Bedreiging of Verrijking

Arabist_jansen

Islam en Shariarechtbanken: Bedreiging of Verrijking

(En over de 'Gouden Regel'.)

Er is nog één terrein over waarop het Westen onverminderd zelfvertrouwen bezit, cultureel zelfvertrouwen, en zichzelf superieur acht ten opzichte van de islam, en elke verrijking van islamitische kant vastbesloten afwijst. Dat ene terrein is de manier waarop vrouwen en meisjes behandeld horen te worden.

In de islamitische wereld is iedereen zich hier goed van bewust. Vrouwen en meisjes worden in het Westen behandeld op een manier die sterk afwijkt van de islamitische normen en waarden. Moslimse religieuze leiders beschouwen dit als een gevaarlijke bedreiging van de islamitische manier van leven. Moslimse leiders dringen er dan ook op aan dat het Westen ruimte maakt voor islamitische rechtbanken waar imams vrouwen en meisjes de wet kunnen lezen volgens de normen van de sharia.

Volgens de Gazet van Antwerpen van 24 september 2009 is de sharia ‘de methode van de shi’ieten’. Het is haast ongelooflijk dat zo’n uitspraak op de redactie niet wordt gecorrigeerd. Wie nu nog niet weet wat de sharia is, die kan wel op het dak gaan zitten. De sharia is de gedragsleer, de wet, van de islam. De sharia is niet een of andere vage vorm van onschuldig en irrelevant canoniek recht, maar de sharia is een compleet juridisch systeem, dat weliswaar ook de beschrijving van het islamitische ritueel omvat, maar voor het overige een volwassen en compleet juridisch bouwwerk is dat contracten, levering en strafrecht, elk juridisch vraagpunt, behandelt. Moslimse leiders, of eigenlijk een moslimse strengreligieuze voorhoede, dringt er op aan die sharia te mogen toepassen op moslims bij interne zaken, in het bijzonder waar het vrouwen en meisjes betreft, want daar wijken de westerse regels verregaand af van die van de sharia.

Westerlingen zien geen gevaar in shariarechtbanken, omdat ze er van uitgaan dat de islamitische juridische regels misschien wel een beetje anders zullen zijn, maar erg gek kan het toch niet wezen, alle mensen delen immers ongeveer ‘onze’ opvattingen.

Nu, ik breng u een slecht bericht: dat is niet zo. Er worden in de wereld van de islam een aantal opvattingen gehuldigd die westerlingen, als ze deze zouden kennen, eenstemmig zouden afwijzen. Dit betreft, onder andere, de leeftijd waarop een meisje mag worden uitgehuwelijkt, het recht om vrouwen te slaan, de regelingen rond het ontbinden van het huwelijk, en de beoordeling, behandeling en bestraffing van buitenechtelijke seksuele omgang. Nu, u kunt gerust zijn, ik ben een nette man en ik deel van harte de islamitische overtuiging dat elke overspelige gestenigd moet worden. Ik zou alleen absoluut willen vasthouden aan de bekende procedurele voorwaarde dat de eerste steen geworpen moet worden door iemand die zonder zonden is.

Waarom zijn die westerse normen en waarden betreffende de behandeling van meisjes en vrouwen nu toch zo gevaarlijk voor de islam? Het is verleidelijk om nu een grapje te maken, en te zeggen dat de reden daarvan is dat de helft van het mensdom uit meisjes en vrouwen bestaat. Maar in de landen van de islam is dat eigenlijk niet eens zo, daar bestaat, om wat voor reden dan ook, een mannenoverschot. Het gevaar van de westerse normen zit dieper. Veel dieper zelfs.
De vrije burgers van het Westen menen dat de rechten van meisjes en vrouwen absoluut en universeel geldig zijn, en die westerse diepe overtuiging is niet op een openbaring of een godsdienst gebaseerd. Alleen al dat godsdienstloze van de westerse opvatting ondermijnt de islam. De islam leert dat de mens moet leven volgens de gedragsregels die God gegeven heeft. Wat de mens zelf heeft bedacht en nastreeft, is onveranderlijk slecht en vies. Nu, onze regels over de behandeling van vrouwen en meisjes zijn niet aan de sharia ontleend, maar ze zijn door de westerlingen in de loop der eeuwen zelf bedacht. Dus zijn ze in islamitische ogen verkeerd en vies.

Vrije burgers van het westen zijn daarentegen absoluut overtuigd van de juistheid van hun opvattingen over het verbod op kinderhuwelijken – zeker wanneer slechts een van de huwelijkspartners een kind is. Ook het verbod op pedofilie, en het verbod op huiselijk geweld tegen vrouwen staat van links tot rechts buiten discussie. Het is het enige, en mogelijk laatste terrein waarop we nog steeds bereid zijn desnoods met geweld respect voor onze normen af te dwingen. Immers, op pedofielen en mannen die een vrouw mishandelen sturen we onbekommerd de politie af. Daarbij mag uiteraard geweld gebruikt worden met de bedoeling en zelfs de bewuste opzet om onze normen af te dwingen en aan anderen op te leggen.
Het verbod op vrouwenmishandeling en het verbod op pedofilie worden zo zeer als redelijk en vanzelfsprekend beschouwd dat normale mensen in het Westen in het algemeen zelfs niet echt willen geloven dat er godsdiensten zijn die over zulke kwesties heel anders denken. Wanneer westerlingen wisten hoe de islam de zaken van vrouwen en meisjes regelt, zouden ze zich verregaand verheven voelen boven de islam. Dat vinden moslims uiteraard bezwaarlijk, want dat zou betekenen dat westerlingen hebben afgedaan als zieltjes die voor de islam gewonnen kunnen worden. Het zou zelfs kunnen betekenen dat ze de islam, wat ik nu ga zeggen is zo slecht, ik durf het haast niet uit mijn mond te krijgen, het zou kunnen betekenen dat ze wat dit aangaat de islam zelfs zouden willen tegenwerken.

Het gaat bij vrouwenmishandeling en pedofilie om regels waarvan de islam leert dat ze door God zijn gegeven, vaak zelfs in de tekst van de koran zelf. Het accepteren van de westerse normen ten aanzien van de behandeling van vrouwen en meisjes is niet te verenigen met geloof in de goddelijkheid van de koran. Wie zijn geloof in de goddelijkheid van de Koran kwijt raakt, kan geen moslim worden of blijven. Daar schuilt, voor moslimse religieuze leiders, het gevaar. Hun kudde zou weglopen als de westerse opvattingen over vrouwen en meisjes onder moslims algemeen werd.

Moslimse leiders willen u daarom dan ook overhalen de shariarechtbanken toe te staan en te faciliteren, omdat wie dat doet, indirect te kennen lijkt te geven dat zijn westerse geloof in de westerse rechten van vrouwen en meisjes toch niet zo heel erg absoluut is. Voor moslimse vrouwen en meisjes is dit een slecht bericht dat hen ernstig kan demoraliseren. Voor moslimse predikanten daarentegen is zo’n shariarechtbank een hele goede eerste stap in de door hen gewenste richting. Een westerse politicus die shariarechtbanken toe wil staan doet daarmee evenwel geen gecodeerde verborgen mededelingen over zijn standpunt betreffende de universele geldigheid van de rechten die het Westen aan vrouwen en meisjes toekent. Zo’n politicus demonstreert alleen maar zijn eigen onbekendheid met de regels de sharia.
De koran (4:34) leert dat wanneer mannen alleen maar vrezen dat hun vrouwen ongehoorzaam zullen zijn, ze hun vrouwen mogen slaan: w-allaatii taxaafuuna nushuuzahunna, wa-Dribuuhunna. Het gaat dus niet om echte overtredingen die daadwerkelijk hebben plaats gevonden, maar om gevreesde overtredingen. Mannen krijgen in dit vers het recht te slaan, vrouwen krijgen niets. Dat is strijdig met westerse opvattingen. Is er iemand die het redelijk acht dat een man een vrouw slaat vanwege zijn eigen angst voor raar gedrag dat zij in de toekomst misschien wel eens zou kunnen ontplooien? Wie het ongeoorloofd acht in zo’n geval een vrouw te slaan, heeft te kennen gegeven niet in de goddelijke oorsprong van de koran te geloven. Wie het slaan van vrouwen afwijst, heeft impliciet laten weten dat hij de westerse cultuur beter vindt dan alle theorieën van de islam, en dat hij de islam eerder een bedreiging dan een verrijking acht, zeker voor zijn dochters.

En er is, helaas, nog veel meer. De islam leert dat er voor het sluiten van een huwelijk getuigen nodig zijn, maar voor het uitspreken van een verstoting niet. In een kleine pre-industriële dorpsgemeenschap kan dat misschien nog wel. In de anonimiteit van de moderne wereld daarentegen is een verstoting en de daarop volgende huwelijksontbinding zonder getuigen een ramp.

Ook leert de islam dat een man die zijn vrouw verstoten heeft de door hem uitgesproken verstoting mag herroepen, en, let op, dit niet alleen zonder getuigen maar zelfs zonder dit aan de vrouw in kwestie mee te delen. Deze ‘wetgeving’ (tussen aanhalingstekens!) leidt er toe dat een vrouw nooit zeker weet of ze nu wel of niet gescheiden is, en of ze kan hertrouwen. Wanneer ze desalniettemin hertrouwt, loopt ze het risico dat een boze eerste echtgenoot haar van ontucht beschuldigt, en maar al te graag de eerste steen komt werpen.

Moeten wij geloven dat een zo onredelijke zo vrouwvijandige wet gegeven is door dezelfde God als die van de Bijbel en de kerken? Het jodendom en het christendom hebben niets dat ook maar in de buurt komt van dit soort onredelijke regelingen. Dit arrangement wordt door ons als zo onredelijk ervaren dat de meesten onzer niet zullen willen geloven dat het inderdaad echt in de islam zo geregeld is. Ik weet nu al dat ik in de pauze hier vol bevreemding vele malen over zal worden aangesproken.

Ik begrijp dat ongeloof en ik begrijp die bevreemding maar ik moet nog een ongeloofwaardig maar helaas ook weer reëel voorbeeld geven van het onderscheid tussen de islam en het Westen dat ook weer in dit vlak ligt. De islam leert dat Mohammed een zeer jong meisje gehuwd heeft, Aisha. Mohammed nu is het hoogste voorbeeld voor moslims, Koran 33:21. Dus staat de islam het toe dat een moslimvader een dochter ten huwelijk geeft aan een man die qua leeftijd haar vader had kunnen zijn, of zelfs haar grootvader, en dat zelfs voordat de jonge bruid voor het eerst gemenstrueerd heeft. De koran (65:4) bevat namelijk zelfs nadrukkelijk een regeling voor, ja, u hoort het goed, de echtscheiding in zulke gevallen.

De Koran zegt in het midden van vers 65:4 dat een meisje dat verstoten wordt nog voor haar eerste menstruatie, toch pas na een wachttijd van drie perioden mag hertrouwen, omdat er anders onzekerheid over het vaderschap bestaat. Ja, stel je voor. De korancommentaren leggen bereidwillig uit dat het gaat om meisjes die niet gemenstrueerd hebben li-Sigharihinna, ‘omdat ze daar te jong voor zijn’. Er is geen westerling te vinden die zulke regelingen accepteren kan, zelfs al zouden die regelingen, zoals de islam leert, direct van God en zijn engelen en profeten zelf afkomstig zijn.

Het zijn overigens niet alleen kleine meisjes die afwijkend van westerse normen behandeld worden, ook jongens hebben van de instructies van de koran te vrezen. In Koran 18:74 en 18:80 doodt een profeet een ‘knaap’, ook weer niet omdat hij iets gedaan had maar op grond van het blote inzicht van de profeet dat de knaap iets verkeerds zou gaan doen. Dit gaat tegen alle westerse principes in. Dit is barbaars. Wij kunnen niet accepteren dat op Europese bodem zulke dingen met ons goedvinden ten uitvoer worden gelegd. Ons eventuele geloof in de goddelijke oorsprong van de Koran wordt door zulke verhalen volledig en blijvend ondermijnd.
Ook wordt onze achting voor de islam geschaad als we vernemen dat islamitische ouders geloven dat de islam wil dat zij hun dochter doden, of laten doden, wanneer die dochter buiten het huwelijk haar maagdelijkheid verliest. Moslims zijn er van overtuigd dat de islam dit onmenselijke gedrag voorschrijft. In plaats van je dochter te zeggen dat je het sneu vindt dat haar verloving op niets is uitgelopen, pak je een mes en snijdt haar de keel door. Kan een cultuur of een godsdienst die dit voorschrijft gelijkwaardig zijn aan de onze? Kom nou.
Bij het bestuderen van vreemde godsdiensten en vreemde culturen aan de universiteit en in de academische wereld, is het natuurlijk ongewenst voortdurend vast te stellen hoe veel beter de westerse cultuur is. Wie over de Tweede Wereldoorlog schrijft, zal ook niet elke alinea zijn lezers willen verzekeren dat het fout was om de joden te vergassen. Maar dat betekent niet dat er geen moreel oordeel mogelijk is over de zo neutraal mogelijk wetenschappelijk beschreven feiten. Toch zijn veel professoren gaan denken dat niet alleen academische onderzoekers maar ook burgers maar beter niet kunnen vinden dat hun burgerlijke cultuur beter is dan de religieuze cultuur van de islam. Wel, die professoren vergissen zich. Het is haast niet te geloven dat invloedrijke academici betoogd hebben dat culturen die nog niet eens hun eigen rioolwater kunnen zuiveren, gelijkwaardig zijn aan de westerse cultuur.

Het is voor vrouwen en meisjes te hopen dat het Westen even onverzettelijk blijft als het zich tot op heden ter zake getoond heeft. Graag wil ik er ook op wijzen dat er gelukkig meer van zulke terreinen van westerse onverzettelijkheid zijn. Maar, ook op die terreinen sluiten westerse intellectuelen liever de ogen voor de islamitische werkelijkheid, en gaan ze er vanuit, zonder de feiten te willen nagaan, dat het onderscheid tussen de islam en het Westen wel mee zal vallen omdat ‘mensen nu eenmaal mensen’ zijn, waarmee heel goeiig de hoop wordt uitgesproken dat westerse waarden universeel worden aangehangen. Wel, ik moet u teleurstellen. Mensen zijn mensen, daar is weinig tegen in te brengen, maar hun opvattingen zijn nagenoeg altijd het resultaat van indoctrinatie en training.

In het Westen heeft training en indoctrinatie weten te bewerkstelligen dat wij het bekennen van schuld normaal zijn gaan vinden, en zelfs de mening zijn toegedaan dat iemand die een misstap heeft begaan opknapt van het afleggen van een schuldbekentenis. Dat is van nature natuurlijk niet het geval, dat is aangeleerd gedrag. Elke kerkdienst begint met een rituele schuldbelijdenis die uiteraard in de loop van de jaren geautomatiseerd en geroutiniseerd is geraakt. Daardoor hebben de Europeanen geleerd om fouten toe te geven. Dankzij de kerkelijke praktijk zijn Europeanen het toegeven van fouten doodgewoon gaan vinden. We zijn er door de onvermoeibare druk van het christendom en de kerken zelfs gewend aan geraakt dit tegennatuurlijk gedrag normaal te gaan vinden, en we denken dat onze opvattingen over schuld bekennen en fouten toegeven volkomen ‘normaal’ is. Wel, ik heb weer een slecht bericht voor u. Dat is alleen en uitsluitend het geval binnen onze eigen cultuur. Schuld bekennen is aangeleerd gedrag.

De normale situatie is ‘Beken nooit schuld’, dat kan je je familie, je vrienden, je geloofsgenoten, je stad- en landgenoten, eenvoudig weg niet aandoen. Zonder de invloed van het christendom is de gewone situatie dat iemand nooit en te nimmer schuld bekent, want wat heeft iemands vader misdaan dat hij een zoon zou hebben die van zichzelf al zegt: ‘Ik ben een boef’? Omdat wij in onze goeiigheid zijn gaan denken dat het normaal en algemeen menselijk is om in staat te zijn schuld te bekennen, begrijpen we niet waarom zelfs geconfronteerd met overstelpend bewijs mensen soms blijven ontkennen. Dat komt doordat niet iedereen die training in schuld bekennen gehad heeft. Niet in alle culturen worden mensen geïndoctrineerd met de gedachte dat schuld bekennen iets positiefs is. Ten onrechte denken westerlingen dat het vermogen schuld te bekennen een vanzelfsprekende kernkwaliteit is waarover ieder mens beschikt. Ik herhaal het nog maar eens: dat is niet zo.

Schuld bekennen is niet alleen heilzaam in de justitiële en religieuze sfeer. Ook in de wetenschap is het vermogen in te zien dat een met liefde geconstrueerde theorie fout kan zijn, essentieel. Het voor de moderne wetenschap zo essentiële falsificatieprincipe is niets dan een geseculariseerde vorm van de klassieke joods-christelijke schuldbelijdenis: anaxnoe xataanoe ashamnoe, en de rest van het Gebed van de Grote Verzoendag, of het Latijnse peccavi, en het overbekende mea culpa, mea maxima culpa.

