Paul Cliteur vloekt in de rechtse kerk

Wie was de eerste religieuze terrorist? Het antwoord op deze vraag staat niet in de koran, maar in de bijbel. In het Oude Testament maken we in Numeri 25 kennis met Pinehas, een metgezel van Mozes.

Pinehas trad op toen ‘Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten’. Als gevolg daarvan namen sommigen deel aan offers voor vreemde goden. “Als nu Israël zich koppelde aan Baäl-peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israël”, aldus de Statenvertaling.

De Heer eiste van Mozes dat de aanvoerders van het volk werden opgehangen. Nog voor het tot een formele rechtszitting kwam, nam Pinehas het recht in eigen hand. Hij zag een ‘man uit de kinderen Israëls’ en ’een Midianietin’ en ’nam een spies in zijn hand’. “En hij ging den Israëlietischen man na in de hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israëlietischen man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden.’’ 

Hoewel Pinehas zonder de goedkeuring van Mozes twee mensen uit de weg ruimde, kreeg zijn eigenmachtige optreden de goedkeuring van de god van Israël. Pinehas en zijn nakomelingen werden bovendien rijkelijk beloond door de Heer.

In zijn recent verschenen boek The Secular Outlook gaat rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur uitgebreid in op deze gewelddadige Bijbelepisode. Cliteur wil er mee aantonen dat alle drie monotheïstische godsdiensten (Jodendom, christendom en islam) een inspiratiebron kunnen vormen voor religieus 
terrorisme.

Deze koppeling is hem niet door iedereen in dank aangenomen. Volkskrant-redacteur Chris Rutenfrans voerde een pittig twistgesprek met Cliteur. Columniste Amanda Kluveld nam het Cliteur kwalijk dat hij niet of te weinig ingaat op islamitisch geweld, en geen antwoord heeft op de vraag 


waarom dit islamitische geweld veel vaker voorkomt dan religieus geweld van joden en christenen. Ook volgens Bart Jan Spruyt (in Elsevier, hierr) vergist Cliteur zich. Er bestaan wel degelijk verschillen in de manier waarop gewelddadiges passage en/of oproepen worden geïnterpreteerd binnen christendom en islam.

Inmiddels heb ik zelf Cliteurs boek gelezen. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waaraan zijn conservatief-christelijke critici zo’n aanstoot nemen. Cliteur maakt wel degelijk onderscheid tussen islam enerzijds en Jodendom/christendom anderzijds. In zijn boek staat diverse keren dat joods en christelijk geïnspireerd terrorisme in onze tijd sporadisch voorkomt, terwijl terroristen die zich op de islam beroepen op dit moment een reëel gevaar vormen.

Nergens blijkt dat Cliteur de drie religies op één hoop gooit. Het enige wat hij doet is aangeven dat de bijbel ook passages kent, waarmee verdoolde geesten aan de slag kunnen. De voorbeelden zijn er. Cliteur noemt Yigal Amir, de moordenaar (1995) van de Israëlische premier Yitzhak Rabin. Eerder (1994) was er Baruch Goldstein, die 29 Palestijnse moslims vermoordde in de moskee van Hebron. Het hedendaagse christelijke terrorisme uit zich in moorden op abortusartsen en aanslagen op klinieken.

Cliteur gebruik de joodse terrorist Yigal Amir absoluut niet om het moslimterrorisme te bagatelliseren. Hij stelt duidelijk vast dat het grootste gevaar voor westerse seculiere waarden als de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om religies te bekritiseren uit de moslimhoek komt. Maar hij heeft geen blinde vlek voor christelijk en/of joods fundamentalisme. Cliteur ziet bijvoorbeeld duidelijke overeenkomsten tussen de fatwa van ayatollah Khomeini tegen de Engelse schrijver Salman Rushdie en de pauselijke moordoproepen tegen de Engelse koningin Elizabeth I en ’onze’ prins Willem van Oranje in de 16de eeuw.
Inderdaad, afvalligen van het christendom worden al zo’n 300 jaar niet meer ter dood veroordeeld. Ze hebben niets meer te vrezen van losgeslagen fundamentalisten. Maar dat heeft alles te maken met de Verlichting en de opmars van seculiere waarden als de vrijheid van meningsuiting en de emancipatie van vrouwen. Om de vraag van Kluveld te beantwoorden: dankzij de Verlichting komt religieus geweld onder christenen veel minder vaak voor dan onder moslims, in tegenstelling tot de Middeleeuwen, toen beide religies het patent hadden op heilige oorlogen. (Een aparte discussie is natuurlijk of het christendom dankzij het verschil tussen liefdeprediker Jezus Christus en krijgsheer Mohammed vatbaarder was voor de Verlichting dan de islam; ondanks Jezus was het christendom eerder toch ontvankelijk voor Kruistochten en Inquisitie.)

Cliteur heeft een voortreffelijk en nuttig boek geschreven, een bekwame verdediging van de seculiere waarden, die in ons deel van de wereld na een lange intellectuele strijd zijn gevestigd. Het is alleen jammer dat zijn boek alleen in het Engels is verschenen. Het toch al lastige - door Cliteur academisch benaderde - onderwerp zal daardoor minder toegankelijk zijn voor een deel van zijn publiek.
Cliteur is atheïst en vrijdenker, maar zijn boek is beslist geen botte aanval op religies. Het is meer een pleidooi voor gemeenschappelijke principes, waardoor ongelovigen, christenen, joden, hindoes en moslims vreedzaam kunnen samenleven. Hij zoekt bondgenoten onder alle groeperingen, ook onder moslims. De hulp komt volgens hem echter niet van veelgeprezen ‘bruggenbouwers’ als Tariq Ramadan. Cliteur voelt zich meer thuis bij de deelnemers aan de ‘Secular Islam Summit’, die in maart 2007 bijeenkwam in St. Petersburg (Florida). In hun slotverklaring namen deze vooruitstrevende moslims afstand van de sharia, van fatwa’s en straffen voor afvalligheid. De verklaring staat op de bres voor individuele vrijheidsrechten. Kritiek op de islam wordt door hen niet weggezet als ‘islamologie’. De ondertekenaars zijn overigens buitenbeentjes in de islam: onder anderen Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Wafa Sultan, Ibn Warraq, Nonie Darwish en Irshad Manji.

Het is juist dat deze hervormers en critici op dit moment geen voet aan de grond hebben in de islamitische wereld. Paul Cliteur vloekt desondanks in de rechtse kerk door het leerstuk van de onhervormbaarheid van de islam in twijfel te trekken. Een reden te meer om The Secular Outlook van harte aan te bevelen.

Carel Brendel

52 opmerkingen:

 1. Mijns inziens speelt hier op de achtergrond tevens een doctrinaire strijd binnen de Linkse Kerk die zeer interessant blijft. Brendel verdedigt met verve het Ware Geloof en ziet op het punt van generieke religiekritiek terecht een bondgenoot in Paul Cliteur.

