Nieuw rapport: PVV = 'nieuw rechts radicaal'

Gevonden_voorwerpen_3

Onderzoeksrapport 'Polarisatie en radicalisering. Een verkenning van de stand van zaken in 2009'

Volledige rapport: Download verkenningpr.pdf

Alvast enkele citaten/fragmenten uit het rapport:

De rol van de media als katalysator van interetnische spanningen is evident, onderstrepen diverse onderzoeken. Met betrekking tot het jaar 2009 kan dit bij uitstek gesignaleerd worden. De verharding van het maatschappelijk debat, alsmede de polarisatie in het debat is toegenomen. Specifiek voor 2009 is de voortgezette enversterkte polarisatie ten aanzien van de PVV: enerzijds een groei van de electorale aanhang, anderzijds een groei van de oppositie ertegen. Dat geldt vooral voor de opvattingen over de islam en het integratiebeleid die de PVV ventileert (en de manier waarop ze dat doet).

Hierbij vallen drie ontwikkelingen op. Ten eerste wordt de intensiteit van deze opvattingen almaar sterker, niet in de laatste plaats op internet (het verschijnsel van ‘reaguurders’), en dat wordt ook als zodanig ervaren. Ten tweede raken sociaal-culturele vraagstukken in toenemende mate verbonden met sociaaleconomische kwesties, waardoor het debat ‘dichter op de huid’ lijkt te komen van grote groepen Nederlanders. Ten derde was in 2009 zichtbaar dat publieke ambtsdragers en bestuurders zich duidelijker opstelden in het debat rond integratie, zoals dat landelijk door de PVV wordt aangezwengeld. De polarisatie rondom thema’s van immigratie, integratie en islam begon zich te verleggen naar een tegenstelling rond Wilders, zijn partij PVV en haar standpunten. (...)

Een derde ontwikkeling die zich in 2009 te zien geeft, is dat geloofsbeleving onder islamitische jongeren in toenemende mate het karakter heeft van een ‘lifestyle’. Islamitische jongeren die zich aangetrokken voelen tot het salafisme (of een andere orthodoxe geloofsopvatting binnen de islam) als manier van leven, beginnen, ondanks de druk in eigen kring die zij ervaren, toch modi vivendi te vinden om de strenge geloofspraxis te combineren met een leven en werken in de geseculariseerde Nederlandse samenleving. In die zin begint er een soort van ‘emancipatoire beweging’ op gang te komen van jonge orthodoxe moslims, opgegroeid en opgeleid in Nederland en vastbesloten om zich hier een toekomst te verwerven, die trots zijn op hun geloof en trots op de manier waarop zij dat geloof een plek kunnen geven in hun familie, school of werk. De vraag is of deze ontwikkeling op termijn leidt tot verwatering of tot versterking van orthodoxie. Deze ontwikkeling mag niet verward worden met wat inde Trendanalyse 2008 werd aangeduid als ‘moslimradicalisme is “cool”’: jeugdsubculturen die zich van radicaal idioom bedienen zonder dat sprake is van diepgewortelde radicale ideeën of gevoelens, dan wel jongerengroepen die proberen met een beroep op het islamitische radicalisme gedragingen te legitimeren die eerder als escapisme, hooliganisme, vandalisme of criminaliteit zijn te omschrijven.

(...)De reacties op het overigens groeiende aantal polariserende en islamofobe uitlatingen op websites die aan extreemrechtse formaties zijn gelieerd, of met het fenomeen van ‘reaguurders’ op internet, lijken op weerstand of althans op een sterk absorptievermogen te wijzen. Dit kan als een signaal van zelfverzekerdheid worden opgevat, maar de kracht van dit signaal mag niet worden overdreven. Moslims voelen zich in Nederland c.q. in de Nederlandse media dikwijls nog gestigmatiseerd. Internationaal onderzoek toont dat moslims die zichzelf als religieus bestempelen ‘geweld voor een nobel doel’ vaker volstrekt niet te rechtvaardigen noemen dan moslims die religie niet belangrijk vinden. Eerder onderzoek liet eveneens zien dat moslims die geweld rechtvaardigen niet worden gedreven door religieuze maar door politieke motieven

(...)De PVV en haar voorman Geert Wilders zijn - afhankelijk van de gekozen definitie - als rechts radicaal beschouwd, zij het dat aan deze kwalificatie nadrukkelijk mitsen en maren werden verbonden. De belangrijkste is dat de PVV in ideologisch opzicht niet over één kam kan worden geschoren met ‘raciale revolutionairen’ zoals neonazi’s. Van antisemitisme is bij de PVV geen spoor te bekennen. Ook dient te worden vermeld dat Wilders en de PVV zichzelf niet als extreemrechts beschouwen en zich van rechtsextremisme distantiëren. Voorts bevinden zich noch onder de oprichters van de PVV, noch onder de huidige Tweede Kamerfractie personen met een eerdere extreemrechtse ‘carrière’. Anders dan de ‘klassieke’ rechts radicale partijen of bewegingen komt de PVV niet voort uit een extreemrechtse traditie. Er is dus - net als bij de LPF / Leefbaarstroming - geen sprake van sociale genealogie. Ideologisch zijn er echter wel degelijk elementen van rechts radicaal (in casu ‘nationaaldemocratisch’) ideeëngoed aan te treffen bij de PVV, zoals een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’ en van politieke tegenstanders, en een hang naar het autoritaire. De afkeer van ‘het vreemde’ betreft vermeende ‘islamisering’, ‘niet-westerse allochtonen’, en komt tot uitdrukking in een reeks van krachtige aanduidingen dienaangaande in het publieke debat. Deze uitingen, waarbij respectievelijk het criminaliseren, het aanbrengen van een maatschappelijke tweedeling of het uitsluiten van rechten belangrijke thema’s zijn, lijken een in strafrechtelijk opzicht discriminatoir karakter te hebben. Dienaangaande dient de rechter zich echter nog uit te spreken. In het perspectief van de PVV is ‘het eigene’ de ‘joods-christelijke en humanistische cultuur in Nederland’. De positieve oriëntatie van de PVV op ‘het eigene’ betreft Nederland, maar niet het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Het ideale Nederland is ontdaan van de Antillen, terwijl Vlaanderen eraan is toegevoegd. De PVV blijkt verder ten dele een magneetfunctie te hebben: op extreemrechtse webfora is duidelijk zichtbaar dat een aantal rechts extremisten door de PVV wordt aangetrokken, maar dat geldt in mindere mate voor ‘raciale revolutionairen’, ofwel rechts extremisten met een neonazistische oriëntatie. Ten slotte is duidelijk dat de partijorganisatie van de PVV niet democratisch is en als ‘autoritair’ kan worden gekwalificeerd. De PVV kan bestempeld worden als nieuw rechts radicaal: een partij die in ideologisch opzicht ‘nationaaldemocratisch’ is, maar geen verbanden met oud rechts radicalisme heeft in de vorm van sociale genealogie of een ‘raciaal revolutionaire’ oriëntatie. (...)

30 opmerkingen:

 1. Er zit wel heel gemeen woordspelinkje in dat rapport. PVV wordt NATIONAAL-democratisch genoemd, zie relatie NATIONAAL-socialisme (Hitler) met de bijbehorende typische omschrijvingen

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Typisch geval van 'een Melkertje'.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Toeval, of zou een van de onderzoekers van dit rapport, drs. Hans Moors (IVA), de echtgenoot zijn van Annelies Moors, die onderzoekster van dat andere rapport Gezichtssluiers Draagsters en Debatten>

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat schrijven onze met dank aan stevige kritiek ineens minder verpolitiekt uit de hoek komende sociale wetenschappers eigenlijk over het fenomeen islam? Ook dat valt wel op rechtsradicale en totalitaire trekjes te scoren, of zaai ik haat als ik zoiets signaleer?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Ideologisch zijn er echter wel degelijk elementen van rechts radicaal (in casu ‘nationaaldemocratisch’) ideeëngoed aan te treffen bij de PVV, zoals een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’ en van politieke tegenstanders,..."

  'Een afkeer van politieke tegenstanders'

  Dus alle politieke partijen zijn rechts radicaal (in casu ‘nationaaldemocratisch’)?

  Het is toch wat..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De fragmenten geven me vooralsnog weinig lust om het hele "onderzoekspapport" te gaan lezen.
  Het zou ook iets interessanter zijn wanneer de onderzoekers, al is het maar in een voetnoot, een aantal van de door hen genoemde verschijnselen wat nader specificeren. Zo ben ik wel benieuwd naar voorbeelden van "polariserende en islamofobe uitlatingen op websites die aan extreemrechtse formaties zijn gelieerd". Welke websites? Welke extreemrechtse formaties? Hoe is vastgesteld dat een website aan een extreemrechtse formatie is gelieerd? En wanneer is een uitlating polariserend en islamofoob?
  Als gesproken wordt van "publieke ambtsdragers en bestuurders, die zich duidelijker opstelden in het debat rond integratie, zoals dat landelijk door de PVV wordt aangezwengeld" dan weet ik niet onmiddellijk -maar dat kan aan mij liggen- welke publieke ambtsdragers en bestuurders hier worden bedoeld, en hoezo hun opstelling zoveel duidelijker dan voorheen was.
  Verder wordt er gesproken van internationaal onderzoek (o ja, en ook eerder onderzoek liet het al zien) volgens hetwelk moslims die geweld rechtvaardigen niet worden gedreven door religieuze maar door politieke motieven. De uitkomst van dat onderzoek staat toch wel enigermate op gespannen voet met wat we van de bekendste terroristen weten. Dan zou je toch wel willen weten wat voor onderzoek dat geweest is en hoe de onderzoekers tot hun opzienbarende conclusies zijn gekomen. Verder zou mij ook interesseren hoe de onderzoekers precies het onderscheid zien tussen religieuze en politieke motieven, aangezien naar mijn en niet alleen mijn indruk de religieuze en politieke motieven bij het islamitisch terrorisme tamelijk naadloos in elkaar overgaan. Houden de onderzoekers religie, en in het bijzonder de islamitische religie, voor politiek neutraal?
  Raadselachtig zinnetje ook: "De afkeer van ‘het vreemde’ betreft vermeende ‘islamisering’". Dan denk je toch -of lees ik niet goed?- dat er volgens de onderzoekers van echte islamisering geen sprake is, alleen maar van vermeende. Er is geen islamisering, alleen maar boze dromen van islamofoben -is dat het idee?
  Verder ben ik benieuwd -maar dan zou ik dus misschien toch het hele rapport moeten gaan lezen- of naast de PVV ook andere politieke partijen aan zo'n messcherpe analyse worden onderworpen, en zo nee, wat de onderzoekers tot hun selectieve aandacht voor de PVV heeft gemotiveerd. Ach, laat ook maar.
  Het zal nog eens zo ver komen dat zelfs mensen die niets met programma en stijl van de PVV op hebben toch PVV stemmen uit ergernis over de stupiditeit van de tegenstanders van de PVV.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dit word waarschijnlijk een islamfobe, het woord alleen al, uitdrukking genoemd. Ik sta volledig achter deze uitspraak. Ter Horst steek de islam in jouw reet, natuurlijk wel zonder voorbehoedsmiddel. Ik ben erg nieuwsgierig hoe de ontvangende partij dit ondergaat. Dat mogen we niet weten van deze onethisch functionerende dame.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Nieuw Rechts Racicaal is het nieuwe etiket, dat door pseudo-wetenschapper Jaap van Donselaar op de PVV wordt geplakt. In een volgend blog zal ik zeker op deze kwestie terugkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De inhoud van het rapport verbaast me in het geheel niet omdat Jaap van Donzelaar een van de "onderzoekers" is.

  Wat mij wel verbaast is dat een minister de grootste oppositiepartij laat onderzoeken.

  Adrie

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Opvallend ook dat de heren Moors, de Graaff en Van Donselaar steeds worden beschreven als onderzoekers en wetenschappers. In wat voor wetenschappen? Zo op het oog een beetje eigenaardige wetenschappen: een beetje rommelen, knippen en plakken met etiketten als radicaal, nationalistisch, demokratisch, extremistisch, en hier en daar een mooie nieuwe term zoals "systeemhaat". De onderzoekers benadrukken onafhankelijk te zijn en dat ze de benamingen rechts-radicalisme en rechts-extremisme "vanuit wetenschappelijk perspectief" hanteren.
  In een voorlopige versie van het rapport hadden de volstrekt onafhankelijke en buitengewoon objectieve wetenschappelijke onderzoekers naar verluidt de PVV nog onomwonden extreem-rechts genoemd. En Pechtold victorie kraaien dat nu wetenschappelijk was bewezen wat hij altijd al had beweerd! Net iets te vroeg gejuicht, want in de eindversie van dit bijzonder wetenschappelijke onderzoeksrapport heet de PVV nu nieuw rechts radicaal, toch nét wat anders, of niet?
  Grappig om nu te zien dat twijfel aan de volstrekte onafhankelijkheid en geweldige objectiviteit van de buitengewoon wetenschappelijke onderzoekers ook te bespeuren valt in het kamp van Pechtold en bentgenoten. Is dat nou onafhankelijke wetenschap, hoor je ze morren, niet recht voor zijn raap gewoon zeggen zoals het zit, maar uit vrees voor politieke repercussies een eenvoudige waarheid wat omzichtiger in ingewikkelder termen beschrijven?
  Ach, die onderzoekers hebben het maar moeilijk, want ze onderzoeken controversiële materie, dus dan moeten ze wel geweldig omzichtig formuleren en nuanceren. Nu, dat onderdeel van de universitaire wetenschappelijke vorming in dit soort wetenschappen hebben de extreem-rechtsdeskundige, de radicaliseringsonderzoeker en de terrorisme-expert in elk geval goed onder de knie gekregen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dit rapport leidt terug naar Fortuyn en daarna de tsunami van aanvallen op hen die de Islam terecht naar de Hel verwensen, en slechts laconisch door mij ontmoet met 'what's new?'.

  t.b.v. politieke partijen die doodsbang zijn voor Wilders, dit rapport t.b.v. is van hún verkiezingscampagne (!) Slechts ondemocratische schande betekent voor Den Haag.

  Den Haag als dictatuur, die misbruik maakt van macht óm een kamerlid tot ketter te kunnen verklaren, die 'de brandstapel op moet'.

  Dit rapport een poging is onderhands de gifbeker aan Wilders & Co te overhandigen door het Haagse Hof precies het Medici Hof de gifbeker handteerde.

  Maar wat denkt Den Haag te bereiken anders dan dat 'het Volk' die beker ziet en ook anderen op Wilders zullen gaan stemmen?

  Dit ontoelaatbare rapport betekend slechts de wanhoopsdaad van Den Haag die, aan het einde van haar latijn, als een kat in het nauw gedreven rare srpongen maakt.

  Buitengwoon opmerkelijk is dat de redenen dat Wilders bestaat volledig buiten schot blijven. Dit is ernstig omdat Den Haag hierdoor zegt de ontelbare problemen veroorzaakt door moslims en ANGST niet wil erkennen.

  Nota bene dat dit lafhartig en immoreel rapport uitgegeven wordt terwijl Wilders terecht staat

  Dit rapport op alerlei manieren wálgelijk is!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De onderzoekers laten het overigens niet bij enkel en alleen maar een reuze objectieve en genuanceerde beschrijving van de werkelijkheid, maar lijken ook causale verbanden te leggen. Zo lees ik:
  "Twee op de vijf moslims menen vaker te worden gediscrimineerd sinds de stijgende populariteit van de PVV en bijna drie-kwart van hen heeft het gevoel dat autochtone Nederlanders hen sindsdien negatiever beoordelen." De perceptie als zou de stijgende populariteit van de PVV een majeure oorzakelijke factor zijn in de toenemend negatieve beoordeling van moslims wordt vervolgens niet weersproken. Wilders immers, wakkert de "witte woede" om vermeende bevoorrechting van met name Marokkanen en moslims aan.
  De vraag hoe het toch zou kunnen komen dat de PVV in populariteit is gestegen blijft zo te zien buiten beschouwing. De mogelijkheid dat de PVV in populariteit is gestegen tengevolge van de toenemend negatieve beoordeling van moslims, dat de causaliteit dus veeleer omgekeerd zou kunnen liggen, en dat het wellicht interessanter is om te onderzoeken waar die toenemend negatieve beoordeling van een bepaalde bevolkingsgroep vandaan komt valt kennelijk buiten het wetenschappelijke perspectief van de onderzoekers.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Twee voor zichzelf sprekende columns uit Trouw:

  Elma drayer:

  Behalve als je de pech hebt christen te zijn

  En Sylvain Ephimenco:

  Jodenimam

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Gisterenavond op tv met Jeroen Pauw, ook weer vreselijk, allemaal brutale en zeer goedgebekte allochtonen die een eerlijke discussie met zelfkritiek blokkeren tegenover Nederlands, w.o. Pastors die te correct blijven en het verbaal gewoon afleggen. Vreselijk zulke "discussies". Het lijkt wel een ideologisch bombardement.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. De bewoordingen van dit rapport verraden een grote spijt bij de schrijvers: Geert Wilders is géén racist! Hoe verrassend. Dan toch deze man maar zoveel mogelijk in de extreem hoek gezet door veelvuldig gebruik van woorden die extreem-rechts nationalisme suggereren.
  Zal ik wat verklappen? Geert Wilders zetelt helemaal niet aan de meest rechter kant van het politieke spectrum. Zijn idealen zijn zuiver conservatief, dus een behoud van de politieke discussie zoals die 20 jaar geleden in Nederland gevoerd werd, met inbegrip van GroenLinkse standpunten, ook deelt hij die niet. Zijn praktische politieke stellingnamen echter, figureren in ons politiek spectrum centrum-rechts.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Lees over dit onderwerp ook Blogger Bjorn bij De Dagelijkse Standaard.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ach, zolang dit spul de PVV 'onderzoekt' ( och Heere... wat ZIJN ze bang voor die groeiende partij!), hopen ze dat niemand ooit hun eigen linkse ( lees: communistische)slinkende partijtjes aan een grondig onderzoek gaat onderwerpen.
  Daar zouden natuurlijk dictatoriale neigingen, antisemitische en zelf-islamiseerderige tendenzen uitrollen.
  Overigens is het geen schande om je in de politiek met nationale kwesties bezig te houden en om dat na te streven, wat de natie beschermt en goeddoet.
  Dat doet iedere partij, die waard is te bestaan, toch?
  Dat links al decennia lang alles doet om de Nederlander van geld, vrijheid, eruditie en veiligheid te beroven, is eerder misdadig en krankzinnig dan navolgenswaardig.
  Men kan dat alleen verbergen en onderschoffelen door de weinige zelfdenkers, die in Nederland nog aan het woord komen, zwart te maken.
  Ze voelen hun ondergang naderen.
  Dat werd tijd ook.
  De titel van een al wat ouder boek van Hans Helmut Kirst komt in gedachten: 'Hunde... wollt Ihr ewig leben?'
  Wat we brood- en broodnodig hebben: nieuw onderwijs, neutrale media, een nieuwe school voor de journalistiek en kerken, die geen half communistische waanzin over de luisteraars uitgieten, zoals nu gebeurt... want dat alles maakt ons volk zwak, dom en ziek.
  Verder alle graaiers hun baan ontnemen en de managers, die geen enkele eigen vakervaring hebben op de terreinen, waar ze het grote geld binnenhalen, de laan uitsturen.
  Voor dat alles kan een integere, grote PVV de aanzet geven.
  Dat weten de linkse lummels ook, vandaar dit soort rapporten, waaruit hun doodsangst blijkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. 'Nationaal-democratisch'. Hm. Voer voor smullende haarkloverij bij P&W (tenzij Pechthold weer op de automatische piloot mag). Waarin ze dan misschien en passant de tegenhager 'Universeel-ondemocratisch' kunnen meenemen. En waar zou dat nou voor gelden...

