Het mysterie rond Franco Zerlenga


Beste Dirk Jan,

Het tweede deel van je artikel "De Islam En De Rest" dat ging over de Islamoloog van de New York University Franco Zerlenga vond ik zo interessant, vooral wat betreft de beknoptheid waarmee de verhouding van de islam met het Westen samengevat werd, dat ik wat meer over deze geleerde wilde weten.

Ik heb dus de naam Franco Zerlenga in het Google zoekvenstertje getikt bij "doorzoek het internet" en wat kreeg ik als antwoord? Bijna alleen artikelen in het Italiaans. En wat bleek?

Niemand schijnt precies te weten wie Franco Zerlenga is. Men weet wel wat hij niet is, namelijk Professor en Islamoloog van de New York University (NYU). Dit volgt uit het speurwerk van twee Italiaanse studenten, Andrea en Mauro Gilli, die hebben ontdekt dat Franco Zerlenga regelmatig geïnterviewd wordt door Christian Rocca, journalist van het dagblad "Il Foglio" dat onder leiding van Giuliano Ferrara uitgegeven wordt. Van Franco Zerlenga schijnen geen publicaties of lezingen op universitair niveau bekend te zijn.

Eén en ander blijkt uit de volgende link van «Libertiamo» "Il misterioso caso del Professor Zerlenga" ("Het geheimzinnige geval van Professor Zerlenga") van 2 juni 2009 :

In dit artikel wordt de volgende brief gepubliceerd aan de directeur van het dagblad "Il Foglio", geschreven door bovengenoemde studenten, die het bestaan van Professor Zerlenga in twijfel trekken:

Al Direttore - Leggiamo da mesi le conviviali elucubrazioni newyorchesi di Christian Rocca e di tal prof. Franco Zerlenga. Senza voler necessariamente salvare il primo, Le scriviamo perché le opinioni di quest'ultimo ci sembrano spesso fondate su assunti deboli o dubbi. Il quotidiano che Lei dirige celebra con una certa frequenza le "particolari" idee di Zerlenga (a nostro modo di vedere, uno strana forma di liberal progressista con il tatuaggio di Umberto Bossi sul bicipite). E a loro sostegno viene offerto il ritornello: "ex-professore di Storia dell'Islam alla NYU". In realtà, se si conduce una semplice ricerca su google.com e scholar.google.com, oltre che sui motori di ricerca accademici (da worldcat, jstor, proquest, a lexis-nexis), non si ottiene alcuna informazione. Zero, niente, nada, nichts.
Salvo gli articoli di Rocca, una recensione scritta da un certo Franco Zerlenga su Amazon.com e qualche ringraziamento quà e là, sembra che il Nostro non sia mai esistito. Non una pubblicazione, non un curriculum, non un legame tra Zerlenga e la NYU, non una menzione da altri studiosi di Islam, non un ringraziamento da ex-studenti. Nemmeno la biblioteca della NYU ha in catalogo qualcosa scritto da Zerlenga. E lo stesso vale per la Library of Congress e la New York Public Library (le più grosse biblioteche al mondo).
Visto che le credenziali accademiche di Zerlenga vengono usate per dare credibilità alle sue opinioni, è troppo chiedere esattamente cosa e dove abbia studiato, insegnato, e pubblicato?
Il mondo della ricerca accademica non sembra essersi mai accorto del contributo di Zerlenga. Siamo felici che abbiate pensato voi del Foglio a fare giustizia, riscoprendone il pensiero. Intanto, aspettiamo con ansia una Sua risposta.

Andrea Gilli, Ph.D. Student, European University Institute, Fiesole - Firenze
Mauro Gilli, Ph.D. Student, Northwestern University, Evanston - Chicago

Vertaald:

Aan de directeur -- sinds maanden lezen wij de New Yorkse tafeloverdenkingen van Christian Rocca en een zekere Prof. Franco Zerlenga. Hoewel wij eerstgenoemde niet noodzakelijkerwijs willen sparen, schrijven wij U omdat de opinies van laatstgenoemde ons vaak gebaseerd lijken op zwakke of twijfelachtige veronderstellingen. Het dagblad dat U leidt, roemt met een zekere regelmaat de "bijzondere" ideeën van Zerlenga (volgens onze zienswijze een vreemde vorm van liberaal progressieve gezindheid, met een tatoeage van Umberto Bossi [1] op de biceps). Ter ondersteuning hiervan wordt het refrein geboden van de "ex-professor Islamgeschiedenis aan de NYU". In werkelijkheid, als men een eenvoudige zoekopdracht op google.com en scholar.google.com en op academische zoekmachines zoals worldcat, jstor, proquest, of lexis-nexis uitvoert, krijgt men geen enkele inlichting. Zero, niente, nada, nichts.

Behalve de artikelen van Rocca, een recensie geschreven door een zekere Franco Zerlenga op Amazon.com en hier en daar een dankbetuiging schijnt het dat onze man nooit bestaan heeft. Geen enkele publicatie, geen enkel curriculum, geen enkele band tussen Zerlenga en de NYU, geen enkele vermelding van andere islamgeleerden, geen enkele dankbetuiging van ex-studenten. Ook de bibliotheek van de NYU heeft niets door Zerlenga geschreven in haar catalogus. En dit geldt ook voor de Library of Congress en de New York Public Library (de grootste bibliotheken ter wereld).

Aangezien de academische kwalificatie van Zerlenga wordt gebruikt om aan zijn opinies geloofwaardigheid te verschaffen, is het dan te veel gevraagd wat en waar hij precies gestudeerd, onderwezen en gepubliceerd heeft ?

De wereld van het academisch onderzoek lijkt de bijdrage van Zerlenga nooit opgemerkt te hebben.

Wij verheugen ons dat U van "Il Foglio" recht heeft gedaan door zijn leerstellingen opnieuw te ontdekken en wij zien Uw antwoord vol spanning tegemoet.

Andrea Gilli, Ph.D. Student, European University Institute, Fiesole - Firenze
Mauro Gilli, Ph.D. Student, Northwestern University, Evanston - Chicago

Giuliano Ferrara, directeur van "Il Foglio" blijkt voor zover bekend, nooit op bovengenoemde brief geantwoord te hebben.

Enige artikelen over Franco Zerlenga van Christian Rocco in "Il Foglio":

http://www.ilfoglio.it/soloqui/585

http://www.ilfoglio.it/soloqui/2186

Conclusie: het lijkt mij niet onmogelijk dat Franco Zerlenga een geesteskind van Christian Rocco is. Helaas weet ik niets over deze journalist.

Het resultaat is helemaal niet wat ik verwacht had, maar misschien heb jij andere gegevens, Dirk Jan.

Hartelijke groet,

Hans den Hollander


[1] Umberto Bossi is de oprichter en de politieke leider van de Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, ("Liga Noord voor de onafhankelijkheid van Padania") beter bekend als Lega Nord. Dit is een federatieve, politieke, regionale, autonomistische beweging die vooral in Noord Italië actief is.

11 opmerkingen:

