De expansie van de islam en de toekomst van Nederland

Arabist_jansen

De islam heeft een andere opvatting over expansie dan de gebruikelijke. Niet alleen bekeringen en toetredingen, maar ook veroveringen en uitbreidingen van het gezag van de islam over de openbare ruimte gelden als expansie, ook wanneer dit gebeurt zonder dat er daarbij gelovigen gewonnen worden. Zelfs het publiekelijk kunnen uitvoeren van de door de islam voorgeschreven collectieve gebeden zoals dat van vandaag, aan het einde van het Slachtfeest, dat geldt in de beleving van de moslimse religieuze leiders (en een deel van hun aanhang) als een grote overwinning van de moslims op de rest van de wereld. In Nederlandse ogen is het zelfde feit onbetekenend, soms zelfs onbekend. Wij zien zoiets als niet veel meer dan een consequentie van de hier geldende vrijheid van godsdienst.

De belevingswereld van de islam en die van het Westen sluiten wat zulke dingen aangaat slecht op elkaar aan. Zaken die wij niet eens opmerken, of als noodzakelijk deel van de vrijheid van godsdienst beschouwen, gelden in de beleving van moslims als een belangrijke islamitische triomf. Enkele mooie voorbeelden hiervan zijn de overstap van Albert Heijn naar het aanbieden van halal-vlees, die meen ik alweer voorbij is, of de veralgemenisering van de hoofddoek, de opening van islamitische gebedsruimten in scholen en andere openbare gebouwen, of het toestaan van het tijdens examens dragen van een boerka door een examinandus of examinanda, vanwege de boerka kun je dat even niet zien.

Ook de halal-hypotheek zou, indien mogelijk, natuurlijk een triomf zijn, maar voorlopig neem ik de vrijheid om een halal-hypotheek als even wonderbaar te beschouwen als de zwangerschap van een maagd. Wat moslims denken als wij sharia-rechtbanken gaan toestaan of erkennen, daar zal ik het vanavond maar niet over hebben. Wanneer die shariarechtbanken er komen, zal het islamitisch feestgedruis alras in overlast ontaarden.

Hoe het ook zij, in onze ogen kan er alleen sprake zijn van de expansie van een godsdienst wanneer er nieuwe gelovigen toetreden. De theorie van de islam denkt daar anders over. Wat de theorie van de islam aangaat, is het even zo goed voldoende als de inwoners van door de islam veroverde of in beslag genomen gebieden de superioriteit van de islam erkennen. Ze mogen tegelijkertijd wel vasthouden aan hun eigen, ‘inferieure’ godsdiensten zoals het Jodendom en het christendom. Aansluiting en toetreding tot de islam komt dan misschien later wel eens, maar alleen de erkenning van de islam als superieur systeem is voorlopig goed genoeg.
Psychologisch is het een zware last om te moeten erkennen dat een godsdienst die niet de jouwe is, superieur is. Die last is maar al te makkelijk af te schudden: door toe te treden tot die superieure godsdienst, en moslim te worden. Uiteraard gaat dat uiteindelijk dan ook gebeuren, heeft de geschiedenis geleerd. Wie eenmaal de superioriteit heeft erkend van een religie die de zijne niet is, zal op de lange duur toetreden. Dat is hij aan zichzelf en aan zijn zelfrespect verplicht.

Die islamitische kijk op expansie is dus niet helemaal onzin. Sterker nog, hij getuigt van inzicht en geduld. Je kunt je alleen aansluiten bij een beweging waarvan je al iemand kent. Wanneer zo iemand politiek of anderszins de baas is, en recht op respect heeft, gaat het toetreden natuurlijk sneller en makkelijker. Als iemand die jij respecteert je vraagt om een keer mee te gaan bidden, zal je niet snel zeggen ‘Hou jij je vieze praatjes voor je’. Er is de moslims derhalve in de geschiedenis altijd veel aan gelegen geweest de baas te zijn, en op zijn minst duchtig gerespecteerd te worden.

Hoe word je de baas? Door de anderen jou te laten gehoorzamen, en door de anderen zich aan jouw regels te gaan laten houden. Je wordt de baas als de anderen jou steeds maar weer moeten komen vragen hoe de regels luiden. Daarom willen de beroepsmoslims ook niet dat wij zelf opzoeken wat de sharia of de koran voorschrijven, wij moeten het hun komen vragen. Als we het zelf in hun boeken gaan opzoeken, doen we het altijd fout, want we kennen niet genoeg Arabisch, we lezen de teksten niet in de juiste context, of wat voor excuus ook. Het zal u wel bekend in de oren klinken. Je wordt de baas door anderen zich aan de regels van de islam te laten onderwerpen. Het aan iedereen opleggen van de regels van de islamitische wetten maakt de islam automatisch de baas.

Dat afdwingen van het gehoorzamen van de islamitische wet kan natuurlijk bereikt worden door simpelweg oorlogshandelingen, door bezetting, door Jihad, maar in vredestijd ook heel goed door terreur en het inboezemen van angst. De Koran roept vrijmoedig op tot het toepassen van deze twee effectieve methoden: open oorlog of, in vredestijd, verhuld terrorisme. Maar het is natuurlijk niet alleen de Koran, haast ik mij hier aan toe te voegen. Het hele systeem is doordrenkt van deze mentaliteit, die dan natuurlijk ook in de Koran de kop opsteekt.

Door de impliciete dreiging met sluipmoord waaronder Nederland leeft sinds de sluipmoord op Theo van Gogh in 2004 is er de laatste jaren in dit koninkrijk geleidelijk aan een einde gekomen aan de vrijheid van meningsuiting. Naast de beroepsmoslims zijn het de uitgevers en de theaterdirecteuren zelf die hieraan schuldig zijn. Zij hoeden zich er wel voor ook maar iets aan het publiek voor te zetten dat ook maar één moslim boos zou kunnen maken. Tegelijkertijd kijken ze wel uit dat kenbaar te maken. Voor je het weet zijn het immers weer de radicale verlichtingsfundamentalisten als Ayaan die je het leven zuur komen maken en worden er kamervragen over je laffe gedrag gesteld door een bepaalde politieke partij.

Omdat uitgevers en theaterdirecteuren zelf natuurlijk niet weten wat moslims wel en niet boos maakt, gaan ze vrijwillig en zonder het zelf te merken hierin steeds verder en verder. Het einde is een soort DDR, of eigenlijk NMR, Nederlandse Moslimrepubliek. Alles wat mogelijk in strijd zou kunnen zijn met de regelgeving van de islamitische sharia, wordt door theaterdirecteuren, uitgevers en schooldirecteuren uit voorzorgzucht veiligheidshalve vrijwillig nagelaten. Je weet immers maar nooit.

De duidelijkste oproep tot het uitoefenen van terreur is Koran 8:60, terwijl het aantal klinkklare verzen dat wordt opgevat als oproep tot Jihad eigenlijk niet te tellen is. Op internet circuleert een lijst van 146 war passages die in de Koran zijn te vinden, maar mijn favoriet, 9:30, is daar nog niet eens bij. Het befaamde vers 9:30 stelt aan het einde dat ieder die gelooft dat Christus de zoon van God is, gedood moet worden. In de strijd, dat dan weer wel. Nog nooit heb ik van islamitische zijde ook maar een poging gezien te weerleggen dat deze 146 passages, plus 9:30, de moslims oproepen tot het voeren van oorlog tegen u en mij, behalve de bekende kinderachtige opmerkingen dat heidenen de koran niet moeten proberen uit te leggen, want daar zijn ze niet voldoende deskundig voor.

De andere methode die moslims gebruiken om heidense klokkenluiders het zwijgen op te leggen is eigenlijk wel akelig. Klokkenluiders worden er loodrecht van beschuldigd dat ze de koran (of de sharia, of wat dan ook) verkeerd citeren. De meeste moslims zijn zo laag opgeleid dat ze niet weten dat een hoogleraar in Nederland dat nooit en te nimmer zal doen – zelfs al zou hij het willen. Ook de Nederlandse vrienden en vriendinnen van de islam doen dat niet. Die vermijden het uiteraard om over de koran of andere bronnen te beginnen, ze beroepen zich voornamelijk op oncontroleerbaarheden, ze verzwijgen, bagatelliseren, misleiden, mystificeren, maar echt liegen is zelfs in die kringen hoogst ongebruikelijk.

Liegen en publiekelijk iemand er van beschuldigen dat hij liegt, zijn in Nederland zo ongebruikelijk, dat elke Nederlander wanneer hij zo’n tafereel voor zich ziet, zich gegeneerd afwendt. Misschien, denken ze, dat zo’n Arabist wel niet bewust liegt, maar er zal heus wel wat zijn, anders ging die beroepsmoslim niet zo te keer. Dat is de onuitgesproken, soms zelfs onbewuste gedachte bij het publiek dat met zulke taferelen geconfronteerd wordt. Nu, ik moet u teleurstellen, ik heb een slecht bericht voor u. Glashard liegen is in de islamitische cultuurkring veel gewoner dan bij ons. Omdat iedereen daar dat weet, kan het weinig kwaad, wordt er niet zwaar aan getild, en voelt niemand zich er door gegeneerd.

In principe denken de inwoners van de islamitische cultuurkring dat hun gesprekspartner liegt. Soms blijkt het tegendeel het geval te zijn. In principe denken inwoners van de westerse cultuurkring dat hun gesprekspartner de waarheid spreekt. Soms blijkt het tegendeel het geval te zijn. Maar goeiige Nederlanders kunnen met die beschuldigingen van leugen en misleiding niet goed omgaan. Nooit te laat om iets te leren.

De befaamde Arabist en islamwatcher Snouck Hurgronje had nog geen last van zulke betichtingen van leugenachtig- of ondeskundigheid. Hij is eigenlijk nooit van leugens beschuldigd, bovendien, wie in het toenmalige Nederland zou een islamitische activist wel geloofd hebben, en een geleerde met een internationale reputatie niet? Snouck was dan ook ongestoord formeel en informeel de adviseur bij uitstek van de Nederlandse regeringen in de jaren 1890-1930, een periode waarin het Koninkrijk miljoenen moslimse onderdanen had. Als Snouck zei dat de islam iets voorschreef, dan werd hij kamerbreed geloofd. Er was dan ook verrassend weinig gedonder met de islam in die jaren. Het gedonder dat er was, nam langzaam af in geweld en belang. Daarvoor en daarna lag het anders.

De journaliste Hassnae Bouazza kwam er 17 november 2009 toch dichtbij te erkennen wat de aard van de islam is. Ze schreef op de opiniesite van de Volkskrant dat de islam er niet toe oproept ‘zo maar’ ongelovigen te doden. Annelies van der Veer van Hoeiboei maakte daar onmiddellijk op attent, in de Jip en Janneke rubriek van haar blog. Let op het ‘zo maar’: de islam roept wel op tot narigheid, maar niet ‘zo maar’. Zeer geruststellend natuurlijk. De islam vliegt ons alleen naar de keel als daar naar moslims inzicht een reden voor is.

Dat roept twee vragen op. Kunnen we even een lijstje krijgen van welke dingen dat dan zijn? Nee natuurlijk, want de verontwaardiging als we dat lijstje zouden zien, zou enorm zijn. Bovendien, zonder lijstje houden we ons eigenlijk beter in dan met zo’n lijstje. De tweede vraag: Met welk recht houdt de islam zo’n lijstje bij? Is er ook een katholiek of een lutheraans lijstje met redenen om andersdenkenden naar de keel te vliegen?

Hoe het ook zij, nog nooit heb ik van islamitische zijde een sluitend betoog gezien dat stelt dat deze 146 verzen geen licence to kill kunnen vormen. Als ik met een moslim debatteer weet die zeker dat mijn opvattingen mij niet voorschrijven hem te doden. Andersom ligt het anders. Of zijn opvattingen hem voorschrijven mij te doden, ja, dat is een beetje een kwestie van interpretatie.

In de begintijd van de islam is migratie als middel tot expansie van de islam door de Jihad verdrongen. Mohammed is geboren in Mekka, misschien rond 570. In 622 migreert Mohammed, vooraf gegaan door zijn aanhang, naar Medina. Van alle goede moslims wordt in de jaren na 622 gevraagd de islam te komen versterken door ook naar Medina te komen waar Mohammed steeds meer macht verzamelt, en op kleine schaal de Jihad tegen zijn omgeving voert. Op een gegeven moment wordt de Jihad met succes bekroond: de moslims veroveren de stad Mekka. De commandant van het Mekkaanse leger zit tijdens die verovering trouwens thee te drinken in de tent van Mohammed.

Na de verovering van Mekka in 630 verandert Mohammed zijn beleid. De migratie wordt nadrukkelijk geschrapt als methode tot groei en machtsuitbreiding van de islam. Om de islam te komen versterken door over te steken van Mekka naar Medina was immers niet meer nodig want ook Mekka viel nu onder de islam. De tactiek is vanaf dat moment uitsluitend nog op Jihad gericht, de migratie als middel was nu immers overbodig geworden. Vanaf de verovering van Mekka bestaat de aanpak van de expansie van de islam uitsluitend nog uit het ondernemen van de welbekende Jihad. Volgens de handboeken van de sharia moet een moslimse vorst trouwens regelmatig een jihad ondernemen, zeker wanneer zijn territoir grenst aan de landen van de vijand.

Onder leiding van Mohammed gaan de moslims nu niet alleen op rooftocht in Arabië maar ook de rest van het Midden-Oosten. Pas na de dood van Mohammed komt deze veroveringsgolf serieus op gang. De moslims overvallen de dorpen en steden in hun omgeving, roven die leeg en verkopen de inwoners als slaaf. Dat bedenk ik niet, dat vertellen ze zelf aan elkaar. Dat is de gouden begintijd van de islam.

Er is weinig creativiteit voor nodig om te bedenken dat in de huidige tijd het omgekeerde heeft plaats gehad van wat er gebeurd is na de verovering van Mekka: de migratie is weer centraal komen te staan, en is uitgegroeid tot de belangrijkste strategie om de macht van de islam te vergroten. Het belang van bloedige strijd is verminderd. Migratie is sinds een kleine halve eeuw weer het effectiefste hulpmiddel van de expansie zoals het dat ook was in de eerste acht jaar (622-630) na de migratie naar Medina en voor de verovering van Mekka in 630.