Zeker in het geval van de wetenschap en de techniek is het loon dat op de confessie volgt groot geweest. Dankzij het falsificatieprincipe hebben we al die technieken en vernuftigheden kunnen ontwikkelen die ons leven zo paradijselijk maken. Zonder falsificatie en schuldbekentenis geen aardse zegeningen. Een blik op de Derde Wereld en u heeft gezien waar het gelijk ligt in deze pijnlijke kwestie. Het is dan ook niet toevallig dat er nog nimmer Nobelprijzen voor de exacte vakken en de techniek zijn toegevallen aan wetenschappers of wetenschapscentra in de islamitische wereld. Ik begrijp dat er mensen boos kunnen worden wanneer ze dit horen uitspreken, maar ach – u wist het eigenlijk al, en wat is de stelling die ik hier poneer makkelijk te falsificeren.

De islamofiele machthebbers in Europa zijn nog steeds wel bereid om de westerse regels voor de behandeling van kinderen, vrouwen en meisjes met geweld te handhaven. De kiezer dwingt hen daar ook toe. Gun de trouweloze regeerders van wie wij afhankelijk zijn niet de ontsnappingsroute via de shariarechtbank. Die dreiging dienen we af te weren. Maar ook de vrijheid van wetenschap en denken, zo nauw verbonden met joods-christelijke beginselen, dreigt aan het gezag van de sharia-rechtbank onderworpen te worden. Ik geef graag toe dat ‘vrijheid van meningsuiting’ abstract klinkt. Toch wil ik u laten geloven dat het in het belang van uw kinderen en uzelf is, voor die vrijheid elk mogelijk offer te brengen.

Vrouwen en meisjes gaan voor, daarna komt het vermogen tot schuldbekentenis, en dan is er nog een derde veld waar het Westen een geheel irreële kijk op de wereld heeft: de zogeheten Gouden Regel. Deze regel luidt in zijn positieve vorm: ‘Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hen dan ook alzo’. Ten onzent is de regel bekender in zijn negatieve vorm: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, in het Latijn Quod tibi non vis, alteri ne feceris. De heidense Romeinse Keizer Severus Alexander, 235 overleden, was dol op deze regel en zou hem op alle openbare gebouwen hebben laten aanbrengen. Wij denken zonder dat verder gecontroleerd te hebben, dat deze regel opgang doet in alle godsdiensten en maatschappijvormen. Dat is niet zo.

Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat ook de islamitische theologie deze regel onderschrijft. Tot op heden is dat niet het geval geweest. De theorie van de islam zoals die de afgelopen 1400 jaar heeft geluid, bevat dit gebod niet. Zoals wij zonder onderzoek of nadenken er van uit gaan dat ieder mens wel redelijke opvattingen zal koesteren over vrouwen en meisjes, zo denken we ook dat alle godsdiensten er wel op uit zullen zijn die Gouden Regel toegepast te krijgen. Mijn bewering is weer makkelijk te controleren. Laten moslims aanwijzen waar die regel in een van hun heilige teksten voorkomt.

Onze westerse opvattingen over meisjes en vrouwen zijn ons voldoende dierbaar om ter handhaving van die waarden geweld te gebruiken. Aan die waarden en opvattingen willen we met stelligheid vasthouden. Die bereidheid bestaat naar mijn stellige indruk ook op het gebied rond de Gouden Regel en de Schuldbekentenis, alleen zijn daar de meesten van ons zich het eigen erfgoed niet goed bewust. Ik hoop dat daar verandering in komt.
De westerse opvattingen over meisjes en vrouwen, de westerse opvattingen over schuld en schuld bekennen, en de westerse opvattingen over de Gouden Regel vormen een bedreiging voor de islam. Toch zie ik uit naar het moment dat onze moslimse medemens zijn levenshouding met deze drie elementen zal kunnen gaan verrijken.

Arabist Jansen


Antwerpen 24 september 2009

87 opmerkingen:

 1. Hier is weer geen woord Chinees bij. Je zou dit kraakheldere betoog toch zo op de deur van elk Europees parlement willen spijkeren? Het is ten hemel schreiend hoe diep wetenschappers, politici en zogenaamde intellectuelen in Europa zijn verzonken in hun eigen wanen. De valse poorten en bruggen op onze bankbiljetten spreken daar boekdelen van.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Fenomenaal.
  Ik ben altijd zo blij als de foto van dhr. Jansen prijkt bovenaan de site van Hoeiboei. Ik kende dit stuk al wel, maar dit kan niet vaak genoeg worden herhaald. Ik zal het zeker vaker lezen, zonder enige twijfel. Ik weet zeker dat veel mensen een wegwerp-gebaar zullen maken als ze horen dat bijv. de schuldbekentenis aan de wieg staat van de wetenschap. Ik zou graag willen dat iedereen zo reeel denkt (of kan denken) als dhr. Jansen. Maar ik ben er allang achter; Westers gedachtegoed is niet de regel, maar een uitzondering. Daar moeten we absoluut trots op zijn en blijven. Voor altijd. Groet conservatief.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hans Janssen is een jood
  een jood die liegt.

  Hans jansesen is nooit te vertrouwen en is een duivel,

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Prachtig! Roepende in de woestijn. Prachtig artikel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is al weer een 'oudje', maar hier zie je goed in de praktijk wat de rechten van de vrouw zijn in de sharia.

  LJN: AR2316, Rechtbank Alkmaar , 65046/FA RK 03-172 (rechtspraak.nl)

  Vooral de verklaring van de man spreekt boekdelen;

  "De door [de man] gestelde omstandigheid dat de vrouw naar Islamitisch recht geen enkel recht toekomt en de verstoting heeft te aanvaarden doet hieraan niet af, aangezien voor de erkenning in Nederland van de huwelijksontbinding door verstoting, zoals in onderhavige geval, het Nederlandse recht van toepassing is."

  BeantwoordenVerwijderen
 6. In Engeland, vrij dichtbij dus, proberen ze de ingestelde shariarechtbanken ongedaan te maken:


  One Law for All campaign is organising a rally on Saturday 21 November 2009 at 1200pm in London’s Hyde Park. The rally aims to oppose religious laws in Britain and elsewhere, show solidarity with people living under and resisting Sharia, and to defend universal rights and secularism.


  http://www.onelawforall.org.uk/about/faq/

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Karel said... 14 november 2009 19:04
  """Hans Janssen is een jood
  een jood die liegt.

  Hans jansesen is nooit te vertrouwen en is een duivel,"""

  Ik bewonder je bijzonder goed onderbouwde post waarin je dat hele artikel in één keer en zeer gefundeerd onderuithaalt.

  LOL

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hans Jansen:
  Dit betreft, onder andere, de leeftijd waarop een meisje mag worden uitgehuwelijkt, het recht om vrouwen te slaan,
  ---------

  Ik heb het vermoeden dat het om het volgende verhaal gaat, nou leest u mee:

  Aboe Bakr huwde zijn dochter Aisha uit aan de Boodschapper toen zij slechts zes jaar oud was en hij stuurde haar naar de Profeet toen zij negen jaar was. (Overgeleverd door Boechaarie en Moeslim)

  Aangezien het het meisje en haar ouders buren waren van de profeet, zeer veel van hem hielden en tegelijkertijd armlastig waren, zagen ze het wel zitten om de profeet als schoonzoon te hebben, het was in die tijd normaal in de Arabische Schiereiland (misschien nu nog) dat een ouder aan een jongen vraagt of hij met zijn/haar dochter trouwt.
  Terug naar het verhaal van Aicha:
  Zo is het dus gegaan, het was meer adoptie van het meisje, met het oogpunt op een latere huwelijk is er alvast een huwelijksovereenkomst op 9jarige leeftijd afgesloten, want de profeet was reeds gehuwd met een Khadija die 15 jaar ouder was dan hem.
  Shaychoel Islaam ibn Taymiyyah zegt:
  “Niemand heeft het recht een vrouw te trouwen zonder haar goedkeuring. Dit hebben we geleerd van de Boodschapper van Allaah. Als een vrouw iemand niet wil trouwen dan kan zij niet gedwongen worden hem te huwen.

  Dus over welke uithuwelijking heeft meneer Jansen het?
  Tuurlijk komt het voor, maar u kunt toch zelf lezen dat het verboden is? Het is de onwetendheid van de mensen zelf, dus het komt de Islam zelf ook goed uit dat deze mensen stevig worden aangepakt. Hadden ze maar meer in de eigen geloof moeten verdiepen, dan hadden ze nergens last van.

  Ik hoor u nu denken: sharia, maar wat is sharia eigenlijk? Sharia is het bovenstaande, meer niet.
  Sharia betekend Islamitische wetgeving, en deze komt overeen met iedere andere wetgeving, is weleens waar strenger, zo als het afhakken van oplichtershanden, stenigen is het ouderwetse manier van beboeten en vastzetten, vroeger kwam het ook nauwelijks voor, ivm getuigen en bewijslast.
  Als je het in z'n geheel bekijkt, stelt het weinig voor, komt niet verder dan de huidige wetgeving.
  Ik ben een moslim, getrouwd en heb een baan etc. Maar ik leef volledig volgens de Sharia, en niemand heeft last van me, mijn werk staat mijn levensovertuiging niet in de weg en andersom ook niet. Dat hebben trouwens veel moslims ook. Ik bid 5 maal daags, vast 30 dagen per jaar, doe de zakaat en ben van plan om binnenkort de bedevaart te doen, bedrieg niemand, bedreig niemnd, overval niemand, steel niet van een ander, doe niks wat god verboden heeft. Dat is Sharia.
  -----------------------------------
  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Vervolg:
  Hans Jansen:
  De koran (4:34) leert dat wanneer mannen alleen maar vrezen dat hun vrouwen ongehoorzaam zullen zijn, ze hun vrouwen mogen slaan: w-allaatii taxaafuuna nushuuzahunna, wa-Dribuuhunna. Het gaat dus niet om echte overtredingen die daadwerkelijk hebben plaats gevonden, maar om gevreesde overtredingen. Mannen krijgen in dit vers het recht te slaan, vrouwen krijgen niets.
  ------

  Wie het slaan van vrouwen afwijst, heeft impliciet laten weten dat hij de westerse cultuur beter vindt dan alle theorieën van de islam, en dat hij de islam eerder een bedreiging dan een verrijking acht, zeker voor zijn dochters.
  ---------------

  Zo zo, dit is de wereld op z'n kop!
  Zie hier:

  De profeet sprak ooit zijn afschuw uit over het slaan en zei: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

  En van Aisha (de vrouw van de profeet) weten we dat de profeet zelf nooit zijn vrouwen, dienaren of andere mensen geslagen heeft. Metgezel Abu Masud al-Badri vertelt over slaan het volgende verhaal: 'Ik was mijn dienaar met een zweep aan het slaan. Toen hoorde ik een stem achter me, "Pas op Abu Masud", maar ik herkende de stem niet, want de stem was gekleurd door intense boosheid. De profeet zei:" Pas op Abu Masud, pas op Abu Masud, pas op Abu Masud; want zeer zeker God heeft meer macht over jou dan jij over je dienaar." Vanaf die dag heb ik nooit meer mijn dienaren geslagen.'
  ------

  Wie probeert hier nu een ander in de maling te nemen?

  De Quraan behandelt het onderwerp slaan van vrouwen als volgt (4.34): 'Mannen zijn de beschermers en onderhouders van hun echtgenotes omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten in [fysieke] kracht en omdat zij van hun rijkdommen zullen besteden [aan hun vrouwen]. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die vroom zijn en heimelijk bewaren hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen die zich slecht gedragen: wijst haar [eerst] terecht en [als dat niet helpt] laat haar in haar bedden alleen en [als laatste en ook afgeraden] geef haar een lichte tik [in plaats van haar te slaan]. Als zij hun gedrag veranderen, zoekt geen weg tegen haar[door oude koeien uit de sloot te halen of het herkauwen van ruzies]. Waarlijk, God is Verheven, Groot.'

  Vervolgens is er, als bovengenoemde stappen tot verzoening tussen man en vrouw niet helpen, de volgende richtlijn (4.35): 'En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidrechter [bemiddelaar] van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal God deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, God is Alwetend, Alkennend.'
  De Islam probeert het slaan van vrouwen te voorkomen door:

  De voorbeeldfunctie van de profeet Mohammed, die zijn vrouw nooit geslagen heeft.
  Het inbouwen van een 'stappenplan' door bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan
  Over te gaan tot seksuele onthouding (voor mannen vaak een reden snel tot inkeer te komen) Want je mag niet met je vrouw slapen zolang je ruzies niet hebt bijgelegd.
  -----
  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volgens Mohammed bezorgen vrouwen de mannen pijn: “Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat schadelijker is voor mannen dan vrouwen( Al Bukhary vol.7,33)…

   Verwijderen
 10. Vervolg:

  Als dat niet helpt, wordt er gedoogd dat er symbolische lichte tik toe met een miswak (een tandenborstel van hout van ongeveer 20 x 1 cm) vanuit de pols (dus niet vanuit de elleboog of schouder) en niet in het gezicht of op intieme gedeelten wordt gegeven.
  Islam heeft voor alle situaties regels ook voor die situaties die absoluut ongewenst zijn binnen een gezin. Het feit dat Islam hier regels voor heeft betekent niet dat men hiertoe wordt opgeroepen om zijn vrouw te slaan, integendeel. Deze regels en adviezen zijn juist bedoelt om agressieve en communicatie-arme mannen in het gareel te houden en vrouwen tegen hen in bescherming te nemen.

  In de Quraan staat trouwens nergens dat vrouwen als zij geslagen en mishandeld worden dit lijdzaam moeten ondergaan, maar het is juist raadzaam om verzet te plegen.
  -------------

  Dus bovenstaande beweringen van meneer Jansen gaan nergens over, wederom vertelt hij niet de waarheid (heeft daar geen belang bij denk ik).

  Het is niet zo dat als je denkt dat er in de toekomst dingen niet goed zouden gaan, dat je maar meteen begint te meppen!

  Meneer Jansen zou zich voor deze stomme leugens moeten schamen! ipv. alles proberen om te draaien, Kunnen we dan in de toekomst kijken om alvast maatregelen te nemen? Denk nou toch ZELF na! Daar gaat 't in deze koranverzen helemaal niet om, zo als je ZELF heb kunnen lezen hierboven, er moeten zich problemen hebben voorgedaan binnen het huwelijk. Dat is een reden om te vrezen dat er weleens rare dingen kunnen gaan gebeuren!
  ------------------------------

  Hans Jansen:
  De Koran zegt in het midden van vers 65:4 dat een meisje dat verstoten wordt nog voor haar eerste menstruatie, toch pas na een wachttijd van drie perioden mag hertrouwen, omdat er anders onzekerheid over het vaderschap bestaat. Ja, stel je voor. De korancommentaren leggen bereidwillig uit dat het gaat om meisjes die niet gemenstrueerd hebben li-Sigharihinna, ‘omdat ze daar te jong voor zijn’.
  --------

  Goeie morgen zeg! Deze vers gaat dus niet alleen over een meisje dat nog nooit menstruatie heeft gehad, maar hoe daarmee om te gaan, omdat huwelijk op jonge leeftijd ook voorkomt, daar gaat het om.
  Ik begrijp maar niet waarom meneer Jansen telkens de waarheid probeert te verdoezelen.
  Hier staan de complete verzen:

  1. O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest God uw Heer. Verdrijft haar niet uit haar vertrekken, noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan (vóór de bepaalde termijn) tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen. Dit zijn God's vastgestelde grenzen; en wie de door God bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan. Gij weet niet; misschien zal God daarna iets beters teweegbrengen.

  2. Als zij dan haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug, of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor God. Dit is een vermaning voor hem die in God en de laatste Dag gelooft. En voor hem die God vreest, zal Hij een uitweg bereiden.
  ----------
  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Vervolg:

  3. En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht. En voor hem, die zijn vertrouwen in God stelt, is God toereikend. Voorwaar, God volbrengt Zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf bepaald.

  4. En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die God vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

  5. Dat is het bevel van God dat Hij u heeft geopenbaard. En wie God vreest, van hem zal Hij zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden.

  6. Herbergt haar (van wie gij scheidt) in de huizen waar gij vertoeft, overeenkomstig uw middelen; en doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken. En als zij zwanger zijn, onderhoudt haar tot zij verlost zijn. En als zij haar kind voor u zogen geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid; maar als gij het lastig voor elkander maakt laat dan een andere vrouw het kind zogen.

  7. Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed. En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen God hem heeft gegeven. God belast geen ziel boven hetgeen Hij haar heeft gegeven. God zal weldra verlichting verlenen na ongemak.
  -------------------------------

  Hans Jansen:
  Het zijn overigens niet alleen kleine meisjes die afwijkend van westerse normen behandeld worden, ook jongens hebben van de instructies van de koran te vrezen. In Koran 18:74 en 18:80 doodt een profeet een ‘knaap’, ook weer niet omdat hij iets gedaan had maar op grond van het blote inzicht van de profeet dat de knaap iets verkeerds zou gaan doen. Dit gaat tegen alle westerse principes in. Dit is barbaars. Wij kunnen niet accepteren dat op Europese bodem zulke dingen met ons goedvinden ten uitvoer worden gelegd. Ons eventuele geloof in...
  -----

  Nee, daar gaat 't wederom niet om, Niemand moet en kan zo iets uitvoeren, (gek zeg).
  Of meneer Jansen leest niet verder in de Koran, of hij probeert de mensen -op foute intenties- wijs te maken hoe slecht de Islam wel niet is? Kan niet anders dan een van die twee zijn.

  Hier gaat 't om een man die lang geleden een bijzondere gave van God heeft gekregen, waardoor hij dus bepaalde dingen uitvoert die voor normale mensen inderdaad barbaars zijn, dat is hem toen ook medegedeeld, bovendien heeft hij niet alleen een jongen omgebracht, waar meneer Jansen de nadruk oplegt, waarom denkt u dat meneer Jansen niet erbij zegt dat deze "moordenaar" ook een muur recht heeft gezet die dreigde om te vallen tbv. een paar arme wezen, die later een schat onder die muur zouden vinden? Juist! Want dan komen we erachter dat dat geen bevelen zijn, maar slechts geschiedenis.
  Zo als het geen bevel is om hier en daar een muurtje recht te zetten, is het ook geen bevel om iemand te slaan of te doden omdat we vrezen dat er in de toekomst iets niet goed gaat.

  Wel, hier staan de verzen van Soerah 18 wat puur geschiedenis is:
  ------

  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Vervolg:

  64. Hij zeide: "Dat is waarnaar wij hebben gezocht." Derhalve keerden beiden op hun schreden terug.

  65. Daar vonden zij een Onzer dienaren, aan wie Wij Onze barmhartigheid hadden bewezen en wie Wij van Onze kennis hadden geschonken.

  66. Mozes zeide tot hem: "Mag ik u volgen dat gij mij onderwijst in de leiding, die u is gegeven?"

  67. Hij antwoordde: "Gij kunt geen geduld hebben met mij."

  68. "Want hoe kun je geduldig zijn over dingen die uw begrip te boven gaan?"

  69. Hij zei: "Indien het Gode behaagt, zul je mij geduldig vinden en ik zal aan uw bevel niet ongehoorzaam zijn."

  70. Hij zei: "Welaan dan, indien je mij wenst te volgen stel mij nergens vragen over eer ik zelf daaromtrent tot u spreek."

  71. Aldus vertrokken beiden totdat zij in een boot stapten en hij maakte er een gat in. Waarop Mozes uitriep: "Heb je er een gat in gemaakt teneinde de opvarenden er van te doen verdrinken? Voorwaar, je hebt iets gruwelijks bedreven."

  72. Hij antwoordde: "Had ik u niet gezegd dat je stellig geen geduld met mij zoudt kunnen tonen?"

  73. Mozes zeide: "Maak mij geen verwijt omdat ik het vergeten ben en maak het mij niet moeilijk."

  74. Zij reisden dus verder tot dat zij een knaap ontmoetten en hij deze doodsloeg. Mozes zeide: "Hebt gij een onschuldige gedood die niemand had vermoord? Voorwaar, je hebt een afkeurenswaardige daad begaan."

  75. Hij antwoordde: "Zei ik u niet dat je nimmer in staat zoudt zijn mij met geduld te vergezellen?"

  76. Mozes zeide: "Indien ik u wederom iets vraag houd mij dan niet in uw gezelschap, dan hebt gij zeker een verontschuldiging van mijn kant."

  77. Aldus vervolgden zij hun weg totdat zij bij de inwoners ener stad kwamen aan wie zij om eten vroegen, doch dezen weigerden hun gastvrijheid te betonen. Nu vonden zij daar een muur, die op het punt stond in te storten en hij herstelde deze. Mozes zeide: "Indien je wilde, had je er loon voor kunnen vragen."

  78. Hij zeide: "Dit is de scheiding tussen u en mij. Ik zal u thans de verklaring geven van datgene waarvoor je geen geduld kon tonen."
  -------
  Wordt vevolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Vervolg:

  79. "Wat de boot betreft, deze behoorde aan arme lieden die op de rivier werkten, en ik verkoos haar onbruikbaar te maken want achter hen was een koning die alle (goede) schepen met geweld in beslag wilde nemen."

  80. "En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof."

  81. "Derhalve wensten wij dat hun Heer hun in zijn plaats een ander kind zou schenken dat reiner en zachtmoediger zou zijn (dan hij)."

  82. "En wat de muur betreft, deze behoorde aan twee weesjongens in de stad en daaronder lag hun schat (begraven), hun vader was een rechtvaardig man derhalve behaagde het uw Heer dat zij volwassen zouden worden en dan hun schat zouden opgraven als een genade van uw Heer, en dit alles deed ik niet uit mezelf. Dit is de verklaring van datgene waarvoor je geen geduld kon tonen."
  ---------------------

  Als u dit wat begrijpend leest, komt u erachter dat het inderdaad geen bevelen zijn, maar slechts een gave die iemand eenmalig heeft gehad.
  Dit zijn verhalen uit de oudheid, zo als de Koran zelf zegt:

  3. Wij verhalen u het schoonste verhaal door u deze Koran te openbaren, ofschoon je voorheen onwetend was.
  12:4

  Zo als u ziet staan de beweringen van meneer Jansen haaks op wat er werkelijk in de Hadith en de Koran staat!
  Waarom hij dat doet is voor mij en velen met mij een raadsel.
  ---------------------

  Nog eentje dan,
  Hans Jansen:

  Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat ook de islamitische theologie deze regel onderschrijft. Tot op heden is dat niet het geval geweest. De theorie van de islam zoals die de afgelopen 1400 jaar heeft geluid, bevat dit gebod niet. Zoals wij zonder onderzoek of nadenken er van uit gaan dat ieder mens wel redelijke opvattingen zal koesteren over vrouwen en meisjes, zo denken we ook dat alle godsdiensten er wel op uit zullen zijn die Gouden Regel toegepast te krijgen. Mijn bewering is weer makkelijk te controleren. Laten moslims aanwijzen waar die regel in een van hun heilige teksten voorkomt.
  -----------

  Nou, Leest u mee:

  “Niemand van jullie is een gelovige tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst” (Mohammed)
  Hadîs (An-Nawawi)
  ---------

  Is indedaad makkelijk te controleren en onderuit te halen.
  -----------------------------------
  Voor de duidelijkheid:
  In het recente verleden reageerde ik hier onder de naam : Doegewoon.
  Maar op een of andere wijze kon ik niet meer op die nickname doorgaan, vandaar.

  ---------------------------------------------------------------------

  Deze is voor Karel:
  Ik ben het ook niet eens met meneer Jansen, maar de manier waarop jij het laat zien getuigt van weinig hersnespinsels, het slaat nergens op.
  Hij kan wel een Jood zijn, maar dat wil niet zeggen dat alle Joden leugenaars zijn.
  Iemand voor een Jood uit maken omdat hij liegt is hypokriet, niet alleen Joden liegen, kom zeg.
  Nee, zo praat je dus niet met mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. 'ik wens u toe dat u niet onthoofd wordt, maar ja, u bent nu eenmaal uitgetreden, dus kop er af'. Het gaat bij de Gouden regel niet om wensen. Het gebruik van 'naaste' in de vertaling is onjuist, er staat 'broeder', en het zal dus wel alleen om moslims onderling gaan. De Gouden regel is zo simpel dat iedereen die meer dan 40 woorden nodig heeft om te bewijzen dat dit of dat toch eigenlijk de Gouden regel is, de boel belazert.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Vertel de waarheid en je trapt op een zere vrede mens teen.
  Hans beledigt nooit maar geeft uitleg over een geloof en doctrine waar de meeste tot voor kort niets van wisten en ook niet geïnteresseerd in zijn.
  Schitterend zoals hij elteen mens uitlokt om commentaat te geven alsof we al een sharia land zijn met tekst en uitleg voor iedereen die het nog niet snappen.
  De mooiste vond ik de tandenborstel om haar er een opdonder mee te verkopen in plaats van een klomp, schitterend.
  Ik verkies een klomp, dat is mijn recht als Nederlandse man en zal voor dat recht vechten tot m,n laatste adem.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @elhoussain.1973:
  Dus in Saoudi Arabie, Iran en Pakistan zien ze het helemaal verkeerd?
  Je stelt dat je niemand bedreigt maar dat doe je wel degelijk. En hoe. Je pleidooi voor het invoeren van de sharia is een ernstig dreigement. Ik kan je alvast beloven dat ik mij daar met alle middelen tegen zal verzetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Als die gulden regel expliciet in de koran zou staan en zo zou moeten worden uitgelegd dat met die ‘naaste’ ook de kafir of mensen van het boek zijn inbegrepen, dan komt de koran ernstig met zichzelf in de problemen. Als die gulden regel er in zou staan dan was hij of geabrogeerd dan wel het tegenovergestelde zou het geval zijn: het merendeel van de koran zou door die ene regel buitenspel zijn gezet. In dat laatste geval hou je niet veel meer over dan een, in omvang beperkte, herhaling van wat Jezus hier over meende.

  Al die vreemde regels ten nadele van dhimmi’s, de moeizame gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de sharia zelf (zie bijvoorbeeld het stukje over Jihad), maken dat die gulden regel zo ongeveer de islam had uitgekleed tot het bot. Die regel kan niet bestaan zonder dat de koran zich voor het merendeel zou opheffen en de islam als religie tot een voetnoot zou hebben gereduceerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ elhoussain

  Waarom verlaagt u zichzelf als moslim onder ons 'infidels', christenen en joden te wonen? Uw 'Allah' haat (!) ons, met Mohammed als onze massa moordenaar.

  NOTA BENE: Een meisje is in KORAN 'rijp voor het huwelijk vanaf menstruatie' d.w.z. ongeveer 9 jaar.

  1) Uw: 'Kadesha leefde nog"

  Kadesha was al 3 jaar dood:

  "Narrated Hisham's father: Kadija was drie jaar dood toen de Profeet naar Medina ging. Hij verbleef daar voor ongeveer 2 jaar waarna hij met Aisha trouwde toen zij een meisjes van 6 jaar was, en hij consumeerde het huwelijk (ging met haar naar bed) toen zij 9 jaar was. Volgens: Sahih Bukhari 5.236 Sahih Bukhari 7.64, Sahih Bukhari 7.65

  2 Uw: "Aangezien het het meisje en haar ouders buren waren van de profeet ...."

  Nonsense: Mohammed dwong (!) Abu Bakr:

  'De profeet vroeg Abu Bakr om Aisha's hand. Abu Bakr maakte bezwaren en zei: 'Maar ik ben uw broeder". De profeet zei: 'U bent mijn broeder in Allah's religie en Zijn Book, maar zij [Aisha] mag ik - onder de wet - trouwen."(Sahih Bukhari 7.1)

  lees hadiths: Sahih Bukhari 5.234; Sahih Bukhari 7.1; Sahih Bukhari 7.64, Sahih Bukhari 7.65.

  2a) Uw: "het was in die tijd normaal .... dat een ouder aan een jongen vraagt of hij met zijn/haar dochter trouwt."

  Uithuwelijken is nog steeds normaal in het overgrote deel van de Islamitische wereld.

  3) Aisha werd ZIEK (!) 'mijn haar viel uit' psychisch getraumatiseerd:

  Aisha: "De Profeet verloofde zich met mij toen ik 6 jaar oud was. We gingen naar Medina... toen werd ik ziek en mijn haar viel uit. Mijn haar groeide later weer aan en mijn moeder, Um Ruman, kwam mij ophalen terwijl ik met de schommel speelde van mij vriendinnetje. Mijn moeder riep mij, ik ging naar haar toe, terwijl ik niet begreep wat zij wilde. Zij nam mij bij de hand and zei dat ik in de deur moest gaan staan van het huis. Ik was buiten adem, maar toen ik weer beter kon ademen, zei mijn moeder, 'goed'en naam wat water om mijn gezicht een hals te wrijven. Waarna zij mij mee terugnam in het huis. Daar waren een aantal Ansari vrouwen die zeiden: 'Onze beste wensen en Allah's Zegen en veel geluk gewenst". Waarna mijn moeder mij aan deze vrouwen gaf en zij bereiden mij voor OP MIJN HUWELIJK. Onverwacht Allah's Apostle kwam 'smiddags vroeg naar mij toe en mijn mouder gaf mij aan hem, en ik was toen een meisje van 9 jaar oud. (Sahih Bukhari 5.234)"

  Niks 'adoptie van Aisha'- 9 jaar oud bestemd voor het bed van Mohammed die voor geen cent deugde!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Wat een verschil: logische redenatie vanuit de feiten tegenover warrige verhalen, gebaseerd op wonderen en kromme redeneringen, waar de meest afschuwelijke daden mee worden gerechtvaardigd.

  elhoussain.1973, kent u de uitdrukkingen "geen woorden maar daden" en "praatjes vullen geen gaatjes"?

  U kunt alles met een giftig suikerlaagje bedekken, maar het gaat om de praktijk. In de praktijk zijn in de Islam vrouwen ondergeschikt aan de man, zeg maar 2e rangs "burgers" en dit is in strijd met de universele rechten van de mens en de Nederlandse grondwet.

  Uit die ongelijkheid en het feit dat de man volledige zeggenschap heeft over 'zijn' vrouw(en) is een structurele misstand ontstaan, die zijn wortels heeft in de door u aangehaalde geschriften. U kunt wel met sprookjes komen over ontmoetingen tussen mensen die duizend jaar na elkaar leefden en zinloze moorden die gerechtvaardigd worden door "goddelijke" openbaring, maar de praktijk is, dat discriminatie, (massa)moord, sexisme, onderdrtukking, uitbuiting, onwetendheid, armoede en onrecht erdoor gelegitimeerd worden.

  Het is jammer voor u, maar in het westen geloven we niet meer in fabels.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ elhoussain

  1) "Sharia komt overeen met iedere andere wetgeving":

  Niet waar = 'sharia' heeft slechts betrekking op moslims; en op hun vijanden w.o. 'dhimmies', christenen, joden, infidels, die minderwaardig zijn en nog steeds zo behandeld worden in Islamitische landen.

  "weleens waar strenger" zoals het afhakken van oplichtershanden, stenigen is het [sic] ouderwetse manier ."

  'sharia' straffeb werden overgeheveld uit Koran w.o. steningen voor 'overspel', en afhakken van handen 'voor de dief, en beiden gebeuren omdát die in de 'sharia 'heilig' is vanuit Koran; en deze barbaarse straffen alléén in Islamitische landen toegepast worden.

  U zegt 'volledig volgens 'sharia' te leven' gelooft u in steningen, handen afhakken, kindhuwelijken, discrimineren van vrouwen.... een een Islamofascist!

  2) Uw: "De profeet zei:'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

  Haha! Het ontgaat u kennelijk dat Mohammed zegt 'waarom een vrouw slaan met wie je wilt SLAPEN! als waardeloos in bed! lees hoe gruwelijk wreed Mohammed was t.o. vrouwen:

  Moslim boek 4 nummer 2127 (fragment) "... Hij sloeg me op mijn borst, wat mij pijn deed en hij zei toen: "Dacht je dat Allah en zijn apostel je onrechtvaardig zouden behandelen?" Ze zei: "Wat de mensen verbergen Allah zal het weten.

  Mohammed stond Aboe Bakr toe om Aisha te slaan nadat ze getrouwd waren:

  Moeslim Boek 9, Nummer 3506 (fragment) Hij (Hadrat Oemar)zei:

  "Boodschapper van Allah, Ik zou graag willen dat je de manier waarop ik de docher van Khadija had behandeld toen ze me om geld vroeg en ik opstond en haar op haar nek sloeg. "
  Allahs booschapper lachte en zei:
  "Ze zitten om mij heen zoals je ziet en vragen me om extra geld.
  Aboe Bakr ging naar Aisha en gaf haar een klap met de vlakke hand op haar nek en Oemar stond op en ging voor Hafsa staan en sloeg haar met de vlakke hand terwijl hij zei:
  "Jij vraagt Allahs boodschapper om wat hij niet bezit."
  Zij zeiden: "Bij Allah wij vragen Allahs boodschapper niet om iets wat hij niet bezit."

  Mohammed vond het niet alleen grappig dat Oemar zijn vrouw sloeg; hij moedigde zijn schoonvaders aan om zijn vrouwen te slaan. Vervolgens werden zijn vrouwen ook geslagen door hun vaders.

  "Abu Dawud 38.4348 Een blinde man had een zwangere slavin die niet op wilde houden te profeet te beledigen [waarom wilde zij de profeet beledigen anders dan dat zij gedwongen was zijn slavin te zijn!)maar zij hield op. Op een nacht begon zij weer de profeet te bespotten en kwaad van hem te spreken. Daarop nam hij een dolk, stak die in haar buik en doodde haar. Een kind dat tussen haar benen kwam te liggen was besmeurd met het bloed dat daar vloeide. ’s Morgens werd de profeet daarover ingelicht. Daarop zei hij: O wees mijn getuige, geen vergelding is nodig voor haar bloed.

  Abu Dawud 14.2678: "De profeet zei op de dag van de verovering van Mekka: Er zijn vier personen die ik niet zal sparen. Hij noemde hun namen. Daaronder waren twee zingende meisjes (die spotliedjes over Mohammed hadden gezongen)drie werden er vermoord; een ontsnapte door zich tot Islam te bekeren."

  Sahih Muslim 17.4206: verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar Mohammed die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn."

  Wel, overtuigde shariamoslim, wat is uw verdediging voor deze, rijkelijk bewezen, gruwelijke wrede 'profeet Mohammed'?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Brrr, wat een verschrikkelijk stuk. De rillingen lopen hiervan over mijn rug. Ik hoop dat mijn dochters nooit onder islamitische heerschappij hoeven leven.

  Complimenten voor de heer Jansen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Mooi stuk van Hans Jansen maar het huidige sentiment steunt dit niet.

  Hoe denken Nederlandse moslimvrouwen en bekeerlingen zelf over de vrouwenrechten binnen de islam? In 2005 noteeerde Hoeiboei de volgende uitspraken van moslimvrouwen en bekeerlingen op het discussieforum van Opzij.

  de nieuwe feministen


  En we zouden het ook eens aan
  Tweedejaars rechtenstudente Elsa van de Loo kunnen vragen, die zich sinds kort de nieuwe VN Jongerenvertegenwoordiger van Nederland mag noemen.

  Elsa van de Loo

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Italy: Mohammed called a 'paedophile' on TV

  Islam poppenkast = LOL in Italië:
  Submitted by Ali Sina on Tue, 11/10/2009:

  http://www.faithfreedom.org/islam/italy-mohammed-called-paedophile-tv-spat

  Milan, 9 Nov. (AKI) - "Italian feminist and former far right-wing MP Daniela Santanche has sparked a controversy after calling the Prophet Mohammed a "a polygamist and paedophile" ... Santanche appeared on a television programme... with the president of Milan's Islamic centre, Ali Abu Schwaima, on Sunday.

  "Mohammed was a polygamist and a paedophile because he had nine wives, one of whom was only nine years old, that is a historical fact," said Santanche...

  Her remark incensed Schwaima and Muslims in the audience, who had been invited to take part in a debate on the contentious issue of placing crucifixes in Italian classrooms after last week's ban by the European Court of Human Rights.

  "Why don't we talk about serious things, not about your disgusting comments,".

  Santanche shouts back: "For us, Mohammed was a paedophile."

  [Good on her!]

  "You're just showing the ignorance of people like you who have no other arguments to use," bellowed Schwaima, jabbing his finger at her.

  [omgekeerd hij kan wat zij zegt niet weerleggen]

  He claimed the crucifix should not be removed from classrooms in Italy.

  "For us, Christ was one of the five main prophets and we respect him, like the crucifix."

  [Hahahaha! 'moslim mop van de week'?]

  "We will never listen to Mohammed, who was a polygamist and a paedophile," screeched Santanche.

  Studio ushers were seen physically restraining an irate, bearded member of the audience from lunging at her.
  ....

  Santanche was last year among rightwing protesters who opposed the conversion of a former velodrome into a mosque in Milan.

  She opposes Muslim women wearing the veil in Italy....

  Aisha was believed to be nine-years-old at the time of her marriage to Mohammed."

  _______

  Woehahaha! Moslims kunnen Mohammed niet verdedigen - hij moet een pedofiel geweest om met Aisha te willen 'trouwen'.

  Moslim maakt zichzelf belachelijk: "For us, Christ was one of the five main prophets and we respect him, like the crucifix. He claimed the crucifix should not be removed from classrooms in Italy"

  NIET TE GELOVEN!ook deze moslim ignoramus begrijpt de Koran niet waarin: CHRISTUS AFGEZET wordt, gedegradeerd tot 'Jezus profeet in Islam'; Zijn CRUCIFICTION ontkent -d.w.z. CHRISTUS"/MESSIAS bestaat niet en Christendom mág niet bestaan in Koran!

  SCHANDALIG = dat 'EUROPEAN COURT OF HUIMAN RIGHTS' (!!!) ITALIANEN CRUCIFIXEN OP SCHOLEN VERBIEDT!! NOOIT EERDER en slechts t.b.v. van Islam in Italië.

  Islam in EU kan slechts slecht aflopen!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. GENIET: 'Mohammed is pedofiel' op video de Italiaanse tv uitzending:

  http://infidelsarecool.com/2009/11/09/hero-italian-feminist-calls-muhammad-a-pedophile-on-tv/

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @R.H.:

  Volgens Ali Sina wordt de Gulden Regel inderdaad geabrogeerd:

  Islam and the Golden Rule

  BeantwoordenVerwijderen
 26. 'Temporary marriages allowed in Koran'

  vanaf het begin van Islam, 'vluggertjes trouwen' werd waarschijnlijk toegestaan voor gebruik tijdens oorlogen voor Mohammed's militairen die zonder hun vrouwen op slagvelden van 'Allah' toch hun portie sex wilden krijgen, alhoewel Mohammed ook het verkrachten van krijgsgevangegenomen vrouwen toestond: 'Geen 'coitus interuptus, want een ieder wordt geboren zoals Allah dat wil':
  Jawel, d.w.z. ga je gang mannen verkracht die vrouwen, en als zij kinderen van jou krijgen is dit 'omdat Allah het wil'. Ook handig als potentieel 'moslims' of gebruikt als slaven door moslims, want dat Islam 'slavernij afschafte'nog een leugen Mohammed had er aantallen.

  De 'Sighe' toegestaan in Koran:

  http://www.faithfreedom.org/content/prostitution-la-islamic-style-legal-and-halalenjoy

  en bestaat tenminste nog in Iran en in Egypte als als 'tijdelijk huwelijk' contractueel afgesloten -door een imam: 'Wat heilig is moet heilig blijven'.

  Geen priester, geen rabbijn zou het in zijn hoofd halen zelfs een contract te tekenen voor een 'tijdelijk huwelijk', dat voor een uur, week, maand langer afgesloten kan worden.

  Koran kent geen huwelijkstrouw, wel een limiet op het aantal vrouwen voor de moslimman: vier voor hem; en 'meer voor mij van Allah' zei Mohammed, die volgens de achterdochtige Aisha goed kon liegen: 'je krijgt wel veel, en steeds weer, toegediend door Allah'.

  Vrouwen b.v. in Iran, zonder man, zonder inkomen, willen en moeten wel toestemming geven want, eerlijk is eerlijk, de 'moslimman moet zijn 'sighe' onderhouden' of zij krijgt een som geld.

  Maar hij kan haar dumpen zoals dat hem uitkomt; en dan 'onschuldig van zondigen door prostitutie', terugkeren naar zijn eigen vrouw/en.

  'Zo houden wij moslims prostitutie 'netjes'.

  Ik walg van huichelaars!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Even een opmerking in de richting van Elhoussain.1973, je stelde "Zo is het dus gegaan, het was meer adoptie van het meisje, met het oogpunt op een latere huwelijk is er alvast een huwelijksovereenkomst op 9 jarige leeftijd afgesloten, want de profeet was reeds gehuwd met een Khadija die 15 jaar ouder was dan hem."

  Je spreekt over een 'huwelijksovereenkomst' maar die werd al gesloten toen het lieve onschuldige meisje zes jaar oud was. Toen de maagd Aïcha negen jaar oud was werd het huwelijk geconsumeerd. En dat is iets anders. Het sluiten van een huwelijk is een formaliteit. Maar het consumeren van het huwelijk is het feitelijk binnengaan van de man met de opgeheven roede in de vrouwelijke schede, of in dit geval het kleine voorheen onberoerde maagdelijke vagijntje.

  De kleine Aïcha, of zullen we haar de Lolita van de Heilige Profeet noemen, was overigens niet direct getrouwd nadat 'de Boodschapper van Allah' weduwnaar geworden was van Khadija. Er zaten er nog tien vrouwen tussen. Tijdens zijn huwelijk met de oudere en zeer rijke zakenvrouw Khadija hield de Heilige Profeet van Allah de leuter keurig in de broek. Pas toen de buit binnen was en niemand hem zijn erfenis kon onthouden ging hij goed van bil. Het maakte hem niet uit welk type, ras of geloof de vrouw had. En volgens de Hadith was de profeet Mohammed ook niet vies van mannen, maar dit terzijde.

  Overigens als iemand een meisje adopteert dan is het toch niet helemaal kies om dan het akkertje van dat meisje eens flink om te ploegen. Naar de huidige begrippen is seks hebben met je dochter toch een beetje vreemd, ook al is ze negen jaar!

  Beste Elhoussain 1973, je leeft nu nog in jouw jaren van onwetendheid, of zoals dat tegenwoordig in de psychologie heet: je hebt last van ontkenning!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. elhoussain.1973 is weinig overtuigend en alleen maar een mooiprater van de achterlijke en intolerante islam. Het leven volgens de sharia is gruwelijk en onrechtvaardig, hoe gek kun je zijn om dat goed te praten bah.

  Wat een prachtig betoog weer van de arabist Jansen.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Dat is misschien toch wat onheus tegenover Elhoussain. Want aangenomen dat hij als Koranlezer niet de barbaarse passages vindt die sommigen van ons zo afschrikken, ofwel die barbaarse passages zodanig in een context plaatst en duidt dat ze helemaal geen barbaarse strekking hebben, en dat hij vervolgens uit de Koran, zoals door hem gelezen en geïnterpreteerd, de inspiratie puurt voor een leven als door en door fatsoenlijk mens, nu, moesten we dan met zo'n moslim niet blij zijn? Als niet alleen voor Elhoussain maar nog voor heel veel meer moslims de vrouw gelijkwaardig is aan de man, de gouden regel niet alleen geldigheid heeft voor moslims onderling enz. enz., en ze komen tot al deze mooie principes tengevolge van of gesterkt door vlijtige koranstudie, dan zou het toch eigenlijk alleen maar toe te juichen zijn dat moslims vlijtig de koran bestuderen om tot dit soort conclusies te komen?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Maar ook de vrijheid van wetenschap en denken, zo nauw verbonden met joods-christelijke beginselen, dreigt aan het gezag ....
  Hmmm zit ik toch even te denken aan onze vriend gallileo. Pas omstreeks 1992 werd er voor hem een standbeeld opgericht.
  Vaticaan en wetenschap, mijneer Jansen ?


  Wat dacht u van onze Grieks-Romeinse voorgeschiedens ( behalve het worstelen natuurlijk). Er wordt nog steeds lesgegeven in deze klassieke talen. En niet zomaar maar omdat "men" het nog steeds belangrijk vindt om 'de grieken' aan onze volgende generatie door te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @Dirk:
  Paus Urbanus, met wie Galileï (1564 – 1642) uiteindelijk in conflict raakte, was aanvankelijk een goede vriend van de geleerde. Galileï was natuurlijk ook het typische produkt van de hoogst beschikbare opleiding van die dagen: de christelijke universiteit. De paus financierde onderzoek van Galileï. Het heliocentrische wereldbeeld dat Galileï, verder bouwend op de bevindingen van Copernicus (1473 – 1543) schetste, had een bijzondere eigenschap: het resultaat van Galileï ’s studie was juist maar zijn argumentatie was, in de ogen van de kerk, fout. Hij werd dan ook op die argumentatie aangevallen. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot huisarrest. Het ging dus niet om een strijd van het geloof tegen de wetenschap of, anders gezegd de kerk tegen het rationalisme. De kerk was van meet af vooral rationeel en steunde universiteiten en wetenschappelijk onderzoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Ik heb begrepen dat nadat het begrip zwaartekracht was geïntroduceerd en via berekeningen met zwaartekrachtformules de juistheid was aangetoond van Galileo's theorieën, dat er voor de kerk toen niets anders opzat dan te erkennen dat de aarde om de zon draait, omdat de gegeven argumenten in tegenstelling tot die van Galileo onomstotelijk waren.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Kees Rudolf

  Nee, we heben niets aan moslims als elhoussain.1973, want ze dragen hun zogenaamde verlichtheid niet uit binnen hun eigen geloof, maar gebruiken het slechts om islam-critici een mooiere islam voor te spiegelen dan die in werkelijkheid is. Hij misleidt en neutraliseert doelbewust de zo broodnodige kritiek op de islam en die rol is kwalijk. Zogenaamde gematigde moslims die naïeve westerlingen komen vertellen dat er ook goede aspecten aan de sharia en islam zitten en daarmee alle kritiek afdoen en beweren dat die intolerantie slechts een van de vele interpretaties is van de islam. Terwijl je over de gehele wereld ziet dat die gematigde interpretatie nergens de hoofdstroom zijn. Laat elhoussain.1973 daar maar eens aan gaan werken.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @ Evert Dessing: Lees eens de boeken van Rodney Stark, bv. zijn trilogie For the Glory of God, One True God, en The Victory of Reason, of bv. David Noble, The Religion of Technology.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ rudolf

  Elhoussain is een fundi moslim, laat je niet in de luren legen: 'ik leef volgens sharia'; volgens 'Wïkki': "... for Muslims living outside the domain. Sharia deals with many aspects of day-to-day life, including politics, economics, banking, business, contracts, family, sexuality, hygiene, and social issues.' dus alles in zijn leven is specifiek Islam-gericht; maar kan zich niet tot sharia wetten uitstrekken die niet toegestaan zijn in Nederland.

  Echter, indien wel zo dan zou elToussain zich ook aan die Islmaitische wetten houden - waarvan velen regelrecht indruisen tégen de Nederlandse wet; o.a. het gruwelijk Islamitisch strafrecht; en huwelijk- en scheidingswetten. Moslims kennen, door veelwijverij geen huwelijkstrouw; en moslimannen kunen met drie woorden 'talak, talak, talak' (?) van een vrouw scheiden, echter moslimvrouwen kunnen slechts scheiden met toestemming van een Islamitische rechter, hij krijgt de kinderen toegewezen, moslimvrouw in Islamitische landen zijn veelal analfabeet, mogen niet buitenshuis werken - met al gevolg dat die vrouwen broodloos worden indien zij zouden scheiden - waarom het weinig gebeurd - maar wel door moslimmannen, of niet nemen er nog een vrouw bij, echter volgens Koran mogen dit alleen indien zij een 2e, 3e, 4e vrouw kunnen onderhouden'.

  Dat elToussain 'vrouwen gelijk stelt aan mannen' bewees hij zelf als lariekoek door de perverse Mohammed te verontschuldigen voor het verkrachten van Aisha - wat moslims niet kunnen ontkennen omdat kindhuwelijken mogen in Koran; en 'Bukhari algemeen gerespecteerd word in Islam' maar juist vertelt dat Mohammed een pedofiel was, en de ellende die Aisha moet hebben doorstaan: 'Ik werd ziek, mijn haar viel uit', bovendien had Aisha geen kinderen en zeer goed mogelijk dat haar verkrachting door Mohammed daar schuld aan was. Nog steeds worden door oude moslimmannen de vagina's van kleine meisjes aan stukken gereten:

  ONGELOFELIJK: hoe moslim excuses vinden for the rape of a CHILD! http://www.veoh.com/browse/videos/category/faith_and_spirituality/watch/v10911823Yce3dr4D

  'the engagement and consumation was URGED BY OTHER PEOPLE'- taking the responsibility away from that 'prophet'.

  and the rest:! Hahahaha: 'Aisha played with dolls as adult women do as a learning process'.

  Wafta Sultan zegt het: http://www.youtube.com/watch?v=Awmz_7HSeDw

  Deze TOP VROUW MOET JE ZIEN: een Arabische - durft - het te zeggen: http://www.youtube.com/watch?v=OzfUT38LVxU&feature=response_watch

  Hierop Muslim Arab die precies zegt waarom pedophilie mag door Koran: http://www.youtube.com/watch?v=V1tk6YVdiVY&feature=fvw

  Vergeet niet dat moslims 'mogen liegen t.b.v. Islam' - ElToussain kan er wat van!

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @ rj,
  Potjandorie zat ik dan toch mis ?
  In 1992 werd hij erkend...de wet op de zwaartekracht. En dat standbeeld werd in 2009 alsnog geschrapt ! De heer Galileo G. is toch danig door het vaticaan dwarsgezeten, alsmede copernicus en nog vele anderen, niet ?

  Dat de kerk ook weleens iets goeds heeft gedaan is niet altijd te wijten aan verstandig opereren danwel berekening of gewoonweg puur toeval of dom geluk.

  U zult het toch met mij eens zijn dat de Kerk niet bepaald in de voorhoede stond in zake "de pil", Abortus, Darwin, geologie.

  Dat in de loop van de geschiedenis het vaticaan iets goeds heeft gedaan, staat het verlangen naar het in tact houden van de enige ware waarheid uit het enige echte boek toch niet in de weg ?

  En om die intentie (levenshouding)gaat het nu.

  Verlangen naar de ontdekking van de waarheid of het koesteren van de oogkleppen.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Deze is erg vermakelijk.
  Een sufferdje dat niet snapt waar de schoen wringt.

  Maar ik leef volledig volgens de Sharia, en niemand heeft last van me, mijn werk staat mijn levensovertuiging niet in de weg en andersom ook niet.

  Ja maat, je bent dus nu in overtreding !
  U pleegt hoogverraad en kan dus, als het even tegen zit, ter dood gebracht worden.
  Je houdt je namelijk niet aan de wet en bent dat ook niet van plan, wat uw plicht als Nederlands staatsburger wel te doen.

  Wat je gelooft interesseert me geen ruk. Als jij je kinderen een achterlijke opvoeding en daardoor een rottige toekomst,wilt geven, mij best.

  Als je je maar netjes gedraagt... en, naar jouw schrijven, doe je dat niet.

  Dat hebben trouwens veel moslims ook. Ik bid 5 maal daags, vast 30 dagen per jaar, doe de zakaat en ben van plan om binnenkort de bedevaart te doen, bedrieg niemand, bedreig niemnd, overval niemand, steel niet van een ander, doe niks wat god verboden heeft. Dat is Sharia.

  Als we hier het woordje 'moslim' vervangen door christen en de rest beschouwen als een christelijke uiting van religie , dan hebben we hier te maken, naar hedendaagse westerse normen, met een geloofskrankzinnige. Dus iemand die lijdt onder het hebben van een religie.

  Je de gehele dag bezighouden met je levensopvatting is niet erg gezond voor je ontwikkeling


  ...doe niks wat god verboden heeft. Dat is Sharia.


  Dat is het em net.
  Je eerste plicht is om je te verantwoorden ten aanzien van de Nederlandse gemeenschap, diens bescherming jij geniet.
  Jouw Godje komt op de tweede plaats. En voorwaardelijk.  Dat wordt weer huilen in de moskee.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. HansJansen zei:

  '@ Evert Dessing: Lees eens de boeken van Rodney Stark, bv. zijn trilogie For the Glory of God, One True God, en The Victory of Reason, of bv. David Noble, The Religion of Technology.'

  M.a.w.: had ik het goed of zat ik er naast met betrekking tot de reden van het erkennen door de kerk dat de aarde om de zon draait en niet andersom?

  Groeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. @HansJansen

  Bijna vergeten: bedankt voor de aanrading van de boeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten zei...
  @elhoussain.1973
  Ga zelf een boek schrijven, gek.
  ----------
  Meneer Jansen onderneemt jarenlang pogingen de Islam zwart te maken mbv allerlei duistere bronnen, daar hoor ik u niet over.

  Maar als ik daar op reageer (ik dacht dat ik vrij was mijn mening te uiten) en iemand heeft daar verder niks in te brengen, word ik voor gek verklaard!!! (waardoor ik het idee heb in een of ander land te leven dat zegt tot de Islam te behoren, maar ondertussen z'n volk onderdrukt.)
  En dat noemt zich: Prof!!!!
  ----------------------------------

  Anoniem zei...
  'ik wens u toe dat u niet onthoofd wordt, maar ja, u bent nu eenmaal uitgetreden, dus kop er af'. Het gaat bij de Gouden regel niet om wensen. Het gebruik van 'naaste' in de vertaling is onjuist, er staat 'broeder', en het zal dus wel alleen om moslims onderling gaan. De Gouden regel is zo....
  ----------
  Dacht u nu werkelijk dat de gouden regel in alle talen identiek en met dezelfde stijl geschreven moet worden?
  Broeder of niet, zolang de Koran en Hadith niet oproepen tot misdaad en geweld is dat een grote gouden regel.
  Trouwens, als ik u veel gezondheid toe wens, maar ik mishandel u tegelijkertijd, kom ik dan geloofwaardig over?
  Dus wanneer ik wens niet mishandelt te worden, doe ik dat een ander ook niet aan, daar gaat 't om.
  ----------------------------------

  Bas zei...
  Vertel de waarheid en je trapt op een zere vrede mens teen.
  ---------
  welke waarheid?
  -----------------------------
  De mooiste vond ik de tandenborstel om haar er een opdonder mee te verkopen in plaats van een klomp, schitterend.
  -------
  Dacht u dat ik thuis een reserve tandenborstel achter de hand heb om ermee te meppen?
  Het is bij wijze van.
  Wie onenigheid heeft met z'n partner, kan gebruik maken van legio middelen om ruzie's bij te leggen.
  ----------------------------------

  roelf-jan zei...
  @elhoussain.1973:
  Dus in Saoudi Arabie, Iran en Pakistan zien ze het helemaal verkeerd?
  -------
  Ja zeker, in vrijwel alle Islamitische landen, zowel het volk als de leiding.
  Want ook hier geldt: Een volk krijgt de leiding dat het verdiend, als ik het goed formuleer. Als de mensen goed waren geweest, dan hadden ze ook een onafhankelijke regering gehad, en waren ze daarmee absoluut niet van het westen afhankelijk geweest, en: Had je hier automatisch weinig of geen moslims gehad.
  Omdat het westen zijn zaakjes goed op orde heeft, leven ook niet veel westerlingen in Islamitische landen.
  Islamitische landen hebben hun zaakjes helaas niet op orde, regeringen zijn niet gekozen, onderdrukkingen etc. met alle bekende gevolgen vandien.
  Verde ga ik niet, want dan begeef ik me op gevaarlijk terrein.
  --------

  Je stelt dat je niemand bedreigt maar dat doe je wel degelijk. En hoe. Je pleidooi voor het invoeren van de sharia is een ernstig dreigement.
  -----
  En waar heb ik voor het invoeren van de sharia gepleit?

  Ik ben moslim, en dat is sharia. Het mooie van de Islam is, dat je als moslim je geloof kan belijden zonder dat je daarmee anderen lastigvalt, dat houdt in: Je draait mee met de maatschappij, zonder je geloof overboord te gooien, en dat lukt prima.
  De Islam is van alle tijden.
  En dat noem je pleiten voor het invoeren van sharia? Raar hoor.
  Tuurlijk worden er moordaanslagen gepleegt in naam van..., door mislukkelingen met een Islamitische achtergrond, en daar mag je de Islam niet op afrekenen.
  En je hoeft er helemaal niet in te geloven, daar gaat 't niet om.
  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Vervolg:
  annabeth zei...
  @ elhoussain

  Waarom verlaagt u zichzelf als moslim onder ons 'infidels', christenen en joden te wonen? Uw 'Allah' haat (!) ons, met Mohammed als onze massa moordenaar.
  -----
  Waar staat dat in de Koran?
  Massamoordenaar? Wat een stomme opmerking zeg!
  ---------

  NOTA BENE: Een meisje is in KORAN 'rijp voor het huwelijk vanaf menstruatie' d.w.z. ongeveer 9 jaar.
  -----------
  De Koran heeft nooit beweert dat meisjes van 9 jaar rijp zijn voor het huwelijk! Dat zegt u.
  ----------
  1) Uw: 'Kadesha leefde nog"
  -----
  Lees mijn betoog nog eens, Waar heb ik dat gezegd? Nog een voorbeeld van feiten verdraaien als het ze goed uitkomt.
  -----------------------------

  Nonsense: Mohammed dwong (!) Abu Bakr:

  'De profeet vroeg Abu Bakr om Aisha's hand. Abu Bakr maakte bezwaren en zei: 'Maar ik ben uw broeder". De profeet zei: 'U bent mijn broeder in Allah's religie en Zijn Book, maar zij [Aisha] mag ik - onder de wet - trouwen."(Sahih Bukhari 7.1)
  ---------
  Dit is een voorbeeld van een duistere bron.
  Waarom zoeken mensen steeds naar bewijzen bij de verkeerde bronnen?
  Als je iets van iemand wil weten, vraag je het toch ook niet aan een ander? Die kan het namelijk mis hebben of hij geeft met opzet de verkeerde info, het is veel slimmer om het aan de persoon zelf te vragen? In dit geval is dat niet mogelijk, dan ga je toch in de juiste boeken zoeken?

  Zo'n Hadith kan nooit aan de Profeet toegeschreven worden, aangezien de Hadith een verlengstuk is van de Koran, en de Koran gelukkig onveranderlijk is en daarmee is het niet mogelijk dat de 2 tegenstrijdig gaan opereren.
  ----------------------------------

  maar het gaat om de praktijk. In de praktijk zijn in de Islam vrouwen ondergeschikt aan de man, zeg maar 2e rangs "burgers"
  --------
  In de praktijk wel ja, dat ben ik met u eens, er zijn weinig moslims die de regels naleven, analfabetisme is de grote schuldige, en dat heeft een lange geschiedenis.
  Ik bedek niks met giftig laagje suiker, ik probeer alleen duidelijk te maken dat de daden van de mensen niks van doen hebben met de Islam.
  ------------

  en dit is in strijd met de universele rechten van de mens en de Nederlandse grondwet.
  ----------
  Sterker nog, dit is in strijd met de universele rechten van de mens en de grondwet van de hele wereld en alle religien.
  -----------

  Het is jammer voor u, maar in het westen geloven we niet meer in fabels.
  -------
  U hoeft er uiteraard niet in te geloven, maar leugens verspreiden hoeft ook niet.
  -------------------------------

  annabeth zei...
  2) Uw: "De profeet zei:'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

  Haha! Het ontgaat u kennelijk dat Mohammed zegt 'waarom een vrouw slaan met wie je wilt SLAPEN! als waardeloos in bed! lees hoe gruwelijk wreed Mohammed was t.o. vrouwen:
  -----------
  Leer aub begrijpend lezen, want u verdraait werkelijk alles zodanig dat u het gerechtvaardigd vindt om daar tegen aan te schoppen.
  Een mooi voorbeeld van duistere bronnen
  -----------------
  Wordt vevolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. 16 november 2009 0:24
  Dat willen ze helemaal niet.............................................................................. daar krijgen ze genoeg van.
  -------------------
  Moet zijn: Daar krijgen ze geen genoeg van.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. annabeth,
  Wat moet ik met die misleidende films en allerlei links?

  Hoe de Islam werkt, dat vind ik in de Islamitische boeken wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Ik begrijp er niets meer van, voor de duidelijkheid, ik ben elhoussain.1973

  BeantwoordenVerwijderen
 49. annabeth zei...
  Vergeet niet dat moslims 'mogen liegen t.b.v. Islam' - ElToussain kan er wat van!
  -------------

  In de Koran staat van niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @Doegewoon

  Wat zijn jouw criteria voor het bepalen of een bron die over de profeet Mohammed spreekt betrouwbaar is of niet? Is de betrouwbaarheid van een bron volgens jou enkel maar te bepalen door te kijken naar of het overeenstemt met de Koran of niet, of is er nog meer dat moet worden bekeken voordat hier een oordeel over geveld kan worden?

  Kun je me verder een bronnencollectie aanwijzen over de profeet die volgens jou volledig betrouwbaar is?

  Vriendelijke groeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Evert Dessing,
  Ik ben blij met uw vraag, ik heb naar aanleiding daarvan even snel gezocht, naar mijn idee is de website: muslimaaccess, weldegelijk betrouwbaar, ik kijk voor het eerst op het net voor Hadiths, omdat ik daar niet zoveel vertrouwen in heb, iedereen kan namelijk een Hadithwebsite beginnen om anderen te misleiden, en gezien de tijdgeest is dat helemaal niet ondenkbaar.
  Ik heb nu geen tijd om het uit te zoeken, een enorme website ook.
  Dus ik zou zeggen surf een keertje naar muslimaccess en klik bovenaan op sunnah, en u komt er vanzelf achter, alleen de vetaling vind wel aan de beroerde kant maar wel te doen.
  Als u schokkende dingen er in vind, dan is het waarschijnlijk ook een lading gif afkomstig van Islambashers, maar ik denk het niet.
  Als u door zo'n website bedreigt voelt, dan hoor ik het graag.

  Alvast bedankt.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Er is natuurlijk niet zo veel op tegen om als nieuwlichter door de koran te bladeren. Of dat direct ook een moslim in de bestaande zin oplevert is echter nog maar de vraag. Het dwingt ‘Doegewoon’ tot het afvallig verklaren van nagenoeg het merendeel van wat zichzelf niettemin als moslim ziet met een beroep op datzelfde boek. Het wordt natuurlijk wel wat schunnig om te verklaren dat ze het in de rest van de wereld (het volk en haar leiders) allemaal verkeerd zien en dat zowaar het enige juiste licht wordt aangeknipt door een onbekende jongeman op een blog in Nederland. Maar goed we mogen niet uitsluiten dat we in Doegewoon de Mahdi miskennen, dus terughoudendheid is geboden.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. elteen @
  de waarheid dat je in mijn land dingen kan zeggen wat in jouw land verboden is.
  De waarheid dat jij een handleiding nodig heb om jezelf te rechtvaardigen voor wantoestanden in gedrag van mens tot mens.
  Vertel me van een sharia land waar een ongelovige laat staan Christen of wat ook in een publieke discussie kan gaan.
  De waarheid is dat er een oorlog aan de gang is tegen geloof barbaren wat Hans heel netjes en met andere woorden probeert te vertellen.
  Dat maakt hem beschaaft en in zekere zin weerloos als het om andere wapens gaat als de pen.
  De waarheid is dat anders vrede geweld gebruikt gaat worden wat al duizenden weerloze slachtoffers gemaakt heeft en jou mensen maagden in overvloed gaf.
  En dat gaat gelukkig binnenkort veranderen wat jou terug gaat brengen waar je thuishoort, in de woestijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @elhousain/doegewoon

  U leeft uw illusie 'mooie Koran/Mohammed', wat uw goed recht is. Echter verhelpt daardoor de gruwelijk wrede en immorele gevolgen niet van Koran/Mohammed.

  Kindhuwelijken zijn wel degelijk toegestaan in Koran: SURA 65:4 "vanaf de tijd van menstrueren" d.w.z. ongeveer 9 jaar oud, zoals het kindbruidje van Mohammed.

  "Islam is van alle tijden" - NEE!
  als juist een gesloten systeem t/m Theologisch fascisme
  onder 'sharia' wetten, mogen gelovigen in andere religies niet bestaan - of worden gediscrimineerd, vervolgd t/m de doodstraf - gevarieerd - maar in álle Islamitische landen gediscrimineerd.

  'Sharia' betekent ongelijk voor vrouwen; en ook een RAMP voor Afvalligen van Islam die letterlijk in doodsangst leven dat hun 'apostasy' ontdekt wordt.

  Islam kent geen Vrijheid van Religie, met 'sharia'straffen als de Inquisitie van Islam.

  Dat u de bewijzen die ik gaf niet wilt accepteren maakt niets uit - slechts uw gedegen tegenbewijzen zijn aanvaardbaar.

  Bewijs s.v.p. bijvoorbeeld het tegendeel van onderstaande Koran/Mohammed ellende:

  * Schuldig aan duizenden misdaden tegen essentiële Mensenrechten - elke dag - w.o. het verplicht dragen van hoofddoek/sluier.
  * Schuldig aan het opslutien van vrouwen.
  * Schuldig aan moordlust op elk moslimkind door de 'Doodstraf voor afvalligen van Islam', in Islamitische landen onder 'sharia', door Mohammed die zei: 'Het Bloed van een moslim mag niet vergoten worden behalve in drie gevallen:
  1: van de overspelige; 2: van de moordenaar; 3: van hen die de moslims verlaten.'
  * Vrijheid van religiekeuze is verboden:
  * Doodstraf voor 'Afvaligen van Islam' vanaf geboorte
  * Doodstraf voor Kritiek op Koran/Mohammed:
  * Moslims zijn 'slaven' die gedood mogen worden - waardeloos als mensen die onafhankelijk kunnen denken; en tenminste geacht Koranpapagaaien te zijn.
  * Koran/Mohammed is een enorme stap terug naar archaische O.T. tijden door kindhuwelijken, stenigen, handenafhakken, onderdrukking van vrouwen, veelwijverij .... 'in ere' te herstellen, nadat die afgeschaft werden in het Nieuwe Testament van Jezus-CHRISTUS die in feite dé REVOLUTIE betekent in termen van Mensenrechten, Sociale Gerechtigheid en Liefdadigheid voor wezen, weduwen, zieken, de armen onder ons .... Dat Joden of wie ook niet in Christus geloven doet hier niets vanaf.

  Koran kent alléén 'liefde' op voorwaarde (wat nóóit liefde is) 'Allah' zegt: 'Heb MIJ lief, en indien niet, zal je eeuwig branden', is liefde éisen onder druk van terreur onder belofte gemarteld/verbrandt te zullen worden.

  Lachwekkend is dat 'Allah' aan het einde van een uitermate wrede surah zegt: Ik ben LIEFDEVOL' en 'Vergevingsgezind'na : 'gesel iedere overspelige ...'hak de hand af van de dief'.....

  Een van de meest gruwelijk wrede, en immorele suras is die voor 'stenigen voor overspel' veranderd in: "Gesel iedere overspelige met 100 geselslagen en laat uit liefde voor Allah, uw medelijden u niet weerhouden toe te kijken'.

  d.w.z. dat uw 'Allah' immoreel is door moslims te verbieden medelijden te hebben met mensen die gemarteld worden - 'geen keuze'bovendien.

  'Ik leef volgens sharia', u bent fundamentele moslim: bidt '5 x per dag, wat betekent dat u zich volledig moet houden aan:

  Koran 33:36 "Het is niet aan een moslim, man of vrouw, om enige keuze te hebben in zaken die al voor hen besloten zijn door Allah en zijn Afgezant. Zij hebben geen keuze"

  Koran 58:46 "Gehoorzaam Allah en zijn Afgezant, disputeren is niet mogelijk". Met dezelfde strekking in Koran 33:36

  Ik lees graag uw - gedegen, bewijsgestaafde, verdediging van mijn aanklacht tegen Koran/Mohammed voor het grootschalig schenden van Mensenrechten.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. De Gazette van Antwerpen?
  Die bestaat niet. Wel de Gazet van Antwerpen. (Je zou verwachten dat de redactie dit zou corrigeren.)

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Bas zei...
  En dat gaat gelukkig binnenkort veranderen wat jou terug gaat brengen waar je thuishoort, in de woestijn.
  ---------------------
  Uit zichzelf zal niemand vertrekken, maar als God dat wil, zullen de wetten zodanig veranderd worden dat de moslims wel het veld moeten ruimen, dat zou een mooi stimulans zijn om de eigen land op te bouwen, daar zijn de wetten tenminste niet zo beroerd als hier, waar men ook zonder te werken inkomens genereerd.
  ----------------------------------
  annabeth zei...
  @elhousain/doegewoon

  U leeft uw illusie 'mooie Koran/Mohammed', wat uw goed recht is. Echter verhelpt daardoor de gruwelijk wrede en immorele gevolgen niet van Koran/Mohammed.

  Kindhuwelijken zijn wel degelijk toegestaan in Koran: SURA 65:4 "vanaf de tijd van menstrueren" d.w.z. ongeveer 9 jaar oud, zoals het kindbruidje van Mohammed.
  --------------------
  65:44.
  "En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod."
  ----

  U blijft alles herhalen, dus ik ook :

  Deze hele soerah gaat over echtscheiding, in deze vers komen meisjes aan bod die nog nooit hun menstruatie hebben gehad, niet om kindhuwelijken te promoten, nee, maar om uit te leggen hoe daarmee om te gaan, want dat komt ook voor, kindhuwelijk, en dan is een echtscheiding ook niet ondenkbaar.

  Ik vind het jammer dat ik dit moet uitleggen tewijl u alles zelf kunt lezen in Koranonline.
  -----------------------
  Dat u de bewijzen die ik gaf niet wilt accepteren maakt niets uit - slechts uw gedegen tegenbewijzen zijn aanvaardbaar.

  'Het Bloed van een moslim mag niet vergoten worden behalve in drie gevallen:
  1: van de overspelige; 2: van de moordenaar; 3: van hen die de moslims verlaten.'
  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Vervolg:
  Dit is de 14de Hadith uit Nawawi, google:40 nawawi hadith, en luidt als volgt:

  HADITH 14
  Ibn Mas'oed(Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem)heeft gezegd:

  ‘Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten,behalve in drie gevallen: iemand die getrouwd is en overspel pleegt, een leven voor een leven 1 , en de afvallige die uit de gemeenschap treedt' 2 .

  Overgeleverd door Bochari en Moslim.

  1 Dit wil zeggen in geval van vergelding voor moord
  2 Deze drie punten (en vooral het laatste) zijn alléén van toepassing in een werkelijk Islamitische staat, waar iemand die uit de gemeenschap treedt als staatsgevaarlijk kan worden beschouwd
  ----------------------------------

  Een van de meest gruwelijk wrede, en immorele suras is die voor 'stenigen voor overspel' veranderd in: "Gesel iedere overspelige met 100 geselslagen en laat uit liefde voor Allah, uw medelijden u niet weerhouden toe te kijken'.
  -----------------------
  U verdraait ook alles hé?
  Hier is soerah 24: 2

  2. "Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing".
  ----------------
  Die groep getuigen zijn er niet om toe te kijken, zo als u stelt, maar om te getuigen dat deze twee werkelijk echtbrekers zijn! En hoe ik dat weet?
  Als u verder had gelezen.........

  "3. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.

  4. En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.

  5. Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
  -------------------------------------
  'Ik leef volgens sharia', u bent fundamentele moslim: bidt '5 x per dag, wat betekent dat u zich volledig moet houden aan:

  Koran 33:36 "Het is niet aan een moslim, man of vrouw, om enige keuze te hebben in zaken die al voor hen besloten zijn door Allah en zijn Afgezant. Zij hebben geen keuze"

  Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Vervolg:

  Hahahaha........dus volgens u ben ik veplicht om een gescheiden vrouw te trouwen? Niks mee, daar gaat 't niet om, maar dit is wederom een goed voorbeeld van iemand die selectief leest en alles uit z'n verband rukt, leest u mee:

  36. En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.

  37. En herinnert u, toen gij tot hem, wie Allah gunsten had bewezen en wie gij ook gunsten had bewezen, zeidet: "Behoud uw vrouw voor u en vrees Allah." Gij verborgt in uw hart wat Allah aan het licht zou brengen, en gij vreesdet de mensen terwijl Allah er meer recht op heeft dat gij Hem zoudt vrezen. Toen Zaid van haar scheidde, verenigden Wij haar met u in de echt, opdat er voor de gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen zonen, als zij van haar zijn gescheiden. Allah's gebod moet worden nageleefd.
  ---------------
  Trouwens; wat goed van u zeg, gisteren avond was hier een hevige discussie gaande, waarbij ik niet eens op deze paar verzen kon komen, die aantonen dat de Profeet werkelijk geen pedofiel is, maar bereid is om met een gescheiden vrouw te trouwen! Iets wat de hedendaagse moslims als een enorme vernedering ervaren.
  ------------------------------
  Koran 58:46 Kan niet, 58 telt niet zoveel verzen, als u dat eventjes na wilt kijken, maar zelf verder lezen hoor, dan hoef ik het niet voor te doen.
  ---------------------------------

  Zo als u ziet, behoort de Koran in z'n geheel gelezen te worden, en niet in losse woordjes.
  Ik blijf niet eindeloos aan de gang met alles voorkauwen, u kunt zelf alles op het net vinden, wat u nu doet is proberen de lezers te misleiden, iedere keer als u met een bewijs uit de Koran/Hadith komt, blijkt datzelfde vers/ hadith u tegen te spreken, u zet zich zelf daarmee keer op keer voor paal.
  En nee, voordat u gaat schreeuwen: dit is geen poging tot bekering, kijk maar:

  (soera 2:256) : ‘Er is geen dwang in de religie'.Als men moslim wordt, doet men dit dus uit volle overtuiging.
  Ook zegt Allah(soera 16:125): ‘Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en discussieer met hen op de beste wijze'.

  Op de beste wijze, dus niet dmv het zwaard, zo als hier en daar wordt beweerd.
  Ik heb ook nooit iemand zien discusseren met een zwaard in z'n handen.
  ------------------------------
  Ik lees graag uw - gedegen, bewijsgestaafde, verdediging van mijn aanklacht tegen Koran/Mohammed voor het grootschalig schenden van Mensenrechten.
  -------

  Ik wens u veel succes met uw aanklacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. @ elHoussain

  U bent tenenkrommend beschamend voor uzelf door uw onwetendheid over Koran/Muhammed/hadiths/sharia - en het toepassen daarvan door Islamitische regeringen (maar hierover later)

  Allereerst uw afwijzing als 'echte Hadith': 'De profeet vroeg Abu Bakr om Aisha's hand. Abu Bakr maakte bezwaren en zei: 'Maar ik ben uw broeder". De profeet zei: 'U bent mijn broeder in Allah's religie en Zijn Book, maar zij [Aisha] mag ik - onder de wet - trouwen."(Sahih Bukhari 7.1)
  ---------
  U zegt: Dit is een voorbeeld van een duistere bron. INTEGENDEEL, want BUKHARI wordt algemeen gerespecteerd in Islam; en juist zijn hadiths veel gebruikt, zoals u dat nodig acht: "als verlengstuk van Koran"

  Bovendien er zijn DRIE hadiths die hetzelfde schrijven; en DRIE hadiths betekent de JUISTE BRON als 'echte hadiths'.

  a.u.b.Aisha: "De Profeet verloofde zich met mij toen ik 6 jaar oud was. We gingen naar Medina en verbleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd in ziek en mijn haar viel uit. Mijn haar groeide later weer aan en mijn moeder, Um Ruman, kwam mij ophalen terwijl ik met de schommel speelde van mij vriendinnetje. Mijn moeder riep mij, ik ging naar haar toe, terwijl ik niet begreep wat zij wilde. Zij nam mij bij de hand and zei dat ik in de deur moest gaan staan van het huis. Ik was buiten adem, maar toen ik weer beter kon ademen, zei mijn moeder, 'goed'en naam wat water om mijn gezicht een hals te wrijven. Waarna zij mij mee terugnam in het huis. Daar waren een aantal Ansari vrouwen die zeiden: 'Onze beste wensen en Allah's Zegen en veel geluk gewenst". Waarna mijn moeder mij aan deze vrouwen gaf en zij bereiden mij voor OP MIJN HUWELIJK. Onverwacht Allah's Apostle kwam 'smiddags vroeg naar mij toe en mijn mouder gaf mij aan hem, en ik was toen een meisje van 9 jaar oud. (Sahih Bukhari 5.234)

  'De profeet vroeg Abu Bakr om Aisha's hand. Abu Bakr maakte bezwaren en zei: 'Maar ik ben uw broeder". De profeet zei: 'U bent mijn broeder in Allah's religie en Zijn Book, maar zij [Aisha] mag ik - onder de wet - trouwen."(Sahih Bukhari 7.1)

  Narrated Hisham's father: Kadija was drie jaar dood toen de Profeet naar Medina ging. Hij verbleef daar voor ongeveer 2 jaar waarna hij met Aisha trouwde toen zij een meisjes van 6 jaar was, en hij consumeerde (ging met haar naar bed) toen zij 9 jaar was.

  Volgens: Sahih Bukhari 5.236; Sahih Bukhari 7.64; Sahih Bukhari 7.65; Sahih Bukhari 5.234; Sahih Bukhari 7.1; Sahih Bukhari 7.64, Sahih Bukhari 7.65.

  verbonden aan het toestaan van huwelijken in Koran 'vanaf menstrueren'.

  wordt vervold (grin)

  BeantwoordenVerwijderen
 60. @elhoussain/doegewoon

  Ik schreef: ""Kindhuwelijken zijn toegestaan in Koran: SURA 65:4 "vanaf de tijd van menstrueren ....

  Uw antwoord: Koran 65:44. "En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten,9OUDERE VROUWEN) haar (wacht) periode is drie maanden, HETZELFDE geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad [MEISJES]. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. ..."
  u zegt 'gaat over trouwen', echter:

  'Idah' is de 'wachtperiode' voor vrouwen om vast te kunnen stellen of zij wel of niet ZWANGER zijn; en voor oude vrouwen ('vruchteloos') en 'VOOR MEISJES die nog niet mentrueerden is die "drie maanden',

  maar waarom moeten MEISJES DIE NOG NIET MENSTRUEREN 'drie maanden wachten' - behalve dat ZIJ AL vóór menstrueren SEX HEBBEN - en daarom 'drie maanden moeten wachten' MOCHTEN ZIJ EEN KIND VERWACHTEN - wat kan gebeuren want menstruatie is niet noodzakelijk zichtbaar/overvloedig - zeker niet altijd de eerste keer.

  i.v. m. uw 'trouwen' geeft u toe (!) dat 'meisjes die NOG NIET MENSTRUEREN HUWBAAR ZIJN.

  Er is geen andere LOGISCHE verklaring; en 'Koranonline' praat in het straatje van 'mooie Koran' waar de waarheid zich maar al te graag verschuilt.
  ____

  Ik schreef: 'Mohammed zei: 'het bloed van een moslim mag niet vergoten worden behalve in drie gevallen: 1 van de moordenaar; 2: van overspeligen; 3: voor Afvalligen van 'de moslims'.

  U zegt PRECIES hetzelfde met: HADITH 14: 1: "iemand die getrouwd is en overspel pleegt [OVERSPELIGEN] , een leven voor een leven [de MOORDENAAR] en de 3) de AFVALLIGE die uit de gemeenschap treedt'

  U zegt verder: Deze drie punten (en vooral het laatste) zijn alléén van toepassing in een werkelijk Islamitische staat, waar iemand die uit de gemeenschap treedt als staatsgevaarlijk kan worden beschouwd.

  Niks daarvan: de 'sharia' is het geheel aan Islamitisch Wetboek dat - aan Koran verbonden - zelfs 'onaantasbaar' is; en kan daarom, en wordt daarom (maar selectief) toegepast in alle Islamitische landen.

  Wat u zegt 'moet Kalifaat zijn' is ook niet logisch, want waarom? Zijn moslims geen 'misdadigers tegen Koran' omdat een Islamitisch land niet volledig Kalifaat is? Kunnen moslims daar niet 'staatsgevaarlijk zijn'?

  * Het verbod op 'kritiek op Koran/Mohammed' wordt door censuur bevestigd in alle Islamitische landen; en door straffen t/m de Doodstraf.
  * Het verbod op "Afvalligheid van de moslims' wordt zeer zeker toegepast, en ook uit Turkije, Maleisië 'moderne Islamische landen', horen wij de kreten van wanhopige ex-moslims: 'hoe kán ik Islam verlaten in dit land'? Anderen schrijven 'Help mij, mijn vrouw en familie weten niet dat ik 'de moslims verliet'.
  * In landen zoals Afghanistan, SA, Iran - onder totale 'sharia' werkelijk "Kalifaat" wordt de Doodstraf toegepast voor 'kritiek op Koran/Mohammed;
  en zwijgen ex-moslims als het graf uit DOODSANGST. Zo in DOODSANGST dat er ex-moslims zijn die uitgehuwelijkt werden aan een moslimvrouw die niet MAG WETEN dat hij 'de moslims verliet' - waardoor beiden (!) een leugen leven; en voor haar bovendien 'HARAM' met hem getrouwd te zijn.

  De haat voor christenen in Koran komt o.a. tot uiting in Afghanistan, SA, waar zij niet mogen komen; in Pakistan onder de 'Black Blasphemy Laws'
  worden christenen door moslims voor het Pakistaans gerecht gesleept; priesters ontvoerd en vermoord, christenen door moslims vermoord ook in Indonesië, Philippijnen, Egypte ... maar stel u zich gerust moslims vermoorden ook Buddhisten in Thailand en Hindoes in India, afgezien van 'jihadisten' die iedereen vermoorden; en moslims elkaar per de miljoenen vermoorden - Saddam alleen al 2,5 miljoen moslims; tot dusver 30.000 mensen vermoord door de Djanjaweed moslims in Darfur; de Somaliers, Pakistanen, en Afghanen moslims elkaar vermoorden. Islam bewijst zichzelf wereldwijd door een groot bloedbad.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. annabeth zei...
  u zegt 'gaat over trouwen', echter:
  -------------------------

  Ik word wel moe van u, en heb het idee dat u moeite heeft met begrijpend lezen.
  Ik heb niet gezegd dat deze vers (65:44) over "trouwen gaat" Waar staat dat trouwens? Lees hem nog eens, zie halverwege reactie :17 november 2009 16:27
  Uit DEZE VERS valt niet op te maken of kindhuwelijk nu wel of niet is toegestaan, maar aangezien het wel voorkomt, geeft de Koran ook daarover instructies hoe te handelen bij een scheiding, vandaar dat ze ook 3 maanden moeten wachten enz.
  Bovendien zijn de ulamae (Islamgeleerden) het over eens dat kindhuwelijken niet zijn toegestaan, dus : In de meeste Islamitische landen krijgen vrouwen van onder de 18 geen trouwakte.
  Snapt u het nu? Zo niet, dan heeft u pech gehad, want ik ga het niet meer herhalen.
  --------------------------------------------------

  U zegt: Dit is een voorbeeld van een duistere bron. INTEGENDEEL, want BUKHARI wordt algemeen gerespecteerd in Islam; en juist zijn hadiths veel ..............
  -----------------------------

  Duistere bronnen zijn niet achterlijk, die zetten ook netjes "Sahih Bukhari en Mouslim" er onder met boeknr en al.

  Als ik uw reactie verder lees, contateer ik dat u het opeens op een hele andere boeg gooit.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @ elhoussaindoegewoon

  Ik schreef: "Gesel iedere overspelige met 100 geselslagen en laat uit liefde voor Allah, uw medelijden u niet weerhouden toe te kijken'.
  ------
  U antwoordde met: soerah 24: 2

  2. "Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

  Die groep getuigen zijn er niet om toe te kijken, maar om te getuigen dat deze twee werkelijk echtbrekers zijn!"

  SHIT!

  Maar kán niet zo zijn OMDAT DIE 'OVERSPELIGEN AL GEGESELD WORDEN niet bij elkaar in bed liggen, en waarom uw 'getuigen dat deze twee werkelijk echtbrekers zijn' OVERBODIG zijn want hun overspeligheid gebeurde vóórdat zij gegeseld werden.

  'Getuige van hun bestraffing' betekent wat er staat: 'Getuigen van hun BESTRAFFING' en 'laat uw gehoorzaamheid AAN ALLAH - een groep MOSLIMS die getuigen - precies wat ik zei!

  Logica is niet uw sterkste kant; en hopelijk helpen hoofdletters dit te corrigeren! Gaan wij verder:
  _____

  Uw: "3. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden."

  U begrijpt zelf niet wat u schrijft: 'De overspeligen/echtbrekers - werden DAAROM gegeseld - ZIJN MOSLIMS die niet met elkaar getrouwd waren - vandaar OVERSPELIGEN.

  Uw: "En dit is de gelovigen verboden"

  Inderdaad - en waaróm OVERSPELIGE MOSLIMS gestraft worden, dus pas daarná geldt uw: De echtbreker [verbannen uit Islam] zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen ..... enz.

  Uw: 4. "En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen ...."

  Koran blijft geselen zelfs voor roddel: 'zij zijn met elkaar naar bed geweest'. LOEI GEVAARLIJK omdat van armoede creperende moslims, en uit haat, uit jaloezie, uit wraaknemen, door corruptie makkelijk 'vier getuigen' OMGEKOCHT KUNNEN WORDEN -en worden.

  Nog vreselijker is dat 'moslimvrouwen die een kind verwachten, 'het kind eerst mogen baren - waarna zij gestenigd worden - waardoor meer SHIT: dat kind moederloos wordt!

  Uw: 5. "Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  Ontmoet slechts mijn hoongelach! Hahahaha! voor uw inhumane, uiterst wrede 'God'.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. @Doegewoon

  Denk je dat de Hadithvertalingen van het Center for Muslim-Jewish Engagement in onderstaande link betrouwbare vertalingen zijn?

  http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/

  BeantwoordenVerwijderen
 64. @ Evert

  Laat u niet in de maling nemen b.v. de hadiths over het 'huwelijk' van Mohammed met Aisha zijn algemeen bekend; Bukhari algemeen gerespecteerd en gebruikt door moslims; en die hadiths nog nooit door moslims tegengesproken, wél verdraait om Mohammed te verontschuldigen.

  Want moslims kunnen geen 'zedigheid' preken met Mohammed in bed met een kind; afgezien van zijn veelwijverij waarvoor aantallen bewijzen zijn; en 'harems' van die Arabieren, maar ook in Turkije, SA, Marokko ... van sultans en koningen, uitpuilden met vrouwen. Des te meer vrouwen des te rijker.

  Leuk is het verhaal in het Topkapipaleis in Istanbul waar een sultan homo was, daarom speciale schoenen aanhad die veel lawaai maakten zodat vrouwen hem konden horen aankomen - en vlug konden verdwijnen. Hahaha!

  In Indonesië is polygamie 'in', alhoewel de 2e, 3e .... vrouw onderhouden wordt apart in een andere woning. Maar werd bekend en waarom Indonesische feministen de straat opgingen toen de regering een WET (sharia!) goed wilde keuren die polygmie toestaat.

  Ik was in Syrië waar ik toevallig een moslim (in een slee van een auto) ontmoette die zijn '2e vrouw' aan mij voorstelde, een lekker jong ding - zij gingen 'samen een week-endje weg' -zijn 1e vrouw zat thuis met de kinderen. Veelwijverij meestal tot grote ellende van vrouwen, maar anderen schikken zich als 'behorende bij Islam' - ook helaas in Nederland, want ook hier wordt stiekem Islamveelwijverij gepleegd, wat een soort staat van slavernij is voor vrouwen voor één man.

  De situatie van moslimmannen werkt echter in de hand wat niet mag van Koran namelijk homosexualiteit is wijdverbreid - maar stiekem; en niet verwonderlijk juist door het verbod op 'sex voor het huwelijk' waardoor jongens en jongemannen een uitweg zoeken. Die Arabieren in SA weten er wat van! Turk die schreef: 'een man gaat niet naar het badhusi zonder handdoek en een jongetje. Marokkaan die schreef 'in Marokko is het gewoon'.

  Homosexualiteit komt ook veel voor in 'madrassas' Koranscholen alleen jongens, waar ook verkrachtingen plaatsvinden door imams - maar alles wordt onder het tapijt geschoven en dan 'bestaat het niet'.

  Westerse mannen maken 'slippertjes', maar zelfs als zij daar een potje van maken, en als zij het geheim kunnen houden, dan voorkomen 'affaires' gruwelijke toestanden waarin vrouwen aan die ene man toebehoren, als zijn bezit in een 'huwelijk', en bovendien bijelkaar gegooid als gevolg van jaloersheid - elkaar in de haren vliegen.

  Islam zegt 'de man moet al zijn vrouwen gelijk behandelen' maar wat vanzelfsprekend onmogelijk is -hij gaat met zijn jonge vrouw/en naar bed, en de 1e, 2e komt niet meer aan haar sex bij hem in bed.

  Maar, toegegeven, Islam heeft het goed uitgekiend: moslims zijn dagelijks heel druk bezig met hun eigen lichaam door rituelen in verband met 'Allah', zo ook 'Rammadan' betreft hun lichaam, waardoor zij niet vergeten dat zij moslims zijn. Een knap stukje toegepaste psychologie!

  Maar daar ik niet geloof dat GOD dit wil, laat staan mijn aanbidding nodig heeft, mijn 'nederigheid', mijn 'gehoorzaamheid', mijn honger tijdens 'vasten' als 'eerbetoon', laat staan mijn neus op een mat op de grond... ben ik een 'lost cause' for Islam, maar dat zal zijn omdat 'Allah mij blind maakte' (ook zo aardig!)ik niet 'gepriveleerd' gekozen werd moslim te worden.

  Pfff!

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @ Annabeth

  '... ben ik een 'lost cause' for Islam, maar dat zal zijn omdat 'Allah mij blind maakte' (ook zo aardig!)ik niet 'gepriveleerd' gekozen werd moslim te worden.'

  Ja, daar zeg je zo wat. En ik meen dat Doegewoon dat nuanceerde door te wijzen op het feit dat er geen dwang bestaat.

  Maar het kleine zinnetje ‘er is geen dwang in de godsdienst’ wordt te vaak aangegrepen om het neutrale karakter van de islam te benadrukken. Op zich lijkt de geschiedenis van de islam dat min of meer ook te bevestigen, dat wil zeggen dat het dwangmatige ontbreekt maar niet, en dit is van meer betekenis, dat het neutrale karakter van de islam is onderstreept. Dat kan ook niet anders want Allah is niet neutraal. En dat blijkt het duidelijkst bij de uitleg van Ibn Kathir (1301-1373).

  De grondgedachte is dat Allah uitmaakt wie, als ongelovige, de ogen worden geopend of gesloten blijven voor de islam. Kiest hij er voor om ze gesloten te laten dan zijn deze mensen direct, ook al worden ze daar niet van op de hoogte gesteld, toekomstig brandhout voor de hel. Zo bekeken heeft het ook geen zin om de ongelovige met dwang te bekeren. Het valt nu eenmaal buiten de invloedssfeer van de islam.

  Die discretionaire bevoegdheid van Allah blijft echter niet onopgemerkt. Wie als moslim zijn best doet om een overtuigd humanist de voordelen te laten inzien van vijf keer bidden tot een niet nader bewezen ‘Allah’, zet daarmee zijn eigen neutraliteit op het spel. Immers, het is buitengewoon aannemelijk dat de humanist geen toegevoegde waarde ziet in een breed scala van bijzondere opvattingen die op gespannen voet staan met de universele rechten van de mens. En daarmee veranderd voor de islam het individu, de humanist, in een virtuele takkenbos voor de hel, wiens rechten bij leven verwaarloosbaar zijn. De islam neemt in dat opzicht reeds een voorschot op de toekomst van de humanist omdat Allah, zo blijkt, ten nadelen van hem beslist heeft.

  Door het ontbreken van die neutraliteit is voornoemd zinnetje betekenisloos geworden. De humanist wordt misschien niet direct in brand gestoken maar of dat als een schrale troost moet worden gezien is nog maar de vraag.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. @ R.H.

  ".... ik meen dat Doegewoon dat nuanceerde door te wijzen op het feit dat er geen dwang bestaat."

  Helaas bent ook u verlakt want dat zinnetje is ongeveer: "U uw geloof, ik mijn geloof' echter een vroege sura toen Mohammed nog geen macht had, maar daarna NIETS meer dat toestemming geeft, integendeel ontelbare sura's die haatdragend zijn, 'ongelovigen' vervloeken en bedreigen met geweld.

  Koran staat juist volledig intolerant t.o. andere religies, nog erger Koran schaft die op ongelooflijke grove/schofterige en gewelddagige wijze áf, w.o. Judaisme; en Christendom: 'christenen zullen branden in het vuur op hun Dag van VERDOEMENIS'; onder Godlastering van CHRISTUS, getuigd het tegendeel van 'u uw geloof, ik mijn geloof'.

  Uw: "... dat wil zeggen dat het dwangmatige ontbreekt"

  Moslims zijn verplicht tot het bekeren van anderen - en proberen dat ook. Het dwangmatig bekeren tot Islam vond grootschalig plaats tijdens de veroveringsoorlogen waarin mensen gedwongen werden zich te bekeren - of zij werden vermoord.

  Islam speelt slechts de onschuld - maar lees de geschiedenis van Islam 'en gij zult vinden'. Lees ook Oriana Fallaci's boeken over wat moslims aanrichtten in Italië -maar overal gingen moorden. De Turken stonden bekend om hun wreedheden.

  Dat Islam slechts 'verdedigd' door 'jihad' is als complete fabel, slecht propaganda.

  Wat de Paus zei was waar: 'Koran heeft niets meer gebracht dan het zwaard' alhoewel iemand anders woorden herhaalde, sprak de waarheid, maar moest dit intrekken - bedreigd door moslims en hun regeringen; toegevend dat analfabete en andere ongeschoolde moslims de gruwelijke geschiedenis van Islam niet kennen. Maar ook andere moslims ontkennen b.v. dat India door moslim aanvalsoorlogen veroverd werd en ontelbare duizenden Hindoes gruwelijk omgebracht werden. In India nog steeds the enorme verdedigingsforten te zien tegen de aanvallende Islam.

  Paul Scheffer schreef:"Naast de veroveringen die reikten van Noord-Afrika tot India werd de aanval op Europa al vroeg ingezet... de verovering van Andalusie, het Zuiden van Italie (begin 8ste eeuw), de slag bij Poitiers (732), de plundering van Rome (846), de val van Constantinopel (1453), de Balkan (16de eeuw) het herhaalde beleg van Wenen (1529 en 1683)... De orientalist Bernard Lewis heeft gelijk: tegen die achtergrond van tien eeuwen militaire aandrang kunnen de kruistochten in de 12e en 13e eeuw, hoe brutaal en barbaars ze in menig opzicht ook waren, worden gekenschetst als 'een lang uitgesteld, zeer beperkt en uiteindelijk niet erg werkzaam antwoord op de djihad ...'

  BeantwoordenVerwijderen
 67. @Annabeth

  Weet je zeker dat ‘U uw godsdienst ….’ en ‘Er is geen dwang ….’ De respectievelijke vertalingen van één en dezelfde sura zijn? Ik zou dat nog maar eens nakijken als ik jou was.

  Maar goed, je struikelt kennelijk over het idee dat die dwang toch iets anders in elkaar steekt dan je graag wilt zien. Zoals ik opmerkte heeft de ongelovige, die er in volhard niets met Allah van te willen hebben, een weinig rooskleurig toekomstperspectief. Hij is het voorwerp van ondubbelzinnige pesterijen en loopt feitelijk voortdurend, welhaast geblinddoekt, door het religieuze mijnenveld wat de islam bereid was voor hem in te richten.

  Daar hebben de oorlogszuchtige handelingen van de islam niets mee van doen. Dat de islam alles en iedereen onder haar invloedssfeer wil brengen, was genoegzaam bekend, maar dat raakt niet aan het begrip ‘dwang’. Je kunt natuurlijk menen dat die pesterijen in feite verkapte dwang zijn, maar dat is een andere discussie die op voorhand wat meer kennis vereist dan plompverloren roepen dat waar de islam komt iedere ongelovige over de kling wordt gejaagd.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @annabeth

  Ik laat me door niemand in de maling nemen. Ik wilde alleen maar tot een overeenstemming komen over wat een betrouwbare vertaling is, zodat er met behulp van die vertalingen eindelijk inhoudelijk gediscussiëerd kan worden zonder steeds verwijten als "verkeerde vertaling" e.d. naar het hoofd geslingerd te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Geloof moet een gids zijn naar een vreedzame samenleving en tolerantie. Verzen waarin staat "Gesel iedere overspelige met 100 geselslagen" bevorderen dit niet.
  Het is aan de leiders van de Islamitische gemeenschap om hun volgelingen duidelijk te maken dat deze verzen verouderd zijn en barbaars voor dit tijdperk. Dit levert meer op, dan de tekst in een goed/kwaad daglicht proberen te zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. annabeth,
  Koran blijft geselen zelfs voor roddel: 'zij zijn met elkaar naar bed geweest'....................
  ------------------------------

  Nog niet eens voor roddel, wat denkt u van die gasten op straat die vrouwen uitmaken voor hoeren? Is dat geen beschuldiging van die vrouwen ergens van? Ik denk dat het een hele opluchting is voor die zogenaamde "hoeren" als deze schoften met 80 slagen bewerkt worden! Ik ga niet zeggen dat ze het zo moeten doen, anders word ik ervan beschuldigd de sharia te willen invoeren, maar het is niet niks, als je als vrouw midden op straat uitgemaakt wordt voor hoer, daar zijn in de Islam dat soort straffen voor uitgevonden, daar gaat 't om.
  ---------------------------------------------

  Leuk is het verhaal in het Topkapipaleis in Istanbul waar een sultan homo was, daarom speciale schoenen aanhad die veel lawaai maakten zodat vrouwen hem konden horen aankomen - en vlug konden verdwijnen. Hahaha!
  --------------
  Dit is een mooie, dit heb ik nog nooit gehoord, is een goeie voor Koefnoen, ik ga hem proberen aan te dragen, meen ik echt.
  Hou Koefnoen in de gaten, je weet 't maar nooit.
  Valt toch nog wat te lachen, zo zie je maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Evert Dessing zei...
  @Doegewoon

  Denk je dat de Hadithvertalingen van het Center for Muslim-Jewish Engagement in onderstaande link betrouwbare vertalingen zijn?

  http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/


  17 november 2009 20:27
  -------------------

  Wat mij betreft wel, ik heb zoveel mogelijk gezocht naar namen die Iraans klinken maar die vond ik niet. Wat de vertaling betreft, die is overal hetzelfde, is niet zozeer verkeerd vertaald, maar wel beroerd.
  Met Iraans, bedoel ik Shi'iten, want die hebben niets met profeetmetgezellen. Dus, een Hadith met een Shi'iet als bron, is niet betrouwbaar.
  Maar Muslimaccess.nl waar ik eerder opwees is ook wel te doen hoor. Zo heb je nog wel een paar website's.

  Maar die Bukharis's van annabeth, deze dus:

  . *************************
  Sahih Bukhari 5.236; Sahih Bukhari 7.64; Sahih Bukhari 7.65; Sahih Bukhari 5.234; Sahih Bukhari 7.1; Sahih Bukhari 7.64, Sahih Bukhari 7.65.
  . *************************

  Komen in al deze website's niet voor! Wel in anti-islam site's, en dat zegt genoeg, verbaast me niets dat annabeth daar zoekt, wetende dat die hadiths gebruiken die verzonnen zijn, daar bestaan immers hele boekwerken van.

  Ik heb eerder gezegd dat hadith een verlengstuk is van de Koran, in principe kan je al aan de stijl van een hadith zien wat de status ervan is, handeld hij in strijd met de Koran, dan is er iets grondig mis.

  Verder, ben ik ook geen Islamexpert, Koran ken ik wel uit mijn hoofd, de hadith niet, maar ik weet wel dat daar verschillende bronnen van bestaan, en ik heb nog nooit Hadith op internet bekeken, ik heb een hadithboek staan, maar daar staan niet zoveel hadiths.
  Door deze discussie met annabeth ben ik heel wat wijzer geworden vandaag.
  Conclusie: Zwengel een discussie aan over de Islam, en er hebben eerder moslims profijt van dan de niet-moslims.

  Bedankt hé, annabeth.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. @Doegewoon

  Conclusie: Zwengel een discussie aan over de Islam, en er hebben eerder moslims profijt van dan de niet-moslims.

  Dat is zondermeer waar. Meer dan de helft van de asielprocedures gaat nog maar om de vraag of de bekering van de moslim tot getuige van Jehova, in de twee weken dat hij in het AC zit, nu echt is of niet. Met uitzetting bedrijgde moslims worden opslag homo.

  Maar dat is toch, naar ik mag hopen, niet de betekenis van jouw statement dat je van de discussie iets geleerd hebt.

  Hierbij wil ik nog opmerken dat het mij om het even is hoe je bepaalde teksten wenst te interpreteren. Maar besef wel dat het jouw interpretatie is en dat het wat ijdel is (maar dat geldt net zo goed andersom) om daar de exclusivieit van op te eisen. De geschiedenis spreekt in dat geval niet in je voordeel met als treurig hoogte punt de ophanging van Said Qutb. Die man is velen malen ernstiger geweest dan jij nu wilt beseffen. En als een islamitisch georienteerd land dat al door heeft, hoe naief kunnen wij dan nog zijn. En ja, dat geldt ook voor jou Doegewoon.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. R.H. zei...
  @Doegewoon

  Conclusie: Zwengel een discussie aan over de Islam, en er hebben eerder moslims profijt van dan de niet-moslims.

  Dat is zondermeer waar. Meer dan de helft van de asielprocedures gaat nog maar om de vraag of de bekering van de moslim tot getuige van Jehova, in de twee weken dat hij in het AC zit, nu echt is of niet. Met uitzetting bedrijgde moslims worden opslag homo.
  --------------------------------
  Wat heeft de een met de ander te maken dan?
  Dan kan je toch zien dat die asielzoekers geen echte Jehova of homo zijn? En dat in korte tijd?
  Ik zou zeggen : eruit met die handel dan, goed voor iedereen.

  Kennelijk had die laatste alinea gehoeven.
  ------------------------------------------
  De geschiedenis spreekt in dat geval niet in je voordeel met als treurig hoogte punt de ophanging van Said Qutb. Die man is velen malen ernstiger geweest dan jij nu wilt beseffen. En als een islamitisch georienteerd land dat al door heeft, hoe naief kunnen wij dan nog zijn.
  -------------------------------

  Islamitische land ja, maar wel afhankelijk van het westen, ze zitten daar alleen om opdrachten uit te voeren ten koste van de eigen bevolking.
  Ze vermoorden ook kritische journalisten van arabische origine, omdat die deze 'Islamitische landen' niet zinnen, maar dan staat het westen ineens wel op de achterste benen. Rara hoe kan dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Islamitische land ja, maar wel @ Doegewoon

  "afhankelijk van het westen, ze zitten daar alleen om opdrachten uit te voeren ten koste van de eigen bevolking.
  Ze vermoorden ook kritische journalisten van arabische origine, omdat die deze 'Islamitische landen' niet zinnen, maar dan staat het westen ineens wel op de achterste benen. Rara hoe kan dat."

  Neem me niet kwalijk maar dat is politiek. Dat is way out of leage in dit verband.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. @ Doegewoon

  "... Ik denk dat het een hele opluchting is voor die zogenaamde "hoeren" als deze schoften met 80 slagen bewerkt worden!"

  Niks daarvan! Nederlandse vrouwen staan hun mannetje wel; én laten geen man geselen omdat hij haar 'een hoer noemt'! Bent u helemaal bedonderd! U leeft in een andere wereld dan wij; een gevaarlijk en wreed mens, keurt martelen goed waardoor u als 'strafgever' zelf een misdadiger bent; zoals iedereen die de doodstraf toepast een moordenaar is: 'Gij zult niet Doden' als een van de Tien Geboden.

  Het zijn moslimvrouwen die gestenigd worden, 'schuldig' verklaard als 'verleidsters', bevestigd in Koran en hadiths als 'niet te vertrouwen verleidsters'; waarom 'vier getuigen' LOEI gevaarlijk is als gebod in de man-centrische Koran/Islam waarin: 'de vrouw de mindere is van de man omdat hij fysiek sterker is en de centen verdient', zij 'hem moet gehoorzamen', 'de man haar voogd is' (zoals voor een kind) suras die er voor zorgen dát vrouwen de schuld krijgen - ook Islamitische rechters bevooroordeeld zijn.

  Dat deze suras haat en het geweld tegen moslimvrouwen veroorzaken bewezen reeds 'research': 'seksuele onderdrukking veroorzaakt geweld t.o. vrouwen', uithuwelijken doet daar een schep bovenop want ontelbare miljoenen in Islamitische landen worden uitgehuwelijkt, kennen elkaar niet, ontelbaren zelfs niet tot op de dag van hun huwelijk, dus is het gokken óf zij bijelkaar passen - en dat geldt ook voor seks - indien HIJ haar seksueel niet aantrekkelijk vindt, begint het meppen uit frustratie - krijgt ZIJ de schuld; maar HIJ kan met DRIE andere sekspartners trouwen. STINKS!

  "als je als vrouw midden op straat uitgemaakt wordt voor hoer,"

  Pfff! 't zou me wat! Ben geen hoer, kán mij niet raken, kijk op hém neer, vindt hém onbeschaafd. De meeste Nederlandse vrouwen staan hun mannetje wel, maar moslimvrouwen niet. Er bestaat 'lichaamstaal' tussen Nederlandse mannen en vrouwen, geleerd tijdens opgroeien, waarin o.a. vrouwen 'blikken kunnen doden' - maar deze taal wordt niet geleerd aan moslimmannen; en moslimvrouwen die - gecastreerd onder hoofddoeken - niets kunnen beginnen onder Koran: 'sla je ogen neer t.o. vreemde mannen', zielig zijn als vrouwen, slavinnen zijn van hun man-centrische Koran!

  "Daar zijn in de Islam dat soort straffen voor uitgevonden, daar gaat 't om."

  Nee! Stenigen en geselen bestaan: a) uit uiterste ANGST voor seks buiten het huwelijk. b) Zoals verbonden aan de maagdencultus in Koran met overdreven nadruk op 'maagdelijkheid' als de ANGST - van moslimmannen dat een vrouw niét hun alleenbezit is, en zal blijven (vandaar de '3 maanden wachttijd').

  De hoofddoek/sluier sléchts een 'KUISHEIDSGORDEL' die visueel bevestigd wat moslimmannen willen -de vrouw als hun alleenbezit - maar mannen mogen VIER VROUWEN IN BED - volledig discriminerend t.o. moslimvrouwen.

  Indien u een Turk bent, heb ik nog een 'leuk verhaal' voor u.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. annabeth:
  Niks daarvan! Nederlandse vrouwen staan hun mannetje wel; én laten geen man geselen omdat hij haar 'een hoer noemt'! Bent u helemaal bedonderd! U leeft in een andere wereld dan wij; een gevaarlijk en wreed mens, keurt martelen goed waardoor u als 'strafgever' zelf een misdadiger bent; zoals iedereen die de doodstraf toepast een moordenaar is: 'Gij zult niet Doden' als een van de Tien Geboden.
  ----------------------

  Dit bedoel ik nu, u heeft mijn reactie van:
  18 november 2009 22:19 niet goed gelezen en gaat vervolgens schreeuwen, ik heb meteen erbij geschreven:
  " Ik ga niet zeggen dat ze het zo moeten doen, anders word ik ervan beschuldigd de sharia te willen invoeren "

  En wat doet u?

  "een gevaarlijk en wreed mens, keurt martelen goed waardoor u als 'strafgever' zelf een misdadiger bent; zoals iedereen die de doodstraf toepast een moordenaar is: 'Gij zult niet Doden'"

  U maakt mij uit voor een gevaarlijk en wreed mens, die martelen goed keurt!

  Buiten dat; ik hoor regelmatig dat vrouwen op straat voor hoer worden uitgemaakt, dat deze jongens geen opvoeding hebben gehad staat vast.

  Wat ik hiermee probeer te zeggen is: In een land waar sharia (rechtmatig) wordt toegepast zullen vrouwen niet zo snel beschuldigd worden een hoer te zijn, en daar draait't bij deze vers om:

  "En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen ...."

  Met uw uitspraak:
  Nederlandse vrouwen staan hun mannetje wel;
  Sugereert u dat dat allemaal niet zo erg is en dat die jongens verder niks voorstellen enz. Dat is ook zo,daar gaat't niet om, maar ik denk dat de rest van de Nederlandse vrouwen die dag en nacht beledigd worden door zo'n uitschot niet zo blij zijn met u, en eisen dat de schoften daadwekelijk gestraft worden, en dan interesseert het ze niet onder welke wetgeving dat gebeurt.
  En geef ze eens ongelijk.

  Maar ik denk dat de rest van de lezers moe worden van dit welles-nietes spelletje, en dat het verstandig is om hiermee te stoppen.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. @ doegewoon

  Weet u dat er geen archaeologische/wetenschappelijke bewijzen bestaan voor Koran? Dat wat u gelooft gefabriceerd kan zijn? Dat Koran/Muhammed , voor het eerst in de geschiedenis van Islam op de snijtafel van Westerse wetenschap ligt, en waarn 'er zijn geen bewijzen voor het begin van Islam' o.a. voor de 'hijdra' zegt Prof. Hans Jansen: http://www.arabistjansen.nl/Arabist/Arabist_Jansen.html als u Turks bent voor u:
  Türkçe ----, Kur'an'a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar, Ankara (Fecr Yayınevi) 1999, 200 pp. (Tweede druk van de Turkse vertaling van het proefschrift uit 1974)


  In het Nederlands zijn: 'De Historische Mohammed': http://www.bol.com/nl/p/boeken/de-historische-mohammed/1001004004484731/index.html

  Meer 'geen bewijzen' voor wie de suras schreef, en de 'eerste Koran', vermeend in bezit van ... (vergeten welke vrouw/familie van Mohammed) volgens Islam -maar niet bestaat. Hoe is het mogelijk dat die verdwenen is? Beetje slordig omgaan met het orgineel Koran? Bovendien worden letters/woorden in Koran gevonden die niet Arabisch zijn, maar terugleiden naar Hebreeuw, Aramaisch, Grieks, verkeerd vertaald werden door een Arabier, die daar de verkeerde mening aan gaf. Er zijn zeer oude pagina's van Koran gevonden waar hele passages met zwarte inkt verwijderd werden. Wat stond daar dat u niet mag weten? Waarom verbergt Saoedie-Atrabië Koran/Mohammed archaeologisch bewijsmateriaal onder beton?

  Dat Koran 'slechts mondeling overgeleverd werd' kan niet waar zijn met: 'duizenden suras die OPGERSCHREVEN in omloop waren' waaruit gekozen werd wat nu Koran is -ook u niet kunt weten of alle en welke suras authentiek zijn. Hetzelfde geldt voor 'hadieths' waarvan niemand weet welke 'echt' zijn, maar zo geaccepteerd indien daar 'DRIE van bestaan' - zoals Bukhari over Aisha. Dát juist deze hadiths 'als verzonnen door onze vijanden' door u aangetekend worden en niet op uw (!) Islamitische websites staan is begrijpelijk omdat een 'profeet' die pedofiel slechte reklame is voor Islam. Ook als wij Mohammed beschuldigen van veelwijverij gaan moslims uit hun dak van ellende - maar niet alleen zo overgeleverd door hun 'broeders in Islam' zoals Bukhari

  "handeld [hadieth] in strijd met de Koran, dan is er iets grondig mis."

  Inderdaad is er 'iets grondig mis' met Koran waarin kindhuwelijken wel degelijk toegestaan zijn- bevestigd door u: "..... maar aangezien het [kindhuwelijk] wel voorkomt, geeft de Koran ook daarover INSTRUCTIES voor hoe te handelen VANDAAR DAT ZIJ DRIE MAANDEN MOETEN WACHTEN".

  Precies wat ik zei! Kindhuwelijken mógen, indien niet - zijn "instructies' overbodig!

  Indien 'haram' zou er straf staan, maar allemaal de schuld van Mohammed die 'het goede voorbeeld gaf' voor een van de gruwelijkste misdaden mogelijk: het verkrachten van een klein kind door een volwassen man 'gesanctioneerd' door een 'huwelijk' afgesloten door een imam/mullah. DIE MEISJES LEVEN IN HEL! - sterven door hun verkrachting en in het kraambed uiteengereten, bloeden dood, worden onvruchtbaar (zoals Aisha onvruchtbaar werd door haar verkrachting?) waarna 'de weduwnaar' een andere moslimvrouw pakt voor zijn bed.

  'Mooie Islam'? Maar aan u dit te - willen - geloven.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. LOL tussendoortje voor 'verijking door Islam':

  Grote LOL video's voor iedereen:

  Een Afghaanse 'zoals Islam dat niét wil': die al dansend uit haar dak gaat in Peshawar:

  http://www.youtube.com/watch?v=RGIE2g1yVG8&feature=related
  Arabs having fun:

  Arabs dancing: http://www.youtube.com/watch?v=5-scEWbKeQ8&feature=related

  'Arabs skating on the road' http://www.youtube.com/watch?v=7WzfrH7wQko&feature=related

  Arab on treadmill: http://www.youtube.com/watch?v=j-54P-otLpc&NR=1

  Geen LOL:

  'get them young and you have their souls': Iraans jongetje gevangen in godsdiensthysterie:

  http://www.youtube.com/watch?v=t4e93_u2d5U&annotation_id=annotation_265876&feature=iv

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Ik herhaal het nog maar eens: er staat een storende fout in dit stuk.

  De Gazette van Antwerpen bestaat niet. De krant heet de Gazet van Antwerpen.

  Misschien kan de redactie dit uit respect voor de Belgische journalisten even verbeteren?

  BeantwoordenVerwijderen
 80. @Doegewoon
  Ik heb alvast een van de Bukhari's van annabeth gevonden:
  'De profeet vroeg Abu Bakr om Aisha's hand. Abu Bakr maakte bezwaren en zei: 'Maar ik ben uw broeder". De profeet zei: 'U bent mijn broeder in Allah's religie en Zijn Book, maar zij [Aisha] mag ik - onder de wet - trouwen."

  annabeth nummert dit als
  (Sahih Bukhari 7.1)

  Het goede nummer is 7.18, wat de afkorting is voor:

  "Volume 7, Book 62, Number 18"

  Het "Book" wordt in de afkortingen voor Hadith zoals je ziet weggelaten, aangezien je aan "Volume" en "Number" genoeg hebt, maar ik neem aan dat je dit al weet.

  De betreffende Hadith is op onderstaande link te vinden:

  Klik hier

  Groeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Ik heb nog eventjes gecheckt, de Hadiths gegeven door Annabeth zijn, afgezien van die ene verkeerde nummering, allemaal aanwezig op de aangegeven plaats op de Hadith-pagina op de site Muslim Access.
  Misschien heb ik Doegewoon verkeerd begrepen, en bedoelde hij niet dat deze Hadiths afwezig zouden zijn op Muslim Access, maar afwezig op de andere Islamitische sites waar hij het over had.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. Evert Dessing,
  Bedankt voor de info, ik wist niets van volumes, wel van boeken, blijkbaar is dit de manier van bijhouden op het net, nou ja dat kan.
  Vandaar dat ik twijfelde aan die Bukhari's van annabeth die ik nergens kon vinden, deze Hadiths blijken dus te bestaan ook.(heb ik nooit ontkent overigens)

  dat de profeet met een zeer jong meisje trouwde, wil niet zeggen dat iedereen dat zou moeten doen, daarom zijn de geleerden het over eens dat meisjes pas huwbaar zijn wanneer ze volwassen worden, hier had ik het eerder over.
  Er zijn meer zaken geweest die ALLEEN voor de profeet weggelegd waren, dus het kan schokkend klinken, maar niemand is verplicht
  het op te volgen.

  Er is een hadith (nu weet ik de nummers weer niet) die zegt dat iedere generatie zijn ulamae (geleerden) kent, die dienen gehoorzaamt te worden, uiteraard zonder de 2 boeken (Koran en Hadith) tekort te doen, of in een soortgelijke formulering.

  Evert Dessing bedankt, annabeth ook bedankt, want zonder u kwamen we waarschijnlijk niet zo ver.

  Mvg.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. @ Evert Dessing

  Hartelijk dank voor de Islamitische website.

  deze hadith als tragi-KOMEDIE:

  "Volume 7, Book 62, Number 5:
  Narrated 'Ata:

  During the funeral... Ibn 'Abbas said, "This is the wife of the Prophet so when you lift her bier, do not jerk it or shake it much, but walk smoothly because the Prophet had nine wives and he used to observe the night in turns with eight of them, and for one of them there was no night turn."

  Oh dear, oh dear, oh dear! hoe beschamend voor 'HOLY prophet of Islam'.

  Hahahahaha!
  @ elhoussaindoegewoon

  U zult het goed menen en neem terug dat u 'een gevaarlijk mens bent', maar verhelpt de gevaarlijke Koran/Mohammed/hadiths niet en de misdaden die daarvan het gervolg zijn.

  BeantwoordenVerwijderen