 1. Zerlenga ken ik alleen uit Il Foglio. Op Google heb ik eigenlijk ook niet veel over hem gevonden. Hij wordt ongeveer eens in de maand in New York geinterviewed door Christian Rocca, een heel bekende en gewaardeerde journalist, die inderdaad niet links is. Als die Zerlenga eigenlijk niet bestaat dan moet Rocca hem hebben bedacht. Die interviews geven een heel samenhangend beeld van de islam dat verhelderend werkt. Daarom heb ik het gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat het beeld van de Islam dat in die interviews door Rocca van Zerlenga worden gegeven samenhangend zou zijn en verhelderend zou werken, is tot op zekere hoogte natuurlijk aan onze eigen beoordeling. Maar in het geval dat we niet zo bijzonder zeker van ons eigen oordeelsvermogen zouden zijn, zou het natuurlijk wel helpen als die Zerlenga meer dan een verzinsel van een knappe journalist zou zijn, maar ook werkelijk een gerespecteerd geleerde. Hij hoeft geen geleerde te zijn met wie alle andere geleerden in hetzelfde vakgebied het eens zijn -immers, in wel meer vakgebieden zijn er scholen en stromingen- maar het zou toch wel fijn zijn wanneer we wisten dat hij enige statuur had en als wetenschapsbeoefenaar serieus te nemen zou zijn.
  Het is moeilijke materie. Er is natuurlijk een grote groep islamgeleerden die elkaar zeer serieus nemen, maar dat is dan voor een deel omdat ze allemaal in zekere mate hun studieobject, in casu de Islam, positief waarderen. Misschien is het voor islamgeleerden met een wat minder positieve kijk op de Islam ook wel moeilijker om binnen de kringen van islamgeleerden serieus te worden genomen en bijgevolg akademische status te kunnen verwerven. Het is dus heel goed mogelijk dat de leek, die gereputeerde islamgeleerden raadpleegt om zich een beeld van de Islam te vormen, zich van die Islam een te gunstige voorstelling maakt. Maar wat moet een leek dan? Geloof hechten aan een fictieve geleerde, ontsproten aan het brein van een journalist? Liever iets beters, als het zou kunnen.
  De twee italiaanse studenten zijn kennelijk van mening dat de opinies van Zerlenga op zwakke of twijfelachtige aannamen berusten.
  Op welke grond zou ik mogen aannemen dat die aannamen allerminst zwak en twijfelachtig zijn, als Zerlenga een verzinsel van een journalist is?
  Misschien zou het nuttig zijn iets meer van deze journalist te weten, en uit welke bronnen hij heeft geput.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Kees Rudolf

  Inderdaad, via onze eigen beoordeling toetsen wij de bevindingen van anderen. Als wij daarbij ons eigen oordeel afwegen tegen de conclusies van iemand anders, dan heeft dit vaak tot gevolg dat wij een zekere affiniteit of juist een gevoel van vervreemding jegens die andere persoon ondervinden. (Bij “Loor schrijft” las ik een poos geleden een leuk voorbeeld van twee mensen die bij een eerste ontmoeting op elkaar verliefd raakten, maar die, toen ze eenmaal van elkaar wisten tot welk politiek “geloof” ze behoorden, niets meer van elkaar wilden weten). Ik heb de indruk dat dit verschijnsel voorkomt bij alle intermenselijke verhoudingen, evenals bij groepsvormingen in onze samenleving, zowel bij geleerden, als bij politieke partijen, belangengroepen, kartels, noem maar op.

  Als je dus met de ideeën van Professor Franco Zerlenga in overeenstemming bent, dan kan ik me voorstellen dat je een zekere teleurstelling voelt als je verneemt dat de goede man waarschijnlijk alleen in de fantasie van een (zeer) knappe journalist bestaat. Ik kan mij omgekeerd ook plaatsen in de houding van de twee studentenbroeders Gilli die absoluut geen waardering voor Zerlenga’s ideeën kunnen opbrengen en dus gaan trachten te bewijzen dat hij niet bestaat. Ik zou mij bijna laten verleiden door het idee dat ze gelijk hebben. In ieder geval ben ik het met je eens dat het nuttig zou zijn iets meer van Christian Rocca te weten te komen.

  Persoonlijk lees ik “Il Foglio” nooit. Eerlijk gezegd weet ik ook niet precies waarom niet. Ik kocht vroeger wel eens een exemplaartje, maar was er niet van onder de indruk. Ook de directeur Giuliano Ferrara vond ik niet overtuigend. Ik heb hem in meerdere TV uitzendingen gevolgd, waar hij zich in praatprogramma’s met de meest uiteenlopende onderwerpen bezighield, van politiek tot samenleving tot seksuele voorlichting (samen met zijn vrouw). Hij is altijd erg corpulent geweest en jaren geleden heeft hij een maandenlange vermageringskuur in Amerika gedaan. Toen hij terugkwam leek hij geen ons afgevallen. Daarop heeft men een soort “muppet show” georganiseerd, waarin alle poppen die hem tegenkwamen hem vertelden: “Oh jé, Giuliano, wat ben je afgevallen…..”. Hij is ook een tijdje minister in een kabinet van Berlusconi geweest. «einde roddelmodus».

  Ik denk dat er van de zijde van “Il Foglio” nooit antwoord zal komen op de brief van de studentenbroeders Gilli. Ik heb wel de volgende Link gevonden naar Christian Rocca, via “Il Foglio”: http://www.ilfoglio.it/redazione/10 .
  Daar zijn de artikelen van Rocca vermeld.

  Verder wil Dirk Jan Dekker, die “Il Foglio” blijkt te volgen, misschien helpen door de Link(s) aan te geven waarin hij de prachtig verwoorde samenvatting van het Zerlenga gedachtegoed heeft gevonden.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De discussie gaat dus weer over de persoon en niet over de inhoud en dat is nou precies waar de moslims en politiek correcten op uit zijn, nee vooral niet over de inhoud praten. Bedankt voor de vertaling.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)1 februari 2010 om 08:00

  Frans heeft een inhoudelijk geweldig boek geschreven. Grote prestatie, zowel moreel als intellectueel. Maar soms kan ik Frans moeilijk volgen. Neem nou deze passage in het interview. daar kan mijn brein echt van gaan kraken. Zou het komen omdat ik te weinig wiskundig denk? Ik citeer:

  “Wanneer je bovenstaande tot je door laat dringen wordt het verdedigen van het mohammedaanse gedachtegoed ineens heel veel moeilijker. De Mauretaanse cultuur en niet de officieel vastgelegde invloed van sharia, is bepalend voor het voortbestaan van de praktijk van het letterlijk vetmesten van meisjes voor de huwelijksmarkt. De Pakistaanse cultuur en niet de officiële mohammedaanse grondslag van dat land is bepalend voor het grote aantal vrouwen dat er vermoord wordt omdat ze met iemand van eigen keuze willen trouwen. Teheranse vrouwen die onvoldoende gesluierd zijn worden opgepakt vanwege de politieke lijn van Ahmadinejad in plaats van door het theocratische karakter van die staat. Als dat allemaal waar is, hoe kunnen we dan nog om de constatering heen dat het beschaafde gezicht van het mohammedanisme in Nederland en andere Westerse landen te danken is aan de Westerse cultuur en niet aan de mohammedaanse ideologie? Of wat minder omzichtig geformuleerd: dat het mohammedanisme voor velen in Westerse landen niet zo bedreigend overkomt is te danken aan het feit dat het mohammedanisme hier nog niet zo veel invloed heeft”.

  Hier staat dus eerst dat de islam gereedliggende nare gewoontes moet aantreffen om effectief te zijn. Waaruit je dan toch zou moeten besluiten dat de islam op zich niks problematisch' is. Maar vervolgens leren we dat die islam toch weer wel een naar geloof is dat zich hier alleen maar niet kan doorzetten vanwege onze Westerse prachtcultuur. Ik begrijp wel dat Frans niet kan bedoelen dat de islam onschuldig is, maar ergens zit hier een rare redeneerknoop, die ik niet kan volgen of ontwarren. Moet je niet zeggen dat de islam waarschijnlijk ontstaat in een nare en wrede cultuur en daar dan vervolgens een wisselwerking mee aangaat om daarop dan weer volgend andere culturen te gaan veroveren en dan het beste en het eerste aan te slaan in culturen die van zichzelf ook al wreed, irrationeel, mafia-achtig zijn?

  Heb ik dat nou alleen, dat ik in die passage blijf haken?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoi

  Hij zegt denk ik: 'índien wat wij zien aan onderdrukking, gedwongen huwelijken, zedige sluiers .... niet te danken is aan
  aan sharia/Koran, maar aan gebruiken in bepaalde inheemse culturen zoals in Marokko en Pakistan, dan volgt logisch dat modern/goed gedrag van moslims in EU te danken is aan cultuur van EU'

  Hij ontkent dit hiermee:

  "Of wat minder omzichtig geformuleerd: dat het mohammedanisme voor velen in Westerse landen niet zo bedreigend overkomt is te danken aan het feit dat het mohammedanisme hier nog niet zo veel invloed heeft”.

  waarmee hij denk ik zegt dat 'moslims uit die landen nog geen macht hebben in de EU óm hun inheemse culturen (niet Koran) te laten gelden want hun inheemse gebruiken zouden alle Europeanen afwijzen die dit nu niet doen'

  zoals uithuwelijken, sluiers e.d.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Hans, Ik heb, na mijn eerste reactie, nog even naar bronnen voor Zerlenga gekeken. Hij heeft deelgenomen aan discussies in het uitstekende politieke programma Otto e Mezzo dat Ferrara jaren geleden heeft bedacht. Ferrara wordt door extreem links gehaat omdat hij de discussietrucs van de communisten kent en nog beter beheerst. Zonder het met hem eens te zijn moet elk verstandig mens toegeven dat hij een scherpzinnig politiek commentator is en waarschijnlijk de beste. Ferrara zei dat Zerlenga een persoonlijke vriend van hem was. Voor italiaanse begrippen is dat een belangrijke uitspraak.
  Rocca schrijft behalve in Il Foglio ook in andere bladen zoals de neutrale Corriere della Sera. Zijn artikelen over Amerika steken mijlenver uit boven wat we in Nederland gewend zijn.
  Zerlenga wordt lovend genoemd door Michael Ledeen. Voor extreem links is dat geen aanbeveling.
  Ik heb verder geen links met Zerlenga. Ik herinner me alleen de interviews van Rocca in Il Foglio, dat overigens het meest intellectuele blad op de markt is en dat dan ook door extreem links wordt gehaat. Alles wekt de indruk dat Zerlenga een schuilnaam is. Het lijkt me niet van belang of hij nu professor is of niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. d.j.dekker zei...
  Zerlenga ken ik alleen uit Il Foglio. Op Google heb ik eigenlijk ook niet veel over hem gevonden. Hij wordt ongeveer eens in de maand in New York geinterviewed door Christian Rocca, een heel bekende en gewaardeerde journalist, die inderdaad niet links is. Als die Zerlenga eigenlijk niet bestaat dan moet Rocca hem hebben bedacht. Die interviews geven een heel samenhangend beeld van de islam dat verhelderend werkt. Daarom heb ik het gebruikt.

  31 januari 2010 12:06

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Rudolf

  Dat de discussie “dus” weer over de persoon zou gaan en niet over de inhoud, ben ik niet met je eens. Het uitgangspunt was namelijk de samenvatting die Dirk Jan Dekker in zijn artikel “De Islam en de rest” gaf van Zerlenga’s opinie over de verhoudingen van de Islam met het Westen.

  Als je je goed kunt vinden in de ideeën van iemand, dan lijkt het mij geoorloofd iets over de bedenker van die ideeën te willen weten.

  Dus ben ik aan een onderzoekje op Google begonnen en heb gewag gemaakt van mijn bevindingen, zonder die ideeën te bespreken of te herhalen. Ik heb wel verwezen naar het uitstekende artikel van Dekker, waaraan voor wat de inhoud betreft niet veel toe te voegen was. Ik was het er namelijk mee eens.

  Wel ben ik van plan van nu af aan af en toe “Il Foglio” te gaan lezen, met bijzondere aandacht voor hun journalist Christian Rocca.

  Ook al wilde ik dit keer “dus” niet over de inhoud praten, kan ik je verzekeren dat ik ervan overtuigd ben dat mohammedanen en politiek correcten niet op mijn artikel uit zullen zijn.

  Geen dank voor de vertaling.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Beste Hans,

  Mijn opmerking was ook vooral in algemene zin bedoeld en niet speciaal op jouw belangstelling gericht. Wel op de algemene trend om achter kritische stemmen over de islam steeds vlekjes te zoeken. Maar dat neemt niet weg dat in dit geval het wel interessant kan zijn.

  BeantwoordenVerwijderen