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Lol. Floris van den Berg in the picture:

  filmpje

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ondanks de PVV kan elke moslim (geboerkad of niet)ZONDER ANGST over straat lopen. Dit laatste geldt niet voor: homo's, joden, lesbiennes, Geert Wilders, leden van leefbaar etc. Het lijkt wel of ze Wilders willen demoniseren...

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ Anoniem

  Het boek van Robbert van Landschot geeft Wilders gelijk. Nieruw boek vandaag:

  "..integratie. Hoezo mislukt? kijkt Frans Verhagen naar de nuchtere feiten en cijfers over de integratie van de Nederlandse allochtonen."

  Opgedragen door Links? Zou mij niet verbazen!

  Het boek van Verhagen en het Wilders rapport kunnen door het boek van Robbert van Lanschot de prullebak in.

  Van Lanschot is een diplomaat en hoeft geen geld aan een boek te verdienen, zoals wel Verhagen.

  Waarom verdomme maakt Den Haag/EU geen einde aan het levensgevaarlijk moslimgedonder en de Islam cultuur IDIOTIE dóór stimuleren van remigratie, uitzetting van alle fundi's en imams, dóór te stoppen met nog meer moslims toe te laten, dóór hoofddoeken op kinderhoofden en allemaal in publieke functies te verbieden, dóór Wahhabisten en Salafisten boeken verspreiding te stoppen en iedereen die haat predikt tegen ons als gevolg van hun Koran/Mohammed ...

  Den Haag/EU wil het niet zien, min of meer Sarkozy en Merkel die Turkije niet in de EU willen toelaten. Sarkozy het boerkaverbod voorstelde, maar Frankrijk bomvol zit met fundi's zoals de U.K.... dit geen effect zal hebben.

  Iedereen in EU in ANGST móet leven, EU toch zegt 'niks aan de hand de meeste moslims zijn aardig' dit werd ook gezegd van:

  * de moslimbomschoen,
  * de explosieve moslim onderbroek, * de WTC aanslagers tijdens vlieglessen in de USA 'gewone aardige jongens'
  * moslims die uit Nederland naar Pakistan's jihadikampen'op vakantie'gingen.
  * moslims die vanuit Engeland Al Qaida jihadisten en Talibans in Afghanistan gingen helpen 'best aardige jongens'.
  * de moslim arts (!) die koos voor het opblazen van USA militairen in de USA 'zeer aardig'.
  * nog een goed opgeleide moslim die USA militairen opblies in Afghanistan, taqiyya loog om dit te kunnen doen.
  * Mo B altijd glimlacht terwijl hij zegt 'zou van Gogh weer vermoorden in naam van Allah'
  * De somalische moslim in Denemarken
  * Moslims op Bali, Kenya, Spanje, UK, Pakistan. Mumbai....

  Waarom zouden die geen 'aardige moslims' zijn?

