Afvalligheid, mensenrechten en islam

Ongezellig

Het begrip afvalligheid is helemaal weggevaagd uit de westerse cultuur. Daarin hebben mensen het over een ‘gewezen protestant’ of een ‘niet-praktiserende katholiek’. Er bestaan geen sancties voor overstappen naar wat voor bijgelovige mode dan ook, van new age tot islam. Daarentegen is de kwestie in islamitische landen verre van uitgestorven, zoals de voorbeelden in dit boek laten zien.


Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (uvrm) stelt: ‘Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in het privé-leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door die te onderwijzen, te praktiseren, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften’.(1)


De bepaling over de vrijheid om van geloof te veranderen, werd toegevoegd op verzoek van de Libanese afgevaardigde, een christen.(2) Libanon heeft veel mensen opgevangen die op de vlucht waren omdat ze vanwege hun overtuigingen werden vervolgd, vooral omdat ze van geloof waren veranderd. Libanon was sterk gekant tegen de islamitische wetsartikelen over afvalligheid.


Veel moslimlanden maakten krachtig bezwaar tegen de clausule over het recht op veranderen van geloof. Zo zei de Egyptische afgevaardigde dat ‘mensen vaak van geloof of overtuiging veranderen onder externe invloed, met als doel niet aanbevelenswaardige zaken als echtscheiding’. Hij voegde eraan toe dat hij bang was dat de Universele Verklaring door vrijheid van geloofsverandering te verkondigen ongewild ‘de machinaties van bepaalde, welbekende missieposten in het Oosten’ zou aanmoedigen, ‘met hun onvermoeibare streven de bevolkingen in het Oosten tot hun geloof te bekeren’.(3)


Veelzeggend genoeg werd Libanon gesteund door een afgevaardigde uit Pakistan die tot de Ahmadiyya’s behoorde. Deze groepering werd, hoe ironisch, in de jaren ’70 uit de moslimgemeenschap gestoten omdat ze ‘niet islamitisch’ was. Uiteindelijk stemden alle landen voor de uvrm, behalve Saoedi-Arabië.


In 1966 wilden Saoedi-Arabië en Egypte in het kader van de gedachtewisseling over artikel 18 deze bepaling afschaffen. Ten slotte werd een door Brazilië en de Filippijnen ingediend compromisamendement aangenomen om de islamitische landen gunstig te stemmen. Aldus werd ‘de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen’ vervangen door ‘de vrijheid om een godsdienst of geloof te hebben of aan te nemen naar keus’.(4)


Eveneens herinnerde Iran iedereen er in 1981 aan, tijdens de bespreking over de Verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie gebaseerd op godsdienst of geloof,(5) dat in de islam op geloofsverlating de doodstraf staat.


De afgevaardigde uit Irak maakte met steun van Syrië en namens de Organisatie voor de Islamitische Conferentie (oic) zijn voorbehoud bij elke clausule of voorwaarde die in strijd was met de islamitische shari‘a; de Egyptische afgevaardigde vreesde dat een dergelijke bepaling zou worden misbruikt voor politieke bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden.(6)


De diverse islamitische mensenrechtenstelsels, zoals de Universele Islamitische Verklaring van Mensenrechten (1981), zijn, begrijpelijk, vaag of ontwijkend over de kwestie. Immers, de islam verbiedt zelf uitdrukkelijk uittreden en bestraft het met de dood.


Wat de grondwet van een aantal moslimlanden betreft: veelal garanderen zij geen godsdienstvrijheid (Egypte, 1971; Syrië, 1973; Jordanië, 1952). Sommige landen spreken van gewetensvrijheid (Algerije, 1989), sommige van vrijheid van gedachte en mening (Mauritanië, 1991). Op twee uitzonderingen na noemen islamitische landen de kwestie van de geloofsafval niet in hun strafwet; de uitzonderingen zijn Soedan en Mauritanië.


Artikel 126.2 van de Soedanese strafwet uit 1991 luidt: ‘Hij die schuldig is aan afvalligheid is uitgenodigd berouw te tonen gedurende een door de rechtbank te bepalen periode. Volhardt hij in zijn afvalligheid en is hij niet recentelijk tot de islam bekeerd, dan zal hij ter dood worden gebracht.’


