 22:47 zegt dat allah’s dag gelijk is aan duizend zonnejaren, maar volgens soera 70:4 is een dag vijftigduizend zonnejaren lang.

  Ik kan de koran dan ook niet anders zien als een product van mohammeds rijke fantasie.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Alle reacties hier ten spijt. Tot nu toe is er niet één persoon ingegaan op hetgeen wat Jansen beweert.


  Hans Jansen:
  "Als er drie moslims zonder om anonimiteit te vragen in het openbaar afstand willen nemen van de stelling dat joden apen en varkens zijn, al-qirada wa-l-xanaaziir, Koran 5:60"
  ------------------------------------

  Echte koran 5:60 luidt:

  Zeg: "Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij God erger is dan dit? Dezen zijn het, die God heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald."

  Je hoeft toch geen 'professor' te zijn om te concluderen dat dit vers de joden niet uitmaakt voor apen en varkens?

  Elders in de koran staat dat God een aantal Sabbatovertreders in apen en zwijnen hebben getransformeerd, daar vewijst dit vers ook naar. En is dus geen stelling dat joden apen en varkens zijn volgens de koran.


  Hans Jansen:

  "Dat de moslims de plicht hebben de niet-moslims, u dus, angst aan te jagen, turhibuuna, Koran 8:60"

  ----------------------------------------

  Sneu. Vers 60 gevolgd door vers 61:

  "En maakt alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van God en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die God kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van God besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.

  En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in God. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend"
  -----------------------

  Het is helemaal niet waar dat de moslims de plicht hebben de niet-moslims, angst aan te jagen. Er moet zeker sprake zijn van een conflict, anders zouden 'zij' niet tot vrede neigen. En dit laatste zinnetje maakt ook nog eens duidelijk dat bij vrede de moslim niets meer mag ondernemen tegen de niet-moslim behalve ook tot vrede toe te neigen, laat staan de plicht hebben de de niet-moslims, angst aan te jagen.
  Een belachelijke verzinsel geheel uit uw duim gezogen meneer Jansen.  Hans Jansen:

  Dat ieder die gelooft dat Christus de Zoon van God is, in de oorlog gedood dient te worden, qaatalahumullaah, Koran 9:30

  ----------------------------------------------

  BeantwoordenVerwijderen
 82. 'Qaatalahumullaah' betekent dus niet: In de oorlog gedood worden, betekent helemaal niet gedood worden, maar dat Allah hen bestrijdt. Volgens het vers bestrijdt en vervloekt Allah ze.
  In het hele vers is er niet één opdracht te vinden die de moslims aanspoort om ieder die gelooft dat Christus de Zoon van God is te doden.

  Terug naar school meneer Jansen, u produceert hier een gigantische prutswerk.


  Hans Jansen:

  En dat mannen hun vrouwen moeten kunnen slaan, wa-Dribuu-hunna, 4:34.
  --------------------------------------

  Voor het woord {adribu}, gevormd rond wortel {d-r-b}, bestaan er tientallen betekenissen, waaronder: slaan, ontwijken, negeren, vermijden, verlaten.

  Stel dat {adribu} betekent: slaan.

  4:34 luidt dan: mevrouw veroorzaakt huwelijksproblemen, meneer spreekt er haar over aan, als dit niet helpt verlaat hij het echtelijk bed, als dat niet helpt slaat hij haar. Dit lijkt geen erg logische "opbouw" van de aanpak, zeker niet wanneer men verzoening op het oog heeft, zoals uit de context van het daarop volgend vers 4:35 blijkt .

  Afgeleide betekenis op grond van 24:2 (gelijke daden, gelijke sancties) zou dan opleveren dat wanneer, omgekeerd, een man huwelijksproblemen veroorzaakt, de vrouw haar man mag slaan.
  Dit zou leiden tot een eindeloze echtelijke vechtpartij! Het is duidelijk dat deze redenering geen steek houdt. Ze is inderdaad ook niet in overeenstemming met wat het model oplegt voor huwelijksproblemen veroorzaakt door de man, wat meteen besproken wordt.

  Stel nu dat {adribu} betekent: ontwijken, vermijden, eventueel zoals Mohammed Abdul Malek voorstelt: tijdelijk verlaten.

  4:34 luidt nu: mevrouw veroorzaakt huwelijksproblemen, meneer spreekt er haar over aan, als dit niet helpt verlaat hij het echtelijk bed (hij ontzegt zichzelf het recht op seksuele satisfactie); wanneer ook dit niet helpt, ontwijkt hij haar in alle andere opzichten (verbaal, enz.), verlaat hij desnoods tijdelijk het echtelijk dak (en ontzegt hij zich dus nog meer huwelijksrechten), in de hoop dat dit voor voldoende afkoeling zorgt en met in het achterhoofd het scheppen van ruimte voor een verzoening (4:35). Dit is al een veel logischere opbouw.

  Vers 4:34 stemt nu ook overeen met de geest van het daarop volgende vers dat verzoening nastreeft.

  "En als jullie onmin tussen jullie beiden vrezen, zendt dan een scheidrechter van zijn mensen, en een scheidsrechter van haar mensen. Als zij beiden het weer goed willen maken, dan zal God hen met elkaar verzoenen. God is wetend en welingelicht. " (Koran 4:35)


  Hans Jansen:

  Vier uitspraken uit de koran, drie moslims, en we zijn klaar.
  -----------------------------

  En Hansje weet dat hier nooit drie moslims zitten te schrijven, en als die er zijn, weten ze nog niet hoe het moet.
  Een tijdje geleden vroeg zich iemand terecht af of het onkunde is van Hans Jansen dat hij van die rare indianenverhalen schrijft of is het nu bedrog?
  Aangezien ik het me moeilijk kan voorstellen dat iemand die zich 'professor' en 'arabist' noemt zulk kolder neer kan pennen, denk ik dat het bedrog is.

  De rest van het oude grammofoonplaat lees ik nog wel een keer, en als het de moeite waard is om er op te reageren dan zal ik daar ook nog wat over schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Damocles zei...

