De islam en het Westen, uiteindelijk had “gekke” Oriana gelijk

Fallaci_5

(Bron: Il Giornale, 31 december 2009, vertaler Hans den Hollander.)

Inleiding van de vertaler


De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) heeft zich vele jaren beziggehouden met het begrip “synchroniciteit”. Wanneer zich twee of meer gebeurtenissen in ongeveer dezelfde tijdspanne voordoen in een voor de waarnemer ogenschijnlijk zinvol verband, kan men volgens Jung spreken van synchroniciteit.

De synchroniciteit wordt als authentiek ervaren, als de gebeurtenissen lijken op toeval en men zich er ook bij betrokken voelt, maar men tevens aanvoelt dat één van de gebeurtenissen niet het gevolg kan zijn van de andere.

Edelachtbare dames en heren van het Amsterdamse Gerechtshof, waar een Nederlandse parlementariër en uw college van onpartijdige rechtsgeleerden, de Nederlandse Rechtsstaat en het Nederlandse politieke systeem, binnenkort voor schut staan, ten overstaan van de internationale mediawereld.

Natuurlijk wil ik U het leven niet moeilijker maken dan het ongetwijfeld al voor U is, maar vraag mij wel af, of U een zekere synchroniciteit ontdekt in het feit dat de redactie van een Italiaanse krant een samenvatting heeft gepubliceerd van het gedachtengoed van de Italiaanse schrijfster en journaliste Oriana Fallaci over het probleem van de multiculturele samenleving onder invloed van de islam, precies in de periode dat ook U, zij het op een andere wijze en met geheel andere intenties, zich met dezelfde problematiek bezighoudt.

Als U in dit geval niet aan toeval wilt denken, noch aan een bijzondere samenloop van omstandigheden, dan wil ik daar toch tegenover stellen dat het artikel van “Il Giornale” als geroepen komt om Geert Wilders morele steun te geven en om hem te helpen de vrijheid van meningsuiting in Nederland te verdedigen.

Het ligt niet in mijn bedoeling hier een schriftelijke cursus “Rechtspraak voor Dummies” te geven, hoewel ik dit niet a priori als “zinloos” zou willen afdoen. Het feit alleen dat U ervan overtuigd bent Geert Wilders te moeten vervolgen, getuigt namelijk van een verlaagde realiteitszin.

Het zou derhalve uw realiteitszin ten goede kunnen komen, als U Fallaci's ideeën zou bestuderen, in een poging de logica ervan intuïtief aan te voelen. U zou dan misschien gaan inzien dat iemand met een scherpe en gegronde kritiek op de islam niet gerechtelijk vervolgd kan worden wegens “groepsbelediging van moslims, aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims vanwege hun godsdienst en aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras”. Vooral die laatste beschuldiging geeft aan dat uw aanklager toch mijn denkbeeldige postdoctorale cursus “Rechtspraak voor Dummies” nodig heeft. Noemt U mij eens de kenmerken van het Marokkaanse ras? Zijn het sissen naar blonde niet ingepakte vrouwen en hoergeroep goede kenmerken?

Het zal U daarom goed doen mijn vertaling ter harte te nemen, vooral daar waar “Il Giornale” beweert dat Fallaci geen door haat gedreven campagne voerde, maar blijk gaf van liefde voor de westerse beschaving. En dat is iets dat ik bij magistraten die politiek correcte denkbeelden uitdragen, nog niet heb kunnen ontdekken.

Oriana Fallaci had uiteindelijk gelijk

Het gelijk van een vrouw die al geruime tijd vóór de islamitische bomaanslag op de Twin Towers ten dode was opgeschreven. Een vrouw die weet dat zij door een ongeneeslijke ziekte niet lang te leven heeft, verkoopt geen leugens of verzinsels. En haar gelijk kan ook vastgesteld worden door dagelijks de weinige kranten te lezen, die het nog enigszins aandurven de werkelijkheid getrouw weer te geven. Dat zijn waarschijnlijk niet de kranten die U leest.

“Hadden we maar naar Fallaci's woorden geluisterd”, verzucht “Il Giornale”. Hierop kan een ieder van ons commentaar leveren. Maar het zouden natuurlijk meestal gissingen zijn, ook al zou het velen opluchting geven.

Mijn gissing, Weledele dames en heren, is, dat Uw aanwezigheid in het Amsterdamse Gerechtshof om de “multiculti” samenleving op te hemelen, overbodig zou zijn. En dat zou de grootste opluchting voor mijn bezorgd hart zijn.

En nu tot besluit enkele woorden tot de mensen die Oriana Fallaci noemt …..…”het verstandige en weerloze volk dat door de radicale chiquelingen in hun salons als «rechts gepeupel» bestempeld wordt”. Ik hoop dat er bij de volgende parlementsverkiezingen sprake zal zijn van een diepgevoelde synchroniciteit, die niets met toeval te maken heeft, om de politieke situatie in Nederland te veranderen. Dat de kiezers hun onderlinge verdeeldheid opzij zullen zetten en niet opnieuw hun stemmen gaan versnipperen op de PvdA, de VVD, het CDA, D66 enz. enz. (Fallaci noemt hun Italiaanse soortgenoten «dom Rechts en leugenachtig Links»). Want op die manier gaat ons land door zachte heelmeesters steeds dieper het stinkende moeras in.

Hans den Hollander*


Voorwoord van de Redactie van «Il Giornale»


Toen ze zei: “pas op voor de muzelmannen”, viel men haar aan en bespotte haar. Als we vandaag haar woedende woorden herlezen, is het onmogelijk om haar ongelijk te geven.

Woede

Ze sprak met duidelijkheid en moed, maar de elite negeerde haar.

Trots

Ze voerde geen door haat gedreven campagne, maar gaf blijk van liefde voor de westerse beschaving.

Het is het lot van alle profeten om niet gehoord te worden. Na de elfde september is dat ook met Oriana Fallaci, «Cassandra» gebeurd, toen ze met hartstocht, met woede en zeer beredeneerd sprak en hoewel ze wist dat ze tegen een muur praatte, dit toch en met volle inzet deed. Ze deed het op een directe, duidelijke en moedige manier. Te direct, te duidelijk en te moedig. En niemand --of bijna niemand-- heeft haar dan ook gevolgd. Niemand van de élite, wel te verstaan, want de «mensen» daarentegen, hebben onmiddellijk aangevoeld dat Oriana het gelijk aan haar kant had, ook al was het lastig en incorrect. De intellectuelen, de politici, de maître à penser hebben haar grotendeels als «gek», bezeten, xenofoob, racist gebrandmerkt: ze zeiden dat ze tot haat aanzette, dat ze fascistisch en oorlogszuchtig was. Ze hebben haar aangevallen, haar wegens belediging van de islam aangeklaagd en haar tot een gemakkelijk politiek doelwit en een voorwerp van zeer slechte satire gemaakt. Toen ze zei: pas op, deze «beschaving» verschilt te veel van ons, er bestaat geen gematigde islam, Europa en het Westen zijn te toegeeflijk, het terrorisme zal niet ophouden, integendeel, het zal erger worden -- Toen ze dat allemaal zei, werd ze niet serieus genomen door degenen die dat hadden moeten doen. De resultaten? Bijna tien jaar na die elfde september is alles nog zoals het was, of erger. Hadden we maar naar haar woorden geluisterd. Naar deze, bij voorbeeld. Allemaal ontleend aan haar boeken, door Rizzoli gepubliceerd.


DE WOORDEN VAN ORIANA FALLACI


Al jaren lang schreeuw ik mij schor en roep als een Cassandra «Troje brandt, Troje brandt». Al jaren lang praat ik alsmaar tegen een muur over de waarheid omtrent het Monster en de medeplichtigen van het Monster, dat wil zeggen de collaborateurs die te goeder of te kwader trouw de poorten voor hem openzetten en die zich, als in de Openbaring van de evangelist Johannes, aan zijn voeten werpen om zich het brandmerk van de schande te laten inbranden. Ik begon met «La Rabbia e l'Orgoglio» («De Woede en de Trots»). Ik ging verder met «La Forza della Ragione» («De Kracht van de Rede»). Ik vervolgde met «Oriana Fallaci interviewt zichzelf» en met «De Apocalyps». Boeken en ideeën waarvoor men mij in Frankrijk gerechtelijk vervolgde in 2002 met de beschuldiging van religieus racisme en xenofobie. Waarvoor men in Zwitserland aan onze minister van Justitie vroeg mij geboeid en wel uit te leveren. Waarvoor ik in Italië gerechtelijk vervolgd zal worden met de beschuldiging van belediging van de islam, dat wil zeggen: een opiniemisdrijf. Boeken en ideeën waarvoor de kaviaarminnende linkervleugel en de rechtse Foie Gras liefhebbers en ook de centrumvleugel met een passie voor ham mij belasterd, beledigd en voor schut gezet hebben, samen met de mensen die er net als ik over dachten. Dat wil zeggen: samen met het verstandige en weerloze volk dat door de radicale chiquelingen in hun salons als «rechts gepeupel» bestempeld wordt. En in de kranten die mij in het gunstigste geval farizeïsch doodzwegen, verschijnen nu titels bestaande uit mijn ideeën en mijn woorden. “Oorlog tegen het Westen”, “Cultus des doods”, “Zelfmoord van Europa”, “Wakker worden, Italië, wakker worden”.

DE VIJAND IN HUIS

Ook het verzinsel van de «gematigde» islam duurt voort, de komedie van de tolerantie, de leugen van de integratie, de klucht van het multiculturalisme. En daarmee de poging ons te doen geloven dat de vijand bestaat uit een onbeduidend kleine minderheid en dat die onbeduidend kleine minderheid in verre landen woont. Nu, de vijand is helemaal geen onbeduidend kleine minderheid. En we hebben hem in huis [...] En het is een vijand die bij de eerste oogopslag geen vijand lijkt. Zonder baard, westers gekleed, en, volgens hen die te goeder of te kwader trouw met hem verbonden zijn, perfect in ons sociaal systeem geïntegreerd. Dat wil zeggen met verblijfsvergunning. Met auto. Met familie. En als de familie vaak bestaat uit twee of drie echtgenotes, als hij de vrouw of vrouwen in elkaar slaat, of als hij niet zelden zijn dochter in blue jeans vermoordt, of als zijn zoon nu en dan een vijftienjarig meisje uit Bologna verkracht terwijl ze met haar verloofde in een park wandelt, dan is daar allemaal niets aan te doen. Het is een vijand die wij als vriend behandelen. En die ons ondanks dat haat en intens minacht [...] Een vijand die wij in naam van de menslievendheid en het politiek asiel bij duizenden per keer opnemen, ook al zitten de opvangcentra tot barstens toe vol en men niet meer weet waar men hem moet onderbrengen. Een vijand die wij in naam van de «noodzaak» (maar wat voor noodzaak, de noodzaak om de straten met straatverkopers en drugsdealers te vullen?) zelfs via de constitutionele Olympus (1) uitnodigen. «Kom, beste mensen, kom. We hebben jullie zo hard nodig» [...] Een vijand die blindelings de imam gehoorzaamt en die de moskeeën in kazernes, trainingskampen en rekruteringscentra voor terroristen verandert. Een vijand die op grond van het vrije verkeer volgens het Verdrag van Schengen, naar goeddunken in Eurabia rondzwerft en die, om van Londen naar Marseille, van Keulen naar Milaan of omgekeerd te reizen, geen enkel document hoeft te laten zien. Het kan een terrorist zijn die zich verplaatst om een bloedbad te organiseren of aan te richten en hij kan alle springstof bij zich hebben die hij maar wil: niemand houdt hem tegen en niemand raakt hem aan.

HET KRUISBEELD ZAL VERDWIJNEN

Een vijand die, zodra hij zich in onze steden of ons platteland geïnstalleerd heeft, zich intimiderend zal gedragen en gratis of bijna gratis onderdak, evenals stemrecht en staatsburgerschap zal eisen. Allemaal dingen die hij zonder moeilijkheden verkrijgt. Een vijand die ons zijn eigen regels en gewoonten oplegt. Die het varken uit de restaurants van scholen, fabrieken en gevangenissen verbant. Die de onderwijzeres of het schoolhoofd aanvalt omdat een welopgevoede leerlinge zo vriendelijk was haar moslim klasgenootje een met marsala bereide rijstbeignet, d.w.z. «met likeur» aan te bieden. En denk erom deze grove belediging niet te herhalen. Een vijand die op de kleuterschool het kerststalletje en de kerstman wil afschaffen en ook werkelijk afschaft. Die het kruisbeeld uit de schoollokalen verwijdert, het uit de ramen van de ziekenhuizen gooit en het «een naakt lijkje» noemt, «dat daar is opgehangen om de moslimkinderen bang te maken». Een vijand die in Engeland zijn schoenen met explosief volpropt om de Jumbo van de vlucht Parijs - Miami op te blazen. Een vijand die in Amsterdam Theo van Gogh vermoordt omdat hij er schuldig aan is een documentaire te draaien over de slavernij van de moslimvrouwen en die, nadat hij hem vermoord heeft, zijn buik opensnijdt en er een brief met een terdoodveroordeling aan het adres van zijn beste vriendin instopt. De vijand, tenslotte, voor wie je altijd een clemente rechter vindt die bereid is hem in vrijheid te stellen. En die de Eurobese (noot van Oriana Fallaci) dit is geen typografische fout, ik bedoel echt Eurobese en niet Europese) regeringen niet uitwijzen, zelfs al is het een illegaal.

DE DIALOOG TUSSEN BESCHAVINGEN

Je hebt de poppen aan het dansen, als je vraagt wat de andere beschaving is, wat er beschaafd is aan een beschaving die de betekenis van het woord vrijheid niet eens kent. Die onder vrijheid, hurryya, «vrijmaking van de slavernij» verstaat. Die het woord hurryya pas aan het eind van achttienhonderd bedacht, om een handelsverdrag te kunnen ondertekenen. Die in de democratie Satan ziet en het met explosieven en afgehakte hoofden bestrijdt. Die over de Rechten van de Mens die door ons zo zeer worden rondgebazuind en tegenover de muzelmannen zo scrupuleus worden toegepast, zelfs niet wil horen praten. Die de door de VN opgestelde Verklaring van de Rechten van de Mens dan ook weigert te ondertekenen en deze vervangt met de Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld door de Arabische Conferentie. Je hebt ook de poppen aan het dansen als je vraagt wat er beschaafd is aan een beschaving die de vrouwen behandelt zoals zij hen behandelt. De islam is de Koran, beste mensen. Hoe dan ook en waar dan ook. En de Koran is onverenigbaar met Vrijheid, onverenigbaar met Democratie, onverenigbaar met de Rechten van de Mens. En onverenigbaar met het concept van beschaving.

EEN BLOEDBAD IN ITALIË?

Zal het bloedbad ook ons werkelijk overkomen, zal het ons de volgende keer werkelijk overkomen? O, ja. Daar heb ik niet de minste twijfel over. En ik voeg eraan toe dat ze ons nog niet aangevallen hebben omdat ze een “landing zone”, een bruggenhoofd nodig hadden, een gunstige voorpost die Italië heet. Gunstig vanwege de geografische ligging, omdat het zich het dichtst bij het Midden Oosten en Afrika bevindt, dat wil zeggen bij de landen die het gros van de troepen leveren. Gunstig vanuit een strategisch oogpunt, want deze troepen bieden wij naïeve weldoenerij, collaboratie, stompzinnigheid en lafheid. Maar binnenkort zullen ze losbarsten. [...] Veel Italianen geloven het nog niet. Zij gedragen zich als kinderen voor wie het woord Dood geen enkele betekenis heeft. Of als de onnozelen die geloven dat de dood een ongeluk is dat alleen de anderen overkomt. In het ergste geval een ongeluk dat hen als laatsten zal treffen. Nog erger: die geloven dat, om de dood te ontwijken, je moet doen alsof je slim bent door haar de voeten te likken.

MULTICULTURALISME, WAT EEN ONZIN

Eurabia heeft de onzin van het multiculturele pacifisme ontworpen, heeft de term «beter/best» door de term «anders/verschillend» vervangen en is begonnen te zwetsen dat er geen betere beschavingen bestaan. Er bestaan geen betere beginselen en waarden, maar alleen veelsoortigheden en verschillen in gedrag. Dit brengt degene die een oordeel uitspreekt, die de voors en tegens van iets aangeeft, die het Goede van het Kwade onderscheidt en het Kwade bij de naam noemt, in de criminele sfeer. Zodat Europa in angst leeft en het islamitische terrorisme een heel duidelijk doel kan hebben en wel het Westen te gronde richten, door onze principes, onze waarden, onze tradities en onze beschaving te vernietigen. Mijn ideeën hebben echter geen gehoor gevonden. En waarom niet? Omdat niemand of bijna niemand er aandacht aan heeft geschonken. Omdat mijn ideeën door de vazallen van dom Rechts en leugenachtig Links, de intellectuelen en de kranten en de TV, kortom: door de tirannen van het Politically Correct zijn doodgezwegen. Ze hebben van dat thema een taboe gemaakt.

DE DEMOGRAFISCHE VEROVERING

In het onderworpen Europa is het thema van de islamitische vruchtbaarheid een taboe dat niemand durft te trotseren. Als je het probeert, kom je regelrecht bij het gerechtshof uit voor racisme, xenofobie en blasfemie. Maar geen enkel proces dat de vrijheid onderdrukt, kan ooit de feiten ontkennen waarop de moslims zich zelf beroemen. Ofwel het feit dat in de afgelopen halve eeuw de muzelmannen met 235 procent zijn toegenomen (de Christenen slechts met 47 procent). Dat het er in 1996 één miljard en 483 miljoen waren. In 2001 één miljard en 624 miljoen. In 2002 één miljard en 657 miljoen. Geen enkele rechter die de vrijheid onderdrukt, kan ooit de door de VN verstrekte gegevens negeren die aan de muzelmannen een groeipercentage toeschrijven dat schommelt tussen 4,60 en 6,40 procent per jaar (de Christenen slechts 1 en 1,40 procent). [...] Geen enkele wet die de vrijheid onderdrukt zal ooit kunnen ontkennen dat juist dankzij die overweldigende vruchtbaarheid in de Zeventiger en Tachtiger jaren de sjiieten zich hebben kunnen meester maken van Beiroet en de Christenmaronitische meerderheid van de macht hebben kunnen beroven. Evenmin zal het kunnen ontkennen dat de pasgeboren muzelmannen in de Europese Unie ieder jaar tien procent uitmaken, dat ze in Brussel de dertig procent halen, in Marseille zestig procent en dat het percentage in verschillende Italiaanse steden dramatisch aan het stijgen is, zodat in 2015 de huidige vijfhonderdduizend neefjes van Allah bij ons tenminste een miljoen zullen zijn.

DAG EUROPA, HIER IS EURABIA

Europa bestaat niet meer. Hier is Eurabia. Wat verstaat men onder Europa? Een zogeheten Europese Unie die in haar belachelijke en misleidende Grondwet onze christelijke wortels, onze essentie, laat rusten en dus ontkent? De Europese Unie is niets meer dan de financiële club die ik bedoel. Een club, die door de eeuwige bazen van dit continent, dat wil zeggen Frankrijk en Duitsland, gewild is. Het is een leugen waarmee de vervloekte euro overeind gehouden wordt en om het anti -amerikanisme en de haat voor het Westen te ondersteunen. Het is een excuus om onbeschoft hoge en belastingvrije salarissen te betalen aan Europarlementariërs die net als de functionarissen van de Europese Commissie de tijd van hun leven hebben in Brussel. Het is een truc om de neus te steken in onze zakken en om genetisch gemanipuleerd voedsel in ons organisme te voeren. Zodat, behalve op te groeien zonder te smaak van de Waarheid te kennen, de nieuwe generaties zullen opgroeien zonder bekend te zijn met de smaak van goed voedsel. En tegelijk met de kanker van de ziel lopen ze ook de kanker van het lichaam op.

ONMOGELIJKE INTEGRATIE

Het verhaal van de rijstbeignets met marsala laat een aanzienlijke barst zien in de vermeende integratie waarmee men probeert de mensen te laten geloven dat er een Islam bestaat die duidelijk verschilt van de islam van het terrorisme. Dat wil zeggen: een zachtmoedige, ontwikkelde en gematigde islam die dus bereid is om onze cultuur te begrijpen en onze vrijheid te respecteren. Virgilio heeft namelijk een zusje dat naar de lagere school gaat en een oma die rijstbeignets maakt, zoals dat in Toscane gebruikelijk is. Dat wil zeggen: met een lepel marsala in het deeg. Een tijdje geleden nam het zusje ze mee naar school en bood ze haar klasgenootjes aan, en onder die klasgenootjes bevond zich een moslimjongetje. Het moslimjongetje vond die rijstbeignets erg lekker en toen hij die dag thuiskwam, riep hij heel blij tegen zijn moeder: «Mamma, maak jij voor mij ook die rijstbeignets met marsala? Ik heb ze vanochtend op school gegeten en … ». Toen waren de poppen aan het dansen. De volgende dag kwam de vader van dat jongetje bij het schoolhoofd met de Koran in de hand. Hij zei haar dat het geven van beignets met likeur aan zijn zoon een grove belediging aan het adres van Allah geweest was en nadat hij een verontschuldiging geëist had, sommeerde hij haar dit onreine voedsel niet meer naar school te laten brengen. Het verhaal van Virgilio herinnert mij eraan, dat er op de kleuterscholen geen Kerststalletje meer wordt geïnstalleerd, dat in de klaslokalen het kruisbeeld van de muur wordt gehaald en dat in de schoolkantines het varkensvlees afgeschaft is. En dan stel je de fatale vraag: «Maar wie moeten er integreren, wij of zij?».

DE GEMATIGDE ISLAM BESTAAT NIET

Het verval van de intelligentie is het verval van de Rede. En alles wat er tegenwoordig in Europa, in Eurabia, maar vooral in Italië gebeurt, is verval van de Rede. Nog voordat het ethisch verkeerd is, is het intellectueel verkeerd. In strijd met de Rede. Het zich wijsmaken dat er een goede islam bestaat en een slechte islam, dat wil zeggen: niet begrijpen dat er één islam bestaat en verder niets, dat de hele islam een poel is en dat we op deze manier uiteindelijk in de poel zullen verdrinken, is in strijd met de Rede. Je eigen grondgebied, je eigen huis, je eigen kinderen, je eigen waardigheid, je eigen essentie niet verdedigen, is in strijd met de Rede. Het passief accepteren van de domme of cynische leugens die ons als arsenicum in de soep worden toegediend, is in strijd met de Rede. Ergens aan wennen, ergens in berusten, zich uit lafheid of luiheid overgeven, is in strijd met de Rede. Door dorst en eenzaamheid in een woestijn sterven waarover de Zon van Allah schijnt in plaats van de Zon van de Toekomst is in strijd met de Rede.

DE WERELDVERBETERAARS VAN LINKS

Om het hoofd boven water te houden, moet je tegenwoordig Links zijn. En niet alleen omdat het economisch en politiek lonend is, want je verzekert je van een baan en macht, maar ook omdat het mode is. Jawel, mijne heren, het is nu eenmaal mode om Links te zijn. Mode zoals lange of korte rokken te dragen, naar Cortina te gaan, of niet. Het is conformisme, conventie. Vooral voor de bankiers en de magnaten en de vermeende intellectuelen, die regelmatig gelegenheden bezoeken als het Tepidarium (2). Voor de journalisten, de directeuren van kranten die, door zich voor te doen als sympathisanten van de Islam met anti-Amerikaanse ideeën, duizelingwekkend hoge salarissen opstrijken. Voor de stylisten die, terwijl ze vodjes van vijftigduizend euro per stuk verkopen, historische paleizen en hele verdiepingen in Bloomingdale's (3) kopen. Voor de Confindustria (4) die de CGIL (5) in de mond kust, kortom voor wat in Amerika de Caviar Left heet. Kaviaar minnend Links. Nou! Ik begrijp er niets meer van. Toen ik een meisje was, wilden de communisten dat de rijken zich zouden schamen om rijk te zijn. Ze beweerden dat het bezit een diefstal was. Maar nu, als je niet rijk bent, spugen ze op je. En vaak zijn ze rijker dan de rijken van toen. Ze verafgoden de luxe en zeggen dat ze het overbodige willen bestrijden.

DIT IS NU DE KORAN

Waarom het onkuisbare niet te kuisen is, het onlaakbare niet te laken en het onverbeterlijke niet te verbeteren is. En ook nadat je spijkers op laag water hebt gezocht, en de editie van Rizzoli met die van Ucoii (6) vergeleken hebt, zal iedere islamist met een beetje verstand je vertellen dat, welke tekst je ook kiest, de inhoud gelijk blijft. De Soera's over de jihad bedoeld als Heilige Oorlog blijven bestaan. Evenals de lijfstraffen. En de polygamie, de onderwerping, of liever het tot slaaf maken van de vrouw. Evenals de haat voor het Westen, de vervloekingen van de christenen en de joden, d.w.z. de ongelovige honden. Evenals de onverenigbaarheid tussen de theocratie en de Rechtsstaat. Het heeft geen zin je aan een strohalm vast te klampen: de Koran is wat het is. En de fundamentalisten zijn er niet het gedegenereerde gezicht van. Die zijn het echte gezicht van de Koran, zijn trouwe gezicht. Dus een goede muzelman kan niet gematigd zijn. Die kan de Rechtsstaat, de vrijheid, de democratie, onze Grondwet en onze wetten niet accepteren. De gematigde islam bestaat niet.

BERLUSCONI ZAL VERRADEN WORDEN

Berlusconi heeft in wezen toch iets goeds gedaan. Hij heeft het cynische populisme van Zapatero niet geïmiteerd. In de buitenlandse politiek heeft hij bewezen meer moed te hebben dan ik dacht toen ik hem ervan beschuldigde geen ballen (7) te hebben en hem het voorbeeld van mijn moeder voor de voeten wierp die de vloer aanveegt met de man die zij hoorde zeggen: “Mevrouw, morgen ochtend om zes uur fusilleren wij uw man.” Ik herhaal dat Berlusconi ook de horden van de islamitische opmars enigszins heeft afgeremd. En 'last but not least': hij heeft onze vrijheid gehandhaafd. Maar ik weet dat de Maramaldo's (8) die in staat zijn hem te vermoorden, niet zijn gammele tegenstanders zijn. Het zijn zijn onoprechte bondgenoten. De mannetjes die op het Montecitorio (9) plein met de oppositie gaan wandelen. Die vanwege een handvol stemmen het hoog in de bol gekregen hebben en hem met chantage zullen neersteken. Die, om hem niet te verraden, nieuwe ministerszetels zullen eisen. Dat zijn de mensen die hem zullen vermoorden, jazeker.

HET IRAK NA SADDAM

De prijs om hem uit de weg te ruimen is te hoog geweest. Het islamitische terrorisme is toegenomen, de doden hebben nog meer doden gebaard, blijven doden baren en zullen steeds meer doden baren. En vroeg of laat bevinden wij ons in de Islamitische Republiek van Irak. Ofwel in een land waarin de mullah en de imam de boerka opleggen, de vrouwen die naar de kapper gaan, stenigen en de mensen in het stadion ophangen. Dus hadden we net zo goed Saddam Hussein kunnen houden. Ik zal het nooit beu worden te herhalen dat men de democratie niet cadeau kan doen als een reep chocolade. De democratie moet veroverd worden. Om haar te veroveren moet men haar willen. En om haar te willen moet men weten wat het is. De Irakezen weten het niet. En begrijpen er nog minder van. En dus willen ze haar niet. Niet zozeer omdat ze slecht opgevoed zijn door vierentwintig jaar meedogenloze dictatuur, maar omdat het muzelmannen zijn, door de theocratie geassimileerd en niet in staat hun eigen lot te kiezen.

HET BERUSTENDE WESTEN

Wie is tegenwoordig verontwaardigd over de Marokkaan die het wetboek van strafrecht overtreedt en twee of drie vrouwen heeft en de boerka ook mij wil laten dragen? Wie maakt zich tegenwoordig boos over de Albanees die een baas in de prostitutie is en die dronken achter het stuur voorbijgangers doodrijdt? Wie verzet zich tegenwoordig tegen de Soedanees die tegen de monumenten plast en die drugs dealt op de pleinen voor de kerken? Wie protesteert er tegenwoordig tegen de Somaliër die, om de barbaarse gewoonte van de infibulatie te redden, de farce van de zogenaamde soft-infibulation verzint en het via een openbaar ziekenhuis propageert? Wie neemt er tegenwoordig aanstoot aan de Algerijn die de carabiniere die op het punt staat hem te arresteren, aanvalt of chanteert? «Pas op - als je dichterbij komt, snij ik mijn pik af met dit scheermesje en dan zeg ik dat jij hem hebt afgesneden en dan kom jij in de gevangenis terecht» zeggen ze bijna altijd in die omstandigheden. Wie verbaast zich tegenwoordig nog over de sentimentele artikelen van de zogenaamde onafhankelijke kranten of over de zwaar beledigende, onzinnige artikelen van kranten die, als de Unità (10), zelfs een verblijfsvergunning aan Bin Laden zouden geven? De mensen leggen zich er inmiddels bij neer. Ze zijn eraan gewend en erdoor verdoofd. Ze ondergaan deze dingen passief en accepteren ze als het wisselen van de seizoenen.

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961


Voetnoten

1) d.w.z. door een beroep te doen op het gezag van de grondwet

2) Tepidarium («Latijn) verwarmde ruimte in Romeinse badhuizen die tot overgang naar de afdeling voor warme baden diende

3) Bloomingdale's is een Amerikaans luxewarenhuis voor de gegoede burgerij

4) Confindustria: (Confederazione Generale dell'Industria Italiana). Verbond van werkgevers in de Italiaanse industrie

5) CGIL: (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) Grote Italiaanse vakbond (op zeer linkse grondslag)

6) Ucoii: (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche d'Italia) Unie van de islamitische gemeenschappen en organisaties in Italië

7) “ballen” (Italiaans: “palle”) “moed” “lef”

8) Fabrizio Maramaldo (1494 - 1552) was een Italiaanse 'condottiere' (commandant) die zijn bekendheid te danken heeft aan het vermoorden van kapitein Francesco Ferrucci op 3 augustus 1530 te Gavinana, tegen alle regels van het ridderschap in, want Ferrucci was gevangen, gewond en ongewapend. Volgens de legende zou Ferrucci, voordat hij de laatste adem uitblies, met minachting de beroemde woorden tot Maramaldo gericht hebben: “Vile, tu uccidi un uomo morto” - “Lafaard, je vermoordt een dode man”.

Bron: Wikipedia - Italiano (verkort)

9) “Palazzo Montecitorio”, het gebouw waarin de Tweede Kamer (“La Camera dei Deputati”) gevestigd is, is gelegen aan “Piazza Montecitorio” (het Montecitorio Plein)

10) L'Unità (De Eenheid) is het dagblad van de Italiaanse linkervleugel dat op 12 februari 1924 door Antonio Gramsci opgericht werd. Van 1924 tot 1991 was het het officiële partijorgaan van de Italiaanse Communistische Partij (Partito Comunista Italiano)

26 opmerkingen:

 1. Rustig rustig, we zijn al aan het winnen.
  Dit probleem is mede veroorzaakt door een structurele weeffout in wat wij "democratische staat" noemen.
  Een oppermachtig instituut, geleid door pygmeeen.
  en dan zijn de problemen niet ver.

  Vanuit een andere positie gezien kan men zeggen dat diegenen die een essentiele rol in de democratie spelen, de burgers, het massaal lieten en laten afweten. Ook die dragen verantwoordelijkheid.

  Buigen wij ons over de vraag hoe wij van deze ellende, zonder alteveel geweld, af kunnen komen.
  Een democratiserende tsunami ?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wilders wordt om politiek redenen vervolgd, en zal veroordeeld kunnen worden daar waar de wet dit toestaat. Mogelijk is echter dat 'men' het wijzer acht Wilders niet te veroordelen door angst voor de gevolgen daarvan.

  Wat mij angst in jaagt is deze deze 'eye'opener':

  http://www.anarchiel.com/display/wie_bepalen_het_nieuws_in_nederland

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een moedige vrouw!

  Bedankt voor de vertaling.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is misschien verstandig om eens te kijken naar de bijbanen van de rechters van het hof in amsterdam. Dat verklaart een hoop.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ollie zei...

  Wat zou het mooi zijn als u een link(s) zou plaatsen........

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Oriana was inderdaad een heldin omdat ze zo vrijuit sprak over de islam. Het is goed dat hier aandacht aan haar wordt besteed door middel van deze uitstekende vertaling.

  De islam is een bron van achterlijkheid, onverdraagzaamheid en onmenselijkheid gebaseerd op leugens en bijgeloof. Zodra de islam aan kritiek wordt blootgesteld smelt de islam weg als sneeuw voor de zon. De islam is als een vampier die het zonlicht van de waarheid schuwt. Dat is nu precies de reden dat islamitische landen en moslims er alles aan doen om de islam te beschermen tegen kritiek, zelfs met geweld. Daarnaast mogen in islamitische landen andere godsdiensten zich niet uiten zoals de islam hier wel doet, gebruikmakend van het recht op godsdienstvrijheid hier. Het agressieve en intolerante karakter van de islam blijkt ook uit de namen die moslims, ook hier in Nederland, aan islamitische scholen geven. Veel van die scholen dragen namen van islamitische krijgsheren of veldslagen. Eigenlijk heel beledigiend en niet erg volgens het multiculturalisme, waarin nou toch juist meer respect voor de ander en minder chauvisme zou moeten zijn. Zo niet bij moslims. Stel je voor en je zou in bijv. Marokko of Turkije een school of ander gebouw bijv. de naam Karel Martel geven. Zeker weten dat het gebouw dan platgebrand wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. van BJ Spruyt:

  Het verhaal van Wilders polariseert en verscheurt de samenleving, en levert daarmee dus alles behalve een verheffende bijdrage aan het debat in Nederland, maar bestrijding van dat PVV-verhaal is een politieke opdracht...

  De politiek mag blij zijn met een Wilders.
  Zonder Wilders zijn bepaalde opvattingen, zeven jaar na de dood van de Goddelijke Kale, nog steeds in zwang. Met Wilders worden deze gekanaliseerd en aan de oppervlakte gebracht.
  De heren en dames van het Haagse Pluche snappen nog steeds niet dat hun tijd gekomen is.....onherroepelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)19 januari 2010 om 07:33

  "Noemt U mij eens de kenmerken van het Marokkaanse ras?Zijn het sissen naar blonde niet ingepakte vrouwen en hoergeroep goede kenmerken?"

  Ja, inderdaad, Han, dat zijn kenmerken van het Marokkaanse ras. Een verder kenmerk, kwam nog eens naar boven onlangs in Nijmegen, namelijk dat, wanneer je Marokkanen betrapt op misdaad, de reactie er nooit een is van schuldbewustzijn -dat kénnen ze daar niet, hè, schuld - maar altijd van agressie daar nog bovenop. Jij hébt hen namelijk helemaal niet te betrappen!

  Wij maken hier grapjes over "ras", maar soms vraag ik mij toch wel eens af, hoe lang je, evolutionair gesproken, aan neef-en-nicht-huwelijken kunt doen in een "cultuur" die al millennia al zijn "waarden" bouwt rond agressieve haat jegens de Ander - de Jood, de ongelovige, de vrouw - zonder dat zulks op een gegeven moment in de genen gaat zitten.

  Je mag natuurlijk nóóit denken dat mensen behalve diep-menselijk-humane verwantschap, soms ook stamkenmerken zouden kunnen hebben, want dat is racistisch natuurlijk en heel erg stout, maar "evolutionair-karakterologisch-bepaald", zou dát mogen?

  Ik citeer "De Gelderlander":

  ma 18 jan 2010, 22:13 |

  Arts bij hulp na fatale aanrijding bedreigd
  NIJMEGEN - De twee jongens die vrijdagavond in Nijmegen met hun scooter een voetganger aanreden op een zebrapad, blijken zich daarna in het Nijmeegse St Radboud Ziekenhuis ook nog eens zeer ernstig misdragen te hebben, dat meldt de regionale krant De Gelderlander.

  De twee jongens van 18 en 19 jaar oud, bedreigden en beledigden een arts en verpleegkundige, terwijl die net bezig waren om het leven van de 50-jarige Arnhemmer die op de St. Canisiussingel omver was gereden te redden. Uiteindelijk overleed de man aan zijn zware verwondingen.
  Het tweetal was net als het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Ze hadden de voetganger geschept terwijl ze op de vlucht waren voor de politie.
  Omdat ze al door de politie waren aangehouden, stonden de twee voortdurend onder toezicht van twee agenten. Bij de ingang van de eerste hulp ontstond onrust nadat een groep van twintig jongeren, onder wie een aantal familieleden, niet werd binnengelaten. Negen politieagenten waren vervolgens nodig om samen met de Dienst Beveiliging van het ziekenhuis de groep buiten te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)19 januari 2010 om 07:59

  Ik volgde het advies van "Hoeboei" en keek wat Bart-Jan Spruyt "ter aanvulling" te zeggen had. Niks nieuws of origineels, maar wel een paar domme dingen, waarvan dit de meest immorele stommiteit was:

  "En dan wordt de zogenaamde ‘joods-christelijke traditie’ er met de haren bijgesleept als excuus voor dat wegpesten."

  Kijk-kijk! Het 1400 jaar oude, in zeeën van bloed gedrenkte, meest fundamentele, existentiële conflict tussen twee levensbeschouwingen ooit, de strijd namelijk tussen enerzijds het Mohammedanisme en anderzijds de Joden plus de grootse Joodse secte, te weten het Christendom. En dat wordt "er met de haren bijgesleept!?!?

  Hoe kosmisch stupide kan je kletsmeieren?

  En dan ook nog die smerige, lage suggestie dat Wilders er niks van meent, dat het alleen maar een smoesje is om zijn lage driften bot te vieren.

  Wat een schaamteloze vuiligheid, Spruyt!! Dit is echt het grofste wat ik in tijden heb gelezen.

  Zal ik ook eens een "lage" speculatie doen? Dit is rancune omdat hij je ooit heeft afgewezen als compagnon.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)19 januari 2010 om 08:16

  Ik vind deze zinnen uit het commentaar van “Rudolf” dermate fundamenteel en beeldend dat ik ze even herhaal:

  “Zodra de islam aan kritiek wordt blootgesteld smelt de islam weg als sneeuw voor de zon. De islam is als een vampier die het zonlicht van de waarheid schuwt. Dat is nu precies de reden dat islamitische landen en moslims er alles aan doen om de islam te beschermen tegen kritiek, zelfs met geweld.”

  “Het agressieve en intolerante karakter van de islam blijkt ook uit de namen die moslims, ook hier in Nederland, aan islamitische scholen geven. Veel van die scholen dragen namen van islamitische krijgsheren of veldslagen. ( . . .) Stel je voor en je zou in bijv. Marokko of Turkije een school of ander gebouw bijv. de naam Karel Martel geven. Zeker weten dat het gebouw dan platgebrand wordt.”

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Beste Martien, van welke smeerlap denk je dat de volgende woorden zijn:

  "Nederland heeft een joods-christelijke en humanistische traditie van vijf eeuwen opgebouwd waarop we trots mogen zijn, zegt Bart Jan Spruyt. ,,Andere culturen willen we wel dulden, mits ze van dat fundament afblijven. We moeten ons niet laten overnemen door een andere religie of een cultuur die daaraan wel wil tornen. Ten diepste is dat ook mijn inspiratie om als christen me hiervoor in te zetten. Kerk en scholen zijn instrumenten van een christelijke opvoeding in dienst van het Koninkrijk van God. Daar vecht ik voor. "

  Juist. Van de volksverlakker Bart-Jan Spruyt. Van de verrader Spruyt die de PVV heeft willen misbruiken voor z'n eigen misselijkmakende plannetjes die hij zo verwoordde:

  "En wat de punten van abortus, homohuwelijk en zondagopenstelling van winkels betreft verwijs ik naar de VERLOREN strijd onder paars. De fronten zijn verschoven. Het gaat NU om de EU, bestuurlijke vernieuwing, de islam en de politieke cultuur.
  Natuurlijk hoop ik op een VERANDERING als het gaat om die christelijke elementen. Daarvoor is een cultuuromslag nodig, een NIEUW REVEIL. Ik zie geen kans die punten NU met politieke middelen te realiseren. Daarom neem ik genoegen met een politiek programma dat aan die zaken NIET DE HOOGSTE prioriteit geeft."

  Lees maar op:

  http://www.nd.nl/artikelen/2006/maart/29/bart-jan-spruyt-is-bij-wilders-thuisgekomen

  Spruyt is een achterbakse loser die zich inlaat met gristentuig zoals de fascistische evangelist Eric van Goor (Open Orthodoxie / bitterlemon.eu) die bijvoorbeeld meent het volgende te kunnen zeggen over Afshin Ellian:

  "“grove omkering van de werkelijkheid, regelrechte zwendelaar in juridische ideeën, verrader van zijn eigen woorden, Iraans-Leidse neoconservatieve verlichtingsdrijver.”

  Dit is de wereld van Spruyt. Vergis je niet. Spruyt is een ordinaire polderimam die in zijn zucht om dit land terug te duwen naar de donkere Middeleeuwen, alles en iedereen belazert. Over zwendelaars gesproken....