Artikel 306 van de strafwet van Mauritanië uit 1984 luidt: ‘Alle moslims die schuldig zijn aan afvalligheid, hetzij uitgesproken, hetzij door openlijke handelingen, zal worden gevraagd gedurende drie dagen berouw te tonen. Als de betrokkene in die periode geen berouw toont, wordt hij ter dood veroordeeld als afvallige en worden zijn bezittingen door de schatkist geconfisqueerd.’ Dit is ook van toepassing op vrouwen. De Marokkaanse strafwet noemt zo te zien alleen de strafbaarheid van een poging tot ondermijning van het geloof van een moslim of het bekeren van een moslim tot een ander geloof. De straf varieert van een boete tot een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.(7)


Dat afvalligheid in de strafwet van sommige islamitische landen niet wordt genoemd, betekent geenszins dat moslims in die landen vrij zijn hun geloof te verlaten. In de praktijk wordt deze lacune in de strafwet opgevuld door de islamitische wet. Mahmoed Mohammed Taha werd in 1985 in Soedan opgehangen wegens afvalligheid, zelfs al noemde de Soedanese strafwet van 1983 een dergelijk vergrijp niet.(8)

Weguitdeislam

In sommige landen wordt de term afvallige toegepast op mensen die als niet-moslim zijn geboren, van wie de voorouders van de islam waren afgestapt. De Bahai in Iran worden de laatste jaren juist om die reden vervolgd. Evenzo werden de Ahmadiyya’s in Pakistan geclassificeerd als niet-moslims en onderworpen aan alle soorten vervolging.


Er zijn aanwijzingen dat nogal wat moslimse vrouwen in islamitische landen uit de islam zouden treden om aan hun nederige positie in de maatschappij te ontsnappen en om onder een voor hen ongunstige wet uit te komen, in het bijzonder de shari‘a-regels over echtscheiding.(9) Moslimtheologen zijn zich ten volle bewust van de verleiding die uitgaat van islamverlating voor vrouwen die onder de shari‘a uit willen en ze nemen passende maatregelen.


In Koeweit zegt bijvoorbeeld een toelichtend memorandum bij een wetshervormingstekst: ‘Door middel van klachten is aangetoond dat de duivel de weg van de afvalligheid aantrekkelijk maakt voor de moslimvrouw, zodat ze een huwelijksband kan verbreken die haar niet aanstaat. Om die reden is besloten dat afvalligheid niet leidt tot het ontbinden van het huwelijk, waarmee deze gevaarlijke deur is gesloten.’(10)


Ibn WarraqNoten

(1) Zie de website van de Verenigde Naties: www.un.org/rights/50/decla.htm

(2) Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, ‘Le délit d’apostasie aujourd’hui et ses consequences en droit Arabe et musulman’, (Islamochristian 20 (1994): pp. 93-116; A.E. Mayer, Islam and Human Rights (Boulder, Colo.: Westview Press, 1991), p. 164.

(3) Abu-Sahlieh, ‘Le délit d’apostasie’, p. 94.

(4) Ibid.

(5) Zie de website van Amnesty International: http://www.amnesty.nl/verdragen_artikel/4452

(6) Abu-Sahlieh, ‘Le délit d’apostasie’, p. 94.

(7) Abu-Sahlieh, ‘Le délit d’apostasie’, p. 98.

(8) Sami, A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Les musulmans face aux droits de l’homme (Bachum: Verlag Dr. Winkler), p. 110.

(9) Mayer, Islam and Human Rights, p. 167.

(10) Sami, A. Aldeeb Abu-Sahlieh, ‘Liberté religieuse et apostasie dans l’islam’, Praxis juridique et religion 23 (1986): p. 53; geciteerd in Mayer, op. cit., pp. 167-68.


Uit: Weg uit de islam - Getuigenissen van afvalligen - Ibn Warraq
Met een inleiding van Afhin Ellian
Vertaling: Bernadette de Wit
p.23-26
J.M. Meulenhoff
Bol.com

13 opmerkingen:

 1. Het gevaarlijk van deze Ibn is dat hij een globalist is. Hij wil de grenzen opheffen.

  Het begint al foutief: "Het begrip afvalligheid is helemaal weggevaagd uit de westerse cultuur. Daarin hebben mensen het over een ‘gewezen protestant’ of een ‘niet-praktiserende katholiek’. Er bestaan geen sancties voor overstappen naar wat voor bijgelovige mode dan ook,..."