  Want hoe lang is een ‘dag’ bij allah? Soera 22:47 zegt dat allah’s dag gelijk is aan duizend zonnejaren
  --------------------------------------

  Vers 22:47:

  "En zij dringen bij u aan de straf te verhaasten, doch God zal nimmer Zijn Belofte breken. Voorwaar bij uw Heer is één dag gelijk duizend jaren van uw berekening"


  "Van uw berekening" staat daar, ik neem aan dat wij hier op aarde niet in zonnejaren rekenen.


  Damocles zei...

  Maar volgens soera 70:4 is een dag vijftigduizend zonnejaren lang.
  --------------------------------

  Vers 70:4:

  "De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend jaren is"


  Ook hier is geen sprake van zonnejaren! Hoe komt u erbij?
  Sorry hoor, maar dit noem ik een zeer treurige niveau van leesvaardigheid.
  Ook terug naar school, zou ik zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. El Houssain bevestigt nog even dat moslims tot de meest omslachtige leugens in staat zijn. Erg vermoeiend. Geen wonder dat dat volk niks presteert. Ze zijn veel te druk met samenzweringstheorieën en ingenieuze leugenconstructies.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. @ El Houssain,

  Als u denkt dat de lezers van hoeiboei uw uitgekookte leugens net zo als zoete koek slikken als de gemiddelde Volkskrantlezer dan heef u het mis. Ik verdiep mij, omdat ik het nu eenmaal van groot belang acht ook het kwaad te kennen en de streken van de Duivel te doorzien, al sinds 1989 in de islam en ben allerminst onder de indruk van uw misleidende apologiën. Maak dat de lezers en lezeressen van Karen Armstrong wijs!

  Over zonnejaren gesproken. Aïsha was niet negen maar acht zonnejaren toen de zich profeet noemende Mohammed haar ontmaagde. Volgens Sahih Bukhari. Als er in de Hadieth wordt gesproken van een jaar wordt er namelijk een lunatisch jaar, een periode van 354 dagen bedoelt.

  Overigens heeft u gelijk dat er geen sprake is van zonnejaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Lees in dit boek maar eens hoe vredelievend islamieten zijn, en hoe voortreffelijk die zelfbenoemde profeet mohammed wel niet is:

  http://www.pumbo.nl/boek/Jihaddossier

  BeantwoordenVerwijderen
 87. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Het klopt wel dat wat @El Houssain zegt, dat moslims alleen slecht mogen doen in tijden van oorlog. Probleem is alleen dat in islam het oorlog is totdat de hele wereld onder islam valt (HET DOEL van de islam). Wanneer de islam de macht heeft en niet-moslims dhimmi status accepteren, dan is er die 'vrede' van El Houssain.

  Anders gezegd, men dult geen andere gedachtegang dan geen islam, en dan is er per definitie oorlog...

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Het lijkt mij dat "Het Zuur" een náár persoon is. Veel van de zaken die hij beweert kunnen heel misschien wel waar zijn. Maar het doet hier en nu niet veel ter zake.

  Het onderwerp waar het over gaat is dat mensen die binnen de islamitische geloofsgemeenschap zitten met geen mogelijkheid toe gestaan wordt om te verklaren dat de islam onzin is.

  Wat mij in het stuk van HJ erg aansprak was de zin "God herschept de wereld op elk deelmoment, en is daarbij niet gehouden aan enige beperking van voorspelbaarheid of redelijkheid."

  Ik kan het niet goed onder woorden brengen maar die heeft wel raakvlakken met een theorie die ik heb, ik ga hierbij uit van de totale onmogelijkheid van het bestaan van een hogere macht zoals die in talloze boeken beschreven staat. Persoonlijk ben ik van mening dat Allah een bedenksel is van de oplichter, rover, moordenaar en kinderverkrachter Mohammed (Vrede zij met Hem). Maar God (die geen Allah is, en Allah die geen god is) bestaat toch als we het begrip god gaan zien als een soort denkbeeldig ideaal, een manier om de menselijke samenleving onder een begrip te brengen, iets waar we allemaal mee verbonden zijn. Nu hebben wij in het westen het geluk dat Jezus de zoon van God is, en dat God Liefde is. Noem het allemaal bullshit, vaag alle mogelijkheden uit van het werkelijk kunnen bestaan van een schepper die oordeelt en straft, dan blijft er toch de vergeving over, en de liefde, en de samenleving waarin mensen om elkaar geven en dingen voor elkaar over hebben. Geven aan God is geven aan jouw medemens, en omgekeerd hetzelfde, elk cadeau van God is feitelijk iets waar een ander mens voor gewerkt heeft.

  Maar als men in een maatschappij zit waarbij er geen vergeving is en waarbij er uiteraard geen God is die Liefde is, maar alle verhalen over een Allah worden verteld en opgetekend uit de mond van de stelende, leugenachtige, halzen-snijder en pedofiele Mohammed (Vrede zij met Hem) dan blijft er van die menselijke samenleving die wij zouden kunnen brengen onder het woordje "God" niet veel over. Dan leeft men niet in een wereld waarbij men om elkaar geeft, maar waarbij men alleen kan overleven door net zo slecht te zijn als de anderen in de zelfde samenleving. Net zo veel op de zak van andere teren als de anderen dat bij jou doen.

  Ik denk dat het begrip God, meer gezien moet worden als een soort über-maatschappij. Een soort keurslijf waaraan iedereen moet voldoen wil men er bij horen en in passen. En het er zijn voor anderen is voldoende om deelgenoot te zijn van de samenleving. En voor een christen, of een post-christen is het makkelijk, men past er toch wel bij. Er is overvloed, er is rijkdom en als een andere christen niet zijn jas deelt of zijn brood deelt met de ander dan is er nog geen ramp gebeurd. (vervolg)

  BeantwoordenVerwijderen
 90. (vervolg)
  Maar in een islamitische samenleving waarbij er geen hogere idealen zijn dan slaafsheid en onderdanigheid naar de "hogere macht" toe. (lees voor hogere macht even de maatschappij) Dan blijft er niets over, dan is er niets om naar toe te streven, er is niets positiefs binnen de islam. En zelfs als men ontkent dat Jezus de zoon van God is, zelfs als men met de bijbel zijn kont afveegt, dan toch blijft er een gevoel over. Het gevoel dat men er is voor de ander, en de ander er is voor jou en dat men samen god is. Als er vaag een God zou kunnen bestaan dan leeft hij in de harten van de christenen, en dan zit er daarom net zoveel god in de één als in de andere christen.