Met name de Italiaanse schrijfster en journaliste Oriana Fallaci was er diep van overtuigd, dat de huidige migratie van moslims die zich niet willen aanpassen aan de landen van aankomst, neerkwam op verovering. Ze laat in haar boek The Force of Reason zien hoe het mechanisme van verovering door migratie ook al bij Vergilius helder en dichterlijk uitgetekend staat. De Engelse versie van dat boek van Oriana Fallaci dateert uit 2004, Vergilius uit het begin van de jaartelling, we kunnen niet zeggen dat we niet tijdig gewaarschuwd zijn. (Invadunt urbem somno vinoque sepultam, Aenaeis II, 265, ‘zij trekken de stad binnen die in wijn en slaap begraven is’, en de rest van de passage.)

Het is duidelijk dat voortschrijdende migratie grote invloed zal hebben op de toekomst van Nederland. Echte bestuurders delen de werkelijkheid altijd in in portefeuilles, dus dat ga ik nu ook maar doen. Het is iedereen duidelijk dat migratie invloed heeft op de portefeuilles van onderwijs, huisvesting, werkeloosheidsuitkeringen, en dus sociale zaken, economie en financiën; verder de portefeuilles van justitie, maatschappelijk werk, veiligheid, volksgezondheid, buitenlands beleid, koninklijk huis (u denkt toch niet dat moslims een protestantse koning nodig hebben?), zo goed als alle portefeuilles dus. Stel dat er een partij zou zijn die alleen de migratieproblemen zou willen aanpakken, dan zou dat, bij God jammer genoeg maar helaas, geen one issue partij zijn.

Maar er is nog iets veel algemeners. Alle portefeuilles, alle beleid gaat er vanuit dat de totale verdiencapaciteit van Nederland in de toekomst ongeveer gelijk zal blijven of zelfs licht zal toenemen. Daarvan kan geen sprake zijn. De nieuwe Nederlanders nemen minder deel aan het economisch verkeer, hebben vaker een uitkering, en zijn slechter opgeleid. Het zou goed zijn als het anders was, maar het is niet anders. Dit gaat zich op twee manieren wreken.

De inkomensoverdracht van werkenden naar uitkeringsgerechtigden zal groter en groter moeten worden omdat het percentage nieuwe Nederlanders binnen de totale bevolking nu eenmaal toeneemt, zowel door geboorten als door verdere migratie. Meer nieuwe Nederlanders betekent derhalve meer uitkeringen. Procentueel minder ‘oude’ Nederlanders betekent bij gelijkblijvende belastingquote dat er minder geld naar de staatskas toegaat om aan die uitkeringen te besteden. Zeker wanneer het algemeen het idee zou postvatten dat het hier gaat om overdracht van inkomen van de ene bevolkingsgroep aan de andere, zal dat leiden tot toename van de weerstand tegen zulke overdracht bij de oude Nederlanders.

Maar er is meer. Oude Nederlanders voelen zich in het algemeen niet geroepen te voorzien in het levensonderhoud van hun volwassen kinderen. Zullen ze dan wel bereid blijven onbeperkt te voorzien in het levensonderhoud van grote aantallen andere volwassenen die veel verder weg van hen staan dan hun eigen kinderen? Niet betalen voor het levensonderhoud van de eigen volwassen kinderen maar wel voor dat van een volwassen nieuwkomer uit Afghanistan, Angola, Marokko of Turkije? Levenslang? Kon wel eens moeilijk worden. De graad van dwang die de overheid zal dienen toe te passen om het bestaande systeem van inkomensoverdracht in stand te houden zal dan ook in de nabije toekomst flink omhoog moeten.

De tweede omgeving waarin deze ontwikkelingen zich zullen wreken is die van de staatsschuld. Er is voor duizenden miljoenen steun aan de banken gegeven. Voor miljarden, zou ik eigenlijk moeten zeggen, maar duizenden miljoenen klinkt nu eenmaal leuker, en betekent hetzelfde.

Bij die verstrekkingen is uitgegaan van een zeker vermogen van de bevolking van Nederland om die bedragen terug te betalen, in te verdienen, of hoe wilt u het formuleren. Maar in een toekomstige andere samenstelling van de bevolking is het onzeker of de nieuwe Nederlandse bevolking daar nog wel toe in staat is. Bij zijn beleid om te banken te redden is Wouter Bos er kennelijk impliciet vanuit gegaan dat de plannen van Wilders om de immigratie voorlopig stop te zetten, gerealiseerd zullen worden. Een bevolking die bestaat uit een aanzienlijk groter percentage nieuwe Nederlanders dan thans het geval is, zal immers evenredig minder productief zijn, en minder kunnen bijdragen aan het oplossen van de problemen die voortvloeien uit de schuldenberg die dankzij de banken over het land heen hangt.

Maar laat u niet persoonlijk en individueel somber maken door dit soort verhalen. Drink rustig een glaasje wijn, en ga thuisgekomen in vrede en in hartstocht onbekommerd met elkaar naar bed. Uw aller gedrag vanavond zou volgens de sharia aanleiding zijn tot het uitdelen van, bij elkaar opgeteld, honderden stokslagen en een mij onbekend aantal stenigingen. Laat het u niet deren. Het is nog niet zo ver. Dum spiro, spero , ‘zo lang ik adem, koester ik hoop.’

Zoals altijd bij gelegenheden als deze wil ik besluiten met het heffen van het glas ter nagedachtenis van Theo van Gogh en Pim Fortuyn, twee martelaren voor de vrijheid die hier misschien aanwezig geweest zouden zijn als ze niet vermoord waren. Maar beiden zijn, anders dan wij, onvrijwillig vrijgesteld van de keuze hier wel of niet te komen. Moge zij beiden ondanks al hun getiktheden, samen met de heiligen, de profeten en de andere martelaren, schuilen onder troon van de Allerhoogste.

HansJansen

Loosdrecht, 27.11.2009

47 opmerkingen:

 1. Ik ben van mening dat het nu het moment is voor zeggen waar het op staat. De tijd dat men sprookjes kon vertellen moet maar eens voorbij zijn. Steeds als men komt met een of ander islamitisch lul-verhaal, dan moet men niet ingaan op die onzin, maar de koe bij de horen vatten en de islam aanpakken daar waar het 't meest zeer doet.
  Argumenten dat de islam vrouwonvriendelijk is wegen niet zo zwaar als men daar geen besef van heeft. Als men het niet kan aanvoelen, als er geen gemeenschappelijke taal van gevoelens is dan is een discussie ook onmogelijk. Het argument dat de islam racistisch is weegt ook niet, en antisemitisch evenmin. Sterker nog, men ziet het als een deugd. Hierdoor is een gesprek op gelijke basis niet mogelijk, omdat waarden en normen en uitgangspunten verschillen.
  Waar men wel bevattelijk voor is dat ligt op een ander vlak, de profeet wordt tot in het absurde vereerd. En omdat dit volslagen lariekoek is moet het een makkie zijn om hier de moslim op aan te pakken. De zogenaamde wetenschappelijkheid van de koran is ook een teer punt. De veronderstelde goddelijkheid van Allah is ook een door te prikken fabel. Het is wel heel erg moeilijk om een discussie aan te gaan. Men redeneert niet, men dreunt op! Men denkt niet, men verschuilt zich achter platgetreden paden naar doodlopende wegen.
  De discussie aangaan op gelijke voet is zo goed als onmogelijk, ooit stelde eens iemand: "Ik vecht met mijn verstand!" Toen zei de ander: "Welnu, om het eerlijk te houden vecht ik met de helft van het mijne!"