  De strijd tegen de islam c.q. "islamisten" (aanhangers van de islam), zou ware progressieven moeten aansporen hun idealen in de praktijk gestalte te geven, bijvoorbeeld door een krachtig overheidsoptreden ter bescherming van "bewuste" Joden in Amsterdam. Keer op keer blijkt echter, dat slechts in naam progressieve bestuurders (SINPROBO's) de waarlijk linkse idealen moedwillig verraden.

  Ik deel de grote teleurstelling van Brendel, maar dan wel om een andere reden.

  Niet als bewijs dat het linkse gedachtegoed wordt verraden, maar als zoveelste illustratie van het feit, dat het de progressieve doctrine zelf is die aantoonbaar niet deugt. En wel precies op het punt waar het ook bij de Islam aan schort: de vrijheid-vijandige essentie.

  Uiteraard is de zuivere sociaaldemocratie, in het actuele voorstellingsvermogen c.q. onze huidige verzorgingsstaat, stukken minder schadelijk dan de islam, maar in essentie ligt de weg naar onderwerping al in de progressieve leer besloten.

  In de hoop en verwachting dat dit ietwat dissidente geluid hier mag klinken,

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. “Cliteur voelt zich meer thuis bij de deelnemers aan de ‘Secular Islam Summit’, die in maart 2007 bijeenkwam in St. Petersburg (Florida).”.......

  Ik denk dat Carel Brendel hier had moeten schrijven dat hij een verwantschap ziet tussen Cliteur en die groep, want hoezo is hij daar 'thuis'? De tekst van die verklaring is sinds 2007 op internet te vinden maar wat gebeurd er verder? Irshad Mandi zette in dat jaar ook een beweging op genaamd; Project Itjihad, daarvan is sindsdien evenmin iets vernomen.
  Hebben die mensen misschien niet behoefte aan iemand als Cliteur, Brendel en verschillende mensen die het hier zo goed weten te zeggen. Naast kritiseren van ‘Mohammedanen’ is het misschien een goed idee de kritische/seculiere moslims te steunen.
  Hoe zou zoiets in werking gezet kunnen worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Waarom zou de islam zich niet kunnen hervormen en waar om is dat vloeken in de rechtse kerk?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Cliteur slaat de plank helemaal mis met zijn uitleg, dat deze heilige woede van Pinehas als terrorisme kan worden gezien.
  En nog gekker, dat met dit voorval terrorisme van uit het Jodendom gelegitimeerd zou kunnen worden.
  Het gaat hier om het overtreden van de Tora, die Israel net had ontvangen en waaraan men zich had verbonden.
  De overtreding is het omwisselen van de Ene ware God, Die Zich zo duidelijk aan Israel had bewezen in de verlossing uit de slavernij van Egypte.
  En dan ook nog via hoererij;Nehama Leibowitz legt dat goed uit in haar commentaar "studies in Bamidbar (Numeri)".
  Een deel van de Israelieten liet zich verleiden door de vrouwen van Moab, die afgoden dienden.
  Net als tegenwoordig vele foute christenen en ook Joden de mening huldigen , dat de koranafgod Allah dezelfde is als de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
  Pure Godslastering en afgoderij.
  Velen laten dat politiek correct lopen en zo verislamiseert ons land.
  Pinehas doorziet de ontheiliging en de afschuwelijke consequeties: heel Israel zal zo te gronde gaan in een multiculti afgoderij samenleving.
  En daarom neemt hij het recht in eigen hand, uit zodanig zuivere motieven, dat God dit zegent.
  En wel met "Mijn verbond van vrede" (Num. 25:12), volgens de uitleg in genoemd boek van N.Leibowitz: een innerlijke bescherming om niet opnieuw zo in woede te ontsteken.
  M.a.w.: in deze specifieke situatie was dit voor God aanvaardbaar/bruikbaar, immers, toen begreep men de ernst van de ramp, die gaande was.
  Maar juist dat "verbond van vrede" laat zien, dat dit niet gelegitimeerd werd om vaker te doen!
  Het is voor ieder weldenkend mens duidelijk, dat dit uitzonderlijk is en de Tora leert duidelijk, dat er rechters moeten zijn, die over zaken oordelen.
  Heel dwaas om deze uitzondering als regel en legitimatie voor wereldwijd Joods terrorisme te gaan neerzetten.
  De Bijbel roept daar nergens toe op, integendeel, de opdracht is Gods liefde te verkondigen en de genade in Yeshua ha Mashiach bewezen.
  De islam daarentegen legitimeert wel degelijk in de koran het veroveren van de wereld voor hun afgod in jihad, de praktijk is al 1400 jaar zichtbaar en dagelijks in de actualiteit.
  De Ene Ware God van Abraham, Isaak en Jacob laat mensen de eigen vrijheid, totdat God ieder mens voor die keus persoonlijk verantwoordelijk.
  houdt.
  Dat wordt in het leven van de levende Tora, Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) heel duidelijk.
  Hij is de enige weg tot God en je bent je leven lang vrij om die weg wel of niet te aanvaarden.
  De koranagod Allah dwingt, onderdrukt, haat en doodt mensen via het islamsysteem en legitmeert zo het terrorisme.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  www.tora-yeshua.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Cliteur slaat de plank helemaal mis met zijn uitleg, dat deze heilige woede van Pinehas als terrorisme kan worden gezien.
  En nog gekker, dat met dit voorval terrorisme van uit het Jodendom gelegitimeerd zou kunnen worden.
  Het gaat hier om het overtreden van de Tora, die Israel net had ontvangen en waaraan men zich had verbonden.
  De overtreding is het omwisselen van de Ene ware God, Die Zich zo duidelijk aan Israel had bewezen in de verlossing uit de slavernij van Egypte.
  Een deel van de Israelieten liet zich verleiden door de vrouwen van Moab, die afgoden dienden.
  Via deze hoererij kreeg Israel de afgoden mee, het was een verruilen van de Ene ware God voor afgoden!
  Net als tegenwoordig vele foute christenen en ook Joden de mening huldigen , dat de koranafgod Allah dezelfde is als de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
  Pure Godslastering en afgoderij.
  Velen laten dat politiek correct lopen en zo verislamiseert ons land.
  Pinehas doorziet de ontheiliging en de afschuwelijke consequenties: heel Israel zou zo te gronde gaan in een multiculti afgoderij samenleving.
  En daarom neemt hij het recht in eigen hand, uit zodanig zuivere motieven, dat God dit zegent.
  In Num. 25:12 lezen we dat God deze daad gebruikt om de ernst van de zaak duidelijk te maken.
  De heilige verontwaardiging van Pinehas is terecht en God geeft hem het "verbond van vrede"
  Volgens de uitleg van Nehama Leibowitz in haar "studies in Bamidbar (Numeri), pg. 331 is dat een innerlijke bescherming voor Pinehas, om niet meer zo verhit te handelen.
  In dit geval terecht dus, maar nooit als regel.
  Het is voor ieder weldenkend mens duidelijk, dat dit uitzonderlijk is en de Tora leert duidelijk, dat er rechters moeten zijn, die over zaken oordelen.
  Heel dwaas , om deze uitzondering als regel en legitimatie voor wereldwijd Joods terrorisme te gaan neerzetten.
  De Bijbel roept daar nergens toe op, integendeel, de opdracht is Gods liefde te verkondigen en de genade in Yeshua ha Mashiach bewezen.
  De islam daarentegen legitimeert wel degelijk in de koran het veroveren van de wereld voor hun afgod in jihad, de praktijk is al 1400 jaar zichtbaar en dagelijks in de actualiteit.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr.pastor)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Cliteur slaat de plank helemaal mis met zijn uitleg, dat deze heilige woede van Pinehas als terrorisme kan worden gezien.
  En nog gekker, dat met dit voorval terrorisme van uit het Jodendom gelegitimeerd zou kunnen worden.
  Het gaat hier om het overtreden van de Tora, die Israel net had ontvangen en waaraan men zich had verbonden.
  De overtreding is het omwisselen van de Ene ware God, Die Zich zo duidelijk aan Israel had bewezen in de verlossing uit de slavernij van Egypte.
  Een deel van de Israelieten liet zich verleiden door de vrouwen van Moab, die afgoden dienden.
  Via deze hoererij kreeg Israel de afgoden mee, het was een verruilen van de Ene ware God voor afgoden!
  Net als tegenwoordig vele foute christenen en ook Joden de mening huldigen , dat de koranafgod Allah dezelfde is als de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
  Pure Godslastering en afgoderij.
  Velen laten dat politiek correct lopen en zo verislamiseert ons land.
  Pinehas doorziet de ontheiliging en de afschuwelijke consequenties: heel Israel zou zo te gronde gaan in een multiculti afgoderij samenleving.
  En daarom neemt hij het recht in eigen hand, uit zodanig zuivere motieven, dat God dit zegent.
  (zie vervolg)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In Num. 25:12 lezen we dat God deze daad gebruikt om de ernst van de zaak duidelijk te maken.
  De heilige verontwaardiging van Pinehas is terecht en God geeft hem het "verbond van vrede"
  Volgens de uitleg van Nehama Leibowitz in haar "studies in Bamidbar (Numeri), pg. 331 is dat een innerlijke bescherming voor Pinehas, om niet meer zo verhit te handelen.
  In dit geval terecht dus, maar nooit als regel.
  Het is voor ieder weldenkend mens duidelijk, dat dit uitzonderlijk is en de Tora leert duidelijk, dat er rechters moeten zijn, die over zaken oordelen.
  Heel dwaas , om deze uitzondering als regel en legitimatie voor wereldwijd Joods terrorisme te gaan neerzetten.
  De Bijbel roept daar nergens toe op, integendeel, de opdracht is Gods liefde te verkondigen en de genade in Yeshua ha Mashiach bewezen.
  De islam daarentegen legitimeert wel degelijk in de koran het veroveren van de wereld voor hun afgod in jihad, de praktijk is al 1400 jaar zichtbaar en dagelijks in de actualiteit.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr.pastor)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Ben Kok ..."Het is voor ieder weldenkend mens duidelijk, dat dit uitzonderlijk is en de Tora leert duidelijk, dat er rechters moeten zijn, die over zaken oordelen."...