  Moslims hebben dit niet. Als een moslim uittreedt uit zijn gemeenschap, dan blijft er niets over! Dan is er geen reden meer tot bestaan, als men zichzelf afschrijft en alle banden met de andere verbreekt dan blijft er alleen een hoopje ellende over. Moslims hebben niet alleen een volkomen uitzichtloos bestaan, er is ook geen hoop dat het ooit beter zal gaan. Het enige dat een moslims heeft zijn de loze beloftes dat als hij zou zijn gevallen in de jihad dat hij dan deelgenoot zou worden van de tuin der lusten, maar die is zo onzinnig dat geen enkel mens er ook maar de minste waarde aan zou kunnen verbinden.

  Als men de gemeenschap wegneemt uit de godsdienst, dan neemt men het hart weg uit die godsdienst. Voor een christen kan het omdat het christendom er voor gezorgd heeft dat wij allen betere mensen zijn geworden, met gevoel, ethiek, een normen en waarden stelsel waar men mee verder kan. Ook als men die denkbeeldige god schrapt! Maar de islam heeft alleen de onderdrukking, de lust en de geilheid, verder heeft men een stelsel van eisen en plichten die geen ruimte tot vrijheid biedt. Verder is het voor de moslim zo dat zijn huidige leven geen reet voorstelt. Zijn enige hoop is die tuin der lusten, maar als men de islam afzweert is de kans op dat sprookje ook verkeken, dan blijft er helemaal niets over. Een verdomd leven, geen hoop, geen vergeving, geen reden tot bestaan. In een leven zonder Liefde is hopeloos, en als men het surrogaat van de BDSM van de islam ook nog weghaalt dan is er alleen de leegt die zo kil en koud is dat het een verschrikking is. De meeste moslims kiezen er daarom voor om door te gaan met de leugens die ze kennen, dat geeft tenminste vastigheid en een gevoel van geborgenheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 91. roel,

  Wat moeten de moslims presteren dan?

  Zolang daar door het westen gesteunde dictatoriale regimes blijven bestaan komt men daar geen steek vooruit, alleen maar omdat het westen eigen belangen voorop stelt dan de mensenrechten aldaar.

  Zij zijn nu een eind op weg die regimes de nek om te draaien, dat noem ik een hele prestatie.

  Toon nu maar eens aan waar ik lieg.

  BeantwoordenVerwijderen
 92. @vanhetgoor

  Lijkt mij dat "Het Zuur" een heul náár persoon is en dat alle zaken die hij beweert heul erg veul waar zijn en er maximaal toe doen in het hier en nu.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Om nog even in te gaan op wat arabist Hans Jansen hierboven epistelt:

  Geert Wilders gaat voor gaas. Een ieder die zich met hem of zijn ideologie vereenzelvigt zal rechtens een nare toekomst krijgen.

  Wilders is aan zijn ondergang toe. Hij zal iedereen in de val meesleuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Op probleem van Mohammed is dat hij wel erg veel openbaringen kreeg die hem goed uit kwamen. De koran staat hier bol van!

  Bovendien vond hij het nodig om de woorden van allah te verbeteren, want bij verschillende gelegenheden verving hij allah’s wijsheid door de zijne.

  Verschillende keren had hij, met de toestemming van de profeet, de laatste woorden van verzen veranderd. Toen de profeet eens zei: ‘En allah is machtig en wijs’[aziz, hakim], stelde Abdollah b. Abi Sarh voor om ‘alwetend en wijs’ [alim hakim] op te schrijven, en de profeet antwoordde dat daar geen bezwaar tegen is.

  Toen Abdollah zo een reeks van dit soort veranderingen had gadegeslagen, verzaakte hij de islam. Als de openbaringen van allah kwamen, zo redeneerde hij, konden ze niet veranderd worden op verzoek van een schrijver als hijzelf.

  Na zijn afvalligheid ging hij naar Mekka en sloot zich aan bij de Koeraisjieten. (Ibid, 157)


  Een bewijs dat de koran ontsproten is aan de rijke fantasie van Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Mohammed deed ook aan politiek. Dat was verkeerd van Mohammed. Het goddelijke van zijn inspiratie die leidde tot de Koran is daar niet minder om. Mohammed was net als Wilders een mens. Kan best zijn dat Mohammed fouten maakte in zijn werk. De fouten van politicus Wilders vandaag zijn grootser dan die van Mohammed in zijn tijd. In de tijd van Mohammed was Mohammed groot. Tot op de dag van vandaag is hij dat. De Koran dissen zoals Wilders doet is mensen tegen de haren in strijken en willens en wetens op tenen staan. Voorzover er noodzaak is tot verandering in de Islam is dat a) niet een taak van Wilders of de zijnen en b) niet iets wat bereikt wordt met wat Wilders doet. Met het werk van Wilders wordt juist extremistische Islam verkregen. Het is Wilders en die zuiver abjecte arabist Hans Jansen en de hunnen die met hun oordelen en machtsmisbruik en politieke ambities de radicale islam leven in blazen.

  BeantwoordenVerwijderen
 96. "De fouten van politicus Wilders vandaag zijn grootser dan die van Mohammed in zijn tijd."

  Ik wil er geen gewoonte van maken om te reageren op trollen maar ik vind het bijzonder lasterlijk om een politicus die nooit een pre-puberaal kind heeft ontmaagd, nooit karavanen heeft overvallen, nooit afvalligen heeft laten vermoorden, nooit bejaarde en zwangere spotdichters heeft laten vermoorden, nooit vrouwen als seksslavin heeft genomen, nooit oorlog heeft gevoerd en nooit de ontwapende mannelijke bevolking van een joodse stam heeft gedwongen een greppel te graven om ze vervolgens te onthoofden aan te wrijven grotere fouten te maken dan een politicus die dat allemaal wel heeft gedaan.

  Het zou ook kunnen dat de islamofiele trol zodanig de islamitische moraal heeft dat er met 'fouten' iets heel anders wordt bedoelt dan hetgeen evenwichtige, niet-barbaarse, ethische mensen onder 'fouten' wensen te verstaan. In dat geval: I rest my case.

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Het Zuur zei...26 februari 2011 16:36

  "Mohammed deed ook aan politiek. Dat was verkeerd van Mohammed"
  Dat vind ik nu ook... erg stom van die Mohammed...wijs opgemerkt van je !

  "Het goddelijke van zijn inspiratie die leidde tot de Koran is daar niet minder om"
  Zeer wijs en verstandig opgemerkt wederom !! Heb jij ook Goddelijke inspriratie ofzo ?

  "Mohammed was net als Wilders een mens"
  Shit... dat is niet helemaal waar... niet zomaar een mens !!hij was de liefste en de verstandigste mens ooit, en moraal zeer hoogstand, als duizendmaal lichtend voorbeeld voor 1,5 miljard mensen.

  "Kan best zijn dat Mohammed fouten maakte in zijn werk"
  Mohammed maakte geen fouten !! ik waarschuw je, nog 1 keer en je krijgt een fatwa.

  "De fouten van politicus Wilders vandaag zijn grootser dan die van Mohammed in zijn tijd"
  Wederom...Mohammed maakte geen fouten en Wilders is de Iblies !!

  "In de tijd van Mohammed was Mohammed groot"
  Yes... wel 2 meter hoog hoe wis je dat ? dit wordt niet in de Koran vermeld ??

  "Tot op de dag van vandaag is hij dat"
  Neen.. hij is helemaal weggerot en tot stof vergaan. (en in 1400 jaar 250 miljoen mensen door hem, en nog dagelijks honderden per dag.

  "De Koran dissen zoals Wilders doet is mensen tegen de haren in strijken en willens en wetens op tenen staan"
  Wilders is erger dan de Shaytan, nu hij ook nog eens op lange tenen gaat staan, stoute Wilders.

  "Voorzover er noodzaak is tot verandering in de Islam"
  Mijn geduld is nu op, U bent vervloekt, graag je bij de dichtstbijzijnde moskee melden. Je kop gaat waarschijnlijk rollen kereltje, tenzij je nog geen 10 jaar bent, dan krijg je een cursus Koran uit het hoofd leren, en reken maar dat we die teksten erin slaan.

  "is dat a) niet een taak van Wilders of de zijnen en b) niet iets wat bereikt wordt met wat Wilders doet. Met het werk van Wilders wordt juist extremistische Islam verkregen. Het is Wilders en die zuiver abjecte arabist Hans Jansen en de hunnen die met hun oordelen en machtsmisbruik en politieke ambities de radicale islam leven in blazen"

  Graag bij je volgende overleg met Allah, even vragen of hij niet zelf even wil bellen met Rutte in het Torentje, of met de redactie van NRC ? om het 1 en ander nog eens uit te leggen enzo !! niet vergeten AUB !!

  mvg.

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Maar ik denk niet dat het veel zin heeft om met trollen zoals Zuur verder te discussiëren. Hij gaat toch niet op de kritieken in en maakt steeds oneigenlijke en oneerlijke vergelijkingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 99. @ecceuomo

  Geert Wilders, die blonde geit van de PVV, is één van de meest gore oorlogsmisdadigers uit de Nederlandse geschiedenis. Een vieze terrorist die macht misbruikt en ambtsplichten schendt om straffeloos bij te kunnen dragen aan de grootste misdrijven sinds de sluiting van Auschwitz.

  BeantwoordenVerwijderen
 100. @ Het Zuur,

  Gezien uw reacties, die gevoel voor verhoudingen, visie, kennis, redelijkheid en een ethiek die past bij beschaafde mensen ontberen, reacties waarin trolgedrag naar voren komt en waarin u de zaken om keert om reacties uit te lokken, kan ik u niet serieus nemen. U is geen gelijkwaardige discussiepartner.

  Ik wil het hier bij laten.

  BeantwoordenVerwijderen
 101. @ moderator,

  Kan die trol 'Het Zuur' geen ban krijgen? Hij zit voortdurend te zuigen, geeft geen argumenten, weigert in te gaan op reacties en uit zijn 'bijdragen' blijkt dat hij helemaal niet in discussie wil.

  BeantwoordenVerwijderen
 102. ecceu...
  Je zuigt zelf.
  Negeer hem/haar, als de inhoud waardeloos is.
  Vrijheid van meningsuiting is ons allerhoogste goed en ons sterkste wapen tegen anti-democraten.
  Dus, laat hem/haar de eigen valkuil graven.

  BeantwoordenVerwijderen
 103. @ Dirk,

  Ik zuig niet. Ik geef argumenten die voor sommigen zuigend kunnen overkomen. Vrijheid van meningsuiting houdt in dat iedereen gevrijwaard is van geweld, door overheid en door burgers, als hij zijn mening uit. Dat is iets anders dan bepaalde huisregels handhaven. Wat betreft democratie: dat is twee wolven en één schaap die samen bepalen wat er gegeten gaat worden. Een verkapt vorm van dictatuur die vaak niet beter is als een verlicht despotisme.

  Maar ok, je hebt ook ergens gelijk, laat 'het zuur' zijn werking doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 104. @ zuur
  Een alias dat als gegoten past bij uw verwrongen geest. Gehersenspoeld door een ideologie, die in 20% van de wereld haat zaait naar de rest van die wereld. Een ideologie, ontworpen door een ziek persoon, die haar volgelingen dom houdt. Geen enkele ontwikkeling komt uit die ideologie en is dan ook gedoemd te mislukken, omdat niet iedereen uit deze ideologie te koop wil blijven lopen met zijn domheid. Dit hebben wij gezien in 1945 bij die andere ideologie, waaraan de uwe zo verwant is

  BeantwoordenVerwijderen
 105. @Tim

  Zo gestoord als jij zijn ze allemaal op Hoeiboei.

  BeantwoordenVerwijderen
 106. @ zuur

  U bewijst uw eigen zijn.

  Neem aub de wereldkaart voor u.
  Leg daarover een vel transparant papier en kleur de gebieden met de islam.
  Neem een tweede vel papier en kleur de wereldgebieden met armoede en achterlijkheid.
  Leg de twee gekleurde vellen papier over elkaar.
  Opvallend hè, zuur, uw kleursels zijn congruent: islam = armoede.

  BeantwoordenVerwijderen
 107. @ Het Zuur: De islam respect voor Christendom en Judaïsme? Waaruit moet dat blijken? Uit de kerken die in Indonesië door moslims worden gebrandschat? Uit het systematisch uitroeien van christelijke gemeenschappen in het M-O?

  Dat zijn, droevig genoeg de feiten waaraan de islam zich schuldig maakt en waar nagenoeg iedere moslim van harte zijn bijdrage aan levert, al zou het maar zijn door de andere kant op te kijken.

  Jansen maakt zich volgens jou belachelijk omdat de islam alle profeten van het Judaïsme en het Christendom erkent. Maar wat kopen de door moslims vervolgde christenen voor die erkenning? Wat koopt een land als Israël voor zulke kul terwijl de praktijk is dat het omringd wordt door een paar honderd miljoen gehersenspoelde moslimfanaten?

  De islam erkent die profeten uit het Judaïsme en het Christendom niet. De islam heeft ze geannexeerd en een karikatuur van ze gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 108. @ Het Zuur: De islam respect voor Christendom en Judaïsme? Waaruit moet dat blijken? Uit de kerken die in Indonesië door moslims worden gebrandschat? Uit het systematisch uitroeien van christelijke gemeenschappen in het M-O?

  Dat zijn, droevig genoeg de feiten waaraan de islam zich schuldig maakt en waar nagenoeg iedere moslim van harte zijn bijdrage aan levert, al zou het maar zijn door de andere kant op te kijken.

  Jansen maakt zich volgens jou belachelijk omdat de islam alle profeten van het Judaïsme en het Christendom erkent. Maar wat kopen de door moslims vervolgde christenen voor die erkenning? Wat koopt een land als Israël voor zulke kul terwijl de praktijk is dat het omringd wordt door een paar honderd miljoen gehersenspoelde moslimfanaten?

  De islam erkent die profeten uit het Judaïsme en het Christendom niet. De islam heeft ze geannexeerd en een karikatuur van ze gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 109. Ons Zuurtje hier, is de enige met een heldere islamgeest en een oergezond muzelmanverstand. De rest, waaronder ondergetekende, is compleet kafirkierewiet.

  BeantwoordenVerwijderen
 110. @Tim

  Pak je landkaart en zie dat Islamitische landen tot armoede en ellende worden gebombardeerd door regeringen die volgens de Joods-Christelijke traditie leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 111. @Jan Willem Luiten

  Ga naar school zou ik zeggen. Dan snap je het vanzelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 112. @zuur

  islam = armoede, zowel voor de geest als het lichaam.

  Dit zijn de feiten, waar ook een zuur persoon niet omheen kan.

  Stap eens over uw eigen schaduw en laat de religies links liggen.
  Wat is er over gebleven van de prachtige culturen in het MO?
  Na 622 nC ( 0 voor u) is alles systematisch afgebroken, zijn er geen nieuwe ontdekkingen gedaan en is het aantal Nobel-prijzen minimaal.
  Islam is niet alleen armoede, het is stilstand dan wel achteruitgang tov 622 nC. Door de vooruitgang van het Westen, waarvan het Oosten dankbaar gebruik maakt,krijgen opstanden bekendheid en helpt het Westen die onderdrukte mensen.
  Waarom bent u eigenlijk in zo'n 'verderfelijk' land als Nederland? U zou veel gelukkiger zijn, minder zuur, in Somalië.
  Voor u een probleem daar: uw zure opmerkingen worden niet gepikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 113. @Tim

  Vind jouw commentaar dermate goor en lasterlijk dat ik hoop dat jij heul snel door de plee zakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 114. @zuur
  Het is heel zwaar om met zoveel feiten om de oren geslagen te worden. Hopenlijk gaan wel de ogen open en kunt u zich een keer verlossen van de islam-doctrine en wordt uw alias 'ZOET'.
  Ik wens u in Nederland een fijne rustdag op deze zondag.

  BeantwoordenVerwijderen
 115. "Het Zuur" schreef: "Mohammed deed ook aan politiek. Dat was verkeerd van Mohammed. Het goddelijke van zijn inspiratie die leidde tot de Koran is daar niet minder om. Mohammed was net als Wilders een mens. Kan best zijn dat Mohammed fouten maakte in zijn werk. De fouten van politicus Wilders vandaag zijn grootser dan die van Mohammed in zijn tijd. "

  Daar valt heel wat over te zeggen. De inspiratie van Mohammed is niet Goddelijk geweest. Mohammed was een struikrover die in zijn onderhoud voorzag door middel van het beroven van handelskaravanen. Als het God was geweest die Mohammed had geïnspireerd dan zou God aan Mohammed hebben verteld dat er tien geboden zijn, en dat zowel moord als diefstal niet zijn toegestaan, een beroving is een combinatie van beide. Tevens er nog zoiets als de valse getuigenis, die ook volgens de tien geboden is verboden.

  De Boodschapper van Allah de barmhartige erbarmer, is nooit geïnspireerd geweest door enige god dan ook, of het zou de mammon moeten zijn geweest. Het enige dat Mohammed heeft bewerkstelligd is dat geld vooraan met nog grotere stromen naar hem toe kwam. Er is bij de Heilige Profeet Mohammed nooit de wens, de bedoeling of de behoefte geweest om mensen te inspireren en tot God te brengen. Mohammed is gewoon een handige flikker geweest die met leugens en sprookjes een zeer grote groep domme mensen voor zijn karretje heeft weten te spannen. De islam is oplichting! Het gaat om macht en het gaat om geld. Nergens anders over. Het enige doel is om alle neuzen de zelfde kant op te krijgen, dan is het resultaat dat men slaven heeft die niet nadenken. En als er een kritische massa van domme lieden is dan gaat de geldstroom op gang komen, in elke stad is wel een franchise van Mohammed. Steeds weer is er een laaielichter die er geld uit weet te slepen. Nog nooit is er ergens op de wereld een imam geweest die een baan had waarvoor hij moest werken, steeds weer is het uitvreten en potverteren.
  (vervolg)

  BeantwoordenVerwijderen
 116. (vervolg)
  Als er werkelijk een God had bestaan en als er werkelijk een oordeel zou zijn dan zou De Heilige Boodschapper van Allah, de meest goddelijke profeet Mohammed in de hel liggen te rotten tussen halfverteerde diarree en kots van melaatse varkens. Mohammed is een verachtelijk persoon (geweest). Hij heeft gemoord en hij is een kinderverkrachter. Hij heeft ook aangezet tot moord en diefstal, want beroven van mensen wordt door de koran goedgekeurd. Tevens geeft de koran door middel van leugens en verdichtsels voedingsbodem voor het aanzetten tot haat. De joden die uit ervaring deze islamitische onzin konden doorzien werden door Mohammed daarom als de vijand gezien, en die vijand moest worden opgeruimd. Afgeslacht! De islam, de koran en de hadith zetten aan tot genocide. De reden hier voor is dat Allah een mislukt en volkomen nutteloos sprookjesfiguur is.

  Als er werkelijk een Allah bestaat dan is tijd dat dit mongoloïde varken een flinke schop onder zijn kloten krijgt. Laat dat gedrocht maar eens uit de hel kruipen als hij durft. Ik kan Allah verslaan met de helft van mijn verstand en één arm op mijn rug. Mijn wapen tegen Allah is eenvoudig en bestaat maar uit één ding. Mijn wapen is de waarheid! Allah is geen god. En Mohammed is een pedofiel en een oplichter. Elke moslim is een stom stuk vreten dat niet kan nadenken, een geboren looser en slachtoffer! Iedereen die dit niet van mij aanneemt die kan zich zelf overtuigen door simpel de koran te lezen. In die koran staan namelijk achterlijk kolderieke fouten. Als de koran werkelijk een door (een willekeurige) god geïnspireerd boek zou zijn dan konden er geen fouten in staan, maar omdat de koran onlogica bevat en zichzelf tegenspreekt is het duidelijk voor iedereen met tenminste een klein beetje verstand dat de islam een smerige kopie is van de bijbel. Ik weet heel goed dat de oplichterij begonnen is bij Avram / Abram / Ibrahim. En dat er sinds die tijd veel Amerikaanse TV-Dominees zijn geweest die er menig miljoentje uit de vette reet van het opperwezen hebben weten te purgeren. En wat dat betreft is Allah gewoon het sletterige hoertje dat door de Heilige Profeet Mohammed en al zijn imams, moefti's en ayatollah's steeds maar weer voorover moet buigen, geneukt moet worden door al die dienaren en dan op een-of-andere manier steeds maar weer geld moet produceren voor de hypotheek en de auto van de dienaren van Allah. Als er werkelijk een Allah had kunnen bestaan dat had die klootzak geld moeten scheppen waarmee dat tuig (dat nergens voor deugt maar wel het woord van Allah verspreid) betaald had kunnen worden.

  En wat Geert Wilders betreft, ik vermoed dat hij geen pedofiel is, ik vermoed dat hij niet moordt, ik vermoed dat hij niet steelt, ik vermoed dat hij geen domme mensen richting Den Haag laat bidden. Ik vermoed dit alleen maar, want ik heb geen zekerheid. Als hij een van deze dingen gedaan zou hebben dan zou het wel in de krant staan. Geert Wilders is tegen de islam, en dat is goed. De islam is een ziekmakende manier om mensen in het verderf te storten. Er is geen Allah, er zijn geen tuinen van genot, er zijn geen 72 maagden, en als die er wel waren dan zouden deze met een grote boog om moslims heen lopen want ze zijn namelijk allemaal geestelijk beschadigd! Als mensen zich laten leiden door een boek dat opdraagt om te moorden en stelen en roven, dan deugt allereerst dat boek niet, maar bovendien deugen die mensen niet. De islam is een vorm van oplichting met alleen maar slachtoffers, zelfs de daders zijn slachtoffer van hun eigen domheid. Alle moslims zijn dom en leven een verschrikkelijk leven, er volgt geen beloning, er volgt geen straf. Het is allemaal bedacht om mensen bang te maken, en aan het werk te zetten voor de Heilige Profeet Mohammed (Vrede zij met Hem). Maar ook de daders en veroorzakers van al deze ellende hebben er niets aan, het leven kan zo mooi zijn, en ze kiezen er zelf voor om het leven voorbei te laten gaan en zich te richten op achterlijke sprookjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 117. Jan Willem Luiten zei...

  "@ Het Zuur: De islam respect voor Christendom en Judaïsme? Waaruit moet dat blijken?"

  Uit de Koran:

  «En wij hebben Jezus, de zoon van Maria, in hun spoor laten volgen als bevestiger van wat er van de Thora voorzijn tijd al was. Wij gaven hem de Evangeliën met een leidraad erin en een licht ter bevestiging van wat de Thora voor zijn tijd al was en als een leidraad en een aansporing voor de godvrezenden. En laten de mensen van de Evangeliën oordeel vellen volgens wat God heeft neergezonden. En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen. » (Koran 5:46-47)


  «Onder de mensen van het boek zijn er die in God geloven, in wat naar jullie is neergezonden en in wat tot hen is neergezonden, terwijl zij zich deemoedig aan God onderwerpen. Zij verkwanselen Gods tekenen niet. Zij zijn het voor wie hun loon bij hun Heer is. ...» (Koran 3:199)


  Toon maar eens aan dat er verzen zijn die deze verzen tegen spreken.

  Laat u niet kennen, u moet wel met antwoorden komen. Wie A zegt moet ook B zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 118. @Tim

  Je bent een kansloos figuur met een abject wereldbeeld.

  @El_Houssain

  Je geeft zelf de verzen en kan ze kennelijk niet begrijpen. Net zoals Arabist Hans Jansen die niet lezen kan.

  Al de anti-islam fascisten trekken aan het kortste eind. Door het te bevechten zal de Islam overal zijn stelletje mongolen.

  BeantwoordenVerwijderen
 119. @ zuur
  Jaren geleden hadden wij hier ook iemand, Lou de Palingboer, ook met meerdere vrouwen, die ook boodschappen van 'god' kreeg. Het grote verschil met uw profeet is:
  Lou was geen moordenaar, geen verkrachter, geen pedo. Hij had zeer weinig volgelingen. Nederlanders zijn te intelligent voor dit soort grappenmakers en hebben medelijden met de moslim,die zich alles op de mouw laat spelden en daardoor in armoede moet leven. Eigen Schuld?
  Nee,de islam heeft deze mensen dom gehouden.Schud deze doctrine van u af en u wordt 'Zoet'.

  BeantwoordenVerwijderen
 120. @Tim

  Des te zoeter zuur wordt des te meer Islam in het land. Ben een fan van de Islam Kwalificeer de vertegenwoordigers van de Joods-Christelijke traditie als rabiate hufters die de eigen afkomst verloochenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 121. @ El_Houssain
  Leuk die verzen. Maar ik het niet over de teksten van de islam. Ik heb het over de mensen die deze religie aanhangen. Die het abstracte begrip islam concreet maken door de invulling die zij aan hun religie geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 122. Enige verheldering betreffende Quran 37:6 en 37:7 is misschien wel nuttig .
  37:6 ""We" hebben inderdaad de laagste hemel afgebeeld ( op de koepel die geen pilaren nodig heeft om het te dragen , de koepel is een enorme ronde koepel die s'nachts zichtbaar is met allerlei sterren erin .) met de schoonheid van de sterren ."
  De realiteit is dat Mohammed wist dat de aarde vlak was , de man had geen enkel benul van astronomie , noch heeft zijn alter ego Allah hem de nodige kennis via "Gabriel" ingefluisterd .
  37:7 "Voor schoonheid en als bewaker tegen allerlei obstinate rebelse slechte duivels " .
  Er is natuurlijk geen enkele logica dat "levenloze" sterren het vermogen hebben om het "duivelse" af te weren . Conclusie: complete 7-de eeuwse kletskoek .

  BeantwoordenVerwijderen
 123. @ El Houssain,

  Als u de Koran en de islam kent dan weet u heel goed dat de islam geen respect heeft voor het christendom. De Isa uit de Koran is niet dezelfde als Jezus in de Bijbel. Isa wordt door de moslims beschouwt als slechts een profeet, een gewoon mens. Isa wordt niet gekruisigd.

  De heilige drie-eenheid wordt verkeerd begrepen en verkeerd opgevat, namelijk Vader, Moeder en Zoon. Mirjam van het Oude Testament en Maria van het Nieuwe Testament worden door elkaar gehaald. Een grove verminking van de Bijbel.

  BeantwoordenVerwijderen
 124. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 125. @ El Houssain .
  9:30> The Jews call Uzair a son of Allah and the Christians call Christ the son of Allah. That is a saying from their mouths; (in this) they but imitate what the unbelievers of old used to say.( ( Allah's curse be on them) ) : how they are deluded away from the truth!
  ( (.......) ). Enkele engelse vertalingen ...
  Muhammad Asad:
  ( ( Allah destroy them ) ) .
  M.M.Pickthall
  Allah fight against them .
  Shakir
  Allah destroy them .
  Yusuf Ali
  Allah's curse be on them .
  Al-Muntakhab
  Allah condemns and sends evil to them
  (progressive muslims )
  Allah will fight them .
  Abdel Haleem
  May Allah confound them
  Abdoel Majid Daryabadi
  May Allah confound them
  Ahmed Ali
  Allah fought/killed them
  Aisha Bewly
  Allah fight them
  Ali Unal
  May Allah assail them
  Ali Quli Qara'j
  Allah assail them
  Amatul Rachman Omar
  Allah fights against them
  Hamid S. Aziz
  Allah fights them
  Muhammed Mahmoud Gali
  Allah fights them
  Muhammed Sarwar
  May Allah destroy them wherever they exist
  Muhammed Taqi Usmani
  May Allah ruin them
  Shabbir Ahmed
  Allah condemns them
  Syed Vickar Ahamed
  Allah's curse be upon them
  Umm Muhammed (Sahih International)
  May Allah destroy them
  Farook Malik
  May Allah destroy them .
  Welke invulling je ook kiest , het ziet er bijzonder slecht uit voor Joden en Christenen , probeer dat nou niet allemaal recht te breien man , je maakt jezelf volkomen belachelijk !!! Hoe kan welk mens dan ook geloven in aya 9:30 en tevens respect hebben voor joden en christenen .

  BeantwoordenVerwijderen
 126. piet zei...

  "Welke invulling je ook kiest , het ziet er bijzonder slecht uit voor Joden en Christenen , probeer dat nou niet allemaal recht te breien man , je maakt jezelf volkomen belachelijk !!! Hoe kan welk mens dan ook geloven in aya 9:30 en tevens respect hebben voor joden en christenen"


  Je begrijpt het zelf niet Pietje.
  Het ziet er bijzonder slecht uit voor diegenen die naast God bepaalde mensen tot hun heren hadden genomen, en dat had de messias hen niet bevolen, vandaar dat deze groep Christenen en Joden vervloekt zijn door God.
  heeft dus niets van doen met wel of geen respect. Sneu voor u.

  Verder zou ik zeggen wees ook flink, reageer hierop en laat u niet kennen. Wie A zegt....

  BeantwoordenVerwijderen
 127. Jan Willem Luiten,
  Heeft het Christendom en het Judaïsme respect voor de islam? Waaruit moet dat blijken? Uit de acties van de Christelijke Serviërs in Srebrenica, waarbij ruim zevenduizend Moslims in koelen bloede zijn afgeslacht, zonder al te veel tegenstribbelingen van de VN'ers? In 1998/1999 herhaalden de Serviërs, ingezegend door hun priesters, dit in Kosovo, met twaalfduizend dode Kosovaarse Moslims als gevolg? En hoe zit het met het opvanghuis voor de Nederlandse meiden die zich tot de islam hebben bekeerd? Vaak worden deze meisjes gedwongen te kiezen tussen hun nieuwe geloof en hun familie, en worden regelmatig geslagen en geschopt door hun ouders! hier weet je niets van hé? Nee, hier staat het land niet van op zijn kop hé?
  Ik kan nog een eind doorgaan, doe ik maar even niet.

  Dat zijn, droevig genoeg de feiten waaraan het Christendom en het Judaïsme zich schuldig maken en waar nagenoeg iedere Christen of Jood van harte zijn bijdrage aan levert, al zou het maar zijn door de andere kant op te kijken.

  Wilt u wederom flink zijn om een antwoord hierop te schrijven?

  De vorige keer heeft u het A en B principe immers wel toegepast.

  BeantwoordenVerwijderen
 128. @ El Houssain,

  Die massamoord op die Bosnische moslims was nationalistisch gefundeerd en niet religieus. Overigens was het een wraakactie. De moordenaars van 1.300 Serviers bevonden zich onder de mannen van Srebrenica.

  Wat bekeerlingen tot de islam te verduren krijgen is peanuts vergeleken bij wat moslims die christen zijn geworden moeten doorstaan.

  Het verschil tussen de islam en het christendom is dat het christendom het ware geloof is en het mohammedanisme een satanische leugen. De islam roept op tot oorlog, massamoord, roof, verkrachting en onrechtvaardigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 129. Bravo Jansen!

  De rechtbank Amsterdam heeft al bekend kranten te lezen.

  Zouden ze Hoeiboeis blog ook lezen? Het is ter leringe, niet ter vermaeke!

  BeantwoordenVerwijderen
 130. Ik lees alleen maar halve waarheden van el houssein, en iedere keer zijn het de helften waarin de islam in een goed daglicht staat.

  En domme is, hij heeft het zelf ook wel door, alleen hij houdt zich van de domme...

  Discussiëren met hem heeft derhalve geen zin.

  BeantwoordenVerwijderen
 131. Nou interessant deze discussie, het doet allemaal maar weinig ter zake wat mensen menen te weten wat sommige mohamedanen vinden.

  Zolang er een substantieel aantal mohamedanen te vinden zijn, ook in Nederland, die menen dat op belediging van hun profeet de doodstraf staat, en dat men zelf tot actie kan overgaan als een overheid dit niet doet, hebben we een groot probleem.

  BeantwoordenVerwijderen
 132. Christendom heeft nog nooit wat goeds gebracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 133. Het Zuur is een doorsnee aanhanger van de islam ideologie, die zich voordoet als dhimmi.

  BeantwoordenVerwijderen
 134. Beste mensen, ik heb naar een goed advies: NIET MEER REAGEREN OP HET ZUUR; HEEFT ECHT GEEN ZIN.

  BeantwoordenVerwijderen
 135. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 136. Het Zuur heeft helemaal gelijk, H.J. maakt zich VOLLEDIG BELACHELIJK door te denken dat er nog iemand is die hier met een verstandig oog naar kijkt. Geef het op Hans! Het hoeft niet meer, het is redden we zicht redden kan en de rest blijft hier in NL en leert leven met de Islam die ze nu zo omarmen...

  BeantwoordenVerwijderen
 137. Luke 19 verse 27 uit de Bijbel speciaal voor jullie.

  And as for these enemies of mine who didn't want me to be their king--bring them in and execute them right here in front of me.'"

  En speciaal voor jullie een anders vers uit de Koran

  Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land - it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one - it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors.

  En wie kan er nog zeggen dat de bijbel vredelievender is dan de Koran? Door enkel en alleen 2 versen die ik jullie gegeven heb. Juist dit is hoe hansje tewerk gaat. En veel werken doet hij alvast niet zoals ik het lees :)))).

  Deze man dames en heren is een grap. Hij moet niet serieus genomen worden. Maar als jullie willen lachen zou ik zijn stukken lezen. Ze zijn letterlijk en figuurlijk lachwekkend.

  Veel woorden maak ik niet vuil aan hansje maar een recitatie uit de koran zal ik hem cadeau doen. Vergeet dit niet hansje knop dit in je oren.

  Every soul will taste death, and you will only be given your [full] compensation on the Day of Resurrection.

  BeantwoordenVerwijderen
 138. Een vers uit de Koran

  Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land - it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one - it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors.

  En een vers uit de Bijbel luke 19:27

  But those enemies of mine who did not want me to be king over them--bring them here and kill them in front of me.'"

  Dus nu dames en heren ben benieuwd naar jullie antwoorden. Haat zaaien is het enige wat jullie doen. Bijbel, Koran en de Thora zijn allemaal boeken van God. Islam betekent geen Moslim maar aanbidding van god. Een god die gelijkheid en rechtvaardigheid eist. Met de Islam waren negroiden gelijk aan de witten. Hadden dieren rechten. Hadden vrouwen rechten. Hadden slaven rechten.

  Maar wat deden jullie na de Islam voor vrede? Hebben jullie of wij gekoloniseerd? Of zijn jullie de tijden vergeten waar men zwarte kinderen in de zoo van Antwerpen stopten. Laat me niet lachen jullie zijn enkel en alleen geen moslim omdat je het zo gewoon bent. Omdat je het niet zitten om te bidden, om te vasten om een deel van je geld weg te geven aan de armen. Om niet te stelen. Om niet te roddelen. Om niet te slaan. Om niet te verkrachten . Om niet te ...

  Kan zo maar doorgaan juist ja. Jullie zijn kinderen van de duivel wat jullie willen en eisen is enkel naar de zin van de duivel en niet van god.

  Want ook de bijbel wilt dat jullie vasten, niet drinken en bid met de gezicht tegen de grond.

  Een paar verzen als bewijs zodat jullie niet moeten opzoeken.

  Genesis 9:20-26 - Noah became drunk; the result was immorality and family trouble.

  Genesis 19:30-38 - Lot was so drunk he did not know what he was doing; this led to immorality

  Proverbs 4:17 - Alcoholic drink is called the wine of violence.

  Dit zijn er maar 2 er zijn er velen meer enkel alleen over alcohol

  nu een paar over vasten Vasten en bidden zijn vaak aan elkaar verbonden (Lucas 2:37; 5:33

  39 Hijzelf liep een eindje verder. Daar knielde Hij neer met zijn gezicht tot op de grond en bad: "Vader, als het mogelijk is, laat Mij dan alstublieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken. ... . Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat Ú wil."

  En nu eentje over de varkensvlees


  Leviticus 11:7
  7 Zwijnen hebben wel volledig gespleten hoeven maar herkauwen niet en gelden daarom voor jullie als onrein. 8 Eet geen vlees dat van zulke dieren afkomstig is en raak hun kadavers niet aan. Ze gelden voor jullie als onrein.

  Wie vast er?
  Wie bid er?
  Wie eet geen varkensvlees?
  Wie drinkt geen Alcohol?

  Juist alle antwoorden waren Moslims. Dus dames en heren wie is er nu meer cristen jullie of wij? Ik erken de bijbel als boek van god en jesuz als de profeet nu jullie nog die ons erkennen zodat we het leuk hebben in het hiernamaals :).

  velen kusjes van jullie geliefde Cyber Imam Djihad.

  BeantwoordenVerwijderen
 139. Met de naam TurkDjihad neem ik je niet serieus meer!

  BeantwoordenVerwijderen