  Natuurlijk wel, juist zij worden als 'martelaren' vereerd door moslims,zelfs naar 'Allah' gezonden door hun moeders (!) en daar 'beloond zullen worden in het paradijs om daar eeuwig 40 maagden te fckn', wie anders dan 'aardige moslims' kan dit overkomen?

  Het probleem is juist dat wie/wie en wat/wie moslim van plan is of niet zal doen niet vastgesteld kan worden. Wel de AIVD miljarden kost aan 'terroristenbestrijding' ....

  Moslims staan buiten onze samenleving door hun 'umah' gegeven a) niet zoals andere Nederlanders zelfstandig kunnen denken b) gevaarlijk kunnen zijn of worden als jihadisten. c) Zelf bekennen umahvolgelingen te zijn o.a. door, zonder een uitzondering, tegen Israël te zijn omdát Palestijnen moslims zijn. Moslims in hun APARTHEID ghetto leven; en onze cultuur afwijzen dóór hun cultuur.

  NEDERLAND als 'jeugdvertegenwoordiger in de VN' die 'Elsa' toestaat, die daar wereldwijd als en onder Islammuts zegt: 'Nederland is een Islamitisch land', zij verkiest de neutraliteit van Nederland als seculier land aan te tasten.

  Waarom wordt dit toegestaan zonder protest uit Den Haag? Een moslimvrouw die Nederland vertegenwoordigd betént dat Nederland 'Islamitisch is' - precies de bedoeling van die SHIT Islam!

  Den Haag heeft slechts verachting voor het 'klootsjes volk Nederlanders'.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. De woorden wetenschapper en onderzoeker moeten een neutraliteit en een onafhankelijkheid suggereren die er gewoon niet is en Kees Rudolf stelt vragen waarmee hij het hele pseudo-wetenschappelijke rapportje volledig onderuithaalt, want van alles beweren zonder goede onderbouwing is in de echte wetenschap een doodzonde.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hoeiboei gaf in een eerder bericht bij dit onderwerp 2 links op voor de columns van Drayer en Ephimenco en ik kan die van harte aanbevelen, want die columns zijn zeer goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Pechtholt zei het een paar jaar heleden al:
  "De politieke spelletjes in Den Haag zijn vunzig en vuil".

  Inmiddels doet hij zelf er vol overgave aan mee.
  Hij geeft tenminste volop zijn medewerking aan Guusje 'hik' ter Horst om Wilders te beschadigen. Dit alles precies volgens de methoden welke vroeger in het Politburo in Rusland gebezigd werden.
  Noord-Korea begint steeds meer op Nederland te lijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Zogenaamd "wetenschappelijk" studeerkamergebazel, volkomen losgezongen van de realiteit en de praktijk. Frits Bolkenstein stelde al vast dat wetenschappers zich vooral richten op theoretische modellen. Doordat zij niet met beide benen in de praktijk staan zijn hun waarnemingen en oplossingen puur theoretisch. Hun rapporten en aanbevelingen moeten met veel argwaan gelezen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Zogenaamd "wetenschappelijk" studeerkamergebazel, volkomen losgezongen van de realiteit en de praktijk. Frits Bolkenstein stelde al vast dat wetenschappers zich vooral richten op theoretische modellen. Doordat zij niet met beide benen in de praktijk staan zijn hun waarnemingen en oplossingen puur theoretisch. Hun rapporten en aanbevelingen moeten met veel argwaan gelezen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Het is wel wat lullig, maar binnen wetenschappelijke kringen waarin ik wel eens verkeer word er steeds vaker over Jaap na Donselaar gesproken van je hebt het over die boef ,die is te koop, die kun je voor prikkie huren.
  Op weg naar het einde, Jaap.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. This article is genuinely a good one it assists new internet users, who are wishing in favor of
  blogging.

  My web-site 52380
  Also see my website :: 7285

  BeantwoordenVerwijderen