  Er bestaan weldelgelijk sancties voor het verlaten van het ware geloof. Ibn heeft teweing researchgedaan in onze enige echte Biblebelt.
  En een bekende recentelijke gruweldaad in de USA is het vermoorden van abortus-artsen, bij voorbeeld.

  Totalitaire opvattingen van de westerse mens hebben geleid tot iets barbaars zoals : " Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (uvrm) "
  Ten eerste het woordje Universeel. Das grappig want we zijn nog niet in staat om ons eigen zonnestelsel te verlaten. Er zijn wel diverse Pioneers enkele jaren onderweg, maar nog niet de grens ervan bereikt. Dat is al een eerste bewijs van het luchtig rondstrooien van zware woorden en van een betrekkelijk intellectueel niveau.
  Verreweg ondermaats en een aanfluiting voor onze 'tolerantie'en streven naar 'diversiteit', maar bovenal ons begrip van Vrijheid.

  Het ergste wat deze Ibn voorstaat is het opheffen van soevereine grenzen.
  Zo maakt dit "fatsoenlijk mensch" bezwaar tegen Egyptische, Mauretanische, Sudanese, Koeweitse wetgeving. Dat zou in strijd zijn met de UVRM en dus slecht en dus,en nu komt het(!), moet die veranderd en aan aangepast worden .
  Ofwel.
  Vrijheid om een eigen cultuur in Egypte of Sudan naar eigen inzicht door de lokale bevolking vorm te geven wordt toegestaan, MITS......

  Tja, stel nu dat zo'n Ibn nu ineens Nederland op het oog krijgt...
  Mischien overkomt ons wel hetzelfde als Irak.
  Daar moest ook de Democratie het winnen van lokale gebruiken.
  Van Dictator tot democratie ? De Irakezen bidden steeds harder voor de wederopstanding van Saddam.

  Ik ben voor soevereiniteit, voor diversiteit en voor afwijkende meningen. Nederland voor de Nederlanders en Koeweit voor de koeweiti's.
  En als het de Sudanezen behaagt kunnen ze ooit eens in alle vrijheid delen van onze cultuur ovenemen.
  Maar ze opdringen leidt enkel tot meer bloedvergieten en ondergang van westerse democratieen. Zo snel mogelijk afschaffen die Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor het te laat is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dirk zei.
  "Maar ze opdringen leidt enkel tot meer bloedvergieten en ondergang van westerse democratieen. Zo snel mogelijk afschaffen die Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor het te laat is.".

  Het verbieden van geloofsafval is gewoon fascisme. Rechten van de mens, die Dirk wil afschaffen, zijn nu speciaal gemaakt voor individuele mensen. Tot afschuw van Dirk.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dirk schreef eerder (over verbieden neef-nicht huwelijken :

  "Dat is dus het laatste wat men zou willen.
  Allerlei dingen gaan verbieden.
  Dat doen ze in socialistische en islamitische landen ook zo gaarne.
  Alsof men zo doende problemen oplost.
  Veel verwoestender, zowel op korte als lange termijn, is het streven naar en het beschermen van vrijheid."

  Waarom is meneer nu ineens tegen het beschermen van vrijheid ????

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De mensenrechten en vooral het recht van het individu zal een van de belangrijkste, zo niet belangrijkste, strijdpunten van deze eeuw worden. De islamitische wereld doet er van alles aan om de islam af te schermen van kritiek en te voorkomen dat de islam wordt blootgesteld aan de vrije markt van levensovertuigingen. Terwijl de islam hier alle ruimte krijgt tot geloofspropaganda, gunt de islamitische wereld geen enkele ruimte aan een ander geloof. Als dit punt niet verandert, zal de vrije wereld uiteindelijk verliezen. Daarom moet de islamitische verdedigingsmuur worden opengebroken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een interessante lezing van Bat Ye'Or waarbij ze ook vragen uit het publiek beantwoordt.

  Eurabia

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Elke religie of geloofsovertuiging binnen Nederland kent een vrijheid van beleving behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Aangenomen mag worden dat het brengen van mensenoffers om die reden op weinig sympathie kan rekenen evenals het openbaar stenigen van zij die de islam achteraf toch maar niks vinden. De universele rechten van de mens kunnen dus alleen gewaarborgd worden indien de bestaande wetten in die geest zijn opgesteld. En het centrale thema dat daar bij hoort is de onschendbaarheid van de integriteit van elk individu.

  Als er landen zijn die het niet zo nauw nemen met die integriteit, dan dunkt het me dat daar wel iets van te vinden is: dat deugt niet. Is dat een superieure opvatting? Nauwelijks, het is een grondrecht. En als bijvoorbeeld in Egypte haar 83 miljoen inwoners nagenoeg allemaal menen dat afvalligheid met de dood bekocht moet worden dan is dat niet meer en niet minder een doodlopende tak in de evolutie.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wanneer is dit boek in het Engels uitgekomen? Is het zo'n tien jaar geleden? Als dat waar is, dan is er veel te laat aandacht aan geschonken. De veroordeling in Nederland door moslims van het boek van Rushdie in 1989 (klopt dit jaartal?) is, wat mij betreft, een keerpunt in het samenleven met moslims in Nederland geweest. Ik kan mij niet herinneren dat "gematigde moslims" in het openbaar tegen de boekverbranding hebben geprotesteerd.Of vergis ik mij? Dit gebeuren was helaas onbespreekbaar met autochtone vrienden (wel met enkele allochtone!), vrijwel iedere autochtoon in mijn omgeving
  praatte de boekverbranding goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. We hebben hier te maken, al enige tijd overigens, met een stelletje Anti-democraten.

  Die groep mensen willen, door hun verblindende haat, alles en iedereen onderwerpen aan de regels die in het westen ontworpen zijn.
  Export van Westers cultuurgoed naar vazalstaten.
  Als je in Sudan geboren bent,leeft volgens een bepaalde cultuur, kun je door hen illegaal verklaard worden.
  Immers oa de opvoeding geschiedt niet volgens de geest van de URVM.

  Kortom Buitenlanders, globalisten met oogkleppen of andere enkelvoudigen van geest, bemoeien zich met interne aangelegenheden van Autochtonen in Sudan, Guatamala, Irian Jaya,Mongolie, Koeweit, e.d.
  Het Mongolese volk dat daar eeuwenlang woont en tot voor kort geboorterecht of grondrechten meende te hebben, worden nu rechteloos gemaakt door diegenen die geen enkele band met dat land hebben. En er geen moment er over piekeren om eventueel te willen sterven voor de vrijheid vun natie.

  Niet het volk heeft recht op de bepaling van de toekomst van Jemen, Indonesie, China of Oekraine, maar de buitenlanders van de UVRM-politie.

  En deze opvatting bestrijd ik ten zeerste.
  Want het luidt ook het opheffen van Nederlandse grenzen en Nederlandse grondrechten in.

  Wat andere volkeren willen, goed of fout achten, is niet mijn zaak.
  Ik geef hen ook geen recht om binnen Nedrlandse grenzen de dienst uit te maken en Nederlands soevereiniteit aan te tasten.

  En waarom zouden we het omgekeerde dan wel toe staan? Iets aan iemand iets opleggen wat men zelf niet zou accepteren ? Of ligt daar het antwoord ?
  Natuurlijk ben ik tegen de Sharia, onderdrukkende staatsstelsels, kindermishandeling,enz. En vóór de inhoud van de UVRM,
  maar slechts enkel in Nederland.

  En de noodzaak van die beperktheid wil men maar niet zien..

  Ik ben niet tegen het beschermen van de individuele vrijheid, maar ik verleen mezelf het recht niet om dat voor een vreemde (andere)cultuur ook te vinden en te implementeren.

  Rudolf maakt het helemaal bont.
  Die wil dat zelfs in Islamitische landen de islam uitgeroeid moet worden.
  Een soort Hitler die zegt dat het Arische ras of het Nationaal socialistisch gedachte goed, overal moet heersen.
  Geen respect voor diversiteit, elk (niet-westerse)lokale gewoonte of ritueel is verdacht en kan verboden worden.

  Ik vraag me af of hij zichzelf voor dit schoone doel opofferen wil, of dat hij, in navolging van Balkenende (Wij zijn in Afghanistan voor de wereldvrede) of Bush ( we implement Democracy in Irak), toch maar iemand anders zijn arm of been en levensgeluk laat opofferen.
  Kortom de Soldaat moet maar weer eens sterven gaan.

  RH maakt van het internationaal recht een zooitje:

  "Als er landen zijn die het niet zo nauw nemen met die integriteit, dan dunkt het me dat daar wel iets van te vinden is: dat deugt niet. Is dat een superieure opvatting? Nauwelijks, het is een grondrecht."

  Kijk eens, een onderdrukker aan het werk:" Jullie grondrecht bestaat niet meer en die ons zo enorm bevalt wordt nu op jullie van toepassing veklaard."


  Wij zijn zo superieur, zo geweldig ontwikkeld en hebben zo'n enorme voorsprong op de rest van het universum, dat we, in alle bekrompenheid en arogantie, vergeten zijn dat WW1 en WW2 Europees zijn.
  En vergeten zijn we dat we de Talibannen van deze wereld desnoods met stinger-rakketten bewapenen.


  Ben je dan dom of gewoon kortzichtig en hypocriet ?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. .....
  Hebben die lui van het URVM aan mij gevraagd of ik daarmee instem ?
  Heb ik mijn democratisch recht kunnen gebruiken ?


  Ze moeten nòg bellen !!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het ziet er naar uit dat de EU bij de Ieren toch dat Lissabon-verdrag (grondwet) kan doordrukken vrijdag. Tja, als je maar genoeg propaganda maakt, dan lukt het altijd, want zeker zo'n 60% van alle mensen heeft geen standvastige mening,dus is altijd beïnvloedbaar. Door deze "superstaat" in wording wordt het
  steeds moeilijker om ook nee te zeggen tegen islamisering, want onder dedruk van Arabische landen zorgt de EU voor wetgeving die dwingend is voor
  de lidstaten, waardoor het mogelijk is om zoals in Berlijn, gebedsruimten tegen de wil van de school af te dwingen. Moslima's zullen na de uitspraak van de rechter die de school dwong om toe te geven, massaal ook bij andere
  scholen die ruimten gaan opeisen. De EU is mede verantwoordelijk door zijn dwingende regels dat deze dingen kunnen gebeuren en daarom jammer dat de
  Ieren zich laten misleiden tot een ja bij het 2de referendum. Balkenende zal vast een mooi baantje bij de EU krijgen, want het feit dat hij het verdrag
  er bij Nederlanders zonder nieuw referendum doorheen heeft gedrukt, zal zeker worden beloond. Zo gaat dat en dat is geen complotdenken

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Tolerantie ver te zoeken in Turkije. Veel xenofobie. Kortom veel te doen voor de multiculti's.

  Liever een Turkse buur
  ANKARA - Turken hebben weinig op met etnische en religieuze andersdenkenden. Niet-moslimminderheden zouden niet loyaal zijn aan het land en Turken zien hen liever niet in belangrijke politieke functies. Dat berichtten Turkse media woensdag op basis van een peiling van het Turkse bureau Frekans.
  Van de 1108 ondervraagde Turken gaf meer dan de helft (57 procent) aan niet naast een atheïst te willen wonen. Maar ook een jood (42 procent) of christen (35 procent) is niet geliefd als buur. Daarnaast wil 18 procent onder geen beding naast familie uit het buitenland wonen.

  Bijna de helft van de respondenten gaf te kennen, dat ze denken dat joden niet loyaal zijn aan de Turkse staat. In Turkije wonen joden, Armeniërs en Grieken, die officieel erkend zijn als minderheden onder de Vrede van Lausanne in 1923. Dat verdrag maakte officieel een einde aan de Grieks-Turkse oorlog (1921-1922).

  Uit de peiling bleek ook, dat 57 procent van de Turkse respondenten niet wil dat niet-moslims bij de nationale inlichtingendienst gaan werken en 55 procent ziet hen liever ook niet bij de rechterlijke macht. Dit geldt in mindere mate ook voor functies bij gemeentes, wetenschappelijke instanties en medische centra.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/4960472/__Liever_een_Turkse_buur__.html

  BeantwoordenVerwijderen