  Kortom, we moeten elke "Mohammed" die een ruit kapot gooit, een scooter steelt of joden wegtreitert aanspreken op zijn prachtige zuivere Mohammedaanse gedrag. Hem de hemel in prijzen. Net zolang tot hij gaat beseffen hoe zijn hemel er uit ziet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. *Maar laat u niet persoonlijk en individueel somber maken door dit soort verhalen.*
  Ik ben wél somber!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Toont het verlangen om 'superieur' te zijn aan anderen niet het eigen onvermogen en een groot gevoel van minderwaardigheid?

  Ik denk dat steeds meer moslims in deze maatschappij beseffen dat zij gevangen zitten in een systeem van regels dat onverenigbaar is met zijn of haar individuele relatie met God, en dat zij niet weten hoe daar uit te breken omdat de islam een verlengstuk is geworden van hun identiteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ""Moge zij beiden ondanks al hun getiktheden, samen met de heiligen, de profeten en de andere martelaren, schuilen onder troon van de Allerhoogste.""

  Bedankt Hans, perfect artikel èn een mooi slot!
  Zie mijn artikel als vervolg, want ik heb op verzoek al enkele weekends een comlumn op amsterdampost.nl, onder ""preek van de week"", achtereenvolgens islam/joods-christelijk/christelijk.
  Alleen de islam liet alle keren verstek gaan, wat ons weer niet verbaasde.
  Deze week, vandaag dus:
  http://www.amsterdampost.nl/hemel-en-hel/
  Shabbath shalom,
  Ben Kok (joods-chr.pastor)
  www.tora-yeshua.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Liegen, bedriegen en niet 'zo maar' doden.

  De boodschap van Jansen is duidelijk: houd je ogen open!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. jammer dat je er niet bij was Annelies. Dan had je ook de lezing een hooggeplaatste PVV-er kunnen horen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ben blij dat ik 77 jr ben en dit allemaal niet meer mee zal maken
  Looft den heer want hij is puik.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Vraagje: kent iemand misschien een goede website waarop Shariah-handboeken online staan? En het liefst die van de Hanbali-, Hanafi-, Maliki- en Shafi-school? Dat zou namelijk handig materiaal zijn waarnaar gelinkt kan worden in discussies met de naïvelingen die denken dat het met deze wetgeving wel meevalt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Amen...

  *neemt hele fles wijn mee naar bed*

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het was een geweldige avond, leuk om hier de toespraak nog eens terug te lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Daarom is het van belang om de positie van de vrouw in de islam kritsch te analyseren. Daarbij moeten we ons afvragen wat ons doel is: willen we recht doen aan vrouwen of willen we de islam van alle kritiek vrijwaren? ( selim)


  Leidt het stellen van deze, onnodige vragen, niet ook verloren terrein ?
  Iets als een probleem stellen wat allang geen probleem meer is ?
  De vraag:" willen we recht doen aan vrouwen " is, voor Nederlanders een stompzinnige.

  Reeds in de Middeleeuwen stonden man en vrouw op min of meer gelijke voet. Ook toen was Nederland een land wat vooruit liep op de rest. Jongen en meisje konden toen al vrijelijk verkeren en vaak zonder begeleiding maar met vertrouwen.

  Is het niet zo dat Erasmus, vol vuur en vlam door zijn geliefde, zijn toekomstige schoonvader dwarsboomde door hem voor een voldongen feit, een baby in verwachting, te stellen, zodat een gelukkig huwelijk toch tot stand kwam. Wel met knarsende tanden, maar zonder eerwraak.
  Is het opwerpen en onnodig belasten van de samenleving met zulke vraagstukken niet ook een islamitisering ?
  Waarom denkt een Egyptische ons te leren, terwijl zij niets van haar nieuwe vaderland kent ?
  Waarover wil zij dan discussieren ?
  Dat de Islam een probleem heeft ?
  Maar dat is oud nieuws.
  En wat dan nog ?  Hoeiboei loopt ook vooruit op de expansie van de islam en de Nederlandse toekomst. Daarom:

  Dit artikeltje BCC-ed zichzelf, uit lijfsbehoud, daar de voorganger stiekum achter de coulissen verdwenen is.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hartelijk dank aan Hans Jansen voor deze bijzonder interessante, heldere en goed beredeneerde tekst. Ik ga deze tekst nog een aantal keren goed lezen, kan mij goed van pas komen als ik weer eens word bedolven onder de bekende dooddoeners - wat in Australie net zo vaak, zo niet vaker, gebeurt als in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dat glasharde liegen, in met name de Arabisch islamitische cultuur, kan ik zeker beamen als ervaringsdeskundige aan de verkeerde kant van het verhaal als het om de gevolgen van die leugens gaat. Over de meest lullige zaken wordt gelogen. Ik verkeer dan ook al jaren in een kennelijke staat van "met stomheid geslagen" tot op zekere hoogte want inmiddels begrijp ik van de hoed en de rand al wel natuurlijk. Ik ben ook niet bepaald achterlijk. Het kwalijke is dat je in de leugens kan worden mee gezogen, hetgeen je voordeel op gaat leveren binnen die club maar vanuit een westers perspectief ook gewetenswroeging. Dus doe je dat maar niet en is het gevolg dat je aan de lopende band verneukt wordt en uiteindelijk maar resoluut afstand neemt van zulke mensen. En zie daar de kiem van een niet te overbruggen conflict. Want het Herrenvolk van Allah gaat nooit overstag. Dat hoeven ze ook niet want Allah is aan hun zijde in de strijd en hun door hem voorgeschreven middelen zijn zijn woord immers. Zie de fuik van de islam. Je kan er in, maar er nooit meer uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het verdwijnen van het halal-vlees bij de Albert Heijn moet dan een enorme vernedering zijn voor de islam en sterkt de optimist in zijn overtuiging.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Maar er is meer. Oude Nederlanders voelen zich in het algemeen niet geroepen te voorzien in het levensonderhoud van hun volwassen kinderen. Zullen ze dan wel bereid blijven onbeperkt te voorzien in het levensonderhoud van grote aantallen andere volwassenen die veel verder weg van hen staan dan hun eigen kinderen? Niet betalen voor het levensonderhoud van de eigen volwassen kinderen maar wel voor dat van een volwassen nieuwkomer uit Afghanistan, Angola, Marokko of Turkije? Levenslang? Kon wel eens moeilijk worden. De graad van dwang die de overheid zal dienen toe te passen om het bestaande systeem van inkomensoverdracht in stand te houden zal dan ook in de nabije toekomst flink omhoog moeten.


  Het is erg zuur, maar "elk nadeel hept zo zijn voordeel"
  De klok tikt al enige tijd.
  Beter een omslag mèt dan zonder Wilders. Vegetarischer kunnen we het niet maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Het verbod van de bouw van nieuwe minaretten is door in Zwitserland..Het kwam net op Radio 1... Goed en wijs besluit tegen de islamisering die tegelijkertijd niet het Islamgeloof verbied maar wel de minaret.
  Zwitserland, bekend als een truttenland voor oudjes laat de EU nu wel een een poepie ruiken. Ik ga er nu met nog meer genoegen naar toe voor m'n wandelvakanties in de bergen!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hoe is het mogelijk dat de regering en de politiek de waarheid niet wil inzien ?? Ons verkoopt en verraad aan de Islam.
  En staks natuurlijk weer hals over kop weg vlucht..Herhaling van de geschiedenis, zullen we maar zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. 'Hoe is het mogelijk dat de regering en de politiek de waarheid niet wil inzien ??'
  --Van een anonieme poster hierboven

  Volgens mij ligt een gedeelte van de oorzaak daarvan bij degenen die van de waarheid afweten. Teveel van hen verlagen zich op fora nog tot scheldpartijen in reacties op gedrag van politici m.b.t. de islam('politiek correct', 'dhimmitude', 'linkse kerk', 'multiculti's', 'grachtengordelelite' etc.) en nog vaker verzaken zij het om goed uit te leggen wat er met de islam niet deugt. Ze proberen dit vaak uit te leggen door te verwijzen naar verschijnselen als bomaanslagen en terreur, waarop tegenstanders kunnen zeggen dat dit niet de ware islam is, dat het legitiem verzet is, of ze jijbakken het met christelijk geweld.
  Ik mis nog teveel de uitleg van hoe doctrineel gezien de vork in de steel zit, bijvoorbeeld uitleg over het annuleren van de Mekka-verzen door de Medina-verzen en waarom dit zo is, uitleg over de soenna, m.a.w. dat de profeet Mohammed het perfecte model van handelen is die je in ieder detail moet immiteren wil je een goede moslim zijn, dat joden noch christenen een principe als soenna hebben m.b.t. de personen in het Oude Testament, en ga zo maar door.

  Verder ligt het volgens mij aan de afwezigheid van bepaalde belangrijke islamitische boeken op het internet. Bepaalde zaken die enorm veel inzicht verschaffen, in het bijzonder de Korancommentaren (Tafsir), zijn niet of slechts ingekort aanwezig, wellicht omdat er patenten rusten op de bestaande vertalingen. Dat is jammer, want deze boeken zouden ons enorm kunnen helpen onze ongeïnformeerde medemens in te lichten.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Beter iets dan niets zeg ik maar zo. Onderaan een link naar het Faith Freedom Library, die o.a. een link bevat naar de ingekorte Tafsir van Ibn Kathir:

  Faith Freedom Library

  BeantwoordenVerwijderen
 20. U vergeet de portfeuille landbouw: alle varkenboeren zullen moeten sluiten.
  Nog een aanvulling: dit scenario zal de overheid als muziek in de oren klinken. Meer uitkeringsafhankelijke patienten en minder lastige 'oude' Nederlanders, meer dwang, meer overheid en dus feest, want alras zal het partijprogramma van de SP (max belastingtarief 80%) moeten worden uitgevoerd om dit nog te betalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. In mijn post van 29 november 22:42 zei ik "patenten". Het moest zijn "copyrights".

  Groeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Evert Dessing,
  Probeer eens altafsir.com.
  Daar staan tafsirs van verschillende geleerden, ik denk dat u zo iets bedoeld?

  Ik zelf heb het net geprobeerd na uw vraag te hebben gelezen, en alle resultaten verwijzen naar dezelfde website.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wie wil weten wat de sharia voorschrijft, komt een heel eind door op Google fatwa x in te tikken, waarbij x dan staat voor het onderwerp waar u naar zoekt. Wie ook een boek wil aanschaffen: N.H.M. Keller, The Reliance of the Traveller, meer dan duizend pagina's.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Hassnae Bouazza is een typsich voorbeeld van een liegende en bedriegende moslima die zich zogenaamd modern voordoet, maar toch de intolerante orthodoxe islam in bescherming neemt en inderdaad schaamteloos liegt in de beste islamitische tradities. Annelies kwam terecht met het woordje zomaar, nee in het nazisme en communisme werd men ook niet zo maar gedood. Wat een dooddoener van die Bouazza. De islam verdraagt het licht van de waarheid evenmin als een vampier het zonlicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. "Hassnae Bouazza is een typsich voorbeeld van een liegende en bedriegende moslima die zich zogenaamd modern voordoet, maar toch de ...."

  Een soort Nahed selim...?
  Die hier de vrijheid van mening viert, maar stiekum achter de coulissen de delete knop hanteert

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Google Fatwa: nose picking

  The *Mufti* of *Spoonerville* has declared a fatwa that *making dachshunds wear funny hats* and *nose picking with pencils* is forbidden to all Muslims

  Google fatwa: Anus

  Question. It is allowed to have intercourse with one's wife in her anus according to Imam Malik, al-Bukhari and ...

  Google fatwa: eating sugar

  Fatwa Title : Sugar alcohol (phenylaline) ... and therefore it is not permissible to add it to food, or eat the food which contains such ...


  Google fatwa: shoes
  Fatwa Title : How to put one's shoes on whilst in the toilet?

  Wearing chains with Allah's Name

  Taking it to toilet or exposing it to impurities is considered as disrespecting it.

  Google fatwa: left hand

  He quoted Muhammad saying, “Satan eats and drinks with his left hand.


  Google fatwa: right hand

  Fatwa Title : Women wearing rings on the right hand.

  Google fatwa: slave

  A useful Fatwa 'Does a slave woman become free if her master marries her?' by Shaikh Salih Al-Munajjid


  Google fatwa: pee

  Islam in Egypt The breast-feeding fatwa, and the urine fatwa

  enz enz.
  hilarisch leuk spelletje !

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ Dirk,

  Je raaskaalt maar wat en het is nog dom ook. Om Selim met Hassnae te vergelijken laat zien dat je totaal niet begrijpt waar het over gaat. Selim neemt een hele andere positie in en staat voor andere uitgangspunten.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hans Jansen:
  In Nederlandse ogen is het zelfde feit onbetekenend, soms zelfs onbekend. Wij zien zoiets als niet veel meer dan een consequentie van de hier geldende vrijheid van godsdienst.
  -------------------
  De groep die hier niet bekend mee is, wordt nu wakker geschud door uw schrijven. Zie hier expansie. (hahaha)
  ----------------------------------------------------------------------
  Hans Jansen:
  Enkele mooie voorbeelden hiervan zijn de overstap van Albert Heijn naar het aanbieden van halal-vlees, die meen ik alweer voorbij is,
  -------------------
  Duidelijk dat U geen ondernemer bent, een ondernemer wil klanten voor zich winnen, het maakt hem niets uit wat die klant wil, als hij maar winst maakt (Kassa moet rinkelen), Niet om bepaalde bevolkingsgroepen ergens mee tegemoet te komen.
  Ik geloof niet dat AH blij is met die opmerking van U.
  Dat dat halal-vlees geen succes is, is logisch, het drong door tot in de kamer, van politici die verontwaardigt zijn, tot diegenen die vinden dat AH overgenomen is door Moslims, en ja, een onderneming houdt wel van bekendheid, maar niet op die manier, want dan loopt't zeker kans geboycot te worden door alles en iedereen.
  Dacht U nou werkelijk dat die AH baas dacht: Gezien de vrijheid van Godsdienst voel ik mij geroepen halal-vlees te verkopen? Nee hoor, die heeft gemerkt dat er steeds meer Moslims bij hem binnenlopen, en zag zijn kans schoon daar op in te spelen.
  ----------------------------------------------------------------------
  Hans Jansen:
  of het toestaan van het tijdens examens dragen van een boerka door een examinandus of examinanda, vanwege de boerka kun je dat even niet zien.
  -------------------
  Aan de ene kant worden Moslims ervan beschuldigd niet te willen meedoen met de maatschapij, en dat Moslimvrouwen onderdrukt worden en hen onderwijs wordt onthouden, maar men wil opvallen, dus schrijft men dat diezelfde 'onderdrukte, mishandelde en 24/7 aan de Islam onderworpen' Moslima's IN BURKA examens willen afleggen!!!!!

  Sorry hoor, maar om aan examen toe te komen, moet je wel degelijk je opleiding hebben afgemaakt, anders word je niet toegelaten tot het examen. Hiermee verklaard meneer Jansen dat de Moslims dus wel mee draaien met de maatschappij, maar niet blij is met ze, want hij ziet ze liever op de bank zitten langs de zijlijn.
  De burka heeft trouwens niks van doen met Islam, hoofddoek wel, burka dient bestreden te worden, en is overgewaait uit Afghanistan en Pakistan, omdat die volkeren graag overdrijven met alles en nog wat. Dus dat geroeptoeter over burka heeft weinig zin.

  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Vervolg:

  Hans Jansen:
  Ze mogen tegelijkertijd wel vasthouden aan hun eigen, ‘inferieure’ godsdiensten zoals het Jodendom en het christendom. Aansluiting en toetreding tot de islam komt dan misschien later wel eens, maar alleen de erkenning van de islam als superieur systeem is voorlopig goed genoeg.
  Psychologisch is het een zware last om te moeten erkennen dat een godsdienst die niet de jouwe is, superieur is. Die last is maar al te makkelijk af te schudden: door toe te treden tot die superieure godsdienst, en moslim te worden.
  -----------------------------------
  Zo als het je vrij staat Christen te blijven, staat je vrij Moslim te worden.
  U heeft het hier en daar over 'inferioriteit en superioriteit' De Islam wil juist dat iedereen aan zijn Godsdienst houdt, en doet daar niet aan, leest u maar:

  'En wij hebben de Thora neergezonden met een leidraad erin en een licht, waarmee de profeten die zich [aan God] overgeven oordeel vellen voor hen die het jodendom aanhangen. (...) Vreest dan de mensen niet maar vreest Mij en verkwanselt Mijn tekenen niet. En wie niet oordeel vellen volgens wat God heeft neergezonden, dat zijn de ongelovigen' (Koran 5:44)
  -----------------------------------

  'En wij hebben Jezus, de zoon van Maria, in hun spoor laten volgen als bevestiger van wat er van de Thora voorzijn tijd al was. Wij gaven hem de Evangeliën met een leidraad erin en een licht ter bevestiging van wat de Thora voor zijn tijd al was en als een leidraad en een aansporing voor de godvrezenden. En laten de mensen van de Evangeliën oordeel vellen volgens wat God heeft neergezonden. En wie dat niet doen, dat zijn de verdorvenen'(Koran 5:46-47)
  --------

  Dit is duidelijk geen suprioriteitsgevoel van de Islam, als meneer Jansen hiervan terug heeft, dan staat het hem vrij te reageren.
  -----------------------------------------------------------------------
  Hans Jansen:
  De duidelijkste oproep tot het uitoefenen van terreur is Koran 8:60
  --------------------
  Mis, Ik zet alles maar neer:

  "En maak tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees aan te jagen..." (Koran 8:60)


  Dit vers schrijft muslims voor hoe ze een op handen zijnde oorlog alsnog kunnen proberen afslaan door de tegenstander te imponeren. Het is, wat men in moderne oorlogsvoering het uitpakken met een 'deterrent' of een 'afschrikkingsmiddel' zou noemen. West-Europese politiek maakt van precies dezelfde techniek gebruik: uitbouwen van een arsenaal, niet met de bedoeling aan te vallen maar met de bedoeling een mogelijke vijand af te schrikken. Het gaat hier dus om een regel die de vrede probeert te bewaren en oorlog probeert te voorkomen.
  Dus niet om terreur uit te oefenen!! Waarom zou ik, als Moslim?


  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Vervolg:

  Hans Jansen:
  Het befaamde vers 9:30 stelt aan het einde dat ieder die gelooft dat Christus de zoon van God is, gedood moet worden. In de strijd, dat dan weer wel.
  ---------------------
  Welke strijd? Dit schiet gewoon niet op.
  Niemand wordt opgeroepen Christenen te doden, om wat voor reden dan ook, leest u maar:

  'En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen Zij ontmoette HUN mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vr hen ongelovig waren; Zij Allah's vloek over hen, hoe zijn Zij afgekeerd! (9:30)
  -------------------
  Het is God die hen vervloekt, omdat die mensen een zoon aan hem toe schrijven, en dat is wat anders dan Christenen moeten doden om een of andere uitspraak.

  U zegt in uw artikel dat hoogleraren ervan beschuldigd worden te liegen en zaken verkeerd te citeren, maar met dit soort schrijfsels vraagt U erom.
  ----------------------------------------------------------------------
  Hans Jansen:
  Glashard liegen is in de islamitische cultuurkring veel gewoner dan bij ons. Omdat iedereen daar dat weet, kan het weinig kwaad, wordt er niet zwaar aan getild, en voelt niemand zich er door gegeneerd.
  --------------------
  O ja! Ik heb snel deze vers opgezocht:

  'Jullie die geloven! Weest standvastig in de gerechtigheid als getuigen voor God, al is het tegen jullie zelf of de ouders of de verwanten. Of het nu om een rijke of om een arme gaat, God staat hen beiden zeer na. Volgt dus niet je geneigdheid om niet rechtvaardig te zijn. Maar als jullie verdraaien of jullie afwenden, dan is God welingelicht over wat jullie doen' (Koran 4:135)

  Ook een afkeer tegenover mensen mag rechtvaardigheid niet in de weg staan:

  'Jullie die geloven! Weest standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid. En vreest God. God is welingelicht over wat jullie doen' (Koran 5:8)

  Dergelijke instructies moeten uiteindelijk tot vrede leiden.


  ----------------------------------------------------------------------
  Hans Jansen:

  Onder leiding van Mohammed gaan de moslims nu niet alleen op rooftocht in Arabië maar ook de rest van het Midden-Oosten. Pas na de dood van Mohammed komt deze veroveringsgolf serieus op gang. De moslims overvallen de dorpen en steden in hun omgeving, roven die leeg en verkopen de inwoners als slaaf. Dat bedenk ik niet, dat vertellen ze zelf aan elkaar. Dat is de gouden begintijd van de islam.
  --------------------------

  Dit is niet waar, dit kunt U wel niet bedacht hebben, er zijn er genoeg die vijandig tegen over de Islam staan.
  Dit mag niet eens in oorlogstijd, leest U maar:

  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Vervolg:

  Gewapende strijd moet daarenboven altijd getemperd worden door het nastreven van vergevingsgezindheid, rechtvaardigheid en zo meer. Dit wordt duidelijk uit een tweede vers dat toelating geeft tot gewapend verzet maar er al onmiddellijk bij zegt dat men niet over de schreef mag gaan:

  'En bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden, maar overtreedt de grenzen niet, God bemint de overtreders [van de grenzen] niet' (Koran 2:190).

  Diezelfde toon vind men terug in een vers dat zegt dat men mild moet zijn ten aanzien van de vijand, want op een dag kan hij je vriend worden:

  'Misschien dat God tussen jullie en hen die jullie als vijand beschouwen genegenheid zal brengen, God is almachtig, en God is vergevend en barmhartig' (Koran 60:7)

  Dit komt ook tot uiting in de hadith:

  «Haat uw vijand op milde wijze, hij kan op een dag uw vriend worden.» (gemeld door al-Tirmidhi).

  Het voeren van een oorlog is daarenboven onderworpen aan een hele reeks strikte voorschriften die gebaseerd zijn op de Koran en de Sunnah van Mohamed, alsook op de regels die de eerste Kalief, Abu Bakr, oplegde aan een leger dat hij naar het slagveld stuurde. Abu Bakr legde zijn metgezellen de volgende 10 regels van oorlogsvoering op (Al-Muwatta, Volume 21, Hadith 10) :

  1 Dood geen vrouwen
  2 Dood geen kinderen,
  3 Dood geen bejaarden,
  4 Dood geen zieken.
  5 Hak geen bomen om of verbrand ze niet, vooral als het fruitdragende bomen zijn (ook de oogst mag niet vernield worden).
  6 Verniel geen onbewoonde plaatsen.
  7 Dood geen dieren behalve voor voedsel
  8 Verbrand geen bijen en drijf hen niet uiteen.
  9 Steel niets van de zaken die in beslag genomen werden gedurende de strijd.
  10 En handel niet laf.
  Uit andere hadith blijkt dat Abu Bakr ook stelde dat priesters en kloosterlingen met rust gelaten moesten worden, en dat men hun gebedshuizen niet mocht vernielen. Ook burgerconstructies moeten gespaard blijven. Abu Bakr zei ook dat men zelfs de melk van de dieren niet mocht gebruiken tenzij men de toestemming had van de eigenaars van de dieren. Islam kent zoals reeds aangestipt een zeer uitgebreid stelsel van dierenrechten. Tijdens de oorlog mogen dieren niet gedood worden, tenzij voor voedsel, omdat een oorlog een zaak tussen mensen is en dieren daar niet het slachtoffer mogen van zijn.

  U roept maar wat, (ik zou niet weten waar het goed voor is)

  Maar zou ik mijn bronnen beter controleren als ik U was, of verzint U dit ter plaatse? (Kan bijna niet anders)
  Hiermee maakt U zichzelf belachelijk.
  ----------------------------------------------------------------------

  Hans Jansen:

  Volgens de handboeken van de sharia moet een moslimse vorst trouwens regelmatig een jihad ondernemen, zeker wanneer zijn territoir grenst aan de landen van de vijand.
  -----------------------

  Ik wil graag weten welke shariaboek dat is, en waar U dat gelezen heb.
  ----------------------------------------------------------------------
  Hans Jansen:

  Hoe het ook zij, nog nooit heb ik van islamitische zijde een sluitend betoog gezien dat stelt dat deze 146 verzen geen licence to kill kunnen vormen. Als ik met een moslim debatteer weet die zeker dat mijn opvattingen mij niet voorschrijven hem te doden. Andersom ligt het anders. Of zijn opvattingen hem voorschrijven mij te doden, ja, dat is een beetje een kwestie van interpretatie.
  ------------------------

  Niks Interpretatie, dit doet men alleen maar om de Koran naar eigen inzicht op te vatten, wat niet eens mag!

  Ik ben bereid die 146 verzen hier uit te zetten en uit te leggen, en U zult zien dat het geen commando's zijn om iemand te doden.
  Ik kan natuurlijk een link plaatsen, maar de ervaring leert dat men daar niet naar kijkt en blijft door modderen en om zich heen slaan.
  Maar door die 146 stuks wordt het wel een ellenlange schrijven, en ik wil niet achteraf het verwijt krijgen dat ik hier de halve Koran neerplemp.

  Dus zegt U het maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. dinsdag 1 november 9,45 radio 1 interviewer:
  "als mohammed niet naar de berg komt moet de berg maar naar mohammed komen"

  Mozes is blijkbaar al uit beeld, het begint al aardig te lukken met de integratie van de nederlander!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Vanwege tijdgebrek citeer ik maar uit eigen werk:
  Koran 9:30, at the end of the verse, contains a curse: God announces that He wishes people who believe that Jesus Christ is the Son of God to be killed in battle. Needless to say that translations are careful when rendering this verse. Its text, however, is completely unambiguous: qaatalahumullaah. The Scottish scholar Richard Bell here translates: ‘Allah fight them!’. The respected Translation and Commentary by A. Yusuf Ali limits itself to ‘God’s curse be on them’, and leaves out the reference to killing and war. Since a large number of people actually believe that Jesus Christ is the Son of God, this verse, and the way it is understood, can be said to contain information rather useful to church dignitaries who are in charge of Islamo-Christian dialogue, and to politicians who have the constitutional duty to take the measures necessary to the protection of the lives and property of those who elected them.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Niks Interpretatie, dit doet men alleen maar om de Koran naar eigen inzicht op te vatten, wat niet eens mag!


  Euh...... in de Islamitische wereld misschien, maar toch wel in Nederland, vriend !

  En wat wel en niet mag, is nog altijd geregeld door de Nederlandse wet.
  En die Nederlandse wet is toevallig wel ondergeschikt aan de wil en wensen van de Nederlandse bevolking.

  En dit is het kader waarin jij mag praten over de koran.

  Ofwel. De islam dient zich te verplichten ondergeschikt te weten aan de Nederlandse wetgeving.
  Dat houdt in dat de term "Scheiding van kerk en staat" niet inhoudt dat de kerk een gelijke is aan de staat.

  Religie blijft ondergeschikt aan de Nederlandse samenleving en wordt slechts getolereerd, in de zin dat een religie mag opereren binnen de gegeven limieten.

  Dus wat wel of niet mag maken wij uit en niet eoa Fatwa, koran-citaat, of andere onzinnigheden.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ik ben bereid die 146 verzen hier uit te zetten en uit te leggen, en U zult zien dat het geen commando's zijn om iemand te doden.


  Das fijn, maar eerst wil ik gaarne van je weten of jij je ondergeschikt acht, allereerst aan de wetten van de Nederlandse bevolking en pas daarna en met eventuele restricties, aan de koran.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Hee Rudolf !

  Om Selim met Hassnae te vergelijken laat zien dat je totaal niet begrijpt waar het over gaat. Selim neemt een hele andere positie in en staat voor andere uitgangspunten

  Selim, groooot voorvechtster van vrijheid met name van de vrijheid van meningsuiting, is er toch in geslaagd om een misselijkmakend stukje van mij te verwijderen.

  Een doodzonde !

  Ik maakte bezwaar dat mevrouwtje het probleem man-vrouw in de islamitische wereld op het Nederlandse bord legde.

  Alsof wij problemen zouden hebben met gelijkheid tussen man en vrouw.
  Al vanaf zeker de 1600 niet !
  Dus mevrouw stipt dus non-issues aan de orde. Een islamitisering van het islam-debat ?

  Het minkukeltje is in Nederland gekomen om ons Egyptische problemen aan te praten.
  Maar boeken waarin met "tegen" de islam is schrijven, levert aardig wat op.


  dit is eerder een Heldin

  N. Selim, Ebru U. vallen bij mij in de Breedveld-klasse.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Dirk,

  Je snapt 't weer niet hé?
  Sinds wanneer bepaald een land hoe een boek gelezen dient te worden?

  Hoe een boek gelezen dient te worden,wordt bepaald door de schrijver ervan, in dit geval door degene die hem heeft nedergezonden.

  Dus ook niet door Saudie Arabie, laat staan door Nederland.

  Volgens jou bepaald Nederland dat je de Koran naar eigen inzichten moet lezen en begrijpen? En niet zo als die is? Is dat de scheiding van kerk en staat??
  ------------------------------------------------

  Dirk:
  Religie blijft ondergeschikt aan de Nederlandse samenleving en wordt slechts getolereerd, in de zin dat een religie mag opereren binnen de gegeven limieten.
  --------------
  Dat ben ik volkomen met je eens, rest alleen de vraag: Waarom zou je een boek bewust verkeerd citeren?

  Waarom interpretaties? Als het boek zelf zegt:

  ' Wij hebben het geopenbaard - als de Arabische Koran- opdat gij moogt begrijpen' (12:2)

  Gelukkig zijn er talloze vertalingen, zodat men zich niet meer op onwetendheid kan beroepen.
  ---------------------------------------
  Dirk:
  Dus wat wel of niet mag maken wij uit en niet eoa Fatwa, koran-citaat, of andere onzinnigheden.
  --------------------

  Het is geen helemaal geen onzin, maar daar gaat't helemaal niet om, het cirkeltje is nu rond; ik heb nergens beweert dat de Koran de wet bepaald in Nederland, wat ik zeg is: Als je een boek leest, doe het dan op de juiste manier, en voorkom onnodige discussies, en je hoeft er uiteraard niet in te geloven, maar onjuistheden verspreiden heeft totaal geen zin.
  ----------------------------------------------------
  Dirk:
  Das fijn, maar eerst wil ik gaarne van je weten of jij je ondergeschikt acht, allereerst aan de wetten van de Nederlandse bevolking en pas daarna en met eventuele restricties, aan de koran.
  -------------------
  Uiteraard acht ik me ondergeschikt aan de wetten van Nederland, het zou gek zijn als het niet zo is.
  De wetten van de Islam staan mij absoluut niet in de weg om met de volle overtuiging te kunnen functioneren in de maatschappij, sterker nog, de NEDERLANDSE WET, staat mij ook niet de weg mijn Godsdienst te belijden, (en boeken begrijpend te lezen)

  De vraag over de 146 Koranverzen, is eigelijk gericht aan meneer Jansen.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Ja Said, je kan allemaal wel leuk lullen dat de nederlandse wet nog altijd boven de religie staat. En mooi dat jij dat denkt, maar veel van je geloofsgenoten denken daar anders over. En dat is het probleem.

  Heel leuk dat jij ons probeert te overtuigen. Maar overtuig JIJ maar eens JOU geloofsgenoten. Want dat zie ik te weinig. Islamieten die hun eigen groep mensen aanspreekt. Want oweee als er iets over de islam gezegd wordt, dan zijn ze beledigd en op de teentjes getrapt. Maar als een islamiet iets doet zijn ze ver te zoeken en hoor je niks van de eigen gemeenschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Mensen mensen, hebben jullie dan allemaal niet geleerd van jullie eigen God dat je niemand mag beoordelen?

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Ook niet de mensen van wie hun 'Allah' zegt ons te zúllen vermoorden?

  Als te veel gevraagd van 'keer uw vijanden de andere wang toe' - voor moslims in hun 'vredelievende Islam' die overal ter wereld uiteenspat van misdaden, niet alleen door 'jihad' geweld.

  Een zeer gewelddadige religie uit op Islam religie en cultuur expansie: 'onze minaretten zijn onze bajonetten en in de buiken van onze vrouwen groeit de expansie van Islam' - vanuit Turkije gezegd. Erdogan, die moslims nu aanraadt hun geld uit Zwitserse banken te halen!

  De GODSDIENSTKRANKZINNIGE Islam is op vele vlakken levensgevaarlijk voor ons!

  BeantwoordenVerwijderen
 42. "Vanwege tijdgebrek citeer ik maar uit eigen werk.."

  Nou nou Jansen! Je hebt wel tijd om zo'n lange stuk te publiceren (ook nog eens zonder fatsoenlijke bronverwijzingen), maar geen tijd om op Doegewoon te reageren? Doegewoon heeft wel een punt hoor! Hij/zij heeft wel keurig bronnen vermeld en heel veel punten weerlegd. Waarom heeft u dat (op enkele plekken na) niet gedaan? En u durft zich zonder te schamen hoogleraar Arabist te noemen?

  Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd naar die 146 verzen..... Wilt u als u hierover gaat schrijven niet "vergeten" om de bronnen te vermelden!

  Van een wetenschapper had ik wel een gefundeerde stuk verwacht. Of bent u een google-arabist die op onderbuikgevoelens inspeelt?

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Wederom volledig onduidelijk wat meneer Dr. Arabist Jansen eigenlijk met dit stuk wil zeggen, behalve 'de moslims nemen ons land over' of 'alles is de schuld van de islam'. Heel jammer dat iemand met een achtergrond als Dr jansen niet een iets intelligentere kijk op het leven heeft. Natuurlijk, de kebab verkoper in de straat wil het land overnemen en ziet elke aanbieding van halalvlees als een triomf van zijn zo geliefde islam. Als hij een zwaard had gehad had hij iedereen persoonlijk de keel door gesneden. Maar neen, de man verkoopt 12 uur per dag kebab aan mensen als u en ik, om een redelijke bijdrage aan de nederlandse economie te kunnen leveren. Elk soortgelijklevende moslim, of het nu de kebab verkoper is, de Iraanse kapper, de syrische vuilnisman, het marokkaanse meisje bij uw bank, of het iraakse meisje dat politicologie studeert aan de universiteit, allemaal zijn ze een loodzware last voor de economie. Om nog maar te zwijgen over de satanistische plannen die achter die hoofddoekjes en snorren schuilgaan. Denk eens een keer na Jansen, voor je interessant gaat lopen doen met uw Islamkennis.Houdt eens op met dat xonofobe gedoe en gedraag je als de wetenschapper die u pretendeert te zijn.
  Verder valt mij op dat uw CV vol staat met dingen die u gedaan heeft maar nergens staat wat u nu doet. Apart ook dat u nog steeds de titel professor voert, terwijl u nergens meer hoogleraar bent.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @Maarten
  Nooit hoofddoekmeisjes ontmoet die de schurft hebben aan de "Blanken"?
  Die geen "Bounty" willen zijn, zoals hun wordt verordonneerd door hun familie, hun imam, hun ummah?
  Nooit moslims ontmoet die de bomgordel-moslims als Engelen van Allah aanprijzen?
  Zomaar, opeens, tijdens 'n gesprekje, als je 't even niet over het weer hebt?

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Hans Jansen's oevre is gewoon een eigentijdse variant op de "Protocollen van de Wijzen van Sion". Vervang Joden door moslims en voila: Alweer een verachte en gehate groep die zogenaamd bezig is om de wereldheerschappij te veroveren.
  Laten we hopen dat zijn schrijfsels minder invloed hebben....

  BeantwoordenVerwijderen