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Martien Pennings waarschijnlijk weet jij net zo weinig als Wilders waar jij het over hebt als jij de Joods-Christelijke beschaving erbij haalt. Zoals ook uit het werk Die Dunklen Anfänge blijkt kan de Islam toch op gevat worden als een door geflipte rudimentaire Christelijke sekte. Alleen hebben zij wel de perfecte vorm gevonden voor de ultieme ontkenning om de Joodse oorsprong volledig uit te wissen. Dat wilden de diverse christelijke stromingen maar kwamen daarmee te veel met zichzelf in de knoop. Daarom was de Islam in die begin jaren dat Christenen met elkaar overhoop lagen zo een enorm succes. Voor Joden was in die tijd de zelfontkenning van de dhimmistatus in veel gevallen te prefereren boven de exterminatiepolitiek van veel Christelijke kerken zoals de Byzantijnse en de Ariaanse kerk.
  Daarom is de islam vandaag nog steeds een succes omdat het behendig weet in te spelen op reflexen die bij het christendom zitten in gebakken. Dat is het ware existentiële niveau. Net zo makkelijk als je het over de Joods-Christelijke beschaving hebt, kan je het over de christelijk-islamitische beschaving van ontkenninge en jodenhaat hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Een paar feiten:

  Meer dan de helft van de ongeveer 220.000 oorspronkelijk uit Turkije afkomstige migranten – 2,65 % van de totale Oostenrijkse bevolking van 8,3 miljoen – eist van het Oostenrijkse ministerie van justitie serieus de invoering van het islamitische recht, dus van de sharia. Voor bijna drie vierde deel ( 72 %) is het opvolgen van de geboden van de religie belangrijker dan die van de democratie. Wetten en voorschriften van de religie zijn voor 57 % van de Turken belangrijker dan die van Oostenrijk

  Dit beeld van de Turkse mentaliteit kan nog worden aangevuld door een enquête, die met steun van de EU betreffende een joodse gemeente niet in Oostenrijk, maar in Turkije werd gehouden. Volgens deze enquête wijzen vier van de tien Turken het af naast een jood te wonen, ongeveer een derde deel zou geen christelijke buren willen hebben. Meer dan de helft van de islamitische Turken wijst werk voor niet-moslims in de Turkse justitie, het leger, de politie of bij de geheime dienst af. En meer dan 40 % spreekt zich ertegen uit dat joden of christenen in de economie of in het gezondheidswezen in belangrijke functies zijn vertegenwoordigd.

  Daarmee echter niet genoeg: 57 % van de Turken zou geen atheïst als buurman willen, 20 % wijst principieel buitenlanders als buren af

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10412

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Die Barry!
  Het christendom heeft zich vele eeuwen lang bloeddorstig gedragen en dat niet alleen tegenover de Joden: om die reden zou je dus inderdaad kunnen gewagen van een objectieve overeenkomst met de islam. Maar dat verandert niets aan het feit dat het christendom – dat in diezelfde geschiedenis de westerse wereld onnoemelijk veel goeds heeft gebracht – zich bij iedere moord, bij iedere tortuur, bij iedere veroveringsoorlog hopeloos tégen de ethiek van het evangelie heeft gekeerd, tégen zijn eigen boodschap dus.
  Dat heeft het christendom inmiddels beseft.
  En naarmate dat besef toenam, is de aantrekkelijkheid van het christendom afgenomen, wat hieruit te verklaren valt: er heeft zich gedurende al die eeuwen een schijnbare kerstening voltrokken, een staatskerstening sinds Constantijn, en in het verlengde daarvan een culturele kerstening. Maar dat heeft de ethiek van die Van Nazareth nooit populair gemaakt. Het westen heeft elementen van die ethiek in zijn wetgeving en in zijn zeden en gewoonten geïncorporeerd, maar zodra mensen geleidelijk weer de vrije keus kregen, in het Frankrijk van de Encyclopédie, in dat van 1905 (scheiding Kerk en staat), in dat van 1968 (de oudste dochter van de Kerk heeft zich altijd als eerste verzet), flikkerden ze dat hele christendom weer blijmoedig de deur uit.
  Arme christelijke beschaving, die uit een zee van bloed aan land is gekropen!
  We houden haar voorlopig nog overeind dankzij de met onszelf vergroeide resten van de evangelische ethiek, die we zelfs nauweljks meer als dusdanig herkennen. En voorlopig zijn die restanten nog ruimschoots superieur aan de moordlust die de islam predikt. Want vergis je niet, Barry, mijn jongen: de fundamenten van christendom en islam zijn radicaal tegengesteld aan elkaar.
  En overigens ben ik van mening dat de historicus Penning geregeld blijk geeft van een imposante kennis van de Joods-christelijke beschaving, diezelfde beschaving die jij hier zo losjes bij het grofvuil zet.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)
  19 januari 2010 07:33

  Het sissen en het hoergeroep naar niet ingepakte blonde vrouwen als “kenmerken” van het Marokkaanse ras waren meer bedoeld om de belachelijkheid van een deel van de aanklacht tegen Wilders duidelijk te maken dan dat ik er werkelijk van overtuigd ben dat dit soort gedrag typerend is voor een bepaald ras. Als jij, Nederlandse autochtoon, te vondeling was gelegd in Marokko en een Marokkaanse familie had zich over jou ontfermd, dan was jij, insjallah, en godbetert, nu ook sissend aan het hoerroepen tegen Nederlandse vrouwen, behandelde je vrouwen zoals de berbers hun vrouwen behandelen en eiste je van mij, in Nederland te vondeling gelegde Marokkaan, eerbied en respect voor dat prachtige geloof van de vrede. M.a.w. je bent het product van de omgeving waarin je bent opgegroeid.

  Wat ik met je eens ben, is dat zeden en gewoonten die er generaties lang in bepaalde samenlevingen zijn ingestampt, door een bepaalde groep zo geassimileerd worden, dat het inderdaad lijkt alsof het eigenschappen van een ras zijn. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor primitieve samenlevingen, waar neef-en-nicht-huwelijken zijn ingeburgerd, maar ook voor meer gesofistikeerde culturen als de westerse, waar dan weer andere gebruiken zijn ingeburgerd, zoals bv. tolerantie jegens homoseksualiteit. Je zou dat waarschijnlijk wel “stamkenmerken” kunnen noemen, zoals jij stelt.

  Hoe je het ook wilt noemen, die stamkenmerken kunnen wel flink met elkaar in botsing komen, zoals blijk uit het voorbeeld dat je aanhaalde uit “De Gelderlander” van gisteren, maar vooral ook uit het hele gedachtegoed van Oriana Fallaci over het multiculturele probleem. Ik geloof dat haar boeken destijds goed verkocht zijn in Nederland, maar ik ben blij dat ik het herdenkingsartikel in “Il Giornale” “toevallig” aantrof, zodat ik het resumé van haar ideeën nogmaals onder de aandacht van de Nederlandse lezer kon brengen. Repetitio est mater studiorum. De mens is namelijk erg vergeetachtig.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)
  19 januari 2010 07:33

  Het sissen en het hoergeroep naar niet ingepakte blonde vrouwen als “kenmerken” van het Marokkaanse ras waren meer bedoeld om de belachelijkheid van een deel van de aanklacht tegen Wilders duidelijk te maken dan dat ik er werkelijk van overtuigd ben dat dit soort gedrag typerend is voor een bepaald ras. Als jij, Nederlandse autochtoon, te vondeling was gelegd in Marokko en een Marokkaanse familie had zich over jou ontfermd, dan was jij, insjallah, en godbetert, nu ook sissend aan het hoerroepen tegen Nederlandse vrouwen, behandelde je vrouwen zoals de berbers hun vrouwen behandelen en eiste je van mij, in Nederland te vondeling gelegde Marokkaan, eerbied en respect voor dat prachtige geloof van de vrede. M.a.w. je bent het product van de omgeving waarin je bent opgegroeid.

  Wat ik met je eens ben, is dat zeden en gewoonten die er generaties lang in bepaalde samenlevingen zijn ingestampt, door een bepaalde groep zo geassimileerd worden, dat het inderdaad lijkt alsof het eigenschappen van een ras zijn. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor primitieve samenlevingen, waar neef-en-nicht-huwelijken zijn ingeburgerd, maar ook voor meer gesofistikeerde culturen als de westerse, waar dan weer andere gebruiken zijn ingeburgerd, zoals bv. tolerantie jegens homoseksualiteit. Je zou dat waarschijnlijk wel “stamkenmerken” kunnen noemen, zoals jij stelt.

  Hoe je het ook wilt noemen, die stamkenmerken kunnen wel flink met elkaar in botsing komen, zoals blijk uit het voorbeeld dat je aanhaalde uit “De Gelderlander” van gisteren, maar vooral ook uit het hele gedachtegoed van Oriana Fallaci over het multiculturele probleem. Ik geloof dat haar boeken destijds goed verkocht zijn in Nederland, maar ik ben blij dat ik het herdenkingsartikel in “Il Giornale” “toevallig” aantrof, zodat ik het resumé van haar ideeën nogmaals onder de aandacht van de Nederlandse lezer kon brengen. Repetitio est mater studiorum. De mens is namelijk erg vergeetachtig.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)19 januari 2010 om 22:24

  Ik had het allemaal helemaal begrepen, Hans. Had je dat niet gemerkt? Wat ik ironisuggereer is dat je natuurlijk wel voortdurend braaf de reuzen-evidentie kunt debiteren dat de islam een ideologie is en geen ras, maar dat neemt niet weg dat ik bij een bepaald soort Marokkanen wel eens denk dat het toch een slagje dieper zit dan "cultuur". En dat het toch niet helemaal een kwestietje is van genetisch blanco-babietje wordt geheel door cultuur ingvuld. Ja, het is verschrikkelijk, ik weet het. Ik ben een slecht mens.

  In 1998 schreef ik: "Bewoners van achterstandswijken en mensen die beroepsmatig veel met allochtonen in aanraking komen, zitten namelijk vol anecdotes en ze ervaren zonder uitzondering de multicultuur als problematisch en vaak als bedreigend. Sommige van die mensen, fatsoenlijk en intelligent voor zover ik weet, vertrouwen mij zelfs toe dat zij betwijfelen of zij nog wel vrij zijn van racisme. Dat is ernstig en ik moet u bekennen dat ook ik mij niet meer honderd procent voel. Als ik bijvoorbeeld 's avonds in het halfdonker op straat een groepje jonge mannen zie lopen en ik kan, ondanks Nacht und Nebel, op tweehonderd meter afstand, puur op grond van de motoriek van die mensen vaststellen dat het Marokkanen van een bepaald soort zijn, ben ik dan een racist?"

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)
  19 januari 2010 22:24

  Ja, Martien, ik had het eigenlijk wel door, maar ik wilde weten hoe je zou reageren op mijn voorgewend onbegrip. Verder kan ik een heel eind met je meegaan als je stelt dat bij bepaalde Marokkanen je dieper moet graven dan hun “cultuur” voorschrijft. Dat kun je bevestigd zien in de tweede alinea van mijn voorgaande bijdrage. Maar dat “slagje dieper” kan ook weer andere oorzaken hebben die hun oorsprong vinden in wat je discipline zou kunnen noemen. Een jaar of dertig geleden verkocht ik 9mm karabijntjes aan de Noord Afrikanen. Echte jachtgeweren waren verboden, maar met die proppenschieters waarmee ze ongedierte schoten deed ik leuk zaken. Ik maakte elk najaar een reisje door Marokko en Tunesië waar ik mijn klantjes bezocht. Een weekje in Casablanca en een weekje in Tunis. Overdag verkocht ik mijn karabijntjes, ging uit eten met m’n klanten (erg gastvrije mensen) en ’s avonds ging ik vaak alleen de stad in. Vaak kwam ik groepjes jonge mannen tegen, die nauwelijks aandacht voor mij hadden. In Tunis had ik een klant die ik erg graag mocht. Die stookte een eigen grappa uit dadels en als we ’s avonds een met witte wijn overgoten vismaaltijd genuttigd hadden, ging ik vaak tipsy naar m’n hotel. (Bij de Marokkanen kreeg je geen grappa, maar ze dronken wel rustig rode wijn bij de maaltijd). Ik weet natuurlijk niet hoe de toestand daar nu is, maar ik maak me sterk dat je nog steeds in de grote steden ’s avonds kunt wandelen. Discipline noem ik dat. De politie heeft er de wind onder.

  In Nederland is dat niet het geval. En verder zijn zowel de Nederlanders als de muzelmannen het slachtoffer van de denkwereld uit de middeleeuwen. De Joods-christelijke denkwereld met als leiders de hele balkenbende en de muzel-linkse denkwereld, aangevoerd door de zelf-islamiserende kliek van de Bossen, de Hamers, de opvolger van Vogelaar (kan even niet op z’n naam komen, iets met Everhardt geloof ik, enz. enz.) Iedereen zit vast in z’n eigen idee-fixen en daar komt dan ook nog bij dat de Muzels zich in het Westen superieur achten, opgestookt als ze zijn door het oliekapitaal uit Saudi-Arabië.

  En Wilders krijgt binnenkort al die bendes en die klieken op z’n nek. Het is een geluk dat er een grote achterban is die hem sterkt.

  Om nog even bij je autodefinities stil te staan: Nee, ik vind je geen slecht mens en nee, ik vind je geen racist. Ik zou bij het herkennen van de motoriek van een groep Nederlandse Marokkanen gewoon in paniek raken.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)20 januari 2010 om 05:53

  @Hans den Hollander. Mooi verhaal, Hans. Dus jij bent ook niet van gisteren en hebt in de tussentijd ook wat aangaande de mensheid geleerd. "Discipline" is inderdaad een woord dat je zou kunnen gebruiken om aan te duiden waaraan het ontbreekt in een quasi-elite die schijnbaar wél gisteren is geboren, want geen blijk geeft ook maar bij geruchte iets vernomen te hebben van "wat men van de aard van de mensen weet" (Thomas Mann) en die van de reëel bestaande en bestaan hebbende islam (theorie en praktijk) zelfs geen notie schijnt te wíllen hebben. Ze doet er tenminste alles aan om Geert Wilders, de man die enig bewustzijn in het Nederlandse publieke bewustzijn probeert te hameren aangaande een 1400 jaar oude bedreiging van al wat humaan mag heten, de mond te snoeren. Als mensen crimineel, parasitair, brutaliserend, schofterig, gewelddadig, achterlijk-fanatiek-totalitair en anti-humaan zijn dan heeft zulks, meent de flut-elite, "sociaal-economische" oorzaken. En een vijand is een vriend voor wie je nog niet genoeg hebt gedaan. (Lee Harris) Dat Marxisme, dat sociaal-economisme-materialisme, waarin ik me ook wel heb verdiept, vroeger, heeft toch iets raars gedaan met onze quasi-quatsch-elite. Het is net of ze geen idee meer hebben dat de “Ueberbau” toch echt óók bestaat en wel eens fundamenteler (!) zou kunnen wezen dan de materiële omgeving en omstandigheden. Van het Latijnse “colo-colui-cultus” leerde ik op het gymnasium drie kern- betekenissen: bewonen, bebouwen en vereren. Dat “vereren”, daar moet iets meer aandacht naar toe. En niet, dat zie je goed, richting een oppervlakkig dan wel verkeerd begrepen en regressief christendom, dat meeliftend op de staart van de islamdraak , zijn domme obscurantisme opnieuw als een verstikkende paardedeken over Nederland wil leggen. Ik denk dat er echt een enorme schoonmaak moet komen onder het minkukeldom dat overal de sleutelposities heeft weten te bezetten, alsof het allemaal kleine Stalins zijn: intellectueel inferieur maar “boerenslim” zich overal in organisaties omhooggewerkt hebbend. Ik ben bang dat de Vierde Wereldoorlog, die tegen de islam (de Koude Oorlog was de Derde, dat ziet Norman Podhoretz goed) ook in Europa gloeiend heet uitgevochten gaat worden. De boven ons gestelde geestelijke geweldenaars zijn in elk geval hard bezig de voorwaarden voor een Europese burgeroorlog steeds gunstiger te maken. Hoeveel dimensies die burgeroorlog zal meekrijgen van de internationale Hete Oorlog, die in het Midden-Oosten onvermijdelijk gaat ontbranden, durf ik niet te voorspellen. Maar ik ben bang voor de toekomst.

  @Geert Geel. Ja, ik moest natuurlijk weten dat Spruyt zich zelf óók beroept op de Joods-Christelijke erfenis, dus wat ik impliceerde, dat Spruyt zelf ook van mening zou zijn dat die er “met de haren bij gesleept” zou zijn, is een beetje dom van mij. Spruyt bedoelde alleen dat Geert Wilders zich er niet op mag beroepen. Ik vermoed omdat Wilders niet dat regressieve christendom aanhangt wat Spruyt – blijkens de citaten die jij geeft – zo mooi vindt. Vooral ook die uithaal naar Ellian vond ik tekenend voor de mentaliteit van Spruyt.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)20 januari 2010 om 06:01

  @Benno Barnard. Dank je, Benno! Het lijkt wel of je voelde dat je even te hulp moest schieten, dat ik even niet tegen het geouwehoer op kon, even niet de energie had om het wéér uit te leggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Liefdadigheid voor niet-moslims, vergeet het maar, zie:

  Koenders verdubbelt giro 555, maar de rijke oliesjeiks? Ho maar! Alles opzij voor Haïti Iedereen helpt, behalve de rijke Arabieren

  Eva Ludemann, AMSTERDAM, De Pers, 20-1-2010 ...
  ‘Gecondoleerd en veel sterkte’, aldus de Saoedische koning Abdullah in een telegram aan René Préval, de Haitiaanse president, vier dagen nadat diens land door een zware aardbeving werd getroffen. En daar bleef het tot nu toe bij. De Saoedische regering, ofwel het Saoedische koningshuis, is één van de rijkste ter wereld. Als het gaat om het bouwen van islamitische scholen en moskeeën in landen als Pakistan, Indonesië en Palestina, is zij reuze gul. Maar Haïti ontving tot dusver nog geen cent van de in oliedollars badende Saoedi’s. Ook is geen hulp aangeboden in natura, zoals hulpgoederen of een team artsen. Andere golfstaten dragen wel bij aan de internationale noodhulp aan het door een zware aardbeving getroffen land. Qatar heeft een reddingsteam naar Haïti gevlogen en gisteren landde een vliegtuig met een lading tenten uit de Verenigde Arabische Emiraten. In de rest van de Arabische wereld hebben de Libische, Libanese en de Jordaanse overheden vliegtuigen beschikbaar gesteld voor het vervoer van hulpgoederen naar Haïti. De niet-Arabische landen in de regio – Israël, Turkije en Iran – hebben respectievelijk een mobiel hospitaal, een reddingsteam en veertig ton hulpgoederen naar Haïti gestuurd. Magertjes Het totaal aan fi nanciële toezeggingen aan Haïti beslaat 116.772.897 dollar volgens de laatste gegevens van het UN Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), ofwel het VN-kantoor dat humanitaire hulp ondersteunt en coördineert. Daarvan is slechts 636.000 euro afkomstig uit de Arabische landen in Noord-Afrika en het Midden- Oosten, namelijk uit Marokko. Daarnaast heeft de Rode Halve Maan, het islamitische Rode Kruis, in enkele Arabische landen geld en materiële hulp bijeengebracht. ‘In totaal zo’n miljoen euro’, zegt Matthew Cochrang van de IFRC, de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. ‘Het geld is geschonken door burgers, bedrijven en ruim drie ton van het bedrag is door de OPEC beschikbaar gesteld.’ Alle beetjes helpen, maar al met al is het maar magertjes als je bedenkt dat een land als Polen meer geeft dan alle Arabische landen samen. Hoe anders was dat in 2004 toen Arabische landen massaal doneerden voor de slachtoffers van de tsunami, die onder andere de islamitische staten Indonesië en de Malediven trof. En toen het islamitische Pakistan in 2005 werd opgeschud door een zware aardbeving trok de Arabische Liga zonder aarzelen 250 miljoen dollar uit voor de slachtoffers. Vliegtuigen vol dekens en andere hulpgoederen werden direct naar Pakistan gevlogen, met name uit Saoedi- Arabië. De Saoedische International Islamic Relief Organisation, opgericht door het Saoedische koningshuis, hield grote inzamelingsacties voor de ontheemde Pakistanen. Koninklijke vloot Voor Haïti geen Arabische giro 555, laat staan Arabische ministers van Ontwikkelingssamenwerking die het bedrag op die rekening verdubbelen. ‘Het is hartverwarmend hoe wereldwijd iedereen zich inzet om Haïti er bovenop te helpen’, zegt Cochrang van de IFRC. ‘Zelfs ontwikkelingslanden als Mozambique en Namibië doneren.’ Intussen blijft in Saoedi- Arabië de extreem luxe koninklijke vloot vliegtuigen en helikopters werkloos aan de grond. En de hand op de uitpuilende knip

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Die Benno! wat wil je nu eigenlijk zeggen. Ik ontken helemaal niet dat de Christelijke beschaving veel moois heeft opgeleverd. Maar het geheel voorstellen als het fundamentele existentiële conflict tussen twee levensbeschouwingen namelijk aan de ene kant het Mohamedanisme en andere kant het Jodendom en Christendom is nogal een grove vereenvoudiging, wat Pennings ook voor een imposante kennis over de Joods Christelijke beschaving aan de dag mag leggen. Dit verklaart niet waarom het christendom zo makkelijk is weg gevaagd in het Midden Oosten. Niet omdat het zulk vergevingsgezinde doetjes waren en verklaart ook niet waarom wij nu weer wijdbeens gestrekt liggen voor de islam.
  Dat komt omdat er wel degelijk een overeenkomst is tussen het Christendom en de Islam en dat is Jodenhaat omdat het daaruit voortkomt. Het streven haar Joodse wortelen te ontkennen is inherent aan het Christendom. Maar dat streven is in die zin tot mislukken gedoemd en tegenstrijdig omdat het alleen kan slagen als het zichzelf ontkent en dan krijg je Islam. Wat in het geval van de islam dan ook is gebeurd.
  Dat neemt natuurlijk niet weg dat het Christendom i.t.t. de islam in feite doordesemd is met het Jodendom.
  Maar zonder deze existentiële tegenstrijdigheid als wezen van het christendom in ogenschouw te nemen en intussen mooi weer te spelen met de vermeende joods-christelijke beschaving -dat niet meer is dan een gelegenheidsargument in de laatste ronde van dit treffen met Joods gristelijk pastòr Ben Kok als Nederlandse verpersoonlijking daarvan- dan is succes in deze 1400 jarige existentiële strijd tussen enerzijds het Jodendom en Christendom en anderzijds de islam kansloos. Maar wat is er nu existentiëler dan een gevecht met je zelf. Kijk naar Jacob.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)
  20 januari 2010 05:53

  Waar wij nu nog steeds mee te maken hebben is een soort religieuze erfenis van slecht verteerde ideeën uit het Midden-Oosten. Jij noemt dat «een oppervlakkig dan wel verkeerd begrepen en regressief christendom, dat meeliftend op de staart van de islamdraak , zijn domme obscurantisme opnieuw als een verstikkende paardedeken over Nederland wil leggen.»

  Je denkt dan aan een enorme schoonmaak onder het minkukeldom dat overal de sleutelposities heeft weten te bezetten. Ik denk dan aan de schier onmogelijke taak om dit te realiseren. Het zich zelfbenoemende en door subsidies uitbreidende ambtenarendom zoals wij dit nu kennen in ministeries, commissies, subcommissies, niet gouvernementele organisaties, zal er alles, maar dan ook alles, aan doen, ook door te trachten Wilders gerechtelijk monddood te (laten) maken, om aan die schoonmaak te ontkomen.

  Een oplossing die ik hiervoor zie is een niet plezierige. Het minkukel- en ambtenarendom verslindt grote hoeveelheden geld, dat op een gegeven moment niet meer door de belastingbetaler opgebracht kan worden. En ook de mensen uit de kansenbuurten zullen geen steentje kunnen bijdragen. Integendeel. Wat je dan krijgt is chaos. Niet direct een grote schoonmaak. Dat zou een deel van de Vierde kunnen worden. Niet die van Van Beethoven, eerder die van Schubert (“die Tragische”). En ik geloof, net als jij, dat deze Vierde in heel Europa uitgevochten gaat worden. Maar het is nog niet zover, ook al zijn de voorbereidingen, dat ben ik volkomen met je eens, in voorbereiding.

  Wat ik zoëven slecht verteerde ideeën uit het Midden-Oosten noemde, heeft te maken met het feit dat iedere nieuwkomer op dit ondermaanse van de reeds aanwezigen een zekere hoeveelheid informatie ontvangt, net zoals het de aan de macht zijnde autoriteiten van pas komt. Daar komt bij dat iedere nieuwkomer weinig of geen ideeën van zichzelf heeft. Dit verklaart waarom de ontwikkeling van een beschaving tergend langzaam gaat.

  Door bepaalde economische omstandigheden is Nederland min of meer seculair geworden, met een enkele uitzondering van bv. de balkenbende. Maar noch de balkenbendeaanhangers, noch de seculieren, hebben, door gebrekkige kennisoverdracht, zelfs maar de geringste basiskennis van wat voor hun leven belangrijk is. De postbode kan lezen en schrijven, omdat hij anders geen brieven kan bestellen. Dat principe geldt voor vele beroepsgroepen. En wat weet men van een “geloof” dat zich Islam noemt? Inderdaad! En daarom was het voor de élite zo makkelijk om de muzelmannen en vrouwen bij duizenden binnen te laten.

  En nu ze er zijn?

  Ik denk dat zij niet in de eerste plaats het probleem zijn. Het probleem zijn wij zelf. Onze democratie en de toepassing ervan. De foute voorstelling die wij van het geloof van de vrede hebben. De ons van hogerhand opgelegde verplichte tolerantie voor deze ideologie. En het verbod op kritiek op dat prachtgeloof dat men ons in deze periode door het strotje probeert te duwen, nu onze parlementariër Wilders terechtstaat. Hier moet onze grote schoonmaak beginnen. Bij Wilders. Je moet namelijk ergens beginnen. Als je dat niet doet, zal het alleen maar erger worden.

  Hoe het verder gaat, durf ook ik niet te voorspellen. En net als jij ben ook ik niet optimistisch over de toekomst.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 25. En nu ben ik benieuwd naar een serieuze reactie van de vermoeide diva Martien Pennings op Barry.

  BeantwoordenVerwijderen