Nicolai Sennels open brief aan David Cameron over Turkije

Geachte Heer/Mevrouw,


Nicolai Sennels (psycholoog en schrijver van het boek: Among Criminal Muslims) schreef onlangs een open brief aan David Cameron over Turkey. Volg link:http://europenews.dk/en/node/34116


Om de brief ook onder de aandacht te brengen bij Turkse lezers, heeft hij de brief laten vertalen naar het Turks.

Zijn wens is dat deze vertaalde* brief ook in Nederland is te lezen op een blog. Zou u deze vertaalde brief daarom willen plaatsen?


Met vriendelijke groet,


M. van Eijkeren


Hier de vertaalde brief:


Say n Başbakan David Cameron,


Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istediğinizi söylüyorsunuz. Ama ben sizin


müslümanlarla karş laşt ğ n z problemleri bütün Avrupaya yüklemek istediğinize


inan yorum. Ama bu benim özel düşüncem – şunlar kesin hakikâtlar:


Türkiyede yaşayan türklerin 99,8%’i müslümand r (CIA World Factbook).


Lütfen kuran’ okuyun ve bunun anlam n kavray n: O yolsuz kitap insanlar yasad ş

hareketlere zorluyor (örnekler)! 11. eylül 2001’den (hat rl yormusunuz…?) 28. temmuz

2010’a kadar kuran’dan ve hadis kitaplar nda tan mlanan müslüman peygamberinin insanl k


d ş örneğin’den (The Religion of Peace) kaynaklanm ş 15373 onayl cinayet edilmiştir.

Avrupa’n n s n rlar n böyle bir ideolojinin 77 milyon taraftarlar na açmam z n gerektigine

sahidenmi inan yorsunz?


Danimarkada yaşayan türklerin cürüm indeksi 184 (onlar n suç işleme s kl ğ vasati


danimarkal n n nerede ise iki misli olduğu anlam na gelir) (Kulturkløften.dk)


K tam zda bu şekil şeylerin daha çoğuna ihtiyac m z olduğuna sahidenmi inan yorsunuz?


Tükiyede yaşayan kad nlar n dört’te üçü’nün en az ayda bir kere bedensel veya ruhsal şiddet


yaşad ğ n biliyormusunuz (IslamInfo.dk)?


Kad nlara karş böyle bir görüşün bizim toplumlar m z n içinde kök salmas n m

istiyorsunuz?


Türk vatandaşlar n n 70%i’nin hiç kitap okumad ğ n biliyormuydunuz? Konda genel


fikir araşt rmas APA’e göre bunu gösteriyor. Araşt rma merkezinin anketine 6482 kişi


kat lm ş. Sonuçta Türkiyede mili ve dinsel ayr m n ve tecritin güçlü oduğu belirlenmiş.


Araşt rma sonuçlar na göre Avrupada çok say da türklerin yaşad ğ na rağmen, türk


vatandaşlar n n 90%’ hiç başka ülkeleri gezmiyor. Cevap veren kişilerin 73%’ü yabanc ar n


türkiyede toprak sahibi olmas na karş ve coğumlukla komşu ülkeleirin türk toprağ n n


bütünlüğü için tehlikeli olduğuna inan yor.


Araşt rmac lar kad nlar n türk toplam ndaki rolü iğle ilgili ilginc gerçekler bulmuştur. Cevap


verenlerin 70%’ine göre bir kad n sadece kocas n n izni iğle çal şabilidiğni doğru göruyor.


57%’si kad nlar n d şar da başörtüsüz görünmesi kabül edilemez bir durum olduğunu

söylüyor. (APA)


Bu şekil düşüncelerin Avrupada yeri olduğuna’m inan yorsunuz?


Genelde avrupal lar Türkiyenin üyeliğine karş , bu fikrin yoğunlugu değişik olsa bile.


Eurobarometer eylül-ekim 2006 anketi [77] EU-27 vatandaşlar n n 59%’unun Türkiyenin


Avrupa Birliğine girmesine karş olduğunu gösteriyor. Sadece 28%’i bunu istiyor.

(Wikipedia)


Temsili demokrasi’nin anlam n biliyormusunuz?


Danimarkada Türkler Somalililerden, Iranl lardan ve Irakl lardan (yani çoğumlukla


harb görmüş, ruhlar y pranm ş muhacirlerden) daha yolsuzdur. Bu rapor Danimarka


istatistiğinden al nm şt r ve ekomomik ve eğitim durumuna bağl d r. Biz avrupal lar


oylar m zla seçtiğimiz ve ülkelerimize iyi bakmalar na inanm ş olduğumuz politikac lar n

yolsuz yabanc lar ülkemize davet etmelerinden çok b kt k!


Türkiyede evliliklerin 25-30%’u akraba evliliğidir. (Jyllands-Posten) Demekki, Türklerin 25-


30%’u ayn soydan çiftleşmenin sonucu. Eminim, kuzenler aras nda ciftleşmenin bedensel


ve ruhsal engellerin ortaya ç kmamas n iki misline ç kard ğ n biliyorsunuzdur, ve bat l


toplamlar n engelli yabanc lar n ç kard ğ ekonomik problemler alt nda zorluk çektiğinide

biliyorsunuzdur. (BT)


Bedensel engellerin iki misline ç kmas yan nda, kuzenler aras nda evlilikten doğan


çocuklar n zekâlar n da aksi şekilde etkiliyor – bunu okullar m z ve derneklerimiz fark


etmiştir. Ayn soydan çiftleşmenin kavrama performans na etkisini araşt ran çal şmalar


birinci derece kuzenler aras nda evlilikten doğan çocuklar n zekâ katsay lar akraba olmayan


anne baban n çocuklar ndan düşük olduğunu gösteriyor. …akraba olmayan anne baban n


çocuklar dördüncü ve alt nc s n flarda yap lan zekâ ve başar testlerinde birinci derece


kuzenler aras nda ciftleşmeden doğan cocuklardan daha iyi sonuçlar gösteriyorlar. En

kötü sonuçlar duble-kuzen olan, yani hem anne hem baba taraf ndan akraba olan çiftlerin


çocuklar ald lar. Ayn soydan ciftleşmeden kaynaklanan fonksiyon kayb bu araşt rmada

belli olur ve sosyoekonomik durumla ilgisi yoktur. (Nature).


Bunun şu anda Avrupada yaşayan tüklerin niye yeterli şekilde bizim yüksek teknoloji


bilim toplamlar m za kaynaşamad klar n k smen aç klad ğ n düşünüyormusunuz?


Türkiyenin birçok bölgelerinde anne babalar n 13%’ünün ve öğrencilerin 9,9%’unun


gurur cinayetine tan k olduklar n biliyormuydunuz? Araşt rma’n n bir başka sonucu anne


babalar n 26,2%’sinin ve öğrencilerin 25,9 %’unun bu cinayetleri doğru bulduklar d r.

Lütfen bana söyleyin: silahs z ve korumas z bir akraban n öldürülmesi nas l gurur verebilir?


Türklerin çoğunun seçtiği başbakan – Erdogan – Türkiyede suç oluşturan ilsamc sloganlar


yayd ğ için hapis yatm s bir kişi (Muslim Lawyers). Erdoğan k zlar n türk üniversitelerinde


geçerli olan başörtüsü yasağ ndan kaç nmak için yurt d ş gönderdi (Turkish Weekly News).


Böyle bir lider seçen bir halk n bizim refah toplamlar m za serbest girişleri olmas n m


istiyorsunuz?


Sana birşey söyleyeyim David: Türkiyeyi Avrupaya ald rmas n asla başaram yacaks n! Asla.


Nicolai Sennels


Piskolog, “Yolsuz müslümanlar aras nda – bir piskoloğun Kopenhag belediyesinde edindiği

tecrübe” adl kitabin yazar


[* Hoeiboei kan niet instaan voor de juistheid van de Turkse vertaling. red. HB]

4 opmerkingen:

 1. Tja... De brief in het Engels is tamelijk beroerd gesteld. Verder vraag ik mij af hoeveel personen hier langs komen die (1) het Turks machtig zijn (en daarnaast geen Engels of NL kunnen lezen) en (2) voor wie die brief nieuwe gezichtspunten bevat. Het lijkt me meer iets voor een website van de PvdA qua doelgroep. Maar ja, die zal zoiets niet gauw plaatsen vrees ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vermoed dat de brief er beter uitkomt als het toetsenbord op Turks wordt ingesteld, er is tenminste een letterteken (de i zonder puntje) dat systematisch is weggevallen. Door spellingscontrole Turks halen op Word en dan herplaatsen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Misschien is het een aardig idee om dezelfde brief van Sennels eens in het Nederlands vertaald of gewoon in het Engels te plaatsen. We hebben in dit land natuurlijk niet enkel Turken die slechts hun moedertaal beheersen.

  Tot die tijd doen we het maar even met een ander engelstalig duidelijk briefje van hem aan de engelse premier Cameron.
  http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/07/nicolai-sennels-open-letter-to-david.html

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "de strategie om mensen naar andere landen te sturen en ze daar grote hoeveelheden kinderen te laten baren, is altijd al de gemakkelijkste en veiligste methode geweest om je een gebied toe te eigenen, een land te overheersen en een ander volk te vervangen of te onderdrukken."

  Het lijkt mij vooral daarom ook zo effectief, doordat het de moeilijkste manier van bestrijden is. Zo zie je, dat Hamas ook kinderen als schild gebruikt. Het is de haat die de onschuld misbruikt.

  BeantwoordenVerwijderen