Vals rapport

spiegel

Ik heb het rapport 'Eigenheid of eigenzinnigheid Analyse van cultuur- en geloofsgerelateerde denkbeelden en gedragsuitingen in de gemeente Ede' (173 pagina's) over de wrijvingen in Ede tussen moslims en (gereformeerde) autochtonen gelezen.

Een aantal dingen springen na lezing van dat rapport in het oog:


1. Heel veel omhaal van woorden


Voorbeeld uit het rapport:

We beschrijven de afzonderlijke determinanten en onderlinge dynamiek aan de hand van de kernbegrippen uit het door Bourdieu ontworpen model van sociale praktijken.”


2. Intolerante en bekrompen islamitische leefregels worden in milde en vergoelijkende termen beschreven. De islam en de strakke regels van de orthodoxie worden vooral verklarend beschreven met een vleugje begrip. Totaal geen oog voor het feit dat het individu binnen zo’n gemeenschap geen ruimte krijgt om zich onafhankelijk van die orthodoxe geloofsregels te ontplooien. Dat feit schijnt er niet toe te doen. Evenmin het intolerante, bekrompen en ja daar is die, xenofobe, wereldbeeld dat binnen de gemeenschappen aanwezig is en anderen (niet-moslims) daardoor worden uitgesloten en gediscrimineerd;


Voorbeeld uit het rapport:

Fundamentalisme kan beslist samengaan met tolerantie jegens anderslevenden en andersdenkenden. Dit is echter per definitie een geladen tolerantie: de ander is zoekende, heeft te weinig kennis, is opportunistisch of niet dapper genoeg om naar de waarheid te leven. Fundamentalisme bevat altijd een zekere mate van meewarigheid. Die houding kan aan de basis liggen van twee bewegingen. Enerzijds kan fundamentalisme leiden tot (defensieve of berustende) terugtrekking in eigen kring. Anderzijds kan fundamentalisme (veel meer dan orthodoxie) zich in bekeringsdrang uiten, in de behoefte om vanuit de eigen kring anderslevenden en andersdenkenden van hun gebrek aan kennis en inzicht te overtuigen. Soms worden daar andere wapens dan het woord bij gebruikt.”


3. Allochtonen, hier vooral moslims, zijn vooral het slachtoffer van de omgeving en de autochtoon.


Voorbeeld uit het rapport:

De open en op de westerse samenleving gerichte blik van sommige Marokkanen wordt echter gefnuikt op twee manieren. Enerzijds door de kleine groep van overlastgevende en criminele Marokkaanse jongeren die het voor de gemeenschap als geheel ‘verpesten’. Anderzijds door de in zichzelf gekeerde en xenofobe houding van de al dan niet reformatorische dorpsbewoner die zich op geen enkele wijze wenst in te laten met de stadse ‘zwartkop’, ofwel de Marokkaan.”

Eveneens is duidelijk dat veel moslims in Ede zich ‘in de hoek gezet’ voelen. In de communis opinio, versterkt door het discours in de media, gelden orthodoxie en fundamentalisme als eng – in de zin van ‘gevaarlijk’. Orthodoxe moslims worden gezien als ‘radicaal’ en daarom een potentieel ‘gevaar’ voor de samenleving. Dit is ook in Ede aan de orde.”


4. Terwijl de intolerantie en agressie van allochtone gemeenschap in Ede volledig worden genegeerd, is de toon over (gereformeerde) autochtonen geheel anders. Bij beschrijving over autochtonen wordt maar liefst een heel hoofdstuk gewijd aan xenofobie die bij allochtonen niet schijnt voor te komen.


Voorbeeld uit het rapport:

8.5.1 Opvattingen over migranten De gemeente maakt zich zorgen over mogelijke xenofobe of racistische opvattingen die in de buitendorpen bij jongeren (maar ook bij volwassenen) zouden voorkomen. Het is wederom de politie die de meest uitgesproken uitlatingen doet op dit punt: alles wat ‘vreemd’ is, en zeker mensen met een andere huidskleur, zou in het buitengebied met argusogen bekeken worden. Er zou tegen ‘vreemden’ gescholden worden, maar er zou ook sprake zijn van geweldgebruik. Volgens een politierespondent moeten ‘negroïde mensen’ die het buitengebied bezoeken, er rekening mee houden dat ze ‘last’ krijgen. Volgens hem zou er gesproken kunnen worden van de aanwezigheid van een latent discriminatoire onderstroom in het buitengebied, die zich zou uiten in denigrerend spreken over buitenlanders en hen de schuld geven van allerlei sociale problemen. Die ideeën zouden niet alleen in de keten ontstaan en floreren, maar ook in de gezinnen, als een permanente cultuuroverdracht, die over generaties heen verloopt.”


5. Daarnaast worden alle excessen die over die gereformeerden de ronde doen, ongeacht of die feiten kloppen of niet, uitvoerig in het rapport beschreven. Er worden dan meningen geciteerd van horen zeggen over orgiën in drankschuren. Deze feiten dienen als een soort behang voor het totaalbeeld.


Voorbeeld uit het rapport:

Uit de interviews met mensen die wonen en werken in het buitengebied worden twee kenmerken van de keten duidelijk: over de keten doen de wildste geruchten de ronde en er is geen overeenstemming over de vraag of de keten gehandhaafd (gedoogd) of gesloten moeten worden. Alle respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van de keten en weten er vaak spontaan een aantal te noemen. Van de vooroordelen die over keten bestaan, zijn de geruchten over seksuele excessen (als gevolg van buitensporig alcoholgebruik) het hardnekkigst (vrije seks, meisjes die het met iedereen doen, jongens en meisjes die ‘over elkaar heen liggen’). Een vrouw die vanaf haar geboorte in Wekerom woont, zegt: “Wat ik van de keten weet, is dat er heel veel gedronken wordt en dat vrije seks gedoe”. Een anderevrouw, die eveneens al haar hele leven in het buitengebied woont, valt haar bij: “Jongens en meiden door elkaar. (…) Ze drinken zich lam. En met seks zijn er ook geen grenzen. Het zou me niet verbazen als het gebeurt terwijl de rest er gewoon bij zit. Het is helemaal losgeslagen.”


Het vervelende van zulke bevooroordeelde en gepolitiseerde onderzoeken is het feit dat de intolerantie, de xenofobie, de discriminatie van de kant van de moslims buiten beeld blijven. En dat terwijl de werkelijkheid toch heel anders is, want waarom zou een negatieve en intolerante houding bij voorbaat naar mensen met een andere levensovertuiging bij moslims niet xenofoob en bekrompen zijn, terwijl autochtonen voor deze houding zonder meer het etiket xenofoob, extreem-rechts opgeplakt krijgen, ja zelfs wanneer ze kritisch zijn over de gevolgen van de discriminatie door moslims.


Als dit voor autochtonen geldt dan zijn ze xenofoob, maar allochtonen zijn dan echter gematigd traditioneel:


De habitus van de Marokkaanse gemeenschap in Ede laat zich omschrijven als gematigd traditioneel. Veel Marokkanen zijn aangewezen op de eigen cultuur omdat zij, al dan niet vanwege geloofsredenen, weinig behoefte hebben aan participatie of integratie met de autochtone Edese bevolking.”


op zichzelf gerichte mentaliteit treffen we niet alleen aan bij de orthodoxchristelijke geloofsgemeenschappen. Juist op dit punt stemmen reformatorische en plattelandscultuur sterk met elkaar overeen. We zien dit tot uitdrukking komen bij de jongeren in de buitengebieden van Ede. Er is weinig sociale mobiliteit. De jongeren zijn sterk op de eigen groep gericht. Ze zijn over het algemeen trots op de dorpscultuur en op de eigen verworvenheden, waaronder de keten. De keet wordt beschouwd als een eigen plek die helemaal van de jongeren zelf is. De keten staan feitelijk symbool voor de op zichzelf gericht en xenofobe grondhouding van de jongeren. Ze zitten graag bij elkaar, zeer frequent en gedurende lange tijd en wensen daarin weinig verandering, laat staan ‘pottenkijkers’. De jongeren staan afwijzend tegenover drugsgebruik en koesteren eerder ontzag voor ‘hard werken’ dan voor een hoge opleiding.”


En dan nu weer over Marokkanen, veel mildere toon en er is nu geen xenofobie:


Eenzelfde mechanisme vinden we bij de kleine kern van overlastgevende en criminele Marokkaanse jongeren in de wijk Veldhuizen. De jongeren lijken zich te wentelen in het stigma dat zij als Marokkaanse probleemjongere hebben gekregen. Het stigma biedt hen de ruimte om zich overal tegen af te zetten en zich uitsluitend nog te richten op de eigen belangen. De Marokkaanse achtergrond wordt ingezet als argument voor het innemen van de positie van underdog.”


Marokkanen zijn slechts overlastplegers, maar autochtone jongeren hebben een xenofobe grondhouding: “De kern van overlastgevende en soms criminele Marokkaanse jongeren(groepen), met name in de wijk Veldhuizen A, alsmede de groepen jongeren die vanuit een xenofobe grondhouding, al dan niet met een rechtsextremistisch ideeëngoed, confrontatie zoeken in de gemeente Ede, moeten consequent en eenduidig tegemoet getreden worden.”


Zouden Marokkanen nooit eens xenofoob en intolerant kunnen zijn en nooit eens zelf de confrontatie zoeken? ik geloof het niet, u wel?

Het rapport is hier te lezen: rapport.


Rudolf

17 opmerkingen:

 1. Het rapport is inderdaad politiek gekleurd, verwerpelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er wordt (over het Tilburgse rapport over Ede) gezegd: "Totaal geen oog voor het feit dat het individu binnen zo’n gemeenschap geen ruimte krijgt om zich onafhankelijk van die orthodoxe geloofsregels te ontplooien".

  Dat klopt toch niet helemaal, er wordt toch wel degelijk over de islam (ook die in Ede) vermeld: " ...Er is sprake van groepsdruk, van orthodoxe
  of fundamentalistische kant, op moslims die hun geloof onvoldoende rechtzinnig zouden
  belijden of te frequent contact zouden hebben met niet-moslims of ongelovigen
  ."

  Voor de rest van het rapport heb ik overigens geen goed woord over: het is volstrekt onleesbaar en een bijlage met het originele (en niet bewerkte en niet-geaggregeerde) datamateriaal is nergens te vinden. In een echt wetenschappelijk onderzoek behoort dat echter centraal te staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gekleurd of niet, de strekking is evenwel duidelijk. Het cultuurverschil is van dien aard dat dit nooit overbrugt zal worden. Zelden is zo duidelijk naar voren gekomen dat integratie, participatie of welke term men mag gebruiken, eenvoudigweg niet zal plaatsvinden. En dan maakt het niet meer uit of iets nu gekleurd is en of de beschuldiging van xenofobie te eenzijdig wordt opgeplakt. De bottum line is dat hier twee groepen recht tegenover elkaar staan die geen centimeter zullen wijken. En wat men in Duitsland al wist, weet Ede nu ook: de cultuurgroep van de islam wordt een staat in een staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Niet onvermeld mag blijven dat dit politiek gekleurde rapport tot stand is gekomen met subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding (NCTb).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nu lees ik net de reactie van de gemeente op het rapport. http://www.ede.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/artikel/ede-wil-dialoog-met-islam-en-plattelandsgemeenschap-intensiveren/

  Ik moet zeggen dat ze dit helder doen en ook hun conclusies juist zijn. Hen rest inderdaad alleen nog maar een 'dialoog' bij de acceptatie dat de verschillen te groot zijn en dat partijen nooit tot elkaar zullen komen. Beter kan het failliet van de immigratie in Ede niet omschreven worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Was het niet ook de Nctb die ons gisteren via het staatsjournaal wilde laten weten en geloven dat het met die salafisten in Nederland allemaal wel mee valt.

  Het was de eerste maal dat ik in het staatsjournaal de term 'Salafisme' hoorde vallen en er werd meteen ook in bezwerende zin over gesproken.

  Die Salafisten heb je volgens mij ook helemaal niet nodig om een islamitische schaduwsamenleving op te bouwen. Het afscheiden van andere religies of culturen zit al in de islam ingebakken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het cultuurverschil is van dien aard dat dit nooit overbrugt zal worden. Zelden is zo duidelijk naar voren gekomen dat integratie, participatie of welke term men mag gebruiken, eenvoudigweg niet zal plaatsvinden. de vraag is wat doen we nu...........
  karel martel
  http://malsikcuf.blogspot.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zeer duidelijk stuk. Zeer onrechtvaardige beschrijving van een gemeenschap die daar al eeuwen woont.
  Ik zal zelf even aanvullen:

  "Veel Marokkanen zijn aangewezen op de eigen cultuur omdat zij, al dan niet vanwege geloofsredenen, weinig behoefte hebben aan participatie of integratie met de autochtone Edese bevolking.”

  Dit onderstreept eens te meer dat deze bevolkingsgroep niets in een 'open' samenleving te zoeken heeft.
  Men vrage zich af of deze lieden, buiten, financieel gewin, van plan zijn om in de toekomst wel in Nederland te gaan participeren. Want wat gaat er gebeuren als dit uitzonderlijk schadelijke gedrag in de toekomst niet meer wordt bedekt door idioot dure rapporten die de autochtone gemeenschap zelf moet betalen maar die voor die zelfde gemeenschap uiteindelijk vernietigend zullen uitwerken?
  Dan zou het weleens zo kunnen zijn dat die gemeenschap zich vol degout afkeert van de overheid en het recht in eigen hand gaat nemen.

  Klasse, Rudolf, polish your guns....

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Graag maak ik nog even de namen bekend van de weinig voor de sociale wetenschappen representabele sociale wetenschappers die betrokken zijn bij deze versluierende nieuwspraak van 1 september jl.

  Eigenheid of eigenzinnigheid. Analyse van cultuur- en geloofsgerelateerde denkbeelden en gedragsuitingen in de gemeente Ede.
  Door: mr. drs. Lenke Balogh, dr. mr. Mirjam Siesling, dr. Menno Jacobs, drs. Hans Moors.
  ISBN 978-90-78886-36-5

  Deze mensen maken deel uit van
  Het IVA Beleidsonderzoek en Advies, gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.

  Hetzelfde IVA heeft ook over Almere een rapportje gepubliceerd:
  Criminaliteit en veiligheid in Almere, 1984-2030. Ontwikkelingen en opgaven.

  Ook zo benieuwd of er soortgelijke nieuwspraak in dit werk je van IVA Beleidsonderzoek en Advies in samenwerking met prof.dr. C.J.C.F. Fijnaut (Universiteit van Tilburg) te spotten valt?

  Misschien kunnen er dossiertjes worden aangelegd en gepubliceerd om belichtend en doorvragend boven tafel te krijgen wat steevast voorzorgzuchtig verdraaid, gebagatelliseerd, versluierd en zelfs omgekeerd wordt om sociale, psychologische, juridische en financiële rekeningen tot in lengte van jaren te kunnen blijven doorschuiven.

  Het zou zeer te betreuren zijn als deze kruik net zo lang te water gaat tot zij barst. Beter is het mijns inziens om met volledige openheid van zaken tot aanpak op maat van de problematiek te komen voordat het verschrikkelijk uit de hand gaat lopen.

  Het mag intussen duidelijk worden dat het vertrouwen in sociaalwetenschappelijke broodschrijvers met een prijzige bezweringsopdracht minimaal geworden is en dat er daarom iets van een deugdelijk sociaalwetenschappelijke second opinion als bekend uit de medische wereld in het leven geroepen zal moeten worden.

  De meerkosten kan Eberhard van der Laan op zijn niet gepubliceerde lijstje van migratiekosten bijschrijven.

  Nota Bene hier is een werkende link naar het betreffende rapport:
  http://www.ede.nl/fileadmin/bestanden/documenten/2009/RapportEde_web.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 11. 173 pagina's. Voor de onverschrokkenen. Complimenten aan @Rudolf; uitstekend werk.

  Nou probeerde ik dat hele rapport te vinden, maar de link werkte niet. Ik was zó benieuwd of in dat rapport nog wordt uitgelegd wat precies die kernbegrippen zijn uit het door Bourdieu ontworpen model van sociale praktijken, en waarom deze sociologen ervoor kozen om de afzonderlijke determinanten en onderlinge dynamiek te beschrijven aan de hand van nou net die kernbegrippen uit dat door Bourdieu ontworpen model. Kernbegrippen, dat moeten immers erg belangrijke begrippen zijn. Zouden die kernbegrippen en dat model van die beroemde Bourdieu bij uitstek geschikt zijn voor het verhelderen van sociale praktijken in het algemeen, en in het bijzonder zoals die in Ede worden aangetroffen? Spannend vak, die sociologie.
  .

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Degene die dit rapport heeft geschreven is stout en verdiend een pak slaag.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Carel,

  Een matig ja zelfs enigszins slecht commentaar van het Reformatorisch Dagblad. Het is veel te defensief en nauwewlijks kritisch over het gedrag van intolerante moslims, en te veel politiek correcte zelfkritiek steekt dan schril af.

  # Kees Rudolf

  Helaas werkt de link niet meer en ook in het Trouw artikel waarin die link staat, is die link niet meer actief. Misschien zag men stiekum in hoe slecht het rapport was en heeft men het wat verstopt, zodat niet iedereen er kritisch uit kon gaan selecteren, want zulke rapporten van die zogenaamde "wetenschappers" zijn vaak erg duur. Weggegooid belastinggeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Toen ik Dr. DODO vond, had ik dringend behoefte aan het terugbrengen van mijn ex-geliefde. Hij verliet me voor een andere vrouw. Het ging zo snel en ik had helemaal niets te zeggen over de situatie. Hij heeft me na 3 jaar gewoon gedumpt zonder uitleg. Ik nam contact op met Dr.DODO via de zijne en hij vertelde me wat ik moet doen voordat hij me kan helpen en ik deed wat hij zei, nadat ik had gegeven wat hij wilde, sprak hij een liefdesbetovering uit om ons te helpen weer bij elkaar te komen. Kort nadat hij zijn spreuk had uitgesproken, begon mijn vriend me opnieuw te sms'en en voelde hij zich vreselijk voor wat hij me zojuist had aangedaan. Hij zei dat ik de belangrijkste persoon in zijn leven was en dat weet hij nu. We trokken bij elkaar in en hij stond meer voor mij open dan voorheen en toen begon hij meer tijd met mij door te brengen dan voorheen. Sinds Dr. DODO me heeft geholpen, is mijn partner erg stabiel, trouw en dichter bij me dan voorheen. Ik beveel Dr. DODO ten zeerste aan aan iedereen die hulp nodig heeft. op via whatsapp, +1706871 4571, e-mail: drdodotemple@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen