Rapport Ede

De gemeente Ede zit niet met een uniek probleem als het gaat om de verstandhouding tussen autochtone christenen of ongelovigen en islamitische immigranten. Dat gaat in zijn algemeenheid sinds 650 na Christus al niet bijster vlotjes en anno 2009 is daar in Ede niet veel verandering in gekomen. Dat pleit voor de respectievelijke representanten van beider religies of opinies: het zijn volhoudertjes.

De gemeente Ede had voor de dit verschijnsel eenvoudig te raden kunnen gaan bij de door haar onderhouden openbare bibliotheek, maar zij koos voor een ernstig duur rapport. Het is een keuze en daarbij staat het iedere generatie vrij het wiel opnieuw uit te vinden. Maar nu ligt er een rapport, dus is het echt.

Het rapport zelf is gedegen en soms voel je de schaamte van de auteurs dat ze niets nieuws vertellen. Het is hetzelfde verhaal in een eigentijds jasje geworden met nieuwe termen voor een oude lading. En een van die termen is xenofobie.

De onderzoekers constateren een zekere xenofobie bij het al dan niet christelijke smaldeel in de buitendorpen en buitengebieden in Ede. Voor de islamitische counterpart ziet men daar geen wezenlijke speler in. En juist die constatering raakt een gevoelige snaar. Het rapport zou daarom te vooringenomen zijn.

Die indruk is geheel te wijten aan de onderzoekers zelf. Ze hebben de gangbare definitie losgelaten en vertalen xenofobie naar een algemene grondhouding in de zin van: ‘daar moeten we niets van hebben’. En dat is allesbehalve irrationeel, obsessief of rakende aan een ongedefinieerde angst. Iemand niet mogen of er niets van moeten hebben, komt in de beste kringen voor en alleen een Boeddhist lijkt daar enigszins weerstand aan te kunnen bieden.

Dat misverstand is echter oppervlakkig omdat het rapport namelijk het begrip xenofobie in de door haar gebruikte zin consequent doorvoert. Dus een verstandig lezer zou opgelucht adem moeten halen wat overigens nog niets zegt over die vooringenomenheid. Want, hoewel in een afgezwakt vorm gebruikt, is het niet de islamitische gemeenschap die daar direct mee te kampen heeft.

En die, door de onderzoekers onderbouwde constatering, is evenwel juist. Een bevolking die sinds de Batavieren een gunstige sociale structuur op poten heeft gezet, ziet nu eenmaal met lede ogen naar ‘nieuwkomers’ die zich daar niet aan storen en hun eigen, andere – zelfs tegenovergestelde, weg gaan. Dat is niet vreemd, niet raar en zelfs zo normaal dat de onderzoekers hier eigenlijk geen kant mee op kunnen. En mens haalt adem, wordt nat als hij in de regen loopt en heeft moeite met ‘nieuwkomers’. Er zit dus geen waardeoordeel aan het benoemen van xenofobie anders dan het duiden van een natuurlijke reflex. En die reflex ligt nu eenmaal sterker bij de gevestigde orde dan bij degene die als minderheid er voor kiezen in die verhouding te leven.

De onderzoekers stellen dan ook vast dat die natuurlijke reflex oneigenlijk is gepolitiseerd. Alsof ademhalen te scharen zou zijn onder een politiek correcte benoeming. De eindconclusie van de rapporteurs aan de gemeente Ede is dan ook: ‘live with it’. Maar veel ernstiger is hun waarschuwing.

Er bestaat een zeer grote kans op gettovorming en parallelle samenleving van islamitische burgers. Zelfs een ‘clash of civilizations’ wordt niet uitgesloten. En dan komt aan het licht wat de onderzoekers wél met veel moeite proberen te omzeilen. De vraag of immigratie van moslims in een Joods-Christelijke traditie wel zo’n goed plan was. De onderzoekers spreken wel van ‘mulicultureel drama’ maar bagatelliseren dat door te wijzen op onvoldoende relevante ‘cijfers’ en een te kort aan deelstudies (wat evengoed is op te vatten als een open sollicitatie). Maar haar eindconclusie vult die leemte niettemin nauwgezet in: het is een drama. En dat komt het best naar voren in haar terloopse suggestie dat men dit beide bevolkingsgroepen niet had mogen aan doen.

De conclusie van de gemeente Ede op het rapport is niet veel meer dan het houden van een dialoog. Wat niet meer inhoudt dan er voor te zorgen dat die clash uitblijft. En dan te bedenken dat de onderzoekers hun rapport begonnen met de opmerking dat de situatie in Ede niet uniek is.

Het rapport is niet links, niet vooringenomen, maar gedurfd. Het is alleen jammer dat daar tegenwoordig zoveel moed voor nodig is.

Wiegeraad

Zie ook Vals Rapport hierr.

1 opmerking:

  1. Het is een uitermate slecht en vooringenomen rapport, waarbij het begrip xenofobie uitsluitend voor autochtonen is gereserveerd, terwijl de moslims stijf staan van de religieuze intolerantie en xenofobie. Alleen bij die laatste wordt dat heel verhullend "vasthouden aan eigen tradities" genoemd. Het is ongetwijfeld een duur rapport en weggegooid geld. Heel vaak staan de uitkomsten van vooral onderzoeken in het kader van de multicul al van te voren vast, de opdrachtgever bepaalt de gewenste uitkomst.

    BeantwoordenVerwijderen