  Er zijn weinig mensen die hetzelfde (weldenkend) denken zoals u denkt dat ze zouden moeten denken. .. Als u begrijpt wat ik bedoel.

  Verdedigers van de Tora en de Koran komen hier in hetzelfde schuitje te zitten, nl. de gelovigen behoren de rechters en de schriftgeleerden te raadplegen en niet hun eigen uitleg te geven.

  U lijkt in deze erg op een imam mijnheer Kok, het heilige boek wordt koste wat kost verdedigt en alle fouten liggen bij de mensen, geen verantwoordelijkheid voor het boek, of voor de schrijvers of voor god. De gelovige moet beter naar de pastoor luisteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Overigens is de door mij gebruikte term "generieke religiekritiek" enigszins misleidend.

  Vaak blijkt het generieke zich toe te spitsen op het christendom en - in mindere mate - ook steeds vaker de joodse religie. Hindoeïsme, shintoïsme.. et cetera, zouden onder de term generiek moeten vallen, maar deze religies verschijnen zelden op de radar van degenen die instemmen met Cliteur's werk.

  @Ad,

  Ben Kok noemt zich pastor, geen "pastoor". Hij zal je het verschil graag willen uitleggen.

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Bart Jan Spruyt neem ik als intellectueel niet serieus. Hij is een christen die meent dat we godsdienst nodig hebben voor de moraal. Sinds Spinoza een totaal achterhaalde gedachte. In een artikel in Trouw schreef hij samen met SGP-jongeren en Amanda Kluveld:

  “Wat hierbij ontbreekt is een erkenning van onze historische verbondenheid met en schatplichtigheid aan de christelijke cultuur voor wat betreft onze democratische rechtsstaat, onze civiele deugden en ons moreel kapitaal. (http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article3013179.ece/Seculiere_hufterigheid_.html?part=1) ”

  Uit dit citaat blijkt een totaal gebrek aan historisch besef. Alle moderne waarden als democratie, emancipatie van de vrouw, vrijheid van meningsuiting etc.. hebben we moeten bevechten op de kerk. En dat gevecht noemen we “Verlichting.”

  In zijn laatse column in Elsevier schrijft Spruyt (http://bartjanspruyt.blogspot.com/2010/12/in-debat-met-paul-cliteur.html):

  “Geïnspireerd door de Italiaanse humanist Lorenzo Valla begint Erasmus aan een grote opdracht: met behulp van diverse manuscripten wil hij de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament zo nauwkeurig mogelijk vaststellen. Hij wil dit omdat de juiste interpretatie van die tekst alleen kan worden vastgesteld door die in zijn oorspronkelijke context te lezen. Het lezen van die tekst in haar oorspronkelijke context schept afstand, en dus ruimte om die tekst met historische distantie te interpreteren.

  In het christendom is dus een renaissance mogelijk. Met een beroep op de oorspronkelijke betekenis van de heilige teksten kunnen latere afwijkingen worden gecorrigeerd.”

  Maar wat kopen we voor deze renaissance in het christendom? Helemaal niets. De humanistische tekstkritiek uit de Renaissance was ondergeschikt aan de theologie. Erasmus, een vroom christen (en fanatiek Jodenhater!) stelde echt niet de wonderen en gebeurtenissen in het Nieuwe Testament ter discussie. Interpretatie met historische distantie? Je reinste flauwekul.
  Serieuze tekst en bijbelkritiek kwam pas op gang met Theologisch-politiek traktaat (1670) van Spinoza. Dit betekende tevens het verval van de humanistische tekstkritiek van Erasmus en consorten.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ sagunto 28 december 2010 11:18

  Sinds mijn 14de heb ik niets meer met pastoors te maken gehad. Merkte later wel dat ze een o'tje lieten vallen, maar dat maakte voor mij geen verschil meer. Ook niet-katholieken bleken pastors en allerlei 'leken' ook al.

  Het lijkt me voor dit onderwerp allemaal van weinig belang.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De definitie van terreur is zaken afdwingen door middel van het inboezemen van angst. Eerst een paar mensen de strot af snijden, vervolgens de anderen daarop wijzen om vervolgens je zin te krijgen.

  Ik weet daarom niet of in de voornoemde passage in het oude testament er sprake is van terreur. Of het werkelijk terreur was moet blijken uit de gedragingen van de omstanders. Zijn deze er door beïnvloed, dan is het terreur. Het is echter ook heel goed mogelijk dat dit niet een op zich zelf staande gebeurtenis is geweest, dat er iets voorgevallen is dan niet duidelijk met deze zaak in verband staat. In het oude testament is er wel vaker sprake van een god der wrake. De boosaardige god die zijn zin wil hebben op straffe van de dood. Ik weet niet of we daar nu nog enig belang aan moeten toekennen, tenslotte is er sinds het jaar nul al de vergeving van de zonde.

  In het oude testament deed men niet zo moeilijk over hoererij. Als men het goed leest dan was het Abram (later zou hij Abraham heten) die zijn zuster Sarai (later zou zij Sara heten) uit het Egypteland trok met de grote kuddes die hij gekregen had omdat de koning van het Egypteland hen overladen had met cadeaus. 'Hij deed Abram goed om harentwil' Twee keer raden hoe dat tegenwoordig wordt opgevat. Alleen in dit geval kwamen de cadeautjes richting het uitverkoren volk. Het is anders als het voordeel de andere kant op werkt. Denk hierbij aan Sichem, waarbij een huwelijksschat van het uitverkoren volk richting de koning van Sichem gaat, dat zint ook niet iedereen. Het werd een slachting! Maar of dat terreur was weet ik niet, er was niemand om bang te maken. Iedereen was al afgeslacht!

  Ik weet niet in hoeverre de verhalen van angst en terreur voorbeelden zijn om na te volgen, of geschiedschrijving met als doel om de slechte voorbeelden op papier te zetten om van te leren.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @David,

  Korte aanvulling m.b.t. de anti-judaïstische passages in het werk van Erasmus (ik neem aan dat Hans Jansen, niet de arabist, als bron fungeert).

  Je noemt Spinoza terecht als contrast op het punt van de tekstkritische bestudering van Joodse en Bijbelse teksten. In een aantal opvattingen omtrent het starre rabbijnse wetticisme, vertoonde Spinoza echter opvallende overeenkomsten met Erasmus.

  Spinoza werd mede op grond van deze opvattingen door de Amsterdamse Joodse gemeenschap in de ban gedaan.

  In de jaren '20/'30 van de 20e eeuw deed de bekende prof. Hermann Cohen het nog eens dunnetjes over. Hij beschouwde Spinoza als een verrader en een jodenhater. Hij beschuldigde Spinoza zelfs met terugwerkende kracht van het mede-faciliteren van de antisemitische stukken die dagelijks in de kranten te lezen waren.

  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ben Kok,

  Dat Cliteur de plank helemaal mis slaat met zijn uitleg, dat deze heilige woede van Pinehas als terrorisme kan worden gezien, ben ik helemaal met u eens. Waar ik het niet met u eens ben is het volgende:

  "Dat de koranafgod Allah dezelfde is als de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
  Pure Godslastering en afgoderij"

  --------------------------------------------

  Hierin liegt u! Zo simpel is dat.
  "Allah" is een Arabisch woord voor het Nederlandse woord "God" en voor het France woord "Dieu" en voor het Hebreeuwse woord "Jahweh"
  Is God een andere god dan Dieu? De vraag klinkt al zo absurd, deze uitdrukking/uitspraak slaat dus nergens op, maar door lieden zoals u wordt de uitdrukking wel gebruikt om een kloof te slaan met Moslims, en hen te degraderen tot mensen die een andere 'God' aanbidden - waarbij uiteraard geïmpliceerd wordt dat de eigen God beter is.

  Want hoe komt het anders dat als men aan Arabisch sprekende Christenen vraagt wie zij aanbidden, dat ze als antwoord zullen zeggen: "Allah?"

  Hoe komt u erbij dat Allah (Arabisch voor God) niet de God is van Isaak en Jacob?

  Koran:
  "Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noë en de profeten na hem geopenbaard hebben. En Wij hebben geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob en de stammen, Jezus, Job, Jonas, Aäron, Solomon - en aan David gaven wij de Psalmen."


  "Zeg: "Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes en Jezus gegeven is en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven."


  "Aan jou (Mohammed) wordt slechts gezegd wat aan al de gezanten voor jouw tijd gezegd werd."

  "Eraan voorafgegaan is het boek van Mozes als voorbeeld en barmhartigheid. En dit is een boek dat in de Arabische taal een bevestiging geeft, om hen die onrecht plegen te waarschuwen en als goed nieuws voor hen die goed doen. Zij die zeggen: "Onze Heer is God" en die dan correct handelen hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn."


  Nu hoor ik u denken: Sprookjes boek. Maar daar gaat het niet om, ik ben niet bezig om u van mijn boek te overtuigen, wij als moslims GELOVEN in het boek, en de bovenstaande verzen STAAN in het boek.

  Er is maar één God, en het is de grootste onzin om te beweren dat moslims een andere God aanbidden.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Hierin liegt u! Zo simpel is dat.
  "Allah" is een Arabisch woord voor het Nederlandse woord "God" en voor het France woord "Dieu" en voor het Hebreeuwse woord "Jahweh"
  Is God een andere god dan Dieu? De vraag klinkt al zo absurd, deze uitdrukking/uitspraak slaat dus nergens op, maar door lieden zoals u wordt de uitdrukking wel gebruikt om een kloof te slaan met Moslims, en hen te degraderen tot mensen die een andere 'God' aanbidden - waarbij uiteraard geïmpliceerd wordt dat de eigen God beter is"

  Waarom gebruiken Nederlandse moslims dan het woord 'Allah' ipv God? Zo lijkt het net een bijnaam (als Shiva, Zeus etc.). Christenen die gekomen zijn uit het Midden-Oosten gebruiken gewoon het woord God ipv. 'Allah' in Nederland.

  Daarnaast is het volgens Orthodox Christendom (oosters en oriëntaals) zo dat de islam niet over dezelfde God kan spreken omdat jullie Jezus (de Zoon, het Woord) en de Heilige Geest niet erkennen als God. Hoe kan het dan ooit zo zijn dat jullie in dezelfde God geloven? Dan kan je wel zeggen dat het woord 'Allah' voor moslims gewoon God betekent, vanuit Christelijk perspectief is het echter niet zo dat het dezelfde God is/kan zijn.


  Overigens, vind ik het moorden van Abortusartsen zeker geen terrorisme, hoewel ik de moorden niet goed keur, zijn abortusartsen volgens de Christelijke ethiek zeker geen 'non-combatants' maar moordenaars.

  Daarnaast vind ik de notie dat de variabel Monotheïsme (dwz. het geloof in één God, niet het 'geloof' in geen god of het geloof in meerdere goden) verantwoordelijk is voor de mogelijkheid van terrorisme zeer zwak. Noem dan gewoon de religies die voor terrorisme zouden kunnen zorgen, en noem ze niet "het monotheïsme".

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @El_Houssain
  Jullie wijzen Jezus als enige zoon van God af. Er wordt zelfs een halszaak van gemaakt door het te graveren boven de ingang van de rotskoepel in Jerusalem.
  Verder lopen jullie elk jaar rondom een zwarte meteoriet.
  Dat hoeven wij niet te flinken van onze God. (Men heeft dit al geprobeerd met een gouden kalf onder anderen).
  Allah is één van de oude Arabische afgoden, door Mohammed verheven tot god.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Sagunto

  De precieze reden voor de veroordeling van Spinoza, daar is niets over bekend. Maar het is zonneklaar dat hij “ketterse” opvattingen huldigde.
  Wat kritiek op het rabbijnse wetticisme betreft het volgende. Erasmus beschouwde het jodendom als de grootse bedreiging van zijn zo fel beleden christelijk geloof, terwijl de atheïst Spinoza in essentie neutraal stond tegenover de gevestigde religies. Erasmus’ kritiek diende dus ter verdediging van het geloof terwijl Spinoza voor een wetenschappelijke benadering koos.

  De opvatting van Herman Cohen dat de Joodse Spinoza een Jodenhater was lijkt me tamelijke onzin. Uit welke bron blijkt dat? Erasmus daarentegen liet zich met name in zijn privé-correspondentie zeer hatelijk uit over Joden.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Nou, dat gaat weer lekker - "agreeing to disagree" gaat gelovigen nog steeds niet gemakkelijk af, zo blijkt. Vandaag las ik dat de arme onschuldige Germanen eerst door de Joodsche Socialisten verraden waren tijdens de grote oorlog, om vervolgens tijdens de catastrofale hyperinflatie door de Joodsche kapitalisten definitief in het verderf gestort te worden. 'Does the pope shit in the woods' om met Lebowski te spreken...
  Onder het kapitalisme exploiteert zoals bekend de mens zijn medemens, terwijl het socialisme belooft de rollen om te keren - dus dat zal ook wel onderdeel van Het Complot zijn. Mag men godshuizen met niet-weldenkende mensen d'r nog in in de brand steken? Het is of was te doen gebruikelijk onder gelovigen maar in democratische rechtstaten doet het de wenkbrauwen fronsen...

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Paul Cliteur heeft met zijn citaat alleen maar bewezen dat hij nagenoeg nooit in een kerk komt en geen flauw idee heeft hoe de Bijbel gelezen en uitgelegt wordt.

  Er zijn goede redenen waarom er bijna geen joodse of christelijke terroristen zijn maar wel een heleboel linkse en islamitische. Een van die goede redenen is de uitleg van de ideologie en de levenswandel van de voorgangers van die ideologie. Jezus en Mozes geven een heel ander voorbeeld aan hun volgelingen dan Mohammed en Ché Guevara. Dat probleem is voor de linkse en islamitische ideologien nagenoeg niet op te lossen. De fundamenten zijn rot, dus alles wat erop gebouwd wordt is ook rot!

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @David (15:02),

  Een aanvulling c.q. correctie op jouw eerste alinea verdient meer tijd dan ik momenteel kan vrijmaken, maar ik hoop hier later vanavond nog op terug te komen.

  Verder stelde je terecht vragen bij het beeld dat Hermann Cohen schetst van Spinoza. Ik ben dat met je eens, hoewel ik meen dat je het werk van Cohen niet zomaar als "tamelijke onzin" kunt afdoen.

  Vandaar dat ik je hier wat bronmateriaal geef waarom je hebt gevraagd. Ik geef je hier: een online te raadplegen artikel, over de reactie van Leo Strauss op de stelling van Cohen.

  Grt,
  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ El Houssain, 12:52: Het gaat er niet om, dat "Allah" gewoon Arabisch is voor God, en het daarom dus volgens u dezelfde God is. Als men de Koran met het Nieuwe Testament vergelijkt, dan moet het voor ieder weldenkend mens toch zo klaar als een klontje zijn, dat hierin 2 hele verschillende goden worden beschreven. Uit de Koran komt een heel ander godsbeeld naar boven dan uit het Nieuwe Testament. De god van de Koran heeft een totaal andere "persoonlijkheid" (afstandelijk, onbenaderbaar, despotisch, wreed, oproepend tot moord en doodslag) dan de god van het Nieuwe Testament zoals die ons door Jezus wordt beschreven (liefdevol, vergevend, vredelievend, "Vader" voor zijn "kinderen"). Kortom, het kan nooit om dezelfde god gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ow man, ik word zo moe van al die pogingen om het chrsitendom maar op 1 lijn te stellen met islam.

  Met als achterliggend idee natuurlijk, dat als we maar kunnen aantonen dat het christendom en islam min of meer hetzelfde zijn, er niets intrinsiek fout is aan islam.

  En dat is mooi want dan kunnen we het westerse principe van vrijheid van godsdienst gewoon blijven hanteren en hebben we niet een hele ideologie te bestrijden, maar slechts enkele uitwassen daarvan.

  Zo kun je tenminste rustig slapen :-)

  Maar helaas is het christendom niet op 1 lijn te stellen met islam.

  En het is werkelijk pathetisch dat Cliteur dat met de bovengenoemde passage wil aantonen.

  De bewuste passage is niet meer dan een verhaal over wat iemand gedaan heeft.

  Vergelijk dat eens met dit soort passages in de Koran:

  9:5. Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikun {unbelievers} wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat {the Islamic ritual prayers}), and give Zakat {alms}, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

  Kijk, op basis van dat bijbelverhaal zou iemand best op het idee kunnen komen dat God graag wil dat de gelovigen hoerenlopers gaan doorspiesen.

  Maar dat staat er niet!

  In het geval van het bovenstaande vers van het zwaard kan een moslim op het idee komen om ongelovigen te vermoorden.

  En dat is precies wat er staat!

  Desalniettemin willen de islamapologeten zich in hun haast om het chrsitendom en islam op 1 lijn te stellen, u doen geloven dat allemaal 1 pot nat is.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wanneer men alleen leest wat er in de Bijbel staat, maar absoluut niet verstaat wat men leest, zijn de rampen clompeet. Zo ook hier weer eens!

  De enkel goede God en zijn Zoon die aan het kruis genageld is voor de hele wereld, worden hier op één lijn gesteld met de afschuwelijke koran-afgod en zijn massamoordenaar en pedofiel mo.

  Hoe blind worden mensen toch met een ZELFDICHTGESCHROEID GEWETEN!

  Voor deze godslasteraars wacht de vuurpoel en dat voor eeuwig. Het zal er zo vol worden dat ze met de benen uit het raam hangen!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @David (update),

  Al in 1989 werd de mythe "Erasmus = jodenhater" verspreid door VU-theoloog Hans Jansen (nogmaals: niet de arabist).

  Exhibit A, het voornaamste en meest bekende bewijsstuk:

  Een vreselijke scheldpartij in een brief van Erasmus tegen de jood Johann Pfefferkorn die zich had bekeerd, en ik citeer:
  "Een volslagen gek, een onbeschaamde vlegel, die wij geen halve jood noemen, maar die door zijn daden laat zien, dat hij een superjood is. De duivel, de eeuwige vijand van de christelijke godsdienst, had zich geen beter instrument kunnen wensen dan een dergelijke engel van Satan, veranderd in een engel van het licht, die onder het voorwendsel dat hij de christelijke godsdienst verdedigt, het belangrijkste en beste van onze religie, namelijk de zichtbare eenheid, verwoest."

  Nu de context:
  Pfefferkorn werkte namens de inquisitie in Keulen mee aan de ketterjacht op afwijkende christenen. Specialiteit: joodse immigranten. Pfefferkorn had keizer Maximiliaan voorgesteld om alle Hebreeuwse boeken openbaar te verbranden. Reuchlin kwam op voor het recht van de joden om hun teksten te behouden, en Erasmus stemde daar als collega-humanist volledig mee in. Boekverbrandingen stonden immers haaks op het streven van de humanisten om de taalwetenschap te stimuleren.

  Pfefferkorn ging toen verder en beschuldigde de humanist Reuchlin van ketterij. Vandaar de extreme woedeaanval van Erasmus contra Pfefferkorn, die zich richtte tegen een antisemitische opruier die de joden meedogenloos vervolgde.

  In het verlengde hiervan ligt de mythe: "Erasmus liet zijn kompaan Reuchlin in de steek".

  Dat was een andere zaak met twee strijdpunten: Reuchlin's studie van de joodse kabbalistiek en poging tot integratie in het christendom, en diens toenadering tot Luther. Erasmus was fel gekant tegen beide tendenzen. Dat had niets te maken met het door Erasmus volledig onderschreven recht van joden op hun eigen boeken.

  Erasmus was een felle polemist en mensen die een ietwat softe "tolerante" kamergeleerde verwachten, komen dikwijls bedrogen uit. De bovenvermelde scheldpartij maakt van Erasmus echter nog geen antisemiet in de tegenwoordige betekenis van het woord. Hier is m.i. de term "anti-judaïst" beter op zijn plaats.
  Erasmus leverde felle kritiek op de joodse religie zoals hij ook felle kritiek leverde op de islam en de figuur van Mohammed (ook tegen het zere been van vele PC MC's die een pacifist verwachten). Hij maakte ernstig bezwaar tegen bepaalde joodse religieuze praktijken en rituelen, zoals hij dat eveneens deed t.a.v. ritueel vertoon in de katholieke kerk van zijn tijd.

  Grt,
  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @David (update, ditmaal in 2 delen),

  Al in 1989 werd de mythe "Erasmus = jodenhater" verspreid door VU-theoloog Hans Jansen (nogmaals: niet de arabist).

  Exhibit A, het voornaamste en meest bekende bewijsstuk:
  Een vreselijke scheldpartij in een brief van Erasmus tegen de jood Johann Pfefferkorn die zich had bekeerd, en ik citeer:
  "Een volslagen gek, een onbeschaamde vlegel, die wij geen halve jood noemen, maar die door zijn daden laat zien, dat hij een superjood is. De duivel, de eeuwige vijand van de christelijke godsdienst, had zich geen beter instrument kunnen wensen dan een dergelijke engel van Satan, veranderd in een engel van het licht, die onder het voorwendsel dat hij de christelijke godsdienst verdedigt, het belangrijkste en beste van onze religie, namelijk de zichtbare eenheid, verwoest."

  Nu de context:
  Pfefferkorn werkte namens de inquisitie in Keulen mee aan de ketterjacht op afwijkende christenen. Specialiteit: joodse immigranten. Pfefferkorn had keizer Maximiliaan voorgesteld om alle Hebreeuwse boeken openbaar te verbranden.
  Reuchlin kwam op voor het recht van de joden om hun teksten te behouden, en Erasmus stemde daar als collega-humanist volledig mee in. Boekverbrandingen stonden immers haaks op het streven van de humanisten om de taalwetenschap te stimuleren.

  Pfefferkorn ging toen verder en beschuldigde de humanist Reuchlin van ketterij. Vandaar de extreme woedeaanval van Erasmus contra Pfefferkorn, die zich richtte tegen een antisemitische opruier die de joden meedogenloos vervolgde.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @David (vervolg),

  In het verlengde hiervan ligt de mythe: "Erasmus liet zijn kompaan Reuchlin in de steek".

  Dat was een andere zaak met twee strijdpunten: Reuchlin's studie van de joodse kabbalistiek en poging dit te vermengen met het christendom, en diens toenadering tot Luther. Erasmus was fel gekant tegen beide tendenzen. Dat had niets te maken met het door Erasmus volledig onderschreven recht van joden op hun eigen boeken.

  Erasmus was een felle polemist en mensen die een ietwat softe "tolerante" kamergeleerde verwachten komen dikwijls bedrogen uit. De bovenvermelde scheldpartij maakt van Erasmus echter nog geen antisemiet in de tegenwoordige betekenis van het woord.

  Hier is m.i. de term "anti-judaïst" beter op zijn plaats. Erasmus leverde felle kritiek op de joodse religie zoals hij ook felle kritiek leverde op de islam en de figuur van Mohammed (ook tegen het zere been van vele PC MC's die een pacifist verwachten). Hij maakte ernstig bezwaar tegen bepaalde joodse religieuze praktijken en rituelen, zoals hij dat eveneens deed t.a.v. ritueel vertoon in de katholieke kerk van zijn tijd.

  Grt,
  Sag.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @ El Houssain,

  Dat Allah het arabische woord voor God, letterlijk 'de God' is, is waar. Maar dat wil echter niet zeggen dat mohammedanen dezelfde god aanbidden als de christenen. God, die de christenen aanbidden, is liefde. Liefde is onislamitisch. De god van de mohammedanen, Allah, is wreed, bloeddorstig, gewelddadig en onrechtvaardig. Allah lijkt meer op de duivel dan op God, de enige God (in drie personen) van de christenen. Allah aanbidden staat mijns inziens zelfs gelijk met het aanbidden van de duivel. Mohammedanen mogen dan wel geloven God te aanbidden, maar zij aanbidden een boze geest.

  Ik maak overigens onderscheid tussen de sprekers van het arabisch die christelijk zijn en God Allah noemen en de mohammedaanse god genaamd Allah. Alleen de mohammedaanse Allah is diabolisch.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Volgens de moslims is de koran een vervolg op de bijbel. Ten eerste is de koran een slecht overgeschreven bijbel. Ten tweede houden ze geen verband met elkaar. Ten derde hebben de koranschrijvers de bijbel ernstig vervormd. Ten vierde vereert de koran een moordlustige pedofiel. Ten vijfde komt de naam Allah niet voor in mijn bijbels. Ten zesde vind ik Allah de personificatie van Satan de Duivel.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. erdebe,

  U merkt op dat Cliteur een passage uit zijn context heeft gerukt. Dat klopt, dat is een terechte opmerking, dat onderschrijf ik.

  Maar kunt u mij vertellen waarom het in geval van de koran u precies hetzelfde doet als Cliteur?
  namelijk een koranvers uit zijn verband lezen, precies zoals bedrieger Hans Jansen u voorgekouwd heeft?

  U kunt toch zien dat wanneer 9:5 geisoleerd is, nogal uit het niets opduikt? Geen mens zal accepteren dat hij plotsklaps op andere mensen in moet hakken, zoals islam en moslimhaters willen suggereren.

  Heel soera 9 staat in het teken van een oorlog die destijds aan de gang was.

  De reden van die confrontatie begon hiermee beste erdebe:

  "Wilt gij een volk niet bestrijden dat zijn eden heeft gebroken en plannen smeedde om de boodschapper te verdrijven en dat het eerste was om tegen u te beginnen?"

  ---------------------

  In de heilige maanden wordt er niet gevochten, dus volgde vers 5 dat begint met : "wanneer de heilige maanden voorbij zijn doodt dan de afgodendienaren enz..."

  ---------------------

  Uiteraard niet in het wilde weg tegen iedereen vechten, zoals de boeven onder de 'islamkenners' ons willen doen geloven:

  "Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen"

  -------------------

  Die moet je dus ten alle tijden met rust laten, daarom begint soera 9 ook met:

  "Dit is een verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover DEGENEN der afgodendienaren (Dus niet Tegenover ALLE afgodendienaren) MET WIE gij een verdrag hebt gesloten"

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Dat wil zeggen: Een ontheffing van een verdrag betekent oorlog! Maar zoals verschillende verzen duidelijk maken, tegen DEGENEN waarmee een verdrag WAS gesloten, die vervolgens HUN EDEN hebben GEBROKEN en PLANNEN TEGEN de profeet SMEEDDEN. Tegen hen was de oorlog verklaart zoals in 9:5. Dus absoluut niet tegen ALLE ongelovigen. Dat zijn de gore leugens van Jansen en soortgelijken.

  Die 9:5 waar u en voor u Hans Jansen steeds op parasiteren is niet uit het niets komen aanwaaien. Daar hoort een heuse verhaal bij, dat nooit erbij wordt vermeld, precies de werkwijze van Alqaida, die noemen ook altijd maar een kleine gedeelte van een vers, ze moeten immers hun werk ergens op laten lijken. Om die reden sympatiseren alleen de dommen met Alqaida.

  Uit de bovenstaande verzen kan ik niet opmaken dat ik wapentuig moet opzoeken om ongelovigen ermee te vermoorden! U wel? Als het antwoord ja is, dan bent u een analfabeet!

  Stel u leest een kinderboek, dan pikt u toch ook niet slechts een paar zinnetjes er tussenuit? Dan begrijpt u er ook niets meer van, en zult u, ook in het kinderboek gegarandeerd een enge verhaal zien!

  Wees eerlijk tegenover uzelf en kom niet met halve waarheden aanzetten. Mij kunt u sowieso niets wijs maken, want ik ken de koran uit mijn hoofd, en dat zijn er ruim 6000 verzen!

  Voor de duidelijkheid, ik probeer hier niemand van de ECHTHEID van de koran te overtuigen, dat moet u zelf weten, daar gaat het niet om, maar mensen kunnen het niet laten Hans jansen na te praten en doen boude uitspraken over zaken waar ze geen notie van hebben, namelijk over de INHOUD van de koran. Ja, dan kan ik ook niet laten daar op te reageren en te zeggen : Nee, dat staat er niet, dat is wat u wordt voorgespiegeld door volksmenners en bangmakers die het niet kunnen laten u schrik aan te jagen en angst in te boezemen.

  Dit, omdat ik vaak de opmerking krijg in de trant van: "Mij kun je niet overtuigen" Nee, dat ben ik ook niet van plan, het is een kwestie van lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Vreemd dat zowel Paul Cliteur als Carel Brendel niet de moeite hebben genomen om uit te vinden hoe er binnen het Jodendom tegen het verhaal van Pinchas wordt aangekeken. Als aanvulling op Ben Kok wil ik wijzen op dit informatieve artikel:

  Pinchas: Lover of Peace or Fanatic?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @ Ben Kok
  Iedereen die kwaad wil kan zich baseren op oude teksten. Joodse extremisten (waaronder Rabijnen)doen dat ook, praten zelfs het doden van babies goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. @ Sagunto

  De gevestigde orde heeft belang bij het in stand houden van de mythe dat Erasmus een voorbeeld is voor ons allen. Feit is dat hij geen originele ideeën had waar we nu nog wat aan hebben. Hij was gewoon een ordinaire christen en een Jodenhater bovendien. Niet alleen Hans Jansen constateert dat maar ook de historicus Jonathan Israel in zijn boek “De Joden in Europa” waaruit ik citeer.

  Uit: De Joden in Euopa 1550 – 1750/Jonathan I. Israel (vert. van European Jewry in the age of mercantilism, 1550-1750. – 3rd. rev. ed. – London; Littman Library of Jewish Civilisation, 1998), Franeker: Van Wijnen, 2003,

  blz. 24:

  “Maar de absolute exponent van het christelijk-humanistisch anti-semitisme was Erasmus zelf. Erasmus kan zelfs worden beschouwd als een voorloper van zowel Luther als het pausdom in het formuleren van het nieuwe, meer ideologisch getinte antisemitisme van de 16de eeuw. In zijn brieven aan Wolfgang Capito, een hervormer met hebraïsche neigingen, drukte Erasmus zijn afkeuring uit over het nieuwe hebraïsme. Hij vreesde dat, wat de bedoelingen van haar beoefenaren ook waren, het christelijke hebraïsme op de een of andere manier tot een joods revival zou leiden. Hij voelde aan zijn theewater dat bestudering van talmoed, kabbala en rabbijnse boeken, of zelfs een te grote belangstelling voor het oude testament, de christelijke geleerde alleen maar zou afleiden van Christus, niet hem nader tot Hem brengen. Hoe groot zijn afkeer ook was van middeleeuwse scholastici. Erasmus voelde zich in deze kwestie toch meer met hen verwant dan met zijn hebraïsche collega’s. Hij zag joodse geleerdheid en joodse verklaringen als gevaarlijker voor de christelijke waarheid dan welk middeleeuws obscurantisme dan ook. ‘Niets is nadeliger en niets is schadelijker voor Christus’, schreef hij, ‘dan deze pest’. Het is waar dat Erasmus’ onvermoeibare strijd tegen ‘judaïsme’, niet zozeer gericht was tegen de joden en het judaïsme zelf, als wel tegen alles wat hem in de eigentijdse christelijke vroomheid vals en schadelijk voorkwam. Niettemin was voor Erasmus ‘judaïsme’ het symbool van alles wat hij in de godsvrucht van zijn tijd verwerpelijk achtte. Hij was de exponent van een nauwgezet, abstract antisemitisme, waarin het ware christendom en judaïsme twee lijnrecht tegenover elkaar staande principes vertegenwoordigden. Voor Erasmus is judaïsme niet zozeer een echt geloof, maar het ‘vlees’, de macht van de wet, de arglistige overheersing van de rite. Uit diep gevoelde overtuiging weigerde Erasmus de kant van Reuchlin te kiezen tegenover de veelheid van inquisiteurs, monastieke obscurantisten en gewetenloze bekeerlingen die tegenover hem stonden in de bittere strijd over Hebreeuwse boeken die in Duitsland in de jaren 1518-1519 woedde. Erasmus geloofde niet, dat de studie van het Hebreeuwse en de na-bijbelse joodse literatuur vanuit christelijk gezichtspunt wenselijk was.”

  BeantwoordenVerwijderen
 47. @ Sagunto vervolg citaten:

  Blz. 27:

  “De joodse politiek van Paulus IV had twee specifieke doelen: het versnellen van het joodse bekeringsproces, door het uitoefenen van steeds zwaardere druk op de joden, en, zeker niet minder belangrijk, het zoveel mogelijk afschermen van de katholieke wereld van joodse invloeden. Ten diepste stoelde het anti-judaïsme van de contra-reformatie op de overweging, onderschreven door Erasmus, dat joodse wetenschappelijke kennis geen waardevol aanhangsel was van het christelijk geloof, of een aanvulling op de overige wetenschap, maar een levende kracht die in staat was geesten ‘af te brengen’, zoals het werd geformuleerd, van Christus, en in het bijzonder de gedoopte marranen van hun trouw aan de kerk."

  Blz. 46:

  “Was Erasmus er al bezorgd over dat het onderzoek van de Hebreeuwse literatuur de bewuste eenheid van denken zou kunnen ondermijnen, geen enkele hebraïst heeft er ooit aan getwijfeld dat joodse interpretaties fundamenteel verdorven waren en een verkeerde opvatting weergaven.”

  Blz. 61:

  “ Waar Erasmus doordrenkt was met het christendom en Christus beschouwde als het centrum van zijn wereld, is bij Lipsius de trouw aan het christelijk geloof gereduceerd tot incidentele lippendienst.”

  Blz. 71:

  “Het geschrift van Grotius was op bepaalde punten liberaal, op andere reactionair. In zijn openingswoorden citeerde hij de uitspraak van Erasmus, dat niets verder afstond van het christendom dan het judaïsme.”

  Blz. 288:

  “Tijdens de 15de en tot in de jaren zeventig van de 16e eeuw was de grote trend in het Europese leven er een geweest van uitsluiting en uitzetting van het judaïsme en de joden. De standpunten betreffende joden van Erasmus, Luther en de contra-reformatie van het pausdom verschilden onderling wel, maar ten diepste waren ze allemaal negatief.”

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Cliteur: 'YHW vond het ten tijde van Mozes goed'; en 'Allah vindt het - heden ten dagen - goed dat moslims terroriseren in 'jihad'.

  Dat 'jihad' VERPLICHT is voor iedere moslims in Koran als 'verdedigingsoorlog' - laat Cliteur achterwege.

  Christenen leren: 'keer de andere wang toe naar uw vijand', leren zeker geen 'jihad' te voeren.

  Wat Cliteur schrijft is bovendien overbodig want 'heidens' of niet religies voerden duizenden jaren oorlog uit seculiere politieke machtwellust, vergaren van rijkdom, en/of om theologische redenen.

  Nu predikt de Paus slechts Vrede, kan geen oorlog meer voeren, terwijl mullah's en imams om 'jihad' schreeuwen - hand op Koran:

  "I have sown TERROR in their (Joden en christenen) hearts. 'You (moslims) have more reason to HATE them then they (Joden) to hate you'

  'KILL them (Joden) wherever you find them'. 'Christenen zullen vernietigd worden'.
  'Zij zijn leugenaars, huichelaars, niet te vertrouwen'. 'Maak geen vrienden met christenen en Joden'. 'Joden zijn apen en zwijnen'. 'Jullie (moslims) zijn ERFGENAMEN van hun landen, huizen; en maakten hen tot slaven, vermoordden hen'; 'Allah heeft de Joden de woestijn in gedreven zij dachten zich te kunnen verdedigen maar Allah heeft hen gevonden en jullie geholpen hen te onderwerpen in land waar jullie eerder niet waren'...

  'hadiths' spuien Jodenhaat die alle spuigaten uitloopt w.o. die van 'de profeet' als moordenaar van Joodse mannen en vrouwen.

  Moslims en/of hun regeringen vervolgen t/m vermoorden christenen in verschillende Islamitische landen. In Afghanistan en S.A. zijn christenen volledig 'haram'; en worden nog steeds (nu in Pakistan) ter dood veroordeeld voor 'blasfemie van Koran'.

  Koran is een enorme en gewelddadige theologische misdaad voor christenen en Joden, die hebben geen recht op bestaan in Koran - met als gevolg 'JIHAD' tegen hen door moslims.

  Moslim hebben Cliteur niet nodig, die zeggen dat gelijk aan hun kant staat met Koran 'de verbetering op alle religies', met Mohammed als 'laatste profeet', met 'Abraham die als eerste moslim naar Mekka ging'; en 'Jezus profeet van Islam'.

  Enfin: vandaag is in Zweden opnieuw een aanslag verijdeld, deze keer op het kantoor waar de cartoonist werkte (!) met de bedoeling 'zoveel mogelijk mensen te vermoorden'.

  Zonder twijfel geinspireerd door de 'vredelievende Koran'.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Beste klant,
  Wat zijn uw financiële behoeften?
  Wij bieden grote en kleine franchise-investeringsleningen en persoonlijke leningen enz. Van 2.000 tot 250.000 euro of meer. Geen boetes voor vervroegde of te late aflossing. Krijg direct een korte en lange termijn lening om uw eigen bedrijf op te zetten en te genieten van de voordelen van uw eigen baas zijn.

  Hieronder staan enkele zakelijke ideeën met een lage investering en een hoge winst Supermarkt, fastfoodrestaurant en kledingwinkel etc.

  met een betaalbare rente van 2%
  Flexibel aflossen 1 tot 15 jaar looptijd
  Neem contact met ons op via e-mail: franchisecapitalcorps@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen