Ja! Fabeltjeskoran cadeau bij abonnement feministisch tijdschrift OPZIJ(ingezonden) Uitgelicht: septembernummer feministisch tijdschrift OPZIJ, over twee pagina's verdeelde advertentie voor de fabeltjeskoran van Kader Abdolah voor nieuwe Opzij-abonnees.

Opzijkoran_groot_jpg_5

[tekst naast foto: Kader Abdolah (1954), bekend van de bestseller Het huis van de moskee wil een brug slaan tussen de islam en Nederland. "Neem het in kleine hapjes in je op, elke avond een paar bladzijden"]

Heeft u ook voorbeelden van Jip-en-Janneke-verslaggeving/berichten/uitspraken/foto's gehoord/gezien op radio, televisie of andere media? Stuur deze, met bronvermelding, dan naar hoeiboei@gmail.com .

22 opmerkingen:

 1. Het is wel heel erg gesteld met Opzij. Een vrouwonvriendelijk propageren. Zouden ze dat ook doen met de bijbel? Ik dacht het niet. De koran van Abdollah is een vals en zoetsappig ding die alleen maar bedoeld is om Nederlanders zand in de ogen te strooien, want waarom wordt deze zoetsappige versie niet actief richting moslims gepromoot die juist nog steeds werken met de harde en niet zoetsappige versies van de koran, heel vals

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste vrienden wees niet bang God is met ons.
  Namen van God
  in het Oude Testament

  8) Jahweh Zebaoth (HERE der heirscharen)

  In het vorige artikel hebben we gezien dat de namen Adoon, Adoniem
  en Adonaj (Here) de nadruk leggen op de rechten die God op deze
  aarde heeft. In dit artikel willen we nadenken over da naam Jahweh
  Zebaoth, waarin ons in het bijzonder de macht en majesteit van God
  worden getoond, vooral verbonden met zijn regering op aarde.

  De naam Jahweh Zebaoth wordt in het Nederlands weergegeven door de
  vertaling 'Here der heirscharen'. De naam Jahweh hebben we in het
  derde artikel al overdacht en we hebben daar gezien dat dit de naam
  is van de God van het volk Israël. Het is niet geheel duidelijk of
  het woord Zebaoth nu ook een eigennaam is of dat het woord al
  vertaald moet worden. In de oude Griekse vertaling van het Oude
  Testament, de Septuaginta, is de Godsnaam Jahweh Zebaoth soms
  vertaald door pantokratoor, de 'Almachtige' (voornamelijk in
  Jeremia en de kleine profeten), en af en toe door kurios toon
  dunameoon, 'Heer van de krachten', maar in de boeken 1 Samuël en
  Jesaja is het veelal onvertaald gelaten (vgl. ook Rom. 9:29 [=Jes.
  1:9] en Jak. 5:4). Maar gezien het feit dat het Hebreeuwse woord
  zebaoth in het Oude Testament ook als gewoon zelfstandig naamwoord
  wordt gebruikt met als betekenis 'heirscharen', ligt o.i. de
  vertaling 'Here der heirscharen' toch het meest voor de hand.

  Het Hebreeuwse woord zaba (meervoud: zebaoth) komt oorspronkelijk
  uit het Assyrisch (zabu) en heeft als basisbetekenis 'een groep
  mensen', en dan nader: 'een ploeg arbeiders', 'een troep soldaten'.
  Op veel plaatsen in het Oude Testament heeft dit woord dan ook een
  militaire betekenis (het bijbehorende werkwoord wordt soms zelfs
  door 'ten strijde trekken' vertaald; zie bijv. Num.31:7), maar niet
  overal. Zo is het bijvoorbeeld in Job 7:1 en 14:14 gewoon door
  'dienst' vertaald, en ook de dienst van de Levieten in de tent der
  samenkomst en die van de vrouwen bij de ingang van de tabernakel
  wordt ermee aangeduid (Ex. 38:8, Num. 4:23;8:24; 1Sam. 2:22).
  Maar op de meeste plaatsen worden met het woord zaba of met het
  meervoud zebaoth 'legerscharen' of 'legers' bedoeld en is het
  derhalve ook zo vertaald (zie bijv. 2Sam. 8:16;10:7). Deze dubbele
  betekenis treffen we ook aan in de naam Jahweh Zebaoth. Jahweh
  Zebaoth is soms de God die 'een krijgsheer (zaba milchamah)
  monstert' (Jes. 13:4), maar op andere plaatsen ligt er geen mili-
  taire ondertoon in de naam (bijv. Jes. 47:7; Hos. 12:5-6).

  Als God Zichzelf Jahweh Zebaoth, 'Here der heirscharen' noemt, dan
  is het vanzelfsprekend nuttig in de Schrift te onderzoeken wat dan
  wel onder die 'legerscharen' wordt verstaan. In de Bijbel worden
  hier drie groepen mee aangeduid. Ten eerste lezen we in Ex. 12:41
  dat het volk Israël de 'legerscharen (zebaoth) van Jahweh' wordt
  genoemd (vgl. ook 6:25; 7:4; 12:17,51). In het boek Numeri lezen we
  dat de Israëlieten naar hun stammen ingedeeld waren in legerscharen
  (zebaoth) 1:3,52; vgl. vs.20,22,24,26,28,30,32,35,36,38,40,42,45:
  'allen die in het leger (zaba) uitrukken.

  Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen, is de 'God van de slag-
  orden van Israël' (2sam. 7:26; vgl. Ps. 46:8;48:9). Vandaar dat de
  naam Zebaoth ook meestal met de naam Jahweh wordt verbonden, de
  naam van de Verbondsgod van Israël. Wij treffen deze naam daarom op
  sommige plaatsen aan in verbinding met de ark. In 1Sam. 4:4 wordt
  bijvoorbeeld gesproken over de 'ark van het verbond des Heren der
  heirscharen (Jahweh Zebaoth), die op de cherubs troont'. De ware
  Aanvoerder van de Israëlieten in de strijd tegen hun vijanden is
  Jahweh Zebaoth, de Here der Heirscharen (vgl. 2Sam. 6:2).
  Het is echt opmerkelijk dat God Zich in de bijbelboeken Exodus en
  Numeri nooit Jahweh Zebaoth noemt, hoewel er in die boeken wel over
  Israël als de 'heirscharen van Jahweh' wordt gesproken en hoewel de
  strijd tegen allerlei vijanden in die boeken toch een grote rol
  speelt.
  Als tweede vinden wij dan dat met het woord zaba ('heir'; let op:
  dit wordt alleen in het enkelvoud in deze betekenis gebruikt) soms
  ook de geschapen hemellichamen, de zon, de maan en de sterren
  worden bedoeld. De eerste keer vinden wij al in Gen. 2:1: 'Alzo
  werden voltooid de hemel, de aarde en al hun heir' (zaba). In dit
  vers is ook sprake van het 'heir der aarde' ('hun [heir]' slaat
  zowel terug op 'hemel' als op 'aarde'), waarmee de geschapen wezens
  op de aarde, de planten, de dieren, enz. worden aangeduid (vgl.
  Gen. 1:9-13,20-31), maar deze benaming komt verder nergens in de
  Schrift voor. Wel die van het 'heir des hemels' (vgl. Gen. 1:14-19).
  Jahweh Zebaoth is de God die al de sterren van de hemel heeft
  gemaakt. 'Zijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan al hun
  heir (zaba) heeft Hij zijn bevelen gegeven' (Jes. 45:12). 'Gij hebt
  de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heir (zaba) gemaakt, de
  aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij
  geeft hun allen het leven, en het heir (zaba) des hemels buigt zich
  voor U neer' (Neh. 9:6; vgl. Ps. 33:6; 147:4; Jer. 10:12-16).
  Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen is de Schepper en de
  Gebieder van alle sterren en hemellichamen (vgl. Jes. 40:26).
  En op een woord van zijn mond worden de hemelen straks weer
  samengerold en vergaat al het heir des hemels (Jes. 34:4; vgl.
  Openb. 6:14;20:11). God had het de Israëlieten verboden om zich
  voor deze hemellichamen neer te buigen. Immers, Jahweh Zebaoth is
  de God die ook de sterren gemaakt heeft, en niet het schepsel maar
  de Schepper moet hiervoor de eer krijgen (Deut. 4:19, 17:3; vgl.
  29:26; 2Kon. 17:16; 21:3;23:5,11; Jer. 7:18;8:219:13;44:17,19,25;
  Ezech. 8:16; Amos 5:25-26; Zef. 1:5 en hand. 7:42,43).

  Wanneer wij nu deze aanbidding van het heir des hemels in verband
  brengen met Paulus' uitspraak dat 'dat wat de volken offeren, zij
  dat aan de demonen offeren' (1Kor. 10:20), dan komen we uit bij de
  derde betekenis van het woord zaba/zebaoth, namelijk de machten van
  de engelenwereld. Met de uitdrukking 'het ganse heir des hemels'
  kunnen ook de 'zonen Gods', de engelen worden bedoeld (zie 1Kon.
  22:19 [vgl. vs 231 'geest']= 2Kron. 18:18; vgl. met Job 1:6 vv. en
  zie ook Richt. 5:20; Jes. 24:21 en wederom Neh. 9:6). Jahweh
  Zebaoth is ook de God van de engelen. 'Looft de Here, al zijn
  heirscharen (zebaoth), gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt'
  (Ps. 103:21; vgl. 148:2; Luk. 2:13-14). De naam Jahweh Zebaoth
  omvat veel meer dan alleen dat Jahweh de God van de legers van de
  Israëlieten is. Jahweh Zebaoth is de God die de algehele Heerser
  over elke macht en kracht in deze schepping is, over elk leger en
  elk volk, of het nu aard of hemels is. De absolute macht en
  heerschappij over deze schepping rust bij Hem. Legers van ontelbare
  engelen staan tot zijn beschikking. En iets van al deze majesteit
  die Hem omgeeft en kenmerkt, ligt besloten in de naam Jahweh
  Zebaoth, Here de heirscharen.
  'Ja, de Here, de Here der heirscharen (Adonaj, Jahweh Zebaoth), die
  de aarde aanroert en zij wankelt, zodat al wie erop wonen jammeren,
  en zij geheel en al oprijst als de Nijl en inzinkt als de rivier
  van Egypte; die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn
  gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water van de zee heeft
  opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte de aarde - Here
  (Jahweh) is zijn naam!' (Amos 9:5-6).
  'Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept, en de
  mens te kennen geeft wat zijn overleg is; die de dageraad tot
  donkerheid maakt, en voortschrijdt over de hoogten der aarde -
  Here, God der heirscharen (Jahweh, Elohiem Zebaoth), wie is als Gij
  grootmachtig, o Here (Jahweh)?' (Ps. 89:9).
  Laten we ons voor deze God in het stof werpen en zijn grootheid en
  verhevenheid bewonderen: 'Ach Here Here (Adonai Jahweh), zie, Gij
  hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitge-
  strekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, die aan duizenden
  goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der vaderen in de
  boezem van hun kinderen na hen vergeldt, o grote, sterke God (El),
  wiens naam is Here de heirscharen (Jahweh Zebaoth), groot van raad
  en machtig van daad, wiens ogen open zijn voor alle wegen der
  mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de
  vrucht van zijn handelingen ... ' (Jer. 32:17-19).

  Met deze laatste woorden komen we toe aan een nieuwe bijzonderheid
  van de naam Jahweh Zebaoth, namelijk dat we dze naam alleen vinden
  in die boeken die over het latere verval van het volk van God
  spreken. In de vijf boeken van Mozes, Jozua, Richteren, Ezechiël en
  de wijsheidsliteratuur wordt deze naam niet gebruikt, in 1 en 2
  Koningen, 1 en 2 Kronieken en de Psalmen slechts sporadisch, maar
  in de resterende bijbelboeken is het gebruik overweldigend. Van de
  285 maal dat we deze naam in het Oude Testament aantreffen, vinden
  we hem 11 maal in 1 en 2 Samuël, 62 maal in Jesaja (waarvan 56 maal
  in Jes. 1-39), 77 maal in Jeremia, 14 maal in het kleine boek
  Haggaï, 53 maal in Zacharia en 24 maal in Maleachi (voor Ezra,
  Nehemia en Daniël: zie later).
  Dit zijn juist die bijbelboeken waarin God zijn afgedwaalde volk
  weer terugroept tot Zichzelf. Misschien is dit de reden dat pas in
  het boek Samuël deze naam voor het eerst voorkomt. In dat bijbel-
  boek lezen we dat het volk Israël een koning begeert 'om hen te
  richten en om voor hen uit te trekken en hun oorlogen te voeren',
  waarop de Here Samuël laat weten dat zij met deze daad 'niet u maar
  Mij hebben verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn' (1Sam.
  8:6-7,19-20). Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen, is de ware
  Aanvoerder van dat volk, de 'God van de slagorden van Israël'
  (17:45). Hij is Degene voor Wie de hele aarde en de ganse hemel
  zich moeten neerbuigen. Jahweh Zebaoth is de Here van alle volken
  van deze aarde en kan daarom ook die andere volkeren naar Israël
  sturen om hen te tuchtigenof om ze zelf te straffen (Jes. 10:16;
  vgl. vs. 5-14; 13:3-5; Amos 6:14). Hij is de God die in zijn
  regering van deze aarde er Zelf zorg voor draagt dat zijn plannen
  uitgevoerd zullen worden. Dwars door alle verzet en weerstand bij
  de mensen heen is Hij toch de Heer van alle hemelse en aardse
  legermachten en zal Hij zijn doel bereiken. Als Israël ontrouw is,
  Hij blijft getrouw aan Zichzelf! (2Tim. 2:13)

  Als het verval te erg geworden is (de bijbelboeken Ezra, Nehemia en
  Daniël), dan noemt God Zich niet meer 'Jahweh Zebaoth' maar de 'God
  van de hemel'. Deze naam bevat nog duidelijker dan de naam 'Jahweh
  Zebaoth', Here der heirscharen, het aspect van Gods verheven zijn
  boven zijn schepping. God is geen God die door de mensen 'van de
  wijs gebracht' kan worden. Hij is soeverein.
  Niemand kan zijn plannen dwarsbomen. Maar het kan wel zijn dat God
  in zijn regering van deze aarde in zekere zin voor een zekere tijd
  zijn handen van de aarde afhoudten Zich in de hemel 'terugtrekt',
  daarbij het bestuur van deze aarde overlatend in de handen van de
  heersers over de grote wereldrijken. Dit ligt min of meer besloten
  in de titel: 'God van de hemel' (vgl. 2Kron. 36:23; Ezra 1:2,
  5:11-12; 6:9-10; 7:12,21.23 (2x); Neh. 1:4-5; 2:4,20; Dan. 2:18-19,
  [28],37,44; Openb. 11:13; 16:11; vgl. ook Gen. 24:3,7; Ps. 136:26
  en Jona 1:9 voor een iets minder uitgewerkte betekenis van deze
  naam). De 'God van de hemel' is de God die de hemel heeft gemaakt
  (Gen. 1:1; 2Kron. 2:12; Ps. 115:15), die in de hemel woont (Deut.
  4:39; 1Kron. 8:30,39,43,49; Pred. 5:1) en die op grond van die
  positie alle rechten op deze aarde heeft (Jes. 66:1).
  Wanneer God Zich de God van de hemel noemt, is zijn relatie met
  Israël verbroken. Maar wanneer Hij Zich Jahweh Zebaoth noemt,
  erkent Hij in zekere zin nog steeds een relatie met zijn aardse
  volk. (vgl. in dit licht de twee nieuwtestamentische teksten met
  deze naam: Rom. 9:29 en aan het volk Israël gerichte Jakobusbrief,
  hfst. 5:4). Ondanks de puinhopen van het aardse getuigenis is
  Jahweh Zebaoth tóch Degene die zijn plan van zegen voor Israël ten
  uitvoer zal brengen (Hag. 2:7-10). Hij heeft een recht op Israël en
  dat maakt Hij bekend aan alle volken van deze aarde. 'Want de Here
  der heirscharen (Jahweh Zebaoth) zal koning zijn op de berg Sion'
  (Jes. 24:23; vgl. 6:5; Ps. 24:7-10), en ook Hij alleen is 'God over
  alle koninkrijken der aarde' (Jes. 37:16; vgl. 54:5; Zach. 14:16
  [vgl. vs. 9]). En om dat doel te bereiken zal Hij in zijn regering
  ook oordelen over deze aarde moeten brengen (Jes. 13:4; 29:6; 31:4;
  51:15, e.a.p.).

  Alleen deze God is het waard gevreesd te worden. 'De Here der
  heirscharen (Jahweh Zebaoth), Hém zult gij heilig achten en Hij
  moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw
  schrik zijn' (Jes. 8:13). Hem alleen moeten wij het 'heilig,
  heilig, heilig' toeroepen (Jes. 6:3). Maar het is tegelijkertijd
  ook mooi om te zien dat de eerste maal dat we de naam Jahweh
  Zebaoth in de Bijbel aantreffen, dit niet in verband met vrees voor
  zijn majesteit staat, maar genoemd wordt in verband met aanbidding.
  De Here der heirscharen zag niet naar de offers van de goddeloze
  priesters Hofni en Pinehas, maar Hij luisterde wel naar de stem van
  Elkana en zijn vrouw Hanna, als zij jaarlijks optrokken naar Silo
  om Hem daar te aanbidden (1Sam. 1:3 [vgl. vs. 17]).
  De Here der heirscharen kent degenen die Hem tarten, maar Hij weet
  ook wie er onder de aardse en de hemelse legermachten zijn die zijn
  gezag erkennen en bewonderen.

  Tot slot rest ons nog om te wijzen op Hem die Zich in het Nieuwe
  Testament als de 'Here der heirscharen' openbaart: de Heer Jezus.
  De 'vorst van het heir des Heren' (Jos. 5:14) was 'vlees geworden'
  en tot zijn volk gekomen (Joh. 1:14). Ja, 'zijn' volk (Matth. 1:21),
  want Jezus Christus is de ware Koning, de ware Heerser, en Gebieder
  van de legerscharen Israëls (vgl.Micha 5:1; Matth. 8:8-9). Zo is
  Hij ook de ware Heer van de hele schepping, want Hij 'draagt alle
  dingen door het woord van zijn kracht' (Hebr. 1:3).
  Hij is het die beveelt wat straks met de hemel en de aarde moet
  gebeuren (vgl. hebr. 1:12 [vgl. dit met Jes. 34:4] en zie ook
  Openb. 10:1-2). Hij is Degene die gediend wordt door de hemelse
  legermachten, de engelen (Marc. 1:13) en die zij aanbidden (Hebr.
  1:6; vgl. Luk. 2:13-14). Want Hij is het die het bevel voert over
  al die hemelse legioenen (Matth. 26:53; vgl. 2Thess. 1:7). Hij is
  het ook die we moeten vrezen en heilig moeten achten! (vgl. Jes.
  8:13-14 met Rom. 9:32-33). Alle legers in de hemel en op de aarde
  ressorteren uiteindelijk onder zijn gezag, want Hij is de 'Koning
  der koningen en de Heer der heren' (Openb. 19:14,16).
  Hemel en aarde staan ten dienste van Hem 'wiens naam over ons is
  uitgeroepen, Here, God der heirscharen' (Jer. 15;16). Laten wij,
  met Elkana en Hanna, en met de engelen van God, ons ook voor Hem
  neerbuigen en Hem aanbidden!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nog even en je krijgt een gratis hoofddoek bij de Opzij.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja, de nieuwe hoofdredacteur Margriet van der Linden heeft het luidruchtig aangekondigd (bij Knele & vd Brink) - er gaat een pro-moslimawind waaien door Opzij.
  Ciska Dresselhuijs (actief vriendin van Ayaan) weigerde alles wat met hoofddoekjes te maken had -i.v.m onderdrukking. Zij zal dit alles tandenknarsend aanzien.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik heb nooit tot de regelmatige lezers van "Opzij" behoord. Dat ligt voor een man vermoedelijk ook niet zo voor de hand. Ik zag het wel op leestafels en ook wel bij sommige kennissen liggen en deed af en toe impressies op door zelf eens wat te bladeren. Voorts vormde ik mij onwillekeurig een indruk van het soort vrouwen die dit blad met bijzondere graagte schenen te lezen. Die waren van diverse pluimage, maar een constante bij een flink deel van hen was -zo was nu eenmaal mijn indruk, kan ik het helpen?- toch een uitstraling van -hoe zal ik het zeggen?- enige verongelijktheid, achter de bank liggen, onrecht aangedaan zijn, het niet pikken, zoiets. En wat nou precies dat onrecht mocht zijn, daar had ik maar een vage voorstelling van, te meer daar ik van vrouwen in eigen directe omgeving onmogelijk kon zien of en in hoeverre ze dan last hadden van hun vrouw-zijn, op zichzelf genomen. Verder was er bij mij een vage ongerustheid dat ik als man misschien beschouwd kon worden deel uit te maken van de groep als daders bij dat onrecht betrokkenen. De titel "Opzij" deed voorts bij mij de vraag rijzen wie er dan wel opzij moest voor wie. Mannen in het algemeen voor vrouwen in het algemeen? Of zou in het bijzonder ook ikzelf eens wat opzij moeten voor sommige van die vrouwen die ik dat blaadje zag lezen met kennelijke instemming van het aldaar gebodene? Het maakte me wat schuw om belangstellend contact te zoeken met dit soort dames en zo heb ik dus ook nooit het fijnere van hun beweegredenen leren begrijpen.

  Wie dan tegenwoordig de lezeressen van dat blad zijn (lezers zullen er vermoedelijk nog steeds wel niet veel zijn) weet ik niet. Net zulke dames als vroeger? Geen idee. Ik kan me dus ook moeilijk voorstellen hoe deze manier van abonneewerving (Abdollah's Koran cadeau doen als je je abonneert)op de nieuwe generatie van met feminisme sympathiserende vrouwen zal overkomen. Ook wat tegenwoordig de zaak van het feminisme behelst en voor welke strijdpunten nu massa's vrouwen in hun hoedanigheid van vrouwen warmlopen zou ik niet goed weten.

  Maar misschien is er toch een constante: de strijd tegen (echte of vermeende) achterstelling die sommige vrouwen treft en waar je je dan als vrouw met nog wat vage residuale gevoelens van als vrouw achtergesteld zijn je automatisch aan gecommitteerd voelt. Misschien worden de tegenwoordige lezers van Opzij toch erg geraakt door de achterstelling van die arme moslimvrouwen die graag een hoofddoek willen dragen, met een hoofddoek voor de klas willen, met een hoofddoek griffier zijn, met een hoofddoek op dit, met een hoofddoek op dat, en die, hoewel het recht om een hoofddoek te dragen ze formeel vaak toch wel gegund wordt, toch te maken hebben met subtiele vormen van afwijzing, zodat ze het in bepaalde beroepen, waarvoor ze toch reuze geschikt zijn, moeilijker hebben dan anderen. Ja, dat is groot schrijnend onrecht.

  Maar dát is het natuurlijk; nu heb ik het: wij moeten tegenwoordig opzij voor de gehoofddoekte moslima! Dát zal het nieuwe feminisme zijn. Een gehoofddoekte moslima moet straks rectrix van het gymnasium worden. Ja, daar moeten al die akelige discrimineerders eens goed aan gaan wennen. Enzovoorts.

  Als gezegd, van de geestesgesteldheid van de "Opzij"-lezeressen vroeger wist ik het fijne al niet, laat staan dat ik het nu goed zou kunnen inschatten. Maar gegeven mijn boven schaamteloos geëtaleerde mate van onbegrip kan ik me voorstellen dat er toch een rechte lijn loopt van "Opzij" vroeger naar "Opzij" nu, en dat het soort lezeressen nu ongeveer dezelfden zijn als vroeger. Abdollah's Koran cadeau doen aan nieuwe abonnees zou misschien wel de Gouden Greep kunnen zijn om het blad een heleboel extra abonnees te bezorgen. Maar evengoed zou het kunnen zijn dat de lezeressen van vroeger nu massaal weglopen en dat het cadeau doen van de Koran aan nieuwe abonnees de druppel is die de emmer doet overlopen bij het type vrouwen dat ik zo'n twintig jaar geleden met kennelijk plezier in "Opzij" zag lezen. Ik weet het niet. Iemand een idee?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nora Kasriouri is onlangs afgestudeerd als docente maatschappijleer. Na Opzij mag Nora binnenkort de Nederlandse scholieren verder gaan indoctrineren met dit soort multiculturele prietpraat. Een docent maatschappijleer behoort neutraal te zijn, maar daar komt in werkelijkheid natuurlijk niets van terecht. Nora zal zich thuisvoelen in dit van politieke correctheid vergeven wereldje.

  (ingezonden)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ja, ik ben enorm blij dat ik al jaren geleden mijn abonnement op dat
  zgn.feministische maandblad heb opgezegd. Het werd steeds meer een
  gewoon tijdschrift. Ja, en deze aanbieding is echt schaamteloos. De
  Koran aanbieden als geschenk bij een dergelijk tijdschrijft.

  Maar, Annelies, niets verbaast mij nog.Binnenkort draagt de echte
  feministe een hoofddoek. Dat is het uiteindelijke streven van die
  goedgebekte moslima's. Waarschijnlijk gaat dat ook lukken. De
  Nederlandse vrouwen zijn aan de verliezende hand. Van de Nederlandse
  mannen krijgen zij weinig steun.Zoals gewoonlijk.
  We zullen het weer zelf moeten doen. Maar de tegenstanders zijn nu veel
  gemener en uitgekookter. Aan de andere kant doen de vrouwen er ook
  weinig tegen. Men vindt het wel goed. Het loopt zo'n vaart niet. Daar
  vergissen ze zich gruwelijk in. Het gaat heel snel.

  (ingezonden)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik denk niet dat we dat blad Opzij nog serieus kunnen nemen en al helemaal niet als een van de hoofdredactrices een zanikstukje schrijft over de vice-presidentskanditaat Pahlin omdat ze christleijk is, maar wel zelf de fabeltjeskoran van Abdollah promoten om niet-moslims te misleiden met een islam die in werkelijkheid helemaal niet zo tolerant is.

  http://blog.opzij.nl/sarah-palin-blijft-de-gemoederen-met-name-vrouwen-bezighouden#comments

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Goedgebekte moslima Nora Kasrioui heeft een eigen website. Ik keek er wat rond. Eigenlijk gewoon een beetje een ijdele kwebbeltante, is mijn indruk. Naar het schijnt is de PvdA erg blij met haar. "Overigens ben ik van mening" schrijft ze (waar hoorde ik die uitdrukking ook al weer eerder?) "dat de derde feministische golf verder ingezet moet worden." En daar haalt ze dan uitvoerig de Duitse filosoof Immanuel Kant bij aan, ja, toe maar! Waar zou ze het vandaan hebben? Eén of andere samenvatting in de syllabus filosofie voor maatschappijleerstudenten van Oene Kobbema? Lees even mee:

  "Mijn levensmotto is: 'durf voor jezelf te denken, tegen alle gezag in'. Dit was de lijfspreuk van de Duitse filosoof Kant. 'Die geesteshouding keert zich tegen allerlei absolute zekerheden, staat principieel open voor kritiek en botst dus met alle vormen van fundamentalisme.' Hier sta ik voor!

  'Geloof niets, alleen maar omdat men het je vertelt, of omdat iets algemeens als een waarheid wordt geloofd, of omdat het door traditie is gegroeid of doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld. Aanvaard slechts datgene wat je na grondig onderzoek voor jezelf als 'waar' hebt ervaren en laat dat je eigen maatstaf zijn.'"

  Klinkt sympathiek, niet waar? Logisch dat ze bij de PvdA zo'n onafhankelijke kritische geest op het schild heffen. De geesteshouding waar ze voor staat, dat moeten we hier toch wel uit begrijpen, botst dus, net als de geesteshouding van Immanuel Kant, let op, met alle vormen van fundamentalisme.

  Je zou je kunnen afvragen waarom ze zich dan als pleitbezorgster ontpopt voor gehoofddoekte docentes voor de klas. Misschien omdat dat zo lekker botst met verlichtingsfundamentalisme?
  Wat een hutspot!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Kees Rudolf,

  Het is een bekend feit dat moslims en de multiculti's het progressieve en seculiere begrippenkader kapen om er vervolgens het tegendeel mee te bepleiten. Daarnaast is zo'n Nora gewoon onwetend en kakelt ze maar wat.

  ---------

  In het MOSLIM-land Oeganda:

  Minirokken leiden tot ongelukken

  AMSTERDAM - Verkeersongelukken in Oeganda gebeuren te vaak omdat bestuurders afgeleid worden door vrouwen in een minirok. Daarom moet het verleidelijke kledingstuk verboden worden, vindt de minister van Ethiek en Integriteit van het Afrikaanse land.

  Volgens Nsaba Buturo is het dragen van een minirok te vergelijken met naakt rondlopen. Onzedelijkheid is strafbaar, aldus de minister, die hoopt dat zijn idee juridisch uitvoerbaar is.

  Volgens Buturo is het lastig om op de weg te blijven letten als iemand naakt rondloopt. „Als je dat ziet ga je op iemands make-up letten in plaats van op de weg”, zei hij tegen een groep journalisten. „Je kunt tegenwoordig moeders en dochters niet meer uit elkaar houden; ze lopen allemaal halfnaakt rond.”

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/1952560/__Minirokken_leiden_tot_ongelukken__.html

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @rudolf,
  Inderdaad een bekend feit. Bij ons. Maar velen wordt natuurlijk zand in de ogen gestrooid.

  Ik ben zowaar even op die "Opzij"-blog van ene Margreet van der Linden gaan kijken, waarvoor jij een link gaf, maar daar valt me eigenlijk niet direct veel verkeerds aan op. Margreet vindt Palin niet zo'n goede vertegenwoordiger van de feministische zaak omdat Palin erg tegen abortus is. Bij die mening kan ik me tot op zekere hoogte wel aansluiten.
  Maar voor zover zij als hoofdredactrice er (mede-)verantwoordelijk voor is dat de fabeltjeskoran (mooie typering, die neem ik over!) aan nieuwe abonnees van "Opzij" ten geschenke wordt gegeven is ze in mijn ogen volstrekt verkeerd bezig. En als zulke door domme PvdA-ers over het paard getilde ijdele kwebbeltantes als die Nora Kasrioui in de kolommen van "Opzij" alle ruimte gaan krijgen en wij dus voortaan van de feministische beweging pleidooien vóór de hoofddoeken mogen gaan verwachten, nu, dan is het mijn vage sympathieen voor het feminisme (die ik met mate heus wel had, hoor) echt gedaan. Straks is Tariq Ramadan nog de held van de feministen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ook zo iets lachwekkends, het 'Godinnenspektakel'. Lees Elma Drayer hierover, Trouw, 18.9.2008:

  Ja hoor, het is hoog tijd voor de Derde Golf

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Margriet van der Linden is per 1 september als hoofdredacteur van Opzij aangetreden. Het is inderdaad de vraag of zij (mede)verantwoordelijk is voor deze advertentie voor de fabeltjeskoran in het septembernummer van Opzij. Maar zie ook Ellens opmerking...

  Gabler schreef eerder de tekst 'De Rots' over Van der Linden, ik had toen nog nooit van haar gehoord:

  De Rots

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De Belgische liberaal Dirk Verhofstadt schreef in 2006 het boek De derde feministische golf, waarin hij oproept voor de strijd tegen onderdrukking van moslimvrouwen. Het boek bevat ook interviews met Ayaan Hirsi Ali, Naima el Bezaz, Nahed Selim, Irshad Manji, Naema Tahir en Yasmine Allas.

  Ik vrees dat de kwebbeltantes van Opzij en ook de new-age-godinnen juist deze strijd niet willen voeren, of zelfs tegenwerken.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat een onnozel gedoe, dat godinnenspektakel! Genant!
  Maar wat de dames nu t.a.v. moslima's in de zin hebben wordt me nog niet helemaal duidelijk.

  Als die Margriet van der Linden aankondigt dat er bij "Opzij" een pro-moslima wind gaat waaien, zoals Ellen schrijft, moet ik daar dan uit afleiden dat men het specifiek voor moslima's gaat opnemen die zo graag hun moslima-zijn met een hoofddoek -of erger- veruiterlijken? En is het dan straks het ultieme feminisme als blanke dames, na avond aan avond steeds een klein brokje uit Abdollah's fabeltjeskoran tot zich te hebben genomen, zich tot de Islam bekeren en ook een hoofddoek gaan omdoen?
  Of hebben de moderne feministes ontdekt dat het tegenwoordig vooral de moslima's zijn die om hun vrouw zijn een inferieure status krijgen toebedeeld, onder meer tot uiting komend in de hoofddoek, en dat er dus in het belang van de sneue moslima's een krachtige feministische campagne tegen de hoofddoek zal worden gevoerd?
  Het spijt me, maar alleen het laatste zou ik kunnen rijmen met wat ik meende dat feminisme inhield. Maar waarschijnlijk heb ik de voeling met de huidige tijdgeest verloren en weet ik gewoon helemaal niet wat feminisme tegenwoordig inhoudt. In elk geval is het voor mij nu net zo'n puzzel wat er feministisch is aan het huidige feminisme als wat er democratisch was aan de voormalige Deutsche Demokratische Republik.

  Overigens viel me nog iets op aan het titelblad van het blaadje "Opzij": onder de titel "Opzij" vinden we als subtitel "de vrouwelijke opinie."
  Wat is dát nou, de vrouwelijke opinie? Ik kan me voorstellen dat vrouwen allerlei opinies hebben, juiste en onjuiste, goed gefundeerde en ongefundeerde, maar wat maakt een opinie vrouwelijk? Kan ik als man ook een vrouwelijke opinie hebben? En voegt de vrouwelijkheid van een opinie iets toe aan de mate van juistheid of gefundeerdheid?
  Is wellicht de opinie dat een hoofddoek geweldig bijdraagt aan de vrouwenemancipatie een vrouwelijke opinie?
  Maar wat doet de fabeltjeskoran eigenlijk in een blad voor de vrouwelijke opinie? Ik dacht toch dat de Koran een typisch mannelijke opinie was?
  Enfin, ik kan er geen touw aan vastknopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Kees Rudolf,

  In je allerlaatste reactie geef je zonder het in de gaten hebben al een antwoord op je vraag wat er mis is met die column van Magriet v/d Linden. Waar het mij namelijk omgaat is die absurde selectiviteit en tegenstrijdigheid. Enerzijds Pahlins christen-fundamentalisme bekritiseren vanwege vrouwonvriendelijkheid (op zich terecht), maar wel een knieval voor de vrouwonvriendelijke islam maken. Dat is bizar, walgelijk en ongeloofwaardig.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Van de week was ik vanuit mijn werk aanwezig bij een tripje naar het Brabants Boerenbonds Museum. Dit in een bus met 54 senioren. Ik zal op de achterbank naast een vrouw die een typische verschijning was van de Zwartekousen kerk. Gaandeweg kwamen we in gesprek en ze vertelde dat ze een boerderij runde met +/- 350 kalveren. Ze zag de oproep voor het tripje en vond dat ze wel 'vakantie' had verdiend. Ze was nog niet weg geweest. En steeds sprak ze over het feit dat ze hard moest werken om haar hoofd boven water te houden. Heel gewoon zonder medelijden op te wekken. Als vanzelfsprekend. Ik vroeg haar of ze ook een man had. Ze antwoorde dat die toen ze 1.5 jaar getrouwd waren overleed aan longkanker. En een andere man is er niet gekomen.

  Ik was zo onder de indruk van deze sterke vrouw dat ik haar wilde omarmen. Voor mij is deze vrouw, met lange rok, zonder lipstik, met haren in een wrong, hét voorbeeld van feminisme. Dát is pas een voorbeeld....ipv die verwende trutten die op handen gedragen willen worden.

  En die Margeet heb ik onlangs gehoord in een interview. Belachelijke actie met die koran. Laat ze een voorbeeld nemen aan de vrouw die, heel bescheiden, één dagje op stap ging. Daarna moest ze weer paraat zijn voor het vee. Bij nacht en ontij en ik weet zeker zonder overdreven luxe. Zonder mokken...heel gewoon omdat het moet. Ik omarm deze vrouw!!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Niet getreurd, weer een snertblad op weg naar de ondergang.
  Gepimpte korans uitdelen, sentimenteel gewauwel over vrouwenrechten , en de bron van ongelijkheid onder je snufferd negeren !
  Mesjogge !

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Zie hier Margriet van der Lindens uitleg waar de koran cadeau bij abonnement feministisch tijdschrift OPZIJ: Wie ben ik:

  Wie ben ik

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Zie hier Margriet van der Lindens uitleg waarom de fabeltjeskoran cadeau bij abonnement feministisch tijdschrift OPZIJ: Wie ben ik:

  Wie ben ik

  BeantwoordenVerwijderen